Dato for udgivelse
13 Sep 2019 07:58
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 Aug 2019 11:10
SKM-nummer
SKM2019.445.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
BS-21584/2018
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Selskab, bror, ikke, rådighed, ejerforhold, faktiske, forhold, fraskrevet
Resumé

Et selskab var i Motorregisteret registret som ejer og bruger af en ældre bil af mærket Peugeot, og Landsskatteretten havde stadfæstet SKATs afgørelse, hvorefter hovedaktionæren i henhold ligningslovens § 16 A, stk. 5, jf. § 16, stk. 4, skulle beskattes af fri bil.

Byretten (SKM2018.311.BR) fandt, at hovedaktionæren ikke havde bevist sin påstand om, at selskabet ikke ejede bilen, og gav Skatteministeriet medhold i, at han skulle rådighedsbeskattes af bilen.

Efter samlet vurdering fandt landsretten derimod, at hovedaktionæren, uanset registreringen i Motorregisteret, havde bevist, at selskabet ikke ejede bilen. Landsretten gav derfor hovedaktionæren medhold i, at han ikke skulle rådighedsbeskattes af bilen.

Reference(r)

Ligningslovens § 16 A, stk. 5, jf. § 16, stk. 4

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2019-2, C.A.5.14.1.11

Redaktionelle noter

Tidligere instans: Byrettens dom, SKM2018.311.BR

Appelliste

Parter

A

(v/adv. Mogens Olesen)

Mod

Skatteministeriet

(v/Kammeradvokaten v/adv. Anders Vangsø Mortensen)

Afsagt af Landsretsdommerne

Henrik Twilhøj, Thomas Tordal-Mortensen og Cecilie Kabel Revsbech (kst.)

Retten i Aalborg har den 7. maj 2018 afsagt dom i 1. instans (sag BS-9234/2017ALB, SKM2018.311.BR).

Påstande

Appellanten, A, har gentaget sin påstand for byretten om, at indstævnte, Skatteministeriet, dømmes til at anerkende, at A ikke er pligtig at betale skat af værdi af fri bil for indkomstårene 2012 og 2013.

Skatteministeriet har påstået dommen stadfæstet.

Supplerende sagsfremstilling

Det fremgår af en udskrift fra Erhvervsstyrelsen, at selskabet G2 blev stiftet den 14. april 2010 med A og PM som direktører. Den 14. juni 2011 udtrådte PM af direktionen, og den 20. juni 2012 udtrådte A af direktionen. Som ny direktør indtrådte SM, der var direktør frem til den 13. september 2013, hvor A igen indtrådte som direktør. Selskabet blev tvangsopløst den 19. september 2014.

I årsregnskaberne for G2 for årene 2011 og 2012 har selskabet under aktiver anført immaterielle anlægsaktiver og en post vedrørende indretning af lejemål.

Det fremgår af Motorregistrets køretøjshistorik, at den personbil af mærket Peugeot med stelnummeret ………920, som sagen vedrører, blev registreret med G2 som ejer og bruger den 17. august 2012. Det fremgår videre, at bilen, der første gang blev registreret den 14. juli 1998, forinden var registreret med VR som ejer og bruger.

SKAT har i et brev af 22. maj 2018 oplyst, at det ikke er muligt at fremsende registreringsanmeldelse, da systemet blev digitaliseret efter den 1. juni 2012. I en e-mail af 9. juli 2018 har Skattestyrelsen oplyst, at det heller ikke er muligt at se noget i Motorregistrets hændelseslog på køretøjet, men at det kan udelukkes, at selskabet/personen digitalt har foretaget ejerskiftet, da privat ejer-/brugerskifte først blev muligt den 29. oktober 2012.

Forklaringer

A og SM har afgivet supplerende forklaring.

A har forklaret, at PJ hedder JJ. IJ var ikke partner i selskabet, men var blevet lovet en andel, når det kom op at køre. IJ havde haft sit eget firma i Argentina, men gik konkurs med det i 2011. IJ havde herefter ikke længere et sted at bo. Han betalte derfor for, at IJ kunne komme til Danmark og bo hos ham med sin familie. IJ havde i sit arbejde for G2 kontakt med producenter i Holland, og han fløj derfor til Holland flere gange. IJ stod også for kundekontakten, men de fik aldrig solgt noget. IJ fik ikke løn, men fik blandt andet dækket udgifter til flybilletter. IJ havde haft kontakt til nogle personer i kriminelle miljøer i Holland og i slutningen af 2013 væltede det hele.

Han så første og eneste gang Peugeoten den 1. september 2012, hvor IJ kom for at sige farvel og tage til Spanien med sin familie. Han har aldrig kørt i bilen, og IJ har heller ikke fortalt ham noget om den. Han har heller ikke spurgt ind til registreringen af bilen, da han ikke havde anledning hertil.

G2 havde ikke en likvid beholdning eller kassekredit og har ikke betalt for køb af bilen. Selskabet har heller ikke afholdt udgifter til bilen som f.eks. benzin og reparation. Selskabet havde heller ikke brug for en personbil, og han havde ikke selv behov for den. Han havde flere biler i forvejen, herunder en Seat og en firmabil. Han har altid selv betalt grøn afgift på sine biler.

Lejemålet Y1-adresse blev lejet af G2, G1 og PM's selskab. Det var et kontorfællesskab. G2 var på Y1-adresse indtil den 1. november 2012, men der var reelt ikke aktivitet efter sensommeren 2012, hvor IJ tog til Spanien. IJ var den eneste, der reelt havde brugt lejemålet og været der i den sidste periode. Lejemålet Y4-adresse, hvor G2 senere fik adresse, er en meget stor lagerhal med et lille kontor. Det er ejet af hans holdingselskab, som drev auktionsvirksomhed.

Han har ikke set opkrævningen af grøn ejerafgift sendt til Y1-adresse, og han har heller ikke hørt om den.

IJ er hans halvbror, og de kommer fra en sammenbragt familie med fem drenge. IJ har altid været lidt uden for og "stak af" to gange, første gang i slutningen af 1990’erne. Han fik kontakt til IJ igen omkring 2003 og bevarede den frem til 2005, hvor deres mor fik konstateret kræft. IJ kom og betalte nogle penge, han skyldte og tog så afsted igen, og han kom ikke hjem i forbindelse med deres mors død. Det turde han ikke. Han besøgte i 2008 sammen med sin familie IJ og hans familie. IJ virkede forandret, og han fastholdt derfor kontakten til IJ.

Det er ikke rigtigt, at han til skattemyndighederne har sagt, at selskabet har lånt bilen til IJ. Han har alene sagt, at IJ har brugt bilen. Han har ikke været i kontakt med IJ siden den 28. november 2013.

De har fundet ud af, at bilen er købt hos en bilforhandler, ST. ST har imidlertid haft en hjerneblødning og kan ikke afgive forklaring, og der lå ikke længere noget skriftligt på overdragelse af bilen. De har også spurgt forsikringsselskabet, G3, hvem der har tegnet bilforsikringen, men forsikringsselskabet har ikke længere oplysninger herom.

SM har forklaret, at han var med fra starten af G2. Han kender IJ gennem A. G2 drev virksomheden fra Y1-adresse. Han vil mene, at de flyttede fra Y1-adresse omkring september 2013. Han kan ikke huske, om det skete i den periode, hvor han var registreret som direktør. Han stod for håndteringen af alle firmaets fakturaer mv., og han kendte derfor til firmaets udgifter. Han havde ikke kendskab til, at firmaet havde købt en bil. Da han tiltrådte som direktør, fik de en kassekredit, men det var kun ham, der måtte bruge den. Han har set IJ køre i bilen, da IJ kørte til Spanien.

Anbringender

Parterne har i det væsentlige gentaget deres anbringender for byretten.

Landsrettens begrundelse og resultat

Det fremgår af Motorregistret, at G2 den 17. august 2012 blev registreret som ejer og bruger af bilen. Det har ikke været muligt at fremskaffe en registreringsanmeldelse, da Motorregistret blev digitaliseret den 1. juni 2012, og det har heller ikke været muligt at fremskaffe oplysninger om, hvem der foretog ejerskiftet/brugerskiftet i systemets hændelseslog.

A har forklaret, at han ikke var klar over, at bilen var registreret med G2 som ejer og bruger, og han har ikke set opkrævningen af grøn ejerafgift udskrevet den 4. februar 2013. Opkrævningen er sendt til adressen Y1-adresse, som G2 efter A’s forklaring ikke længere brugte på det tidspunkt. A har endvidere forklaret, at han kun har set bilen en gang i forbindelse med, at IJ kom for at sige farvel, inden han rejste til Spanien i september 2012. SM, der blandt andet håndterede fakturaerne i virksomheden, har forklaret, at han heller ikke havde kendskab til, at G2 havde købt en bil. I årsregnskaberne for G2 for årene 2011 og 2012, underskrevet af A, er der under aktiver heller ikke oplyst noget om bilen, men alene om immaterielle anlægsaktiver og indretning af lejemål.

På den baggrund og efter en samlet vurdering finder landsretten, at det uanset oplysningerne om ejerforholdet i Motorregistret må lægges til grund, at bilen ikke var ejet af G2. Landsretten har ved vurderingen også tillagt det en vis vægt, at A ved henvendelse til den bilforhandler, som solgte bilen, og det forsikringsselskab, som forsikrede bilen, har forsøgt at tilvejebringe oplysningerne om ejerforholdene. Det er tillige indgået i vurderingen, at der var tale om en ældre personbil af begrænset værdi købt kort før, at IJ flyttede til Spanien.

Landsretten tager herefter A’s påstand til følge.

Efter sagens udfald skal Skatteministeriet i sagsomkostninger for begge retter betale 41.820 kr. til A. Heraf udgør 40.000 kr. dækning af udgifter til advokatbistand inkl. moms og 1.820 kr. dækning af udgifter til retsafgift. Ud over sagens værdi er der ved fastsættelsen af beløbet til advokat taget hensyn til sagens omfang og forløb.

T H I  K E N D E S  F O R  R E T:

Skatteministeriet skal anerkende, at A ikke er pligtig at betale skat af værdi af fri bil for indkomstårene 2012 og 2013.

I sagsomkostninger for begge retter skal Skatteministeriet inden 14 dage betale 41.820 kr. til A.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.