Dato for udgivelse
19 mar 2019 11:13
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
26 feb 2019 12:34
SKM-nummer
SKM2019.164.SR
Myndighed
Skatterådet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
18-1511562
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Virksomheder
Emneord
Etableringskonto - arbejdsindsats
Resumé

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at den af spørger drevne dronevirksomhed (filmoptagelser ved hjælp af drone) ville kunne betragtes som sæsonpræget virksomhed fra 1. maj til og med 30. september i forhold til reglerne om en væsentlig arbejdsindsats efter § 5, stk. 2, i etableringskontoloven (lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto).

Hjemmel

Lovbekendtgørelse nr. 1175 af 30/10 2014

Reference(r)

Etableringskontolovens § 5

Henvisning

Den juridiske vejledning 2019-1, afsnit C.C.2.6.3.

Spørgsmål

  1. Kan Skatterådet bekræfte, at den af spørger drevne dronevirksomhed vil kunne betragtes som sæsonpræget virksomhed fra 1. maj til og med 30. september i forhold til reglerne om en væsentlig arbejdsindsats efter § 5, stk. 2, i etableringskontoloven (lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto)?

Svar

  1. Nej.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørgers virksomhed har speciale i udendørs droneflyvning. Virksomheden er opstartet i juni 2018.

Virksomheden udfører et bredt spektrum af opgaver med fotos og videofilm. Der foretages bl.a. naturoptagelser, optagelser af events som udendørs koncerter, idrætsbegivenheder og andre arrangementer, videoinspektion, optagelser af ejendomme og luftfotos til analyser.

Virksomheden drives som selvstændig bibeskæftigelse i kombination med vikarjob.

Sommer og efterår 2018 har primært været dedikeret til uddannelse, opnåelse af de nødvendige certifikater til flyvning, opbygning af hjemmeside og markedsføring.

Herudover forventes der i perioden fra juni til og med september 2018, som indledende opstart og træning at medgå ca. 50 timer på indtægtsgivende aktiviteter i virksomheden.

I forbindelse med drift af virksomheden er der p.t. indkøbt for 50.000 kr. udstyr og software, og der skal indkøbes for yderligere 75.000 kr. for at bringe virksomheden i fuld drift og på teknologisk højde med andre dronefirmaer.

Når virksomheden er i fuld drift fra forår 2019, forventes der en årlig arbejdsindsats på ca. 300 timer, som foregår i årets lyse måneder, i perioden fra maj til og med september, hvor de grønne og lyse farver er dominerende.

Spørger har oplyst, at vinterhalvåret er uegnet til virksomhed med dronedrift, da genstanden for optagelsen ikke vil præsentere sig fra sin bedste side, og der derfor ikke vil være nogen efterspørgsel. Desuden er droner meget følsomme over for vind, vejr, tåge, sne og regn, og batterilevetiden er kort i frostvejr, så teknikken kan ikke holde til det.

Virksomheden vil således kun have reel aktivitet i planternes vækstsæson – dr grønne måneder fra maj til og med september. I denne periode forventes 45 opgaver. Der lukkes dog ikke ned for aktiviteten i vinterhalvåret.

En opgave vil gennemsnitligt tage 7 timer, omfattende markedsføring, myndighedsansøgning (underretning til politi og eventuelt ansøgning om dispensation f.eks. ved flyvning nær lufthavne eller over naturområder), kørsel, arbejde på stedet samt redigering og overførsel af billeder, fakturering og bogføring.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Det er spørgers opfattelse, at spørgsmålet bør besvares med ”Ja”.

Flyvning med drone bør anses for sæsonpræget virksomhed, og sæsonen i forhold til arbejdstidskravet om ikke uvæsentlig arbejdsindsats, bør baseres på sæsonen fra maj til og med september.

Vinterhalvåret er uegnet til dronevirksomhed, da man ikke her kan præsentere stedet fra sin bedste side, hvilket indebærer, at den grønne farve skal være dominerende, og der vil derfor ikke være nogen efterspørgsel på denne tid af året. Droner er endvidere meget følsomme over for vind, tåge, regn og sne, og batterilevetiden er kort i frostvejr, så teknikken kan ikke holde til det.

Dronevirksomheden forventes at være rentabel i sommerhalvåret, og omkostningerne vil stå mål med indtægterne i sæsonen. Langt den største del af indtægterne vil ligge i årets lyse måneder. Droneuniverset vil således være profitabel ved 90 pct. af sin aktivitet i månederne maj-ultimo september.

På tidspunktet for indgivelse af anmodning om bindende svar, var disse antagelser/synspunkter delvis begrundet i egne forventninger samt udsagn fra kolleger i markedet. Der har imidlertid været en række mindre opgaver i efteråret 2018, på baggrund af hvilke har kunnet konstateres, at generne omkring ustadig vejr besværliggør gode optagelser, hvilket har gjort, at virksomheden har måttet vende tilbage til samme lokalitet flere gange for at få lyse billeder med blå himmel, hvilket oftest efterspørges af kunden. Dette medfører ekstra kørsel, ekstra timeforbrug til indberetning til politi og risiko for skader på udstyr m.v.

Batterier holdes varme i bilen, og bilens motor holdes tændt mens optagelserne foregår for at have tilstrækkelig strøm. Men i frostvejr er batteriholdbarheden væsentligt lavere end ved plusgrader. Et par gange er der sket det, at den Ipad, som bruges til styringen af dronen pludselig dræner strøm i frostvejr, hvilket er meget uheldigt og farligt pga. sort skærm og ingen info fra dronen.

Det kan således nu konstateres, at der kun vil være få dage, hvor virksomhedens aktiviteter med dronen er profitable i vinterperioden, og det kan også konkluderes, at efterspørgslen er begrænset. Da virksomheden ønsker at levere kvalitetsprodukter til tilfredse kunder, vil man i vinterperioden anbefale udsættelse til sandsynligheden for gode lyse billeder med blå himmel forøges.

Ovenstående betragtninger understøttes af en af markedets store aktører, som spørger er i løbende kontakt med. Den pågældende virksomhed har været på markedet siden primo 2013, og er vokset til i dag 6 ansatte. Virksomheden kan oplyse, at mindst 70 pct. af deres aktivitet ligger i den lyse del af året mellem maj og slutningen af september. I vintersæsonen består aktiviteten især af drift af droneskole, hvor der uddannes nye dronepiloter, udvikling af undervisningsmateriale til droneskolen og opfølgning på lager af film og fotos fra sommerperioden.

Spørgers virksomhed baseres derimod primært på kundeaftaler. Virksomheden har i sommeren forsøgt sig med opsøgende salg, hvor man fotograferede virksomheder og efterfølgende tilbød billeder ved opsøgende salg, som kunne anvendes på firmaernes hjemmesider osv. Det lykkedes i denne sammenhæng at sælge fotos til 4 ud af 80 fotograferede virksomheder. Så spørger ser ikke mulighed for selv at generere profitabelt ekstrasalg ved en offensiv tilgang på denne måde. Derimod er kundepleje med kvalitetsprodukter, der aldrig skuffer, en vigtig del af virksomhedens tilgang.

Der er ikke tale om, at virksomheden ønsker at lukke aktiviteterne ned i vinterhalvåret. Her er også mulige dage, men det kræver i langt højere grad af held til at forudsige forholdene med en dags varsel forud for flyvningen, hvor politiet skal underrettes (mindst 24 timer).

Der er ikke mulighed for at drive profitable aktiviteter i vinterhalvåret. Et lille nystartet enkeltmandsdronefirma, som hovedsagelig leverer flotte billeder og videoklip til markedsføring, vil have en væsentlig større efterspørgsel på ydelser produceret i den lyse tid, hvor de grønne farver er dominerende mod en blå himmel.

Der er visse opgaver, der på sigt vil kunne give en opgaveportefølje til vinterperioden.

Visse opgaver må dog på forhånd anses udelukket.

Det vil bl.a. være en mulighed, når vejret tillader det, at foretage inspektion af bygninger og anlæg. Boligforeningerne har dog ofte deres egne pedeller, som også er dronepiloter. Virksomheden har ikke aktuelt kunder i det marked.

Nævnes kan også inspektion af markarealer bl.a. med hensyn til dræningsforhold. Flere landbrugskonsulenter på egnen er dog selv udstyret med droner, og det marked er der ingen mulighed for at overtage. Sommeren 2018 var tør og derfor historisk god til at lokalisere dræn, som fremstod med mørke farver på det lyse, tørre jorder, men der er absolut tale om en sommeraktivitet.

Inspektion af marker med hensyn til gødningsbehov er ikke en mulighed. Hertil anvendes satellitbilleder - cropsat, et samarbejde imellem SEGES og NaturErhvervstyrelsen - som er gratis at anvende for interesserede landmænd. Virksomheden kan ikke konkurrere med gratis ydelser.

Undervisning vil være en mulighed i vinterperioden. Bl.a. vil spørger også selv have behov for undervisning.

Indendørsoptagelser, eksempelvis optagelser fra teater, sport og musik, er forholdsvis krævende at foretage, da arrangøren, dvs. virksomhedens potentielle kunde, skal have tilladelse fra alle deltagerne ved arrangementet, hvis der skal flyves over mennesker. Ved udendørsoptagelser flyves i kanten af arrangementet, hvor fine optagelser kan opnås uden at publikum generes.

Vinteren vil ligeledes kunne bruges til virksomheders markedsføring og profilering. Der vil dog være tale om en begrænset indsats, da det er i sommerhalvåret de bedste film og billeder kan leveres, og derfor her det største behov eksisterer.

Spørger har endvidere henvist til, at droner er meget følsomme over for vind, vejr, tåge, sne og regn og til, at batterilevetiden er kort i frostvejr.

Spørger henviser herved bl.a. til, at de meteorologiske forhold for planlægning af droneflyvning vil være væsentligt bedre i sommerhalvåret. F.eks. angiver DMI, at ud årets 1722 solskinstimer falder de 1052 timer mellem maj og oktober.

Desuden henvises til, at man i diset og dårligt vejr vil man ikke kunne tage højkvalitetsbilleder, uanset hvilken drone/kamera, der benyttes.

Med baggrund i ovenstående, er det spørgers opfattelse, at Skatterådet vurderer, at dronevirksomhed med fotos og videoklip primært med markedsføring som primær forretning, kan betragtes som en sæsonpræget aktivitet, der kan sidestilles med planteavlsvirksomhed, hvor langt den største del af aktiviteterne foregår i tørvejr i den lyse tid indenfor vækstsæsonen, selv om maskinerne også kan køre udenfor sæsonen. Eller ligesom ishuset ved stranden, som er lukket om vinteren, fordi der ikke er efterspørgsel nok på is til at give en løn til medarbejderen. Ishuset kan f.eks. godt producere is i bokse til at tage med hjem om vinteren, men også her er efterspørgslen begrænset.

Som ovenfor nævnt vil der være en række aktiviteter, som kan fremme virksomhedens aktiviteter om vinteren, og spørger ville ønske, at det på den måde vil blive muligt at udvide forretningen. Spørger vurderer dog på nuværende tidspunkt, at spørgers egne forventninger til indsatsen i det nystartede firma er realistiske.

Det er derfor de 5 grønne måneder, hvor omgivelserne præsenterer sig fra sin bedste side, der er sæson for virksomhedens ydelser.

Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at den af spørger drevne dronevirksomhed vil kunne betragtes som sæsonpræget virksomhed fra 1. maj til og med 30. september i forhold til reglerne om en væsentlig arbejdsindsats efter § 5, stk. 2, i etableringskontoloven (lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto).

Begrundelse

Det bemærkes indledningsvis, at der ikke er taget stilling til, hvorvidt den af spørger etablerede aktivitet har en sådant intensitet og rentabilitet, at den udgør en selvstændig erhvervsvirksomhed i skattemæssig forstand.

Det følger af etableringskontolovens § 5, stk. 2, sidste pkt., at det er en betingelse for, at etablering af selvstændig erhvervsvirksomhed anses at have fundet sted, at kontohaveren eller dennes ægtefælle deltager med personlig arbejdsindsats i ikke uvæsentligt omfang.

Etablering anses med andre ord først for at have fundet sted hvis og når, der erlægges en arbejdsindsats i ikke uvæsentligt omfang.

En betingelse om væsentlig/ikke uvæsentlig arbejdsindsats findes ligeledes i personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 9 og 11, (anpartsvirksomhed) og i boafgiftslovens § 1 a, stk. 2, nr. 2, og § 23 a, stk. 2, nr. 2 (reduceret bo- og gaveafgift). Af lovbemærkningerne fremgår, at arbejdstidskravet i alle tilfælde skal forstås på samme måde, jf. L 245 1988/89 (personskatteloven) og L 183 2016/17 (boafgiftsloven).

Det følger af pkt. 23 i cirkulære nr. 167/1984 om indskud på etableringskonto og af afsnit C.C.2.6.3 i Den Juridiske Vejledning, at det må bero på en konkret bedømmelse af samtlige omstændigheder i det enkelte tilfælde, om deltagelsen i virksomhedens drift har været af ikke uvæsentligt omfang. Ved denne afgørelse kan man som en vejledende norm lægge vægt på, om arbejdsindsatsen udgør mindst 50 timer månedlig, dvs. i udgangspunktet 600 timer om året.

Er der tale om en virksomhed, der er i drift hele året, i nævnte cirkulære eksemplificeret ved en korndyrkende landbrugsvirksomhed eller en planteskole, og hvori der udøves en personlig arbejdsindsats, kan arbejdskravet anses for opfyldt, selv om der i perioder af året kun ydes en ringe arbejdsindsats. Er der tale om en sæsonbetonet virksomhed, der kun er i drift en del af året, f.eks. 3 måneder, vil arbejdstidskravet være opfyldt, såfremt arbejdsindsatsen – faktisk -  er på mindst 50 timer månedligt i de 3 måneder, sæsonen varer, i alt 150 timer.

Det er spørgers opfattelse, at den af spørger drevne dronevirksomhed (filmoptagelser fra luften med drone) vil kunne betragtes som en sæsonpræget virksomhed, hvor sæsonen varer fra 1. maj til og med 30 september, dvs. 5 måneder af året, i hvilken periode arbejdstidskravet med en begrænset margen forventes at kunne opfyldes. I resten af året vil arbejdstidskravet ligge noget under den vejledende norm på 50 timer månedligt.

Spørger har oplyst, at perioden oktober til og med april er uegnet til virksomhed med dronedrift, da genstanden for optagelsen ikke vil præsentere sig fra sin bedste side, og der derfor ikke vil være nogen efterspørgsel. Spørger har herved oplyst, at virksomheden bl.a. foretager naturoptagelser, optagelser af events som udendørs koncerter, idrætsbegivenheder og andre arrangementer, videoinspektion og optagelser af ejendomme og luftfotos til analyser.

Spørger har endvidere henvist til, at droner er meget følsomme over for vind, vejr, tåge, sne og regn og til, at batterilevetiden er kort i frostvejr.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at det ved vurderingen af, om en virksomhed er sæsonbetonet, og derfor alene skal opfylde arbejdstidskravet i sæson, må være afgørende, om der er tale om et vilkår for den pågældende type af virksomhed. Selvvalgte/individuelle begrænsninger kan derfor ikke tillægges vægt. Det kan ikke tillægges vægt, om virksomheden er i en opstartsfase.

Det samme må efter styrelsens opfattelse gælde, hvor virksomheden er i drift hele året, og mest er at sammenligne med et korndyrkende landbrug.

Det er Skattestyrelsens vurdering, at en virksomhed med drift af drone, som angivet under de faktiske forhold, ikke kan anses for at være en sæsonbetonet virksomhed/sammenlignelig med en landbrugsvirksomhed, med den virkning, at der alene vil skulle erlægges en gennemsnitlig arbejdsindsats på mindst 50 timer månedligt (dvs. ca. 12 timer pr. uge) i de måneder af året, der af spørger er vurderet at være i sæson.

Der er herved henset til, at en flerhed af ydelser, som virksomheden tilbyder – og kan tilbyde – i de måneder af året, som af spørger er vurderet til at være i sæson, ligeledes kan tilbydes i de måneder, som af spørger er vurderet til at være uden for sæson. Som eksempler kan nævnes inspektion af bygninger og anlæg, inspektion af markarealer bl.a. med hensyn til dræningsforhold og vinterafgrøder, undervisning, indendørs optagelser, optagelser til brug for virksomheders profilering (markedsføring), web-film (youtube) etc. Hertil kommer tidsforbrug til opsøgende arbejde samt tidsforbrug til udendørs filmoptagelse, når det er muligt og ønsket.

Spørger har endvidere henvist til, at droner er meget følsomme over for vind, vejr, tåge, sne og regn og til, at batterilevetiden er kort i frostvejr.

Efter Skattestyrelsens opfattelse, er der på det foreliggende grundlag ikke tilstrækkeligt belæg for en slutning om, at månederne oktober til og med marts afviger i en sådan grad, at de, i relation til den drevne virksomhed, er at anse for ”uden for sæson”.

Vedrørende perioden 2006-2015 oplyser Dansk Meteorologisk Institut (DMI) således bl.a., at den gennemsnitlige middeltemperatur i alle månederne januar til december lå over 0 grader celsius. DMI oplyser endvidere bl.a. at antallet af nedbørsdage (antallet af dage, hvor der falder 0,1 mm nedbør eller mere) i månederne maj til og med september udgjorde 15,6 dage/måned, mens det tilsvarende tal for månederne oktober til og med april udgjorde 17,2 dage.

Det bemærkes endvidere, at professionelle droner må antages at være i stand til ligeledes at flyve i frostvejr og under visse vindpåvirkninger. Se hertil f.eks. specifikationer for DJI Inspire 2, der må anses for en udbredt professionel drone, på https://www.dji.com/dk/inspire-2/specs (max vindhastighed 10 m/s, ned til -20 grader celsius).

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 1 besvares med ”Nej”.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder indstillingen med den angivne begrundelse.

Lovgrundlag, forarbejder og praksis

Spørgsmål 1

Lovgrundlag

Etableringskontoloven (lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto)

”§ 5. Ved og efter etablering af selvstændig erhvervsvirksomhed eller anskaffelse af aktier og anparter i et selskab hæves indskuddene i overensstemmelse med reglerne i § 7. Pengeinstituttet må dog først udbetale midlerne, når det har modtaget et udfyldt skema fra kontohaveren. Skatteministeren fastsætter de nærmere regler om dette skema.

Stk. 2. Etablering af selvstændig erhvervsvirksomhed anses at have fundet sted, når den samlede anskaffelsessum for de til brug for virksomheden anskaffede formuegoder, eller de udgifter, som er afholdt til brug for virksomheden, overstiger et grundbeløb på 80.000 kr. (2010-niveau). Ved opgørelsen af den samlede anskaffelsessum skal kontohaveren være berettiget til at medregne værdien af varelager ved etableringsårets udgang opgjort til fakturapris eller dagspris i stedet for det ved etableringen anskaffede varelager. For bygninger mv., dræningsanlæg, markvandingsanlæg, driftsmidler og skibe samt immaterielle aktiver, hvor anskaffelsessummen efter afskrivningslovens § 45 skal omregnes til kontantværdi, indgår kontantværdien ved opgørelsen af den samlede anskaffelsessum. Det er endvidere en betingelse for, at etablering af selvstændig erhvervsvirksomhed anses at have fundet sted, at kontohaveren eller dennes ægtefælle deltager med personlig arbejdsindsats i ikke uvæsentligt omfang.

(…)”

Forarbejder

L 98 1982/83 (lov nr. 189 af 20/5 1983 om ændring af lov om indskud på etableringskonto) (Betænkningen)

”Desuden stilles krav om en ikke uvæsentlig personlig medvirken i den virksomhed, der etableres. Det forudsættes, at kontohaveren kan sandsynliggøre, at han/hun eller vedkommendes ægtefælle vil lægge en månedlig arbejdsindsats på mindst 50 timer i virksomheden.”

Praksis

Cirkulære 167/1984 om indskud på etableringskonto

”26. Lovens § 5, stk. 2, indeholder to yderligere betingelser for, at etablering af selvstændig erhvervsvirksomhed kan anses at have fundet sted. For det første må antallet af ejere i virksomheden højst være 10. For det andet skal kontohaveren eller dennes ægtefælle deltage i driften af virksomheden i ikke uvæsentligt omfang.

Afgørelsen af, om den skattepligtiges deltagelse i virksomhedens drift har været af ikke uvæsentligt omfang, må bero på en konkret bedømmelse af samtlige omstændigheder i det enkelte tilfælde. Ved denne afgørelse kan man som en vejledende norm lægge vægt på, om arbejdsindsatsen udgør mindst 50 timer månedlig. Kravet om en ikke uvæsentlig arbejdsindsats gælder også ved anskaffelse af fast ejendom. Består virksomheden alene i udlejning af en afskrivningsberettiget ejendom eller afskrivningsberettigede driftsmidler, vil der normalt være tale om en så passiv form for virksomhed, at arbejdskravet ikke kan være opfyldt.

Kravet om en ikke uvæsentlig arbejdsindsats betyder normalt, at kontohaveren eller dennes ægtefælle skal yde en arbejdsindsats på 12*50 timer, i alt 600 timer om året. Er der tale om en virksomhed, der er i drift hele året, og hvori kontohaveren udøver en personlig arbejdsindsats, kan arbejdskravet anses for opfyldt, selv om der i perioder af året kun ydes en ringe arbejdsindsats. Dette gælder f.eks. korndyrkende landbrug og planteskoler. Er der tale om en sæsonbetonet virksomhed, der kun er i drift f.eks. 3 måneder om året, vil kontohaveren eller dennes ægtefælle opfylde kravet om en ikke uvæsentlig arbejdsindsats, såfremt arbejdsindsatsen er på mindst 50 timer månedligt i de 3 måneder, sæsonen varer, i alt 150 timer.

Arbejdskravet gælder alle former for selvstændig erhvervsvirksomhed, herunder enkeltmandsvirksomheder. Arbejdskravet skal være opfyldt af alle de ejere af en fælles virksomhed, der ønsker at anse sig for etableret. Det er ikke tilstrækkeligt, at andre ejere deltager i virksomheden i væsentligt omfang. På den anden side er det ikke til hinder for anvendelse af etableringskontomidler for en af ejerne, at andre af ejerne ikke opfylder kravet om en personlig arbejdsindsats. Det er tilstrækkeligt, at kontohaveren, dennes ægtefælle eller begge ægtefæller i forening opfylder arbejdskravet.

(…)”

Den Juridiske Vejledning 2018-2, afsnit C.C.2.6.3

Der er to betingelser for etablering af selvstændig virksomhed. Den første betingelse er af økonomisk karakter, mens den anden er et krav om en personlig arbejdsindsats. Se ETBL § 5, stk. 2.

(…)

Betingelse 2: Krav om personlig arbejdsindsats ved køb af erhvervsvirksomhed

Den anden betingelse for etablering af selvstændig erhvervsvirksomhed er, at der er tale om en virksomhed, hvor kontohaveren eller dennes ægtefælle deltager med en personlig arbejdsindsats i ikke uvæsentligt omfang. Se ETBL § 5, stk. 2.

Kravet om en personlig arbejdsindsats gælder for det indkomstår, hvor indskud anvendes, og for det følgende indkomstår. Se ETBL § 5, stk. 3.

Kravet skal også være opfyldt, hvis kontohaveren eller dennes ægtefælle vælger at etablere sig i selskabsform. Se også nedenstående afsnit om etablering af virksomhed i selskabsform.

Ved afgørelsen af, om en arbejdsindsats kan anses som ikke uvæsentlig, skal en arbejdsindsats på mindst 50 timer månedligt anvendes som en vejledende norm.

Kravet om en ikke uvæsentlig arbejdsindsats gælder også ved anskaffelse af fast ejendom. Det afgørende er arbejdsindsatsen i den virksomhed, som den faste ejendom eller formuegodet i øvrigt benyttes i. Se TfS 1991, 213 LSR om en tilsvarende problemstilling efter investeringsfondsloven.

En virksomhed må ikke have et så beskedent omfang, at den ikke kan anses for erhvervsmæssig efter de sædvanlige skatteretlige kriterier. Virksomheden skal dels have et vist omfang, og dels være etableret med udsigt til at opnå en fortjeneste, der står i rimeligt forhold til den investerede kapital og arbejdsindsats. Dette gælder selv om arbejdsindsatskravet efter etableringskontoloven er opfyldt. Se SKM2001.497.HR.

Om arbejdsindsatskravet er opfyldt må afgøres konkret. Landsretten har bl.a. fundet, at en person, der havde en beskeden omsætning i et autoværksted, og som samtidig var fuldtidsbeskæftiget og også havde anden samtidig beskæftigelse, ikke opfyldte arbejdsindsatskravet. Se SKM2001.336.VLR.

Skatterådet har i SKM2012.630.SR fundet, at der ikke kan anvendes etablerings- eller iværksætterkontomidler til investering i VE-anlæg med max 6 kW på en landbrugsejendom, hvor spørger ville anvende nettomålerordningen. Etableringen af VE-anlægget anses for etablering af ny virksomhed og skal selvstændigt opfylde arbejdstidskravet.

Se også SKM2006.367.ØLR, hvor landsretten ikke fandt, at personen havde etableret selvstændig virksomhed på tidspunktet for hævningen af etableringskontomidler og heller ikke havde deltaget i virksomhedens drift med en ikke uvæsentlig arbejdsindsats.

Arbejdsindsatskravet skal være opfyldt af alle de ejere af en fælles virksomhed, der ønsker at anse sig for etableret. Det er ikke tilstrækkeligt, at nogle af ejerne deltager i virksomheden i væsentligt omfang.

Dog er det muligt at anvende etablerings- og iværksætterkontomidler for en kontohaver, selv om andre medejere ikke opfylder kravet til personlig arbejdsindsats.

Det er tilstrækkeligt, at kontohaveren, en eventuel ægtefælle eller ægtefæller til sammen opfylder arbejdsindsatskravet. Se TfS 1987, 502 LSR.

Det er en betingelse for at anvende etableringskontomidler i ægtefællens erhvervsvirksomhed, at ægtefællerne er gift i etableringsåret og i det efterfølgende år. Se TfS 2000, 693 LSR.

Udlejningsejendomme

Anskaffelse af en udlejningsejendom vil normalt være en passiv form for virksomhed, hvorfor kontohaveren, selv om han administrerer ejendommen, ikke opfylder kravet til personlig arbejdsindsats. Se TfS 1989, 469 LSR, hvor udlejning af tre sommerhuse ikke opfyldte arbejdsindsatskravet.

Sæsonbetonet virksomhed

Kravet om en ikke uvæsentlig arbejdsindsats kan være opfyldt, selvom der er tale om en sæsonbetonet virksomhed. I en sæsonbetonet virksomhed, der kun er i drift fx 3 måneder om året, vil kontohaveren eller dennes ægtefælle opfylde kravet om en ikke uvæsentlig arbejdsindsats, hvis der i alt ydes en arbejdsindsats på mindst 50 timer månedligt i de 3 måneder, sæsonen varer, i alt 150 timer.

Kravet om personlig arbejdsindsats kan anses for opfyldt, selv om en landbrugsejendom først overtages den 31. december. Landsskatteretten har i dette spørgsmål lagt vægt på, at der var tale om en virksomhed, hvis sæsonbetingede drift betingede den krævede arbejdsindsats, og at det ikke kunne tillægges betydning, om der rent faktisk var udført arbejde den 31. december. Se TfS 1991, 511 LSR.

Landsretten har i en sag om udlejning af campingvogne ikke fundet, at arbejdsindsatskravet i udlejningssæsonen var opfyldt, hvorfor de hævede etableringskontoindskud blev efterbeskattet. Se TfS 1996, 302 VLR.

(…)”