Dato for udgivelse
23 Jun 2009 12:05
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 Jun 2009 12:05
SKM-nummer
SKM2009.382.SKAT
Myndighed
SKAT, Jura
Sagsnummer
08-178613
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Fradrag, rejseudgifter, skoleophold, midlertidig arbejdsplads, lønmodtager
Resumé
Skatterådet har i 2 bindende svar fastslået, at et grunduddannelsessted kan betragtes som et arbejdssted, såfremt der modtages undervisning, der er en integreret del af ansættelsesforholdet.
Reference(r)

Ligningsloven § 9 A
Ligningsloven § 9 B
Ligningsloven § 9 C

Henvisning

Ligningsvejledningen 2009-1 A.B.1.7.

Henvisning

Ligningsvejledningen 2009-1 A.F.1.1.1.

Henvisning
Ligningsvejledningen 2009-1 A.F.3.1.3.2.
Redaktionelle noter
Bliver ophævet ved SKM2009.624.SKAT

Baggrund

Skatterådet har i to bindende svar truffet afgørelse om fradrag for rejseudgifter efter ligningslovens § 9 A under skoleophold, jf. SKM2007.340.SR og SKM2007.341.SR.

SKAT er blevet spurgt om rækkevidden af afgørelserne og skal udtale følgende:

Skatterådets afgørelser

Begge sager drejede sig om, hvorvidt skoleophold kan betragtes som et midlertidigt arbejdssted i relation til ligningslovens § 9 A. Skatterådet fandt, at uddannelserne som henholdsvis tandtekniker og elektriker kunne sidestilles med andre uddannelser, hvor der er indrømmet fradrag. Skatterådet udtaler endvidere, at indrømmelse af fradrag i de konkrete sager stemmer overens med praksis.

Sagerne vedrører to grunduddannelsesforløb som henholdsvis tandtekniker og elektriker. Begge uddannelser er erhvervsuddannelser under erhvervsuddannelsesloven. Uddannelserne består af både skoleophold og ophold i en praktikvirksomhed. Eleverne er ansat i praktikvirksomhederne, der er forpligtet til at betale eleven løn i hele uddannelsesperioden, uanset om eleven er på virksomheden eller på skoleophold. Praktikvirksomheden er endvidere forpligtet til at give eleven fri fra arbejde til de enkelte skoleophold.

Afgørelsernes betydning for praksis

Det er en forudsætning for anvendelse af § 9 A i ligningsloven, at der er tale om ophold på et midlertidigt arbejdssted. Et uddannelsessted kan som udgangspunkt betragtes som en arbejdsplads, hvis der er tale om efteruddannelse, der modtages som led i arbejdet. Der har imidlertid udviklet sig en praksis, hvorefter også et grunduddannelsessted kan betragtes som et arbejdssted, såfremt der modtages undervisning, der er en integreret del af ansættelsesforholdet. Dette gælder uanset om, der er tale om en offentlig grunduddannelse eller om eleven under skoleopholdet udfører arbejde eller står til rådighed for arbejdsgiveren. Det er en forudsætning for at anse uddannelsesstedet for et arbejdssted, at den pågældende elev har en uddannelsesaftale med et praktiksted og derved er i et ansættelsesforhold. Skoleopholdet skal endvidere være en mindre del af uddannelsen og praktikken hos arbejdsgiveren skal være den primære del. 

Da arbejdspladsbegrebet er det samme i LL §§ 9 A, 9 B og 9 C, kan der også tages befordringsfradrag under skoleopholdet.

Genoptagelse

Det er SKATs opfattelse, at de to skatterådssager ikke giver anledning til genoptagelse af tidligere indkomstår. Skatterådets afgørelser ligger i forlængelse af den eksisterende praksis og inden for lovens rammer.

Videreuddannelse

Skatterådets afgørelser får ikke betydning for fradrag for rejseudgifter i forbindelse med videreuddannelse, jf. Vestre Landsrets dom af 3. januar 2008, SKM2008.114.VLR, som vedrørte en kaptajn i forsvaret, der tog en ingeniøruddannelse på et universitet med fuld løn fra forsvaret. Landsretten fandt, at ingeniøruddannelsen var en videreuddannelse, og universitetet var ikke omfattet af begrebet arbejdsplads i ligningslovens § 9 C.