Dato for udgivelse
23 Sep 2019 13:56
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
27 Aug 2019 13:19
SKM-nummer
SKM2019.459.SR
Myndighed
Skatterådet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
19-0281097
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Pensionsafkastbeskatning (PAL)
Emneord
Pensionsordning, engangsbeløb, udenlandsk bank
Resumé

Spørger ønskede at vide, om udbetalingen af et engangsbeløb fra bank i x-land var skattefri.

Skatterådet kunne bekræfte, at såfremt spørger fik udbetalt et engangsbeløb fra pensionsordningen i bank i x-lands Retirement Fund, ville udbetalingen være skattefri efter statsskattelovens § 5, litra b.

Hjemmel

Statsskatteloven §§ 4-5
Pensionsbeskatningsloven

Reference(r)

Pensionsbeskatningslovens § 50
Pensionsbeskatningslovens § 53 A

Henvisning

Den juridiske vejledning 2019-2, afsnit C.A.10.4.2.2.1.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2019-2, afsnit C.A.10.4.2.5.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2019-2, afsnit C.A.10.4.2.7.

Offentliggjort i redigeret form.

Spørgsmål

 1. Kan Skatterådet bekræfte, at udbetalingen af engangsbeløbet fra bank i x-lands Retirement Fund er skattefrit?

Svar

 1. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger har oplyst, at hun har optjent pension fra bank i x-land i perioden maj 1979 til maj 1988. Hun flyttede tilbage til Danmark i 1995.

Pensionen bliver udbetalt af bank i x-lands Retirement Fund.

Pensionsfonden har tilbudt spørger tre muligheder for udbetalingen af pensionsbeløbet. Den første mulighed er at få udbetalt det fulde beløb som løbende pensionsydelse. Den anden mulighed er at få et engangsbeløb samt at få den resterende del af pensionsbeløbet som løbende pensionsydelse. Den tredje mulighed er at få overført det fulde pensionsbeløb ud af banken i x-lands Retirement Fund til et andet pensionsinstitut.

Spørger ønsker at vælge den anden mulighed, således at hun får udbetalt et engangsbeløb samt får den resterende del af pensionsbeløbet udbetalt som en løbende ydelse. I den forbindelse ønsker spørger at vide, om engangsbeløbet er skattefrit.

Spørger har desuden oplyst, at spørgers ægtefælle har samme pensionsordning fra bank i x-land, og at ægtefællen af Skattestyrelsen fik bekræftet, at vedkommende ikke skulle betale skat af engangsbeløbet.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Spørger mener, at engangsbeløbet er skattefrit, da man i danske pensionsordninger også har ret til et skattefrit engangsbeløb, samt da engangsbeløbet er skattefrit i x-land.

Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at udbetalingen af engangsbeløbet fra bank i x-land er skattefrit.

Begrundelse

Sagen omhandler, hvorvidt et engangsbeløb fra en pension fra bank i x-land er skattefrit. Spørger var ikke skattepligtig til Danmark i den periode, hvor pensionen blev optjent.

Spørgers pensionsordning i bank i x-lands Retirement Fund er oprettet før den 18. februar 1992 i en udenlandsk pensionsfond, men den er ikke omfattet af den dagældende § 50 i pensionsbeskatningsloven. Den dagældende § 50 i pensionsbeskatningsloven omfattede kun udenlandske pensionsordninger, som var tegnet som livsforsikringer, men omfattede derimod ikke pensionsordninger oprettet i udenlandske pensionskasser og pensionsfonde, jf. § 50, stk. 1, nr. 3 i den dagældende pensionsbeskatningslov.

Udbetalingerne fra spørgers pensionsordning i bank i x-lands Retirement Fund skal derfor som udgangspunkt beskattes efter statsskattelovens § 4, litra c og § 5, litra b. Dette fremgår ligeledes af afgørelsen SKM2015.762.SR.

I SKM2015.762.SR havde spørger en pensionsordning fra FNs pensionsfond. Pensionsordningen var oprettet før 18. februar 1992, og spørger havde ikke rettidigt valgt at pensionsordningen skulle omfattes af pensionsbeskatningslovens § 53 A. Pensionsordningen skulle derfor beskattes efter statsskattelovens §§ 4 og 5.

Skatterådet fandt, at et engangsbeløb fra pensionsordningen sidestilles med udbetaling af livsforsikring, brandforsikringer og deslige, jf. statsskattelovens § 5.

Spørgsmålet er herefter, om pensionsordningen er omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53 A.

Ved en overgangsregel i lov nr. 429 af 26. juni 1998, § 6, stk. 12, som er indsat ved lov nr. 1388 af 20. december 2004, § 5, nr. 2, fik personer, der har en udenlandsk pensionsordning oprettet før den 18. februar 1992, mulighed for at vælge, at deres pensionsordning skulle beskattes efter pensionsbeskatningslovens § 53 A i stedet for statsskattelovens §§ 4 og 5.

Af Den juridiske vejledning afsnit C.A.10.4.2.5 fremgår det, at personer, der ikke er fuldt skattepligtige til Danmark, og som flytter til landet med en forsikrings-/pensionsordning, som er oprettet før den 18. februar 1992, skal beslutte sig for valg af beskatning efter pensionsbeskatningslovens § 53 A i forbindelse med deres skattepligts indtræden.

Personer, der er fuldt skattepligtige til Danmark på tidspunktet for overgangsreglens ikrafttræden, skal have foretaget dette valg inden den 1. januar 2006.

I denne sag har spørger ikke valgt, at pensionsordningen skal omfattes af pensionsbeskatningslovens § 53 A. Da spørger ikke har valgt beskatning efter pensionsbeskatningslovens § 53 A, skal pensionsudbetalingerne beskattes efter statsskattelovens §§ 4 og 5.

Det følger af Den juridiske vejledning afsnit C.A.10.4.2.2.1, at såfremt pensionen udbetales som et kapitalbeløb (engangsudbetaling) er indkomsten skattefri, jf. statsskattelovens § 5, litra b. I henhold til statsskattelovens § 5, litra b, skal udbetaling af livsforsikring, brandforsikring og deslige ikke medregnes i indkomsten.

Det fremgår endvidere af Den juridiske vejledning afsnit C.A.10.4.2.7, at statsskattelovens regler blandt andet omfatter udenlandske pensionsordninger, som er oprettet før den 18. februar 1992 og hvor der ikke er valgt beskatning efter reglerne i pensionsbeskatningslovens § 53 A.

Engangsudbetalingen fra bank i x-lands Retirement Fund er således skattefri.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skattestyrelsens indstilling og begrundelse.

Lovgrundlag, forarbejder og praksis

Spørgsmål 1

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse 1991-08-07 nr. 580 om beskatningen af pensionsordninger m.v., pensionsbeskatningsloven.

Pensionsbeskatningslovens § 50, stk. 1:

 1. livsforsikring, der ikke omfattes af kapitel 1
 2. livsforsikring, der opfylder betingelserne i kapitel 1, men hvor forsikringens ejer ved ordningens oprettelse har givet afkald på beskatning efter reglerne i afsnit 1
 3. pensionskasseordning, der ikke omfattes af kapitel 1, men som opfylder betingelserne i § 3
 4. livsforsikring og pensionskasseordning, der omfattes af §§ 2 eller 5-7, men som efter § 1, stk. 2, er valgt beskattet efter § 50,
 5. anden livsforsikring, der omfattes af kapitel 1, men som efter § 1, stk. 2, er valgt beskattet efter § 50,
 6. rateopsparing eller opsparing i pensionsøjemed, der omfattes af kapitel 1, men som efter § 1, stk. 2, er valgt beskattet efter § 50, og
 7. syge- og ulykkesforsikring, der ejes af den forsikrede.

Lovbekendtgørelse 2015-09-03 nr. 1088 om beskatningen af pensionsordninger m.v., pensionsbeskatningsloven.

Pensionsbeskatningslovens § 53 A:

Reglerne i stk. 2-5 gælder for

 1. livsforsikring, der ikke omfattes af kapitel 1,
 2. livsforsikring, der opfylder betingelserne i kapitel 1, men hvor forsikringens ejer ved ordningens oprettelse har givet afkald på beskatning efter reglerne i afsnit I,
 3. pensionskasseordning, der ikke omfattes af kapitel 1,
 4. pensionskasseordning, der opfylder betingelserne i kapitel 1, men hvor den pensionsberettigede ved ordningens oprettelse har givet afkald på beskatning efter reglerne i afsnit I,
 5. syge- og ulykkesforsikring, der ejes af den forsikrede,
 6. livsforsikring, der omfattes af nr. 1, eller pensionskasseordning, der omfattes af nr. 3, men som er stillet til sikkerhed for et løfte om pension (pensionstilsagn) afgivet over for en direktør eller dennes efterladte i forbindelse med et ansættelsesforhold, samt garantiforsikring el. lign., som er oprettet med en direktør eller dennes efterladte som berettiget til ydelser fra forsikringen som sikkerhed for et tilsvarende løfte om pension,
 7. pensionsordning oprettet i pengeinstitutter eller kreditinstitutter, der ikke omfattes af kapitel 1,
 8. pensionsordning oprettet i pengeinstitut eller kreditinstitut, der opfylder betingelserne i kapitel 1, men hvor kontohaveren ved ordningens oprettelse har givet afkald på beskatning efter reglerne i afsnit I, og
 9. pensionsordning, som har været godkendt af told- og skatteforvaltningen efter § 15 D, i det omfang pensionsordningen ikke omfattes af § 53 B.

Stk. 2. Præmier eller bidrag til pensionsordninger m.v. som nævnt i stk. 1 kan ikke fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Præmier og bidrag m.v. til sikkerhedsstillelse omfattet af stk. 1, nr. 6, er fradragsberettigede for arbejdsgiveren i det indkomstår, hvor sikkerhedsstillelsen er etableret, og efterfølgende år. Ved opgørelsen af en arbejdstagers skattepligtige indkomst medregnes præmier eller bidrag, der er indbetalt af arbejdsgiveren eller en tidligere arbejdsgiver. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for en person medregnes beløb, der af den pågældendes ægtefælles eller samlevers arbejdsgiver indbetales til en pensionsordning m.v. som nævnt i stk. 1 for den pågældende i en periode af mindst en måneds varighed, hvori den pågældendes ægtefælle eller samlever af sin arbejdsgiver er udsendt for at arbejde i en fremmed stat, Færøerne eller Grønland, og hvori den pågældende har fælles bopæl med den udsendte i den fremmede stat, Færøerne eller Grønland. 3. pkt. finder dog ikke anvendelse, hvis der under udsendelsen indbetales præmier eller bidrag til en pensionsordning i ansættelsesforhold omfattet af denne lovs afsnit I eller II A for den pågældende.

Stk. 3. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnes afkastet af pensionsordninger som nævnt i stk. 1. Indkomstskattepligten påhviler ejeren, den pensionsberettigede eller den eller dem, der efter ejerens eller den første pensionsberettigedes død er berettiget til udbetalinger af eller fra ordningen. I tilfælde omfattet af stk. 1, nr. 6, påhviler indkomstskattepligten den pågældende direktør eller den eller dem, der efter direktørens død er berettiget til udbetalinger af eller fra ordningen. Afkastet opgøres efter §§ 3-5 i pensionsafkastbeskatningsloven, jf. dog 6. pkt. Efter pensionsafkastbeskatningslovens § 4, stk. 1, 1. pkt., skal dog alene medregnes forskellen mellem værdien af forsikringens depot ved indkomstårets udgang korrigeret efter § 4, stk. 3, og værdien af forsikringens depot ved indkomstårets begyndelse korrigeret efter § 4, stk. 4. Hvis pensionsudbyderen ikke opgør afkastet efter 4. og 5. pkt., kan afkastet i stedet opgøres som forskellen mellem på den ene side ordningens kapitalværdi ved indkomstårets udgang med tillæg af udbetalinger i årets løb og på den anden side ordningens kapitalværdi ved indkomstårets begyndelse med tillæg af indbetalinger i årets løb. Valget mellem opgørelse af afkastet efter 4. og 5. pkt. eller 6 pkt. er bindende for efterfølgende indkomstår. I indkomstår, hvor skattepligten indtræder eller ophører, er indkomståret den del af kalenderåret, hvori skattepligten har bestået. Ved opgørelsen af afkast på en livsforsikring eller en pensionskasseordning, der i løbet af indkomståret stilles til sikkerhed for et løfte om pension (pensionstilsagn) afgivet over for en direktør eller dennes efterladte i forbindelse med et ansættelsesforhold, jf. stk. 1, nr. 6, eller hvor sikkerhedsstillelsen ophører, træder værdien af forsikringens depot på tidspunktet for sikkerhedsstillelsen henholdsvis ophøret i stedet for værdien af forsikringens depot ved indkomstårets begyndelse henholdsvis udgang. 6. og 7. pkt. finder tilsvarende anvendelse. Er der efter 2. pkt. flere berettigede, fordeles det opgjorte afkast efter forholdet mellem de pågældendes andele af indeståendet på ordningen ved indkomstårets udgang. Et negativt afkast af en ordning kan kun modregnes i det pågældende indkomstårs og de følgende indkomstårs positive afkast af samme ordning. Et negativt afkast kan kun fremføres til et senere indkomstår, hvis det ikke kan rummes i positivt afkast i et tidligere indkomstår. Udbetalinger fra pensionsordninger m.v. som nævnt i stk. 1 til dækning af beskatningen af det løbende afkast medregnes ikke til den skattepligtige indkomst. Udbetaling af beløb til dækning af skatten skal foretages senest året efter det år, hvori afkastet er optjent.

Stk. 4. Syge- og ulykkesforsikringer som nævnt i stk. 1, nr. 5, og garantiforsikringer eller lignende omfattet af stk. 1, nr. 6, er undtaget fra beskatningen efter stk. 3. Det samme gælder livsforsikringer, der alene kan komme til udbetaling i tilfælde af den forsikredes død, invaliditet eller livstruende sygdom inden forsikringens aftalte udløbstidspunkt, såfremt det aftalte udløbstidspunkt ikke ligger senere end første policedag efter den forsikredes fyldte 80. år.

Stk. 5. Udbetalinger fra pensionsordninger m.v. som nævnt i stk. 1 til den personkreds, der er nævnt i § 55, 1. pkt., og som svarer til indbetalinger på ordningen, som der ved opgørelsen af ejerens skattepligtige indkomst har været hel eller delvis fradrags- eller bortseelsesret for her i landet eller i udlandet, medregnes til den skattepligtige indkomst. Dog medregnes udbetalinger fra ordninger svarende til danske kapitalforsikringer og opsparinger i pensionsøjemed med 75 pct., når udbetalingen efter betingelserne i ordningen sker samlet, efter at ejeren har nået pensionsudbetalingsalderen, ved ejerens invaliditet, ved indtrådt livstruende sygdom hos ejeren eller ved ejerens død. Ved beskatning efter 1. pkt. finder § 20, stk. 6, tilsvarende anvendelse. Arbejdsgiverens udbetalinger i henhold til et løfte om pension, jf. stk. 1, nr. 6, medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, i den udstrækning de foretagne indbetalinger modsvarer sikkerhedsstillelsen eller den tidligere sikkerhedsstillelse.

Stk. 6. Uanset stk. 1, nr. 2 og 4, kan der ikke ved oprettelsen af en pensionsordning gives afkald på beskatning efter reglerne i afsnit I, hvis pensionsordningen modtager statsstøtte.

Lov 1922-04-10 nr. 149 om indkomstskat til staten, statsskatteloven.

Statsskattelovens § 4:

Som skattepligtig indkomst betragtes med de i det følgende fastsatte undtagelser og begrænsninger den skattepligtiges samlede årsindtægter, hvad enten de hidrører her fra landet eller ikke, bestående i penge eller formuegoder af pengeværdi, således f eks:

(…)

c)      af et embede eller en bestilling, såsom fast lønning, sportler, embedsbolig, naturalydelser, emolumenter, kontorholdsgodtgørelse (med hensyn til kontorudgifter jf. § 6 b), samt pension, ventepenge, gaver (jf. dog herved bestemmelsen i § 5 b), understøttelser, klosterhævning, livrente, overlevelsesrente, aftægt og deslige;

(…)

Statsskattelovens § 5:

Til indkomsten henregnes ikke:

(…)

b)      gaver, der falder ind under afsnit II i lov om afgift af dødsboer og gaver, samt formueforøgelse, som hidrører fra arv og forskud på falden arv eller fra indgåelse af ægteskab, udbetaling af livsforsikringer, brandforsikringer og deslige

(…)

Lov nr. 1388 af 20. december 2004 lov om ændring af forskellige skattelove

§ 5:

I lov nr. 429 af 26. juni 1998 om ændring af pensionsbeskatningsloven, realrenteafgiftsloven, fondsbeskatningsloven, kildeskatteloven og skattekontrolloven. (Filialer af EU-forsikringsselskaber og -pengeinstitutter, symmetri i pensionsbeskatningen, afgift af aktieafkast og afskaffelse af kvoteordningen) foretages følgende ændringer:

(…)

2.I § 6 indsættes som stk. 12:

»Stk. 12. En forsikringstager eller pensionsopsparer, der har en forsikring eller pensionsordning, der er oprettet eller erhvervet før den 18. februar 1992, kan med virkning fra og med indkomståret 2004 vælge, at § 1, nr. 4, 5, 6 og 7, finder anvendelse på forsikringen eller pensionsordningen, såfremt pensionsbeskatningslovens § 53 A eller § 53 B i øvrigt er anvendelig på forsikringen eller pensionsordningen. Valget er bindende og skal træffes inden den 1. januar 2006 eller i forbindelse med indtræden af fuld skattepligt her til landet. Valget skal inden for fristen i 2. pkt. enten meddeles Told- og Skattestyrelsen eller forsikringsselskabet m.v., såfremt dette indgiver oplysninger til de statslige told- og skattemyndigheder efter skattekontrollovens § 8 B. Valget får i så fald virkning fra og med det tidspunkt, hvor Told- og Skattestyrelsen eller forsikringsselskabet m.v. får oplysningen. De personer, som inden den 1. april 2005 træffer beslutning om, at pensionsbeskatningslovens § 53 A eller § 53 B skal finde anvendelse på forsikringen eller pensionsordningen, kan vælge, at beslutningen får virkning fra og med den 1. januar 2004. I så fald gives Told- og Skattestyrelsen eller forsikringsselskabet m.v. oplysning herom.«

Praksis

SKM2015.762.SR:

Spørger havde en pensionsordning fra FNs pensionsfond. Pensionsordningen var oprettet før 18. februar 1992, og spørger havde ikke rettidigt valgt at pensionsordningen skulle omfattes af pensionsbeskatningslovens § 53 A. pensionsordningen skulle derfor beskattes efter statsskattelovens §§ 4 og 5.

Skatterådet fandt, at et engangsbeløb fra pensionsordningen sidestilles med udbetaling af livsforsikring, brandforsikringer og deslige, jf. statsskattelovens § 5.

Den juridiske vejledning 2019-1 C.A.10.4.2.5, Valg af beskatning efter PBL § 53 A eller § 53 B for forsikrings- og pensionsordninger oprettet før den 18. februar 1992:

(…)

Tilflyttere

Personer, der ikke er fuldt skattepligtige til Danmark, og som flytter til landet med en forsikrings-/pensionsordning, der er oprettet før den 18. februar 1992, skal beslutte sig for valg af beskatning efter PBL §§ 53 A eller 53 B i forbindelse med deres skattepligts indtræden.

(…)

Fuldt skattepligtige personer

Efter loven gjaldt retten til omvalg også personer, der var fuldt skattepligtige, da loven fik virkning. Efter bemærkninger til loven skulle der imidlertid ikke kunne spekuleres i sådan en valgfrihed ved først at vælge beskatning efter PBL afsnit II A umiddelbart forud for det tidspunkt, hvor pensionen kan udbetales. Derfor skulle pensionsopsparerne allerede inden den 1. januar 2006 have besluttet sig for, om ordningen skal beskattes efter PBL afsnit II A.

(…)

Den juridiske vejledning 2019-1 C.A.10.4.2.2.1, Reglerne i statsskattelovens § 4, litra c, og § 5, litra b:

(…)

Beskatning af kapitalbeløb

Udbetales forsikringen/pensionen med et kapitalbeløb (engangsudbetaling) er indkomst efter praksis skattefri. Se SL § 5, litra b, hvorefter der til indkomsten ikke regnes "...udbetaling af livsforsikringer, brandforsikringer og deslige".

(…)

Den juridiske vejledning 2019-1 C.A.10.4.2.7, Den usymmetriske beskatningsregel i SL § 4, litra c og beskatningsreglen i SL § 5, litra b:

(…)

Ordninger som reglerne anvendes på

Statsskattelovens regler omfatter bl.a. følgende ordninger:

 • Udenlandske pensionskasseordninger, der er oprettet før den 18. februar 1992 og ikke i tide er valgt beskattet efter reglerne i PBL § 53 A eller PBL § 53 B
 • Pensionsordninger, der ikke anses for omfattet af begreberne livsforsikringer og pensionskasseordninger i PBL § 53 A og PBL § 53 B, eksempelvis en pensionsreserve opbygget i udlandet efter de dér gældende regler, som indestår i personens virksomhed
 • Syge- og ulykkesforsikringer, der ikke ejes af den forsikrede
 • Offentligt administrerede ordninger, der udbetaler løbende livsbetingede ydelser, jf. SKM2001.159.LSR.

(…)