Dato for udgivelse
02 okt 2019 09:44
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
27 aug 2019 08:28
SKM-nummer
SKM2019.478.SR
Myndighed
Skatterådet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
19-0089808
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Fradrag og afskrivninger
Emneord
Fradrag, konsolideringsfradrag, almenvelgørende formål, Fondsbeskatning
Resumé

Spørger var en fond, som var stiftet af en virksomhed, og som ifølge sin fundats kunne foretage uddelinger til nuværende og tidligere medarbejdere i virksomheden, der var værdige og trængende, samt til de nævnte medarbejders børn til støtte for børnenes uddannelse.

Som følge af ophævelsen af fondes mulighed for fradrag for ikke-almennyttige uddelinger ønskede spørger at vide, om spørger ville have fradrag for kontante uddelinger til tidligere medarbejdere efter fondsbeskatningslovens § 4, stk. 1, 2. pkt., der vedrører uddelinger fra fonde, hvis formål er at betrygge og forbedre kårene for medarbejdere mv., jf. ligningslovens § 14 F.

Spørger ønskede endvidere at vide, hvordan de tidligere medarbejdere ville blive beskattet af de pågældende uddelinger. Skatterådet kunne bekræfte, at spørger ville have fradrag efter fondsbeskatningslovens § 4, stk. 1, 2. pkt., idet fonden opfyldte betingelserne i LL § 14 F, stk. 1 og 2. Som følge heraf fandt ligningslovens § 7 V, stk. 2, 1. pkt., ikke anvendelse, jf. bestemmelsens 4. pkt., og modtagerne af uddelingerne skulle derfor medregne det fulde beløb til den skattepligtige indkomst.

Hjemmel

Lovbekendtgørelse 2015-08-17 nr. 961 om beskatning af fonde og visse foreninger (fondsbeskatningsloven)

Lovbekendtgørelse nr. 66 af 22. januar 2019 (med senere ændringer) om påligning af indkomstskat til staten. (Ligningsloven)

Reference(r)

Fondsbeskatningslovens § 4
Ligningslovens § 7 V, stk. 2
Ligningslovens § 14 F

Henvisning

Den juridiske vejledning 2019-1, afsnit C.A.10.4.1.6.

Spørgsmål

  1. Kan Skatterådet bekræfte, at H-Fonden har fuldt fradrag efter fondsbeskatningslovens § 4, stk. 1, 2. pkt. for uddelinger til tidligere medarbejdere, jf. fundatsens § 3?
  2. Kan Skatterådet bekræfte, at modtagere af uddelinger fra fonden, som er fuldt skattepligtige og skattemæssigt hjemmehørende i Danmark, skal medregne hele uddelingen ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst?

Svar

  1. Ja
  2. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Følgende fremgår af anmodningens afsnit om sagens faktiske forhold:

"(…)

H-Fonden er stiftet 18/12-1959 i henhold til testamente oprettet den 2. november 1957 og er omfattet af FBL § 1, stk. 1 nr.1. Vedtægterne er ændret 5/12-2013.

                     

Fondens formål er i henhold til fundatsen § 3 at yde "hjælp og støtte for timelønnede og funktionærer, der er eller har været ansat på G1 i kommune Y1 - disses efterladte ægtefæller og eventuel uforsørgede børn".

Fonden har derudover mulighed for at foretage uddelinger til velgørende formål indenfor kommune Y1 og nærmeste omegn.

(…)".

Fondens vedtægter

Af fondens vedtægter fremgår blandt andet følgende af bestemmelserne i §§ 2 - 4:

"§ 2 - Finansielt grundlag samt anbringelse af fondens aktiver

Ved oprettelsen udgør fondens kapital samtlige aktier i G1 dvs. aktierne med nummer til et samlet pålydende af x.xxx.xxx kroner. Aktierne, der noteres på fondens navn, og som udtrykkelig er gjort ikke negotiable, kan kun overdrages med samtykke fra selskabets bestyrelse og med respekt af den på aktierne noterede aktionæraftale, som fonden skal respektere i henhold til afdødes testamentariske bestemmelser.

Kapitalen kan udvides ved arv, gave eller bidrag fra fonde, selskaber, private personer, boer og offentlige myndigheder.

Den modtagne kapital kan bevares i den form, i hvilken den er skænket eller udlagt på skifte - uanset om kapitalen fx består af fast ejendom, jordareal, værdipapirer, der ikke er omfattet af anbringelsesbekendtgørelsen, eller andre formuegoder.

Fondens aktiver skal anbringes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for anbringelse af ikke-erhvervsdrivende fondes midler, dog med fastholdelse af ejerskabet af aktieposten i G1 A/S.

§ 3 - Formål og overskudsanvendelse

Årets overskud med tillæg af eventuel overførsel fra foregående regnskabsår og efter fradrag af administrationsomkostninger og eventuel konsolidering anvendes til hjælp og støtte for timelønnede og funktionærer, der er eller har været ansat på G1 i kommune Y1 - disses efterladte ægtefæller og eventuelt uforsørgede børn.

De pågældende må, for at kunne komme i betragtning, være værdige og trængende.

Beløbene skal ydes dels til afhjælp af personlig trang, navnlig på grund af alder, og dels til støtte for de pågældendes børns uddannelse.

Bestyrelsen fastsætter hvordan indkaldelse af ansøgninger skal finde sted.

I det omfang der ikke måtte findes en tilstrækkelig mængde ansøgere, der opfylder foranstående betingelser, skal det resterende overskud anvendes efter fondsbestyrelsens skøn til velgørende formål inden for kommune Y1 og nærmeste omegn.

Størrelsen af de enkelte legatuddelinger overlades til bestyrelsens skøn, ligesom bestyrelsen kan bestemme, om en modtager skal have legatet en eller flere gange.

Anvendelse af det enkelte års overskud eller en del heraf kan udskydes til et senere regnskabsår, hvis det er af betydning for opfyldelsen af fondens formål.

Uddeling finder sted en gang årligt inden udgangen af oktober måned.

Uddelingerne tilkommer modtagerne som fuldstændigt særeje.

§ 4 - Ledelse og tegningsregel

Fonden ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer. Formanden skal være den til enhver tid værende formand for bestyrelsen for G1 A/S. Det andet medlem vælges ved skriftlig afstemning mellem de til enhver tid værende timelønnede på G1, og det tredje medlem vælges ligeledes ved skriftlig afstemning mellem de til enhver tid værende funktionærer på G1.

Valgene finder sted hvert fjerde år for hver gruppe af vælgere, inden udgangen af december måned, og har gyldighed for den valgte i de fire følgende kalenderår.

Genvalg af bestyrelsesmedlemmer kan finde sted.

Såfremt en af de valgte bestyrelsesmedlemmer ikke længere er ansat på G1 eller afgår ved døden under en valgperiode, kan bestyrelsen supplere sig selv med et medlem inden for den gruppe, hvis medlem er afgået.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede. Bestyrelsens beslutninger vedtages ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende

Fonden tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af formanden alene. De stemmerettigheder, der knyttes til fondens aktier, udøves af formanden alene.

Bestyrelsens arbejde er ulønnet. Bestyrelsen kan dog antage lønnet medhjælp.

(…)"

Fondens uddelingspraksis

Om fondens uddelingspraksis er det nærmere oplyst, at det som udgangspunkt kun er ansøgere, der enten modtager SU eller folkepension, der kan komme i betragtning til en uddeling fra fonden - dvs. studerende og pensionister.

Personer, som modtager førtidspension, kan ikke komme i betragtning.

Endvidere kan personer, der stadig er på arbejdsmarkedet, heller ikke komme i betragtning til en uddeling, da de ikke anses for "værdige og trængende", jf. fundatsens § 3.

Uddelingerne gives enten kontant eller som IT-udstyr fx computere eller IPads.

Uddelingerne i form af IT-udstyr foretages kun til studerende, mens de kontante uddelinger foretages både til studerende og pensionister.

De kontante uddelinger foretages ikke til dækning af konkrete udgifter hos den enkelte ansøger.

De kontante uddelinger til de studerende var i 201x i størrelsesordenen fra x.xxx kr. til xx.xxx kr.

Ifølge det oplyste om fondens uddelingspraksis for de studerende er uddelingens beløbsmæssige størrelse afhængig af, om den studerende læser på en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse, om den studerende er hjemme- elle udeboende, om uddannelsen påbegyndes eller afsluttes i ansøgningsåret, og om den studerende skal på studieophold i udlandet.

De kontante uddelinger til pensionisterne var i 201x i størrelsesordenen fra x.xxx kr. til xx.xxx kr.

Ifølge det oplyste om fondens uddelingspraksis for pensionisterne er uddelingens beløbsmæssige størrelse afhængig af den pågældende pensionist’ indtægts- og formueforhold, og hvornår ansættelsesforholdet på G1 ophørte.

Som udgangspunkt halveres uddelingen til pensionisten, hvis ansættelsesforholdet er ophørt for mere end 10 år siden. Pensionister, som ingen formue har og kun modtager folkepension, vil næsten altid få det høje beløb, hvorefter der tages højde for deres tilknytning til G1. Pensionister, som bor i en ejerbolig med lav friværdi og kun får folkepension, får som udgangspunkt også det høje beløb. Såfremt pensionisten har en ejerbolig med høj friværdi og en formue f.eks. kontante beløb i banken og mange aktier, får pensionisten enten en reduceret uddeling eller et afslag på at få en uddeling.

Både pensionister og studerende kan få en uddeling flere år i træk. Det er dog et krav, at de hvert år fremsender en ny ansøgning sammen med dokumentation for deres indtægts- og formueforhold. Studerende skal endvidere fremsende dokumentation for, at de stadig er studerende på et SU-berettiget studie.

For så vidt angår pensionisterne, kan en uddeling godt blive reduceret beløbsmæssigt i forhold til den uddeling, de modtog det forudgående år, hvis den pågældende pensionist’ formue har ændret sig markant i mellemtiden.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Spørgeren har anført følgende i anmodningen til støtte for en bekræftende besvarelse af spørgsmålene 1:

"Fondsbeskatningslovens § 4, stk. 1, 2. pkt. henviser til fonde omfattet af fondsbeskatningsloven, som har til formål at betrygge og forbedre kårene for medarbejdere efter ligningslovens § 14 F.

Ligningslovens § 14 F blev indsat i ligningsloven med lov nr. 279 af 6. september 1971. Bestemmelsens fremstår med visse lempelser mht. til godkendelse m.m. uændret frem til i dag. Af bestemmelsen fremgår, at følgende betingelser skal være tilstede for at en arbejdsgiver kan få fradragsret for indbetalinger til fonden - og dermed for at fonden og udbetalinger derfra er omfattet af bestemmelsen:

1)      At formålet med fonden er at betrygge eller forbedre kårene for personer, der er eller har været ansat i arbejdsgiverens virksomhed, eller deres pårørende

2)      At fonden ikke udbetaler ydelser af pensionslignende karakter

3)      Et flertal af fondsbestyrelsens medlemmer skal vælges af og blandt de af virksomhedens ansatte, der kan nyde godt af fondens virke.

Det skal herefter afklares om H-Fonden opfylder alle disse 3 betingelser:

Ad 1)

Omkring formålet for fonde omfattet af ligningslovens § 14 F fremgår følgende af juridisk vejledning afsnit C.A.10.4.1.6 om Hjælpe- og understøttelsesfonde "Der skal med andre ord være tale om fonde, der har andre sociale formål end pensionslignende formål som fx at yde hjælp til uddannelse, sygehjælp, ferieophold eller sport".

Med henvisningen til ferieophold eller sport er det spørgers vurdering, at fondene må udbetale til alle private formål, så længe udbetalingen forbedre kårene for modtageren uden samtidig at være af pensionslignende karakter.

Når det af fundatsen § 3 omkring formål og overskudsanvendelse fremgår "anvendes til hjælp og støtte for timelønnede og funktionærer, der er eller har været ansat på G1 i kommune Y1 - disses efterladte ægtefæller og eventuel uforsørgede børn" og videre  "at beløbene ydes dels til afhjælp af personlig trang, navnlig på grund af alder, og dels til støtte for de pågældende børns uddannelse", må denne betingelse derfor anses for opfyldt med hensyn til såvel ydelsens karakter og dens modtagere.

Der henvises endvidere til ansøgningsskemaet (…).

Ad 2)

Omkring forbuddet mod udbetaling af pensionslignende ydelser fremgår ikke noget nærmere af juridisk vejledning afsnit C.A.10.4.1.6 om Hjælpe- og understøttelsesfonde.

Det må derfor vurderes i forhold til den almindelige forståelse af pensionsudbetalinger på tidspunktet for indførelsen af ligningslovens § 14 F om udbetalingen har karakter af pensionslignende ydelse. Da ansøgerkredsen til fonden ikke har et retskrav på at modtage udbetalinger og evt. udbetalinger sker uafhængigt af ansøgerens aflønningsforhold hos G1 m.m. taler dette imod, at der er tale om "ydelser af pensionslignende karakter. Dette er endvidere understøttet af, at udbetalingerne fra fonden ikke er løbende, men derimod sker en gang årligt efter ansøgning. Det forhold, at der tages hensyn til alder ved vurdering af "personlig trang" er ikke tilstrækkeligt til at karakterisere ydelsen som pensionslignende. Udbetalinger har derimod karakter af en donation til mindre bemidlede ansatte m.v., idet de pågældende må være "værdigt trængende". Betalinger fra fonden er derudover modtagerens særeje, hvilket vil være atypisk for de fleste pensionsudbetalinger, medmindre der foreligger en ægtepagt.

Ad 3)

Af fundatsen § 4 fremgår, at mindst 2 af de 3 bestyrelsesmedlemmer vælges af og blandt de til en hver tid ansatte på G1 A/S. Da det efter fundatsen § 3 fremgår, at de samme medarbejdere kan nyde godt af uddelinger fra fonden, må denne betingelse anses for opfyldt.

Alle tre betingelser er således opfyldt.

(…)

Reglerne for fondes fradrag for uddelinger er reguleret af FBL § 4. Bestemmelsen blev ændret i forbindelse med vedtagelsen af lov nr. 473 af 17-05-2017 (L27). Fradragsretten for uddelinger fra fonde omfattet af ligningslovens § 14 F blev dog fastholdt. Dette fremgår af FBL § 4, stk. 1, 2 pkt.

Der henvises til bemærkningerne til nr. 2 i betænkning af 27. april 2017 "Det foreslås, at fondsuddelinger fra hjælpe- og understøttelsesfonde, hvis formål er at betrygge og forbedre kårene for nuværende eller tidligere medarbejdere samt deres pårørende, jf. ligningslovens § 14 F, også fremover skal være fradragsberettigede. Med ændringsforslaget vil uddelingerne være fradragsberettigede, uanset om modtageren er skattepligtig af uddelingerne. "

For så vidt angår besvarelsen af spørgsmål 2, har spørgeren anført følgende til støtte for en bekræftende besvarelse heraf:

"Beskatningen af uddelinger fra fonde er reguleret af ligningsloven § 7V. Af bestemmelsens stk.2 fremgår "Modtagere af uddelinger fra fonde og foreninger m.v. omfattet af fondsbeskatningslovens § 1, stk. 1, nr. 1, 2 eller 4, skal alene medregne 80 pct. af uddelingsbeløbet ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, når uddelingen sker til fyldestgørelse af formål, der ikke er almenvelgørende eller på anden måde almennyttige. Dette gælder dog ikke uddelinger omfattet af fra fonde omfattet af ligningslovens § 14 F, jf. ligningslovens § 7 V, stk. 2, sidst pkt. og FBL § 4, stk. 1, 2 pkt.

Modtagere af uddelinger fra H-Fonden, skal derfor medregne hele beløbet ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst i det omfang udbetalingen sker til fyldestgørelse af formål, der ikke er almenvelgørende eller på anden måde almennyttige - f.eks. sport, ferie o. lign.

Der henvises til bemærkninger til nr. 4 i betænkning af 27. april 2017, hvor det fremgår " Det foreslås, at modtagere, der er skattepligtige til Danmark, som hidtil skal medregne hele uddelingsbeløbet ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, når der er tale om fondsuddelinger fra hjælpe- og understøttelsesfonde, hvis formål er at betrygge og forbedre kårene for nuværende eller tidligere medarbejdere eller deres pårørende, jf. ligningslovens § 14 F."

Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at H-Fonden har fuldt fradrag efter fondsbeskatningslovens § 4, stk. 1, 2. pkt. for uddelinger til tidligere medarbejdere, jf. fundatsens § 3.

Begrundelse

Ifølge fondsbeskatningslovens § 4, stk. 1, 2. pkt. kan fonde, "… hvis formål er at betrygge og forbedre kårene for medarbejdere m.v., jf. ligningslovens § 14 F", foretage fradrag i den efter § 3 opgjorte indkomst "…for uddelinger til sådanne formål".

Efter ligningslovens § 14 F, stk. 1, 1. pkt., har en arbejdsgiver ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst fradrag for sine bidrag til "… en fond, hvis formål er at betrygge eller forbedre kårene for personer, der er eller har været ansat i arbejdsgiverens virksomhed, eller deres pårørende".

Efter samme bestemmelses 2. pkt. må fonden dog "… ikke udbetale ydelser af pensionslignende karakter".

Endvidere fremgår det af ligningslovens § 14 F, stk. 2, at et "… flertal af fondsbestyrelsens medlemmer skal vælges af og blandt de af virksomhedens ansatte, der kan nyde godt af fondens virke".

Det er en betingelse for fondens fradragsret efter fondsbeskatningslovens § 4, stk. 1, 2. pkt., at fonden opfylder både kravene i ligningslovens § 14 F, stk. 1, om formål og ligningslovens § 14 F, stk. 2, om ledelsessammensætning, jf. Skatteministerens svar på spørgsmål 7 af 9. december 2016.

Ifølge fundatsens § 4 vælges to af bestyrelsens tre medlemmer af henholdsvis de timelønnede og funktionærerne på G1. Det er tillige denne personkreds, deres ægtefæller eller deres børn, som kan nyde godt af fondens uddelinger, jf. fundatsens § 3.

Kravet i ligningslovens § 14 F, stk. 2, om, at et flertal af fondsbestyrelsens medlemmer skal vælges af og blandt virksomhedens ansatte, må derfor anses for opfyldt.

Herefter er det afgørende for H-Fondens fradragsret efter fondsbeskatningslovens § 4, stk. 1, 2. pkt., at fonden opfylder kravet til formålet efter ligningslovens § 14 F, stk. 1, herunder at fonden ikke må udbetale ydelser af pensionslignende karakter.

Ifølge afsnit C.A.10.4.1.6 i Den juridiske vejledning 2019-1 er en hjælpe- og understøttelse omfattet af ligningslovens § 14 F kendetegnet ved at have andre sociale formål end pensionslignende formål som fx at yde hjælp til uddannelse, sygehjælp, ferieophold eller sport.

Ifølge § 3 i fundatsen for H-Fonden skal fondens overskud mv. "…anvendes til hjælp og støtte for timelønnede og funktionærer, der er eller har været ansat på G1 i kommune Y1 - disses efterladte ægtefæller og eventuelt uforsørgede børn".

Det følger videre af fundatsens § 3, at de pågældende må være "værdige og trængende" for at kunne komme i betragtning til en uddeling, og at en uddeling kan ydes blandt andet til "afhjælp af personlig trang, navnlig på grund af alder".

Endvidere kan der ifølge fundatsens § 3 ydes beløb til "støtte for de pågældendes børns uddannelse".

Efter Skattestyrelsens opfattelse må H-Fonden herved anses for at betrygge eller forbedre kårene for personer, der er eller har været ansat i virksomheden, eller deres pårørende, og fondens formål må derfor som udgangspunkt anses for at være i overensstemmelse med de formål, der kan varetages efter ligningslovens § 14 F.

Efter Skattestyrelsens opfattelse kan H-Fonden endvidere ikke anses for at udbetale ydelser af pensionslignende karakter, jf. ligningslovens § 14 F, stk. 1, 2. pkt.

Der er herved henset til, at fondens kontante uddelinger til tidligere medarbejdere er forholdsvis små og uafhængig af den tidligere aflønning under ansættelsen på G1, samt at det uddelte beløb aftager i størrelse i takt med, at den tidligere medarbejders tilknytning til G1 ligeledes aftager.

Endvidere er der henset til, at det uddelte beløb ikke er garanteret fra år til år, men afhængig af den tidligere medarbejders aktuelle formueforhold på ansøgningstidspunktet, og at det er en forudsætning for at modtage en uddeling, at der indgives en ansøgning hvert år.

H-Fonden må herefter på baggrund af en konkret vurdering anses for omfattet af ligningslovens § 14 F, idet fonden opfylder kravene i henholdsvis stk. 1, og stk. 2, og fonden vil derfor have fradrag for uddelingerne til de tidligere medarbejdere ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. fondsbeskatningslovens § 4, stk. 1, 2. pkt.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja".

Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at modtagere af uddelinger fra fonden, som er fuldt skattepligtige og skattemæssigt hjemmehørende i Danmark, skal medregne hele uddelingen ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst?

Begrundelse

Ifølge ligningslovens § 7 V, stk. 2, 1. pkt., skal modtagere af uddelinger fra fonde og foreninger m.v. omfattet af fondsbeskatningslovens § 1, stk. 1, nr. 1, alene "… medregne 80 pct. af uddelingsbeløbet ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, når uddelingen sker til fyldestgørelse af formål, der ikke er almenvelgørende eller på anden måde almennyttige."

Efter ligningslovens § 7 V, stk. 2, 4. pkt., finder bestemmelsens 1. pkt. dog ikke anvendelse "…for uddelinger omfattet af fondsbeskatningslovens § 4, stk. 1, 2. pkt."

Idet H-Fonden i henhold til sit formål og uddelingspraksis er omfattet af ligningslovens § 14 F, har fonden fradrag efter fondsbeskatningslovens § 4, stk. 1, 2. pkt. for uddelingerne til de tidligere medarbejdere, jf. besvarelsen af spørgsmål 1.

Herefter finder ligningslovens § 7 V, stk. 2, 1. pkt. ikke anvendelse, jf. bestemmelsens 4. pkt., og modtageren af uddelingen fra fonden skal derfor medregne hele uddelingen til den skattepligtige indkomst, jf. statsskattelovens § 4.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 2 besvares med "Ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

Lovgrundlag, forarbejder og praksis

Spørgsmål 1

Lovgrundlag

Fondsbeskatningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 961 af 17. august 2015 (med senere ændringer) om beskatning af fonde og visse foreninger.

Fondsbeskatningslovens § 4:

"§ 4. I den efter § 3 opgjorte indkomst kan de i § 1, nr. 1, 2 og 4, nævnte fonde m.v. og foreninger foretage fradrag for uddelinger til almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål. Fonde, hvis formål er at betrygge og forbedre kårene for medarbejdere m.v., jf. ligningslovens § 14 F, kan i den efter § 3 opgjorte indkomst foretage fradrag for uddelinger til sådanne formål.

Stk. 2 …

Stk. 3 …

Stk. 4 …

Stk. 5 …

Stk. 6 …

Stk. 7 …

Stk. 8 …

Stk. 9 …"

Ligningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 66 af 22. januar 2019 (med senere ændringer) om påligning af indkomstskat til staten.

Ligningslovens § 14 F:

"§ 14 F. Ved opgørelsen af en arbejdsgivers skattepligtige indkomst kan fradrages bidrag til en fond, hvis formål er at betrygge eller forbedre kårene for personer, der er eller har været ansat i arbejdsgiverens virksomhed, eller deres pårørende. Fonden må ikke udbetale ydelser af pensionslignende karakter. Hvis arbejdsgiveren yder bidraget ved at påtage sig en gældsforpligtelse over for fonden, fradrages et beløb svarende til fordringens kursværdi ved stiftelsen.

Stk. 2. Et flertal af fondsbestyrelsens medlemmer skal vælges af og blandt de af virksomhedens ansatte, der kan nyde godt af fondens virke.

Stk. 3. Bidrag til fonde efter stk. 1 kan ikke fradrages efter reglerne i § 12, stk. 2."

Praksis

Skatteministerens svar på spørgsmål 7 af 9. december 2016;

"Spørgsmål

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 8. december 2016 fra PwC Revision, jf. L 27 - bilag 10.

Svar

PwC ønsker oplyst, om henvisningen i ændringsforslag nr. 2 vedrørende hjælpe- og understøttelsesfonde, jf. ligningslovens § 14 F, omfatter både betingelsen i ligningslovens § 14 F, stk. 1 (formålet) og betingelsen i ligningslovens § 14 F, stk. 2 (ledelsessammensætningen).

I ændringsforslaget er det foreslået, at fondsuddelinger fra hjælpe- og understøttelsesfonde, hvis formål er at betrygge og forbedre kårene for nuværende eller tidligere medarbejdere samt deres pårørende, jf. ligningslovens § 14 F, også fremover skal være fradragsberettigede.

I anledning af PwC’s henvendelse kan det oplyses, at det er en betingelse for, at en fond omfattes af den foreslåede fradragsret i ændringsforslaget, at hjælpe- og understøttelsesfonden er omfattet af ligningslovens § 14 F. Fonden skal således opfylde kravene i både stk. 1 og stk. 2 i ligningslovens § 14 F."

Den juridiske vejledning 2019-1 afsnit C.A.10.4.1.6 "Hjælpe- og understøttelsesfonde".

"Hjælpe- og understøttelsesfonde med andre end pensionslignende formål efter LL § 14 F

Fondens formål

En arbejdsgiver kan fratrække bidrag til hjælpe- og understøttelsesfonde, der har til formål at betrygge eller forbedre kårene for personer, der er eller har været ansat i arbejdsgiverens virksomhed, eller deres pårørende. Se LL § 14 F.

Fonden må ikke udbetale ydelser af pensionslignende karakter.

Der skal med andre ord være tale om fonde, der har andre sociale formål end pensionslignende formål som fx at yde hjælp til uddannelse, sygehjælp, ferieophold eller sport.

Fonden må ikke give tilsagn om støtte for mere end ét år ad gangen.

Betingelser for fradraget

Fradragsretten for fonde, der er omfattet af LL § 14 F, er betinget af,

  • at formålet med fonden er at betrygge eller forbedre kårene for personer, der er eller har været ansat i arbejdsgiverens virksomhed, eller deres pårørende
  • at fonden ikke udbetaler ydelser af pensionslignende karakter
  • at fondsbestyrelsens medlemmer vælges af og blandt de ansatte, der kan nyde godt af fondens virke.

Når bidraget er en gældsforpligtelse

Bidrag til fonde, der er omfattet af LL § 14 F, kan ydes ved, at arbejdsgiveren påtager sig en gældsforpligtelse over for fonden. I de tilfælde giver Skattestyrelsen kun fradrag for fordringens kursværdi ved stiftelsen. Kursfastsættelsen af sådanne fordringer sker efter en vurdering af samtlige vilkår for gældsforholdet. Fondene er underlagt de krav, som stilles i fondsloven, i det omfang, de er omfattet af fondsloven.

Reglerne i LL § 12 om fradragsret for løbende ydelser gælder ikke ydelser til sociale fonde efter LL § 14 F. For disse fonde gælder alene reglerne om fradrag i LL § 14 F.

Se også afsnit om fælles betingelser for fradrag for bidrag til alle hjælpe- og understøttelsesfonde nedenfor.

Beskatning af udbetaling fra fonden

Udbetalinger fra fonden medregnes som personlig indkomst hos modtagerne. Se PSL § 3, jf. SL § 4."

Spørgsmål 2

Lovgrundlag

Ligningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 66 af 22. januar 2019 (med senere ændringer) om påligning af indkomstskat til staten.

Ligningslovens § 7 V:

" § 7 V. For modtagere af uddelinger, som efter fondens eller foreningens valg fradrages på de tidspunkter, hvor de enkelte rater forfalder, jf. fondsbeskatningslovens § 4, stk. 2, 2. pkt., udskydes beskatningstidspunktet for uddelingen tilsvarende.

Stk. 2. Modtagere af uddelinger fra fonde og foreninger m.v. omfattet af fondsbeskatningslovens § 1, stk. 1, nr. 1, 2 eller 4, skal alene medregne 80 pct. af uddelingsbeløbet ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, når uddelingen sker til fyldestgørelse af formål, der ikke er almenvelgørende eller på anden måde almennyttige. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse ved uddelinger fra tilsvarende fonde og foreninger, som er hjemmehørende i udlandet, er skattepligtige uden fritagelse i det land, hvor de er hjemmehørende, og ikke har fradrag for uddelingen. Uddelinger, der strækker sig over flere indkomstår, medregnes i den skattepligtige indkomst, når de enkelte rater forfalder. 1.-3. pkt. finder ikke anvendelse for uddelinger omfattet af fondsbeskatningslovens § 4, stk. 1, 2. pkt.

Stk 3. …"