Dato for udgivelse
25 Oct 2021 13:25
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 Oct 2021 12:42
SKM-nummer
SKM2021.548.SKTST
Myndighed
Skatteforvaltningen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
21-0847312
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Politikker og retningslinier + Andet om moms
Emneord
Styresignaler
Resumé

Styresignalet ophæver en række styresignaler, som er offentliggjort i perioden 2009 til og med 2021. Styresignalerne ophæves, da de enten er indarbejdet i Den juridiske vejledning eller vedrører ikke længere gældende lovgivning m.v.

Hjemmel

-

Reference(r)

-

Henvisning

-

1. Baggrund for styresignalet

Styresignaler - oprindelig betegnet SKAT-meddelelser - har været anvendt i SKAT/Skattestyrelsen siden 1. november 2005.

Ved at offentliggøre et styresignal, når praksis ændres, præciseres eller fastlægges, sikrer Skattestyrelsen, at der skabes den fornødne opmærksomhed om indholdet i styresignalet.

Som udgangspunkt indarbejdes styresignaler i Den juridiske vejledning i forbindelse med den halvårlige ajourføring, herefter ophæves styresignalet. Det vil derfor typisk fremgå af selve styresignalet, at det, når det er indarbejdet i Den juridiske vejledning, anses for ophævet.

Der kan dog være tilfælde, hvor styresignalet ikke kan indarbejdes i Den juridiske vejledning i sin helhed. I disse tilfælde indarbejdes alene et resumé af styresignalet samt henvises til styresignalets SKM-nummer. Disse styresignaler ophæves ikke, men er gældende, indtil styresignalet ophæves ved offentliggørelsen af et styresignal herom.

SKAT/Skattestyrelsen har tidligere offentliggjort styresignaler/SKAT-meddelelser uden, at der i styresignalet m.v. var indsat en ophørsdato. Disse styresignaler er derfor som udgangspunkt fortsat gældende, selvom styresignalerne m.v. er indarbejdet i Den juridiske vejledning eller omhandler ikke længere gældende lovgivning.

Som følge heraf har Skattestyrelsen iværksat en gennemgang af samtlige styresignaler på Skattestyrelsens område med henblik at ophæve styresignaler, som ikke længere bør være gældende.

Med nærværende styresignal ophæves derfor de følgende 81 styresignaler, som er offentliggjort i perioden 2009 til 2021.  Styresignalerne ophæves med virkning fra den 1. november 2021.

Når gennemgangen af styresignalerne/SKAT-meddelelserne for perioden 2005 til 2008 er afsluttet, vil der blive offentliggjort et selvstændigt styresignal, som tilsvarende ophæver de styresignaler m.v., som er offentliggjort i denne periode og som ikke længere bør være gældende.

Styresignaler, som er ophævet, markeres som historiske og fremgår ikke længere af oversigten over domme, afgørelser m.v. for det pågældende år. De ophævede styresignaler kan dog fortsat tilgås via den oversigt over historiske dokumenter, som findes i tilknytning til oversigten over domme, afgørelser m.v. på skat.dk.

2. Styresignalet, som ophæves

SKM2009.535.SKAT
Tinglysningsafgift - skadesløsbreve med pant i fast ejendom - genoptagelse - styresignal

 

SKM2009.49.SKAT
Vandafgift - eftergivelse i forbindelse med vandspild

 

SKM2011.844.SKAT
Spilleafgift - afgiftsgrundlag - onlinekasino og væddemål - ændring og præcisering af praksis pr. 1. januar 2012 - styresignal

 

SKM2011.781.SKAT
Regler og praksis vedrørende ny lov om afgifter af spil med virkning fra 1. januar 2012 - styresignal

 

SKM2011.184.SKAT
Tinglysningsafgift - korrigering af praksis - tilbagebetaling af afgift - styresignal


SKM2011.129.SKAT
Bøde for uretmæssig anvendelse af farvet dieselolie mv. fra eget anlæg - styresignal


SKM2012.172.SKAT
Ølmoderation - præcisering af praksis - styresignal


SKM2012.93.SKAT
Stempelafgift - ændring af praksis vedrørende beregning af stempelafgift af præmien for kombinerede forsikringer - styresignal


SKM2014.500.SKAT
Genoptagelse - emballageafgift for UN-godkendt materiale - Styresignal


SKM2009.660.SKAT
Fitnessabonnement - fordeling af vederlag på flere ydelser - styresignal


SKM2009.615.SKAT
Liste over anerkendte flyselskaber

 

SKM2009.503.SKAT
Lønsumsafgift - kommunernes udlån til indefrysning af ejendomsskatter m.v. - styresignal

 

SKM2009.500.SKAT
Lønsumsafgiftsgrundlag - omsætningsfordeling - fordelingsprocenten skal opgøres med to decimaler - styresignal

 

SKM2009.409.SKAT

Liste over anerkendte flyselskaber # 2

 

SKM2009.404.SKAT

Grænsehandel med hårde hvidevarer, elektronik mv. - styresignal


SKM2009.379.SKAT

Moms - regulering fra delvis fradragsret til fuld fradragsret for varer indkøbt til blandet brug - styresignal


SKM2009.331.SKAT

Lønsumsafgift og moms - almene boligorganisationer - rettelse til SKM2009.320.SKAT - styresignal


SKM2009.320.SKAT

Lønsumsafgift og moms - almene boligorganisationer - genoptagelse af afgiftstilsvar - styresignal


SKM2009.283.SKAT

Offentlige trafikselskaber er omfattet af lønsumsafgiftspligten - styresignal


SKM2009.181.SKAT

Spørgsmål om en momsregistreret dansk virksomheds fradragsret for betalt, ikke tilbagesøgt moms i andet EU-land - styresignal


SKM2009.177.SKAT

Ændring af praksis for kørsel i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på over 3 ton men ikke over 4 ton - styresignal


SKM2009.158.SKAT

Moms - praksisændring - velgørende eller på anden måde almennyttige formål


SKM2009.138.SKAT

Moms - momsgrundlaget ved godtgørelse af registreringsafgift - ændring af praksis - genoptagelse af afgiftstilsvaret


SKM2010.734.SKAT

Grænsehandel - beskatningssted - Styresignal


SKM2010.712.SKAT

Andelsboligforeningers levering af brugsrettigheder til andelshaverne sidestilles med momsfri udlejning - genoptagelse - Styresignal


SKM2010.653.SKAT

Ændring af praksis for kørsel i specialindrettede vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på ikke over 4 ton - svinkeærinder hjem-ærinde-hjem - styresignal


SKM2010.636.SKAT

Den momsmæssige behandling af tilgift og lignende salgsfremmende foranstaltninger - Styresignal

 

SKM2010.622.SKAT

Genoptagelse - momsfradrag for bespisning af forretningsforbindelser og ansatte under møder i virksomheden - Styresignal


SKM2010.499.SKAT

Genoptagelse - erhvervsskolers kursusvirksomhed "med gevinst for øje" - Styresignal

 

SKM2010.408.SKAT

Lønsumsafgift - løntilskud til ansatte førtidspensionister skal ikke medregnes i afgiftsgrundlaget - genoptagelse af afgiftstilsvar - styresignal

 

SKM2010.407.SKAT

Praksisændring - produktionsskoler skal nu momsregistreres - styresignal


SKM2010.393.SKAT

Moms - fradrag for tab på debitorer - praksisændring - styresignal


SKM2010.173.SKAT

Momsfritagelse af anden egentlig sundhedspleje - styresignal


SKM2010.137.SKAT

Den momsmæssige behandling af spillehallers ydelser i forbindelse med spil på spilleautomater - præcisering - Styresignal


SKM2011.832.SKAT

Produktionsskoler - opgørelse af den delvise momsfradragsret - styresignal


SKM2011.829.SKAT

Bespisning af forretningsforbindelser og ansatte under møder i virksomheden - styresignal


SKM2011.282.SKAT

Skatte- og momsmæssig behandling af væddeløbsheste og stutterier - styresignal


SKM2011.229.SKAT

Moms - hotelovernatninger - styresignal


SKM2011.217.SKAT

Fjernsalg af varer fra andre EU-lande - styresignal


SKM2011.107.SKAT

Genoptagelse af visse sager omfattet af TSS-cirkulære 2003-21 (købmandsskolecirkulæret) - forældelse - forrentning af tilbagebetaling - styresignal

 

SKM2011.102.SKAT

Den momsmæssige behandling af salg- og tilpasning af briller og kontaktlinser - styresignal # 2

 

SKM2013.713.SKAT

Moms - dokumentationskrav i forbindelse med EU-handel - tilbagekaldelse af styresignal

SKM2013.439.SKAT

Husstandsvindmøller og solcelleanlæg - udskydelse af fristen for afmeldelse fra momsregistrering - styresignal

 

SKM2014.185.SKAT

Investeringsforeninger omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f - tilbagekaldelse af styresignal

 

SKM2015.628.SKAT

Moms - Konkursboer - fradragsret - omkostninger ved gældssanering i konkurs og kurators honorar for arbejde med pålæg af konkurskarantæne - styresignal

 

SKM2009.822.SKAT

Overgang til beskatning efter aktieavancebeskatningslovens § 19 og dermed lagerbeskatning som følge af lov nr. 98 af 10. februar 2009 - investor er et selskab - Styresignal

SKM2009.759.SKAT

Sambeskatning - selskabsskatter - betaling, hæftelse og inddrivelse - styresignal

SKM2009.595.SKAT

Overgang til beskatning efter aktieavancebeskatningslovens § 19 og dermed lagerbeskatning som følge af lov nr. 98 af 10. februar 2009

 

SKM2009.363.SKAT

Skattefri omstrukturering uden tilladelse fra SKAT og udbyttebegrænsningsperioden - styresignal


SKM2009.197.SKAT

Skattefri delomdannelse af en virksomhed i virksomhedsordningen, genoptagelse mv. - styresignal


SKM2011.668.SKAT

Overdragelse af aktier til lån - styresignal


SKM2011.586.SKAT

Selskabers vederlagsfordringer - lagerprincippet i KGL § 25, stk. 4 - styresignal

 

SKM2013.425.SKAT

Frister for tvungen sambeskatning og korrektion af fremført underskudssaldo på selskabsselvangivelsen - styresignal


SKM2018.227.SKAT

Genoptagelse som følge af Landsskatterettens kendelser SKM2017.586.LSR og SKM2017.695.LSR - beskatning af erstatning for rådgivning ved køb af aktier mv., når værdipapiret er solgt, inden der erhverves endelig ret til erstatning - styresignal

 

SKM2020.214.SKTST

Styresignal om underskud ved skattefri grenspaltning og skattefri tilførsel af aktiver


SKM2009.749.SKAT

Ophævelse af 15 pct.'s reglen i ligningslovens § 7 H, stk. 2, nr. 2, litra b - Styresignal


SKM2009.651.SKAT

Den skattemæssige behandling af tilbagebetalt moms og lønsumsafgift - styresignal


SKM2009.513.SKAT

Skattefri virksomhedsomdannelse - stiftertilgodehavende - genoptagelse - styresignal

 

SKM2009.381.SKAT

Værdiansættelse ved overførsel af fast ejendom fra virksomhedsordningen til privatøkonomien m.v. - præciseringer til SKM2009.57.SKAT


SKM2009.370.SKAT

Skattemæssig behandling af tab på garantbeviser og indskud på garantkonti i sparekasser - styresignal

 

SKM2009.208.SKAT

Aktier i ebh bank - kurs ved suspension fra børsen - styresignal


SKM2011.358.SKAT

Aktier, indskud og fordringer i Amagerbanken A/S - styresignal

 

SKM2011.250.SKAT

Manglende indberetning af succession ved virksomhedsoverdragelse - styresignal

 

SKM2014.647.SKAT

Genoptagelse af skatteansættelser for indkomstårene 2010 - 2013 som følge af fejl og mangler i værdipapirsystemet (Aktier og investeringsbeviser) - styresignal


SKM2009.382.SKAT

Kommentar til SKM2007.340.SR og SKM2007.341.SR - Fradrag for rejseudgifter - styresignal


SKM2009.284.SKAT

Beskatning af fribolig - løbende ydelser - genoptagelse af skatteansættelser på grund af afgørelse fra Højesteret om beskatning af fribolig - styresignal


SKM2010.529.SKAT

Den skattemæssige behandling af erstatninger fra banker til kunder - styresignal

 

SKM2011.183.SKAT

Arbejdsgiverbetalt avis leveret på medarbejderens bopæl - styresignal

SKM2012.218.SKAT

Styresignal om skattefrie sundhedsforsikringer, beskatningstidspunkt for sundhedsforsikringer og den skattemæssige vurdering af behandling af arbejdsrelateret stress

 

SKM2010.519.SKAT

Omberegning af ejendomsværdi - bygninger genopført efter brand mv. - genoptagelse - Styresignal

SKM2011.255.SKAT

Kapitalpension - indskud i perioden 1. januar - 13. april 2010 - tidligere udbetalt kapitalpension med 40 pct.-afgift - styresignal


SKM2009.422.SKAT

Procedure for behandling af indbragte ankenævnsafgørelser, der ønskes forelagt for Skatterådet efter skatteforvaltningslovens § 2, stk. 3 - styresignal


SKM2009.240.SKAT

Forældelsesmæssige virkninger af genoptagelsestilsagn - styresignal


SKM2009.109.SKAT

Uddelegering af kompetence til SKATs ankechef


SKM2009.106.SKAT

Ombudsmandsudtalelse om SKATs kompetence i verserende klagesager


SKM2011.390.SKAT

Procedure for behandling af indbragte ankenævnsafgørelser, der ønskes forelagt for Skatterådet efter skatteforvaltningslovens § 2, stk. 3 - styresignal


SKM2013.691.SKAT

Henstand med indregnede restskatter


SKM2014.816.SKAT

Praksisændring - omkostningsgodtgørelse ydes ikke ved hjemvisning og for afsluttende arbejder - styresignal


SKM2014.302.SKAT

Genoptagelse af skatteansættelser - herunder suspension af frister - for indkomståret 2010 og fremover som følge af fejl og mangler i værdipapirsystemet


SKM2014.181.SKAT

Ophævelse af styresignal SKM2009.210.SKAT


SKM2016.225.SKAT

Styresignal om kursomregning af indkomst og underskud efter selskabsskattelovens § 11 B og skattekontrollovens § 3 C

3. Gyldighed

Nærværende styresignal ophæves 31. december 2021.