Dato for udgivelse
24 jun 2019 09:36
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
03 maj 2019 09:42
SKM-nummer
SKM2019.332.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
BS-43809/2018
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat + Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Fradrag + Indeholdelses- og registreringspligt
Emneord
Moms – Fradrag Arbejdsgiveren og A-skat – indeholdelse og registreringspligt
Resumé

Sagen angik, om SKAT havde været berettiget til at nægte fradrag for købsmoms af en række fakturaer udstedt af en underleverandør til et rengøringsselskab. Derudover angik sagen, om rengøringsselskabet hæftede for manglende indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for de rengøringsydelser, der ubestridt var udført, men som SKAT ikke fandt var udført af den påståede underleverandør, men derimod af selskabets egne ansatte.

Byretten fandt, at selskabet bar bevisbyrden for, at betingelserne for at få fradrag for købsmoms for de påståede underleverandørydelser var opfyldt, bl.a. ved fremlæggelse af forskriftsmæssige fakturaer. Med henvisning til en række forhold om den påståede underleverandør bemærkede byretten, at ingen omstændigheder kunne antageliggøre, at der var udført nogen form for arbejde hos underleverandøren, og at der ikke var nogen dokumentation for udbetaling af løn herfra. Idet fakturaerne i øvrigt udgjorde så stor en del af sagsøgerens omsætning, uden sagsøgeren kunne forevise forskriftsmæssige fakturaer, kontrakter mellem selskaberne, eller dokumentation for løbende samhandelsforhold, havde retten ikke grundlag for at tilsidesætte SKATs afgørelse angående nægtelse af fradrag for moms.

Retten fandt heller ikke grundlag for at tilsidesætte SKATs vurdering af, at arbejdet måtte være udført af sagsøgerens ansatte, uden at der samtidig var indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag. Sagsøgeren havde ikke godtgjort, at den skønsmæssige ansættelse hvilede på et forkert grundlag, eller at den var åbenbart urimelig. Skatteministeriets frifindelsespåstand blev derfor taget til følge. Landsretten var af samtlige de grunde, der var anført at byretten, enig i byrettens resultat og stadfæstede derfor byrettens afgørelse.

Reference(r)

Momslovens § 37

Kildeskattelovens § 69, stk. 1

Arbejdsmarkedsbidragslovens § 11

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2019-1, D.A.11.1.6.2

Den Juridiske Vejledning 2019-1, A.B.2.2

Den juridiske Vejledning 2019-1 A.B.3.3.1.4

Henvisning

Den juridiske vejledning 2019-2, D.A.11.1.6.2

Redaktionelle noter

Tidligere instans: Byrettens dom, SKM2018.578.BR

Tidligere instans: Landsskatterettens afgørelse, jr.nr. 14-3224830

Appelliste

Parter

H1 ApS

(v/adv. Tobias Stenkær Albrechtsen)

Mod

Skatteministeriet

(v/Kammeradvokaten v/adv. Mads Høeg Sørensen)

Afsagt af Landsretsdommerne

Thomas Lohse, Lene Jensen og Anne-Mette Lyhne Jensen (kst.)

Retten på Frederiksberg har den 25. september 2018 afsagt dom i 1. instans (sag BS-9826/2017-FRB, SKM2018.578.BR).

Påstande

Appellanten, H1 ApS, har gentaget sine påstande for byretten om, at Skatteministeriet Departementet skal anerkende, at forhøjelsen af H1 ApS’s indeholdelsespligtige A-skatter og AM-bidrag på 875.346 kr. for indkomståret 2011 nedsættes til 0 kr., og at forhøjelsen af H1 ApS’s momstilsvar på 373.441 kr. for 2011 nedsættes til 0 kr., subsidiært at sagen hjemvises til fornyet behandling i SKAT.

Indstævnte, Skatteministeriet Departementet, har påstået dommen stadfæstet.

Forklaringer

JR har afgivet supplerende forklaring.

JR har forklaret bl.a., at han indtil 2011 havde en personligt drevet virksomhed. H1 ApS blev oprettet i 2011 efter hans revisors anbefaling. Der var dengang 12-15 medarbejdere, som alle overgik til ApS ‘et, der fortsatte virksomhedens aktiviteter. Han har udover G1 ApS brugt andre underleverandører, både før og efter 2011. Han brugte underleverandør, da han led af depression og havde brug for at kunne videregive opgaver. NS var hans kontaktperson hos G1 ApS gennem hele perioden.

Han ved ikke yderligere om NS ud over, at NS er kurder. NS sagde, at han havde været i branchen i 20 år. I praksis fungerede det sådan, at han kontaktede NS og fortalte, hvad der skulle laves. Han kunne f.eks. videregive en opgave med betaling for 18 timers rengøring til G1 ApS, hvor han med kunden havde aftalt betaling for 20 timer. Når man er i branchen, ved man, hvad hovedrengøring indebærer, og hvad almindelig rengøring indebærer, og der er ikke behov for at aftale mere. Han fortalte revisoren, at han brugte G1 ApS som underleverandør. Fakturaerne fra G1 ApS blev betalt på baggrund af timesedlerne fra G1 ApS. Han har ikke gemt timesedlerne, men der var aldrig problemer, og timerne stemte med fakturaerne. Han kan godt se, at det var en fejl, at der ikke blev indgået en kontrakt, men han havde ikke forventet, hvad der ville ske. Han havde heller ikke nogen kontrakt med G11 A/S. Der har aldrig været problemer med hans regnskaber. Han har altid betalt sin skat og moms, og han har aldrig haft andre sager med skattemyndighederne end nærværende sag.

Foreholdt, at H1 ApS over for SKAT har oplyst, at kontaktpersonen hos G1 ApS hedder LB, har han forklaret, at kontaktpersonen rettelig hedder NS.

Foreholdt kontrakten mellem G4 og H1 ApS af 6. december 2011 har han forklaret, at han har samarbejdet med G4 fra 2007, og indtil G4 blev købt af et andet selskab. Den konkrete aftale handler kun om rengøring på et bestemt gymnasium, men H1 ApS havde også herudover samarbejde med G4. Det kan godt passe, at kontrakten med G4 er indgået efter, at samarbejdet med G1 ApS ophørte. Kontrakten har ikke noget at gøre med G1 ApS.

Anbringender

Parterne har i det væsentlige gentaget deres anbringender for byretten og har procederet i overensstemmelse hermed.

Landsrettens begrundelse og resultat

Landsretten er af samtlige de grunde, der er anført af byretten, enig i byrettens resultat.

Landsretten stadfæster derfor byrettens afgørelse.

Efter sagens udfald skal H1 ApS i sagsomkostninger for landsretten betale 70.000 kr. til Skatteministeriet Departementet. Beløbet er inkl. moms og dækker rimelige udgifter til advokatbistand. Ud over sagens værdi er der ved fastsættelsen af beløbet taget hensyn til sagens omfang og forløb.

T H I  K E N D E S  F O R  R E T:

Byrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for landsretten skal H1 ApS inden 14 dage betale 70.000 kr. til Skatteministeriet Departementet. Beløbet forrentes efter rentelovens § 8 a.