Dato for udgivelse
20 Feb 2019 14:37
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
29 Jan 2019 00:17
SKM-nummer
SKM2019.99.SR
Myndighed
Skatterådet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
18-1389170
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momspligt
Emneord
Leveringssted - ydelser - industriproduktion
Resumé

Skatterådet kan ikke bekræfte, at danske underleverandørers ydelser i form af installerings- og monterings-opgaver, supervisionsopgaver/arbejdslederopgaver og tekniske/IT opgaver leveret on site i tredjelande, har leveringssted i Danmark.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 21, stk. 4, nr. 1

Reference(r)

Momslovens § 16, stk. 1-2 og § 21 d, stk. 1.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2019-1, afsnit D.A.6.2.6.8.

Spørgsmål:

 1. Kan Skatterådet bekræfte, at Spørger har momsfradrag for modtagne fakturaer med dansk moms fra danske underleverandører af installerings- og monteringsopgaver i 3. lande?
 2. Kan Skatterådet bekræfte, at Spørger har momsfradrag for modtagne fakturaer med dansk moms fra danske underleverandører af supervisionsopgaver/arbejdslederopgaver on site på projekter i 3. lande?
 3. Kan SKAT bekræfte, at Spørger har momsfradrag for modtagne fakturaer med dansk moms fra danske underleverandører af tekniske/IT opgaver on site på projekter i 3. lande?

Svar:

 1. Nej
 2. Nej
 3. Nej

Under hensyn til skattemyndighedernes tavshedspligt, jf. skatteforvaltningslovens § 17, offentliggøres det bindende svar i redigeret form.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger er leverandør af automatiserede produktionslinjer. Produktionslinjerne leveres i mange størrelser til stort set hele verdenen.

Når Spørger indgår kontrakter om projekter, er disse typisk kontrakter om levering, montering samt afprøvning af projekter før overlevering til kunderne.

I forbindelse med installerings- og monteringsopgaven af projekterne hos Spørgers kunder, vil Spørger typisk gøre brug af underleverandører til forskellige funktioner i denne forbindelse.

Der kan være tale om følgende:

 • Arbejdskraft on site
 • Arbejdsleder/supervision on site
 • Tekniker/IT personale on site

Spørger indgår i denne forbindelse en kontrakt med underleverandøren. En standardkontrakt vil have nedenstående indhold. Der kan dog være varianter i nogle tilfælde, hvor et eller flere elementer i praksis vil være anderledes, f.eks. omkring beklædning.

Det vil dog i alle kontrakter altid være leverandøren som har arbejdsgiverforpligtelserne, og Spørger som har instruktionsbeføjelsen i forhold til arbejdets udførelse.

Endvidere vil der altid være tale om, at leverandøren opkræver Spørger for anvendt tidsforbrug. Der er altså ikke en fastpris aftale, som det f.eks. ville være tilfældet for en entreprisekontrakt.

Af en standardkontrakt fremgår følgende:

"1. Aftalens omfang:

Aftalen omfatter de af leverandøren leverede ydelser i forbindelse med projekt- og montageopgaver, til ethvert nuværende eller fremtidigt selskab i X Gruppen.

 1. Værktøj

Leverandøren medbringer selv almindeligt håndværktøj til eget brug. Leverandøren er ansvarlig for, at værktøjet er egnet til formålet og godkendt, hvis dette er relevant. I tilfælde af specielle behov har X ansvaret for tilgængelighed med mindre andet er aftalt.

 1. Bemanding

Leverandørens ressourcer er forpligtede til at præsentere sig som repræsentant for X, når der arbejdes hos X eller en X kunde.

Leverandøren indestår for, at ydelsen varetages af ressourcer, der til enhver tid lever op til god faglig standard og er kvalificerede til at udføre opgaven.

Såfremt nærværende aftale indeholder en specifik angivelse af navne på ønskede ressourcer, anses disse som centrale for opgavens udførelse, og leverandøren er forpligtet til at sikre, at de pågældende ressourcer er til rådighed.

…….

 1. Arbejdstøj

Leverandørens ressourcer er, hvis X kræver det, forpligtet til at gå i X arbejdstøj, når der arbejdes hos X eller en X kunde.

Leverandøren skal bestille arbejdstøj hos den af X anviste leverandør. Enhver omkostning af dette bærer leverandøren selv.

 1. Kvalitet

Leverandøren er forpligtet til at overholde de stillede krav til leverancen. I tilfælde af fejl eller mangler som leverandøren har ansvaret for, er Leverandøren forpligtet til uden ugrundet ophold at udbedre disse uden omkostning for X.

 1. Ansvar og forsikring

Leverandøren har det fulde og hele arbejdsgiveransvar for ressourcerne i engagementsperioden. X har ledelsesansvaret med mindre andet er angivet på indkøbsordren.

Leverandøren er ansvarlig for evt. registrering af medarbejdere hos nationale/lokale myndigheder….

Leverandøren er derudover ansvarlig for, at der hvis krævet i landet f.eks leveres gyldig skattekort, samt at alle offentlige skatter og afgifter bliver betalt…….

I tilfælde af leverandørens misligholdelse af dette punkt skal leverandøren godtgøre alle direkte omkostninger som X evt. pålægges……

Leverandøren er ansvarlig for, at ressourcerne er omfattet af de til enhver tid lovpligtige eller relevante forsikringer.

Leverandøren er pligtig til at holde køber skadesløs for ethvert krav, herunder sagsomkostninger, som måtte blive rejst imod køber, og som er forårsaget af fejl eller mangler ved leverancen/tjenesteydelsen.

 1. Arbejdstid og arbejdssted

Evt. transporttid til og fra arbejdssted samt dækning af udgifter forbundet hermed, medgår ikke i nærværende aftale "

Som det fremgår af ovenstående uddrag af standardkontrakten mellem Spørger og dennes underleverandør, er det overordnet underleverandørens ansvar at alle forhold omkring de ressourcer (medarbejdere) som stilles til Spørgers rådighed er korrekt opfyldt.

On site (ved Spørgers kunde) er det Spørger der har beføjelserne til at lede og fordele arbejdsopgaven, herunder anvise hvilke arbejdsfunktioner underleverandørens medarbejdere skal udføre.

Spørger bliver som udgangspunkt faktureret efter timeforbrug for de medarbejdere, som underleverandøren stiller til rådighed. Der er således ikke aftalt en fast aftalesum, men der afregnes for de anvendte ressourcer. Spørger er ikke ansvarlig for transport, kost og logi for underleverandørens medarbejdere i projektperioden.

Ligeledes er Spørger ikke ansvarlig for forsikring mv. og opfyldelse af myndighedskrav for så vidt angår underleverandørens medarbejdere.

Spørger har fremlagt et eksempel på en konkret kontrakt, hvor Spørger har erhvervet ydelser fra en dansk underleverandør i relation til supervisionsopgaver/arbejdslederopgaver, jf. spørgsmål 2. Af kontrakten fremgår bl.a. følgende:

" 1. Aftalens omfang

1.1 Aftalen omfatter de af Leverandøren leverede Ydelser i forbindelse med projekt- og montageopgaver, til ethvert nuværende eller fremtidigt selskab i X Gruppen. På tidspunkt for indgåelse af nærværende Aftale består X Gruppen af selskaberne jf. Selskabsoversigt.

….

 1. Priser, valuta og betalingsbetingelser

4.1 Pris iflg. bilag 2 er DKK ekskl. moms.

4.2 Fakturering skal ske i DKK inkl. evt. moms, skatter og afgifter .

4.3 Når X bestiller Leverandøren til at udføre en Ydelse uden for EU, modtages kun faktura uden moms iht. Momsloven §16, stk. 2 og §21d.

Afvigelser fra dette kan kun ske med accept fra X.

4.4 Hvis X modtager faktura med moms på ydelser udført uden for EU, vil disse blive sendt retur til Leverandøren som derefter skal sende en 100% kreditnota og en ny faktura uden moms til X.

….

 1. Værktøj

7.1 Leverandøren medbringer selv almindeligt håndværktøj til eget forbrug. Leverandøren er ansvarlig for, at værktøjet er egnet til formålet og er godkendt, hvis dette er relevant. I tilfælde af specielle behov har X ansvaret for tilgængelighed medmindre andet er aftalt.

 1. Bemanding

8.1 Leverandørens ressourcer er forpligtede til at præsentere sig som repræsentant for X, når der arbejdes hos X eller en X kunde.

8.2 Leverandøren indestår for, at Ydelsen varetages af ressourcer, der til enhver tid lever op til god faglig standard og er kvalificerede til at udføre opgaven.

8.3 Såfremt nærværende Aftale indeholder en specifik angivelse af navne på ønskede ressourcer, anses disse som centrale for opgavens udførelse, og Leverandøren er forpligtet til at sikre, at de pågældende ressourcer er til rådighed.

8.4 Udskiftning af centrale ressourcer i aftaleperioden kan ikke finde sted uden Xs forudgående skriftlige accept. Leverandøren skal holde X skadesløs, hvis en eventuel udskiftning af centrale ressourcer medfører forsinkelser og/eller omkostninger for X.

8.5 Såfremt en ressource i aftaleperioden ophører i sit ansættelsesforhold til Leverandøren eller en ressource får langtidssygefravær, er Leverandøren pligtig til i stedet at indsætte en ressource med tilsvarende kvalifikationer og erfaring til løsning af den pågældende opgave. Leverandøren er forpligtiget til at oplære sådanne ressourcer, der indsættes som erstatning, uden omkostninger for X.

8.6 Såfremt en eller flere af Leverandøren's ressourcer ikke lever op til Xs krav eller besidder de fornødne kvalifikationer til at løse den pågældende Ydelse, kan X med umiddelbar virkning kræve, at Leverandøren tager ressourcen af Ydelsen eller erstatter den pågældende ressource efter nærmere aftale med X.

8.7 Tilsidesættelse af Leverandøren's forpligtelser i henhold til nærværende bestemmelse betragtes som væsentlig misligholdelse af nærværende Aftale, jf. Pkt. Mislighold.

8.8 Leverandøren er ikke uden Xs forudgående skriftlige godkendelse berettiget til, helt eller delvist, at opfylde sine forpligtelser ved hjælp af underleverandører. Leverandøren hæfter, for godkendte underleverandørers ydelser på samme måde som for egne.

 1. Arbejdstøj

9.1 Leverandørens ressourcer er forpligtede til at gå i X arbejdstøj, når der arbejdes hos en X kunde.

9.2 X bestiller arbejdstøjet. Enhver omkostning af dette bærer X selv.

….

 1. Ansvar og forsikring

11.1 Leverandøren har det fulde og hele arbejdsgiveransvar for ressourcerne i engagementsperioden

11.2 Leverandøren er ansvarlig for evt. registrering af medarbejdere hos nationale/lokale myndigheder hvor dette er krævet f.eks. i DK (RUT) og NO. Leverandøren er derudover ansvarlig for, at der hvis krævet i landet f.eks. afleveres gyldigt skattekort, samt at alle offentlige skatter og afgifter bliver betalt i henhold til gældende love og regler både for leverandøren og for de medarbejdere, som leverandøren benytter.

11.3 Itilfælde af leverandørens misligholdelse af dette punkt skal leverandøren godtgøre alle omkostninger som X evt. pålægges som følge af denne misligholdelse.

11.4 Hvis X pålægges bøder mv. som følge af, at Leverandøren har fremsendt forkerte oplysninger til skattemyndighed eller ikke indeholdt korrekte skatter og sociale bidrag, så er Leverandøren forpligtet til at holde X skadefri overfor krav fra skattemyndighed både vedrørende skattekrav og bøder."

Spørger har fremlagt et eksempel på en konkret kontrakt, hvor Spørger har erhvervet ydelser fra en dansk underleverandør i relation til IT/programmeringsopgaver, jf. spørgsmål 3. Af kontrakten fremgår bl.a. følgende:

"1. Aftalens omfang

1.1 Aftalen omfatter de af Leverandøren leverede Ydelser i forbindelse med projekt- og montageopgaver, til ethvert nuværende eller fremtidigt selskab i X Gruppen. På tidspunkt for indgåelse af nærværende Aftale består X Gruppen af selskaberne jf. Selskabsoversigt.

….

 1. Priser, valuta og betalingsbetingelser

4.1 Pris iflg. bilag 2 er DKK ekskl. moms.

4.2 Fakturering skal ske i DKK inkl. evt. moms, skatter og afgifter.

4.3 Når X bestiller Leverandøren til at udføre en Ydelse uden for EU, modtages kun faktura uden moms iht. Momsloven §16, stk. 2 og §21d.

Afvigelser fra dette kan kun ske med accept fra X.

4.4 Hvis X modtager faktura med moms på ydelser udført uden for EU, vil disse blive sendt retur til Leverandøren som derefter skal sende en 100% kreditnota og en ny faktura uden moms til X.

….

7.Værktøj

7.1 Leverandøren medbringer selv almindeligt håndværktøj til eget forbrug. Leverandøren er ansvarlig for, at værktøjet er egnet til formålet og er godkendt, hvis dette er relevant. Itilfælde af specielle behov har X ansvaret for tilgængelighed medmindre andet er aftalt.

 1. Bemanding

8.1 Leverandørens ressourcer er forpligtede til at præsentere sig som repræsentant for X, når der arbejdes hos X eller en X kunde.

8.2 Leverandøren indestår for, at Ydelsen varetages af ressourcer, der til enhver tid lever op til god faglig standard og er kvalificerede til at udføre opgaven.

8.3 Såfremt nærværende Aftale indeholder en specifik angivelse af navne på ønskede ressourcer, anses disse som centrale for opgavens udførelse, og Leverandøren er forpligtet til at sikre, at de pågældende ressourcer er til rådighed.

8.4 Udskiftning af centrale ressourcer i aftaleperioden kan ikke finde sted uden Xs forudgående skriftlige accept. Leverandøren skal holde X skadesløs, hvis en eventuel udskiftning af centrale ressourcer medfører forsinkelser og/eller omkostninger for X.

8.5 Såfremt en ressource i aftaleperioden ophører i sit ansættelsesforhold til Leverandøren eller en ressource får langtidssygefravær, er Leverandøren pligtig til i stedet at indsætte en ressource med tilsvarende kvalifikationer og erfaring til løsning af den pågældende opgave. Leverandøren er forpligtiget til at oplære sådanne ressourcer, der indsættes som erstatning, uden omkostninger for X.

8.6 Såfremt en eller flere af Leverandøren's ressourcer ikke lever op til Xs krav eller besidder de fornødne kvalifikationer til at løse den pågældende Ydelse, kan X med umiddelbar virkning kræve, at Leverandøren tager ressourcen af Ydelsen eller erstatter den pågældende ressource efter nærmere aftale med X.

8.7 Tilsidesættelse af Leverandøren's forpligtelser i henhold til nærværende bestemmelse betragtes som væsentlig misligholdelse af nærværende Aftale,jf . Pkt. Mislighold.

8.8 Leverandøren er ikke uden Xs forudgående skriftlige godkendelse berettiget til, helt eller delvist, at opfylde sine forpligtelser ved hjælp af underleverandører. Leverandøren hæfter, for godkendte underleverandørers ydelser på samme måde som for egne.

 1. Arbejdstøj

9.1 Leverandørens ressourcer er, hvis X kræver det, forpligtede til at gå i X arbejdstøj, når der arbejdes hos X eller en X kunde.

9.2 Leverandøren skal bestille arbejdstøj hos den af X anviste leverandør. Enhver omkostning af dette bærer leverandøren selv.

….

 1. Ansvar og forsikring

11.1 Leverandøren har det fulde og hele arbejdsgiveransvar for ressourcerne i engagementsperioden. X har ledelsesansvaret med mindre andet er angivet på indkøbsordren.

11.2 Leverandøren er ansvarlig for evt. registrering af medarbejdere hos nationale/lokale myndigheder hvor dette er krævet f.eks. i DK (RUT) og NO. Leverandøren er derudover ansvarlig for, at der hvis krævet i landet f.eks. afleveres gyldigt skattekort, samt at alle offentlige skatter og afgifter bliver betalt i henhold til gældende love og regler både for leverandøren og for de medarbejdere, som leverandøren benytter.

11.3 Itilfælde af leverandørens misligholdelse af dette punkt skal leverandøren godtgøre alle direkte omkostninger som X evt. pålægges som følge af denne misligholdelse.

11.4 Hvis X pålægges bøder mv. som følge af, at Leverandøren har fremsendt forkerte oplysninger til skattemyndighed eller ikke indeholdt korrekte skatter og sociale bidrag, så er Leverandøren forpligtet til at holde X skadefri overfor krav fra skattemyndighed både vedrørende skattekrav og bøder."

Spørger har ikke fremlagt et eksempel på en konkret kontrakt vedrørende indkøb af ydelser i relation til installerings- og monterings-opgaver i 3. lande, jf. spørgsmål 1.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Det er Spørgers opfattelse, at der i henhold til den skitserede standardkontrakt ikke er tale om udlejning af arbejdskraft i momslovens forstand.

Den omhandlede kontrakt har ikke de grundlæggende træk, der sædvanligvis anvendes ved vurderingen, såsom at det ikke er Spørger der sørger for forsikring, krav over for myndigheder, transport, arbejdstøj, kost og logi.

Der er godt nok tale om afregning pr anvendt ressource/tidsforbrug, men dette kan ikke i sig selv være tilstrækkeligt til, at der er tale om udlejning af arbejdskraft jf. momslovens § 21d, stk. 1 nr. 6.

Derfor kan leveringsstedet for ydelsen ikke flyttes fra Danmark jf. momslovens § 16, stk. 2.

Det er herefter med rette at Spørgers danske underleverandør fakturerer Spørger med dansk moms.

Når momsbeløbet med rette er opkrævet, har Spørger således ret til fradrag for denne, idet Spørger anvender de indkøbte ydelser i sin momspligtige virksomhed.

Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at Spørger har momsfradrag for modtagne fakturaer med dansk moms fra danske underleverandører af installerings- og monteringsopgaver i 3. lande.

Begrundelse

Spørger driver momspligtig virksomhed, og Spørger kan derfor fradrage moms af Spørgers indkøb mv. af varer og ydelser, der udelukkende anvendes til brug for Spørgers momspligtige leverancer, jf. momslovens § 37, stk. 1.

Fradragsretten gælder imidlertid ikke, såfremt momsen på Spørgers indkøb mv. af varer og ydelser er pålagt indkøbet ved en fejl, jf. EU-domstolens dom i sag C-342/87, Genius Holding BV. Ved en fejl forstås i denne forbindelse, at der er anført moms på fakturaen, selvom der efter momslovens øvrige bestemmelser ikke skal betales moms.

Det skal derfor undersøges, hvorvidt de af Spørger indkøbte ydelser med rette er blevet pålagt dansk moms, hvilket i det givne tilfælde er korrekt, såfremt ydelserne i medfør af kapitel 4 i momsloven må anses for at have leveringssted i Danmark.

Udgangspunktet for fastlæggelsen af leveringsstedet for ydelser er, at disse har leveringssted her i landet, når de leveres til en momspligtig person, der handler i denne egenskab, og som har etableret stedet for sin økonomiske virksomhed her i landet, jf. momslovens § 16, stk. 1.

Det lægges til grund for besvarelsen, at der ikke er tale om ydelser vedrørende fast ejendom beliggende uden for Danmark, jf. momslovens § 18.

Af momslovens § 16, stk. 2, fremgår, at leveringsstedet for ydelser nævnt i momslovens § 21 d, stk. 1, ikke er her i landet, hvis ydelserne faktisk benyttes eller udnyttes uden for EU.

Ydelser omfattet af momslovens § 21 d, stk. 1, tæller bl.a. levering af arbejdskraft, jf. nr. 6.

Af de fremlagte oplysninger fremgår, at Spørger påtænker at købe ydelser af danske momspligtige virksomheder, som skal anvendes i forbindelse med, at Spørger leverer automatiserede produktionslinjer til industriproduktion i 3. lande.

Under hensyn til, at Spørger er en momspligtig person, at Spørgers leverandører er momspligtige personer, samt at de omhandlede ydelser benyttes i 3. lande, har de indkøbte ydelser leveringssted uden for Danmark, såfremt der er tale om levering af arbejdskraft, mens de indkøbte ydelser har leveringssted i Danmark, såfremt de indkøbte ydelser må anses for køb af installeringsydelser.

Skattestyrelsen bemærker, at det af den fremlagte standardkontrakt fremgår, at kontrakten omfatter ydelser leveret til Spørger i forbindelse med projekt- og montageopgaver.

Leverandøren skal ved udførelsen af arbejdet præsentere sig som repræsentant for Spørger, ligesom leverandørens ressourcer er forpligtede til at gå i Spørgers arbejdstøj, såfremt Spørger kræver det.

Endvidere er leverandøren forpligtet til at varetage opgaverne med ressourcer, der til enhver tid lever op til god faglig standard og er kvalificerede til at udføre opgaven.

Spørger kan tillige i henhold til kontrakten bede leverandøren sikre, at det er Spørgers specifikt ønskede ressourcer, som er til rådighed for bestemte opgaver.

Videre har Spørger oplyst, at leverandørens ydelser afregnes på timebasis.

Endelig har Spørger oplyst, at det er Spørger, der har beføjelserne til at lede og fordele arbejdsopgaverne, herunder anvise hvilke arbejdsfunktioner underleverandørens medarbejdere skal udføre.

Det er med baggrund heri Skattestyrelsens samlede vurdering, at de ydelser, som Spørger erhverver i henhold til kontrakten, er udtryk for levering af arbejdskraft.

Skattestyrelsen har videre lagt vægt på, at kontraktens hovedindhold beskriver underleverandørens forpligtelser i relation til dennes personale, mens der ikke findes nogen nærmere beskrivelse af en entrepriseopgave, som underleverandøren skal levere.

At leverandøren selv skal medbringe værktøj og selv skal forsikre sine medarbejdere kan efter en samlet vurdering ikke medføre et andet resultat.

De ydelser, som Spørger erhverver i henhold til standardkontrakten, må herefter anses for at have leveringssted uden for Danmark, jf. momslovens § 16, stk. 2, jf. momslovens § 21 d, stk. 1, nr. 6, og det er derfor ikke med rette, at leverandørens fakturaer er blevet påført moms.

Spørger har på denne baggrund ikke fradragsret for den tilfakturerede moms, jf. momslovens § 37, stk. 1.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Nej"

Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at Spørger har momsfradrag for modtagne fakturaer med dansk moms fra danske underleverandører af supervisionsopgaver/arbejdslederopgaver on site på projekter i 3. lande.

Begrundelse

Spørger driver momspligtig virksomhed, og Spørger kan derfor fradrage moms af Spørgers indkøb mv. af varer og ydelser, der udelukkende anvendes til brug for Spørgers momspligtige leverancer, jf. momslovens § 37, stk. 1.

Fradragsretten gælder imidlertid ikke, såfremt momsen på Spørgers indkøb mv. af varer og ydelser er pålagt indkøbet ved en fejl, jf. EU-domstolens dom i sag C-342/87, Genius Holding BV. Ved en fejl forstås i denne forbindelse, at der er anført moms på fakturaen, selvom der efter momslovens øvrige bestemmelser ikke skal betales moms.

Det skal derfor undersøges, om de af Spørger indkøbte ydelser med rette er blevet pålagt dansk moms, hvilket i det givne tilfælde er korrekt, såfremt ydelserne i medfør af kapitel 4 i momsloven må anses for at have leveringssted i Danmark.

Udgangspunktet for fastlæggelsen af leveringsstedet for ydelser er, at disse har leveringssted her i landet, når de leveres til en momspligtig person, der handler i denne egenskab, og som har etableret stedet for sin økonomiske virksomhed her i landet, jf. momslovens § 16, stk. 1.

Det lægges til grund for besvarelsen, at der ikke er tale om ydelser vedrørende fast ejendom beliggende uden for Danmark, jf. momslovens § 18.

Af momslovens § 16, stk. 2, fremgår, at leveringsstedet for ydelser nævnt i momslovens § 21 d, stk. 1, ikke er her i landet, hvis ydelserne faktisk benyttes eller udnyttes uden for EU.

Ydelser omfattet af momslovens § 21 d, stk. 1, tæller bl.a. levering af arbejdskraft, jf. nr. 6.

Af de fremlagte oplysninger fremgår, at Spørger bl.a. har indkøbt ydelser af en dansk momspligtig virksomhed, som er blevet anvendt i forbindelse med, at Spørger har leveret og installeret en automatiseret produktionslinje i en kundes fabrik i USA.

Under hensyn til, at Spørger er en momspligtig person, at Spørgers leverandør er en momspligtig person, samt at de omhandlede ydelser benyttes i USA, har de indkøbte ydelser leveringssted uden for Danmark, såfremt der er tale om levering af arbejdskraft, mens de indkøbte ydelser har leveringssted i Danmark, såfremt de indkøbte ydelser må anses for køb af installeringsydelser.

Skattestyrelsen bemærker, at det af det fremlagte eksempel på en kontrakt fremgår, at kontrakten omfatter ydelser leveret til Spørger i forbindelse med projekt- og montageopgaver.

Leverandøren skal ved udførelsen af arbejdet præsentere sig som repræsentant for Spørger, ligesom leverandørens ressourcer er forpligtede til at gå i Spørgers arbejds-tøj.

Endvidere er leverandøren forpligtet til at varetage opgaverne med ressourcer, der til enhver tid lever op til god faglig standard og er kvalificerede til at udføre opgaven.

Spørger kan tillige i henhold til kontrakten bede leverandøren sikre, at det er Spørgers specifikt ønskede ressourcer, som er til rådighed for bestemte opgaver, og udskiftning af centrale ressourcer kræver Spørgers forudgående accept.

Videre fremgår det, at leverandørens ydelser afregnes på timebasis, ligesom der udbetales diæter, kørsel pr. km og et fast vederlag ved vagtudkald.

Endelig har Spørger oplyst, at det er Spørger, der har beføjelserne til at lede og fordele arbejdsopgaverne, herunder anvise hvilke arbejdsfunktioner underleverandørens medarbejdere skal udføre.

Det er med baggrund heri Skattestyrelsens samlede vurdering, at de ydelser, som Spørger erhverver i henhold til kontrakten, er udtryk for levering af arbejdskraft.

Skattestyrelsen har videre lagt vægt på, at kontraktens hovedindhold beskriver underleverandørens forpligtelser i relation til dennes personale, mens der ikke findes nogen nærmere beskrivelse af en entrepriseopgave, som underleverandøren skal levere.

Ved vurderingen har Skattestyrelsen også tillagt det vægt, at det af kontrakten fremgår, at Spørger selv anser ydelserne for levering af arbejdskraft, idet aftalens pkt. 4.3. anfører, at når Spørger bestiller leverandøren til at udføre en ydelse uden for EU, så modtager Spørger kun faktura uden moms iht. momslovens § 16, stk. 2, og § 21 d.

At leverandøren selv skal medbringe værktøj og selv skal forsikre sine medarbejdere kan efter en samlet vurdering ikke medføre et andet resultat.

De ydelser, som Spørger erhverver i henhold til det fremlagte kontrakteksempel, må herefter anses for at have leveringssted uden for Danmark, jf. momslovens § 16, stk. 2, jf. momslovens § 21 d, stk. 1, nr. 6, og det er derfor ikke med rette, at leverandørens fakturaer er blevet påført moms.

Spørger har på denne baggrund ikke fradragsret for den tilfakturerede moms, jf. momslovens § 37, stk. 1.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 2 besvares med "Nej".

Spørgsmål 3

Det ønskes bekræftet, at Spørger har momsfradrag for modtagne fakturaer med dansk moms fra danske underleverandører af tekniske/IT opgaver on site på projekter i 3. lande.

Begrundelse

Skattestyrelsen bemærker, at ydelserne indkøbt i relation til tekniske/IT opgaver leveres i henhold til et fremlagt eksempel på en kontrakt, som er næsten identisk med den fremlagte kontrakt vedrørende indkøb i relation til supervision, jf. spørgsmål 2.

Skattestyrelsen finder på den baggrund, at der også i dette tilfælde er tale om levering af arbejdskraft.

Spørger har derfor ikke fradragsret for den tilfakturerede moms, jf. momslovens § 37, stk. 1.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 3 besvares med "Nej".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skattestyrelsens indstilling og begrundelse.

Lovgrundlag, forarbejder og praksis

Spørgsmål 1

Lovgrundlag

Af momslovens § 16, stk. 1-2, fremgår følgende:

"Leveringsstedet for ydelser er her i landet, når ydelsen leveres til en afgiftspligtig person, der handler i denne egenskab, og som har etableret stedet for sin økonomiske virksomhed her i landet eller har et fast forretningssted her i landet, hvortil ydelsen leveres, eller i mangel heraf har sin bopæl eller sit sædvanlige opholdssted her i landet, og ydelsen leveres hertil, jf. dog stk. 2 og 3 og § 18, § 19, stk. 1, § 21, stk. 1, § 21 a og § 21 b.

Stk. 2. For teleydelser, radio- og tv-spredningstjenester og de ydelser, der er nævnt i § 21 d, stk. 1, anses leveringsstedet ikke for at være her i landet, hvis ydelsen faktisk benyttes eller udnyttes uden for EU."

Af momslovens § 21 d, stk. 1, fremgår følgende:

"Leveringsstedet for følgende ydelser, der leveres til en ikkeafgiftspligtig person, der er etableret eller har sin bopæl eller sit sædvanlige opholdssted uden for EU, er ikke her i landet:

1) Hel eller delvis overdragelse af ophavsrettigheder, patentrettigheder, licensrettigheder, retten til varemærker, fællesmærker og mønstre og andre lignende rettigheder.

2) Reklameydelser.

3) Ydelser fra rådgivningsvirksomheder, ingeniører, projekteringsvirksomheder, advokater og revisorer samt andre lignende ydelser, databehandling og meddelelse af oplysninger.

4) Påtagelse af forpligtigelse til helt eller delvis at undlade udøvelse af en erhvervsmæssig virksomhed eller brug af en af de rettigheder, der er nævnt i dette stykke.

5) Bank-, finansierings- og forsikringsvirksomhed bortset fra udlejning af bankbokse.

6) Levering af arbejdskraft.

7) Udlejning af løsøregenstande bortset fra transportmidler.

8) Adgang til et naturgassystem på EU's område eller til ethvert net, der er forbundet med et sådant system, til elektricitetssystemer eller til varme- eller kuldenet, transmission eller distribution gennem disse systemer eller net og andre dermed direkte forbundne ydelser."

Af momslovens § 37, stk. 1, fremgår følgende:

"Virksomheder registreret efter §§ 47, 49, 51 eller 51 a kan ved opgørelsen af afgiftstilsvaret som indgående afgift, jf. § 56, stk. 3, fradrage afgiften efter denne lov for virksomhedens indkøb m.v. af varer og ydelser, der udelukkende anvendes til brug for virksomhedens leverancer, som ikke er fritaget for afgift efter § 13, herunder leverancer udført i udlandet, jf. dog stk. 6."

Praksis

C-342/87, Genius Holding BV

Udøvelsen af den fradragsret, der er fastsat i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af

 1. maj 1977, omfatter ikke den afgift, der udelukkende skyldes, fordi den er anført

på fakturaen.

SKM2008.434.BR

Byretten fandt ikke, at sagsøgerens anbringende om at der var tale om entrepriseforhold, havde støtte i de fremlagte kontrakter, og retten fandt efter en samlet bedømmelse, at der var tale om udleje af arbejdskraft. Retten fandt endvidere ikke, at der forelå oplysninger, der kunne begrunde, at sagsøgeren ikke havde udvist forsømmelighed. Herefter anså retten sagsøgeren for indeholdelsespligtig, ligesom sagsøgeren hæftede for de ikke indeholdte skatter samt for momstilsvaret.

Spørgsmål 2

Lovgrundlag

Der henvises til "Lovgrundlag" under spørgsmål 1.

Praksis

Der henvises til "Praksis" under spørgsmål 1.

Spørgsmål 3

Lovgrundlag

Der henvises til "Lovgrundlag" under spørgsmål 1.

Praksis

Der henvises til "Praksis" under spørgsmål 1.