Dato for udgivelse
29 Jan 2019 11:09
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
18 Dec 2018 13:14
SKM-nummer
SKM2019.47.SR
Myndighed
Skatterådet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
18-0865901
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Pilot, exemption-princippet, credit-princippet, dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Storbritannien
Resumé

Der blev spurgt, om en pilot, der boede i Danmark, men fløj fra Storbritannien, i forskellige situationer kunne få lempelse i den danske skat i henhold til dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Storbritannien, herunder om lempelsen skulle foretages efter exemption-princippet eller credit-princippet.

Reference(r)

Artikel 15, stk. 1 og 4 i dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Storbritannien og i artikel 22, stk. 2, litra a), b) og f), i dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Storbritannien

Henvisning

Den juridiske vejledning 2018-2, afsnit C.F.9.2.18.16.2.

Spørgsmål

  1. Kan Skatterådet bekræfte, at den danske skat af løn fra G1 UK for arbejde som pilot i international trafik udført for A1 flyselskab i perioden efter indrejse til Danmark den 1. marts 2017 nedsættes efter princippet om exemption med progressionsforbehold ifølge bestemmelsen i artikel 22, stk. 2, litra f), jf. artikel 15, stk. 4, i den dansk-britiske dobbeltbeskatningsaftale?
  2. Kan Skatterådet bekræfte, at den danske skat af løn fra G1 UK for arbejde som pilot i international trafik udført efter spørgers overgang til arbejde i henhold til britisk luftfartslicens (AOC) nedsættes efter princippet om exemption med progressionsforbehold ifølge bestemmelsen i artikel 22, stk. 2 litra f), jf. artikel 15, stk. 4, i den dansk-britiske dobbeltbeskatningsaftale?
  3. Vil svarene på spørgsmål 1 og 2 ændres, hvis der i forbindelse med de britiske skattemyndigheders ligning af indkomsten indrømmes nedslag i den britiske skat i henhold til intern britisk lovgivning om nedslag i skatten af løn for arbejde udført uden for det britiske territorium?
  4. Såfremt Skatterådet svarer benægtende på spørgsmål 1 eller 2, kan Skatterådet så bekræfte, at den danske skat af løn fra G1 UK for arbejde som pilot i international trafik udført for A1 flyselskab eller A2 flyselskab UK nedsættes efter princippet om maksimeret credit ifølge bestemmelsen i artikel 22, stk. 2, litra a)-b), i den dansk-britiske dobbeltbeskatningsaftale?

Svar

  1. Nej
  2. Se indstilling og begrundelse
  3. Nej, se dog indstilling og begrundelse
  4. Nej, se dog indstilling og begrundelse

Beskrivelse af de faktiske forhold

Repræsentanten har oplyst følgende:

Spørger indgik i juni 2016 aftale med det britiske selskab G1 UK om ansættelse som pilot i tjeneste for A1 flyselskab. Dette selskab er hjemmehørende i Y-land. G1 UK er hjemmehørende i Storbritannien.

Ansættelsesaftalen har virkning fra den 29. august 2016 og indebærer arbejde som pilot med udgangspunkt i en fast base i M Lufthavn i Storbritannien eller den lufthavn, som luftfartsselskabet fra tid til anden anviser spørger med et varsel på minimum 2 måneder, jf. kontraktens vilkår.

Siden ansættelsesforholdets begyndelse har spørger arbejdet som pilot som beskrevet i ansættelsesaftalen ombord på fly med X-lands eller britisk registrering og i henhold til en luftfartslicens (AOC) meddelt af X-lands civile luftfartsmyndigheder. Selvom der således har været arbejdet på fly registreret i både Storbritannien og X-land, har arbejdet været udført for en operation, som gennemføres fra Storbritannien i henhold til en tilladelse fra X-lands civile luftfartsmyndigheder.

Spørger forventer i nær fremtid at blive overført til tjeneste udelukkende for A2 flyselskab UK ombord på fly med britisk registrering og i henhold til britisk luftfartslicens […] meddelt af de britiske civile luftfartsmyndigheder. A2 flyselskab UK er et luftfartsselskab registreret i Storbritannien med britisk registreringsnummer […].

Det fremgår af spørgers ansættelseskontrakt, at den er omfattet af og fortolkes ifølge britisk lovgivning, ligesom tvister udspringende af kontrakten såvel som ethvert krav mellem parterne i øvrigt ifølge aftalen er omfattet af britisk værneting. Spørger er ifølge kontrakten forpligtet til at aflevere de fornødne oplysninger af hensyn til arbejdsgiverens pligt til at tilbageholde sociale bidrag og kildeskatter til Storbritannien, og medarbejderen har desuden forpligtet sig til at selvangive til de britiske skattemyndigheder i overensstemmelse med de krav, som stilles af disse myndigheder.

Spørger er, jf. EU-forordningerne 883 og 987 om lovvalget for så vidt angår social sikring, omfattet af britisk lovgivning om National Insurance, hvorfor arbejdsgiveren i overensstemmelse med britisk lovgivning har tilbageholdt sociale bidrag (National Insurance Contributions) i forbindelse med udbetaling af spørgers løn. Kildeskatter til Storbritannien er løbende tilbageholdt af arbejdsgiveren og afregnet til de britiske skattemyndigheder.

Spørger tilflyttede Danmark fra V-land den 1. marts 2017.

De britiske skattemyndigheder har den 21. marts 2018 telefonisk oplyst, at spørger endnu ikke er oprettet på mandtallet i Storbritannien og at der endnu ikke er udskrevet årsopgørelse for det britiske skattemæssige indkomstår 2016-17, som sluttede den 5. april 2017. Der er således ikke sket nogen udligning eller korrektion af den af arbejdsgiveren tilbageholdte kildeskat.

Spørger har endnu ikke modtaget årsopgørelse fra de britiske myndigheder for indkomståret 2016-17. Der er fra de britiske myndigheder modtaget en forskudsregistrering for indeværende år, som er udarbejdet under forudsætning af "residence".

Idet de britiske myndigheder endnu ikke har udskrevet årsopgørelse og dermed ikke foretaget en ligningsmæssig bedømmelse, skal jeg bede om, at bindende svar udarbejdes under den forudsætning, at spørger ikke er "resident" i Storbritannien.

Repræsentanten har i brev af 10. oktober 2018 oplyst følgende:

Spørger har frem til og med den 21. juli 2018 arbejdet under X-lands AOC (luftfartslicens) og i denne periode dels arbejdet ombord på fly med X-lands registrering og dels arbejdet ombord på fly med britisk registrering. Fra den 22. juli 2018 er spørger overgået til at arbejde under britisk AOC (luftfartslicens) og har derefter udelukkende arbejdet ombord på fly med britisk registrering.

Flyene, hvorpå spørger har arbejdet, tilhører ifølge de tilgængelige oplysninger et leasingselskab.

Fordelingen af fly med X-lands registrering hhv. britisk registrering er således, at 20 fly er X-lands registreret og 13 fly er britisk registreret.

Catering og indkvartering af fly og personel varetages af underleverandører ifølge aftaler mellem disse og luftfartsselskabet (det vil sige A1 flyselskab i spørgsmål 1 og A2 flyselskab UK i spørgsmål 2). Disse underleverandører består hovedsagelig af G2 og G3. Sidstnævnte er et Z-lands selskab under B-flyselskab. Der udføres dog tillige cateringopgaver af andre underleverandører, herunder et firma ved navn G4 i C-by.

Flight planning udføres af det selskab, under hvis AOC (luftfartslicens), flyvninger foretages, det vil sige A1 flyselskab i spørgsmål 1 og A2 flyselskab UK i spørgsmål 2.

Spørger modtager sin roster (vagtplan) pr. mail eller ved at hente denne on-line fra et rostering system udarbejdet af B-flyselskab, og som betjenes af selskabets (det vil sige A1 flyselskab i spørgsmål 1 og A2 flyselskab UK i spørgsmål 2) schedulører, som sidder i D-by. Load Sheet udarbejdes af en underleverandør i E-land. Traffic Control får tilsvarende leveret flyveinformationer fra de systemer, som luftfartsselskabet (det vil sige A1 flyselskab i spørgsmål 1 og A2 flyselskab UK i spørgsmål 2) benytter.

Ovennævnte besvarelse gælder for tjeneste udført under ansættelsesaftalen med G1 UK for A1 flyselskab. I det omfang tjeneste er udført for A2 flyselskab UK, er dette en konsekvens af samarbejdet mellem A1 flyselskab og det britiske selskab. Spørger har alene en ansættelsesaftale med G1 UK og af denne aftale fremgår alene reference til A1 flyselskab. Indenfor koncernen kan klienten dog overføres til tjeneste for koncernselskaber på de vilkår, som fremgår af ansættelsesaftalen.

Ud fra de tilgængelige oplysninger om koncernen ses alle de nævnte selskaber at være koncernforbundne i A-koncernen.

Repræsentanten har i brev af 18. oktober 2018 oplyst følgende

Vedr. leasing af fly

Efter spørgers undersøgelser kan det konstateres, at spørger for perioden fra skift af tjeneste fra A1 flyselskab til A2 flyselskab UK udelukkende har arbejdet om bord på fly, som af det britiske selskab A2 flyselskab UK er leaset ifølge en leasingkontrakt, som er godkendt af F-lands myndigheder. Det hænger sammen med, at spørger bortset fra en enkelt flyvning fra M lufthavn til K-land gennem hele perioden siden overgang til tjeneste for A2 flyselskab UK alene har fløjet på ruter mellem M lufthavn og F-lands destinationer. Det er således de F-lands civile luftfartsmyndigheder, der som betingelse for arbejdsgiverens beflyvning af F-lands luftrum og F-lands lufthavne stiller krav om godkendelse af de enkelte fly. Det kan således slås fast, at der kun arbejdes ombord på fly, som er leaset ifølge en kontrakt mellem en leasinggiver og leasingtageren A2 flyselskab UK og at disse fly lever op til specifikationer, som fastsat af de F-lands civile luftfartsmyndigheder.

For så vidt angår fremtidige flyvninger for A2 flyselskab UK har spørger oplyst, at skema til og med november er tilgængeligt, og at også samtlige af disse flyvninger vil være med udgangspunkt i M lufthavn og med destination i F-land, således, at der vil være tale om et fly omfattet af den liste, som F-lands myndigheder har accepteret. Der er tale om ca. 12 fly af den type, hvortil spørger har typetjek, og disse 12 fly er alle leaset ifølge kontrakt med A2 flyselskab UK og leasinggiver og godkendt af myndighederne.

For så vidt angår flyvninger før spørgers overgang fra A1 flyselskab til A2-flyselskab UK AOC gjaldt tilsvarende, idet dog flyene i dette tilfælde er leaset af et A-selskab under A1 flyselskab tilladelsen. Såfremt Skattestyrelsen har behov for dokumentation for disse forhold, skal jeg gøre opmærksom på, at selve leasingkontrakterne ikke er tilgængelige, men at de ovenfor refererede oplysninger kan understøttes af materiale, som er tilgængeligt for spørger og som hidrører fra arbejdsgiveren.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Det er min opfattelse, at spørgsmål 1 og 2 begge kan besvares bekræftende.

Som støtte for denne opfattelse henviser jeg til, at lønindkomsten er omfattet af britisk skattepligt i overensstemmelse med intern britisk lov om beskatning af lønindkomst for arbejde omfattet af spørgers ansættelse hos G1 UK/ A1 flyselskab.

Jeg henviser desuden til artikel 3 i den dansk-britiske dobbeltbeskatningsaftale, hvoraf fremgår, at “international trafik“ defineres som enhver transport med skib eller luftfartøj, der anvendes af et foretagende i en kontraherende stat, bortset fra tilfælde, hvor skibet eller luftfartøjet udelukkende anvendes mellem pladser i den anden kontraherende stat. Ingen del af den tjeneste, som spørger har ydet for sin arbejdsgiver, er foregået mellem pladser inden for en enkelt stat.

Det følger af artikel 15, stk. 4, at der tilkommer en udelukkende beskatningsret til den stat, hvor foretagendet, der driver skibet eller luftfartøjet, er hjemmehørende, under forudsætning af, at et sådant vederlag er skattepligtigt i denne stat. Denne bestemmelse om fordeling af beskatningsretten blev indført ved protokol af 15. oktober 1996 til den eksisterende beskatningsaftale og bestemmelsen erstatter den tidligere formulering i den dansk-britiske  dobbeltbeskatningsoverenskomst, som indebar beskatningsret til den stat, hvor foretagendets virkelige ledelse havde sit sæde.

Kriteriet om foretagendets virkelige ledelse er således med protokollen af 1996 forladt og erstattet af kriteriet om, at foretagendet er hjemmehørende i denne stat.

For så vidt angår arbejde udført fra ansættelsesdatoen og indtil spørgers overgang til arbejde under en britisk AOC (luftfartslicens), jf. spørgsmål 1, henviser jeg til det forhold, at arbejdsgiveren G1 UK såvel ved ansættelsesaftalen som ved lønudbetalingen har forudsat britisk beskatning og i ansættelsesaftalen har betinget spørgers medvirken til gennemførelse af denne beskatning.

Jeg henviser i den forbindelse til afgørelse fra Landsskatteretten af 24. november 2017, refereret som SKM 2017.698.LSR, hvoraf bl.a. fremgår:

"På det foreliggende grundlag er det Landsskatterettens opfattelse, at den operationelle del af flyvirksomheden i denne sag foregår igennem det portugisiske selskab H1-2 S.A., igennem hvilket flyene er registreret og ejet. Der er bl.a. henset til, at selskabet varetager opgaver som catering, indkvartering af personel, schedulering af fly og personale, udsendelse af flyveplaner til traffic control og rosters til piloter mv.

Endvidere fremgår det af lønsedlerne, at klagerens arbejdsgiver, H1-1 Limited i Storbritannien, også er af den opfattelse, at Portugal er det land, der har beskatningsretten, da det engelske selskab månedsvist tilbageholder skat, der afregnes til de portugisiske skattemyndigheder.

Det skal hertil bemærkes, at der også fra det portugisiske selskab udbetales refusion og godtgørelse til piloterne. Det fremgår ligeledes af sagens faktiske forhold, at de engelske og de portugisiske skattemyndigheder anser Portugal som værende det land "hvor foretagendet, der driver luftfartøjet er hjemmehørende".

Det er Landsskatterettens opfattelse, at det engelske selskab alene er et administrationsselskab i relation til H1-2 S.A."

Det er således tilkendegivet i offentligt tilgængelig praksis fra Landsskatteretten, at der lægges vægt på, hvor den operationelle del af luftfartsvirksomheden foregår samt på arbejdsgiverens indeholdelse af kildeskat ved bedømmelsen af, hvilket land, der har beskatningsretten til lønindkomsten.

Der lægges desuden i Landsskatterettens kendelse vægt på flyenes registrering og ejerskab.

Operationen af de fly, hvorpå spørger ifølge sin ansættelsesaftale fra juni 2016 arbejder, er gennemført i Storbritannien af et selskab hjemmehørende der og arbejdsgiveren G1 UK har som beskrevet forudsat britisk beskatning i forbindelse med indeholdelse af skatten.

For så vidt angår arbejde udført efter spørgers overgang til tjeneste under britisk AOC (luftfartslicens), jf. spørgsmål 2, henviser jeg til, at den eneste tilknytning til X-land er den virkelige ledelse for det selskab, som ultimativt ejer luftfartsvirksomheden.

Spørgsmålet om placeringen af den virkelige ledelse er som nævnt skrevet ud af den dansk-britiske dobbeltbeskatningsaftale med protokollen af 1996.

Der er ikke sat dato på overgangen til arbejde under britisk AOC (luftfartslicens).

Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at den danske skat af løn fra G1 UK for arbejde som pilot i international trafik udført for A1 flyselskab i perioden efter indrejse til Danmark den 1. marts 2017 nedsættes efter princippet om exemption med progressionsforbehold ifølge bestemmelsen i artikel 22, stk. 2, litra f), jf. artikel 15, stk. 4, i den dansk-britiske dobbeltbeskatningsaftale.

Begrundelse

Spørger har fra 1. januar 2017 været fuldt skattepligtig til Danmark i henhold til kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1. Spørger er derfor skattepligtig af sin globalindkomst, herunder den omhandlede indkomst fra Storbritannien.

Spørger er også skattepligtig til Storbritannien.

I Storbritannien har spørger skattemæssig status som såkaldt "non-resident".

Det fremgår af artikel 15, stk. 1, i dobbeltbeskatningsoverenskomsten af 11. november 1980 mellem Danmark og Storbritannien, at gage, løn og lignende vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold oppebåret af en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, kun kan beskattes i denne stat, medmindre arbejdet er udført i den anden kontraherende stat. Er arbejdet udført der, kan det vederlag, som oppebæres herfor, beskattes i denne anden stat.

Det fremgår endvidere af dobbeltbeskatningsoverenskomstens artikel 15, stk. 4, 1. pkt., at uanset de foranstående bestemmelser i denne artikel kan vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold udøvet om bord på et luftfartøj, der anvendes i international trafik, kun beskattes i den kontraherende stat, hvor foretagendet, der driver luftfartøjet, er hjemmehørende, under forudsætning af, at sådant vederlag er skattepligtigt i denne kontraherende stat.

Skattestyrelsen finder, at det er A1 flyselskab, der er det selskab, der driver flyene. Der er herved lagt vægt på, at det er dette selskab, for hvis regning og risiko flyvirksomheden drives, samt at det er oplyst, at flyene er leaset af et A-selskab under A1 flyselskabs tilladelse.

A1 flyselskab varetager via underleverandører også funktioner som catering, indkvartering af fly og personel, flight planning, udsendelse af rosters (vagtplaner) og levering af flyveinformationer. A1 flyselskab varetager således også en stor del af den operationelle del af flyvirksomheden. Det understøtter, at det er dette selskab, der driver flyene.

Skattestyrelsen finder ikke, at det forhold, at G1 UK varetager opgaver som rekruttering af piloter, betaling af løn til disse og tilbageholdelse af skat, der afregnes til de britiske skattemyndigheder, medfører, at dette selskab bliver det foretagende, der driver flyet.

I afgørelsen SKM2017.698.LSR, som repræsentanten har refereret til, var der tale om andre omstændigheder, idet de fly, klageren arbejdede på, var ejet af og registret hos det portugisiske selskab. I nærværende sag er de fly, spørgeren arbejder på, ikke ejet af eller registreret hos det britiske selskab G1 UK. Skattestyrelsen finder derfor ikke, at SKM2017.698.LSR er sammenlignelig med nærværende sag.

Foretagendet, der driver de omhandlede fly, A1 flyselskab, er hjemmehørende i Y-land.

Da foretagendet, der driver flyene, ikke er hjemmehørende i Storbritannien, men i Y-land, har Storbritannien ikke den udelukkende beskatningsret til vederlaget, jf. dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Storbritannien, artikel 15, stk. 4.

Skattestyrelsen kan derfor ikke bekræfte, at den danske skat af løn fra G1 UK for arbejde som pilot i international trafik udført for A1 flyselskab i perioden efter indrejse til Danmark den 1. marts 2017 nedsættes efter princippet om exemption med progressionsforbehold ifølge bestemmelsen i artikel 22, stk. 2, litra f), jf. artikel 15, stk. 4, i den dansk-britiske dobbeltbeskatningsaftale.

 Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Nej".

Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at den danske skat af løn fra G1 UK for arbejde som pilot i international trafik udført efter spørgers overgang til arbejde i henhold til britisk luftfartslicens (AOC) nedsættes efter princippet om exemption med progressionsforbehold ifølge bestemmelsen i artikel 22, stk. 2, litra f), jf. artikel 15, stk. 4, i den dansk-britiske dobbeltbeskatningsaftale.

Begrundelse

Det er oplyst, at spørger overføres til tjeneste udelukkende for selskabet A2 flyselskab UK ombord på fly med britisk registrering og i henhold til britisk luftfartslicens […] meddelt af de britiske civile luftfartsmyndigheder.

Skattestyrelsen finder ikke, at det gør nogen forskel med hensyn til beskatningsretten i henhold til dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Storbritannien, at spørger overgår fra arbejde i henhold til en X-lands luftfartslicens (AOC) til en britisk luftfartslicens (AOC).

Det afgørende i denne sammenhæng er, hvor det foretagende, der driver flyene, er hjemmehørende, jf. Skattestyrelsens begrundelse i spørgsmål 1. Det er oplyst, at spørger overføres til tjeneste for A2 flyselskab UK, i stedet for at gøre tjeneste for A1 flyselskab.

Skattestyrelsen lægger vægt på, at det er A1 flyselskab, der leaser flyene, og for hvis regning og risiko flyvirksomheden drives. I denne sammenhæng sidestilles leasing af fly med ejerskab af fly. Skattestyrelsen finder derfor, at det er dette selskab, der driver flyene.

A2 flyselskab UK varetager via underleverandører også funktioner som catering, indkvartering af fly og personel, flight planning, udsendelse af rosters (vagtplaner) og levering af flyveinformationer. A2 flyselskab UK varetager således også en stor del af den operationelle del af flyvirksomheden. Det understøtter, at det er dette selskab, der driver flyene.

Skattestyrelsen finder ikke, at det forhold, at G1 UK varetager opgaver som rekruttering af piloter, betaling af løn til disse og tilbageholdelse af skat, der afregnes til de britiske skattemyndigheder, medfører, at dette selskab bliver det foretagende, der driver flyet. Der henvises til begrundelsen i spørgsmål 1.

Det lægges derfor til grund, at A2 flyselskab UK er det selskab, der driver flyene. Dette selskab er hjemmehørende i Storbritannien.

Foretagendet, der driver de omhandlede fly, er således hjemmehørende i Storbritannien.

I SKM2017.702.LSR fandt Landsskatteretten, at en pilot, der var hjemmehørende i Danmark, og som arbejdede med luftfart i international trafik for et luftfartsselskab, der havde hovedsæde i Storbritannien, kunne få exemptionlempelse efter den dansk-britiske dobbeltbeskatningsaftale, artikel 15, for den del af indtægten, der vedrørte arbejde udført i Storbritannien som non-resident i Storbritannien.

Skattestyrelsen finder, at det på baggrund af afgørelsen SKM2017.702.LSR kan lægges til grund, at det er de engelske skattemyndigheders opfattelse, at en non-resident pilot, der udfører arbejde om bord på et luftfartøj, der anvendes i international trafik, for et i Storbritannien hjemmehørende luftfartsselskab, i henhold til interne britiske skatteregler kun er skattepligtig til Storbritannien af den del af lønindkomsten, der er optjent ved arbejde udført på britisk territorium, og at den del af lønindkomsten, der er optjent ved arbejde udført uden for britisk territorium, ikke er skattepligtig til Storbritannien.

Det er herefter Skattestyrelsens opfattelse, at den del af lønindkomsten, der er optjent ved arbejde udført uden for britisk territorium, ikke er skattepligtig til Storbritannien i henhold til interne britiske skatteregler og dermed ikke er omfattet af artikel 15, stk. 4, men af artikel 15, stk. 1, i dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Storbritannien.

Spørger er derfor ikke ved skatteberegningen berettiget til exemptionlempelse i henhold til artikel 22, stk. 2, litra f), jf. artikel 15, stk. 4, i dobbeltbeskatningsoverenskomsten af 11. november 1980 mellem Danmark og Storbritannien for den del af den udenlandske lønindkomst fra G1 UK, der er optjent ved arbejde udført uden for britisk territorium, og som efter interne britiske skatteregler ikke anses for skattepligtigt til Storbritannien.

Spørger er ved skatteberegningen berettiget til exemptionlempelse i henhold til artikel 22, stk. 2, litra f), jf. artikel 15, stk. 4, i dobbeltbeskatningsoverenskomsten af 11. november 1980 mellem Danmark og Storbritannien for den del af den udenlandske lønindkomst fra G1 UK, der er optjent ved arbejde udført inden for britisk territorium, og som efter interne britiske skatteregler anses for skattepligtig til Storbritannien.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 2 besvares med "Se indstilling og begrundelse".

Spørgsmål 3

Det ønskes bekræftet, at svarene på spørgsmål 1 og 2 ændres, hvis der i forbindelse med de britiske skattemyndigheders ligning af indkomsten indrømmes nedslag i den britiske skat i henhold til intern britisk lovgivning om nedslag i skatten af løn for arbejde udført uden for det britiske territorium.

Begrundelse

Som anført under spørgsmål 2 finder Skattestyrelsen, at det på baggrund af afgørelsen SKM2017.702.LSR kan lægges til grund, at det er de britiske skattemyndigheders opfattelse, at en non-resident pilot, der udfører arbejde om bord på et luftfartøj, der anvendes i international trafik, for et i Storbritannien hjemmehørende luftfartsselskab, i henhold til interne britiske skatteregler kun er skattepligtig til Storbritannien af den del af lønindkomsten, der er optjent ved arbejde udført på britisk territorium, og at den del af lønindkomsten, der er optjent ved arbejde udført uden for britisk territorium, ikke er skattepligtig til Storbritannien.

Det er derfor Skattestyrelsens opfattelse, at den del af lønindkomsten, der er optjent ved arbejde udført uden for britisk territorium, ikke er skattepligtig til Storbritannien i henhold til interne britiske skatteregler og dermed ikke er omfattet af artikel 15, stk. 4, men af artikel 15, stk. 1, i dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Storbritannien.

Det er således allerede ved Skattestyrelsens indstilling og begrundelse i spørgsmål 1 og 2 forudsat, at der i forbindelse med de britiske skattemyndigheders ligning af indkomsten indrømmes nedslag i den britiske skat i henhold til intern britisk lovgivning om nedslag i skatten af løn for arbejde udført uden for det britiske territorium.

Skattestyrelsens indstilling og begrundelse i spørgsmål 1 og 2 vil således ikke blive ændret.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 3 besvares med "Nej, se dog indstilling og begrundelse".

Spørgsmål 4

Det ønskes bekræftet, at såfremt Skatterådet svarer benægtende på spørgsmål 1 eller 2, vil den danske skat af løn fra G1 UK for arbejde som pilot i international trafik udført for A1 flyselskab eller A2 flyselskab UK nedsættes efter princippet om maksimeret credit ifølge bestemmelsen i artikel 22, stk. 2, litra a)-b), i den dansk-britiske dobbeltbeskatningsaftale.

Begrundelse

Vederlaget for den del af arbejdet under spørgsmål 2, der er udført i Storbritannien for A2 flyselskab UK, vil blive omfattet af exemptionlempelse, jf. indstilling og begrundelse i spørgsmål 2.

Vederlaget for arbejdet under spørgsmål 1, der er udført for A1 flyselskab, og den del af arbejdet under spørgsmål 2, der er udført udenfor Storbritannien, for A2 flyselskab UK, opfylder ikke betingelserne for at blive omfattet af exemptionlempelse, jf. indstilling og begrundelse i spørgsmål 1 og 2.

Det fremgår af artikel 15, stk. 1, i dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Storbritannien, at gage, løn og lignende vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold oppebåret af en person, der er hjemmehørende i Danmark, kun kan beskattes i Danmark, medmindre arbejdet er udført i Storbritannien. Er arbejdet udført i Storbritannien, kan det vederlag, der oppebæres herfor, beskattes i Storbritannien.

Den del af arbejdet under spørgsmål 2, der er udført for A2 flyselskab UK, udenfor Storbritannien, kan således kun beskattes i Danmark.

Vederlaget for arbejdet under spørgsmål 1, der er udført for A1 flyselskab udenfor Storbritannien kan således også kun beskattes i Danmark.

Vederlaget for arbejdet under spørgsmål 1, der er udført for A1 flyselskab indenfor Storbritannien kan beskattes i både Danmark og Storbritannien, jf. artikel 15, stk. 1. Det bemærkes, at artikel 15, stk. 2, ikke finder anvendelse, da arbejdsgiveren ikke er hjemmehørende i Danmark.

Ifølge artikel 22, stk. 1, litra a) skal Danmark, i tilfælde hvor en person, der er hjemmehørende i Danmark, oppebærer indkomst, som i overensstemmelse med bestemmelserne i denne overenskomst kan beskattes i Storbritannien, indrømme et fradrag i skatten af denne persons indkomst med et beløb, som svarer til den skat, der er betalt af indkomsten i Storbritannien.

Ifølge artikel 22, stk. 1, litra b), skal sådant fradrag imidlertid ikke kunne overstige den del af indkomstskatten, som beregnet uden fradraget, der svarer til den indkomst, som kan beskattes i Storbritannien.

Der kan således alene gives credit for eventuel britisk skat af vederlag for spørgers arbejde udført for A1 flyselskab indenfor Storbritannien, jf. dobbeltbeskatningsoverenskomstens artikel 15, stk. 1, og artikel 22, stk. 1, litra a) og b).

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 4 besvares med "Nej, se dog indstilling og begrundelse".

 Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder indstilling og begrundelse fra Skattestyrelsen.

Lovgrundlag, forarbejder og praksis

Spørgsmål 1

Lovgrundlag

Artikel 15, stk. 1 og 4 i dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Storbritannien

Stk. 1. Såfremt bestemmelserne i artiklerne 16, 18, 19 og 20 i denne overenskomst ikke medfører andet, kan gage, løn og andet lignende vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold oppebåret af en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, kun beskattes i denne stat, medmindre arbejdet er udført i den anden kontraherende stat. Er arbejdet udført der, kan det vederlag, som oppebæres herfor, beskattes i denne anden stat.

Stk. 4. Uanset de foranstående bestemmelser i denne artikel kan vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold udøvet om bord på et skib eller luftfartøj, der anvendes i international trafik, kun beskattes i den kontraherende stat, hvor foretagendet, der driver skibet eller luftfartøjet, er hjemmehørende, under forudsætning af, at sådant vederlag er skattepligtigt i denne kontraherende stat.

Artikel 22, stk. 2, litra a) og f), i dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Storbritannien

 a) Med forbehold af bestemmelserne i litra f) i dette stykke, skal Danmark, i tilfælde hvor en person, der er hjemmehørende i Danmark, oppebærer indkomst, som i overensstemmelse med bestemmelserne i denne overenskomst kan beskattes i Det Forenede Kongerige, indrømme et fradrag i skatten af denne persons indkomst med et beløb, som svarer til den skat, der er betalt af indkomsten i Det Forenede Kongerige.

….

f) I tilfælde hvor en person, der er hjemmehørende i Danmark, oppebærer indkomst, som i overensstemmelse med bestemmelserne i denne overenskomst kun kan beskattes i Det Forenede Kongerige, kan Danmark medregne denne indkomst i beskatningsgrundlaget, men skal indrømme et fradrag i indkomstskatten for den del af indkomstskatten, som svarer til den indkomst, der hidrører fra det Forenede Kongerige.

Praksis

SKM2017.702.LSR

En pilot, der var hjemmehørende i Danmark, og som arbejdede med luftfart i international trafik for et luftfartsselskab, der havde hovedsæde i Storbritannien, kunne få exemptionslempelse efter den dansk-engelske dobbeltbeskatningsaftale artikel 15 for den del af indtægten, der vedrørte arbejde udført i Storbritannien som non-resident i Storbritannien.

SKM2017.701.LSR

En pilot, der arbejdede med luftfart i international trafik for et luftfartsselskab, der havde hovedsæde i Storbritannien, og som måtte anses for resident i Storbritannien, kunne få exemptionslempelse for den i Storbritannien optjente løn i henhold til dobbeltbeskatningsaftalens artikel 15. Klageren var anset for fuldt skattepligtig efter kildeskattelovens § 1, stk. 1.

SKM2017.698.LSR

En pilot, hjemmehørende i Danmark, der arbejdede i et engelsk luftfartsselskab med hovedsæde i Portugal, kunne ved skatteberegningen opnå creditlempelse efter den dansk-portugisiske dobbeltbeskatningsaftale.

Spørgsmål 2

Lovgrundlag

Se spørgsmål 1.

Praksis

Se spørgsmål 1.

Spørgsmål 3

Lovgrundlag

Se spørgsmål 1

Praksis

Se spørgsmål 1.

Spørgsmål 4

Lovgrundlag

Artikel 22, stk. 2, litra a)-b), i dobbeltbeskatningsaftalen mellem Danmark og Storbritannien

a) Med forbehold af bestemmelserne i litra f) i dette stykke, skal Danmark, i tilfælde hvor en person, der er hjemmehørende i Danmark, oppebærer indkomst, som i overensstemmelse med bestemmelserne i denne overenskomst kan beskattes i Det Forenede Kongerige, indrømme et fradrag i skatten af denne persons indkomst med et beløb, som svarer til den skat, der er betalt af indkomsten i Det Forenede Kongerige.

b) Sådant fradrag skal imidlertid ikke kunne overstige den del af indkomstskatten, som beregnet uden fradraget, der svarer til den indkomst, som kan beskattes i Det Forenede Kongerige.

Praksis

Se spørgsmål 1.