Dato for udgivelse
11 nov 2019 10:12
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22. oktober 2019
SKM-nummer
SKM2019.557.SR
Myndighed
Skatterådet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
19-0472533
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Spil, lotteri, gevinster og væddemål
Emneord
Spilleafgift, Progressionsgrænse, spilleautomater
Resumé

Skatterådet bekræftede, at der alene skulle afregnes spilleafgift af bruttospilleindtægten (indskud fratrukket gevinster) fra egen tilladelse til opstilling af gevinstgivende spilleautomater.

Bruttospilleindtægten fra spilleautomater tilhørende andre indehavere af en tilsvarende tilladelse til opstilling af gevinstgivende spilleautomater i den samme restaurant eller spillehal skulle dermed ikke medregnes.

Hjemmel

Lovbekendtgørelse 2016-04-07 nr. 337 om afgifter af spil – Spilleafgiftsloven

Reference(r)

Spilleafgiftslovens § 12

Henvisning

Den juridiske vejledning 2019-2, afsnit E.A.9.5.

Spørgsmål

  1. Det ønskes bekræftet, at spørger skal afregne afgift efter spilleafgiftslovens § 12 ud fra den bruttospilindtægt, som er opnået med baggrund i spørgers tilladelse til opstilling af gevinstgivende spilleautomater, uden hensyntagen til den bruttospilindtægt, der opnås på baggrund af et andet selskabs tilladelse til opstilling af gevinstgivende spilleautomater i den samme restaurant eller spillehal.

Svar

  1. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger er opstiller af gevinstgivende spilleautomater og er et datterselskab til H1 A/S.

Vi har haft en dialog med Spillemyndigheden omkring opstilling af gevinstgivende spilleautomater på spillesteder, der har flere tilladelsesindehavere. Dette har været vendt hos Spillemyndigheden, som ikke ser problemer i det så længe øvrige betingelser omkring tilladelse til gevinstgivende spilleautomater på adressen i øvrigt er opfyldte. Det er også vores indtryk fra Spillemyndigheden, at der allerede i dag er steder, hvor to tilladelsesindehavere har opstillet spilleautomater på samme adresse. Spørger har opnået tilladelse til at opstille automater på en adresse, hvor et andet selskab også har tilladelse til opstilling af gevinstgivende spilleautomater.

Med baggrund i denne tilladelse har selskabet opstillet gevinstgivende spilleautomater på adressen i 20xx.

Vi har kontaktet SKAT telefonisk i forhold til, hvordan dette skal håndteres i relation til opgørelse og betaling af afgift, og er blevet anbefalet at bede om et bindende forhåndssvar, da der pt ikke er en praksis på området, hvilket virker underligt, da der allerede er opstillere, der benytter ordningen.

Vi spørger ind til spilleafgiftslovens § 12.

Hvis to opstillere har tilladelse til opstilling af spilleautomater på samme adresse, betaler begge 41% i afgift af spillet. I forhold til en eventuelt 30%-afgift er spørgsmålet, om det kun er hvis den enkelte spilletilladelse opnår spil over beløbsgrænsen i henhold til spilleafgiftslovens § 12, at der skal betales 30%-afgift?

Det er vores opfattelse, at de to tilladelsesindehavere får separate journalnumre hos Spillemyndigheden og separate ID-numre fra SKAT til indberetning af punktafgifter. Spørgsmålet gælder både for spillehaller og restaurationer. For restaurationer formoder vi ikke, at spillemyndigheden vil give tilladelse til over 3 automater, men de tre automater kan principielt komme fra tre forskellige opstillere, hvoraf vi er den ene. Det er også en konstruktion, vi har set i andre lande.

Det er vores opfattelse, at en dialog med andre opstillere omkring økonomien omkring bruttospilindtægten fra automaterne kan være i konflikt med anden lovgivning, og vi opfatter det også som uhensigtsmæssigt at skulle have en dialog med konkurrerende virksomheder herom.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Vi mener at vores spørgsmål kan besvares med "ja".

Hvis "nej" har vi behov for en udførlig beskrivelse af, hvordan vi skal håndtere dette, da der tilsyneladende ikke findes et regelsæt herfor jf. den dialog vi har haft per telefon med Skat og Spillemyndigheden om dette.

Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at spørger skal afregne afgift efter spilleafgiftslovens § 12 ud fra den bruttospilindtægt, som er opnået med baggrund i spørgers tilladelse til opstilling af gevinstgivende spilleautomater, uden hensyntagen til den bruttospilindtægt, der opnås på baggrund af et andet selskabs tilladelse til opstilling af gevinstgivende spilleautomater i den samme restaurant eller spillehal.

Begrundelse

Reguleringen af udbud af spil i Danmark, jf. lov om spil og reguleringen af afgiften heraf, jf. lov om afgifter af spil skal ses i sammenhæng. Definitionen af de enkelte spil samt kriterierne for at få en tilladelse til udbud af disse spil følger af lov om spil. Denne afgræsning af de enkelte spil bliver herefter lagt til grund i lov om afgifter af spil, hvor afgiften på de forskellige spiltyper er fastlagt.

Der kan gives tilladelse til opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater, ifølge § 19 i lov om spil. Det følger af samme lovs § 25, at tilladelse kan gives til personer og selskaber m.v. (juridiske personer). Lov om spil administreres af Spillemyndigheden, som udsteder de nævnte tilladelser.

Indehavere af tilladelse til udbud af spil på spilleautomater med gevinster skal betale en afgift på 41 pct. af bruttospilleindtægten (indskud fratrukket gevinster). Udover grundafgiften på 41 pct. skal tilladelsesindehaveren yderligere betale en tillægsafgift, hvis bruttospilleindtægten overstiger bestemte beløbsgrænser, jf. § 12, stk. 2-3 i spilleafgiftsloven. For spilleautomater opstillet i en restaurant skal tillægsafgiften betales for bruttospilleindtægter over 30.700 kr. (beløbsgrænse i 2019), og for spilleautomater opstillet i en spillehal skal der betales tillægsafgift for bruttospilleindtægter som overstiger 255.500 kr. (beløbsgrænse i 2019).

Det fremgår samtidig af spilleafgiftslovens § 12, stk. 4, at afgiften skal opgøres særskilt for hver enkelt restauration eller spillehal.

Spørger har ifølge det oplyste en tilladelse fra Spillemyndigheden til at opstille gevinstgivende spilleautomater på en lokalitet, hvor et andet selskab også har en tilladelse til opstilling af gevinstgivende spilleautomater. Det lægges derfor til grund, at der er givet to tilladelser til drift af gevinstgivende spilleautomater, jf. lov om spil § 19, på samme lokalitet til to juridiske personer, som er uafhængige af hinanden.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at spørger alene skal afregne afgift af bruttospilleindtægten fra egen tilladelse, jf. spilleafgiftslovens § 12, stk. 1-3.  Det vil sige opgørelsen af indskud fratrukket gevinster fra egne spilleautomater tilknyttet den enkelte tilladelse.

En tilladelsesindehaver er et selvstændigt afgiftssubjektet, og skal ved opgørelsen af bruttospilleindtægten tilknyttet den enkelte tilladelse alene opgøre bruttospilleindtægten fra egne spilleautomater og ikke bruttospilleindtægten fra spilleautomater tilhørende andre indehavere af en tilsvarende tilladelse på samme lokalitet. Det er samtidig en følge af lovens bestemmelser om registrering, angivelse og afregning, at det er indehaveren af en tilladelse, som skal afregne afgiften, jf. spilleafgiftslovens § 19 m.fl.

Progressionsgrænserne gælder således for den enkelte tilladelsesindehavers afgiftsopgørelse, og ikke indtjeningen fra alle spilleautomater på en given lokalitet, hvis der er automater, som er opstillet og drevet af andre juridiske personer.

Spilleafgiftslovens § 12, stk. 4, hvoraf det fremgår, at afgiften skal opgøres særskilt for hver enkelt restauration eller spillehal, tager sigte på den situation, hvor en tilladelsesindehaver har opstillet spilleautomater i fx flere spillehaller. I den situation vil bruttospilleindtægten skulle opgøres for hver enkelt spillehal for den enkelte tilladelsesindehaver.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

Lovgrundlag, forarbejder og praksis

Spørgsmål 1

Lovgrundlag

Spilleloven

§ 19, stk. 1.

Der kan gives tilladelse til opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater i spillehaller og i restaurationer med alkoholbevilling.

§ 25 stk. 1.

Tilladelse til udbud og arrangering af spil kan gives til personer og selskaber m.v. (juridiske personer), medmindre andet fremgår af denne lov (...).

§ 29, stk. 2

Tilladelse kan ikke gives, hvis ansøgeren, medlemmer af direktion eller bestyrelse eller andre, der kan øve en bestemmende indflydelse på virksomhedens drift, har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at virksomheden ikke vil blive drevet på forsvarlig måde.

Forarbejder

Følgende fremgår af de specielle bemærkninger til § 19, i relation til tilladelsesperioden:

" En tilladelse for en kortere periode er også blevet meddelt, hvis der f.eks. tidligere er sket en overtrædelse af lov om gevinstgivende spilleautomater eller den dertil hørende bekendtgørelse i forhold til tilladelsesindehaveren (ansøgeren/opstilleren) ved det aktuelle spillested eller ved andre af tilladelsesindehaverens (ansøgerens/opstillerens) spillesteder."

Spilleafgiftsloven

§ 12

Indehavere af tilladelse til udbud af spil på spilleautomater med gevinster efter § 19 i lov om spil skal betale en afgift på 41 pct. af bruttospilleindtægten.

Stk. 2. Der skal af spilleautomater opstillet i en restauration ud over den i stk. 1 nævnte afgift betales en afgift på 30 pct. af den del af bruttospilleindtægten, der i afgiftsperioden overstiger 27.400 kr. (2010-niveau).

Stk. 3. Der skal af spilleautomater opstillet i en spillehal ud over den i stk. 1 nævnte afgift betales en afgift på 30 pct. af den del af bruttospilleindtægten, der i afgiftsperioden overstiger 228.500 kr. (2010-niveau). Beløbet på 228.500 kr. 17 (2010-niveau) tillægges 2.700 kr. (2010-niveau) pr. spilleautomat for indtil 50 spilleautomater og 1.350 kr. (2010-niveau) pr. spilleautomat derudover.

Stk. 4. Afgiften efter stk. 1-3 opgøres særskilt for hver enkelt restauration eller spillehal.

Stk. 5. Beløbene i stk. 2 og 3 reguleres efter personskattelovens § 20.

§ 19

Personer og selskaber m.v. (juridiske personer), der er afgiftspligtige efter denne lov, skal indgive anmeldelse om deres afgiftspligtige virksomhed til registrering hos told- og skatteforvaltningen.

(...)

Stk. 2. Personer og selskaber m.v. (juridiske personer), hvis udbud af spil kræver tilladelse efter lov om spil eller anden lov, skal anmelde deres virksomhed til registrering, senest 4 uger efter at tilladelse til at afholde spil er opnået, og før afholdelse af spil påbegyndes.

(…)

Stk. 4. En registrering efter stk. 1 bortfalder, hvis tilladelsen til at udbyde spil tilbagekaldes eller bortfalder 30 eller den afgiftspligtige virksomhed ophører.

(…)

Forarbejder

Følgende fremgår af lovforslag fremsat den 26. marts 2010, L 203:

De almindelige bemærkninger

2. Lovforslagets formål og baggrund

(…)

I samspillet mellem spilleafgiftsloven og spilleloven er udgangspunktet, at spillene defineres i spilleloven. Disse definitioner anvendes i spilleafgiftsloven ved inddelingen af de forskellige afgiftspligtige spil. Dvs. alle spil, der er omfattet af spilleloven, er som udgangspunkt også omfattet af spilleafgiftsloven. Historisk har der været visse spilleaktiviteter, som lovgiver ikke har ønsket skulle reguleres i form af tilladelse m.m., men som skulle afgiftsbelægges. Praksis er videreført på disse områder, idet det dog fastslås, at alle der driver afgiftspligtig virksomhed skal registreres.

(…)

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

Til § 12

(...)

"I stk. 2 og 3 foreslås det, at den gældende progressive del af spilleautomatafgiften på 30 pct. af bruttospilleindtægten videreføres. Der skal således for spilleautomater opstillet i restaurationer betales en afgift på 30 pct. af den del af bruttospilleindtægten, der i afgiftsperioden overstiger 30.000 kr. For spilleautomater opstillet i en spillehal, skal der betales en afgift på 30 pct. af den del af bruttospilleindtægten, der i afgiftsperioden overstiger 250.000 kr. De 250.000 kr. forhøjes med 3.000 kr. pr. automat for indtil 50 automater og 1.500 kr. pr. automat derudover.

(...)

I stk. 4 foreslås, at afgiften skal opgøres for hver enkelt spillehal

eller restauration. Dette svarer til gældende praksis."

Praksis

Den juridiske vejledning 2019-2 afsnit E.A.9.5 Gevinstgivende spilleautomater i spillehaller og restaurationer

"Hvem er afgiftspligtig?

(...)

Det er indehaveren af tilladelsen, der skal betale afgiften af spillene på de gevinstgivende spilleautomater. (...)."