Dato for udgivelse
20 aug 2019 13:45
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 jun 2019 10:10
SKM-nummer
SKM2019.403.SR
Myndighed
Skatterådet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
19-0268695
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsfritagelse og -godtgørelse
Emneord
Publikation, avis, momsfritagelse
Resumé

Skatterådet bekræfter, at publikationen X opfylder betingelserne for at kunne anses som en avis i momslovens forstand, jf. momslovens § 34, stk. 1, nr. 18.

Hjemmel

Lovbekendtgørelse nr. 760 af 21. juni 2016 (momsloven)

Reference(r)

Momslovens § 34, stk. 1, nr. 18

Henvisning

Den juridiske vejledning 2019-1, afsnit D.A.10.1.7.

Under hensyn til skattemyndighedernes tavshedspligt, jf. skatteforvaltningslovens § 17, offentliggøres det bindende svar i redigeret form.

Spørgsmål

 1. Kan det bekræftes, at publikationen X udgør en avis omfattet af momslovens § 34, stk. 1, nr. 18, og derfor kan leveres momsfrit i medfør af denne bestemmelse?

Svar

 1. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

X udkommer ugentligt og salget af X til dets abonnenter momsbelægges.

Denne anmodning angår, om X kan momsfritages som en avis efter bestemmelsen i momslovens § 34, stk. 1, nr. 18, således at dette salg fremover kan foretages uden opkrævning af moms.

Spørgers opfattelse og begrundelse

5.1 Momsfritagelsen og kriterierne i praksis

Momslovens § 34 stk. 1, nr. 18 har følgende ordlyd:

§ 34

Følgende leverancer af varer og ydelser er fritaget for afgift:

(...)

18) Levering af aviser, som normalt udkommer med mindst ét nummer månedligt.

(...)"

Bestemmelsen indeholder dermed to grundlæggende betingelser, der skal være opfyldt, for at en publikation kan momsfritages, idet der for det første skal være tale om en "avis" og for det andet, at publikationen mindst udkommer én gang om måneden.

Betingelsen om, at den pågældende publikation udkommer mindst én gang om måneden opfyldes utvivlsomt af X, der udkommer ugentligt, undtaget i ferieperioder, der følger skolernes feriekalender. Denne betingelse behandles derfor ikke yderligere i nærværende anmodning.

Vurderingen af, hvorvidt en publikation momsretligt udgør en avis, er beskrevet i præmisserne til Østre Landsrets dom trykt som TfS 1996, 249. Her angav landsretten, at bedømmelsen skal foretages i overensstemmelse med den langvarige praksis fra Momsnævnet, hvorefter der blev lagt vægt på:

I.   Om publikationen læses på grund af sit indhold af aktuelt nyhedsstof,

II.  om publikationen henvender sig til en videre (almen) kreds af læsere, og

III. om publikationen behandler et bredt emneområde.

Tilsvarende kriterier er også udtrykt af Vestre Landsret i TfS 1996, 838.

Disse kriterier har siden været anvendt i en lang række afgørelser - herunder i den praksis der nævnes i det følgende - til at bedømme, om en publikation udgør en momsfri avis. Denne senere praksis har endvidere suppleret kriterierne med en række øvrige momenter som publikationens udseende og opsætning, oplagsstørrelse, distribution, redaktionelle forhold og ret til at forestå journalistuddannelse.

5.2 X´s opbygning og indhold

[--]

5.3 X indeholder aktuelt nyhedsstof

[--]

5.4 X henvender sig til en videre (almen) læserkreds

[--]

5.5 X behandler et bredt emneområde

[--]

5.6 X har et betydeligt oplag og læsertal

[--]

5.7 X´s distribution og abonnementstyper

[--]

5.8 X uddanner journalister

X er godkendt som journalistisk uddannelsessted af praktikudvalget under Danske Medier med 18 måneder, hvilket er den længste periode.

X forhold er på dette punkt således fuldt på linje med de aviser, der i momsretlig praksis er fritaget, idet det bemærkes, at avisen, der fandtes momsfritaget i SKM2005.422.LSR, ikke var godkendt som praktiksted.

5.9 X modtager produktionsstøtte

X modtager redaktionel produktionsstøtte i medfør af bekendtgørelse om mediestøtte (nr. 480 af 17. maj 2017). Af denne bekendtgørelses § 2 fremgår, at der ydes en sådan støtte til :

"udgivere af trykte nyhedsmedier og skrevne internetbaserede nyhedsmedier, der formidler selvstændigt journalistisk bearbejdet stof, og som efter deres art og indhold er egnet til at fremme et alsidigt og mangfoldigt udbud af nyheder af samfundsmæssig og kulturel karakter med henblik på styrkelse af det danske demokrati og den demokratiske debat i Danmark."

I samme bekendtgørelses § 3 listes en række kumulative betingelser, og det følger af § 3, stk. 1, nr. 3, at det er en betingelse, at det pågældende medie :

"henvender sig til en bred kreds af brugere og ikke alene er rettet mod bestemte erhvervs- og faggrupper, medlemmer af arbejdsgiver-, arbejdstager- eller brancheorganisationer, politiske partier eller ansatte i offentlige institutioner m.v."

og i samme bestemmelses nr. 6), at mediet :

"har et indhold, hvor mindst halvdelen er redaktionelt stof i form af artikler m.v. inden for et bredt emneområde og med behandling af aktuelt nyhedsstof."

Kriterierne for modtagelse af produktionsstøtte ligger således meget tæt på de kriterier, der i praksis stilles for, at en publikation kan udgøre en momsfritaget avis i momslovens forstand.

At X er berettiget til produktionsstøtte i medfør af ovennævnte bestemmelser, underbygger derfor, at X læses for sit aktuelle nyhedsstof, er henvendt til en bred kreds af læsere og behandler et bredt emneområde og dermed opfylder de kriterier, som kræves for at være en momsfritaget avis.

5.10 X´s udvikling

[--]

Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at publikationen "X" udgør en avis omfattet af momslovens § 34, stk. 1, nr. 18, og derfor kan leveres momsfrit efter denne bestemmelse.

Begrundelse

X udkommer en gang om ugen og opfylder dermed grundbetingelsen i momslovens § 34, stk. 1, nr. 18, hvorefter levering af aviser, som normalt udkommer med mindst ét nummer månedligt, er fritaget for moms.

Momslovens § 34, stk. 1, nr. 18, angiver ikke, hvornår der foreligger en "avis" i momslovens forstand.

Kriterierne for, hvornår der foreligger en avis i momslovens forstand er dannet af det nu nedlagte Momsnævn. Momsnævnet havde fra den første momslov fra 1967 og frem til 1998 den endelige administrative afgørelse af spørgsmålet om, hvorvidt en publikation kunne anses som en avis efter momsloven.

Det er fortsat Momsnævnets kriterier, der anvendes i forbindelse med vurderingen af, om en publikation kan anses som en avis i momslovens forstand. Det fremgår således af Den juridiske vejledning, afsnit D.A.10.1.7, at for at en publikation kan anses som en avis, skal følgende forudsætninger være opfyldte:

 • Publikationen skal primært læses på grund af sit indhold af aktuelt nyhedsstof. For publikationer, som på grund af udgivelseshyppigheden ikke kan bringe dagsaktuelt nyhedsstof, er det en betingelse, at indholdet kommenterer eller uddyber emner, der har været aktuelle siden sidste udgivelse.
 • Publikationen skal henvende sig til en videre (almen) kreds af læsere.
 • Publikationen skal behandle et bredt emneområde.

I forbindelse med en helhedsvurdering af publikationen kan der derudover tages hensyn til:

 • om publikationen må anses for at fremtræde som avislignende i teknisk og typografisk henseende (papirkvalitet, tryk, layout mv.)
 • om publikationen sælges i løssalg eller kun til abonnenter (foreningsmedlemmer)
 • oplagets størrelse
 • om redaktionen er godkendt til at uddanne journalister.

Af bemærkningerne til lovforslag nr. L 222 om indførelse af nulmoms på elektroniske aviser fremgår det, at nulmomsen er en undtagelse til det almindelige udgangspunkt om, at alle leveringer af varer og ydelser pålægges moms. Ovenstående kriterier for, hvorvidt der foreligger en avis, skal derfor fortolkes snævert, jf. det almindelige momsretlige princip om, at undtagelser skal fortolkes indskrænkende.

Den juridiske vejledning, afsnit D.A.10.1.7, indeholder et skema over relevante afgørelser på området:

Afgørelse samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

SKM2009.98.ØLR

Efter en samlet bedømmelse blev ugebladet "H1.1" anset som en avis i momslovens forstand. Bladet fremtrådte som ugebladslignende i teknisk og typografisk henseende og blev markedsført blandt ugebladene. Bladet indeholdt diverse artikler inden for faste emner såsom: Aktuelt, baggrund, politik, kultur, historie, biler, forbrug og IT, krop & psyke, piger, rejser, reportage, sport, spil øl og vin, viden økonomi med flere. Momsfritaget.

TfS1996.249.ØLR

Bladet "Ingeniøren" blev ikke anset som en avis i momslovens forstand. Landsretten konkluderede, at bladets stofområde hovedsagelig er af teknisk orienteret karakter med artikler, der anskues ud fra en teknisk betonet synsvinkel, og at bladet, herunder dets annoncestof, i det væsentlige ikke henvender sig til en almen kreds af læsere. Momspligtig.

Landsskatteretten

SKM2008.138.LSR

Publikationen "X" med stof om IT-branchen blev anset som en avis i momslovens forstand. Landsskatteretten fastslog, at X henvender sig til en videre almen kreds af læsere og behandler et bredt emneområde. Det bemærkes endvidere, at X har et stort oplag. Momsfritaget.

SKM2006.117.LSR

Publikationen "B" med en veldefineret målgruppe bestående af tømrer- og snedkermestre, arkitekter, murermestre, entreprenører, ingeniører mv. blev ikke anset som en avis i momslovens forstand. B blev anset for udelukkende at behandle forhold, der vedrører byggesektoren, hvormed B må antages at henvende sig primært til en skare af læsere med særlig interesse for dette område, og ikke en videre, almen kreds af læsere. Momspligtig.

SKM2005.422.LSR

Publikationen "B" for børn og unge blev anset som en avis i momslovens forstand. Landsskatteretten konkluderede, at B primært læses på grund af sit indhold af aktuelt nyhedsstof, og at B behandler et bredt emneområde. Kriteriet om, at en publikation skal henvende sig til en videre almen kreds af læsere må forstås således, at kriteriet kan være opfyldt, selvom publikationen henvender sig til læsere inden for en bestemt aldersgruppe. Momsfritaget.

SKM2005.190.LSR

Dagens Medicin blev ikke anset som en avis i momslovens forstand. Dagens Medicin blev anset for udelukkende at behandle forhold inden for sundhedsområdet og primært henvende sig til en skare af læsere med særlig interesse for dette område, og ikke en videre almen kreds af læsere. Momspligtig.

SKM2001.274.LSR

Bladet Penge og Privatøkonomi blev ikke anset som en avis i momslovens forstand. Landsskatteretten fastslog, at bladet ikke primært indeholder aktuelt nyhedsstof. Momspligtig.

TfS1997.776.MN

Fortune blev ikke anset som en avis i momslovens forstand. Momsnævnet lagde vægt på, at Fortune ikke indeholder aktuelt nyhedsstof, og at det primært henvender sig til folk med særlig interesse for økonomiske forhold vedrørende virksomheder og lande og således ikke til en videre (almen) kreds af læsere. Momspligtig.

TfS1997.737.MN

Efter anmodning fra Landsrepræsentationen for danske distriktsblade og lokalaviser traf Momsnævnet afgørelse om, hvilke af ca. 275 distrikts- og lokalblade, der kan anses for aviser i momslovens forstand.

Skatterådet

SKM2018.600.SR

Skatterådet bekræfter, at publikationen A opfylder betingelserne for at kunne anses som en avis i momslovens forstand, jf. momslovens § 34, stk. 1, nr. 18. A er en landsdækkende publikation, som udkommer 12 gange om året. Publikationen sælges hovedsageligt i løssalg.

I sagerne TfS 1996.249.ØLR (Ingeniøren) og SKM2001.274.LSR (Penge og Privatøkonomi) blev det lagt til grund, at der ikke kan opnås momsfritagelse ud fra en lighedsgrundsætning under henvisning til Momsnævnets tidligere afgørelser, uden at det enkelte blad tillige opfylder momslovens krav om at være en avis. 

Det fremgår af SKM2004.80.TSS, at i forbindelse med et forslag til ændring af blandt andet avisbestemmelsen i momslovens § 12, stk. 1, litra h, i 1981, redegjorde skatteministeren i et notat fremsendt til Folketingets Skatte- og Afgiftsudvalg for Momsnævnets administrative praksis i disse avissager (Folketingstidende 1980-81, tillæg B, spalte 678). Lovændringen blev vedtaget (lov nr. 261 af 27/5 1981), uden at Folketinget ændrede eller præciserede lovens avisbegreb.

Det fremgår af Skatteministerens svar af 9. januar 2019 på spørgsmål nr. 186 af 14. december 2018 (alm. del), at indstik til aviser, det være sig enten i glittet form eller på normalt avispapir, er omfattet af avisers momsfritagelse, såfremt en avis med indstik samlet set opfylder kriterierne for at være en avis.

Spørger har fremlagt en række udgaver af X.

Generel helhedsvurdering:

 • X fremtræder som avislignende i teknisk og typografisk henseende (papirkvalitet, tryk, layout mv.)
 • X sælges kun til abonnenter.
 • X har et oplag på yy og et læsertal på bb.
 • Redaktionen er godkendt til at uddanne journalister.

En gennemgang af disse eksemplarer viser efter Skattestyrelsens opfattelse, at:

 • X indeholder aktuelt nyhedsstof
 • X behandler et bredt emneområde
 • X henvender sig til en videre (almen) kreds af læsere.

Det er på den baggrund Skattestyrelsens samlede vurdering, at X opfylder betingelserne for at kunne anses som en avis i momslovens forstand, jf. momslovens § 34, stk. 1, nr. 18. Avisen kan derfor sælges til 0-momssats, og der er fradragsret for den købsmoms, der vedrører fremstilling m.m. af avisen efter momslovens almindelige regler.

Der er herved også lagt vægt på, at X modtager produktionsstøtte i medfør af bekendtgørelse nr. 480 af 17. maj 2017 om mediestøtte, hvor det bl.a. er en betingelse, at nyhedsmediet:

 • henvender sig til en bred kreds af brugere, og ikke alene er rettet mod bestemte erhvervs- og faggrupper, medlemmer af arbejdsgiver-, arbejdstager- eller brancheorganisationer, politiske partier eller ansatte i offentlige institutioner m.v.,
 • har et indhold, hvor mindst halvdelen er redaktionelt stof i form af artikler m.v. inden for et bredt emneområde og med behandling af aktuelt nyhedsstof,
 • i det redaktionelle stof primært behandler politiske, samfundsrelaterede og kulturelle emner.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skattestyrelsens indstilling og begrundelse.

Lovgrundlag, forarbejder og praksis

Spørgsmål 1

Lovgrundlag

Momslovens § 34, stk. 1, nr. 18, har følgende ordlyd:

"Følgende leverancer af varer og ydelser er fritaget for afgift:

..

18) Levering af aviser, som normalt udkomme med mindst ét nummer månedligt."

Praksis

Den juridiske vejledning, afsnit D.A.10.1.7 Aviser ML § 34, stk. 1, nr. 18.