Dato for udgivelse
01 apr 2019 13:22
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 feb 2019 09:33
SKM-nummer
SKM2019.184.BR
Myndighed
Byret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
Københavns byret, BS 43C-3372/2017
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Bankkonto, lån, familie, dække, udgifter, direktør, usædvanlige, forklaringer, hændelsesforløb, skiftende, reelt, gældsforhold, forretningspartnerskab
Resumé

Spørgsmålet i sagen var, om skatteyderen skulle beskattes af en række indsætninger på sin bankkonto og af en række hævninger fra to selskabers konti, som han har deltaget i direktionen af. Skattemyndighederne havde forhøjet skatteyderens skattepligtige indkomst for indkomstårene 2011-2013 med i alt 1.684.487 kr.

Skatteyderen gjorde bl.a. gældende, at en række af indsætningerne stammede fra lån fra familie, salg af ejendele, løn og opsparing. Han gjorde også gældende, at hævningerne, han havde foretaget fra de to selskabers konti, var anvendt til at dække det ene selskabs udgifter henholdsvis overleveret til det andet selskabs direktør.

Skatteministeriet påstod frifindelse og gjorde bl.a. gældende, at der for skatteyderen måtte gælde en skærpet bevisbyrde som følge af de usædvanlige forklaringer og hændelsesforløb og henset til de skiftende forklaringer.

Retten tog Skatteministeriets frifindelsespåstand til følge. Retten fandt det ikke godtgjort – uanset de afgivne forklaringer – at visse af indsætningerne stammede fra et reelt gældsforhold med tilbagebetalingspligt. Retten fandt det heller ikke godtgjort, at en indsætning var til brug for et forretningspartnerskab, der ikke blev til noget. Endelig fandt retten det ikke godtgjort, at en del af indsætningerne stammede fra skatteyderens salg af ejendele, fra en tidligere stillet garanti, fra løn og opsparing, eller at sagsøgeren havde anvendt de betydelige hævninger fra to selskabers konti til at dække det ene selskabs udgifter henholdsvis overlevere til det andet selskabs direktør.

Reference(r)

Statsskattelovens § 4

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2019-1 C.A.2.2.1

Redaktionelle noter

Anken til landsretten er hævet.

Appelliste

Parter

A

(v/adv. Birger Hagstrøm)

Mod

Skatteministeriet

(v/Kammeradvokaten v/adv. fm. Mark Alexander Jarby Søndergaard)

Afsagt af Byretsdommer

Lone Bach Nielsen

Sagens baggrund og parternes påstande

Denne sag, der er anlagt den 19. maj 2017, vedrører forhøjelse af A’s indkomst for indkomstårene 2011-2013.

A har påstået, at Skatteministeriet tilpligtes at anerkende, at der skal ske nedsættelse af sagsøgers skattepligtige indkomst i indkomståret 2011 med 529.112 kr., indkomståret 2012 med 794.618 kr. og i indkomståret 2013 med 359.957 kr.

Skatteministeriet har påstået frifindelse.

Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens § 218 a.

Oplysningerne i sagen

Af Landsskatterettens kendelse af 21. februar 2017 fremgår blandt andet:

"Klage over:                                 SKATs afgørelse af 29. maj 2015

Cpr-nr.:                                         XXXXXX....

Klagepunkt

SKATs afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

Indkomståret 2011 Forhøjelse af personlig indkomst

529.912 kr.

5.000 kr.

529.912 kr.

Indkomståret 2012 Forhøjelse af personlig indkomst

794.618 kr.

121.807 kr.

794.618 kr.

Indkomståret 2013 Forhøjelse af personlig indkomst

359.957 kr.

5.991 kr.

359.957 kr.

Faktiske oplysninger

SKAT har fremlagt følgende beskrivelse af de faktiske forhold, som er ubestridt af klageren:

"SKAT har udtaget din opgørelse af skatteansættelsen til nærmere kontrol og har i den forbindelse anmodet dig om at sende oplysninger, som nævnt nedenfor.

SKAT har den 9. april 2014 anmodet dig om at sende oplysninger om dine bankkonti, køb og salg af biler og nærmere redegørelse for ejendommen beliggende Y1-adresse.

Da du ikke har besvaret SKATs henvendelse, er der sendt brev til dig den 2. juni 2014, hvor der rykkes for manglende materiale og redegørelse.

SKAT har indhentet bankkontoudtog fra dine banker, idet du ikke har besvaret SKATs breve.

SKAT har i brev af 4. december 2014, oplyst dig om, at sagen er overdraget til Særlig Kontrol og at der er kommet ny sagsbehandler på sagen. I samme brev anmodes du om at redegøre for en del indbetalinger på din konto i F1-bank, kontonummer X1, for årene 2012 og 2013.

Du kontakter SKAT pr. tlf. den 13. januar 2015 og oplyser, at du lige er kommet hjem fra ferie og ikke har set brevet fra SKAT før nu. Du vil snarest sende en redegørelse for de beløb SKAT har listet op. SKAT har ikke modtaget denne redegørelse.

Der er fra nedennævnte arbejdsgivere i 2011, indberettet oplysninger om løn:

SE nr.

Navn

Beløb

...11

G1 ApS

366.190 kr.

…12

G2 ApS

112.050 kr.

…13

G3 ApS

44.550 kr.

...14   

G4 ApS    

140.640 kr.

I alt                                                                                         663.430 kr.

I alt indeholdt A-skat, Am-Bidrag og ATP                                    -351.905 kr.

Løn udbetalt i alt                                                                        311.525 kr.

Der er fra nedennævnte arbejdsgivere i 2012, indberettet oplysninger om løn:

SE nr.

Navn

Beløb

...11

G1 ApS

131.730 kr.

...14

G4 ApS

324.100 kr.

...15

G5 ApS

151.550 kr.

...16

G6 ApS

104.370 kr.

I alt

 

711.750 kr.

I alt indeholdt A-skat, Am-Bidrag og ATP

-388.943 kr.

Løn udbetalt i alt                                                                             322.807 kr.

Der er fra nedennævnte arbejdsgivere i 2013, indberettet oplysninger om løn:

SE nr.

Navn

Beløb

...14

G4 ApS

336.065 kr.

...15

G5 ApS

339.190 kr.

...16

G6 ApS

178.920 kr.

...17

G7 ApS

159.550 kr.

I alt kr.

 

1.013.725

I alt indeholdt A-skat, Am-Bidrag og ATP                           

                            -537.586 kr.
Løn udbetalt i alt     476.139 kr.

Deltagelse i direktionen

Det fremgår af selskabsrapport at A, har deltaget i direktionen i nedennævnte selskaber:

 • SE nr. ...18 G8 ApS, direktion fra 10-02-2011 - 02-082012.
 • G8 ApS er konkurs den 05-12-2013.
 • SE nr. ...14 G4 ApS, direktionen fra den 07-01-2011 - 16-05-2011.
 • G4 ApS er konkurs den 29-10-2013.

1.1. De faktiske forhold

På din konto i F1-bank kontonummer X1 er der indgået adskillige beløb. Nogle af indbetalingerne benævnt løn og andre indbetaling.

Ud fra de oplysninger der er indberettet til SKAT, om løn fra de steder hvor du har arbejdet, er der indtægter udover den oplyste løn.

Kontoudtog fra F1-bank

SKAT har opgjort indbetalinger på din konto, kontonummer X1 til:

Indkomståret 2012:                                            656.635 kr.

Specificeret i bilag 1

Indkomståret 2013:                                            749.593 kr.

Specificeret i bilag 2

Løn udbetalt

I indkomståret 2012, er der udbetalt løn:            322.807 kr.

I indkomståret 2013, er der udbetalt løn:             476.139 kr.

SE nr. ...18, G8 ApS

Du har i perioden 10-02-2011 - 02-08-2012 været medlem af direktionen, i G8 ApS. Du har haft fuldmagt til selskabets konto i F1-bank. Der har været tilknyttet et hævekort til selskabets konto og dette hævekort er udstedt til dig. G8 ApS er gået konkurs den 05-12-2013.

SKAT har modtaget oplysninger fra F1-bank den 19-03-2015, i form af udbetalingsbilag og oplysninger om fuldmagtsforhold til G8 ApS. Oplysningerne fra F1-bank dokumentere ved udbetalingsbilag, at du har hævet beløb fra selskabets konto. SKAT har endvidere ved gennemgang af selskabets kontoudskrifter konstateret at der er mange kontante hævninger fra pengeautomater.

Den sidste hævning i pengeautomat er foretaget den 17-04-2013.

Der foreligger ingen oplysninger om løn indberettet fra G8 ApS, i den periode du har været tilknyttet direktionen.

Udbetalt og hævet fra G8 ApS´s konto i F1-bank

Du har i alt hævet:

Indkomståret 2011:

Udbetalt:                                                                                 41.111,60 kr.

Pengeautomat:                                                                      140.800,00 kr.

I alt                                                                                        181.911,60 kr.

Er specificeret i bilag 3

Indkomståret 2012:

Udbetalt:                                                                               136.500,00 kr.

Hævet/Pengeautomat                                                            324.290,00 kr.

I alt                                                                                      460.790,00 kr.

Er specificeret i bilag 4

Indkomståret 2013:

Hævet                                                                                     86.500,00 kr.

Er specificeret, bilag 5

SE ...14 G4 ApS

Du har i perioden 07-01-2011 - 16-05-2011 været medlem af direktionen, i G4 ApS. Du har haft fuldmagt til selskabets konto i F1-bank. Der har været tilknyttet et hævekort til selskabets konto og dette hævekort er udstedt til dig. G4 ApS er gået konkurs den 29-10-2013.

SKAT har modtaget oplysninger fra F1-bank den 10-04-2015, i form af kontoudtog og oplysninger om fuldmagtsforhold til G4 ApS. Oplysningerne fra F1-bank dokumentere, at du har hævet beløb fra selskabets konto. SKAT har endvidere ved gennemgang af selskabets kontoudskrifter konstateret at der er mange kontante hævninger fra pengeautomater.

Den sidste udbetaling er foretaget den 21-12-2011.

Udover udbetaling og hævning i pengeautomat er der overført beløb svarende til udbetalt løn på 78.691 kr.

Udbetalt og hævet fra G4 ApS Du har i alt hævet:

Indkomståret 2011:

Udbetalt:                                                                               304.000 kr.

Hævet/Pengeautomat:                                                           44.000 kr.

I alt                                                                                        348.000 kr.

Er specificeret i bilag 45"

SKAT traf afgørelse om forhøjelse af klagerens personlige indkomst den 29. maj 2015.

Forhøjelsen af indkomsten er opgjort således:

Indkomståret 2011

Hævet og udbetalt fra G8 ApS konto i F1-bank:

Udbetalt                                                                         41.112 kr.

Hævet i pengeautomat                                                 140.800 kr.

I alt                                                                               181.912 kr.

Hævet og udbetalt fra G4 ApS                                    348.000 kr.

I alt                                                                               529.912 kr.

Indkomståret 2012

Indbetalt på din konto i F1-bank                                  656.635 kr.

Udbetalt løn, jf. indberetning til SKAT                       -322.807 kr.

Sum                                                                              333.828 kr.

Hævet og udbetalt fra G8 ApS

konto i F1-bank                                                            460.790 kr.

I alt                                                                               794.618 kr.

Indkomståret 2013

Indbetalt på din konto i F1-bank                                   749.593 kr.

Udbetalt løn, jf. indberetning til SKAT                        -476.139 kr.

Sum                                                                               273.457 kr.

Hævet og udbetalt fra G8 ApS konto i F1-bank                     86.500 kr.

I alt                                                                                359.957 kr.

Den 30. juli 2015 modtog SKAT et brev fra klageren med en opgørelse over indbetalinger for 2012 og 2013 m.v. Det fremgår blandt andet heraf, at en del af indbetalingerne er løn, som klageren fik kontantudbetalt. Endvidere anfører klageren, at 5.000 kr. modtaget den 4. januar 2012 hidrører fra salg af kaffe til G9 ApS. 21.000 kr. modtaget den 30. januar 2012 er ifølge klageren tilbagebetaling af en garanti fra G10, og 39.465 kr. modtaget den 22. marts 2012 er indbetalt for salg af luksusfælge og dæk.

169.000 kr. modtaget den 10. september 2013 er et lån fra klagerens søster, LM.

SKAT skrev den 3. juli 2015 til klageren og oplyste, at der allerede var truffet afgørelse samt henviste til klagevejledningen i afgørelsen.

Klagerens nuværende repræsentant gør i skrivelse af 10. marts 2016 ydermere gældende, at 100.000 kr. indbetalt på klagerens konto den 28. marts 2012, og 40.000 kr. modtaget den 12. december 2012, fejlagtigt er blevet angivet af klageren som "Løn, som jeg fik kontantudbetalt". Der er ifølge repræsentanten i stedet tale om lån fra henholdsvis IM og LM. Der er vedlagt gældsbreve herom. Der er endvidere vedlagt slutseddel for klagerens salg af kaffemaskine til 5.000 kr. til G9 den 4. januar 2012, og overdragelsesaftale af 21. marts 2012 for salg af klagerens luksusfælge og dæk til firmaet G11 ApS. Klageren var selv direktør i selskabet frem til 19. marts 2012, og selskabet blev erklæret konkurs den 11. september 2013. Derudover gør repræsentanten gældende, at klageren den 7. maj 2012 har modtaget 89.000 kr. på sin konto, hvoraf 60.000 kr. er opsparing og 29.000 kr. udgør løn, samt at en indbetaling på 38.000 kr. den 9. maj 2012 dels er resterende opsparing, 30.000 kr., og dels udgør en bonus på 8.000 kr., udbetalt af arbejdsgiver. Opsparingen hidrører ifølge repræsentanten fra spillegevinster vundet i 2012, småindtægter ved salg af private genstande samt diverse opsparing.

For indbetalingerne i indkomståret 2013 gør repræsentanten gældende, at klageren den 14. maj 2013 lånte 100.000 kr. af PS. Endvidere gøres det gældende, at klageren lånte 169.000 kr. af LM den 5. september 2013. Der er vedlagt et gældsbrev herom.

Den 1. december 2016 er der indsendt kvitteringer for afdrag på lån fra IM og LM. Det fremgår heraf, at klageren har tilbagebetalt 101.384 kr. til IM over flere rater i 2012-2013, samt at han har tilbagebetalt 40.993 kr. til LM over flere rater i 2013-2014 for lånet på 40.000 kr. Lånet på 169.000 kr. fra LM er ifølge afdragskvitteringen begyndt afdraget i 2015, men mangler stadig at blive afdraget med 31.767 kr. Alle afdrag til IM og LM er ifølge kvitteringerne foregået kontant.

Hævningerne og udbetalingerne fra G8 ApS’s konto i F1-bank i indkomstårene 2011, 2012 og 2013 er ifølge repræsentanten mestendels blevet brugt til at betale regninger fra selskabets leverandør, G12 ApS, kontant. Der er fremsendt fakturaer fra G12 ApS. Derudover har G12 ApS lånt 100.000 kr. fra G8 ApS den 12. september 2012, hvilket der er vedlagt et gældsbrev for.

Hævningerne og udbetalingerne fra G4 ApS’s konto i F1-bank i indkomståret 2011 er ifølge repræsentanten overleveret til direktøren, KA efter fast praksis. Der er vedlagt en kvittering fra direktøren på, at han har modtaget beløbene af A.

Det fremgår af den tidligere repræsentants klage af 19. august 2015, at klageren først den 17. august 2015 modtog SKATs breve indeholdende forslag af 9. april og afgørelse af 29. maj 2015, idet klageren ikke havde opsat postkasse, hvorfor han igennem en meget lang periode ikke har modtaget nogen form for post.

Der blev afsagt konkursdekret over G12 ApS den 29. juni 2012, og konkursbehandlingen afsluttedes den 5. december 2013.

Klageren udtrådte af direktionen i G8 ApS den 2. august 2012.

G8 ApS blev erklæret konkurs den 5. december 2013.

Klageren udtrådte af direktionen hos G4 ApS den 16. maj 2011, hvorefter KA indtræder.

G4 ApS blev erklæret konkurs den 29. oktober 2013.

Klageren udtrådte af direktionen i G11 ApS den 19. marts 2012. Klageren solgte ifølge repræsentantens skrivelse af 10. marts 2016 som nævnt luksusfælge og dæk til selskabet den 21. marts 2012.

G11 ApS blev erklæret konkurs den 11. september 2013.

SKATs afgørelse

SKAT har forhøjet klagerens indkomst for indkomstårene 2011, 2012 og 2013 med henholdsvis 529.912 kr., 794.618 kr. og 359.957 kr.

SKAT har som begrundelse for afgørelsen anført:

"Konto i F1-bank Kontonummer X1

SKAT har for årene 2012 og 2013, afstemt indbetalinger på din konto i F1-bank, kontonummer X1, med de oplysninger om løn der er fra dine arbejdsgivere.

Udover indbetalinger benævnt løn anser SKAT, de yderligere indsættelser på din bankkonto for skattepligtig indkomst, jf. SL § 4, stk.1, litra a. SKAT skønner, jf. skattekontrollovens § 5, stk. 3, at indsættelser på din konto, bortset fra de indbetalinger der er benævnt løn, er udeholdt indkomst.

Udbetaling og kontante hævninger fra G8 ApS konto

SKAT skønner, jf. skattekontrollovens § 5, stk. 3, at hævninger og udbetalinger foretaget i pengeautomater på G8 ApS, konto i F1-bank, er udeholdt indkomst der er skattepligtig jf. SL § 4, stk. 1 litra a.

Udbetaling og kontante hævninger fra G4 ApS konto

SKAT skønner, jf. skattekontrollovens § 5, stk. 3, at hævninger og udbetalinger foretaget i pengeautomater på G4 ApS, konto i F1-bank, er udeholdt indkomst der er skattepligtig jf. SL § 4, stk. 1 litra a.

Genoptagelse

SKAT har genoptaget dine skatteansættelser efter de ordinære frister i skatteforvaltningslovens § 26.

SKAT anser ud fra de foreliggende oplysninger, at du ikke er omfattet af den korte ligningsfrist, da du ikke har selvangivelse med enkle forhold, idet du har indkomst der ikke er dækkende ud fra tallene i årsopgørelsen eller rubrikkerne på oplysningskortet.

(…)

Da SKAT ikke har modtaget bemærkninger til det fremsendte forslag om at ændre dine skatteansættelser for årene 2011, 2012 og 2013 træffes der afgørelse ud fra de foreliggende oplysninger.

Din skat ændres således:

Indkomståret 2011:

Løn selvangivet med:                                          663.430 kr.

Yderligere indtægter:                                         529.912 kr.

Personlig indkomst efter ændring:                       1.193.342 kr.

Indkomståret 2012:

Løn selvangivet med:                                          711.750 kr.

Yderligere indtægter:                                         794.618 kr.

Personlig indkomst efter ændring:                  1.506.368 kr.

Indkomståret 2013:

Løn selvangivet med:                                      1.013.725 kr.

Yderligere indtægter:                                          359.957 kr.

Personlig indkomst efter ændring:                     1.373.682 kr.

Indkomsten beskattes som personlig indkomst jf. personskattelovens § 3, stk. 1 og der skal betales AM-Bidrag af beløbet, jf. Arbejdsmarkedsbidragslovens § 1 og 2."

Den 7. november 2016 er SKAT kommet med følgende udtalelse til sagen:

"Indkomståret 2011

Klager mener at det tidligere er dokumenteret hvilke beløb der er hævet af A og betalt på vegne af G8 ApS CVR nr. ...18, til G12 ApS.

SKAT har følgende bemærkninger:

SKAT har den 29. maj 2015 truffet afgørelse om at ændre klagers skatteansættelser for årene 2011, 2012 og 2013. SKAT har den 30. juli 2015 modtaget brev fra klager med en opgørelse over indbetalinger på sin konto i F1-bank konto nr. X1 for indkomståret 2012 samt kopi af et gældsbrev. Der er ikke vedlagt yderligere til dokumentation og ingen faktura fra G12 ApS.

SKAT har besvaret henvendelsen den 3. juli 2015 og oplyst at der allerede er truffet afgørelse samt henvist til klagevejledning i afgørelsen. SKAT har modtaget brevet retur med bemærkning "Ingen postkasse eller fyldt postkasse".

SKAT har efter modtagelse af fakturakopi i forbindelse med ny rådgiver i klagesagen gennemgået fakturakopier fra G12 ApS og har følgende bemærkninger:

G12 ApS CVR nr. ...19

G12 ApS CVR nr. ...19 er opløst efter at det er gået konkurs.

Direktør JA er fratrådt den 14-02-2011 og MJ har været direktør fra den 14-02-2011 til 26-06-2012. Selskabet er likvideret/opløst den 05-12-2013. Hvorefter selskabet står uden ledelse og tages under konkurs. Kurator SB gør i Cirkulæreskrivelse nr. 3 rede for at der før den 26. oktober 2012, har været møde på adressen Y2-adresse, hvor bageri blev lukket og medarbejdere blev opsagt. Der findes ingen aktiver der havde værdi for konkursboet.

Sidste momsangivelse fra selskabet er fra januar kvt. 2012. Herefter er der ikke angivet moms. Seneste offentliggjorte regnskab er fra den 24-11-2011 for regnskabsåret 2009/2010.

SKAT er af den opfattelse at de fremsendte fakturaer er udfærdiget til lejligheden. Ved vurderingen er der lagt vægt på følgende:

 • Faktura nr. anført på siden af dokumentet
 • Under dato er der anført faktura men ikke på faktura
 • Ingen dato for hvornår der er kvitteret for Stempel "BETALT"
 • Der er ikke på faktura henvist til hvilken bank der kan betales til, ligesom der ikke er anført kontonummer
 • Faktura dato ligger efter dato for betaling
 • Såfremt selskabet havde fortsat drift i konkursperioden, så ville betaling skulle ske til kurator.
 • Kurator har ikke fortsat drift af bageri
 • Medarbejdere er opsagt
 • Fakturaer efter den 06.2012 kan ihvert fald ikke være udfærdiget af selskbet, jf. cirkulæreskrivelse fra kurator.

Hævninger til KA

Klager oplyser at 348.000 kr. der er hævet kontant, er foregået ud fra en fast praksis om at A skulle hæve penge fra selskabet G4 ApS´s konto og overlevere pengene til KA.

SKAT har følgende bemærkninger:

Det forekommer usandsynligt at A hæver penge fra selskabet G4 ApS´s konto, for så at aflevere dem videre til KA, idet A er fratrådt som direktør i selskabet den 16-05-2011. KA er tiltrådt som direktør i selskabet den 15-05-2011 og burde være den der så havde fuldmagt til kontoen.

A har således som den eneste, i perioden fra den 16-05-2011 til 12-04-2013 haft fuldmagt til en konto i selskabet G4 ApS CVR nr. ...14, selvom han er udtrådt af selskabet den 16-05-2011.

G4 ApS CVR nr. ...14, tages under opløsning den 18-04-2013 og er endeligt opløst efter konkurs den 29-10-2013. Der findes ingen regnskaber for årene 2011, 2012 og 2013. Der er ikke angivet moms for 2012 og 2013.

Indkomståret 2012

Klager er af den opfattelse at indbetalinger på hans konto i F1-bank konto nr. X1 allerede er dokumenteret i brev af 18. juni 2015.

SKATs bemærkninger fremgår af nedenstående skema:

År 2012

Dato

Beløb KR

Indbetalt af

Svar fra A

SKATs bemærkninger

4. januar

5.000,00

G9 ApS

Jeg har solgt kaffe til dem

Af Bilag D er det nu en kaffemaskine. Dokumentation for køb og salg er ikke fremlagt.

30. januar

21.000,00

Garanti

G10 har tilbageført garanti til mig efter samarbejde ophørte

Der er ikke vedlagt dokumentation for udbetaling fa garanti. Det fremgår af Boregnskab i G8 ApS CVR nr. ...18 4. Aktiver 2.

Depositum sikkerheder: F1-bank har stillet sikkerhed overfor A/S G10.. Sikkerhedsstillelse er frigivet og der er tilgået boet 6.787,63 kr.

2. februar

19.000,00

Indbetalt

Løn som jeg fik udbetalt kontant.

Hvor kommer løn fra og er der indeholdt A-skat mv.

24. februar

86.000,00

Indbetalt

Løn som jeg fik udbetalt kontant og opsparing.

Hvor kommer løn og opsparing fra. Er der indeholdt A-skat mv.

22. marts

39.465,00

G11 ApS

Dæk og fælge 21 tommer Mercedes solgt

Hvor kommer fælgende fra. Dokumentation mangler.

28. marts

100.000,00

Indbetalt

Løn som jeg fik kontant og opsparing

Hvor kommer lønnen fra og er der indeholdt A-sakt mv. Modstridende i forhold til Bilag F Gældsbrev, første afdrag 10.000 kr. den 1. august

2012.

23. april

57.000,00

Udbetaling fra G13

Erstatning fra indbrud.

Dokumentation for indbrud og dokumentation fra G13 mangler.

24. april

10.480,00

G14 A/S

TV køb fra G14

Er ikke med i SKATs opgørelse

24. april

-10480,00

G14 A/S

TV køb fra G14 retur, fejlkøb

Er ikke med i SKATs opgørelse

3. maj

17.000,00

Indbetalt

Løn som jeg fik kontant udbetalt.

Hvor kommer lønnen fra og er der indeholdt A-skat mv..

9. maj

38.000,00

Indbetalt

Løn som jeg fik kontant udbetalt og opsparing

Hvor kommer lønnen fra og er der indeholdt A-skat mv. Hvilken opsparing.

14. maj

3.100,00

Indbetalt

Løm som jeg fik udbetalt kontant

Hvor kommer lønnen fra og er der indeholdt A-skat mv.

24. maj

4.000,00

Indbetalt

Løm som jeg fik udbetalt kontant

Hvor kommer lønnen fra og er der indeholdt A-skat mv.

14. juni

5.000,00

Indbetalt

Løm som jeg fik udbetalt kontant

Hvor kommer lønnen fra og er der indeholdt A-skat mv.

3. juli

5.000,00

Indbetalt

Løm som jeg fik udbetalt kontant

Hvor kommer lønnen fra og er der indeholdt A-skat mv.

25. juli

24.000,00

Indbetalt

Løm som jeg fik udbetalt kontant

Hvor kommer lønnen fra og er der indeholdt A-skat mv.

27. juli

12.000,00

Indbetalt

Løm som jeg fik udbetalt kontant

Hvor kommer lønnen fra og er der indeholdt A-skat mv.

11. september

39.990,00

Udbetaling fra G13

Erstatning fra indbrug

Dokumentation for indbrug. Hvad er der stjålet. Dokumentation fra G13.

12. december

40.000,00

Indbetaling

Løn som jeg fik kontant udbetalt og opsparing

Løn fra hvem og er der indeholdt A-skat mv. Hvilken opsparing?

Modstridende i forhold til Bilag G Lån fra LM. Første ydelse 5.000 kr. den 1. januar 2013. Er ikke dokumenteret.

Atypisk at løn udbetales kontant og derefter indsættes på bankkonto. Hvorfor har man ikke anvendt Letløn.

Faktura fra G12 ApS

Faktura fra G12 ApS er listet op nedenfor med SKATs bemærkninger.

Dato på faktura

Beløb incl moms

Hævet kontant

Faktura nr. på siden af faktura

SKATs bemærkninger

18. februar 2012

3.343,75

4619

Under felt med dato står der FAKTURA men der er ikke påført faktura nr. På siden af faktura er der anfør FAKTURA. Forekommer som om faktura er oprettet efterfølgende. Der er ikke dato for modtagelse af betaling.

Kun underskrift.

7. maj 2012

20.782,5

4824

Under felt med dato står der FAKTURA men der er ikke påført faktura nr. På siden af faktura er der anfør FAKTURA.

Forekommer som om faktura er oprettet efterfølgende. Der er ikke dato for modtagelse af betaling. Kun underskrift.

29. april 2012

0

13.500,00

21. maj 2012

58.153,75

4869

Under felt med dato står der FAKTURA men der er ikke påført faktura nr. På siden af faktura er der anfør FAKTURA. Forekommer som om faktura er oprettet efterfølgende. Der er ikke dato for modtagelse af betaling. Kun underskrift.

11. juni 2012

27.223,75

5026

Under felt med dato står der FAKTURA men der er ikke påført faktura nr. På siden af faktura er er anfør FAKTURA. Forekommer som om faktura er oprettet efterfølgende. Der er ikke dato for modtagelse af betaling. Kun underskrift.


6. juni 2012

8.000,00

21. juni 2012

33.275,00

5216

Under felt med dato står der FAKTURA men der er ikke påført faktura nr. På siden af faktura er der anfør FAKTURA. Forekommer som om faktura er oprettet efterfølgende. Der er ikke dato for modtagelse af betaling. Kun underskrift.

2. juli 2012

9.467,50

5311

Under felt med dato står der FAKTURA men der er ikke påført faktura nr. På siden af faktura er der anfør FAKTURA. Forekommer som om faktura er oprettet efterfølgende. Der er ikke dato for modtagelse af betaling.

Kun underskrift.

Selskabets ledelse er fratrådt og jf. kurator er personale sagt op. Der er ingen fortsat drift.

6. juli 2012

8.217,50

5394

Under felt med dato står der FAKTURA men der er ikke påført faktura nr. På siden af faktura er der anfør FAKTURA. Forekommer som om faktura er oprettet efterfølgende. Der er ikke dato for modtagelse af betaling.

Kun underskrift.

12. juli 2012

9.213,75

5411

Fakturadato 12. juli 2012 men betalingsdato er den 20.6.2012. Under felt med dato står der FAKTURA men der er ikke påført faktura nr. På siden af faktura er der anfør FAKTURA. Forekommer som om faktura er oprettet efterfølgende. Der er ikke dato for modtagelse af betaling.

Kun underskrift.

17. juli 2012

7.992,50

5486

Fakturadato 17. juli 2012 men betalingsdato er den 25.6.2012. Under felt med dato står der FAKTURA men der er ikke påført faktura nr. På siden af faktura er der anfør FAKTURA. Forekommer som om faktura er oprettet efterfølgende. Der er ikke dato for modtagelse af betaling.

Kun underskrift.

21. august 2012

9.605,00

5601

Under felt med dato står der FAKTURA men der er ikke påført faktura nr. På siden af faktura er der anfør FAKTURA. Forekommer som om faktura er oprettet efterfølgende. Der er ikke dato for modtagelse af betaling.

Kun underskrift.

29. august 2012

7.073,75

5675

Under felt med dato står der FAKTURA men der er ikke påført faktura nr. På siden af faktura er der anfør FAKTURA. Forekommer som om faktura er oprettet efterfølgende. Der er ikke dato for modtagelse af betaling.

Kun underskrift.

14. september 2012

8.161,25

5734

Under felt med dato står der FAKTURA men der er ikke påført faktura nr. På siden af faktura er der anfør FAKTURA. Forekommer som om faktura er oprettet efterfølgende. Der er ikke dato for modtagelse af betaling. Kun underskrift.

13. september 2012

10.000,00

20. september 2012

9.548,75

5801

Under felt med dato står der FAKTURA men der er ikke påført faktura nr. På siden af faktura er der anfør FAKTURA. Forekommer som om faktura er oprettet efterfølgende. Der er ikke dato for modtagelse af betaling.

Kun underskrift.

28. september 2012

8.798,75

5843

Under felt med dato står der FAKTURA men der er ikke påført faktura nr. På siden af faktura er der anfør FAKTURA. Forekommer som om faktura er pprettet efterfølgende. Der er ikke dato for modtagelse af betaling. Kun underskrift.

21. september 2012

15.000,00

18. september 2012

9.098,75

5913

Under felt med dato står der FAKTURA men der er ikke påført faktura nr. På siden af faktura er der anfør FAKTURA. Forekommer som om faktura er oprettet efterfølgende. Der er ikke dato for modtagelse af betaling.

Kun underskrift.

2. november 2012

9.548,75

6011

Under felt med dato står der FAKTURA men der er ikke påført faktura nr. På siden af faktura er der anfør FAKTURA. Forekommer som om faktura er oprettet efterfølgende. Der er ikke dato for modtagelse af betaling.

Kun underskrift.

8. november 2012

8.873,75

6094

Under felt med dato står der FAKTURA men der er ikke påført faktura nr. På siden af faktura er der anfør FAKTURA. Forekommer som om faktura er oprettet efterfølgende. Der er ikke dato for modtagelse af betaling.

Kun underskrift.

13. november 2012

9.411,25

6116

Under felt med dato står der FAKTURA men der er ikke påført faktura nr. På siden af faktura er der anfør FAKTURA. Forekommer som om faktura er oprettet efterfølgende. Der er ikke dato for modtagelse af betaling.

Kun underskrift.

3. december 2012

8.817,50

6188

Under felt med dato står der FAKTURA men der er ikke påført faktura nr. På siden af faktura er der anfør FAKTURA. Forekommer som om faktura er oprettet efterfølgende. Der er ikke dato for modtagelse af betaling.

Kun underskrift.

7. december 2012

7.598,75

6218

Under felt med dato står der FAKTURA men der er ikke påført faktura nr. På siden af faktura er der anfør FAKTURA. Forekommer som om faktura er oprettet efterfølgende. Der er ikke dato for modtagelse af betaling.

Kun underskrift.

21. december 2012

5.579,00

6401

Under felt med dato står der FAKTURA men der er ikke påført faktura nr. På siden af faktura er der anfør FAKTURA. Forekommer som om faktura er oprettet efterfølgende. Der er ikke dato for modtagelse af betaling.

Kun underskrift.

Det samlede beløb på de fremlagte fakturaer udgør i alt 281.180 kr. inkl. moms. Der er hævet kontant for hele året i alt 140.800 kr. Der er ingen sammenhæng mellem de hævede beløb i i pengeautomat og de beløb der står på faktura. Der findes ingen momsangivelse fra G12 ApS for perioden 7. maj 2012 til 21. december 2012. Direktør er fratrådt den 29-06-2012 og selskabet er opløst efter konkurs.

SKAT finder ikke at de fremlagte fakturaer dokumenterer, at de kontante hævninger i pengeautomat er anvendt til betaling af fakturaer.

Andre indbetalinger

Indtægt ved værelsesudlejning er ejendom Y1-adresse, der er udlejet og indtægt herfra.

 • SKAT mangler stadig dokumentation i form af huslejekontrakt.
 • Hævebilag af september 2012 på 100.000 kr. Lån fra G8 ApS
 • Der findes intet regnskab fra G8 ApS. Første afdrag 10.000 kr. den 1. januar 2013. Selskabet er under tvangsopløsning den 2. maj 2013 og under konkurs den 25. juni 2013. Lånedokument angiver MJ som direktør, men han er ikke registreret som direktør. A er udtrådt af direktionen den 2. august 2013 men har stadig fuldmagt til kontoen. IM skriver også under på lånedokument og har været direktør fra den 01-07-2012 - 05-02-2013. IM har ikke haft fuldmagt til selskabets konto.

Kontant betaling til G12 ApS

G12 ApS seneste regnskab er fra 24-11-2011 for regnskabsåret 2009/10. Direktør JA er udtrådt af selskabet den 14-02-2011. MJ har været direktør i perioden 14-02-2011 - 26-062012.

G12 ApS er konkurs. Kurator har opsagt medarbejdere og lukket bageri i juli 2012. Fakturaer fra G12 ApS kan ikke være udstedt af dette selskab da det er lukket.

Af bilag modtaget fra klager er der kopi af faktura fra G12 ApS for perioden 29. marts 2011 til 12. april 2013.

SKAT finder ikke at de kontante betalinger til G12 ApS er dokumenteret. Det har formodningen imod sig at MJ underskrift på lånedokument er retsgyldig (Bilag H) da han den 12. september 2012 underskriver sig som direktør for G12 ApS, idet han ikke er direktør i selskabet på dette tidspunkt. MJ er registreret som udtrådt af selskabet den 26-06-2012.

Indkomståret 2013

Klager er af den opfattelse at indbetalinger på hans konto i F1-bank konto nr. X1 allerede er dokumenteret i brev af 18. juni 2015.

SKATs bemærkninger fremgår af nedenstående skema: 

År 2013

Dato

Beløb KR

Indbetalt af

Svar fra A

SKATs bemærkninger

15. februar

20.000

Indbetaling

Løn som jeg fik kontant

Hvor kommer lønnen fra? Og er der indeholdt A-skat mv.

11. marts

13.500

Indbetaling

Løn som jeg fik kontant

Hvor kommer løn fra? Og er der indeholdt A-skat mv.

15. marts

30.000

Indbetaling

Løn som jeg fik kontant og opsparing

Hvor kommer løn fra? Og er der indeholdt A-skat mv.

26. marts

5.000

Indbetaling

Løn som jeg fik kontant

Hvor kommer løn fra og er der indeholdt A-skat mv.

8. april

15.000

Indbetaling

Løn som jeg fik kontant

Hvor kommer løn fra? Og er der indeholdt A-skat mv.

6. maj

15.000

Indbetaling

Løn som jeg fik kontant

Hvor kommer løn fra? Og er der indeholdt A-skat mv.

14. maj

100.000

Netbank overførsel

Fra PS

Dokumentation for hvad indbetaling dækker?

21. maj

27.000

Indbetaling

Løn som jeg fik udbetalt kontant

Hvor kommer løn fra og er der indeholdt A-skat mv.

11. juni

5.000

Indbetaling

Løn som jeg fik udbetalt kontant

Hvor kommer løn fra? og er der indeholdt A-skat mv.

17. juli

23.875,52

Indbetaling

Løn som jeg fik udbetalt kontant

Hvor kommer løn fra? og er der indeholdt A-skat mv.

1.august

70.000

Indbetaling

Løn som jeg fik udbetalt kontant

Hvor kommer løn fra? Og er der indeholdt A-skat mv.

10. september

169.000

Fra LM

Lån fra LM

Første afdrag jf. gældsbrev den 1. januar 2016. Dokumentation for betaling af afdrag?

 


Atypisk at løn udbetales kontant og derefter indsættes på bankkonto. Hvorfor har man ikke anvendt Letløn.

Faktura fra G12 ApS

Faktura fra G12 ApS er listet op nedenfor med SKATs bemærkninger.

Dato

Beløb incl moms

Hævet kontant

Faktura nr. på siden af faktura

SKATs bemærkninger

2. januar 2013

3. januar 2013

3. januar 2013

3. januar 2013

8.242,50

2.000,00

3.000,00

2.000,00

6821

Under felt med dato står der FAKTURA men der er ikke påført faktura nr. På siden af faktura er der anfør FAKTURA. Forekommer som om faktura er oprettet efterfølgende. Der er ikke dato for modtagelse af betaling.

Kun underskrift.

7. januar 2013

7. januar 2013

9.898,75

2.000,00

6889

Under felt med dato står der FAKTURA men der er ikke påført faktura nr. På siden af faktura er der anfør FAKTURA. Forekommer som om faktura er oprettet efterfølgende. Der er ikke dato for modtagelse af betaling.

Kun underskrift.

21. januar 2013

5.698,75

 

6933

Under felt med dato står der FAKTURA men der er ikke påført faktura nr. På siden af faktura er der anfør FAKTURA. Forekommer som om faktura er oprettet efterfølgende. Der er ikke dato for modtagelse af betaling.

Kun underskrift.

10. februar 2013

7.067,50

 

7061

Under felt med dato står der FAKTURA men der er ikke påført faktura nr. På siden af faktura er der anfør FAKTURA. Forekommer som om faktura er oprettet efterfølgende. Der er ikke dato for modtagelse af betaling.

Kun underskrift.

21. februar 2013

19. februar 2013

4.680,00

2.000,00

7098

Under felt med dato står der FAKTURA men der er ikke påført faktura nr. På siden af faktura er der anfør FAKTURA. Forekommer som om faktura er oprettet efterfølgende. Der er ikke dato for modtagelse af betaling.

Kun underskrift.

11. marts 2013

8. marts 2013

3.442,50

2.000,00

7176

Under felt med dato står der FAKTURA men der er ikke påført faktura nr. På siden af faktura er der anfør FAKTURA. Forekommer som om faktura er oprettet efterfølgende. Der er ikke dato for modtagelse af betaling.

Kun underskrift.

27. marts 2013

7.411,25

 

7234

Under felt med dato står der FAKTURA men der er ikke påført faktura nr. På siden af faktura er der anfør FAKTURA. Forekommer som om faktura er oprettet efterfølgende. Der er ikke dato for modtagelse af betaling.

Kun underskrift.

2. april 2013

2. april 2013

7.411,25

5.000,00

7272

Under felt med dato står der FAKTURA men der er ikke påført faktura nr. På siden af faktura er der anfør FAKTURA. Forekommer som om faktura er oprettet efterfølgende. Der er ikke dato for modtagelse af betaling.

Kun underskrift.

8. april 2013

7.098,75

 

7346

Under felt med dato står der FAKTURA men der er ikke påført faktura nr. På siden af faktura er der anfør FAKTURA. Forekommer som om faktura er oprettet efterfølgende. Der er ikke dato for modtagelse af betaling.

Kun underskrift.

9. april 2013

9.836,25

 

7364

Under felt med dato står der FAKTURA men der er ikke påført faktura nr. På siden af faktura er der anfør FAKTURA. Forekommer som om faktura er oprettet efterfølgende. Der er ikke dato for modtagelse af betaling.

Kun underskrift.

11. april 2013

10. april 2013

10. april 2013

9.873,75

2.500,00

2.000,00

7393

Under felt med dato står der FAKTURA men der er ikke påført faktura nr. På siden af faktura er der anfør FAKTURA. Forekommer som om faktura er oprettet efterfølgende. Der er ikke dato for modtagelse af betaling.

Kun underskrift.

12. april 2013

4.305,00

 

7409

Under felt med dato står der FAKTURA men der er ikke påført faktura nr. På siden af faktura er der anfør FAKTURA. Forekommer som om faktura er oprettet efterfølgende. Der er ikke dato for modtagelse af betaling.

Kun underskrift.

De beløb der er hævet kontant på G8 ApS konto i F1-bank kan ikke afstemmes med betaling til G12 ApS. Der er ikke sammenhæng mellem hævninger og betalinger.

Kontant betaling til G12 ApS

G12 ApS seneste regnskab er fra 24-11-2011 for regnskabsåret 2009/10. Direktør JA er udtrådt af selskabet den 14-02-2011. MJ har været direktør i perioden 14-02-2011 - 26-06-2012.

G12 ApS er konkurs. Kurator har opsagt medarbejdere og lukket bageri i juli 2012. Fakturaer fra G12 ApS kan ikke være udstedt af dette selskab da det er lukket.

Af bilag modtaget fra klager er der kopi af faktura fra G12 ApS for perioden 29. marts 2011 til 12. april 2013.

SKAT finder ikke at de kontante betalinger til G12 ApS er dokumenteret. Det har formodningen imod sig at MJ underskrift på lånedokument er retsgyldig (Bilag H) da han den 12. september 2012 underskriver sig som direktør for G12 ApS, idet han ikke er direktør i selskabet på dette tidspunkt. MJ er registreret som udtrådt af selskabet den 26-06-2012."

Klagerens opfattelse

Klagerens repræsentant har fremsat påstand om, at klagerens indkomst for indkomstårene 2011, 2012 og 2013 kun skal forhøjes med henholdsvis 5.000 kr., 121.807 kr. og 5.991 kr.

Der er til støtte herfor anført:

"Jeg bemærker indledningsvis, at klienten først den 17. ds. har modtaget brevene fra SKAT af henholdsvis 9. april og 29. maj d.å.

Baggrunden for at klienten først modtager post så sent, beror dette på, at PostDanmark oplyser, at de generelt ikke har kunnet aflevere post til klienten, idet han ikke havde opsat postkasse, hvorfor han igennem en meget lang periode ikke har modtaget nogen form for post.

Dernæst kan jeg oplyse, at klienten ikke kan anerkende de af SKAT foretagne ændringer, idet han ikke selv har foretaget de hævninger som angives af SKAT og pengeautomater og dernæst ikke har forbrugt pengene."

Klagerens nye repræsentant er den 10. marts 2016 kommet med følgende bemærkninger til sagen:

"Det skal for fuldstændighedens skyld anføres, at A ej anerkender at have forbrugt pengene i privat regi, hvorfor der ej er tale om løn, som forudsat af skat. Pengene er således hævet og modtaget i forretningsmæssigt henseende. Dette vil blive belyst i det følgende.

Det skal endvidere præciseres, at A godkender at have foretaget de hævninger som angives af SKAT, hvilket er en modsætning til det af Advokat UM anførte i dennes skrivelse af 19. august 2015.

For overskuelighedens skyld, bliver nærværende skrivelse opdelt i indkomstår, idet afgørelsen vedrører regnskabsårene 2011, 2012 og 2013.

Det skal endvidere præciseres, at G8 ApS og G4 ApS er to uafhængige selskaber, for at undgå enhver tvivl.

Påstand

A’s samlede indtægt i indkomståret 2011 forhøjes alene med samlet kr. 5.000,00 frem for det af SKAT afgjorte. A’s samlede indtægt i indkomståret 2012 forhøjes med samlet kr. 121.807,00 frem for det af SKAT opgjorte. A’s samlede indtægt i indkomståret 2013 forhøjes med samlet kr. 5.991,00 frem for det af SKAT opgjorte.

Subsidiært nedsættes SKAT’s forhøjelse med et mindre beløb efter Skatteankestyrelsens skøn.

Indkomståret 2011

SKAT har ved afgørelse af 29. maj 2015 opgjort forhøjelse af indtægt i indkomståret som følger:

Hævet og udbetalt fra G8 ApS konto i F1-bank:

Udbetalt                                                           kr. 41.112,00

Hævet i pengeautomat                                      kr. 140.800,00

I alt                                                                 kr. 181.912,00

Hævet og udbetalt fra G4 ApS                           kr. 348.000,00

I alt                                                                kr. 529.912,00

Hævet og udbetalt fra G8 ApS konto i F1-bank

I SKATs opgørelse over indkomståret 2011 (bilag 3) fremgår, oversigt over hhv. hævninger og udbetalinger fra G8 ApS konto i F1-bank.

Heraf fremgår at det samlede beløb er kr. 181.911,60, jf. tillige ovenfor.

SKAT skønner, at der er tale om udeholdt indkomst, der er skattepligtig jf. SL § 4, stk. 1 litra a, jf. skattekontrollovens § 5, stk. 3. Det forekommer betænkeligt, at SKAT antager dette, taget i betragtning at min klient tidligere har fremsendt oversigt over erhvervsmæssig forbrug, herunder kontantbetaling af regninger udstedt til G8 ApS. Leverandøren G12 ApS ønsker kontant betaling ved levering, af hensyn til sikring af sit tilgodehavende. Min klient var således nødsaget til at hæve dette beløb, for at indbetale regninger.

Det skal for fuldstændighedens anføres, at undertegnede har gennemgået alle dokumenter fra 2011, 2012 og 2013 og konstateret at disse er indbetalt af A, idet de ej er anvendt i andre henseender. Dette kan tillige bekræftes af tidligere direktør i G12 ApS.

Ifølge vedhæftede faktura udstedt af G12 ApS, har min klient kontant indbetalt kr. 164.722,00 (Bilag A1-A6) i løbet af indkomståret 2011. Idet det samlede hævede beløb i perioden udgør kr. 181.912, udgør differencen som følger:

181.912,00 -162.721,00 = kr. 19.191,00

Idet der på årsbasis er tale om et mindre beløb, må det antages at det resterende beløb tillige er anvendt i virksomhedsregi. Hertil skal nævnes, at min klient ikke har opbevaret mindre regninger/kvitteringer i alle disse år. Det være sig brændstof of andre småindkøb til virksomheden. Det må således antages at det samlede udbetalte beløb fra G8 ApS konto er anvendt i forretningsmæssig regi.

Hævet og udbetalt fra G4 ApS

I SKATs opgørelse over udbetalinger og kontante hævninger fra G4 ApS’s konto (bilag 47) fremgår, at der samlet er blevet udbetalt og hævet kr. 348.000,00 af A. Hertil skal anføres, at A som fast praksis hævede penge fra selskabets konto, og overleverede pengene til KA, der var direktør i selskabet på pågældende tidspunkt.

Det fremgår endvidere af SKATs afgørelse, at udbetalinger og kontante hævninger fra G4 ApS konto tillige skønnes at udgøre udeholdt indkomst, der er skattepligtig jf. SL § 4, stk. 1 litra a, jf. skattekontrollovens § 5, stk. 3.

Vedhæftet er direktørens kvittering på, at denne har modtaget samlet kr. 343.000,00 af A (bilag B1-B8).

Idet det af SKAT opgjorte beløb udgør kr. 348.000 udgør differencen:

348.000,00 - 343.000,00 = kr. 5.000,00

Ud fra ovenstående kan udledes, at A’s indtægt i indkomståret 2011 alene bør blive forhøjet med kr. 5000,00, idet denne ej har fundet dokumentation på kr. 5000,00 udbetalt pr. 30.02-2011.

Såfremt Skatteankestyrelsen måtte fine, at A tillige bør blive beskattet for kr. 19.191,00 for manglende dokumentation af forbrug, bør indkomsten i 2011 blive forhøjet med kr. 24.191,00.

Som resultat heraf må SKATs samlede forhøjelse af beskatningsgrundlag på kr. 529.912,00 blive nedsat til kr. 5000,00 eller subsidiært kr. 24.191,00 jf. ovenfor.

Indkomståret 2012

SKAT har ved afgørelse af 29. maj 2015 opgjort forhøjelse af indtægt i indkomståret som følger:

Indbetalt på din konto i F1-bank                        kr. 656.635,00

Udbetalt løn, jf. indberetning til SKAT                 kr.-322.807,00

Sum                                                                kr. 333.828,00

Hævet og udbetalt fra G8 ApS konto                  kr..460.790,00

I alt                                                                kr. 794.618,00

Indbetalinger til min klients konto i F1-bank

I SKATs opgørelse over indkomståret 2012 (bilag 1) fremgår, en oversigt over indbetalinger på min klients konto i F1-bank. Heraf fremgår at det samlede beløb er kr. 656.635,00, hvoraf en del udgør løn, jf. tillige ovenfor.

SKAT skønner, at der er tale om udeholdt indkomst, der er skattepligtig jf. SL § 4, stk. 1 litra a, jf. skattekontrollovens § 5, stk. 3. Det forekommer betænkeligt, at SKAT antager dette, taget i betragtning at min klient tidligere har fremsendt skrivelse af 18. juni 2015 (bilag C), hvoraf fremgår, hvor indbetalingerne hidrører fra. Det fremgår, at min klient har solgt kaffe(maskine) til G9 ApS, hvilket tillige fremgår af slutseddel af 04. januar 2012 (Bilag D).

Det fremgår endvidere, at G10 har tilbagebetalt garanti til min klient, efter samarbejdet ophørte (30. januar). Der foreligger ingen skriftlig dokumentation herfor, idet pengene blev udbetalt uden at der blev fremsendt dokumentation herfor. Udbetalingen af garantisummen skyldes, at min klient indgik et samarbejde med G10, mod at betale en garantisum på kr. 21.000,00. Idet samarbejdet ophørte inden påbegyndelse af et reelt samarbejde, blev det fulde beløb udbetalt til min klient.

Det fremgår endvidere af min klients skrivelse, at han har solgt 21" Mercedes fælge til G11 ApS prissat kr. 39.465,00. Dette fremgår tillige af overdragelsesaftale af 21. marts 2012 (Bilag E).

Det fremgår endvidere, at kr. 100.000 udgør udbetaling af løn og opsparing. Det skal hertil nævnes, at der er tale om en forglemmelse. Der er derimod tale om et lån fra IM på kr. 100.000,00 pr. 28. marts 2012. Gældsbrevet er vedlagt som bilag (Bilag F).

Det fremgår endvidere, at der indbetalt kr. 40.000,00 til min klients konto, hvilket tillige fejlagtigt er angivet som opsparing. Der er derimod tale om et lån på kr. 40.000 af LM, dateret 12. december 2012. Kopi af gældsbrev (Bilag G).

Det fremgår at min klient pr. 07. maj 2012 har modtaget kr. 89.000,00 på sin konto. Heraf er kroner 60.000,00 i opsparing fra tidligere perioder, hvoraf kroner kr. 29.000,00 udgør løn.

Det fremgår endvidere at der pr. 09 maj er indbetalt kroner 38.000,00. Heraf udgør kroner 30.000,00 resterende opsparing, mens kr. 8.000,00 udgør bonus udbetalt af arbejdsgiver (løn)

Solgt kaffemaskine til G11 ApS

kr.

5.000,00

Garanti

kr.

21.000,00

G11 ApS

kr.

39.465,00

Lån

kr.

100.000,00

Lån

kr.

40.000,00

Opsparing

kr.

60.000,00

Opsparing

kr.

30.000,00

I alt

kr.

295.465,00

Det fremgår således, at indbetalinger på kr. 295.465,00 ej udgør udbetalt løn. SKAT har efter at have fratrukket indberettet løn, opgjort forhøjelse af indtægt til kr. 333.828,00.

333.828,00 - 295.465,00 = 38.363,00

Det kan således udledes, at den samlede forhøjelse af indtægt i indkomståret 2012 fsva. indbetalinger på egen private konto udgør kr. 38.363,00.

Hævet og udbetalt fra G8 ApS konto i F1-bank

Det fremgår endvidere, at min klient har hævet og fået udbetalt samlet kr. 460.790,00 fra G8 ApS konto i F1-bank (Bilag 4)

Skat anser tillige dette som en forhøjet indtægt, jf. ovenfor, selvom min klient overfor SKAT har oplyst, at der er tale om hævninger og udbetalinger i forretningsmæssig regi.

Det fremgår, at min klient har fået udbetalt kr. 100.000,00 pr. 12. september 2012. Det skal anføres, at selskabet G12 ApS den pågældende dato skulle låne kr. 100.000,00. Som det vil blive fremhævet senere, er det en forudsætning, at pengene erlægges med det samme, ved handler og samarbejde med G12 ApS. Min klient måtte således på vegne af selskabet hæve kr. 100.000,00 til brug ved overdragelse til G12 ApS. Vedlagt er gældsbrev af 12. september 2012 (bilag H).

Der er endvidere indgået en del kontante handler med G12 ApS ved køb af produkter foretaget af min klient. Som tidligere nævnt kræver G12 ApS prompte kontant betaling, hvorfor alle handler er foregået kontant. (bilag I1-I21). Den samlede handelssum udgør kr. 277.346,25.

De samlede udgifter der ej udgør løn er således:

277.346,00 + 100.000,00 = 377.346,00

Herefter udgør den samlede forhøjelse:

460.790,00 - 377.346,00 = 83.444,00

Den samlede forhøjelse af indtægter i indkomståret 2012 udgør således:

Forhøjelse på egen konto F1-bank                     kr. 38.363,00

Forhøjelse via G8 ApS konto                             kr. 83.444,00

I alt                                                               kr.121.807,00

Den samlede forhøjelse af min klients indkomst for indkomståret 2012 udgør således kr. 121.807,00.

Indkomståret 2013

SKAT har ved afgørelse af 29. maj 2015 opgjort forhøjelse af indtægt i indkomståret som følger:

Indbetalt på din konto i F1-bank                        kr. 749.593,00

Udbetalt løn, jf. indberetning til SKAT                kr.-476.139,00

Sum                                                               kr. 273.457,00

Hævet og udbetalt fra G8 ApS konto                  kr. 85.500,00

I alt                                                                kr. 359.957,00

Indbetalinger til min klients konto i F1-bank

I SKATs opgørelse over indkomståret 2013 fremgår, en oversigt over indbetalinger på min klients konto i F1-bank. Heraf fremgår at det samlede beløb er kr. 749.593,00, hvoraf en del udgør løn, jf. tillige ovenfor.

SKAT skønner, at der er tale om udeholdt indkomst, der er skattepligtig jf. SL § 4, stk. 1 litra a, jf. skattekontrollovens § 5, stk. 3. Det forekommer betænkeligt, at SKAT antager dette, taget i betragtning at min klient tidligere har fremsendt skrivelse af 18. juni 2015 (bilag C), hvoraf fremgår, hvor indbetalingerne hidrører fra. Det fremgår, blandt andet, at der er tale om et lån på kr. 100.000,00 fra PS. Min klient skulle anvende disse i forretningsmæssig regi, men ombestemte sig. Han overgav således PS kr. 100.000,00 kontant, hvilket denne tillige bevidnede overfor SKAT telefonisk. Min klient blev tillige af SKAT oplyst, at SKAT havde godkendt kr. 100.000,00 som lån, hvorfor dette ville blive fjernet fra opgørelsen. Dette har imidlertid ikke fundet sted, hvilket er beklageligt. SKAT bedes derfor anerkende at der er tale om et lån.

Det skal endvidere oplyses, at min klient lånte kroner 169.000,00 af LM pr 5. september 2013. Gældsbrev er vedlagt (Bilag J). Pengene er senere pr. 10. september indbetalt min klients konto.

Efter fratrukket løn udgøres således en sum på kr. 273.457,00 jf. ovenfor.

Lån PS

kr.

100.000,00

Lån LM

kr.

169.000,00

I alt

kr.

269.000,00

Det fremgår således, at indbetalinger på kr. 269.000,00 ej udgør udbetalt løn. SKAT har efter at have fratrukket indberettet løn, opgjort forhøjelse af indtægt til kr. 273.457,00.

273.457,00 - 269.000,00 = 4.457,00

Det kan således udledes, at den samlede forhøjelse af indtægt i indkomståret 2012 fsva. indbetalinger på egen private konto udgør kr. 4.457,00.

Hævet og udbetalt fra G8 ApS konto i F1-bank

Det fremgår endvidere, at min klient har hævet og fået udbetalt samlet kr. 86.500,00 fra G8 ApS konto i F1-bank (Bilag 5)

SKAT anser tillige dette som en forhøjet indtægt, jf. ovenfor, selvom min klient overfor SKAT har oplyst, at der er tale om hævninger og udbetalinger i forretningsmæssig regi.

Der er indgået en del kontante handler med G12 ApS ved køb af produkter foretaget af min klient. Som tidligere nævnt kræver G12 ApS prompte kontant betaling, hvorfor alle handler er foregået kontant. (bilag K1-K12). Den samlede handelssum udgør kr. 84.966,00.

Herefter udgør den samlede forhøjelse:

86.500,00 - 84.966,00 = 1.534,00

Den samlede forhøjelse af indtægter i indkomståret 2012 udgør således:

Forhøjelse på egen konto F1-bank

kr.

4.457,00

Forhøjelse pga. G8 ApS konto

kr.

1.534,00

I alt

kr.

5.991,00

Den samlede forhøjelse af min klients indkomst for indkomståret 2012 udgør således kr. 5.991,00.

Afsluttende bemærkninger

Det kan således udledes, at der ikke er tale om løn, som af SKAT anført. Forhøjelse af min klients indtægt bør således opgøres:

Indkomstår 2011                              kr. 5.000,00

Indkomstår 2012                              kr. 121.807,00

Indkomstår 2013                              kr. 5.991,00

Dette er ej udtryk for at der er tale om løn, men at yderligere dokumentation ikke har været mulig at anskaffe grundet medgået tid. Det skal endvidere anføres, at min klient ej har opbevaret kvitteringer og lignende for småkøb, hvorfor der tillige for det resterende beløb formentlig er tale om udgifter i forretningsmæssig forstand, særligt ved udbetalinger og hævninger på G8 ApS konto."

Den 1. december 2016 er repræsentanten kommet med yderligere bemærkninger til sagen, som svar på Skatteankestyrelsens forespørgsel herom:

"Ad) Dokumentation for salg af Mercedes-fælge

Det skal hertil anføres, at der er tale om salg af Mercedes fælge med dæk. Der er således ikke tale om salg af en bil, men salg af luksuriøse fælge til en nyværdi på over kr. 50.000 + moms. Der er således ikke mulighed for at fremsende registreringsattest eller lignende.

Jeg skal endvidere henvise til, at min klient ikke har mulighed for at fremskaffe kontoudtog fra selskabet G11 ApS, ligesom der ej heller foreligger forsikringspapirer. Det skal understreges, at disse fælge var udstyret med såkaldte "spacers", hvorfor der er mulighed for anvendelse af disse populære fælge til øvrige biler også. Det er således umuligt for min klient, at fremsende ønsket dokumentation.

Fremsendelse af "slutseddel" på salg af fælgene må således anses som behørig dokumentation.

Ad) Dokumentation for opsparing på kr. 60.000 og 30.000 hhv. 07. maj og 09. maj 2012

Det skal anføres, at der desværre ikke foreligger dokumentation for min klients opsparing. Denne vandt en større gevinst på Spil 1 på kr. 44.000 primo maj 2012 og ca. Kr. 9.000 på Spil 2. Samlet ca. 53.000. Hertil kommer diverse opsparing og småindtægter ved salg af ældre TV og dertilhørende PlayStation-sæt. Der er dog tale om en periode dateret 2012, svarende til mere end 4,5 år siden. Derved er min klient ikke i besiddelse af kvitteringer mm. der sandsynliggør dette.

Skatteankestyrelsen bør således tage hensyn til den omstændighed, at der er passeret en tidsperiode, der må anses som forholdsvis lang, hvorfor min klient ikke er i besiddelse af materiale i form af skriftlig dokumentation. Skatteankestyrelsen bør i det mindste godkende en rimelig andel af beløbet.

Ad) Dokumentation på lånene fra LM hhv. IM

Det kan ift. lånet på 100.000 til IM konstateres, at min klient har indbetalt det samlede tilgodehavende til IM inkl. renter. Der henvises i det hele til vedlagte bilag L, hvori IM bekræfter at have modtaget det samlede tilgodehavende på kr. 101.384 inkl. renter.

Min klient har forsøgt at spare op til tilbagebetaling ligesom denne via små lån fra venner og familie har gjort sit ypperste for at tilbagebetale lånet. Min klient har blandt andet tilbagebetalt kr. 40.000 til IM hidrørende fra lån udbetalt af LM.

LM har pr. 12. december 2012 lånt min klient kr. 40.000, som er blevet anvendt til at godtgøre IM. LM bekræfter i vedlagte bilag M, at denne, kontant, har modtaget det samlede tilgodehavende på kr. 40.933 inkl. renter. LM bekræfter endvidere at have modtaget kr. 140.000 for gælden på kr. 169.000. Resttilgodehavende udgør således kr. 31.767 inkl. renter, som min klient agter at betale snarest.

Der skal i det hele henvises til, at der for alle tre låns vedkommende er tale om familielån. Selvom det af dokumenterne fremgår, at der er mulighed for tvangsfuldbyrdelse, har dette på intet tidspunkt været nødvendigt. Min klient har aftalt senere betalingstidspunkter med såvel LM som IM.

Min klient er endvidere vokset op i en kultur, hvor små lån til enhver tid kan optages i familien internt. For at godtgøre såvel IM som LM, har min klient optaget mindre lån via venner og familie. Disse lån (uden gældsbrev) er løbende blevet tilbagebetalt efter "lyst". Min klient nyder stor respekt i sin omgangskreds og betaler altid sin gæld. Derved har det altid været "nemt" for min klient at opnå mindre lån, for derved at tilbagebetale tidligere lån.

Som det tillige kan betragtes, er min klient dd. næsten gældsfri.

Det kan således sammenfattende konkluderes, at der er fremsendt dokumentation på godtgørelse af gældsbrevene som ønsket.

Det skal endvidere præciseres, at min klient har solgt dyre fælge/hjul med dæk til G11 ApS og ikke en bil. Der er tale om fælge til en værdi af over kr. 60.000. Såkaldte Mercedes fælge i en stor special-udgave. Dokumentation i form af slutseddel er allerede fremsendt.

Der kan desværre ikke blive fremsendt dokumentation på opsparingen, idet min klient ikke længere er i besiddelse af sådan dokumentation.

Det kan sammenfattende anføres, at min påstand i klagen fastholdes i sin helhed."

Den 24. januar 2017 er repræsentanten kommet med følgende bemærkninger til Skatteankestyrelsens sagsfremstilling:

"Det skal endvidere anføres, at jeg på vegne af min klient fastholder min påstand i den fremsendte klage.

Dette begrundet i den omstændighed, at jeg ikke er enig i Skatteankestyrelsens forslag til afgørelse, idet denne ikke findes at være tilstrækkelig begrundet.

Dette begrundet med, at Skatteankestyrelsen tillægger det stor vægt, at der er tale om kontant godtgørelse af lån, fakturaer mv.

Det skal overordnet anføres, at min klient hævede penge fra G8 ApS’s konto til betaling af diverse faktura. Hertil skal anføres at min klient havde en "pengekasse", hvor disse kontanter var placeret. I forbindelse med betaling af diverse faktura blev pengene i denne "kasse" anvendt. I takt med at der manglede penge, hævede min klient flere penge i banken og placerede disse i kassen. Afhængig af selskabets økonomiske formåen og udgifter blev der hævet beløber på forskellige tidspunkter.

Dette betyder tillige, at den enkelte hævning ikke direkte kan kædes til en enkelt faktura. Der er derimod tale om en kassebeholdning, hvorfra pengene bliver taget og faktura godtgjort. Skatteankestyrelsen bør således ikke forsøge at kæde hver enkelt hævning med betaling i samme periode. Der kan således være tale om hævninger der vedrører en periode på op til 3 måneder.

Skatteankestyrelsen bør derimod sammenligne de samlede hævninger med de udgifter der har foreligget den samlede periode, for derved at konstatere, at langt størstedelen af hævningerne er anvendt til godtgørelse af de vedlagte faktura.

Det resterende beløb er ikke udtryk for privatforbrug, men alene at der har været tale om et større antal små udgifter, hvorfor min klient ikke har gjort yderligere for at opbevare disse små faktura.

Det må således anses som problematisk, at såvel SKAT som Skatteankestyrelsen forsøger at kæde hver enkelt hævning til en betaling inden for en periode på et par dage.

Jeg skal derved gøre opmærksom på, at der er tale om en pengekasse, der bliver fyldt op efter behov og kunnen, for at godtgøre forfaldne faktura og faktura der måtte forekomme i fremtiden.

Det skal endvidere bemærkes, at såvel SKAT som Skatteankestyrelsen tillægger det afgørende vægt, at min klient har godtgjort diverse faktura, gældsbreve mm. kontant. Hertil skal bemærkes, at det som bekendt ikke er ulovligt at handle med kontanter. Afgørende er således, om min klient har løftet bevisbyrden for, at betalingerne foreligger. Der er ingen tvivl herom, idet alle faktura, gældsbreve og kvitteringer er signerede af de respektive parter. Det skal endvidere fremhæves, at min klient tillige har respekteret ligningslovens § 8y. Et forhold der yderligere styrker min klients sag. Min klient har således gjort mere end der kunne forventes, for at sikre sig dokumentation for betaling i sagen. En afvisning heraf må således anses som en generel kriminalisering af kontante betalinger. Et forhold, der må anses som stærkt kritisabel. Særligt taget i betragtning, at kontant betaling var meget udbredt i perioden før og omkring indførslen af ligningslovens § 8Y. Et forhold som Landsskatteretten bør tage i betragtning ved afgørelsen af nærværende sag.

Ad) Lån

Det skal hertil anføres, at der for lånenes vedkommende var tale om lån mellem søskende. Således blev disse godtgjort efter aftale, ligesom anført i de fremsendte kvitteringer på tilbagebetaling af lånene.

Der er fremsendt kopi af gældsbrevene underskrevet af såvel långiver som låntager.

Der er endvidere fremsendt dokumentation på, at min klient har tilbagebetalt lån med aftalt rente osv.

Der er således tale om dokumenter der dokumenterer, at der er tale om udbetaling og tilbagebetaling af lån. Et forhold som såvel de respektive långivere og min klient, som låntager, har signeret.

Den omstændighed at der er tale om kontant tilbagebetaling af lånet kan således ikke føre til andet resultat. Skatteankestyrelsen kan således ikke antage, at lånene ej er tilbagebetalt, idet der ikke foreligger elektroniske transaktioner.

De fremsendte dokumenter må anses som tilstrækkelig dokumentation på, at pengene hidrører fra lån og at disse lån er tilbagebetalt. En afvisning heraf vil derved umuliggøre bevisbyrden ved kontantbetalinger.

Ad) Kaffemaskine

Skatteankestyrelsen anfører endvidere, at udgifter til salg af kaffemaskiner ikke kan godkendes, idet min klient tidligere har anført at der er tale om salg af kaffe, men i forbindelse med undertegnedes fremsendelse af kommentarer har fremlagt dokumentation i form af salg af en kaffemaskine.

Hertil skal anføres at der er tale om salg af en kaffemaskine. Den oprindelige korrespondance er således udtryk for en fejl. Min klient har ikke hæftet sig videre ved at der er anført kaffe i stedet for kaffemaskine.

Det skal bemærkes at min klient på daværende tidspunkt havde travlt og ikke forventede en større skattesag til følge. Der blev således ikke gjort yderligere ved de forskellige detaljer. Min klient kiggede faktura mm. igennem og fremsendte bemærkninger i forbindelse hermed.

Den omstændighed at Skatteankestyrelsen tillægger den kontante betaling afgørende betydning anses som beklageligt, jf. ovenfor. Det er således ikke atypisk at betaling foreligger kontant. På daværende tidspunkt forventedes kontant betaling, hvilket min klient måtte efterkomme. Der foreligger således slutseddel/faktura på salget af kaffemaskinen underskrevet af såvel sælger som køber. Betalingen på det forholdsvis lille beløb foreligger. Der er således ingen tvivl om, at salget er reel uanset om der er tale om kontant betaling og/ eller divergerende forklaringer.

Ad) G10

Det fastholdes at tilbagebetalingen foreligger fra G10. Ud fra kontoudskrifterne kan det konstateres, at betalingerne foreligger fra G10. Der er tidligere betalt garanti, som herefter er tilbagebetalt. Kontoudskrifterne er således i sig selv dokumentation herfor.

Ad) Salg af fælge til G11 ApS

Skatteankestyrelsen finder det ikke godtgjort, at min klient har solgt fælge til G11 ApS. Dette trods den omstændighed, at der er vedlagt kopi af overdragelsesaftalen signeret af såvel min klient som selskabets direktør. Der foreligger derved en slutseddel signeret af såvel køber som sælger.

Det kan derfor forekomme som en overraskelse, at Skatteankestyrelsen ikke anser dette som tilstrækkelig dokumentation.

Skatteankestyrelsen anfører videre, at der ikke er fremlagt dokumentation i form af udskrifter fra G11 ApS kontoudtog. Det skal hertil anføres, at min klient hverken havde kontrol med eller direkte tilknytning til selskabet i den angivne periode. Følgelig kan min klient ikke fremskaffe dokumentation i form af hævninger på købers konto.

Hvorledes sælger har fremskaffet købesummen er således ikke min klients ansvar. Min klient har sikret sig købesummen, ligesom denne har sikret sig en slutseddel ved salget.

Skatteankestyrelsen kan ikke kræve, at min klient skal fremskaffe dokumentation i form af udskrifter på kontoudtog fra købers konto. Min klient har fremsendt tilstrækkelig dokumentation, hvorfor Skatteankestyrelsens krav må anses som værende urimelige.

SKAT bemærker at der ikke er fremlagt dokumentation for, hvornår og hvorledes min klient er kommet i besiddelse af de omtalte fælge. Hertil skal det blot bemærkes, at min klient kontant erhvervede disse fælge fra en privatperson i sin tid. Min klient har således ingen dokumentation på købet, så mange år efter. Særligt henset til at fælgene blev videresolgt. SKATs krav herom må således anses som urimelig og unødvendig.

Ad) G12 ApS

Skatteankestyrelsen anfører endvidere, at det ikke findes godtgjort, at hævningen på 100.000 kr. pr. 12. september 2012 er blevet anvendt til lån fra selskabet til G12 ApS. Dette begrundet med at G12 ApS på daværende tidspunkt var taget under konkursbehandling. Et forhold som min klient ikke er bekendt med. Min klient og dennes chef handlede med G12 ApS, og kendte denne personligt. Der var således tale om en vennetjeneste, hvor man stolede på G12 ApS.

Min klient har dummet sig ved ikke at undersøge selskabet yderligere på CVR. Dog forventede denne ikke at der var problemer, idet der var tale om en handelspartner man stolede på. Dette ugyldiggør ikke lånet, men medfører at det ikke er selskabet der hæfter for gælden. Et forhold der økonomisk kunne have påvirket forholdet, men ikke har betydning for det skattemæssige aspekt i denne sag.

Der er tale om et lån, et underskrevet gældsbrev i perioden hvor pengene blev hævet. De 100.000 kr. min klient hævede fra G8 ApS vedrører således lånet til G12 ApS. At denne direktør reelt ikke kunne binde selskabet, har ingen betydning i denne sags henseende. SKAT henviser til, at direktøren på daværende tidspunkt var en tredjemand, mens Skatteankestyrelsen henviser til konkursdekretet og at der derved var udpeget en kurator.

Skatteankestyrelsen anfører endvidere, at denne ikke anerkender betalinger tilgået G12 ApS, grundet fremsendte fakturaer. Der er lagt vægt på den omstændighed, at der er afsagt konkursdekret ultimo juni 2012, ligesom medarbejderne blev opsagt oktober 2012. Skatteankestyrelsen finder således, at fakturaerne skulle være godtgjort til kurator.

Det anføres endvidere, at betalingsdatoerne i flere tilfælde ligger før fakturadato. Det skal hertil anføres, at det ikke direkte fremgår hvornår betaling foreligger. Betalingen foreligger således 8 dage efter fakturadato og senest ved levering. Det skal bemærkes, som ovenfor nævnt, at min klient havde en pengekasse som tilhørte G8 ApS. Efter behov og kunnen blev der hævet penge fra firmaets konto, for derefter at placere dem i denne pengekasse. Pengekassen blev herefter anvendt til godtgørelse af fakturaer, idet G12 ApS krævede kontant betaling.

De enkelte hævninger kan således ikke kædes direkte til betalingerne. Landsskatteretten bør således tage hensyn til hævninger og betaling af faktura for en periode ad gangen. Ved sammenligning af de hævede beløber og godtgjorte faktura, kan det konstateres at langt størstedelen af hævningerne er anvendt til betaling af faktura og gældsbreve. Det resterende beløb er alene udtryk for, at flere af de mindre faktura er bortkommet.

SKAT anfører i sine bemærkninger, at der af fakturaerne ikke fremgår fakturanummer. Dette forekommer overraskende, idet der er fakturanummer på samtlige faktura i siden, i en størrelse der ikke er til at overse. Endvidere fremgår at betalingsdato ikke fremgår. Af samme årsag konstaterer

SKAT, at fakturaerne er oprettet efterfølgende.

Det fremgår klart af fakturaerne, at betalingen foreligger kontant, senest 8 dage efter modtagelse og senest ved levering. Der er således ingen tvivl om, hvornår fakturaerne senest blev godtgjort. Underskriften er udtryk for modtagelse. Datoen har ingen afgørende betydning i denne henseende. Der er således ingen tvivl om, at aftalen hele tiden har været kontant betaling. En aftale der blev overholdt.

SKAT forsøger endvidere af flere omgange, at kæde diverse hævninger til enkelte faktura. Det skal hertil anføres, at der i flere tilfælde er tale om tilfældigheder, at fakturaerne udgør samme beløb som hævningerne. I øvrige tilfælde som i juni/juli 2012 kan der evt. være tale om tastefejl. Det skal anføres at månederne juni hhv. juli alene adskilles via et enkelt bogstav n og l. Det er således ikke usandsynligt, at G12 ApS på daværende tidspunkt har lavet en tastefejl, særligt henset til at der formentlig ikke er anvendt et automatiseret regnskabsprogram. Således kan der være opstået en tastefejl, som parterne ikke har opdaget i farten. Dette kan i sig selv ikke tages til indtægt for, at fakturaerne ej er reelle.

Der er tale om reelle og kontant godtgjorte faktura. SKAT er således forpligtet til at anerkende disse faktura.

Min klient har ikke været klart over konkursdekretet hos G12 ApS. Denne har betalt for varer der blev leveret i fuld tiltro til, at disse blev udstedt af selskabet G12 ApS.

SKAT bemærker som ovenfor nævnt af flere omgange, at der ikke fremgår betalingsdato af de respektive faktura fra G12 ApS. Dog fremgår det meget klart et betaling skal foreligge senest 8 dage fra fakturadato og allersenest ved levering. Der er således ingen tvivl om at betaling har foreligget i perioden omkring fakturadatoen, hvilket tillige er dokumenteret med stempel og underskrift. Den eksakte betalingsdato må således anses som underordnet i nærværende sag. SKAT kan dog "sjovt nok" senere konstatere at betalingsdatoerne foreligger efter fakturadatoerne i enkelte tilfælde. Der er således tale om en "uheldig" tendens som Skatteankestyrelsen desværre tillige tillægger vægt. Dette må fra Skatteankestyrelsens side anses som udtryk for manglende årvågenhed og derved en uheldig fejltagelse, som Landsskatteretten bør rette op på. Dette må samtidig anses som en stærkt bekymrende tendens fra SKATs side, til skade for min klient. En tendens der fører tankerne hen på, at SKAT ved behandlingen af nærværende klage forsøger at finde "undskyldninger" for, at den trufne afgørelse bør fastholdes.

Dette uanset den omstændighed, at min klient har dokumenteret grundlaget for sin påstand overfor såvel SKAT som Skatteankestyrelsen. Landsskatteretten bedes således tage hensyn hertil ved sin afgørelse.

Ad) Betalinger til direktør KA

Skatteankestyrelsen finder det ikke sandsynliggjort, at min klient har hævet penge fra G8 ApS konto og videreført disse til direktøren KA. Det anføres at direktøren var bosiddende i Y3-land, hvorfor Skatteankestyrelsen ikke kan forstå hvorfor KA har modtaget danske kroner.

Hertil skal anføres, at min klient var medarbejder og havde ansvaret for at hæve pengene til direktøren, hvilket direktøren tillige har skrevet under på. Hvorvidt denne efterfølgende har vekslet pengene eller videreført dem som kroner, kan min klient ikke gøres ansvarlig for.

Min klient havde fuldmagt til kontoen og var nødsaget til at handle efter direktørens anvisninger. Denne modtog kvitteringer på udbetalingen af pengene til direktøren, for derved at sikre sig mod krav.

Min klient har således gjort sit ypperste for at beskytte sig på bedste vis, hvorfor Skatteankestyrelsen er nødsaget til at anerkende disse kvitteringer og betalingen af pengene til direktøren.

Min klient kan således ikke gøres skattepligtig for hævninger på en anden mands vegne, når denne har kvitteringer på betaling af pengene til direktøren og i øvrigt ikke er direktør eller ejer i virksomheden.

Afslutningsvist kan det i det hele konkluderes, at Landsskatteretten bør afgøre nærværende sag i overensstemmelse med min klients påstand. Landsskatteretten bør i det mindste anerkende de skriftligt dokumenterede udgifter til G12 ApS, lån(gældsbreve), betalinger til direktør KA, salg af kaffemaskine og salg af fælge. Hertil skal føjes at SKAT hverken har dokumenteret eller sandsynliggjort, at disse udgifter ikke er afholdt. Den omstændighed at der er tale om kontante betalinger kan ikke føre til andet resultat.

Der henvises i det hele til ovenstående."

Landsskatterettens afgørelse

Al indkomst er som udgangspunkt skattepligtig. Det fremgår af statsskattelovens § 4. Skatteydere skal selvangive deres indkomst og kunne dokumentere deres indtægts- og formueforhold, jf. skattekontrollovens §§ 1 og 6 B.

Det er ubestridt, at klageren i indkomstårene 2012 og 2013 har modtaget flere indbetalinger på sin konto X1.

Det er ligeledes ubestridt, at klageren i indkomstårene 2011, 2012 og 2013 har fået udbetalt samt hævet beløb fra konto tilhørende selskabet G8 ApS i F1-bank, som klageren havde hævekort til.

Slutteligt er det ubestridt, at klageren i indkomståret 2011 har fået udbetalt samt hævet beløb fra konto tilhørende selskabet G4 ApS i F1-bank, som klageren ligeledes havde hævekort til.

Klagerens repræsentant har gjort gældende, at beløb, som klageren har fået indsat på sin konto den 28. marts 2012 på 100.000 kr. er fra IM, den 12. december 2012 på 40.000 kr. og den 10. september 2013 på 169.000 kr. er fra LM, samt den 14. maj 2013 på 100.000 kr. er fra PS. Alle beløb skulle udgøre lån til klageren fra de pågældende personer. Derudover har repræsentanten anført, indsætningen på klagerens konto den 4. januar 2012 på 5.000 kr. hidrører fra salg af kaffe(maskine) til G9 ApS, indsætningen den 30. januar 2012 på 21.000 kr. er tilbagebetaling af en garanti fra G10, og at indsætningen den 22. marts 2012 på 39.465 kr. er indtægt fra salg af klagerens luksusfælge og dæk.

Efter praksis skal låneforhold kunne dokumenteres, eksempelvis ved fremlæggelse af lånedokumenter, aftaler om forrentning og afvikling af lån m.v., jf. SKM2013.363.BR. Ved låneforhold mellem familiemedlemmer gælder en skærpet bevisbedømmelse.

Udover fremlæggelse af underskrevne låneaftaler har repræsentanten fremsendt kvitteringer for, at klageren har afdraget på lånene fra IM og LM. Alle afdrag er ifølge kvitteringerne foretaget kontant. Der foreligger således ingen objektivt konstaterbare beviser for, at beløbene er afdraget, og at de indsatte beløb dermed er lån, der hidrører fra de påståede långivere. Dette, samt det faktum, at klageren for så vidt angår beløbene på to gange 100.000 kr. og 40.000 kr. skifter forklaring i forhold til hans redegørelse af 18. juni 2015 om, hvad beløbene hidrører, taler imod klagerens forklaring om, at der er tale om lån. Landsskatteretten finder det derfor ikke tilstrækkeligt sandsynliggjort, at der er tale om lån med en tilbagebetalingsforpligtelse.

Landsskatteretten finder det ikke sandsynliggjort, at klageren har solgt en kaffemaskine til G9 ApS for 5.000 kr. den 4. januar 2012. Der er lagt vægt på, at klageren i sin første forklaring den 18. juni 2015 skriver, at han har solgt kaffe til selskabet. Af overdragelsesaftalen, som først er fremlagt ved den nye repræsentants skrivelse af 10. marts 2016 fremgår, at det er en kaffemaskine, der er solgt. Der er endvidere ikke anden objektiv dokumentation for, at salget er gennemført, idet pengene ifølge overdragelsesaftalen er erlagt kontant.

Der er ydermere ingen dokumentation for tilbagebetalingen af garantien fra G10 den 30. januar 2012 på 21.000 kr. Landsskatteretten finder det derfor ikke godtgjort, at klageren har fået tilbagebetalt den påståede garanti.

Klagerens salg af luksusdæk og fælge til selskabet G11 ApS den 22. marts 2012 på 39.465 kr. er søgt underbygget med en overdragelsesaftale af 21. marts 2012. Klageren var selv direktør i selskabet frem til 19. marts 2012. Det fremgår af overdragelsesaftalen, at beløbet er erlagt kontant. Salget er ikke dokumenteret i øvrigt, f.eks. i form af kontoudtog, der viser hævningen af beløbet fra selskabet G11 ApS’s konto. Landsskatteretten finder det derfor ikke godtgjort, at indbetalingen på 39.465 kr. hidrører fra salg af luksusfælge og dæk.

Slutteligt gør repræsentanten for så vidt angår indbetalingerne på klagerens bankkonto gældende, at indbetalingen på klagerens konto den 7. maj 2012 på 89.000 kr., delvist udgør opsparing på 60.000 kr. og 29.000 kr. udgør løn, samt at en indbetaling på 38.000 kr. den 9. maj 2012 dels er resterende opsparing på 30.000 kr., og dels udgør en bonus på 8.000 kr., udbetalt af arbejdsgiver. Repræsentanten har anført, at klagerens opsparing hidrører fra gevinster fra spil, småindtægter ved salg af private genstande samt diverse opsparing. Ingen af forholdene er dokumenterede, hvorfor Landsskatteretten ikke finder det godtgjort, at beløbene ikke skal henføres til den skattepligtige indkomst.

Klagerens repræsentant har i sin skrivelse af 10. marts 2013 anført, at størstedelen af de beløb, der er hævet/udbetalt fra G8 ApS’s konto er blevet brugt til at betale regninger fra leverandøren G12 ApS. Repræsentanten anfører, at leverandøren ønskede kontant betaling ved levering, af hensyn til sikring af sit tilgodehavende. Der er fremlagt fakturaer fra G12 ApS. Beløbet udbetalt den 12. september 2012 på 100.000 kr. er ifølge repræsentanten et lån fra G8 ApS til G12 ApS. Der er fremlagt et gældsbrev herom.

Landsskatteretten finder det ikke ved de fremlagte fakturaer sandsynliggjort, at beløbene er blevet brugt til betaling af regninger til G12 ApS. Der er lagt vægt på, at der blev udstedt konkursdekret over selskabet den 29. juni 2012, medarbejderne blev opsagt den 26. oktober 2012 og al betaling herefter skulle være sket til kurator. Derudover ligger fakturadatoerne på flere af fakturaerne efter datoen for betaling.

Landsskatteretten finder det ydermere ikke sandsynliggjort, at klagerens udbetaling af 100.000 kr. fra G8 ApS’s konto den 12. september 2012 er blevet brugt til et lån fra selskabet til G12 ApS. G12 ApS var på daværende tidspunkt taget under konkursbehandling, hvorfor direktøren, som er underskriver på gældsbrevet, ikke længere var berettiget til at råde over selskabets aktiver.

Beløbene som er hævet/udbetalt fra G4 ApS’s konto er ifølge repræsentanten hævet eller udbetalt og dernæst videregivet af klageren til selskabets direktør, KA. Der er vedlagt en kvittering fra direktøren på, at han har modtaget beløbene af A.

Landsskatteretten finder det ikke sandsynliggjort, at klageren har videreført penge til direktøren. Klageren udtrådte af selskabets direktion den 16. maj 2011, hvor KA indtrådte, men klageren beholdte, som den eneste, fuldmagten til kontoen. Det er ikke godtgjort, hvorfor klageren skulle hæve beløb i danske kroner til direktøren, når direktøren ifølge registreringsoplysninger på virk.dk var bosiddende i Y3-land ved sin indtræden i direktionen i maj 2011.

Landsskatteretten stadfæster derfor SKATs afgørelse."

Forklaringer

Der er afgivet forklaring af A og LM.

A har forklaret blandt andet, at han i 2011 og 2012 var ansat som formand i G8 ApS og G4 ApS. Han havde samme stilling i begge selskaber og stod for varebestilling mv. G12 ApS var ejet af MJ, som han kendte, fordi de handlede med selskabet. G12 ApS leverede to gange om ugen til G8 ApS. MJ havde specielle krav, og der skulle betales kontant. De kunne ikke overføre via banken til ham. MJ var ikke glad for at give kredit, fordi han havde oplevet, at hans kunder ikke betalte. Hævningerne på G8 ApS´ konto er foretaget af ham for at betale G12 ApS’s for vareleverancer. Han var ikke opmærksom på, at G12 ApS gik konkurs den 29. juni 2012. De modtog varerne, og de betalte kontant ved levering.

G12 ApS skulle låne 100.000 kr. af G8 ApS til vareindkøb, så kunne G8 ApS få varerne til indkøbspris. Det var en forretning. De havde samarbejdet i lang tid. De 100.000 kr. blev hævet af ham, og han gav dem til KA, der gav dem videre til G12 ApS, der ville have kontanter. MJ skulle købe ind i Tyskland, og der skulle betales kontant i Tyskland.

Han kan tiltræde redegørelse af 10. marts 2016, der blev udarbejdet af hans daværende advokat (bilag 2). Det er noget, han har forklaret til advokaten. Oprindeligt skrev han salg af kaffe på listen, men han mente en kaffemaskine. Han solgte ikke kaffe. Han havde den fra en af forretningerne, og han havde ikke brugt den.

G10 krævede en garanti for levering af blade og aviser. Han stillede en garanti og overførte beløbet fra sin bankkonto. Han fik pengene tilbage igen. Han havde en kiosk, og da han lukkede den, fik han garantien tilbage. Garantien havde ikke noget med G10 at gøre.

G11 ApS er et af hans gamle selskaber, som han solgte. Han ejede i privat regi fælge og dæk, og han solgte dem til selskabet G11 APS, fordi de skulle bruge dem. Det skete 3 dage efter, at han var fratrådt som direktør. Derfor har han ikke adgang til at skaffe selskabets kontoudtog, der viser overførslen. Han lavede en regning, og derefter overførte de pengene fra selskabets konto. Fælgene og dækkene havde han haft i lang tid, og det var ekstraudstyr fra en tysk bil. Han har ikke dokumentation for købet.

Han lånte 100.000 kr. af sin bror til at åbne en forretning. Han skulle afdrage lånet løbende. Lånet er tilbagebetalt. I den første redegørelse havde han glemt, at der var tale om et lån. Han fik 100.000 kr. i kontanter af broren og gik i banken med dem. Han sagde til damen i banken, at hun skulle skrive at det var lån fra IM.

Han lånte 169.000 kr. af sin søster, fordi han skulle købe en bil. Han har betalt dem tilbage løbende over to år. Han lånte også de 40.000 kr. af hende.

Det er korrekt, at bilag 4 (print vedrørende postering på hans konto) først blev fremlagt i december 2017, men teksten står også på kontoudtoget. Bilaget er det samme og vedrører lånet fra LM. Han ved ikke, hvorfor der ikke er fremlagt et tilsvarende bilag som vedrørende lånet på 100.000 kr. for så vidt angår lånet på 40.000 kr. Han havde brug for lånene, fordi han skulle købe noget, fx bil eller investering i forretning. Hans søster er 5 år ældre end ham. Hun arbejdet i 12 år. Hun arbejder på et plejehjem og har et firma ved siden af. Hun arbejder altid. Hun bruger ingen penge. Han betalte afdragene på lånet (bilag J) kontant ud af sin egen løn, der også blev udbetalt kontant. Han havde råd, og derfor betalte han lånet hurtigere ud.

Gælden på 169.000 kr. begyndte han af afdrage i 2014, fordi han solgte den bil, han købte for pengene, og derfor begyndte han at afdrage allerede i 2014. Han afdrog kontant ud af sin kontantbeholdning.

De steder, hvor han arbejdede, fik han kontant betaling som løn. De fik lønsedler og fik en kuvert med løn. Han sparede dem op og satte dem ind på kontoen. Alle ansatte fik kuverter med penge. Beløbene er ikke de månedlige lønudbetalinger. Han samlede dem sammen og indsatte derfor større beløb på sin konto. Når han satte dem ind på kontoen, skrev han på indbetalingsbilaget, at det var løn.

PS, der er hans kammerats kone, skulle være hans forretningspartner, men det blev ikke til noget, og hun har fået pengene tilbage. Hun skulle erlægge 100.000 kr. Det var ikke et lån til ham, men penge til brug for et partnerskab. Hun har fået pengene tilbage for flere år siden. Han husker ikke, om det var en overførsel eller kontant betaling.

Han hævede både på kort og hævede også kontanter på G8 ApS og G4 ApS´ konti. Han foretog hævninger til direktør KA, når han var i landet, og han fik pengene. Han ved ikke, hvorfor KA var tilmeldt en adresse i Y3-land. Revisoren sagde, at KA skulle kvittere for modtagelsen af beløbene, hvilket han gjorde. Han (A) havde fuldmagt til kontoen, fordi han var formand og skulle betale varer mv. Han havde fået fuldmagt til G8 ApS konto.

KA fik ikke hævekort, fordi han (A) stod for det hele i forretningen, og derfor havde han hævekortet. Han hævede pengene til KA, der havde bestilt nogle varer, og skulle betale til vareleverandøren. Det passer at han har hævet store beløb til ham over kort tid.

LM har forklaret blandt andet, at A er hendes lillebror. Hun har lånt 169.000 kr. og 40.000 kr. til ham i 2012. Fra 2007-2018 arbejdede hun på et plejehjem som rengøringsassistent mv. I 2006 og 2007 arbejdede hun også i G15 og G16 med rengøring. Hun har også sit eget firma. Nu er hun arbejdsløs. Pengene var fra hendes opsparing.

Hun brugte ikke så mange penge. A skulle låne 40.000 kr., fordi han gerne ville købe noget, og det andet lån på 169.000 kr. var til en bil.

Han kunne ikke betale afdrag hver måned. I 2013 blev de 40.000 tilbagebetalt. Lånet på 169.000 kr. blev overført til hans konto. Lånet blev afdraget kontant. Hun har underskrevet på bilag M. Da de 40.000 kr. var betalt, lånte hun ham 169.000 kr.

Hun husker ikke, hvorfor det står i gældsbrevet, at han skulle begynde at afdrage i 2016. Der blev ikke betalt hver måned. A har givet hende alle pengene. Hun har ført dagbog over, hvornår han betalte tilbage. De 40.000 kr. blev betalt kontant til ham. Afdragene fik hun kontant, og hun vekslede dem til svenske kroner. Hun har brugt alle pengene. Hun satte dem ikke ind i banken. I 2014 havde hun store problemer med familien. Det er kun hendes princip, at pengene ikke står i banken, og det har ikke noget med hendes religion at gøre.

Parternes synspunkter

A har i påstandsdokument af 26. juli 2018 anført følgende:

"Til støtte for påstanden gøres de bemærkninger gældende som fremgår af sagens bilag 2 & 3, samt de bilag der samlet er fremlagt som bilag 6, som fremlagt sammen med bilag 2.

De pågældende kommentarer er ligeledes gengivet i afgørelsen fra Landsskatteretten.

Endvidere har sagsøgte ved Kammeradvokaten medtaget de pågældende kommentarer i sit påstandsdokument, og de enkelte forhold.

Ud over ovennævnte er der fremlagt sagens bilag 4, som er dokumentation for en overførsel der skete fra sagsøgers søster fra LM’s konto den 10. september 2013.

Generelt gøres det gældende, at bevisbyrden for at sandsynliggøre, at de indbetalinger der er sket på sagsøgers konto for de pågældende 3 indkomstår, lempes i væsentlig grad, med baggrund i, at der i de selvangivne beløb for de pågældende 3 skatteår, i væsentlig grad er tilstrækkelig til at dække et privatforbrug.

I flere af de afgørelser som sagsøgte har henvist til i sine processkrifter, er der lagt vægt på, at man ikke havde tilstrækkelig indtægt sammenholdt med, at der var sket indbetalinger på skatteyderens konto.

Det gøres gældende, at det skal lægges til grund, at alle udbetalinger der vedrører løn er registreret hos arbejdsgiver, og alle øvrige betalinger vedr. får lån, salg af aktiver (kaffemaskine, dæk og fælge mv.), udbetaling af en garanti eller hævninger til anvendelse til udgifter for G4 ApS og G8 ApS.

De i sagen fremlagte bilag, vil blive påberåbt helt eller delvist, hvorved specielt bemærkes, at bilag 6 i væsentlig omfang er fremlagt af sagsøgte, som bilagene A-F."

Skatteministeriet har i påstandsdokument af 23. juli 2018 anført følgende:

"2. Sagens tema og baggrund

Sagen angår, om en række indsætninger på sagsøgerens konto og en række hævninger fra selskabers konti, som sagsøgeren har deltaget i direktionen af, skal anses som udeholdt skattepligtig indkomst.

SKAT udtog sagsøgerens skatteansættelse til nærmere kontrol og forhøjede på den baggrund sagsøgerens skattepligtige indkomst med i alt

1.684.487 kr. for indkomstårene:

 • 2011 med 529.912 kr.
 • 2012 med 794.618 kr.
 • 2013 med 359.957 kr.

Afgørelse herom blev truffet af SKAT den 29. maj 2015 (bilag A), der blev stadfæstet ved Landsskatterettens afgørelse af 21. februar 2017 (bilag 1).

Kontrollen viste adskillige indsætninger på sagsøgerens konto (bilag B). SKAT har udarbejdet en oversigt over indsætningerne på sagsøgerens konto (bilag C). Sagsøgeren har udarbejdet en forklaring til en række af indsætningerne til SKAT (bilag F), og har i forbindelse med sagens behandling for Landsskatteretten suppleret/korrigeret et antal af sine oprindelige forklaringer, jf. bilag 1, side 18, 7. afsnit nedefra og frem. Sagsøgeren påstår på baggrund af sine redegørelser, at indsætningerne vedrører lån fra hans bror og søster, opsparing, kontantudbetalt løn, bonus m.v.

Derudover viste kontrollen, at sagsøgeren har foretaget kontante hævninger og overførsler fra selskaber, som han har deltaget i direktionen af, ligesom han har haft fuldmagt til at disponere over selskabernes konti. Det drejer sig om selskaberne G4 ApS (bilag D) og G8 ApS (bilag E). Det bemærkes, at disse bilag er oversigter udfærdiget af SKAT efter indhentelse af kontoudtog, udbetalingskvitteringer mv. fra F1-bank. Sagsøgeren bestrider ikke at have foretaget de hævninger, som er angivet af SKAT (bilag 1, side 16).

SKATs forhøjelse af sagsøgerens indkomst for indkomståret 2011 består af sagsøgerens hævninger og udbetalinger fra G4 ApS på i alt 348.000 kr. og fra G8 ApS på i alt 181.911,60 kr.

SKATs forhøjelse af sagsøgerens indkomst for indkomståret 2012 består af indsætningerne på sagsøgerens konto på i alt 656.635 kr. (fratrukket løn indberettet til SKAT på 322.807 kr.) samt hævninger og udbetalinger fra G8 ApS på i alt 460.790 kr.

SKATs forhøjelse af sagsøgerens indkomst for indkomståret 2013 består af indsætningerne på sagsøgerens konto på i alt 749.593 kr. (fratrukket løn indberettet til SKAT på 476.139 kr.) samt hævninger og udbetalinger fra G8 ApS på i alt 86.500 kr.

Om de enkelte poster i sagen bemærkes følgende:

2.1 Indsætninger på sagsøgerens konto

SKAT har indhentet kontoudtog fra sagsøgerens konto i F1-bank (bilag B). En oversigt over indsætningerne er fremlagt som bilag C.

I indkomståret 2012 har der samlet været indbetalinger på 656.635 kr. til sagsøgerens konto (bilag C). Af de 656.635 kr. er 322.807 kr. indberettet som løn til SKAT. Der er altså tale om en forskel på 333.828 kr.

I indkomståret 2013 har der samlet været indbetalinger på 749.593 kr. til sagsøgerens konto (bilag C). Af de 749.593 kr. er 476.139 kr. indberettet som løn til SKAT. Der er altså tale om en forskel på 273.457 kr.

Sagsøgeren er under sagsbehandlingen hos SKAT og Landsskatteretten fremkommet med udtalelser vedrørende en del af indsætningerne, der ikke er angivet som løn i kontoteksten (bilag B og C):

2012:

2.1. 14. januar 2012, 5.000 kr. fra G9 ApS

Sagsøgeren har oprindeligt oplyst, at der var tale om et beløb for salg af kaffe (bilag F). Senere har han oplyst, at der er tale om et beløb fra salg af en kaffemaskine, og han har senere fremlagt dokumentation for salget i form af en "overdragelsesaftale" (bilag G).

2.1.2 30. januar 2012, 21.000 kr., garanti

Sagsøgeren har oplyst, at der er tale om tilbagebetaling af en garanti fra G10 (bilag F). Der er ikke fremlagt nogen dokumentation for tilbagebetalingen af garantien fra G10 den 30. januar 2012 på 21.000 kr.

Det fremgår af boregnskabet for G8 ApS, CVR nr. ...18, 4. Aktiver, 2. Depositum, at F1-bank har stillet sikkerhed overfor A/S G10, jf. bilag 1, side 8, nederst. Sikkerhedsstillelsen er frigivet, og der er tilgået boet 6.787,63 kr. Sagsøgerens repræsentant har under Landsskatterettens behandling af sagen oplyst, at der ingen dokumentation er for betalingen, og at "Udbetalingen af garantisum skyldes, at min klient indgik et samarbejde med G10, mod at betale en garantisum på kr. 21.000,00. Idet samarbejdet ophørte inden påbegyndelse af et reelt samarbejde, blev det fulde beløb udbetalt til min klient." (bilag 1, side 18).

2.1.3 Kontantudbetalt løn

Sagsøgeren har vedrørende nedenstående indsætninger oplyst, at der er tale om kontantudbetalt løn (bilag F). Det er ikke oplyst, hvorfra lønnen stammer, og om der er indeholdt A-skat m.v.:

 • 2. februar 2012, 19.000 kr.
 • 3. maj 2012, 17.000 kr.
 • 14. maj 2012, 3.100 kr.
 • 24. maj 2012, 4.000 kr.
 • 14. juni 2012, 5.000 kr.
 • 3. juli 2012, 5.000 kr.
 • 25. juli 2012, 24.000 kr.
 • 27. juli 2012, 12.000 kr.
 • 27. december 2012, 3.000 kr.

2.1.4 24. februar 2012, 86.000 kr., "kontantudbetalt løn og opsparing" Sagsøgeren har forklaret, at dette er løn og opsparing (bilag F). Sagsøgeren har ikke oplyst, hvilken del af beløbet, der er løn, hvilken del der er opsparing, og hvem der har indsat beløbet. Det er heller ikke oplyst, om der er indeholdt A-skat m.v.

  2.1.5 22. marts 2012, 39.465 kr., salg af dæk og fælge til G11 ApS

  Den 18. juni 2015 oplyste sagsøgeren til SKAT, at han solgte luksusfælge og dæk til G11 ApS for 39.465 kr. (bilag F). Han har endvidere forklaret over for Landsskatteretten, at han "hverken havde kontrol med eller direkte tilknytning til selskabet i den angivne periode" (bilag 1, side 25). Det bemærkes, at sagsøgeren var stifter af selskabet og udtrådte som direktør den 19. marts 2012, dvs. to dage inden salget (bilag H).

  Salget er søgt underbygget med en overdragelsesaftale af 21. marts 2012 (bilag I).

  Det fremgår af aftalen, at beløbet er erlagt kontant. Salget er ikke dokumenteret i øvrigt.

  2.1.6 28. marts 2012, 100.000 kr., lån af IM

  Den 18. juni 2015 oplyste sagsøgeren til SKAT, at beløbet var "løn, som jeg fik kontantudbetalt" (bilag F). Den 10. marts 2016 anførte sagsøgeren, at det ved en forglemmelse er angivet som kontantudbetalt løn (bilag 1, side 18, 3. afsnit nedefra). Udbetalingen skal efter sagsøgerens korrektion anses som et lån fra IM, sagsøgerens bror, på 100.000 kr. Dette er søgt dokumentet ved et gældsbrev (bilag F) samt kvittering for modtagelse af kontante afdrag, hvorefter lånet beskrives som indfriet (bilag K).

  Sagsøgeren har oplyst, at indfrielsen er kommet i stand gennem opsparing og små lån fra venner og familie. Sagsøgeren "har blandt andet tilbagebetalt kr. 40.000 til IM hidrørende fra lån udbetalt af LM" (bilag 1, side 22).

  2.1.7 7. maj 2012, 89.000 kr., opsparing og løn

  Sagsøgeren har oplyst, at der er tale om opsparing fra tidligere perioder på 60.000 kr., og at 29.000 kr. udgør løn (bilag 1, side 18, sidste afsnit).

  Om opsparingen, indsat den 7. og 9. maj 2012, har sagsøgeren nærmere oplyst, at der ikke foreligger dokumentation for opsparingen, og at sagsøgeren "vandt en større gevinst på Spil 1 primo maj 2012 og ca. kr. 9.000 på Spil 2. Samlet ca. 53.000. Hertil kommer diverse opsparing og småindtægter ved salg af ældre TV og dertilhørende PlayStationsæt. Der er dog tale om en periode dateret 2012, svarende til mere end 4,5 år siden. Derved er min klient ikke i besiddelse af kvitteringer mm. der sandsynliggør dette." (bilag 1, side 22).

  2.1.8. 9. maj 2012, 38.000 kr., opsparing og løn

  Sagsøgeren har oplyst, at der er tale om resterende opsparing på 30.000 kr., og at 8.000 kr. udgør bonus udbetalt af arbejdsgiver (bilag 1, side 19).

  Der er ikke fremlagt dokumentation herfor.

  2.1.9 9. maj 2012, 8.000 kr., G8 ApS

  Der er intet nærmere angivet om indbetalingen.

  2.1.10 12. december 2012, 40.000 kr., lån af LM Den 18. juni 2015 oplyste sagsøgeren til SKAT, at beløbet var "Løn, som jeg fik kontantudbetalt og opsparing" (bilag F). Den 10. marts 2016 anførte sagsøgeren, at det var en fejlagtig oplysning, og at der i stedet var tale om et lån af LM (bilag 1, side 18, 2. afsnit nedefra). Dette er søgt dokumenteret ved et gældsbrev (bilag L) og kvittering for kontante afdrag, hvorefter lånet beskrives som indfriet (bilag M).

  Sagsøgeren har endvidere forklaret, at lånet er optaget for at indfri et lån til sin bror, IM.

  2013:

  Kontantudbetalt løn

  Sagsøgeren har vedrørende nedenstående indsætninger oplyst, at der er tale om kontantudbetalt løn. Det er ikke oplyst, hvorfra lønnen stammer, og om der er indeholdt A-skat m.v.:

  • 15. februar 2013, 20.000 kr.
  • 11. marts 2013, 13.500 kr.
  • 26. marts 2013, 5.000 kr.
  • 8. april 2013, 15.000 kr.
  • 6. maj 2013, 15.000 kr.
  • 21. maj 2013, 27.000 kr.
  • 11. juni 2013, 5.000 kr.
  • 17. juli 2013, 23.875,52 kr.

  2.1.2 15. marts 2013, 30.000 kr., kontantudbetalt løn og opsparing Sagsøgeren har oplyst, at der er tale om løn og opsparing. Fordelingen mellem opsparing og løn er ikke angivet. Det er ikke oplyst, hvilken opsparing, der er tale om. Det er ikke oplyst, hvorfra lønnen stammer, og om der er indeholdt A-skat m.v.

   2.1.3 14. maj 2013, 100.000 kr., lån af PS

   Sagsøgeren har oplyst, at der er tale om et lån fra PS, og at sagsøgeren "skulle anvende disse i forretningsmæssig regi, men ombestemte sig. Han overgav således PS kr. 100.000 i kontant, hvilket denne tillige bevidnede overfor SKAT telefonisk." (bilag 1, side 20).

   Der er ikke fremlagt dokumentation for lånet, hverken låneaftale, afbetalingsforløb, forrentning eller dokumentation for den kontante tilbagebetaling.

   2.1.4 1.august 2013, 70.000 kr., kontantudbetalt løn og opsparing Sagsøgeren har oplyst, at der er tale om løn og opsparing. Fordelingen mellem opsparing og løn er ikke angivet. Det er ikke oplyst, hvilken opsparing, der er tale om. Det er ikke oplyst, hvorfra lønnen stammer, og om der er indeholdt A-skat m.v.

   2.1.5 10. september 2013, 169.000 kr., lån fra LM Sagsøgeren har forklaret, at der er tale om et lån fra hans søster.

   Dette er søgt dokumenteret ved et gældsbrev (bilag N) og kvittering for kontante afdrag underskrevet af LM (bilag M).

   2.2 G4 ApS

   Sagsøgeren har i indkomståret 2011 hævet og udbetalt 348.000 kr. fra G4 ApS’s konto (bilag D). Hævningerne har fundet sted mellem 30. marts 2011 og 21. december 2011.

   Sagsøgeren stiftede selskabet den 7. januar 2011. I perioden 7. januar 2011 til 16. maj 2011 har sagsøgeren været medlem af direktionen. Den 18. april 2013 trådte selskabet i likvidation, og sagsøgeren blev udnævnt til likvidator. Konkursbehandlingen er afsluttet den 29. oktober 2013, og selskabet er herefter opløst (bilag O).

   Der er hævet 5.000 kr. den 30. marts 2011, det vil sige, mens sagsøgeren var medlem af direktionen. Sagsøgeren har ikke redegjort for hævningen, hverken i forbindelse med SKATs eller Landsskatterettens behandling af sagen.

   Om de resterende hævninger og udbetalinger på samlet 343.000 kr. er det oplyst for Landsskatteretten, "at A som fast praksis hævede penge fra selskabets konto, og overleverede pengene til KA, der var direktør i selskabet på pågældende tidspunkt" (bilag 1, side 17, 5. afsnit nedefra).

   Sagsøgeren har søgt forløbet dokumenteret ved at fremlægge "kvitteringer" for de påståede overleveringer til KA (bilag P).

   Selv om sagsøgeren udtrådte som direktør den 16. maj 2011, beholdt han fuldmagten til selskabets konto, og den nye direktør fik ikke en tilsvarende fuldmagt (bilag 1, side 8, 5. afsnit nedefra). Det bemærkes, at den nytiltrådte direktør var bosiddende i Y3-land, da han tiltrådte som direktør i selskabet (bilag O, side 3).

   2.3 G8 ApS

   I indkomståret 2011 har sagsøgeren fået udbetalt 41.111,60 kr. og hævet 140.800 kr. Det vil sige i alt 181.912 kr. (rundet op) fra G8 ApS’s konto (bilag E).

   I indkomståret 2012 har sagsøgeren fået udbetalt 136.500 kr. og hævet 324.290 kr. Det vil sige i alt 460.790 kr. fra G8 ApS’s konto (bilag E).

   I indkomståret 2013 har sagsøgeren hævet 86.500 kr. fra selskabets konto (bilag E).

   I 2011, 2012 og 2013 har sagsøgeren således samlet fået udbetalt og hævet 729.202 kr. fra G8 ApS’s konto.

   I perioden 10. februar 2011 2. august 2012 var sagsøgeren medlem af bestyrelsen i G8 ApS (bilag Q). Han har haft fuldmagt til selskabets konto i F1-bank. Der har været tilknyttet et hævekort til selskabets konto, og dette hævekort er udstedt til ham. G8 gik konkurs den 5. december 2013 (bilag 1, side 3)

   Sagsøgeren har oplyst, at de hævede og udbetalte beløb fra G8 ApS løbende er brugt til betalinger af diverse fakturaer, jf. bilag 1, side 23, 8.-10. afsnit.

   De hævede og udbetalte beløb, der ikke er redegjort for, udgør samlet 100.335 kr. for indkomstårene 2011, 2012 og 2013.

   2.3.1 Kontante betalinger til G12 ApS

   Som dokumentation for en del af de påståede betalinger har sagsøgeren fremlagt fakturaer for perioden 29. marts 2011 til 12. april 2013 for varekøb (bilag R) og lån til G12 ApS (bilag S).

   Fakturaerne og lånet opgøres i forhold til de samlede hævninger og udbetalinger som:

   • 162.721 kr. af 181.912 kr. for indkomståret 2011
   • o Det vil sige manglende redegørelse for 19.191 kr.
   • Beløbet på 162.721 kr. er fremkommet ved sammenlægning af fakturaer for 2011
   • 381.180 kr. af 460.790 kr. for indkomståret 2012
   • o Det vil sige manglende redegørelse for 79.610 kr.
   • Beløbet på 381.180 kr. er fremkommet ved sammenlægning af fakturaer for 2012 (bilag 1, side 12, 4. afsnit nedefra) og et lån på 100.000 kr. påstået ydet af G8 ApS til G12 ApS
   • 84.966.966 kr. af 86.500 kr. for indkomståret 2013
   • o Det vil sige manglende redegørelse for 1.534 kr.
   • Beløbet på 84.966.966 kr. er fremkommet ved sammenlægning af fakturaer for 2013

   Det bemærkes, at G12 ApS gik konkurs den 29. juni 2012 (bilag T). Endvidere bemærkes, at kurator SB i sin cirkulæreskrivelse nr. 3 gør rede for, at der før den 26. oktober 2012 (juli 2012), har været møde på bageriet, hvor det blev lukket, og medarbejdere blev opsagt, jf. bilag 1, side 8, 1. afsnit. Der fandtes ingen aktiver, der havde værdi for konkursboet (bilag 1, side 8, 1. afsnit). Kurator har ikke fortsat driften af selskabet. Direktør og stifter JA er udtrådt af selskabet den 14. februar 2011. MJ har været direktør fra 14. februar 2011 til 26. juni 2012.

   2.3.1.1 Vedrørende indkomståret 2011

   Som dokumentation for en del af udbetalingerne har sagsøgeren fremlagt fakturaer for varekøb hos G12 ApS. De udgør samlet 162.721 kr., som skulle være betalt kontant.

   Om det resterende beløb, 19.191 kr., der ikke er redegjort for, har sagsøgeren anført, at "idet der på årsbasis er tale om mindre beløb, må det antages at det resterende beløb tillige er anvendt i virksomhedsregi.

   Hertil skal nævnes, at min klient ikke har opbevaret mindre regninger/ kvitteringer i alle disse år. Det være sig brændstof of andre småindkøb til virksomheden. Det må således antages at det samlede udbetalte beløb fra G8 ApS konto er anvendt i forretningsmæssig regi" (bilag 1, side 17, 8. afsnit).

   2.3.1.2 Vedrørende indkomståret 2012, kontantbetalinger

   Der er hævet og udbetalt 460.790 kr. fra G8 ApS’s konto i løbet af 2012 (bilag E). Det samlede beløb på de fremlagte fakturer udgør i alt 281.180 kr. inkl. moms. Hertil kommer dokumentation for påstået udbetaling af et lån til G12 ApS fra G8 ApS på 100.000 kr.

   En del af disse varekøb er sket efter, at G12 ApS gik konkurs. Om det forklarer sagsøgeren, at han ikke var bekendt med konkursen af deres handelspartner, og at han og selskabets direktør "handlede med G12 ApS, og kendte denne personligt" (bilag 1, side 25, 5. afsnit nedefra).

   2.3.1.3 Vedrørende indkomståret 2012, lån til G12 ApS fra G8 ApS

   Af SKATs opgørelse af transaktioner fra G8 ApS fremgår, at sagsøgeren har fået udbetalt kr. 100.000 den 12. september 2012 (bilag E, side 2).

   Sagsøgeren har oplyst, at beløbet er hævet af ham og tilgået G12 ApS som et lån fra G8 ApS den 12. september 2012 (bilag 1, side 19, 7. afsnit nedefra). Dette er søgt dokumenteret ved et gældsbrev (bilag S). Af gældsbrevet fremgår, at beløbet er overdraget kontant af sagsøgeren. For långiver (G8 ApS) har IM skrevet dokumentet under, og for låntager (G12 ApS) har MJ skrevet under, selvom G12 ApS på daværende tidspunkt blev tegnet af kurator (bilag T og bilag 1, side 16, 1. afsnit).

   Lånet er således angiveligt ydet til et selskab, der på daværende tidspunkt var gået konkurs. Om dette har sagsøgeren oplyst, at han ikke var bekendt med konkursen for deres handelspartner, og at han og selskabets direktør "handlede med G12 ApS, og kendte denne personligt" (bilag 1, side 25, 5. afsnit nedefra).

   2.3.1.4 Vedrørende indkomståret 2013

   Sagsøgeren har hævet og fået udbetalt samlet 86.500 kr. fra G8 ApS i 2013. En del af dette beløb er af sagsøgeren forklaret som varekøb hos G12 ApS med en samlet sum på 84.966 kr.

   Alle varekøb fra G12 ApS i 2013 er foretaget på trods af, at selskabet har været ophørt som følge af konkurs og alle medarbejdere afskediget (bilag 1, side 15, 2. afsnit nedefra).

   Anbringender

   Til støtte for frifindelsespåstanden gøres det overordnet gældende, at indsætningerne på sagsøgerens konto (fratrukket løn indberettet til SKAT) samt udbetalingerne til sagsøgeren og kontanthævningerne fra G8 ApS’s konto og G4 ApS’s konto udgør skattepligtig indkomst for sagsøgeren, jf. statsskattelovens § 4.

   SKAT har forhøjet sagsøgerens skattepligtige indkomst for indkomstårene 2011, 2012 og 2013 med de nævnte indsætninger, udbetalinger og kontanthævninger dog reduceret med den af sagsøgeren allerede indberettede og beskattede indkomst.

   En skattepligtig skal selvangive sin indkomst og kunne dokumentere indtægts- og formueforhold, jf. skattekontrollovens §§ 1 og 6 B. Sagsøgeren har over en længere periode løbende hævet og fået indsat en række beløb af en vis størrelsesorden. Under sådanne omstændigheder påhviler det sagsøgeren at bevise, at beløbene ikke er at anse som skattepligtig indkomst for vedkommende, jf. f.eks. U.2009.163H og U.2011.1599H (SKM2011.208.HR).

   Efter statsskattelovens § 4 betragtes med de i bestemmelsen fastsatte undtagelser og begrænsninger som skattepligtig indkomst den skattepligtiges samlede årsindtægter, hvad enten de hidrører her fra landet eller ikke, bestående i penge eller formuegoder af pengeværdi.

   1. Indsætninger på sagsøgerens konto

   Det er ubestridt, at sagsøgeren igennem indkomstårene 2012 og 2013 har fået adskillige indsætninger på sin konto.

   1.1 Indsætninger, der beskrives som løn og opsparing

   En stor del af disse indsætninger er i kontoudtoget (bilag B og bilag C) benævnt "Indbetaling", hvortil sagsøgeren har forklaret, at indsætningerne vedrører kontantudbetalt løn, opsparing eller en kombination. Sagsøgeren er nærmest til at dokumentere, at indsætningerne på sagsøgerens bankkonto er sket med midler, der ikke skal beskattes. Sagsøgeren har ikke løftet bevisbyrden for, at der er tale om allerede beskattede midler, jf. U.2009.163H og SKM2015.633.ØLR.

   1.2 Lån

   Sagsøgeren har anført, at beløbet på 100.000 kr. der er indsat på hans konto den 28. marts 2012, er fra IM, og at beløbet på 40.000 kr. indsat den 12. december 2012 og beløbet på 169.000 kr. indsat den 10. september 2013 er fra LM. Alle beløb skulle udgøre lån til sagsøgeren ydet af de pågældende, som er hans bror og søster. Derudover har sagsøgeren anført, at indsætningen den 14. maj 2013 på 100.000 kr. hidrører fra et lån ydet af PS.

   Låneforhold skal kunne dokumenteres ved objektive kendsgerninger i form af kontoudskrifter eller andet, jf. U.2009.476/2H og U.2011.1599H (SKM2011.208.HR). Sagsøgeren har fremlagt gældsbreve og kvitteringer for modtagelse af kontante afdrag, for så vidt angår de tre påståede lån fra IM og LM (bilag J og K fsva. IM og bilag L, M og N fsva. LM). Disse dokumenter udgør ikke objektive konstaterbare beviser for pengestrømmene, idet det ikke kan konstateres, at de påståede lån skulle stamme fra de påståede långiveres konti. Derudover er de påståede afdrag, jf. bilag K og M, heller ikke støttet af objektive kendsgerninger, idet de påståede angivne afdrag ikke fremgår af sagsøgerens kontoudskrift, og udskrifter fra de påståede långiveres konti er ikke fremlagt af sagsøgeren. I øvrigt kan de påståede afdrag anført i oversigterne (bilag K og M) ikke afstemmes med det i gældsbrevene anførte:

   For så vidt angår det påståede lån på 169.000 kr. indsat den 10. september 2013, har sagsøgeren fremlagt et gældsbrev (bilag N), hvoraf det følger, at sagsøgeren skal afdrage med 5.000 kr. per kvartal og første gang fra den 1. januar 2016. Gældsbrevet kan dog ikke lægges til grund. Det stemmer nemlig ikke overens med afdragsoversigten fremlagt som bilag M og som underskrevet af den påståede långiver, idet det her fremgår, at sagsøgeren med varierende mellemrum overførte varierende beløb allerede fra den 4. januar 2014. I øvrigt er der ikke fremlagt dokumentation for pengestrømmene i forbindelse med de påståede afdrag. De påståede afdrag kan således hverken følges i sagsøgerens eller LM’s kontoudskrift. Derudover ses sagsøgeren i gældsbrevet (bilag N) at erklære, at han skyldte beløbet på 169.000 kr. til LM allerede den 5. september, selvom beløbet først ses at være overført til sagsøgeren den 10. september 2013.

   Sagsøgeren har for at dokumentere, at beløbet overført til hans konto den 10. september 2013 på 169.000 kr. skulle udgøre et lån, fremlagt en kvittering for bankoverførsel på 169.000 kr. (bilag 4). Sagsøgeren har ikke under den administrative behandling af sin skattesag valgt at fremlægge kvitteringen, og har først ved sin replik fremlagt dokumentet. Bilag 4 dokumenterer dog under alle omstændigheder ikke, at der er tale om et lån ydet med tilbagebetalingsforpligtelse, hvilket er særligt klart, når gældsbrevet fremlagt som bilag N som gennemgået ikke kan lægges til grund.

   For så vidt angår det påståede lån på 40.000 kr. indsat den 12. december 2012, har sagsøgeren fremlagt et gældsbrev (bilag L). Gældsbrevet kan ikke lægges til grund. Det følger af gældsbrevet, at sagsøgeren skal afdrage med 5.000 kr. per måned og første gang den 1. januar 2013. Dette stemmer dog ikke overens med afdragsoversigten fremlagt som bilag M og som underskrevet af den påståede långiver. De påståede afdrag kan heller ikke følges i hverken sagsøgerens eller LM’s kontoudskrift.

   For så vidt angår det påståede lån på 100.000 kr. indsat den 28. marts 2012, har sagsøgeren fremlagt et gældsbrev (bilag J). Gældsbrevet kan ikke lægges til grund. Det fremgår af gældsbrevet, at lånet afvikles med en fast månedlig ydelse på 10.000 kr. med første afdrag den 1. august 2012. Afdragene angivet i afdragsoversigten fremlagt som bilag K stemmer ikke overens med det i gældsbrevet angivne. Derudover er der ikke fremlagt dokumentation for pengestrømmene i forbindelse med de påståede afdrag. Sagsøgeren har ikke fremlagt en kontoudskrift for den påståede långiver, IM, hvorfor afdragene ikke kan følges, og i øvrigt kan afdragene heller ikke afstemmes på baggrund af sagsgørens kontoudskrift. Dette ses eksempelvis ved, at sagsøgeren efter bilag K skulle have afdraget 40.000 kr. kontant den 3. januar 2013, men sagsøgeren ses dog ikke at have hævet 40.000 kr. den 3. januar 2013 (eller én af dagene op til), jf. bilag B.

   Lånet fra PS på 100.000 kr. indsat den 14. maj 2013 er slet ikke søgt dokumenteret af sagsøgeren. Det må derfor også afvises som udokumenteret.

   De påståede lån og pengestrømme er på den baggrund ikke tilstrækkeligt dokumenteret, og det er dermed ikke bevist, at de indsatte beløb - som sagsøgeren påstår udgør lån - er lån ydet med tilbagebetalingsforpligtelse. Dette er særligt klart, når der henses til familieforholdet mellem sagsøgeren og de påståede långivere IM og LM, idet bevisbyrden i sådan et tilfælde må skærpes, jf. f.eks. U.2009.2325H (SKM2009.487.HR).

   Det er endvidere bemærkelsesværdigt, at to påståede lån fra sagsøgerens søskende, henholdsvis de 40.000 kr. overført fra LM og 100.000 kr. fra IM, ved en fejl/forglemmelse er anført som kontantudbetalt løn eller kontantudbetalt løn og opsparing (bilag F). De skiftende forklaringer må komme sagsøgeren bevismæssigt til skade, jf. eksempelvis U.2000.2478H, U.1998.898H og SKM2017.407.ØLR.

   1.3 Salg af kaffemaskine

   Det er ikke sandsynliggjort, at sagsøgeren har solgt en kaffemaskine til G9 ApS for 5.000 kr. Der må herved lægges vægt på, at sagsøgeren først forklarede, der var tale om salg af kaffe (bilag F), og at han først den 10. marts 2016 (bilag 1, side 5, 3. afsnit) ændrede forklaring til, at beløbet vedrører salg af en kaffemaskine, hvortil der nu blev fremlagt en underskrevet overdragelsesaftale (bilag G). Det vil sige, at korrektionen og dokumentationen skete næsten to år efter, at SKAT havde udtaget sagsøgerens skatteansættelse for indkomstårene 2012 og 2013 til særlig kontrol og anmodede sagsøgeren om dokumentation om skattepligtige forhold. Den skiftende forklaring må komme sagsøgeren bevismæssigt til skade jf. eksempelvis U.2000.2478H, U.1998.898H og SKM2017.407.ØLR.

   1.4 Udbetaling af garanti af G10

   Det er ikke sandsynliggjort, at dette beløb på 21.000 kr. er tilbagebetaling af en garanti. Der er ikke fremlagt nogen som helst dokumentation til støtte for sagsøgerens forklaring herom.

   1.5 Salg af dæk og fælge

   Salg af luksusdæk og -fælge til 39.465 kr. er søgt underbygget med en overdragelsesaftale samt en bemærkning om, at sagsøgeren nærmest ikke havde tilknytning til køberselskabet, G11 ApS. Det på trods af, at sagsøgeren var stifter af selskabet og udtrådte som direktør blot to dage inden salget. Købesummen er angiveligt erlagt kontant jf. overdragelsesaftalen (bilag K), men ingen objektive konstaterbare beviser er fremlagt, herunder f.eks. et kontoudtog, der viser hævningen af beløbet fra G11 ApS’s konto, eller at sagsøgeren i øvrigt har været i besiddelse af de omtalte fælge.

   2. G4 ApS

   Beløbene på i alt 343.000 kr., som er hævet/udbetalt fra G4 ApS’s konto i 2011 (bilag D), er ifølge sagsøgeren hævet/udbetalt og dernæst videregivet af sagsøgeren til G4 ApS’s daværende direktør, KA, som var bosiddende i Y3-land.

   Sagsøgeren har ikke redegjort for beløbet på 5.000 kr. hævet den 30. marts 2011 (altså mens sagsøgeren var medlem af direktionen).

   Selv om sagsøgeren har fremlagt påståede kvitteringer for "overleveringerne" (bilag P), foreligger der ingen objektive beviser for, at overleveringerne har fundet sted som oplyst. Det anses derfor som udeholdt personlig indkomst, jf. f.eks. SKM2015.125.VLR. Overleveringer til Y3-land (i danske kroner) må endvidere anses for usædvanlige for et dansk bageri, ligesom det må anses for usædvanligt, at et mindre dansk bageri overtages og drives af en direktør bosiddende i Y3-land (bilag O).

   Når forklaringer og hændelsesforløb er usædvanlige, må bevisbyrden skærpes, jf. f.eks. U.2004.1516H (SKM2004.162.HR), U.1998.898H og SKM2012.519.BR.

   3. G8 ApS

   Sagsøgeren har oplyst, at han har anvendt en "pengekasse" hvorfra han har betalt G8 ApS’s forfaldne regninger, og at varekøb er sket kontant, jf. bilag 1, side 23, 8.-9. afsnit.

   Sagsøgeren har fremlagt en række fakturaer (bilag R) for at dokumentere, at udbetalingerne og hævningerne på i alt 729.202 kr. i perioden 2011-2013 (bilag E), som sagsøgeren har foretaget med sin fuldmagt og sit hævekort til G8 ApS’s konti, er gået til betaling af selskabets forfaldne regninger.

   Sagsøgeren har anført, at SKAT ikke skulle forsøge at kæde de enkelte udbetalinger og hævninger sammen med de enkelte varekøb hos G12 ApS, idet dette ikke ville kunne lade sige gøre på grund af anvendelsen af "pengekassen".

   Det bemærkes, at der er en betydelig uoverensstemmelse mellem udbetalte beløb og fakturaer, hvis opgørelsen foretages på årsbasis. Forskellen er henholdsvis 19.191 kr. i 2011, 79.610 kr. i 2012 og 1.534 kr. i 2013.

   Sagsøgeren har forklaret, at han og selskabets direktør kendte deres vareleverandør personligt, og at de derved havde et tillidsforhold til hinanden. Derfor virker det særligt påfaldende, at sagsøgeren ikke bliver opmærksom på, at leverandøren gik konkurs og at medarbejdere i selskabet blev afskediget. Når forklaringer og hændelsesforløb er usædvanlige, må bevisbyrden skærpes, jf. f.eks. U.2004.1516H (SKM2004.162.HR), U.1998.898H og SKM2012.519.BR.

   De fremlagte fakturaer for varekøb løfter ikke sagsøgerens bevisbyrde for betalingerne, da de ikke er dokumenterede ved objektive kendsgerninger og fordi fakturaerne, for en stor dels vedkommende, er udstedt efter at G12 ApS var taget under konkursbehandling. Hertil kommer, at der er en række uregelmæssigheder ved fakturaerne fremlagt som bilag R, jf. bilag 1, side 8, 3. afsnit. I den forbindelse kan det f.eks. fremhæves, at fakturanummeret er anført på siden af dokumentet, at datoen for betaling ikke er anført, idet dokumentet blot er stemplet "BETALT", at det ikke fremgår af fakturaen, hvilken bank eller kontonummer, der kan betales til, at fakturadatoen ses angivet til efter datoen for betaling m.v. Fakturaerne kan på den baggrund ikke lægges til grund som objektive kendsgerninger, og udbetalingerne og hævningerne fra G8 ApS’s konto må derfor anses som udeholdt personlig indkomst, jf. f.eks. SKM2015.125.VLR.

   Beløbet på 100.000 kr., som blev udbetalt den 12. september 2012, er ifølge sagsøgeren et lån fra G8 ApS til G12 ApS. Der er fremlagt gældsbrev herfor (bilag S). Det er ikke sandsynliggjort, at beløbet er anvendt til et lån til G12 ApS. Særligt fordi G12 ApS var tager under konkursbehandling på daværende tidspunkt. Desuden kan pengestrømmene ikke følges.

   Derudover har sagsøgeren ikke redegjort for hævede og udbetalte beløb på i alt 100.335 kr. for indkomstårene 2011-2013."

   Parterne har i det væsentligste procederet i overensstemmelse hermed.

   Rettens begrundelse og afgørelse

   Familielånene

   Der er fremlagt underskrevne gældsbreve vedrørende lånene på 169.000 kr. og 40.000 kr. mellem A og LM, der er søskende, og et underskrevet gældsbrev vedrørende et lån på 100.000 kr. mellem A og IM, der er brødre. LM og IM har underskrevet erklæringer på, at lånene er afdraget.

   Retten finder det ud fra A’s kontoudtog og bilag 4 (udvidede posteringsoplysninger) godtgjort, at beløbet på 169.000 kr. den 10. september 2013 er overført fra LM til A.

   Der påhviler som følge af familieforholdet A en skærpet bevisbyrde for, at der foreligger reelle gældsforhold.

   Alle afdrag på de pågældende lån er ifølge A’s og LM’s forklaringer betalt kontant. LM har videre forklaret, at hun ikke indsatte nogen af afdragene på sin konto.

   Der foreligger ikke objektive kendsgerninger i form af kontoudtog eller andet, der dokumenterer, at de pågældende afdrag er betalt af A til hans søskende og/eller modtaget af hans søskende.

   Retten finder på denne baggrund ikke - uanset de afgivne forklaringer - at det er godtgjort, at der er tale om reelle gældsforhold med tilbagebetalingspligt, hvorfor beløbene må anses for almindelig skattepligtig indkomst.

   Betaling af 100.000 kr. fra PS

   A har forklaret, at beløbet på 100.000 kr. ikke var et lån, men en overførsel fra PS til brug for et forretningspartnerskab, der ikke blev til noget, og at PS har fået pengene tilbage for flere år siden. Han husker ikke, om beløbet blev overført til hendes bank eller betalt kontant.

   Der foreligger ikke objektive kendsgerninger i form af kontoudtog eller andet, der dokumenterer, at pengene stammer fra PS eller er tilbagebetalt til hende, hvorfor beløbet må anses for almindelig skattepligtig indkomst.

   Salg af kaffemaskine, dæk og fælge

   A har om indsættelsen den 4. januar 2012 på 5.000 kr. forklaret, at indsættelsen vedrører salg af en kaffemaskine til G9 ApS. Købesummen skulle ifølge den fremlagte overdragelsesaftale være betalt kontant. Retten kan tiltræde Landsskatterettens begrundelse for, at det ikke er sandsynliggjort, at beløbet vedrører salg af en kaffemaskine, hvorfor beløbet må anses for almindelig skattepligtig indkomst.

   A var direktør i G11 ApS indtil 4 dage, før han ifølge sin forklaring solgte dæk og fælge til selskabet for 39.645 kr. Købesummen er ifølge overdragelsesaftalen betalt kontant. Retten finder det ikke godtgjort, at indbetalingen på 39.645 kr. den 22. marts 2012 vedrører salg af dæk og fælge, hvorfor beløbet må anses for almindelig skattepligtig indkomst.

   Garanti stillet over for G10

   A har forklaret, at beløbet på 21.000 kr. vedrører en tilbagebetaling fra G10 vedrørende en garanti, han skulle stille for bladleverancer til en kiosk, han ville åbne.

   Der er ikke fremlagt objektive kendsgerninger i form af kontoudtog eller andet, der dokumenterer, at A har stillet en sådan garanti over for G10. Retten finder det herefter ikke godtgjort, at beløbet vedrører tilbagebetaling af en garanti, hvorfor beløbet må anses for almindelig skattepligtig indkomst.

   G4 ApS og G8 ApS

   Det er ubestridt, at A har foretaget en række betydelige hævninger på G4 ApS’s og G8 ApS’s konti svarende til de af SKAT opgjorte beløb.

   Retten finder, at der må gælde en skærpet bevisbyrde, når en skatteyder hævder, at samhandlen mellem firmaer er foregået på en måde, der adskiller sig markant fra, hvad der må anses for sædvanligt i forretningsforhold.

   A har under sagen fastholdt og forklaret i retten, at han hævede pengene på G8 ApS’s konto for at betale vareleverancer til bageriet fra G12 ApS, som forlangte kontant betaling.

   Retten finder ikke, at A har godtgjort, at de beløb, der er hævet på G8 ApS’s konto, er anvendt til at betale leverancer fra G12 ApS. Det er heller ikke godtgjort, at beløbet på 100.000 kr. var et lån til G12 ApS til brug for kontant indkøb i Tyskland. De fremlagte fakturaer fra G12 ApS kan ikke føre til et andet resultat.

   Retten finder endvidere ikke, at det er godtgjort, at hævningerne på G4 ApS’s konto er betalt videre til KA, der var bosiddende i Y3-land, og som ifølge A’s forklaring skulle betale leverandører med disse penge.

   De beløb, der er hævet af A på G4 ApS’s og G8 ApS’s konti, må således anses for almindelig skattepligtig indkomst.

   Løn, opsparing mv

   A har vedrørende de resterende indsætninger på hans konto oplyst, at der er tale om løn, opsparing og spillegevinster. A har forklaret, at de steder, hvor han fik løn, fik de lønnen udbetalt kontant i kuvert og lønsedler. Han samlede beløbene sammen og satte pengene ind på kontoen.

   Retten bemærker, at SKAT ved opgørelsen af det skattepligtige beløb, har fratrukket den løn, der er indberettet til SKAT.

   Retten finder det ikke godtgjort, at de resterende indsætninger vedrører løn, hvoraf der indeholdt A-skat, opsparing eller spillegevinster.

   Skatteministeriets frifindelsespåstand tages derfor til følge.

   Sagsomkostningerne er efter sagens skattemæssige værdi, forløb og udfald fastsat til dækning af advokatudgift med 87.500 kr. Det er oplyst, at Skatteministeriet ikke er momsregistreret.

   T h i  k e n d e s  f o r  r e t

   Skatteministeriet frifindes.

   A skal inden 14 dage betale sagens omkostninger til Skatteministeriet med 87.500 kr.

   De idømte sagsomkostninger forrentes efter rentelovens § 8 a.