Dato for offentliggørelse
3. april 2001
Overordnede emner
Afgift
Resumé
Se under punktet Ændringer i forhold til sidste trykte udgivelse.
Hvad er nyt?
Pr. april 2001 I forhold til den trykte udgave af Punktafgiftsvejledningen af november 2000 (redaktionen afsluttet 1. juli 2000) er den elektroniske udgave af vejledningen pr. april 2001 ajourført med
 • lovændringer som følge af ny og ændret lovgivning i perioden 1. januar 2000 - 31. marts 2001, og som har ikrafttræden senest 1. april 2001. Lovforslag, ændringslove mv. kan ses på internettet, fx under http://www.skat.dk/44/.
 • nye afgørelser fra domstolene, Landsskatteretten mv., og
 • redaktionelle ændringer, herunder visse præciseringer og tydeliggørelser af teksten o.l.
Nyt stof og væsentlige ændringer i forhold til den tidligere udgave er markeret som vist her. Ændringerne er bl.a. foretaget i følgende afsnit i vejledningen:

Del A
Generelt
Registrering
 • sikkerhedsstillelse og inddragelse af registrering pr. 1. januar 2001(opkrævningsloven), se A.5.5 og A.5.7
Opgørelse af afgiftspligtig mængde
 • tab på debitorer - ingen fradrag (præcisering), se A.7.1.1
Afgift af varer, der modtages fra udlandet
 • privatpersoner - køb af vin, spiritus mv. i andre EU-lande pr. 1. januar 2001, se A.9.9.2
Angivelse mv.
 • foreløbig fastsættelse mv. pr. 1. januar 2001 (opkrævningsloven), se A.11

Straffebestemmelser
 • hæftestraf afskaffes pr. 1. juli 2001, se A.13
Del B
Drikkevarer mv.
Spiritusafgift
 • afregning af afgift (§ 23), se B.1.9
Mineralvandsafgift
 • afgiftsforhøjelse pr. 1. januar 2001, se B.4.2
Del C
Tobak mv.
Røgtobakafgift
 • afgiftsforhøjelse pr. 1. januar 2001, se C.1.2
 • stempelmærker - designændring , se C.1.5
Del D
Andre nydelsesmidler
Chokoladeafgift
 • fritagelsesbevillinger - nye eksempler, se D.1.5
Del E
Motorkøretøjer mv.
Registreringsafgift
 • autocampere - lovændring pr. 1. september 2000, se E.1.4.4
 • beløbsgrænser mv. - ændringer pr. 1. januar 2001, se E.1.4
 • blyakkumulatorer - satsændringer pr. 1. januar 2001, se E.1.5
 • last- og varebiler - konstruktion og indretning, se E.1.4.2
 • last- og varebiler - afgiftssatser (95 pct. og 30 pct. afgift), se E.1.4.3
 • LSR-kendelser og domme fra Landsretten, se bl.a. E.1.3.2
Vejbenyttelsesafgift
 • afgiftssatser - lovændring pr. 1. april 2001, se E.2.2
Del F
Energi og kuldioxid
Mineralolieafgift
 • afgiftsforhøjelser og afgiftsdifferentiering pr. 1. april 2001, se F.1.1
 • fiskerfartøjer - ændring af måleenhed, se F.1.5.3
 • smøreolier og vegetabilske olier - præciseringer, se F.1.1
 • tankstationers salg af fyringsolier, se F.1.8
Elektricitetsafgift
Naturgasafgift
 • afgiftsforhøjelser og ophør af afgiftslempelse pr. 1. januar 2001 og pr. 1. april 2001, se F.4.1
 • el-fremstilling - afgiftsforhøjelse, se F.4.5
 • registrering af virksomheder, se F.4.2
Godtgørelse af afgift
Tilskud til CO2-afgift
 • energiaftalebekendtgørelse, se F.8
 • satsændringer - rettelse, se F.8.5.1
Tilskud til el-produktion
 • biomasse mv. - ophør af tilskud, se F.9.1
 • modregning af tilskud, se F.9.3.1
Del G
Miljøafgifter
Emballageafgift
 • afgiftssatser, beløbsgrænser mv. - ændringer pr. 1. april 2001, se G.1
Engangsserviceafgift
 • afgiftsforhøjelse/overflytning til emballageafgiftsloven pr. 1. april 2001, se G.2 og G.1
Affaldsafgift
 • afgiftssats - ændring pr. 1. januar 2001, se G.3.1.2
 • mellemdeponering, se G.3.1.3
 • Miljøstyrelsens bekendtgørelse om genanvendelse af restprodukter mv., se G.3.6.3
Vandafgift
 • 90 pct.-regulering (§ 13, stk. 2) - præcisering, se G.5.4.1
Blyakkumulatorer
 • afgiftssatser - ændring pr. 1. januar 2000, se G.10.1
Svovlafgift
 • LSR-kendelse - skovflis, se G.11.1
CFC
 • afgiftsperioden ændres fra kvartalet til kalendermåneden pr. 1. januar 2001, se G.12.3.1
 • HFC, PFC og SF6 - afgiftspligtige varer pr. 1. marts 2001, se G.12
Spildevand
 • Landsretsdom (VLD) - kommunal tilladelse (rensemetode 1), se G.13.4.2.3
Pvc-folieafgift
 • afgiftsforhøjelse/overflytning til emballageafgiftsloven pr. 1. april 2001, se G.16 og G.1
Del H
Forsikringer
-

Del I
Andre afgifter
Glødelampeafgift
 • afgiftsforhøjelse pr. 1. januar 2001, se I.1.2
Totalisatorspil
ISBN-nummer
Kun elektronisk version