Dato for udgivelse
27 sep 2019 10:20
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 jun 2019 13:55
SKM-nummer
SKM2019.465.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Ansvarlig styrelse
Motorstyrelsen
Sagsnummer
17-0990858
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
Emneord
Inddragelse, prøveskilte, registrering, køretøjer, ansættelse, ansat
Resumé

Landsskatterettens flertal fandt, at det var med rette, at SKAT (nu Motorstyrelsen) havde inddraget et selskabs faste prøveskilte, der var anvendt i strid med registreringsbekendtgørelsens § 81 jf. § 78, stk. 6. Landsskatterettens flertal lagde vægt på, at en bil, som selskabet ifølge det oplyste skulle importere i salgsøjemed, på standsningstidspunktet var ført af en person, der efter en konkret vurdering ikke kunne anses for ansat i selskabet. Et retsmedlem fandt, at personen måtte anses for at være ansat i selskabet, og at der derfor ikke var grundlag for at inddrage prøveskiltene.

Reference(r)

Registreringsafgiftslovens § 1, stk. 1
Registreringslovens § 2, stk. 1, nr. 1
Dagældende registreringsbekendtgørelses §§ 77-82, § 78, stk. 5-6, § 79, stk. 1-2, § 81, stk. 1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2020-1, afsnit I.A.5.11

-

Redaktionelle noter

Selskabet indbragte Landsskatterettens afgørelse for byretten med påstand om, at Skatteministeriet skulle anerkende, at Landsskatterettens kendelse vedr. inddragelse af selskabets faste prøveskilte skulle ophæves, samt at prøveskiltene følgelig skulle genudleveres til selskabet. Skatteministeriet tog bekræftende til genmæle over for påstanden.

Appelliste

SKAT har inddraget selskabets (H1) faste prøveskilte, da det er SKATs opfattelse, at køretøjet er anvendt i strid med bestemmelserne i registreringsbekendtgørelsen vedr. brug af faste prøveskilte.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse

Faktiske oplysninger
SKAT foretog den 3. juli 2017 en kontrol af køretøjer i By Y1 ved grænsen til Tyskland. Her blev en tysk BMW […] med stel nr. […], standset. Køretøjet var på standsningstidspunktet ejet af selskabet og påsat selskabets faste prøveskilte med reg.nr. […]. SKAT konstaterede, at køretøjet blev anvendt til kørsel i Danmark, at køretøjet var påmonteret selskabets prøveskilte og dermed ikke indregistreret i Danmark, samt at føreren af bilen, på kontroltidspunktet, ikke kunne anses som ansat i selskabet. Selskabets faste prøveskilte blev herefter inddraget.

A var fører af køretøjet. Der befandt sig ikke andre personer i køretøjet på kontroltidspunktet.

På kontroltidspunktet oplyste A, at han ikke var ansat i selskabet, men at han var ansat i G1 A/S, som samarbejder med selskabet. SKAT kontaktede B, som af A blev oplyst som kontaktperson hos selskabet. B oplyste, at han er medlem af selskabets bestyrelse. Han oplyste endvidere, at A ikke var ansat i selskabet, men i G1 A/S, samt at G1 A/S havde købt bilen med henblik på, at den skulle indgå i en leasingaftale. Efterfølgende forklarede B, at kørslen skete som led i en prøvetur. Der kunne ikke fremvises dokumentation herfor. B forklarede herefter, at han ville ansætte A i selskabet.

Selskabets repræsentant har oplyst, at køretøjet på kontroltidspunktet skulle importeres i salgsøjemed og ikke med det formål, at føreren af køretøjet skulle erhverve køretøjet.

Selskabets repræsentant har endvidere oplyst, at C, ansat i selskabet, skulle have afhentet køretøjet i Tyskland, men at han var sygdomsramt den pågældende dag. I stedet afhentede A køretøjet i Tyskland. Det er endvidere oplyst af selskabets repræsentant, at A blev hyret af selskabet til at udføre den pågældende opgave, at få hentet køretøjet til Danmark.

A er bestyrelsesmedlem i G1 A/S.

Af en lønindberetning fremgår det, at A har modtaget aflønning af selskabet for 5 timers arbejde i perioden 1. juli 2017 - 31. juli 2017. Han har endvidere modtaget løn for 1800 timers arbejde fra G1 A/S i 2017.

Den 26. oktober 2017 blev der afholdt møde mellem SKAT og selskabets repræsentant. I forlængelse af mødet har selskabets repræsentant oplyst overfor SKAT, at aflønningen af A, for arbejdet med at fragte sagens køretøj til selskabets adresse i Danmark, afspejlede en fast pris for den pågældende opgave.

A er ikke i perioden forud for standsningstidspunktet eller efter 31. juli 2017 blevet aflønnet af selskabet. Der foreligger ikke en ansættelseskontrakt mellem A og selskabet.

SKATs afgørelse
SKAT har inddraget selskabets faste prøveskilte, da det er SKATs opfattelse, at prøveskiltene er anvendt i strid med bestemmelserne i registreringsbekendtgørelsen vedr. brug af faste prøveskilte.

Som begrundelse herfor anfører SKAT følgende (uddrag):

"[…] SKATs bemærkninger
SKAT finder, at H1 A/S har overdraget rådigheden over omhandlende ikke afgiftsberigtigede og indregistrerede køretøj til A. Køretøjet var ved overdragelsen påmonteret faste prøveskilte der er registreret til H1 A/S. Anvendelsen ved udlånet af køretøjet til A er ikke er omfattet af lovlig brug af prøveskilte, jf. registreringsbekendtgørelsen § 81, stk. 1.

Prøveskilte kan ikke overdrages til andre, jf. registreringsbekendtgørelsen § 78, stk. 5, og de kan udelukkende anvendes af den der har fået skiltene udleveret og de hos denne ansatte, jf. registreringsbekendtgørelsen § 81, stk. 1.

Et køretøj med prøveskilte kan alene anvendes af en person, som ikke er ansat i virksomheden, såfremt køretøjet udlånes til afprøvning i anledning af salg. Køretøjet kan kun udlånes til selvstændig afprøvning i op til 3 timer.

SKAT finder ikke ud fra den første forklaring, som er givet i forbindelse med kontrollen, at den omhandlende kørsel sker som led i en prøvetur, dels fordi køretøjet allerede er købt i Tyskland med henblik på videresalg til G1 ApS, og dels fordi A ikke har forklaret dette og ikke er i besiddelse af dokumentation for, at kørslen sker som her i en prøvetur.

SKAT finder, at kørslen, som det blev forklaret indledningsvist, sker som led i transport af køretøjet fra Tyskland til Danmark, og at denne kørsel foretages af en person, som ikke er ansat i H1 A/S, og som derfor ikke lovligt kan anvende virksomhedens faste prøveskilte.

Det er således SKATs opfattelse, at prøveskiltene er anvendt i strid med bestemmelserne i registreringsbekendtgørelsen. Ud fra en samlet vurdering har SKAT ved afgørelsen om inddragelse lagt til grund, at køretøjet er anvendt til formål der ikke er omfattet af lovlig kørsel efter bestemmelserne i registreringsbekendtgørelsen §§ 78 - 82.

SKATs endelige afgørelse
SKAT træffer endelig afgørelse og inddrager virksomhedens faste prøveskilte med reg.nr. […], hvorfor skiltene er blevet afmeldt. […]"

Selskabets opfattelse
Selskabets repræsentant har nedlagt påstand om, at SKAT ikke med rette kunne inddrage de faste prøveskilte, da føreren af køretøjet på kontroltidspunktet var ansat i selskabet. Det er repræsentantens opfattelse, at reglerne for brug af faste prøveskilte er overholdt.

Som begrundelse herfor, anfører selskabets repræsentant følgende (uddrag):

"[…] I forbindelse med at den bil, hvorpå prøveskiltene med reg.nr. […] blev standset, oplyste B, at han ikke selv er ansat i virksomheden, men er medlem af bestyrelsen.

Den pågældende bil, en BMW […] er på standsningstidspunktet ejet af H1 A/S.

Bilen er blevet afhentet i By Y2 i Tyskland.

Det var tanken, at C skulle afhente bilen, men han var desværre sygdomsramt den pågældende dag.

I stedet deltog A med at løse opgaven med at få bilen bragt fra By Y2 til virksomhedens adresse.

Det skal understreges, at formålet med at afhente bilen var, at bilen af H1 A/S skulle videresælges.

Der er ikke tale om, at A skulle erhverve køretøjet.

A deltog i transporten som ansat i H1 AS, idet han på grund af Cs sygdom blev hyret ind til at udføre den pågældende opgave.

Der er således ikke tale om, at prøveskiltene er udlånt til A, eller at der er sket overdragelse af prøveskiltene til andre i strid med reglerne i registreringsbekendtgørelsens § 78, stk. 5 Og § 81, stk. 1.

Det gøres gældende, at når kørslen foretages af en person, der udfører arbejde for H1 A/S er der tale om en anvendelse af prøveskiltet, der er i overensstemmelse med registreringsbekendtgørelsens § 78.

Det fremgår direkte af § 81, stk. 1, at et prøveskilt også må anvendes af den, der er ansat hos den virksomhed, der har fået prøveskiltet udleveret.

Det gøres herefter gældende, at anvendelsen af prøveskilte med reg.nr. […] ikke er sket på en måde, der indebærer en overtrædelse af bestemmelserne i registreringsbekendtgørelsen, og at SKAT som følge heraf ikke er berettiget til at inddrage virksomhedens anvendelse af prøveskilte med reg.nr. […]."

Repræsentanten henviser til en lønindberetning vedr. A samt et udskrift fra Danløn.

SKATs høringssvar
SKAT har d. 25. januar 2018, i forbindelse med sagens behandling hos Landsskatteretten, udtalt følgende (uddrag):

"[…]Vi har følgende kommentarer til de nye oplysninger, som ikke står i sagsfremstillingen. SKAT har lagt vægt på virksomhedens forklaring på kontroltidspunktet, hvor parterne ikke redegjorde for, at A var ansat i virksomheden. Som det fremgår af sagsnotatet afgav virksomheden skiftende forklaringer på, hvorfor A førte køretøjet.

Virksomheden har efterfølgende indberettet løn for A for 5 timers arbejde. Dette fremgår af vedlagte lønindberetning. Det bemærkes, at turen fra By Y3 til By Y2 i Tyskland og retur, ikke kan foretages på 5 timer. Ifølge Google maps tager turen fra virksomhedens adresse i By Y3 til forhandleren i By Y2 4 timer og 30 minutter. Det er oplyst, at virksomhedens repræsentanter har kørt fra By Y3 til By Y2 og retur samme dag. Virksomhedens advokat har efterfølgende skrevet, at A ikke er timelønnet, men han modtager en fast pris for arbejdet, og det er dette beløb, som er indberettet for juli måned 2017.[…]"

Selskabets bemærkninger til SKATs høringssvar
Den 2. februar 2018 har selskabets repræsentant indsendt bemærkninger til sagen. Heraf fremgår følgende:

"Jeg henviser til Skatteankestyrelsens skrivelse dateret 25. januar 2018.
Bilagt skrivelsen fra Skatteankestyrelsen medfølger SKAT’s udtalelse af 23. januar 2018.
Det fremgår heraf, at SKAT lægger vægt på virksomhedens forklaring på kontroltidspunktet, og at SKAT, fortsat, baserer afgørelsen på skiftende forklaringer omkring As relation til køretøjet.
Det er misvisende, når det i SKAT’s fremsendelsesskrivelse af 23. januar 2018 ikke fremgår, at der har været afholdt møde med undertegnede og repræsentanter for virksomheden den 26. oktober 2017.
Referatet er indarbejdet som en del af sagsfremstillingen.
Virksomheden kan i det hele henholde sig til det, der fremgår af referatet fra mødet."

Selskabets repræsentant har endvidere fremsendt følgende:

"[…] Jeg har i dag fremsendt betalingsliste til ovennævnte sag via Skatteankestyrelsens hjemmeside, som du efterspurgte.
Der har været tale om en honorering, der baserer sig på en aftale for den opgave, der blev udført. Der er ikke noget krav om udarbejdelse af ansættelsesbevis, og der foreligger ikke nogen ansættelsesaftale.
Jeg tillader mig endvidere at henvise til den afgørelse, Landsretten har truffet vedrørende et køretøj, der blev stoppet på vej retur fra omlakering i Tyskland - SKM-nummer SKM2019.14.LSR […]"

Landsskatterettens afgørelse
Det følger af registreringsafgiftslovens § 1, stk. 1, jf. dagældende lovbekendtgørelse nr. 377 af 18. april 2017, at der skal svares afgift til statskassen af motorkøretøjer, der skal registreres i køretøjsregisteret efter lov om registrering af køretøjer.

Af § 2, stk. 1, nr. 1 i lovbekendtgørelse nr. 720 af 30. maj 2017 om registrering af køretøjer (herefter registreringsloven), som i det væsentlige har samme ordlyd som § 3, stk. 1 i dagældende bekendtgørelse nr. 599 af 31. maj 2017 (herefter registreringsbekendtgørelsen), fremgår at:

"Følgende køretøjer skal registreres i Køretøjsregisteret og forsynes med nummerplader, inden køretøjet tages i brug på færdselslovens område, jf. dog stk. 2-5 og §§ 5 og 7 a-7 h:

 1. Motorkøretøj.
 2. Traktor, jf. dog § 3 og § 4.
 3. Knallert. Dette gælder dog kun en lille knallert, hvis knallerten er erhvervet som fabriksny den 1. juli 2006 eller senere.
 4. Påhængs- eller sættevogn til et køretøj, der skal registreres.
 5. Campingvogn.
 6. Andet påhængsredskab end campingvogn, der tilkobles et motorkøretøj, hvis påhængsredskabets konstruktion gør det muligt at trække det med en større hastighed end 30 km/t.
 7. Motorredskab, der er indrettet og benyttes til befordring af gods, der ikke er nødvendigt for motorredskabets funktion, jf. dog stk. 2"

SKAT kan i medfør af bestemmelserne i dagældende registreringsbekendtgørelses § 78 udlevere nummerplader i form af prøveskilte til erhvervsdrivende fysiske eller juridiske personer, der vedvarende og i et ikke uvæsentligt omfang har brug for skiltene i deres erhverv til kørsel som nævnt i §§ 79 - 82.

Prøveskilte må i henhold til registreringsbekendtgørelsens § 79, stk. 1, kun bruges til kørsel med uregistreret køretøj af en type, der skal registreres efter bekendtgørelsens kapitel 2.

Det fremgår endvidere af registreringsbekendtgørelsens § 79, stk. 2, at:

"Stk. 2. Prøveskilte må kun bruges til midlertidig eller lejlighedsvis kørsel til følgende formål:

 1. Afprøvning og indstilling af et nyt køretøj, men ikke til tilkørsel af køretøjet.
 2. Kørsel i forbindelse med import eller eksport af et køretøj til/fra det sted her i landet, hvor importøren/eksportøren har adresse, herunder virksomhedsadresse
  […]"

Herefter fremgår det af registreringsbekendtgørelsens § 81, stk. 1, at et prøveskilt, med de undtagelser der følger af stk. 2 og 3, kun må bruges af den, der har fået udleveret prøveskiltet efter § 78, og de hos denne ansatte.

Det fremgår af registreringsbekendtgørelsens § 78, stk. 5, at retten til et prøveskilt ikke kan overdrages.

Hvis prøveskiltet anvendes i strid med registreringsbekendtgørelsens §§ 77-82, kan SKAT inddrage de udleverede prøveskilte. Dette fremgår af registreringsbekendtgørelsens § 78, stk. 6.

A førte det omhandlede køretøj på vegne af selskabet, idet køretøjet skulle importeres fra Tyskland og derefter køres til selskabets adresse, med henblik på videresalg. Landsskatteretten finder, at køretøjet er ført i overensstemmelse med de lovlige formål, som er angivet i registreringsbekendtgørelsens § 79, stk. 2, nr. 2.

Det var oprindeligt C, bestyrelsesmedlem i G1 A/S og ansat i selskabet, der skulle afhente sagens køretøj i Tyskland på vegne af selskabet. På grund af Cs sygdom var det A, der hentede køretøjet. A er bestyrelsesmedlem i G1 A/S og modtog i 2017 aflønning for 1800 timer fra G1 A/S.

A har d. 31. juli 2017 modtaget en lønudbetaling på 701,00 kr. fra selskabet for perioden 1. juli 2017 - 31. juli 2017. Lønudbetalingen er sket på baggrund af opgaven med at føre det omhandlede køretøj fra Tyskland til selskabets adresse i Danmark. Der foreligger ikke en ansættelseskontrakt, samarbejdsaftale eller anden dokumentation for et ansættelsesforhold mellem A og selskabet.

To retsmedlemmer, herunder retsformanden, finder ikke, at det med selskabets udbetaling af løn for den pågældende opgave er dokumenteret, at A var ansat på standsningstidspunktet. Disse retsmedlemmer bemærker, at A hverken før eller efter standsningstidspunktet har udført opgaver for selskabet, og at selskabet ikke har godtgjort, at kørslen skete efter instruktioner fra selskabet. Det bemærkes endvidere, at der på standsningstidspunktet blev givet flere forskellige oplysninger om As forbindelse til selskabet fra såvel A samt selskabets bestyrelsesmedlem, B. Der findes i øvrigt ikke andre forhold, f.eks. et aftalegrundlag, der taler for et ansættelsesforhold mellem A og selskabet.

De to retsmedlemmer finder, efter en konkret vurdering, at A ikke kan anses for ansat i selskabet på standsningstidspunktet, hvorfor selskabets faste prøveskilte er anvendt i strid med registreringsbekendtgørelsens § 81, stk. 1.

Et retsmedlem finder, at selskabets faste prøveskilte ikke er anvendt i strid med reglerne i registreringsbekendtgørelsen, og at der dermed ikke var grundlag for at inddrage selskabets faste prøveskilte, idet han henviser til, at der i udgangspunktet ikke er krav om, at der foreligger et klassisk ansættelsesforhold for, at en fører vil kunne foretage kørslen. Han påpeger, at interesse for prøveskiltsindehaveren og tilknytning for føreren er tilstrækkeligt og finder i øvrigt, at kørslen i sagen er sket i klagerens interesse. Der lægges vægt på, at føreren af køretøjet på kontroltidspunktet var hyret ind til opgaven grundet sygdom. Det bemærkes, at der ikke er tale om, at prøveskiltene blev overdraget eller udlånt. Retsmedlemmet stemmer derfor for at give klageren medhold.

Der vil være at træffe afgørelse efter stemmeflertallet, og den påklagede afgørelse vil derfor være at stadfæste. Det er således med rette, at SKAT har inddraget selskabets faste prøveskilte, idet de er anvendt i strid med registreringsbekendtgørelsens § 81, jf. registreringsbekendtgørelsens § 78, stk. 6.

Landsskatteretten stadfæster herefter SKATs afgørelse.