SKM nummerSKM OverskriftDato for offDato for afgEmne
SKM2021.722.BROverførsler til bankkonto – refusion af udlæg29-12-2121-12-21Personlig indkomst Dom
SKM2021.721.ØLRForlænget ligningsfrist – aftale om fælles bestemmende indflydelse29-12-2117-12-21Personlig indkomst Dom
SKM2021.720.BRMaskeret udlodning – driftsudgifter – hævning af tilgodehavende29-12-2114-12-21Personlig indkomst Dom
SKM2021.719.BRTold – antidumpingtold29-12-2117-12-21Erhvervsmæssig import Dom
SKM2021.718.ØLROmkostningsgodtgørelse - manglende hæftelse for rådgiverens honorar29-12-2113-12-21Omkostningsgodtgørelse Dom
SKM2021.717.BRFri bil – deleleasing – rådighedsbeskatning – ugyldighed28-12-2107-12-21Personlig indkomst Dom
SKM2021.716.ØLRKommanditist–frigørelse - hæftelsesbegrænsning - kursgevinst - nystiftelse af gæld - novation28-12-2115-11-21Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2021.715.BRVirksomhedsskatteordning – sikkerhedsstillelse – sædvanlig forretningsmæssig disposition28-12-2101-12-21Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Dom
SKM2021.714.ØLRMaskeret udlodning –indhentelse af sagkyndig erklæring28-12-2112-11-21Personlig indkomst Dom
SKM2021.713.ØLRGenoptagelse – forlænget ansættelsesfrist/praksisunderkendelse/særlige omstændigheder28-12-2103-12-21Selskabsbeskatning Dom
SKM2021.712.BRAfgift af engangsservice efter emballageafgiftslovens § 2 c27-12-2106-12-21Miljøafgifter Dom
SKM2021.711.ØLRDødsbo – sagsomkostninger vedrørende sagkyndig erklæring27-12-2103-12-21Dødsboer (skat) Dom
SKM2021.710.BRIndsætninger på bankkonti – salg af anparter27-12-2101-12-21Selskabsbeskatning Dom
SKM2021.709.ØLRByrettens kendelse blev stadfæstet af Østre landsret således at rekvirentens begæring om syn og skøn blev afvist.27-12-2101-12-21Når man vil klage Dom
SKM2021.708.BRBevisspørgsmål om rette ejer af vindmøller27-12-2123-11-21Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2021.707.HREkstraordinær genoptagelse - Kundskabstidspunkt - Varslingsfristen på 6 måneder22-12-2113-12-21Personlig indkomst Dom
SKM2021.706.BRIndeholdelsespligt – selvstændigt erhvervsdrivende – lønmodtagere22-12-2117-11-21Indeholdelses- og registreringspligt Dom
SKM2021.705.ØLRRentefiksering – valutarestriktioner – ekstraordinært udbytte22-12-2120-10-21Transfer pricing Dom
SKM2021.704.SRÆgtefællesuccession - overdragelse af hele virksomheden - indtræden i virksomhedsordningen - gældsbrev - hævning22-12-2114-12-21Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Bindende svar
SKM2021.703.SRÆgtefællesuccession - fravalg af overtagelse af opsparet overskud mv. - hævning - hæftelse for ejendomsskat22-12-2114-12-21Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Bindende svar
SKM2021.702.SRUnderskudsbegrænsning, gældssanering i konkurs22-12-2114-12-21Virksomheder Bindende svar
SKM2021.701.ØLRLegat – hensættelser – genoptagelse – selvangivelsesomvalg21-12-2122-11-21Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Dom
SKM2021.697.SRBeskatningstidspunkt for medarbejderaktieprogram21-12-2114-12-21Personlig indkomst Bindende svar
SKM2021.696.BRTilskudsbeskatning – værdiansættelse af en aktiepost i et børsnoteret selskab i forbindelse med overdragelse mellem interesseforbundne parter - ikke grundlag for at fravige børskursen pga. særlige omstændigheder – kursmanipulation20-12-2109-11-21Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2021.695.SKTSTSkattefri godtgørelse til dækning af rejseudgifter mv. gældende for 202220-12-2120-12-21Personlig indkomst + Fradrag og afskrivninger SKM-meddelelse
SKM2021.694.SRMoms på salg af skins20-12-2120-12-21Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2021.693.LSREj godkendt fradrag for selvangivet tab på konvertibel obligation17-12-2125-10-21Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Afgørelse
SKM2021.692.LSRSkønsmæssig forhøjelse af momstilsvar17-12-2105-11-21Fradrag Afgørelse
SKM2021.691.LSRAfslag på rentegodtgørelse af negativt momstilsvar (efterangivelse) vedrørende eksportmomsregistrering, som var afmeldt17-12-2118-10-21Renter og gebyrer Afgørelse
SKM2021.690.LSRIkke godkendt fradrag for erhvervelsesmoms samt ikke godkendt fradrag for uretmæssigt opkrævet moms17-12-2103-11-21Fradrag Afgørelse
SKM2021.689.LSRHonorarindtægter - Ikke anset for berettiget til lempelse17-12-2128-10-21Personlig indkomst Afgørelse
SKM2021.688.LSRForhøjelse af et selskabs momstilsvar - Levering af en entrepriseydelse16-12-2128-10-21Byggeri Afgørelse
SKM2021.687.LSRMomspligt - Vederlag fra udlejning af fast ejendom16-12-2116-11-21Momspligt Afgørelse
SKM2021.686.LSRInddragelse af registrering for moms, ATP, AM-bidrag og A-skat16-12-2111-11-21Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold Afgørelse
SKM2021.685.LSRGenoptagelse af egen drift16-12-2106-12-21Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2021.684.SRSpilleydelser - momsfritagelse - formidler - provision - spilleautomater16-12-2114-12-21Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2021.683.SRVirksomhedsordningen - sikkerhedsstillelse - stuehus under opførelse16-12-2114-12-21Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Bindende svar
SKM2021.682.SRVirksomhedsordningen - datalagring, mining og konsulentarbejde - blockchain-baseret netværk - vederlæggelse i kryptovaluta16-12-2123-11-21Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Bindende svar
SKM2021.681.BREjendomsvurdering15-12-2104-06-21Ejendomsvurdering Dom
SKM2021.680.SRAfvisning - Kryptovaluta - Usikkerhed om faktum15-12-2114-12-21Personlig indkomst Bindende svar
SKM2021.674.SRRette indkomstmodtager af renteindtægter14-12-2124-08-21Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2021.672.SRSpilleydelser - momsfritagelse - formidler - provision - leveringssted13-12-2123-11-21Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2021.671.SRSandsugning ikke omfattet af tonnageskatteordningen13-12-2126-10-21Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2021.670.SRFast driftssted i Danmark via dansk kommissionærselskab - afvisning af spørgsmål om momspligt13-12-2123-11-21Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2021.669.SRMomspligtig udlejning af husbåde og skattemæssigt fast driftssted i Danmark13-12-2123-11-21Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2021.668.SRBeskatning af amerikansk pensionsopsparing09-12-2123-11-21Personlig indkomst Bindende svar
SKM2021.667.LSRAfslag på genoptagelse af ejendomsværdiskat beregnet på baggrund af en ejendomsvurdering med et forkert antal m2 - Genoptagelse og forhøjelse af ejendomsværdiskat08-12-2114-10-21Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2021.666.LSRBeskatning af udbytte hos personer – Aktionærlån – Fri bil08-12-2101-11-21Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Afgørelse
SKM2021.665.BRBetingelser for nedslag i spilleafgift – spilleafgiftslovens § 13 – udlodninger – velgørende og almennyttige formål – momslovens § 13, stk. 1, nr. 1708-12-2115-11-21Spil, lotteri, gevinster og væddemål Dom
SKM2021.664.LSRGodtgørelse af moms efter den tidligere momslovs § 45, stk. 4, vedrørende ydelser leveret til aftagere udenfor EU, ikke imødekommet08-12-2119-10-21Momsfritagelse og -godtgørelse Afgørelse
SKM2021.663.SKTSTBeregning af frist for ordinær fastsættelse af godtgørelse efter elpatronordningen - styresignal - genoptagelse08-12-2108-01-22Generelt om punktafgifter Styresignal
SKM2021.662.LSRVærdi af vederlagsfri benyttelse af andelslejlighed07-12-2111-10-21Personlig indkomst Afgørelse
SKM2021.661.LSRGenoptagelse af vurdering - Reglerne om partsrepræsentation07-12-2112-11-21Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2021.660.LSRAktieindkomst – Aktieavance - Aktier udtaget ved skilsmisse07-12-2126-10-21Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2021.659.LSRForhøjelse af forenings momstilsvar – Afmeldelse af delregistrering vedrørende medlemsblad06-12-2119-10-21Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse Afgørelse
SKM2021.658.LSRTilbagebetaling af erhvervelsesmoms06-12-2121-10-21Momspligt Afgørelse
SKM2021.657.LSRKonsekvensrettelse af grundværdiansættelsen06-12-2102-11-21Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2021.656.SRMomsfritagelse af udførelse af COVID-19 tests06-12-2126-10-21Momspligt Bindende svar
SKM2021.655.SRDue diligence omkostninger - momspligt - afvisning06-12-2125-05-21Momspligt Bindende svar
SKM2021.654.LSRFritagelse for betaling af skattetillæg ikke imødekommet06-12-2128-10-21Indberetning, regulering og efterangivelse Afgørelse
SKM2021.653.LSRFortjeneste ved handel med kryptovaluta - Bitcoins06-12-2108-11-21Personlig indkomst Afgørelse
SKM2021.652.LSRHandel med kryptovaluta og indbetalinger på bankkonto - Skattepligtig indkomst06-12-2103-08-21Personlig indkomst Afgørelse
SKM2021.651.SRMomsfritagelse - Almennyttig forening - dyreinternat06-12-2126-10-21Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2021.650.LSRRefusion af udbytteskat - Forældelsesfrist06-12-2116-08-21Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2021.649.SRCreditlempelse - Spanien - Frankrig - Indien03-12-2123-11-21Personlig indkomst Bindende svar
SKM2021.648.SRAktionærlån - Søn - Sælgerfinansiering02-12-2123-11-21Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2021.647.SRSkattemæssigt hjemsted i Schweiz, løn og bonus fra Schweiz og Jersey, feriebolig i Spanien, triangulære forhold01-12-2123-11-21Personlig indkomst Bindende svar
SKM2021.646.SRBeskatningstidspunkt for bonus og fantomaktier01-12-2123-11-21Personlig indkomst Bindende svar
SKM2021.645.SRFastsættelse af indgangsværdi på aktieoptioner erhvervet før spørger blev fuldt skattepligtig ved tilflytning til Danmark01-12-2123-11-21Personlig indkomst Bindende svar
SKM2021.644.SRHybride mismatch – fradrag for driftsomkostninger – check the box – dobbelt medregnet indkomst01-12-2123-11-21Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2021.643.SKTSTVærdiansættelse af forskellige skønsposter for selvstændigt erhvervsdri-vende for indkomståret 202201-12-2123-11-21Virksomheder SKM-meddelelse
SKM2021.642.BREkstraordinær genoptagelse – opgørelse af ejendomsavance01-12-2115-11-21Personlig indkomst Dom
SKM2021.641.SRInvesteringsenhed, skattefri porteføljeaktier, kryptovaluta30-11-2123-11-21Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2021.640.SRFradrag - videreoverdragelse af rentegodtgørelse vedrørende moms til køber af en fast ejendom30-11-2123-11-21Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2021.639.HRArbejdsudleje - planteskole29-11-2129-11-21Selskabsbeskatning Dom
SKM2021.638.BRBeskatning af indsætninger på bankkonti samt grov uagtsomhed – lån eller skattepligtige indtægter29-11-2109-11-21Personlig indkomst Dom
SKM2021.637.BRTab på renteswapaftale var ikke fradragsberettiget, og EU-retten var ikke tilsidesat29-11-2116-11-21Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2021.636.ØLRKommanditist – frigørelse - hæftelsesbegrænsning – kursgevinst – nystiftelse af gæld – novation26-11-2115-11-21Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2021.635.ØLRStraf – skattesvig – gaver – pengeoverførsler ikke lån25-11-2127-08-21Straf Dom
SKM2021.634.ØLRKonkurslovens § 67 og § 74 – udlæg – insolvens – ond tro25-11-2129-09-21Udlæg Dom
SKM2021.633.BRMaskeret udbytte og gavebeskatning25-11-2118-10-21Personlig indkomst Dom
SKM2021.632.SKTSTLandbrug – vejledende satser for normaludgift pr. kostdag og værdi af forbrug af egne produkter for indkomståret 202225-11-2123-11-21Virksomheder SKM-meddelelse
SKM2021.631.SKTSTVejledende fremstillingspriser for hjorte for indkomståret 202125-11-2123-11-21Virksomheder SKM-meddelelse
SKM2021.630.GÆLDSTRegulering af gældsinddrivelsesbekendtgørelsens satser for 202224-11-2124-11-21Afdragsordninger og henstand + Eftergivelse og gældssanering + Lønindeholdelse SKM-meddelelse
SKM2021.629.BREj tilsidesættelse af skøn over grundværdi24-11-2104-05-21Ejendomsvurdering Dom
SKM2021.628.ØLRStraf – skattesvig – aktier – tidspunkt for dispensation og afståelse22-11-2126-05-21Straf Dom
SKM2021.627.BRGenoptagelse – handelsværdi af aktier22-11-2108-11-21Personlig indkomst Dom
SKM2021.626.BRTilsidesættelse af skøn over grundværdi22-11-2126-03-21Ejendomsvurdering Dom
SKM2021.625.BRFremmed arbejdskraft – fradrag for købsmoms – fakturaers realitet - bevisbyrde22-11-2127-10-21Udenlandsk arbejdskraft + Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2021.624.ØLRAnke afvist grundet manglende indlevering af ekstrakt19-11-2114-10-21Personlig indkomst Dom
SKM2021.623.SRSkatte- og momsmæssig fradragsret ved salgsfremmeordning19-11-2126-10-21Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2021.622.ØLRKursgevinst – hæftelsesbegrænsning – kommanditselskab – realisation - periodisering19-11-2103-11-21Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2021.621.HRLandsskatterettens kompetence til at behandle klager over SKATS afvisning af tilbagebetalingskrav - det forvaltningsretlige afgørelsesbegreb19-11-2112-11-21Fedtafgift Dom
SKM2021.620.ØLRStraf – moms – kildeskat – dokumentfalsk – medvirken – flere tiltalte18-11-2108-11-21Straf Dom
SKM2021.619.ØLRKlageberettigelse – direkte retlige interesse – kapitalens fri bevægelighed18-11-2125-10-21Når man vil klage Dom
SKM2021.618.ØLRSe SKM2021.573.ØLR.18-11-2115-03-21Ejendomsvurdering  
SKM2021.617.SRFamiliehjælpsfond, evt. afståelse af aktier, skattepligtig formuefordel17-11-2126-10-21Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2021.616.BRKunstnervirksomhed – erhvervsmæssig virksomhed – professorstilling – virksomhed som forudsætning for ansættelse16-11-2126-10-21Personlig indkomst Dom
SKM2021.614.VLRIkke forelæggelse for EU-Domstolen af spørgsmål om fortolkningen af begreberne ”afgiftspligtig person'' og selvstændig økonomisk virksomhed i momssystemdirektivet01-11-2101-11-21Momspligt + Andet om moms Kendelse
SKM2021.613.SROPP - psykiatrisk hospital16-11-2126-10-21Momspligt Bindende svar
SKM2021.612.SRRåstofafgift - Afgiftspligt - Landindvinding - Strandfodring16-11-2126-10-21Miljøafgifter Bindende svar
SKM2021.611.LSRForhøjelse af udenlandsk indkomst – Creditlempelse15-11-2123-06-20Udenlandsk indkomst Afgørelse
SKM2021.610.SRKontrakt skulle skattemæssigt fortsat anses som en lejekontrakt og ikke som en købekontrakt15-11-2126-10-21Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2021.609.LSRVirksomhedsordningen – Minimumsbeskattede investeringsbeviser15-11-2130-09-21Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Afgørelse
SKM2021.608.LSRForhøjelse af selskabets skattepligtige indkomst - Jagtudbytte15-11-2107-10-21Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2021.607.BRMaskeret udbytte14-11-2126-10-21Personlig indkomst Dom
SKM2021.606.ØLRDriftsfremmede udgifter –fradrag for driftsomkostninger –reklame –afskrivning for tab ved afståelse -forventningsprincippet14-11-2120-10-21Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2021.605.VLRAnke afvist grundet manglende indlevering af ekstrakt14-11-2128-10-21Personlig indkomst Dom
SKM2021.604.BRRette indkomstmodtager, indsætninger på konti, skønsmæssigt fradrag og maskeret udlodning14-11-2126-11-21Personlig indkomst Dom
SKM2021.603.ØLRStraf – told – smugleri - cigaretter13-11-2119-10-21Straf Dom
SKM2021.602.BRFradrag for tab på debitorer m.v.13-11-2125-10-21Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2021.601.LSRMomsgodtgørelse - Fakturaberigtigelse (uden for EU)12-11-2102-07-21Momsfritagelse og -godtgørelse Afgørelse
SKM2021.600.LSRChokoladeafgift – Chokolade/sukkerbar - Sukkervare12-11-2108-10-21Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og te Afgørelse
SKM2021.599.LSRManglende imødekommelse af anmodning om registrering for moms samt A-skat og AM-bidrag12-11-2118-10-21Andet om moms Afgørelse
SKM2021.598.BRGenoptagelse, samt indkomst på fakturaer og gave eller lån11-11-2115-10-21Personlig indkomst Dom
SKM2021.597.LSRKompetence til at træffe afgørelse om tilbagebetaling af dækningsafgift11-11-2114-10-21Ejendomsskat Afgørelse
SKM2021.596.VLRLigningslovens § 16 E – aktionærlån11-11-2125-10-21Personlig indkomst Dom
SKM2021.595.SRAktionærlån - Svigersøn - Ejendomshandel11-11-2126-10-21Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2021.594.SRAktionærlån - Søn - Udlodning af fordring11-11-2126-10-21Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2021.593.SKTSTPålæg om oplysningspligt efter skattekontrollovens § 62 - betalingstjeneste11-11-2126-10-21Personlig indkomst SKM-meddelelse
SKM2021.592.SROmdannelse af F.M.B.A til A/S - Skatteretlige konsekvenser11-11-2126-10-21Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2021.591.SRGrænseoverskridende skattefri fusion11-11-2126-10-21Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2021.590.VLRFradrag for tab efter kursgevinstloven10-11-2125-10-21Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2021.589.BRArbejdsudleje – integreret virksomhed – byggebranchen – murerarbejde10-11-2108-10-21Udenlandsk arbejdskraft Dom
SKM2021.588.VLRStraf – aktieavance – frifindelse – erhvervet som barn - uagtsomhedsvurdering10-11-2121-09-21Straf Dom
SKM2021.587.BRIndsætning på bankkonto – tilbagebetaling af lån – grov uagtsomhed10-11-2119-10-21Personlig indkomst Dom
SKM2021.586.ØLRKursgevinst – resthæftelse – Den juridiske vejledning – praksis – lighedsgrundsætning09-11-2108-10-21Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2021.585.SRSkattefritaget havns overgang til skattepligt09-11-2126-10-21Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2021.584.SRFast driftssted - Hjemmekontor09-11-2126-10-21Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2021.583.BRStraf - prøvesag - køb af løse pantetiketter fra andre end Dansk Retursystem A/S09-11-2104-10-21Straf Dom
SKM2021.582.ØLRGensidig aftaleprocedure i henhold til artikel 6 i EF-voldgiftskonventionen08-11-2109-09-21Transfer pricing Dom
SKM2021.581.SRLøbende ydelse - earn out - fusion - overdragelse af forpligtelse08-11-2126-10-21Virksomheder Bindende svar
SKM2021.580.ØLRAnke afvist grundet manglende indlevering af ekstrakt06-11-2114-10-21Personlig indkomst Dom
SKM2021.579.BRForsøgs- og forskningsudgifter – ligningslovens § 8 B – skattekredit - forrentning06-11-2108-10-21Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2021.578.BRStraf– bødeudmåling - prøvesag – transfer pricing - fusion - udeblivelsesdom06-11-2110-06-21Straf Dom
SKM2021.577.BRSplitleasing – ekstraordinær genoptagelse06-11-2101-10-21Personlig indkomst Dom
SKM2021.576.HRSkatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 2, 5 – ikke-selvangivne afkast af udenlandske værdipapirer – skatteyderens adgang til ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelser for indkomstår med tab på investeringerne06-11-2103-11-21Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2021.575.BROverskud ved udlejning af ejendom og indsætninger på konti05-11-2108-10-21Udleje og bortforpagtning Dom
SKM2021.574.SREr tildeling af warrants omfattet LL § 7 P, stk. 103-11-2126-10-21Personlig indkomst Bindende svar
SKM2021.573.ØLRGenoptagelse af ejendomsvurdering02-11-2115-03-21Ejendomsvurdering Dom
SKM2021.572.ØLROverdragelse af fast ejendom mellem interesseforbundne parter - ligningslovens § 202-11-2106-10-21Personlig indkomst Dom
SKM2021.571.ØLRAfskrivning - kommanditselskab - erhvervsejendom02-11-2107-10-21Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2021.570.SRInvesteringsselskab - pengefordringer - udlån02-11-2126-10-21Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2021.569.SRKryptovaluta - Dogecoins - spekulation02-11-2126-10-21Personlig indkomst Bindende svar
SKM2021.568.SRFinansieringstillæg - lån - kurstab - Eurolån02-11-2126-10-21Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Bindende svar
SKM2021.566.SRAnpartshaverlån - Selvfinansiering - Udlodning af fordring01-11-2128-09-21Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2021.565.SRLigningslovens § 9 A - Midlertidigt arbejdssted - Bygge- og anlægsarbejde - Kontor01-11-2126-10-21Personlig indkomst Bindende svar
SKM2021.563.LSRVirksomhedsordningen – Overdragelse af udlejningsvirksomhed med opsparet overskud og indskudskonto til ægtefælle01-11-2122-09-21Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Afgørelse
SKM2021.562.SRÅbenbart ulovlig skatteankenævnsafgørelse - forskerskatteordning - vederlagskrav01-11-2129-09-20Personlig indkomst Afgørelse
SKM2021.561.LSREfteropkrævning af moms - Uregistreret afgiftspligtig virksomhed med bingo og andre tillægsspil01-11-2107-10-21Momspligt Afgørelse
SKM2021.560.SRMoms - leveringssted - Ej ophold i transport01-11-2128-09-21Handel med udlandet og betalingspligtige personer Bindende svar
SKM2021.559.SRMoms - fradragsret for udgifter afholdt af partnere01-11-2128-09-21Fradrag Bindende svar
SKM2021.558.LSRTarifering – Ændring af varekode – Træplanker - Toldsuspension29-10-2129-09-21Tarifering Afgørelse
SKM2021.557.LSRTarifering – Ændring af varekode – Sikkerhedssko – Efteropkrævning af told29-10-2111-10-21Tarifering Afgørelse
SKM2021.556.LSREfterbeskatning af hensættelser - Udlodning til almenvelgørende eller almennyttigt formål29-10-2116-09-21Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2021.555.LSRGenoptagelse af afgiftstilsvar - Godtgørelse af moms på byggemodningsudgifter28-10-2107-10-21Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2021.554.BRMomspligtig erhvervelse af en ny båd via et grænseoverskridende leasingarrangement28-10-2130-09-21Momspligt Dom
SKM2021.553.BRMomspligtig erhvervelse af en ny båd via et grænseoverskridende leasingarrangement28-10-2130-09-21Motorkøretøjer + Momspligt Dom
SKM2021.552.LSREkstraordinær genoptagelse af afgiftstilsvar af mineralolieafgift28-10-2101-10-21Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2021.551.LSRForhøjelse af afgiftstilsvar for dækningsafgift - Chokoladeafgift28-10-2116-09-21Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og te Afgørelse
SKM2021.550.ØLRStraf – skattesvig – hovedaktionær – fri bil – fri bolig – 3. parts indberettede oplysninger - sandsynlighedsforsæt27-10-2125-08-21Straf Dom
SKM2021.549.SRUddeling af grundkapital ved opløsning af en ikke-erhvervsdrivende fond27-10-2124-08-21Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2021.547.SRForskerskatteordningen - udskudt bonus og feriegodtgørelse25-10-2128-09-21Personlig indkomst Bindende svar
SKM2021.546.SRFast driftssted ved ansættelse af salgsrepræsentant i Danmark22-10-2128-09-21Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2021.545.SRHybrid kapital og hybrid kernekapital – Investering omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 19 eller ligningslovens § 16 C22-10-2128-09-21Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Bindende svar
SKM2021.544.BRSkattemæssig hjemmehørende19-10-2114-09-21Personlig indkomst Dom
SKM2021.543.BRMomspligtig erhvervelse af en ny båd via et grænseoverskridende leasingarrangement19-10-2130-09-21Motorkøretøjer + Momspligt Dom
SKM2021.542.BRLL § 16 A – salg af ejendom til under kostpris19-10-2129-09-21Personlig indkomst Dom
SKM2021.541.BRSkønsmæssig ansættelse – mangelfulde regnskaber – negativt privatforbrug18-10-2129-09-21Personlig indkomst Dom
SKM2021.540.BRBeskatning af fri bil - bevisbyrde - hovedanpartshaver18-10-2117-08-21Personlig indkomst Dom
SKM2021.539.SRFast driftssted - hjemmekontor18-10-2128-09-21Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2021.538.SRMomsfritagelse - skibe i udenrigsfart - bistand ved køb af brændstof18-10-2128-09-21Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2021.537.VLRSkattemæssig succession i henhold til aktieavancebeskatningslovens § 34 – passiv kapitalanbringelse – andele i solcelle- og vindmøllevirksomhed15-10-2111-10-21Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2021.536.BRHævninger og indsætninger – skattepligtig indkomst – fri bil – formodningsregel15-10-2124-09-21Virksomheder Dom
SKM2021.535.SROverdragelse til erhvervsdrivende fonde14-10-2128-09-21Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2021.534.SR+/- 15 pct.-reglen ved familieoverdragelse af ejerlejlighed ca. 1 år og 7 måneder efter ejendomsmæglervurdering. Særlige omstændigheder.14-10-2128-09-21Arv og gaver Bindende svar
SKM2021.533.SR+/- 15 pct.-reglen ved overdragelse af ejendom – realkreditbelåning – tidsmæssig forskel på ca. 2 måneder mellem holdepunktet i form af det første realkreditlån og tidspunktet for overdragelsen. Særlige omstændigheder14-10-2128-09-21Arv og gaver Bindende svar
SKM2021.532.SR+/- 15 pct.-reglen ved overdragelse af rækkehus – realkreditbelåning – prisforskel på 21 pct. mellem overdragelsessummen og holdepunktet i form af realkreditbelåningen - ikke særlige omstændigheder14-10-2128-09-21Arv og gaver Bindende svar
SKM2021.531.SR+/- 15 pct.-reglen ved overdragelse af ejendom til søn ca. 3 år og 8 måneder efter forældrenes køb af villaen på markedsvilkår. Ikke særlige omstændigheder14-10-2128-09-21Arv og gaver Bindende svar
SKM2021.530.SR+/- 15 pct.-reglen ved overdragelse af ejerlejlighed ca. 3 år og 10 efter faderens køb af ejerlejlighed på markedsvilkår. Ikke særlige omstændigheder14-10-2128-09-21Arv og gaver Bindende svar
SKM2021.529.SR+/- 15 pct.-reglen ved en moders overdragelse af en ejerlejlighed til sin søn, ca. 1 år og 10 måneder efter moderens køb af ejerlejligheden. Særlige omstændigheder14-10-2128-09-21Arv og gaver Bindende svar
SKM2021.528.BRLigningslovens § 16 A – maskeret udlodning13-10-2122-09-21Ejendomsvurdering Dom
SKM2021.527.SRSkattefri spaltning - omsættelighedsbegrænsning - indre værdi ikke accepteret som handelsværdi ved fastlæggelse af ombytningsforhold - ikke uafhængige parter13-10-2124-08-21Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2021.526.SRAktieløn og 10 pct. beløbsgrænsen i LL § 7 P12-10-2128-09-21Personlig indkomst Bindende svar
SKM2021.525.SRUdgift til forsikringsmægler kunne ikke hæves på en pensionsopsparing i bank uden betaling af ”straf”afgift efter PBL12-10-2129-09-20Pensionsafkastbeskatning (PAL) Bindende svar
SKM2021.524.SRÆgtefæller - udlejningsvirksomhed - fordeling af overskud11-10-2128-09-21Virksomheder Bindende svar
SKM2021.523.SRAktieløn optjent i periode med lempelse efter LL § 33 A11-10-2128-09-21Personlig indkomst Bindende svar
SKM2021.522.SRMedarbejderes køb af aktier11-10-2128-09-21Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2021.521.SRSkattepligtig aktieombytning - aktieavance eller udbytte08-10-2128-09-21Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2021.520.SRBegrænset skattepligt af udbytte - beneficial owner08-10-2128-09-21Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2021.519.SKTSTA/B-modeller - opgørelse af anskaffelsessum - afståelser - praksisændring - genoptagelse - styresignal07-10-2107-10-21Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Styresignal
SKM2021.518.SRAktieombytning, vederlag i både aktier og kontanter07-10-2128-09-21Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2021.517.SRSkattemæssige konsekvenser ved hvervgivers betaling af bøde for chauffør06-10-2128-09-21Personlig indkomst Bindende svar
SKM2021.516.ØLRHver part skulle bære egne omkostninger – retsplejelovens § 312, stk. 3 – urigtige oplysninger06-10-2113-09-21Når man vil klage Dom
SKM2021.515.HRRegistreringsafgiftskrav skulle ikke nedsættes06-10-2130-09-21Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2021.514.VLRIndsætninger på konto – fælleskonto – ekstraordinær genoptagelse06-10-2120-09-21Personlig indkomst Dom
SKM2021.513.SRSvindel med kryptovaluta - tab - fradrag04-10-2128-09-21Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2021.512.SRSkattemæssig hjemsted - dobbeltdomicil - Tyskland, DBO04-10-2128-09-21Personlig indkomst Bindende svar
SKM2021.511.SRSkattemæssig hjemsted - dobbeltdomicil - Tyskland, DBO04-10-2128-09-21Personlig indkomst Bindende svar
SKM2021.510.LSRUdbetaling af skattekredit efter ligningslovens § 8X - Udviklingsomkostninger04-10-2121-05-21Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2021.509.BRMaskeret udlodning04-10-2115-07-21Personlig indkomst Dom
SKM2021.508.SKTSTÆndring af aftale mellem de kompetente myndigheder i Danmark og Grønland01-10-2101-10-21Internationale relationer SKM-meddelelse
SKM2021.507.GÆLDSTÆndring og præcisering af praksis for inddrivelse af tvangsbøder01-10-2101-10-21Udlæg Styresignal
SKM2021.506.LSRFradrag af indgående moms - Rette omkostningsbærer30-09-2107-07-21Fradrag Afgørelse
SKM2021.505.LSRFortjeneste ved handel med kryptovaluta30-09-2101-09-21Personlig indkomst Afgørelse
SKM2021.504.LSRForsørgertabserstatning – Social ydelse – Beskatningsret30-09-2113-09-21Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Afgørelse
SKM2021.503.SR+/- 15 pct.-reglen ved overdragelse af halvdelen af et hus til datter. Ikke særlige omstændigheder30-09-2101-09-21Arv og gaver Bindende svar
SKM2021.502.SR+/- 15 pct.-reglen ved overdragelse af et hus til datter. Særlige omstændigheder30-09-2101-09-21Arv og gaver Bindende svar
SKM2021.501.SR+/- 15 pct.-reglen ved overdragelse af halvdelen af en ejerlejlighed til datter. Ikke særlige omstændigheder.30-09-2101-09-21Arv og gaver Bindende svar
SKM2021.500.SR+/- 15 pct.-reglen ved overdragelse af halvdelen af en ejendom til søn. Ikke særlige omstændigheder.30-09-2101-09-21Arv og gaver Bindende svar
SKM2021.499.SR+/- 15 pct.-reglen ved overdragelse af ejerlejlighed til datter. Ikke særlige omstændigheder30-09-2101-09-21Arv og gaver Bindende svar
SKM2021.498.SR+/- 15 pct.-reglen ved overdragelse af ejerlejlighed til datter. Særlige omstændigheder30-09-2101-09-21Arv og gaver Bindende svar
SKM2021.497.SR15 pct.-reglen ved overdragelse af udlejningsejendom til døtre. Ikke særlige omstændigheder30-09-2101-09-21Arv og gaver Bindende svar
SKM2021.496.SR15 pct.-reglen ved overdragelse af nedlagt landbrugsejendom til søn. Ikke særlige omstændigheder30-09-2101-09-21Arv og gaver Bindende svar
SKM2021.495.SR15 pct.-reglen ved overdragelse af en landbrugsejendom til datter. Ikke særlige omstændigheder30-09-2101-09-21Arv og gaver Bindende svar
SKM2021.494.SR+/- 15 pct.-reglen ved overdragelse af ejerlejlighed til datter ca. 3 år og 2 måneder efter moderens køb af ejerlejlighed på markedsvilkår. Ikke særlige omstændigheder30-09-2101-09-21Arv og gaver Bindende svar
SKM2021.493.SR+/- 15 pct.-reglen ved overdragelse af ejerlejlighed til datter ca. 2 år og 4 måneder efter moderens køb af ejerlejlighed på markedsvilkår. Særlige omstændigheder30-09-2101-09-21Arv og gaver Bindende svar
SKM2021.492.SR+/- 15 pct.-reglen ved familieoverdragelse af campingplads og fast ejendom. Ikke særlige omstændigheder30-09-2101-09-21Arv og gaver Bindende svar
SKM2021.491.LSROpgørelse af de skattemæssige indgangsværdier af selskabets aktiver30-09-2118-03-21Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2021.490.SKTSTAfgørelse fra Landsskatteretten om opgørelse af skattemæssige indgangsværdier i varmeforsyningsselskaber29-09-2116-09-21Selskabsbeskatning SKM-meddelelse
SKM2021.489.SRFast driftssted og begrænset skattepligtig til Danmark28-09-2124-08-21Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2021.488.LSRFri bil - Opgørelse af beskatningsgrundlag – 3 års reglen21-09-2122-06-21Personlig indkomst Afgørelse
SKM2021.487.LSRKautionsforpligtelse - Medtages på fradragskonto21-09-2124-06-21Ejendomme i udlandet Afgørelse
SKM2021.486.LSRBeskatning af indkomst fra udlandet - Lempelse21-09-2122-06-21Udenlandsk indkomst Afgørelse
SKM2021.485.LSRKlage over årsomvurderingen pr. 1. oktober 2019 - Ejendomsberigtigelse som følge af naturlig tilvækst21-09-2123-08-21Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2021.484.BREj grundlag for tilsidesættelse af skøn over grundværdi og omberegnede ejendomsværdier for 2001 og 200220-09-2107-01-21Ejendomsvurdering Dom
SKM2021.483.LSRGenoptagelse - Hjemmel - Manglende ansættelser20-09-2105-05-21Ejendomsværdiskat Afgørelse
SKM2021.482.LSRDelvist momsfradrag – Udgifter til produktion/opsætning af udstillinger20-09-2126-08-21Fradrag Afgørelse
SKM2021.481.LSRForhøjelse af momstilsvar - Fradrag for købsmoms af motorbrændstof20-09-2127-08-21Fradrag Afgørelse
SKM2021.480.LSRKlage over årsomvurdering pr. 1. oktober 2016 - Kystnedbrydning20-09-2103-12-20Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2021.479.LSRAfvisning af anmodning om bindende svar - Spørgsmålet vedrører ikke den afgiftsmæssige/skattemæssige virkning for spørgeren20-09-2106-07-21Momsfritagelse og -godtgørelse Afgørelse
SKM2021.478.SRMomsfritagelse - Almennyttig forening - amatørsport16-09-2124-08-21Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2021.477.SKTSTStyresignal - genoptagelse – tonnageskat - nettofinansindtægter og -udgifter fra varedebitorer og varekreditorer16-09-2115-09-21Tonnageskat Styresignal
SKM2021.476.SRAktieløn - aktieindkomst - beskatningstidspunkt16-09-2124-08-21Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2021.475.SKTSTPålæg om oplysningspligt efter skattekontrollovens § 62 - Deleøkonomiplatform16-09-2124-08-21Personlig indkomst SKM-meddelelse
SKM2021.474.SRElafgift - El-ladestandere - Solcelleanlæg - Afgiftsfritagelse - Afgiftsgodtgørelse10-09-2124-08-21Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2021.473.SRLigningslovens § 8 N - aktiveret lønudgift10-09-2124-08-21Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2021.472.SKTSTKapitalafkastsatsen og rentekorrektionssatsen for 202110-09-2110-09-21Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten SKM-meddelelse
SKM2021.471.SRLæger - selvstændig erhvervsvirksomhed - lønmodtager09-09-2124-08-21Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2021.470.LSRSpaltning – Forhøjelse af gaveafgift08-09-2102-07-21Arv og gaver Afgørelse
SKM2021.469.LSRAnmodning om ordinær genoptagelse af skatteansættelsen - Manglende afskrivninger på udviklingsomkostninger08-09-2117-09-20Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2021.468.SRSpildevandsforsyningsselskab - klimatilpasningsprojekt - afskrivninger og fradrag efter statsskatteloven07-09-2124-08-21Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2021.467.LSRAfslag på ordinær genoptagelse samt afslag på ændring af afskrivningssatsen07-09-2129-06-20Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2021.466.LSRAfslag på anmodning om omvalg af indkomstansættelsen vedrørende den skattemæssige behandling af forsøgs- og forskningsudgifter samt udbetaling af skattekredit.07-09-2103-05-21Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2021.465.SRTinglysningsafgift - Afgiftsnedsættelse - Omdannelse af ejendom07-09-2124-08-21Tinglysningsafgift Bindende svar
SKM2021.464.LSRFritagelse for betaling af renter og gebyr tilskrevet skattekontoen07-09-2110-08-21Eftergivelse og gældssanering Afgørelse
SKM2021.463.LSRAfslag på genoptagelse af den omberegnede grundværdi pr. 1. oktober 200507-09-2118-08-21Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2021.462.LSRFritagelse for betaling af afgifter for foreløbige fastsættelser af A-skat og AM-bidrag06-09-2131-05-21Eftergivelse og gældssanering Afgørelse
SKM2021.461.SRSkattemæssigt hjemsted - DBO - Tyskland06-09-2124-08-21Personlig indkomst Bindende svar
SKM2021.460.LSRBeregnet gaveafgift06-09-2116-06-21Arv og gaver Afgørelse
SKM2021.459.LSRAfslag på godtgørelse af tinglysningsafgift06-09-2114-07-21Tinglysningsafgift Afgørelse
SKM2021.458.SRFast driftssted, hjemmekontor06-09-2124-08-21Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2021.457.LSRSkattemæssigt virkningstidspunkt ved beregningen af skatter og afgifter i forbindelse med ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen06-09-2103-08-21Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2021.456.LSRNedsættelse af købsmoms – Krav om objektiv dokumentation06-09-2126-08-21Fradrag Afgørelse
SKM2021.455.SREt selskab med hjemsted i Dubai blev anset for et selvstændigt skattesubjekt. Indgangsværdi af anparter og fordringer ved tilflytning til Danmark skulle sættes til værdien på tilflytningstidspunktet.03-09-2124-08-21Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2021.454.SRUdenlandsk selskab, skattefri aktieombytning03-09-2124-08-21Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2021.453.SRNedsættelse af grundkapital i en erhvervsdrivende fond03-09-2124-08-21Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2021.452.SRSkattefrihed for tilskud til dækning af omkostninger ved retssag, ligningslovens § 7 Q, og omkostningsgodtgørelse02-09-2124-08-21Personlig indkomst Bindende svar
SKM2021.451.SRRette indkomstmodtager - arbejdsudleje01-09-2124-08-21Personlig indkomst + Selskabsbeskatning + Andet om moms Bindende svar
SKM2021.450.SRGenerationsskifte - landbrugsejendom i selskabsregi01-09-2124-08-21Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2021.449.SRKryptovaluta - indskudskonto - tracker certifikat01-09-2124-08-21Personlig indkomst + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Bindende svar
SKM2021.448.SRAnpartshaverlån - Overdragelse af fordring til selskab01-09-2124-08-21Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2021.447.BRGenoptagelse – tonnagebeskatning - fordeling af nettofinansudgifter01-09-2121-06-21Selskabsbeskatning Dom
SKM2021.446.SRGenerationsskifte - succession - hotel31-08-2124-08-21Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2021.445.SRBeskatning af vareprøver i ApS- influencers30-08-2124-08-21Selskabsbeskatning + Personlig indkomst Bindende svar
SKM2021.444.BRRådighed over fri helårsbolig30-08-2121-07-21Personlig indkomst Dom
SKM2021.443.VLRBitcoin – spekulation – donation – gave – ikke-erhvervsmæssig virksomhed – vederlagsnæring30-08-2118-08-21Personlig indkomst Dom
SKM2021.442.SKTSTHøjesterets kendelse i SKM2021.267.HR - Adgang til at anmode om genoptagelse og forældelse27-08-2127-08-21Arv og gaver + Processuelle bestemmelser SKM-meddelelse
SKM2021.441.SRElvarmeafgift - Elopvarmning af bofællesskab - Fællesanlæg27-08-2122-06-21Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2021.440.BRSkønsmæssig ansættelse – momstilsvar – chokolade- og sukkerafgift26-08-2127-07-21Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og te + Momsgrundlag Dom
SKM2021.439.ØLRStraf – registreringsafgift – dokumentfalsk – bortfald af tillægsstraf26-08-2128-06-21Straf Dom
SKM2021.438.ØLRStraf – momssvig26-08-2123-03-21Straf Dom
SKM2021.437.BRErhvervsmæssig virksomhed – ejendomsudvikling – kriterierne om intensitet og rentabilitet ikke opfyldt26-08-2121-07-21Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2021.436.VLRSalær i straffesag – advarsel er en sanktion – sigtede skal afholde salæret26-08-2118-08-21Straf Kendelse
SKM2021.435.BRAfgiftsfritagelse for mindefond – almenvelgørende og almennyttige formål26-08-2112-07-21Arv og gaver Dom
SKM2021.434.VLRMaskeret udbytte – rette indkomstmodtager26-08-2106-07-21Personlig indkomst Dom
SKM2021.433.ØLRIndsætninger på bankkonto26-08-2106-07-21Personlig indkomst Dom
SKM2021.431.SRSalg af softwarerettigheder - beskatning af salgssum24-08-2122-06-21Virksomheder Bindende svar
SKM2021.430.SROverdragelse - ejendomsprojekt - momspligt24-08-2122-06-21Momspligt Bindende svar
SKM2021.429.SKTSTValutakursomregning af pensionsafkast på en udenlandsk pensionsordning omfattet af PBL § 53 A - Forældelse og adgang til at anmode om genoptagelse24-08-2124-08-21Pensionsafkastbeskatning (PAL) + Når man ønsker en sag genoptaget SKM-meddelelse
SKM2021.428.SKTSTTinglysningsafgift for tinglysning af overdragelse af fast ejendom ved omdannelser, fusion, spaltning og tilførsel af aktiver - SKM2021.110.HR - Forældelse og adgang til at anmode om genoptagelse20-08-2120-08-21Tinglysningsafgift SKM-meddelelse
SKM2021.427.LSRAktieindkomst – Lån over mellemregningskontoen anset for udbytte20-08-2121-05-21Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Afgørelse
SKM2021.426.LSRMomsfritaget eller momspligtig aktivitet – Forhøjelse af momstilsvar – Nedsættelse af lønsumsafgift20-08-2114-06-21Momspligt Afgørelse
SKM2021.425.LSRKrav om tilbagebetaling af eksportgodtgørelse19-08-2124-03-21Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2021.424.LSRAfslag på anmodning om genoptagelse af afgørelse om godtgørelse af udbytteskat19-08-2104-06-21Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2021.423.LSROpgørelse af beskatningsgrundlaget ved genleasing - én leasingkontrakt af 36 måneders varighed eller tre separate leasingkontrakter af hver 12 måneders varighed19-08-2104-06-21Personlig indkomst Afgørelse
SKM2021.422.VLRLigningslovens § 16 E – aktionærlån19-08-2126-07-21Personlig indkomst Dom
SKM2021.421.BRErhvervsmæssig virksomhed - Gårdbutik og bamselager19-08-2107-07-21Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomst Dom
SKM2021.420.SRTrust - boafgift - arv - gave19-08-2122-06-21Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2021.419.LSRNedsættelse af ejendomsværdiskat for udenlandsk ejendom - Indrejseforbud for turister19-08-2118-06-21Ejendomsværdiskat Afgørelse
SKM2021.418.LSREkstraordinær genoptagelse af indkomstansættelsen18-08-2126-03-21Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2021.417.LSRRådgivning om nikkelallergi – Momsfritagelse18-08-2110-05-21Momsfritagelse og -godtgørelse Afgørelse
SKM2021.416.SRTrust, boafgift, arv, gave18-08-2122-06-21Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2021.415.SRBegrænset skattepligt til Danmark som følge af fast driftssted18-08-2122-06-21Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2021.414.SRUdbytteudlodning - Ej begrænset skattepligt - Norsk moderselskab18-08-2125-05-21Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2021.413.SKTSTKorttidsudlejning af to-familieshus - Forældelse og adgang til at anmode om genoptagelse18-08-2118-08-21Når man ønsker en sag genoptaget + Udleje og bortforpagtning SKM-meddelelse
SKM2021.412.SRIkke ledelsens sæde eller fast driftssted i Danmark - hjemmearbejdsplads16-08-2125-05-21Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2021.411.BRSkattefri befordringsgodtgørelse16-08-2109-07-21Personlig indkomst Dom
SKM2021.410.BRErhvervsmæssig virksomhed – stutteri – nyt spørgsmål16-08-2107-07-21Personlig indkomst + Virksomheder Dom
SKM2021.409.ØLRForrentning af ikke indeholdt udbytteskat16-08-2102-07-21Renter og gebyrer Dom
SKM2021.408.BRFri sommerbolig – rådighedsbeskatning – privat anvendelse ulovlig12-08-2130-06-21Personlig indkomst Dom
SKM2021.406.BRForskerskatteordningen – fuld skattepligt10-08-2123-06-21Personlig indkomst Dom
SKM2021.405.BRNægtelse af fradrag for driftsomkostning10-08-2102-07-21Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2021.404.ØLRMomslovens § 13, stk. 2, 2. led – automobilforhandlers momspligtig ved salg af indbytningsbiler09-08-2105-07-21Momsfritagelse og -godtgørelse Dom
SKM2021.403.BRKursgevinst – fremmed valuta – kommanditist – gældseftergivelse - sagsbehandlingsfejl09-08-2102-06-21Personlig indkomst Dom
SKM2021.402.VLRGenoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 35 g05-08-2122-06-21Når man ønsker en sag genoptaget Dom
SKM2021.401.BRSkønsmæssig forhøjelse – negativt privatforbrug – ikke fyldestgørende regnskaber – ikke grundlag for at tilsidesætte skønnet 05-08-2117-06-21Personlig indkomst Dom
SKM2021.400.BREt tidligere ægtepar skulle beskattes af yderligere lønindkomst, maskeret udbytte og værdien af fri bolig04-08-2112-05-21Personlig indkomst Dom
SKM2021.399.BRTilbagebetalingskrav for afdrag på skattegæld var forældet – ikke suspension03-08-2117-06-21Forældelse Dom
SKM2021.398.BRSkattefri rejsegodtgørelse - beskattes af værdi af fri bil - befordringsfradrag02-08-2116-06-21Personlig indkomst Dom
SKM2021.397.BRUdbetaling af skattefri rejsegodtgørelse02-08-2116-06-21Personlig indkomst Dom
SKM2021.396.BRIndsætninger på bankkonti30-07-2115-06-21Personlig indkomst Dom
SKM2021.395.BRNægtelse af fradrag for købsmoms – underleverandører - fakturakrav30-07-2109-06-21Fradrag Dom
SKM2021.394.BRUnderleverandører – nægtelse af fradrag for købsmoms – hæftelse for ikke-indeholdt A-SKAT og AM-bidrag30-07-2131-05-21Fradrag + Andet vedr. A-skat og arbejdsmarkedsbidrag Dom
SKM2021.393.BRAktieavance og udbytte – rette indkomstmodtager – grov uagtsomhed30-07-2104-06-21Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2021.392.ØLREjendomsavance - Tinglyst - Reel ejer30-07-2102-06-21Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2021.391.BRErhvervsmæssig virksomhed – udskillelse i driftsdele - afvisning af nye spørgsmål30-07-2104-06-21Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2021.390.BRForvaltningsret og formueretlig forældelse29-07-2109-06-21Arv og gaver Dom
SKM2021.389.BRDobbeltbeskatning – personligt arbejde udøvet ombord på luftfartøj i international trafik29-07-2108-06-21Personlig indkomst + Udenlandsk indkomst Dom
SKM2021.388.ØLRStraf – skattesvig – ulovligt aktionærlån – værdi af fri bil – tilregnelse – beregning af skatteunddragelsen – straffehjemmel29-07-2107-06-21Straf Dom
SKM2021.387.SRLigningslovens § 4 - partnerselskab, ejerandel 5-10%, selvstændigt erhvervsdrivende16-07-2122-06-21Virksomheder Bindende svar
SKM2021.385.SKTSTSKM2020.531.HR - Adgang til at anmode om genoptagelse16-07-2116-07-21Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder SKM-meddelelse
SKM2021.384.SRElafgift - Afgiftsgodtgørelse - Opladning af elbiler hos boligforening15-07-2125-05-21Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2021.383.SKTSTPålæg om oplysningspligt efter skattekontrollovens § 62 - pengeoverførselsvirksomheder og danske agenter for udenlandske pengeoverførselsvirksomheder14-07-2122-06-21Personlig indkomst SKM-meddelelse
SKM2021.382.SKTSTPålæg om oplysningspligt efter skattekontrollovens § 62 - E-money virksomheder14-07-2122-06-21Personlig indkomst SKM-meddelelse
SKM2021.381.SRMomsfradrag - konkursbo - interessentskabs momsfradrag ved konkurs14-07-2122-06-21Fradrag Bindende svar
SKM2021.380.SRMoms på serviceydelser ifm. udlejning af lejligheder13-07-2122-06-21Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2021.379.SRElafgift - Afgiftsgodtgørelse - Ladestandere til elbiler09-07-2122-06-21Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2021.377.SRHybrid kernekapital - kapitalinstrument anset for anlægskapital09-07-2122-06-21Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2021.376.SRMoms - udlejning og drift af ladestandere - prisafslag09-07-2125-05-21Momsgrundlag + Fradrag Bindende svar
SKM2021.375.BRIndsætning – mellemregningskonto – skattepligtig indkomst09-07-2101-06-21Personlig indkomst Dom
SKM2021.374.BRIndsætninger på bankkonto09-07-2126-05-21Personlig indkomst Dom
SKM2021.373.SKTSTFradrag for tab på unoterede aktier og gennemsnitsmetoden - SKM2021.100.BR - Forældelse og adgang til at anmode om genoptagelse08-07-2108-07-21Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder SKM-meddelelse
SKM2021.372.LSRTilbagebetaling af gas- og CO2-afgift - Reguleringer af gas- og CO2-afgiftsgodtgørelse08-07-2106-05-21Energi og kuldioxid Afgørelse
SKM2021.371.BRUnderleverandører - nægtelse af fradrag for købsmoms - hæftelse for ikke-indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag08-07-2126-05-21Fradrag + Andet vedr. A-skat og arbejdsmarkedsbidrag Dom
SKM2021.370.LSRForhøjelse af momstilsvar - Ydelser i forbindelse med medlemsfordele anset for udtaget som gaver07-07-2119-05-21Fradrag Afgørelse
SKM2021.369.LSRModregning i virksomheds kreditsaldo fra skattekontoen til dækning af gæld vedrørende virksomhedens indehavers restskat og inddrivelsesrenter07-07-2122-06-21Modregning og transport Afgørelse
SKM2021.368.LSRMomsfritagelse for velgørende arrangement07-07-2119-05-21Momsfritagelse og -godtgørelse Afgørelse
SKM2021.367.LSREkstraordinær genoptagelse - Udbetaling af skattekredit – Tilbagebetaling af skattekredit07-07-2105-05-21Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2021.366.SRInvesteringsselskab, investering i andet end værdipapirer07-07-2127-04-21Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2021.365.LSRFradrag for moms af byggemodningsudgifter mv.07-07-2121-05-21Fradrag Afgørelse
SKM2021.364.LSRToldskyld - Toldfritagelse07-07-2121-05-21Særlige procedurer Afgørelse
SKM2021.363.VLRForhøjelse af momstilsvar for hotel- og restaurationsvirksomhed-07-07-2121-05-21Fakturerings- og regnskabsbestemmelser Dom
SKM2021.362.LSRAktindsigt i dokumenter i forbindelse med amerikanske retssager om udbytte07-07-2112-08-20Når man ønsker aktindsigt Afgørelse
SKM2021.361.VLRForhøjelse af momstilsvar for hotel- og restaurationsvirksomhed07-07-2121-05-21Fakturerings- og regnskabsbestemmelser Dom
SKM2021.360.BRSkattepligtig gældseftergivelse – kurs pari07-07-2119-05-21Personlig indkomst Dom
SKM2021.359.SRLigningslovens § 9 A - Midlertidigt arbejdssted - Bygge- og anlægsarbejde07-07-2122-06-21Personlig indkomst Bindende svar
SKM2021.358.BRSkatteankestyrelsen havde med rette afvist en klage over SKAT06-07-2124-06-21Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2021.357.ØLRLigningslovens § 16 E - aktionærlån – skatteforvaltningslovens § 48 - omgørelse06-07-2121-06-21Personlig indkomst Dom
SKM2021.356.SRInvestering i kryptovaluta gennem selskab ikke anset for maskeret udlodning05-07-2122-06-21Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2021.355.SRTrustkapital erhvervet på tidspunkt for arveudlæg05-07-2122-06-21Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2021.354.SRElafgift - Godtgørelse af elektricitet - Ladestandere til elbiler05-07-2122-06-21Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2021.353.HRUdenlandske investeringsinstitutter havde ikke krav på tilbagebetaling af indeholdt udbytteskat. Ikke grundlag for fornyet forelæggelse for EU-Domstolen05-07-2124-06-21Selskabsbeskatning Dom
SKM2021.352.SRArbejdsgiverbetalt trivselstjek02-07-2122-06-21Personlig indkomst Bindende svar
SKM2021.351.SRSkattepligt - dobbeltdomicil - kvalifikation af udenlandsk selskab - DBO med USA02-07-2125-05-21Personlig indkomst Bindende svar
SKM2021.350.SRSkattepligt - dobbeltdomicil - kvalifikation af udenlandsk selskab - DBO med USA02-07-2125-05-21Personlig indkomst Bindende svar
SKM2021.349.SRFast driftssted - arbejde på jernbane01-07-2122-06-21Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2021.348.SRIkke fast driftssted, produktspecialist, træning af sælgere01-07-2122-06-21Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2021.347.SROverdragelse - jordareal - momsfritagelse01-07-2122-06-21Momspligt Bindende svar
SKM2021.346.SROverdragelse - byggegrund - momsfritagelse01-07-2122-06-21Momspligt Bindende svar
SKM2021.345.VLRVærdiansættelsescirkulæret - +/- 15 %’s-reglen ved gave – særlige omstændigheder01-07-2123-06-21Arv og gaver + Dødsboer (skat) Dom
SKM2021.344.BRErhvervsmæssig virksomhed – fradrag for underskud – skovbrug30-06-2119-05-21Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2021.343.BRIndsætninger – hævninger – skattepligtig indkomst30-06-2112-05-21Personlig indkomst Dom
SKM2021.341.BRSwapaftales tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed30-06-2119-05-21Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2021.340.SRVirksomhedsmidler kan indsættes på skattekontoen, uden det udgør en hævning30-06-2122-06-21Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Bindende svar
SKM2021.339.SRUdlejning af flydende boliger - anpartsreglerne - virksomhedsordningen30-06-2122-06-21Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Bindende svar
SKM2021.338.VLRStraf – dokumentfalsk – registreringsafgift – falsk stelnummer – flytning af nummerplader29-06-2122-04-21Straf Dom
SKM2021.337.SRBeskatning af pensionsudbetalinger - DBO mellem Danmark og Luxembourg29-06-2122-06-21Personlig indkomst Bindende svar
SKM2021.336.BRTold – toldskyld – unddragelse fra toldtilsyn – fritagelse efter EF-toldkodeksens artikel 23929-06-2118-05-21Erhvervsmæssig import Dom
SKM2021.335.ØLRSkattemyndighederne var berettiget til at udøve et skøn over kontrollerede transaktioner, da transaktionerne ikke var fastsat på armslængdevilkår, ligesom Transfer pricing-dokumentationen var mangelfuld. Skattemyndighedernes skøn skulle dog tilsidesættes.29-06-2112-05-21Transfer pricing Dom
SKM2021.333.SRRette indkomstmodtager af overskudsandel, selvstændig erhvervsdrivende, deltager i interessentskab28-06-2125-05-21Virksomheder Bindende svar
SKM2021.332.HRValutakursgevinst – kursgevinstlovens § 23 – TEUF art. 6328-06-2121-06-21Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2021.331.VLRRetserhvervelsestidspunkt – indestående på andelshaverkonti25-06-2118-05-21Personlig indkomst Dom
SKM2021.330.ØLRRegistreringsafgiftslovens § 3 b - ret til straksibrugtagning af køretøj ved ansøgning om tilladelse til afgiftsberigtigelse med forholdsmæssig afgift efter § 3 b24-06-2119-05-21Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2021.329.ØLRSyn og skøn af ejendom i Frankrig uden anvendelse af Haagerkonventionen24-06-2128-05-21Processuelle bestemmelser Kendelse
SKM2021.328.ØLRSpil – Blokering af hjemmesider med udbud af spil uden tilladelse samt fortolkning af spillelovens udbudsbegreb24-06-2126-05-21Spil, lotteri, gevinster og væddemål Kendelse
SKM2021.327.SRPvc-afgift - Dækningsafgift - Julepynt med ledninger24-06-2125-05-21Miljøafgifter Bindende svar
SKM2021.326.SRAfgift af pose24-06-2125-05-21Miljøafgifter Bindende svar
SKM2021.325.SRElpatronordningen Kraftvarmekapacitet Tredjemand24-06-2120-10-20Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2021.324.SKTSTListe over anerkendte luftfartsselskaber 202123-06-2122-06-21Momsfritagelse og -godtgørelse SKM-meddelelse
SKM2021.323.BR”Sommerhusreglen” efter ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 222-06-2118-05-21Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2021.322.BRErhvervsmæssig virksomhed – fradrag for tab22-06-2112-05-21Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2021.320.SKTSTFastsættelse af grundlaget for ejendomsværdiskat for ejendomme beliggende i udlandet for indkomståret 202021-06-2121-06-21Ejendomsværdiskat SKM-meddelelse
SKM2021.319.ØLRBetaling fra et dansk søsterselskab til et udenlandsk søsterselskab uden forretningsmæssig begrundelse beskattet hos den fysiske hovedaktionær21-06-2112-05-21Transfer pricing Dom
SKM2021.318.SRSkattepligt af afkast - udbetalinger fra livsforsikring - udenlandsk forsikringsselskab21-06-2125-05-21Pensionsafkastbeskatning (PAL) Bindende svar
SKM2021.317.ØLRStraf – skattesvig – lejeindtægter – accept af risiko - forsæt21-06-2104-05-21Straf Dom
SKM2021.316.SRTegningsretter - ligningslovens § 7 P15-06-2127-04-21Personlig indkomst Bindende svar
SKM2021.315.BRSkattepligt – bopæl – maskeret udbytte15-06-2112-05-21Personlig indkomst Dom
SKM2021.314.SROmbytning af aktier og warrants - handelsværdi - skattefri - aktieløn - afståelsesbeskatning14-06-2125-05-21Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomst Bindende svar
SKM2021.313.SRKoncernintern overdragelse af aktier, udbytte, omgåelsesklausulen i LL § 314-06-2127-04-21Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2021.312.LSREl-patronordningen - Tilbagebetaling af gasafgift14-06-2108-04-21Energi og kuldioxid Afgørelse
SKM2021.311.LSRGrundlag for nedsat boafgift11-06-2113-04-21Arv og gaver Afgørelse
SKM2021.310.BRHæftelse for registreringsafgift – flexleasing – realitet11-06-2112-05-21Motor - Indregistrering og vægtafgift Dom
SKM2021.309.LSRAfslag på genoptagelse af en forenings skatteansættelser - Fradragsret for lønudgifter mv. afholdt i forbindelse med filantropiske aktiviteter11-06-2131-03-21Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2021.308.LSRBeskatning af værdi af fri bil - Nyvognsprisen11-06-2116-04-21Personlig indkomst Afgørelse
SKM2021.307.LSRForhøjelse af skattepligtig indkomst - Udlejning af den ene del af en ejendom med to beboelseslejligheder10-06-2109-04-21Personlig indkomst Afgørelse
SKM2021.306.SRIrsk investeringsinstitut, transparent, beskatning af danske investorer, overenskomstbeskyttelse10-06-2125-05-21Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2021.305.LSRTrust - Ledelsens sæde i Danmark10-06-2129-04-21Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2021.304.ØLRKildeskat – beneficial owner – gennemstrømningsselskaber – moder-/datterselskabsdirektivet – dobbeltbeskatningsoverenskomster – selskabsskatteloven – administrativ praksis – kildeskatteloven09-06-2103-05-21Selskabsbeskatning Dom
SKM2021.303.BRKursgevinst–kommanditist–nonrecourse –fremmed valuta –gældseftergivelse -underkurs08-06-2110-05-21Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2021.302.SRBeskatning af merprovenu ved skævdeling, samt spørgsmålet om rette indkomstmodtager08-06-2125-05-21Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2021.301.SRForpagterbolig, beskatning af fri bolig (hovedaktionær)08-06-2127-04-21Personlig indkomst Bindende svar
SKM2021.300.HRFri bil – autocamper – rådighed – bevisbyrde – kørselsregnskab – rådighedsberøvelse07-06-2101-06-21Personlig indkomst Dom
SKM2021.299.BRTilsidesættelse af skøn over grundværdi07-06-2105-05-21Ejendomsvurdering Dom
SKM2021.298.SRAdministrator af gruppelivsaftale ej skattepligtig af bonusmidler og afkast heraf04-06-2125-05-21Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2021.297.SRAfbrydelse af international sambeskatning ved omstrukturering04-06-2125-05-21Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2021.296.SRSkattemæssigt hjemsted - Beskatning af aktier med ret til merafkast ved tilflytning til Danmark04-06-2123-03-21Personlig indkomst Bindende svar
SKM2021.295.SRPBL § 50 - Indtræden af fuld skattepligt03-06-2125-05-21Pensionsafkastbeskatning (PAL) Bindende svar
SKM2021.294.SRIndtræden af fuldskattepligt – erhvervsmæssig beskæftigelse - skattemæssigt hjemsted03-06-2125-05-21Personlig indkomst Bindende svar
SKM2021.293.SRTrust - boafgift - arv02-06-2125-05-21Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2021.292.BRBeskatning af fri bil og kontohævning02-06-2108-02-21Personlig indkomst Dom
SKM2021.291.SRHandel med kryptovaluta ikke anset for næring31-05-2125-05-21Personlig indkomst Bindende svar
SKM2021.290.BRSkattepligt til Danmark – Fraflytning – Indsætninger på konto – Forkortet ligningsfrist – Grov uagtsomhed27-05-2110-05-21Personlig indkomst Dom
SKM2021.289.LSRGodtgørelse af elafgift27-05-2108-04-21Energi og kuldioxid Afgørelse
SKM2021.288.SROphørsspaltning27-05-2127-04-21Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2021.287.LSROmlægning til kalenderårsregnskab - Lagerforskydning fra investeringsselskaber26-05-2131-03-21Personlig indkomst Afgørelse
SKM2021.286.LSRNulstilling af A-skat26-05-2106-05-21Arbejdsgiverens særlige pligter Afgørelse
SKM2021.285.LSRForening - Reklameydelse mod vederlag i forbindelse med modtagelse af en donation26-05-2116-04-21Momspligt Afgørelse
SKM2021.284.SRAfgiftspligt - Afbrænding af kulbrinter fra fremstillingsproces - Procesgodtgørelse - CO2-afgift af kulbrinter25-05-2123-02-21Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2021.283.SRElafgift - Afgiftsgodtgørelse - Opladning af firma elbiler hos medarbejderen25-05-2127-04-21Energi og kuldioxid + Fradrag Bindende svar
SKM2021.282.SRTinglysningsafgift - Afgiftsfritagelse - Ejerlejligheder25-05-2127-04-21Tinglysningsafgift Bindende svar
SKM2021.281.SRAktieløn og retserhvervelse20-05-2115-12-20Personlig indkomst Bindende svar
SKM2021.280.SRSkattepligtig aktieombytning - aktieavance eller udbytte - generel omgåelsesklausul20-05-2127-04-21Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2021.279.BRSalg af private ejendele20-05-2103-05-21Personlig indkomst Dom
SKM2021.278.SRPBL § 50 - skift af investeringsrådgiver19-05-2127-04-21Pensionsafkastbeskatning (PAL) Bindende svar
SKM2021.277.SRFast driftssted19-05-2127-04-21Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2021.276.LSRRegistreringsafgift - Betingelser for afgiftsfritagelse som mandskabsvogn18-05-2126-03-21Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2021.275.SRMomsfritagelse - Personbefordring med helikopter18-05-2127-04-21Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2021.274.LSRSalg af tre byggegrunde - Momspligtigt salg18-05-2129-03-21Momspligt Afgørelse
SKM2021.273.BRIndsætning på bankkonti – skattefrie lån og gevinster ved spil – negativt privatforbrug18-05-2106-05-21Personlig indkomst Dom
SKM2021.272.LSRAfslag på anmodning om værdiforringelseserklæring18-05-2124-03-21Ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2021.271.SRÆgtefællesuccession - halvdelen af driften af en udlejningsejendom - virksomhedsordningen18-05-2127-04-21Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Bindende svar
SKM2021.270.SRTysk familiefond - trust - transparent - ledelsens sæde - fraflytning18-05-2127-04-21Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2021.269.SRAktieprogram for medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer - anvendelse af styresignalet i SKM2020.351.SKTST17-05-2127-04-21Personlig indkomst Bindende svar
SKM2021.268.SRMoms og udleje af boligcontainere - ML § 4, stk. 1.17-05-2123-03-21Momspligt Bindende svar
SKM2021.267.HRIkke sagkyndig vurdering af arveudlagt ejendoms handelsværdi17-05-2126-04-21Dødsboer (ejendomme) + Ejendomsvurdering + Processuelle bestemmelser + Dødsboer (skat) Kendelse
SKM2021.266.VLRStraf – registreringsafgift – medvirken til falsk forklaring for retten – dokumentfalsk ved identitetsændring af bil - våbenloven17-05-2112-06-17Straf Dom
SKM2021.265.LSROmberegnet grundværdi samt fastsættelse af fradrag for forbedringer17-05-2122-12-20Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2021.264.BRFri bil – nulstilling – reel hovedanpartshaver – reel direktør17-05-2105-05-21Personlig indkomst Dom
SKM2021.263.VLRSalg af underskudsselskab – afskæring af underskudsfremførsel12-05-2103-05-21Selskabsbeskatning Dom
SKM2021.262.LSRFritagelse for betaling af renter og gebyr tilskrevet selskabets skattekonto - Fejlindberetning12-05-2110-03-21Eftergivelse og gældssanering Afgørelse
SKM2021.261.LSRVurdering – Ændring af benyttelseskode pr. 1. oktober 2016 fra 09 – Ubebygget areal (ikke landbrug) til 17 – Ubebygget landbrugslod12-05-2131-03-21Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2021.260.SRSkattemæssigt fradrag ved indbetaling til fond12-05-2127-04-21Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2021.259.SRAfvisning - forudsætninger for bindende svar10-05-2127-04-21Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2021.258.SRKommunal parkeringsfond - ikke afgiftspligtig person07-05-2127-04-21Momspligt Bindende svar
SKM2021.257.SRFond – efterbeskatning – ubenyttede hensættelser – overgang til lagerprincip for porteføljeaktier06-05-2127-04-21Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2021.256.LSRForholdsmæssig registreringsafgift (leasing)05-05-2112-03-21Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2021.255.SRMoms - platform - formidling af varesalg05-05-2127-04-21Momspligt + Momsgrundlag Bindende svar
SKM2021.254.SANSTAfslag på aktindsigt - Korrespondance mellem Danmark og Storbritannien vedrørende en Mutual Agreement Procedure05-05-2116-02-21Når man ønsker aktindsigt Afgørelse
SKM2021.253.LSRAktindsigt i korrespondance med udenlandsk myndighed ikke imødekommet05-05-2106-02-18Når man ønsker aktindsigt Afgørelse
SKM2021.252.LSRFast driftssted, begrænset skattepligt05-05-2123-06-20Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2021.251.HRSkønsmæssig forhøjelse af skattepligtig indkomst – mangelfuld transfer pricing- dokumentation – ikke grundlag for at tilsidesætte skøn – koncernforbundne selskaber04-05-2126-04-21Transfer pricing Dom
SKM2021.250.SRSuccessionsoverdragelse – pengetankreglen - udlejningsejendomme - kontorhotel - passiv kapitalanbringelse04-05-2127-04-21Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2021.249.LSRFradrag for købsmoms - Aktivitet med væddeløbsstald og salg af heste - Selvstændig økonomisk virksomhed04-05-2128-08-20Fradrag Afgørelse
SKM2021.248.LSRAfslag på aktindsigt med henvisning til tavshedspligten04-05-2110-03-21Når man ønsker aktindsigt Afgørelse
SKM2021.247.LSRSkattefri befordringsgodtgørelse - Bestyrelsesmedlem04-05-2125-03-21Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2021.246.SRHåndværkerfradrag - installation af varmepumpe finansieret via leasingkontrakt - periodisering04-05-2127-04-21Personlig indkomst Bindende svar
SKM2021.245.LSRRegistreringsafgiftspligt - Mandskabsvogn - Privat kørsel04-05-2110-03-21Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2021.244.BRParcelhusreglen - skilsmisse04-05-2129-04-21Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2021.243.LSRUddelinger fra fond - Mindreårigt barn – ej selvangivet honorar – forældrene handlet groft uagtsomt – ansættelse ikke foretaget rettidigt03-05-2125-03-21Personlig indkomst Afgørelse
SKM2021.242.LSRFastsættelse af indgangsværdi ved salg af ejendom03-05-2112-03-21Ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2021.241.LSRAfgiftsfritagelse for motorbrændstof til fly03-05-2120-04-21Energi og kuldioxid Afgørelse
SKM2021.240.LSRHandel med kryptovaluta - Fortjeneste03-05-2129-03-21Personlig indkomst Afgørelse
SKM2021.239.LSRKlage over grundværdien pr. 1. oktober 2014 - Nedsættelse03-05-2118-03-21Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2021.238.LSRKlage over grundværdien pr. 1. oktober 201303-05-2131-03-21Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2021.237.ØLRRentelovens § 8, stk. 1, og § 8, stk. 2, jf. § 3, stk. 5 – momslovens § 4, stk. 1, 1. pkt.03-05-2129-04-21Momspligt + Andet om moms Dom
SKM2021.236.LSRKlage over grundværdi pr. 1. oktober 201303-05-2131-03-21Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2021.235.SRElafgift, Forbruger af elektricitet, Levering af kulde03-05-2120-10-20Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2021.234.LSRKlage over årsomvurderingen pr. 1. oktober 2018 - Grundværdi03-05-2129-03-21Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2021.233.SRDefinition skattefri porteføljeaktier og tidspunkt statusskifte konvertering29-04-2127-04-21Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2021.232.SRSkattepligtig indkomst, medregning af tjenestemandsforpligtelser29-04-2123-03-21Virksomheder Bindende svar
SKM2021.231.VLRStraf – frifindelse – momssvig – revisor rolle28-04-2114-08-18Straf Dom
SKM2021.230.VLRStraf – momssvig – skattesvig – særlig grov karakter28-04-2103-10-19Straf Dom
SKM2021.229.ØLRStraf – illegal told – lufthavn - cigaretter28-04-2115-08-19Straf Dom
SKM2021.228.SKTSTForlængelse af fristen for indsendelse af en anmodning om at gøre brug af den forenklede ordning fastsat i SKM.2020.172.SKTST, jf. SKM2019.145.SKTST, SKM2019.414.SKTST og SKM2019.548.SKTST - Styresignal27-04-2127-04-21Andet om moms Styresignal
SKM2021.227.ØLRStraf- skattesvig- momssvig - uregistreret virksomhed23-04-2106-04-21Straf Dom
SKM2021.226.BRTinglysningsafgift23-04-2115-04-21Tinglysningsafgift Dom
SKM2021.224.BRNægtelse af fradrag for købsmoms – underleverandører - fakturakrav23-04-2119-04-21Fradrag Dom
SKM2021.223.SRFælles ejendomsselskab - Hovedaktionærbeskatning22-04-2123-03-21Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2021.222.VLRRegistreringsafgiftslovens § 2, stk. 1. nr. 4 – afgiftsfritagelsen for rustvogne26-03-2126-03-21Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2021.221.ØLRLønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende – dykkervirksomhed – konsulentaftale21-04-2131-03-21Andet vedr. A-skat og arbejdsmarkedsbidrag Dom
SKM2021.220.ØLRErstatning for beslaglæggelse af motorkøretøj - forældelse21-04-2125-03-21Processuelle bestemmelser Dom
SKM2021.219.SRUdenlandsk kollektiv investeringsinstitut, nordisk ejendomsinvesteringsfond, nordisk dobbeltbeskatningsoverenskomst, subjektiv og objektiv skattepligt i hjemlandet, retmæssig ejer af udbytte21-04-2123-03-21Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2021.218.SRTransparente enheder, omkvalificering, investering20-04-2123-03-21Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2021.217.SRFuld skattepligt til Danmark ophører ved fraflytning til udlandet uden at etablere sig i udlandet. Genindtræden af fuld skattepligt ved ophold i Danmark19-04-2123-03-21Personlig indkomst Bindende svar
SKM2021.216.SRTransparente enheder, omkvalificering, investering19-04-2123-03-21Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2021.215.SRRåstofafgift - Afgiftspligt - Registreringspligt - Opsugning af sand og grus fra kontinentalsoklen (dansk havbund)19-04-2123-02-21Miljøafgifter Bindende svar
SKM2021.214.SRRåstofafgift - Afgiftspligt - Registreringspligt - Opsugning af sand og grus fra kontinentalsoklen (dansk havbund)19-04-2123-02-21Miljøafgifter Bindende svar
SKM2021.213.SRFast driftssted, medarbejder16-04-2123-03-21Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2021.212.SRFradragsret for børnedagplejere - konsekvens af brugen af standardfradrag (LL § 9 H)16-04-2123-02-21Personlig indkomst Bindende svar
SKM2021.211.SRBeskatning af internationale eksperter16-04-2123-03-21Personlig indkomst Bindende svar
SKM2021.210.SRSelvstændigt erhvervsdrivende LL § 4, deltager i P/S16-04-2123-03-21Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2021.209.BRErhvervsmæssig virksomhed – fradrag for underskud - virksomhedsskatteordningen16-04-2109-04-21Fradrag og afskrivninger + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Dom
SKM2021.207.SROphævelse af aktieklasser med forskellige økonomiske rettigheder - vedtægtsændring15-04-2123-03-21Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2021.206.SRDansk skattepligt - COVID-19 - forskerskatteordningen14-04-2123-03-21Personlig indkomst Bindende svar
SKM2021.205.ØLRIkke ophævelse af fællesregistrering med tilbagevirkende kraft på grund af misbrug14-04-2126-03-21Andet om moms + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold Dom
SKM2021.204.VLRDispensation for fristoverskridelse efter skatteforvaltningslovens § 35, stk. 614-04-2106-04-21Når man vil klage Dom
SKM2021.203.SRMoms - Fællesregistrering efter momsreguleringsperiodens udløb13-04-2123-03-21Andet om moms Bindende svar
SKM2021.202.SRMoms/registreringsafgift - tilladt kørsel i varevogne og mandskabsvogne13-04-2123-03-21Fradrag + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Bindende svar
SKM2021.201.SRVedtægtsændringer udgjorde ikke afståelse af anparter13-04-2123-03-21Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2021.200.SRSuccession i varelager ved udlodning fra dødsbo13-04-2123-03-21Personlig indkomst Bindende svar
SKM2021.199.SROmstrukturering - generationsskifte13-04-2123-02-21Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2021.198.SRGenerationsskifte - omstrukturering13-04-2123-02-21Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2021.197.SRMomsfritagelse - salg af gammel hospitalsbygning - ML § 13, stk. 1, nr. 9.13-04-2123-02-21Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2021.196.SRStruktureret fordring - virksomhedsordning13-04-2123-03-21Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2021.195.SRMoms - fællesregistrering efter momsreguleringsperiodens udløb12-04-2123-03-21Andet om moms Bindende svar
SKM2021.193.SRSolcelleanlæg udgjorde ikke passiv kapitalanbringelse12-04-2123-03-21Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2021.192.SRSelskabsskattelovens § 2 D - nytegning af aktier12-04-2123-03-21Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2021.191.BRDirektørs mellemregning med selskab - Lån eller løn – Dokumentation for reelt låneforhold – Statsskattelovens § 409-04-2103-03-21Personlig indkomst Dom
SKM2021.190.BRKunstnervirksomhed – arkitektvirksomhed – én eller flere virksomheder – erhvervsmæssig virksomhed – sygdom09-04-2124-03-21Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomst Dom
SKM2021.189.LSRBetingelser for momsfritagelse - Forenings salg af øl, vin, bøger mv.09-04-2115-03-21Momsfritagelse og -godtgørelse Afgørelse
SKM2021.188.LSRFradrag for tab på debitorer09-04-2111-02-21Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2021.187.ØLRArbejdsudleje - byggeopgaver08-04-2124-03-21Udenlandsk arbejdskraft Dom
SKM2021.186.BREkstraordinær genoptagelse – skattepligt - forskerskatteordningen07-04-2129-03-21Personlig indkomst Dom
SKM2021.185.BRFri bil – abonnement til alarmsystem – valutaindsætning06-04-2122-03-21Personlig indkomst Dom
SKM2021.184.BRSKATs ændring af en ulovlig praksis om den momsmæssige behandling af betalings- og kreditkortgebyrer – spørgsmål om, fra hvornår praksisændringen kunne håndhæves over for en momspligtig detailhandelsvirksomhed31-03-2124-03-21Momspligt + Momsgrundlag Dom
SKM2021.183.LSRAfskrivningssaldo for driftsmidler og goodwill efter skattefri fusion31-03-2118-11-20Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2021.182.SRLeveringssted ved salg af træpiller - fjernsalg30-03-2123-03-21Handel med udlandet og betalingspligtige personer Bindende svar
SKM2021.181.SKTSTPålæg om oplysningspligt efter skattekontrollovens § 62 - platformsbaserede tjenester30-03-2123-03-21Personlig indkomst + Kontrolbestemmelser SKM-meddelelse
SKM2021.180.BRMomslovens §§ 12 og 46 – toldlovens § 39, stk. 1, nr. 4 – unddragelse af toldtilsyn – pligt til at betale importmoms – betalingspligt og hæftelse for importmomsen30-03-2115-03-21Erhvervsmæssig import Dom
SKM2021.179.LSRForhøjelse af gaveafgift - Familielån30-03-2130-03-20Arv og gaver Afgørelse
SKM2021.178.SRMoms – forudbetaling i fællesregistrering – levering efter udtræden af fællesregistrering30-03-2123-02-21Andet om moms Bindende svar
SKM2021.177.SRUdlodning af fordring - begrænset skattepligt - omgåelsesklausul30-03-2123-02-21Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2021.176.LSRSkattefri aktieombytning30-03-2104-12-19Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2021.175.LSRKlage over at Skatterådet har anset 3 spørgsmål i en anmodning om bindende svar for bortfaldet30-03-2113-12-19Når man ønsker vejledning eller information Afgørelse
SKM2021.174.LSRFradrag for tab på goodwill29-03-2110-02-21Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2021.173.ØLRSkattepligtige gaver eller skattefrie lån29-03-2119-03-21Personlig indkomst Dom
SKM2021.172.BRFri bolig – Forlænget ligningsfrist29-03-2110-02-21Personlig indkomst Dom
SKM2021.171.SRMoms - kommune - kystsikringsarbejder - bidrag fra lodsejere - tilskud til kystsikringslag29-03-2123-03-21Momsgrundlag + Momspligt Bindende svar
SKM2021.170.BRErhvervsmæssig virksomhed – fradrag for underskud - kunsthandel og galleri29-03-2111-03-21Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2021.169.SKTSTPålæg om oplysningspligt efter momslovens § 75, stk. 526-03-2126-01-21Kontrolbestemmelser + Handel med udlandet og betalingspligtige personer SKM-meddelelse
SKM2021.168.SROverdragelse af konvertibel obligation mellem ægtefæller, fordeling af anskaffelsessum mellem hovedaktionæraktier og konvertibel obligation efter gennemsnitsmetoden for hovedaktionærer25-03-2123-03-21Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2021.167.SRUdbytter, værnsregel25-03-2125-02-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2021.166.DEPKommentar - hævet sagsanlæg - SKM2018.511.LSR25-03-2125-03-21Transfer pricing SKM-meddelelse
SKM2021.164.BRSøgemålsfrist - afvisning24-03-2103-03-21Personlig indkomst Dom
SKM2021.163.BRSkønsmæssig forhøjelse - løn24-03-2126-02-21Personlig indkomst Dom
SKM2021.162.ØLRIndsætninger på bankkonto –lån eller gave –ekstraordinær genoptagelse –sagsbehandlingsfejl24-03-2109-03-21Personlig indkomst + Når man ønsker en sag genoptaget Dom
SKM2021.161.HREkstraordinær genoptagelse – særlige omstændigheder24-03-2122-03-21Når man ønsker en sag genoptaget Dom
SKM2021.160.SRErstatning anset for afståelse af fast ejendom - varig middelbar rettighed23-03-2123-02-21Ejendomsavancebeskatning + Afskrivninger og fradrag Bindende svar
SKM2021.159.BROmkostningsgodtgørelse – hæftelse - aftalegrundlag23-03-2115-02-21Omkostningsgodtgørelse Dom
SKM2021.158.SRSkattemæssigt hjemsted - DBO Tyskland22-03-2123-02-21Personlig indkomst Bindende svar
SKM2021.157.BRFiktivt låneforhold – Rentefradrag – Statsskattelovens § 6, stk. 1, litra e, Tabsfradrag – Nye spørgsmål – Skatteforvaltningslovens § 4822-03-2113-10-20Personlig indkomst Dom
SKM2021.156.ØLRMaskeret udlodning22-03-2126-02-21Personlig indkomst Dom
SKM2021.155.BROpgørelse af lønsumsafgiftsgrundlag for fællesregistrering22-03-2120-01-21Opgørelse, angivelse og betaling Dom
SKM2021.154.SKTSTHøjesteretsdom SKM2020.14.HR om omvalg efter skatteforvaltningslovens § 3019-03-2119-03-21Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber SKM-meddelelse
SKM2021.153.LSRGenoptagelse og ændring af fradrag for forbedringer19-03-2112-02-21Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2021.152.LSRGodtgørelse af gasafgift - Måling med tilbagevirkende kraft19-03-2111-12-20Energi og kuldioxid Afgørelse
SKM2021.151.SRBegrænset skattepligt, udbytteudlodning til udenlandsk moderselskab, retmæssig ejer, omgåelses-klausul18-03-2126-01-21Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2021.150.ØLRIkke grundlag for at tilsidesætte skattemyndighedernes skønsmæssige forhøjelse af skatteyders skattepligtige indkomst18-03-2120-01-21Personlig indkomst Dom
SKM2021.149.SRHollandsk Cooperative - Skattemæssig transparent efter danske skatteregler17-03-2123-02-21Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2021.148.BRPrivate hævninger fra selskaber17-03-2119-01-21Personlig indkomst Dom
SKM2021.147.SRFast driftssted, medarbejder, hjælpende eller forberedende karakter17-03-2123-02-21Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2021.146.BREj ret til fradrag for friholdelse af hovedanpartshaver for tab på kautionsforpligtelse17-03-2108-02-21Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2021.145.SRAktieavance, aktieombytning, gældsbrev, handelsværdi17-03-2123-02-21Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2021.144.BRBetingelser for afgiftsfritagelse for brændselsforbrug ikke opfyldt17-03-2105-01-21Energi og kuldioxid Dom
SKM2021.143.LSRFritagelse for betaling af beregnede renter af for sent betalt skat – Eftergivelse af renter16-03-2109-12-20Eftergivelse og gældssanering Afgørelse
SKM2021.142.LSREkstraordinær genoptagelse samt fradrag for underskud af landbrugsvirksomhed16-03-2118-12-20Virksomheder Afgørelse
SKM2021.141.LSRRefusion af rejseudgifter - Maskeret udbytte16-03-2126-10-20Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Afgørelse
SKM2021.140.SKTSTListe over anerkendte luftfartsselskaber for 202116-03-2116-03-21Momsfritagelse og -godtgørelse SKM-meddelelse
SKM2021.139.SRLigningslovens § 4 - Partnerselskab - nye deltagere i ejerkredsen15-03-2126-01-21Virksomheder Bindende svar
SKM2021.138.BRFradrag for tab – bindende svar15-03-2108-02-21Personlig indkomst + Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2021.137.VLRBeskikkelse af forsvarer – administrativ straffesag - afslået12-03-2108-02-21Straf Kendelse
SKM2021.136.VLRArbejdsudleje - gartneri11-03-2105-02-21Udenlandsk arbejdskraft Dom
SKM2021.135.BRBeskatning af værditilvækst - skønsmæssig ansættelse - ekstraordinær genoptagelse - grov uagtsomhed - kundskabstidspunkt10-03-2108-01-21Personlig indkomst Dom
SKM2021.134.VLRSalær i straffesag – størrelse af salæret – undersøgelse af retmæssighed af rejste krav omfattet – samlet behandling10-03-2117-12-20Straf Kendelse
SKM2021.133.ØLRRegistreringsafgiftskrav skulle ikke nedsættes10-03-2119-01-21Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2021.132.SRAktier - reel økonomisk virksomhed09-03-2123-02-21Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2021.131.SRDeleleasing/splitning af kaffemaskiner08-03-2123-02-21Personlig indkomst Bindende svar
SKM2021.130.SRRejsereglerne - Afbrydelse af 12 måneders grænsen i Ligningsloven § 9 A, stk. 608-03-2123-02-21Personlig indkomst Bindende svar
SKM2021.129.VLRStraf – skattesvig – selvanmeldelse – kapitalindkomst fra udlandet - frifindelse08-03-2128-01-21Straf Dom
SKM2021.128.ØLRStraf – momssvig – kildeskat – emballageafgift – ølafgift – vinafgift – skattesvig – indrejseforbud for bestandig08-03-2102-10-20Straf Dom
SKM2021.127.ØLRSærlige omstændigheder - Værdiansættelse af ejendom08-03-2125-01-21Dødsboer (ejendomme) Kendelse
SKM2021.126.SRFuld skattepligt til Danmark - fraflytning08-03-2123-02-21Personlig indkomst Bindende svar
SKM2021.125.BRRette sagsøgte og beskatning af arveforskud mellem søskende08-03-2129-01-21Arv og gaver + Personlig indkomst Dom
SKM2021.124.SRTrust - tilflytning - ledelsens sæde - lempelse - pensionskasseordning08-03-2123-02-21Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2021.123.BRIndsætninger på konto – fælleskonto – ekstraordinær genoptagelse08-03-2105-01-21Personlig indkomst + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Dom
SKM2021.122.BRIndsætninger på bankkonto - ekstraordinær genoptagelse05-03-2125-01-21Personlig indkomst Dom
SKM2021.121.SRElafgift - Afgiftsgodtgørelse - Opladning af elbiler04-03-2126-01-21Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2021.120.BRSpil – Blokering af hjemmesider med udbud af skinbetting04-03-2106-02-18Spil, lotteri, gevinster og væddemål Kendelse
SKM2021.119.BRDobbeltbeskatningsoverenskomst –indbringelsesfrist03-03-2112-01-21Selskabsbeskatning Dom
SKM2021.118.SRIkke fast driftssted for svensk medicinalselskabs medarbejdere i Danmark02-03-2126-01-21Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2021.117.LSRTilladelse til omgørelse26-02-2102-11-20Arv og gaver Afgørelse
SKM2021.116.SRSkattefri aktieombytning - negativ egenkapital - kaution - regresfordring - anskaffelsessum26-02-2123-02-21Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2021.115.HROpgørelse af aktieavance – anskaffelses- og afståelsessum – maskeret udlodning26-02-2127-01-21Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2021.114.LSRKursværdi på udskudt skat efter praksis - Stillingtagen til successionsfordel26-02-2122-12-20Dødsboer (skat) Afgørelse
SKM2021.113.SROmstrukturering og afdrag på henstandssaldo26-02-2123-02-21Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2021.112.HRFrivillige indbetalinger og gaveoverdragelser skulle ikke indgå i opgørelsen af et dødsbos aktiver og nettoformue25-02-2126-01-21Dødsboer (skat) Dom
SKM2021.111.SREj reklameudgift - klimakompensation25-02-2123-02-21Virksomheder Bindende svar
SKM2021.110.HRTinglysningsafgiftslovens § 6 a, 1. pkt. – begrebet ”tilførsel af aktiver”25-02-2102-02-21Tinglysningsafgift Dom
SKM2021.109.SRMomsfritagelse af en selvstændig gruppes levering af sundhedsfagligt personale mv.25-02-2114-12-20Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2021.108.BRNulstilling af A-skat og AM-bidrag25-02-2104-01-21Andet vedr. A-skat og arbejdsmarkedsbidrag Dom
SKM2021.107.BRTilsidesættelse af regnskabsmateriale – Skønsmæssig ansættelse – Forhøjelse af skattepligtig indkomst ved anpartshaverne24-02-2123-12-20Virksomheder Dom
SKM2021.106.SKTSTGenoptagelse af pålæg om oplysningspligt efter skattekontrollovens § 6224-02-2123-02-21Kontrolbestemmelser + Virksomheder SKM-meddelelse
SKM2021.103.SRRealiseret kursgevinst ved annullering af renteswap-aftaler og indgåelse af nye renteswap-aftaler kunne modregnes i beskårne nettokurstab på samme kontrakter fremført efter SEL § 11B, stk. 1024-02-2123-02-21Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2021.102.BRIndtægter ved strafbar handling –narkotikasalg –lempeligt skøn23-02-2115-01-21Personlig indkomst Dom
SKM2021.101.BRAktionærlån eller udbytte – solvensbedømmelse – mellemregning23-02-2102-11-20Personlig indkomst Dom
SKM2021.100.BRTab ifm. overdragelse af unoterede anparter22-02-2107-01-21Personlig indkomst Dom
SKM2021.99.ØLRStraf – kildeskat – moms – ubetinget fængselsstraf – beregning af unddragelsen - gennemstrømningsselskaber22-02-2118-11-20Straf Dom
SKM2021.97.BRFri bolig – lejefiksering – fri bil – koncernintern overdragelse17-02-2106-10-20Personlig indkomst Dom
SKM2021.96.SRSkattepligt - dobbeltdomicil - DBO med USA17-02-2126-01-21Personlig indkomst Bindende svar
SKM2021.95.LSRGenoptagelse - Beregning af rentegodtgørelse af et tilbagebetalingskrav17-02-2110-12-20Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2021.94.ØLRStraf – skattesvig – momssvig – ikke selvanmeldelse- ulovlige anpartshaverlån – delvis forældelse17-02-2124-11-20Straf Dom
SKM2021.93.SRBestyrelsesansvar - Erstatning - Frivilligt forlig16-02-2117-11-20Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2021.92.SROmstrukturering, generationsskifte, skattefri virksomhedsomdannelse16-02-2115-12-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2021.91.LSRRejsegodtgørelser skattepligtige – pilot - udenlandsk arbejdsgiver16-02-2110-09-20Personlig indkomst Afgørelse
SKM2021.90.LSRFastsættelse af den afgiftspligtige værdi af et brugt køretøj16-02-2125-11-20Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2021.88.LSRGaveafgift - Overdragelse af ejendom15-02-2102-11-20Arv og gaver Afgørelse
SKM2021.87.LSRLønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende - Støtteperson15-02-2122-10-20Personlig indkomst Afgørelse
SKM2021.86.SRMomspligt - Inkasso- og overvågningsydelser - Leveringssted - Faktisk benyttelse eller udnyttelse15-02-2126-01-21Momspligt Bindende svar
SKM2021.85.LSRGodtgørelse af afgift af elektricitet15-02-2118-12-20Energi og kuldioxid Afgørelse
SKM2021.84.LSRMoms - Tilkendt ekspropriationserstatning for afstået areal på ejendom15-02-2108-09-20Ekspropriation Afgørelse
SKM2021.83.LSRRegistreringsafgift - Udenlandsk køretøj anvendt i Danmark12-02-2115-12-20Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2021.82.LSRAnmodning om registrering for moms, import og eksport ikke imødekommet12-02-2105-02-21Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold Afgørelse
SKM2021.81.LSRModregning i tilgodehavende vedrørende omkostningsgodtgørelse til dækning af for meget udbetalt omkostningsgodtgørelse12-02-2109-09-20Modregning og transport Afgørelse
SKM2021.80.LSREkstraordinær genoptagelse12-02-2108-12-20Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2021.79.ØLRSkriftlig vidneerklæring – retsplejelovens § 29712-02-2112-01-21Når man er part i en sag + Processuelle bestemmelser Kendelse
SKM2021.78.BRTinglysningsafgift - Almindelig fri handel - Den tidligere tinglysningsafgiftslovs § 4, stk. 1011-02-2104-01-21Tinglysningsafgift Dom
SKM2021.77.BRFerrari Model-1 – eksportgodtgørelse09-02-2108-01-21Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2021.76.VLRArbejdsudleje - planteskole09-02-2104-01-21Udenlandsk arbejdskraft Dom
SKM2021.75.ØLRNedsættelse af skattepligtig indkomst for 2009, 2010 og 201108-02-2122-12-20Personlig indkomst Dom
SKM2021.74.SRErhvervsdrivende fonds uddelinger til drift af forskningsprojekt kunne fratrækkes som interne almennyttige uddelinger eller som driftsomkostninger. Fonden blev endvidere anset for en afgiftspligtig person i momslovens forstand08-02-2126-01-21Selskabsbeskatning + Momspligt Bindende svar
SKM2021.73.SRTysk alternativ investeringsfond (AIF) – selvstændigt skattesubjekt – retmæssig ejer08-02-2126-01-21Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2021.72.SRTysk alternativ investeringsfond (AIF) – selvstændigt skattesubjekt – udbytte fra danske selskaber – gennemstrømningsselskab – anerkendt pensionskasse08-02-2115-12-20Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2021.71.VLRArbejdsudleje - planteskole05-02-2106-11-20Selskabsbeskatning Dom
SKM2021.70.SRAktier - fraflytning - henstandssaldo - gaveoverdragelse af datterselskabsaktier til stiftelse af en fond05-02-2126-01-21Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2021.68.SRGodtgørelse af elafgift for kunders adgang til elinstallation m.v.04-02-2117-11-20Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2021.67.SRSkattemæssigt hjemmehørende i Schweiz - dobbeltdomicil04-02-2126-01-21Personlig indkomst Bindende svar
SKM2021.66.BRGældseftergivelse - singulær akkord - småkrav03-02-2130-12-20Personlig indkomst Dom
SKM2021.65.SROphør af fuld skattepligt ved fraflytning - værdiansættelse af aktier03-02-2126-01-21Personlig indkomst Bindende svar
SKM2021.64.SROphør af skattepligt ved fraflytning - værdiansættelse af aktier03-02-2126-01-21Personlig indkomst Bindende svar
SKM2021.63.LSROmkostningsgodtgørelse02-02-2111-12-20Omkostningsgodtgørelse Afgørelse
SKM2021.62.LSRTilbagekaldelse af tilladelse til skattefri grenspaltning02-02-2104-12-20Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2021.61.BRFradrag for driftsomkostninger efter statsskattelovens § 6, litra a – fradrag for repræsentationsudgifter efter ligningslovens § 8 – rette omkostningsbærer – koncernforbundne selskaber02-02-2123-10-20Selskabsbeskatning + Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2021.60.LSRFritagelse for betaling af renter - Eftergivelse af renter på selskabets skattekonto02-02-2103-12-20Indberetning, regulering og efterangivelse Afgørelse
SKM2021.59.BRKursgevinst – hæftelsesbegrænsning – non recourse – realisation - periodisering01-02-2123-12-20Personlig indkomst Dom
SKM2021.58.LSRUddeling fra fond ikke anset for almennyttig01-02-2103-12-20Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2021.57.BRKonkursskattepligt – meddelelse om nyt aktiv i boet01-02-2122-12-20Ophør af virksomhed + Selskabsbeskatning Dom
SKM2021.56.LSRMomsfritagelsen vedrørende betalinger og overførsler – køb af it-system01-02-2125-03-20Momsfritagelse og -godtgørelse Afgørelse
SKM2021.55.SRMoms - Kædehandel - Transport01-02-2126-01-21Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse Bindende svar
SKM2021.54.LSRMomsfritagelse af forvaltning af investeringsforeninger – reverse charge – køb af system01-02-2125-03-20Momsfritagelse og -godtgørelse Afgørelse
SKM2021.53.LSREkstraordinær genoptagelse af momsansættelsen29-01-2123-09-20Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2021.52.LSRSalg af fast ejendom – Momsfritagelse - Overdragelse af eksisterende bygninger med tilhørende grund29-01-2105-08-20Momsfritagelse og -godtgørelse Afgørelse
SKM2021.51.LSRSkattepligt - afslag på befordringsfradrag - dobbelt domicil - Polen - Danmark29-01-2115-12-20Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2021.50.LSRSpillemyndighedens tilbagekaldelse af klagerens tilladelse til at drive erhverv med gevinstgivende spilleautomater i spillehal29-01-2115-12-20Kreditbegrænsning, sikkerhedsstillelse samt inddragelse af registrering og bevillinger Afgørelse
SKM2021.49.BRVurderingslovs § 33, stk. 18 - Omberegnede grundværdi28-01-2122-12-20Ejendomsvurdering Dom
SKM2021.48.SRSelskabsbeskatning, ejerandele, provenu27-01-2115-12-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2021.47.SRPersoners opgørelse af skattepligtige beløb efter overkursreglen i kursgevinstloven26-01-2126-01-21Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Bindende svar
SKM2021.46.BRKonkursskattepligt – meddelelse om nyt aktiv i boet26-01-2122-12-20Ophør af virksomhed + Selskabsbeskatning Dom
SKM2021.45.BRNulstilling – stråmand – opgørelse af lønindkomst26-01-2117-12-20Andet vedr. A-skat og arbejdsmarkedsbidrag + Personlig indkomst Dom
SKM2021.44.VLREn direktør i et anpartsselskab skulle beskattes af udeholdte lønindtægter på baggrund af oplysninger i selskabets reviderede og af generalforsamlingen godkendte årsregnskab25-01-2117-12-20Personlig indkomst Dom
SKM2021.43.VLRKurstabsfradrag – skattefrit tilskud – indeståelse – kaution25-01-2117-12-20Selskabsbeskatning Dom
SKM2021.42.BRKørselsgodtgørelse – sagsbehandlingsfejl – afvisning af påstand vedrørende kørselsfradrag25-01-2116-12-20Personlig indkomst Dom
SKM2021.41.SKTSTKommentar fra Skattestyrelsen til Landsskatterettens afgørelse af 17. juni 2020, SKM2020.289.LSR21-01-2121-01-21Processuelle bestemmelser SKM-meddelelse
SKM2021.40.ØLRAnsvar for manglende indeholdelse af A-skatter og AM-bidrag20-01-2115-12-20Når man ønsker en sag genoptaget + Andet vedr. A-skat og arbejdsmarkedsbidrag Dom
SKM2021.39.BRIndsætning på bankkonto – refusion af udlæg – grov uagtsomhed20-01-2115-12-20Personlig indkomst + Når man ønsker en sag genoptaget Dom
SKM2021.38.BRBeskatning af indsætninger på bankkonto – optagelse og tilbagebetaling af lån - in dubio pro reo19-01-2111-12-20Personlig indkomst Dom
SKM2021.37.LSRKursgevinst ved omlægning/eftergivelse af gæld. Begrænsning af retten til fremførsel af underskud mv. Tab ved indfrielse af gæld i fremmed valuta.19-01-2106-11-20Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Afgørelse
SKM2021.36.LSRKursgevinst ved omlægning/eftergivelse af gæld. Begrænsning af retten til fremførsel af underskud mv. Tab ved indfrielse af gæld i fremmed valuta.19-01-2106-11-20Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Afgørelse
SKM2021.35.BROmkostninger ved isoleret bevisoptagelse – foreløbige udgifter, jf. retsplejelovens § 343, stk. 219-01-2105-12-20Omkostningsgodtgørelse + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Kendelse
SKM2021.34.VLROmkostningsgodtgørelse – Tilbagebetaling – Krav rettet mod rådgiver (advokatselskab)19-01-2103-12-20Omkostningsgodtgørelse Dom
SKM2021.33.LSRTransfer pricing – Rentefastsættelse af deposits placeret hos koncernforbundet selskab18-01-2109-07-20Transfer pricing Afgørelse
SKM2021.32.VLROmkostningsgodtgørelse – Tilbagebetaling – Krav rettet mod rådgiver (advokatselskab)18-01-2103-12-20Omkostningsgodtgørelse Dom
SKM2021.31.BRUberettiget godskrivning – maskeret udbytte – indsætninger på konto – fradrag18-01-2102-12-20Personlig indkomst + Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2021.30.SRGrænseoverskridende fusion med norsk selskab - ligningslovens § 318-01-2115-12-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2021.29.LSRRegistreringsafgift – Ny eller brugt bil – Afgiftspligtig værdi18-01-2126-11-20Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2021.28.LSRUdenlandsk firmabil anset for registrerings- og afgiftspligtig – Manglende tilladelse til afgiftsfri kørsel før ibrugtagning18-01-2127-11-20Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2021.27.SRÆgtefællesuccession - Solcelleanlæg - Virksomhedsordningen18-01-2117-11-20Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Bindende svar
SKM2021.26.SRÆgtefællesuccession - Solcelleanlæg - Opsparet overskud - Finansielle aktiver - Virksomhedsordningen18-01-2117-11-20Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Bindende svar
SKM2021.25.SKTSTAmortisationsrenten for 202114-01-2114-01-21Pensionsafkastbeskatning (PAL) SKM-meddelelse
SKM2021.24.SRTonnagebeskatning - skibene strategisk og forretningsmæssigt drevet fra Danmark efter annullering af interne retningslinjer for rederiet15-01-2115-12-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2021.23.VLRMaskeret udlodning – ligningslovens § 16 A – lejebetalinger og renovering af ejendom14-01-2101-12-20Personlig indkomst Dom
SKM2021.22.BRSkatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 3 – spørgsmål om en godtgørelsesberettiget har krav på ekstraordinær fastsættelse og forhøjelse af en godtgørelse, når den godtgørelsesberettigede har handlet forsætligt eller mindst groft uagtsomt14-01-2127-11-20Energi og kuldioxid Dom
SKM2021.21.ØLRIndsætninger på bankkonto, bevisbyrde14-01-2125-11-20Personlig indkomst Dom
SKM2021.20.ØLRFri bil – fri sommerbolig – ligningslovens § 16 A – Ferrari og Lamborghini – lejlighed i Y1-land14-01-2125-11-20Personlig indkomst Dom
SKM2021.19.BRHovedanpartshaver skulle beskattes efter ligningslovens § 16 E af anpartsselskabets lån til samlever13-01-2124-11-20Personlig indkomst Dom
SKM2021.18.VLRIkke-selvangivne afkast af udenlandske værdipapirer – skatteyderens adgang til ekstraordinær genoptagelse af skat- teansættelser for indkomstår med tab på investeringerne13-01-2117-11-20Når man ønsker en sag genoptaget Dom
SKM2021.17.ØLRBeskatning efter pensionsbeskatningslovens § 53 A13-01-2123-11-20Personlig indkomst Dom
SKM2021.16.HRSelskab kunne ikke foretage selvangivelsesomvalg fra skattefri fusion til skattepligtig fusion12-01-2114-12-20Virksomheder Dom
SKM2021.15.LSRAfslag på anmodning om aktindsigt i forligsaftale og kreditoraftale, som Skattestyrelsen har indgået i forbindelse med sager om udbytteskat08-01-2127-11-20Når man ønsker aktindsigt Afgørelse
SKM2021.14.BRFradrag for tab på debitorer – ordinær genoptagelse08-01-2111-11-20Fradrag og afskrivninger + Når man ønsker en sag genoptaget Dom
SKM2021.13.BRUdeholdt omsætning – skønsmæssig ansættelse – ugyldighed – retssikkerhedsloven – officialprincippet08-01-2123-11-20Personlig indkomst Dom
SKM2021.12.SRMoms - fast ejendom - overtagelse og bortfald af reguleringsforpligtelse08-01-2115-12-20Fradrag Bindende svar
SKM2021.11.BRAfskrivninger - Kommanditselskab - Erhvervelse af ejendomme07-01-2111-11-20Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2021.10.SRAnmodning, afvisning07-01-2117-11-20Processuelle bestemmelser Bindende svar
SKM2021.9.SRCarried interest, CFC-beskatning, afvisning07-01-2117-11-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2021.8.BRKommanditist – frigørelse - hæftelsesbegrænsning – kursgevinst07-01-2120-11-20Personlig indkomst Dom
SKM2021.7.BRSkatteforvaltningslovens § 31, stk. 2, og § 32, stk. 1, nr. 4 – en byggevirksomhed havde hverken krav på ordinær eller ekstraordinær genoptagelse af sit afgiftstilsvar07-01-2117-11-20Når man ønsker en sag genoptaget Dom
SKM2021.6.SRFuld skattepligt - skattemæssigt hjemsted - aktieoptioner06-01-2115-12-20Personlig indkomst Bindende svar
SKM2021.4.SRÆgtefællesuccession - Udlejningsejendomme - Opsparet overskud - Finansielle aktiver - Virksomhedsordningen06-01-2117-11-20Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Bindende svar
SKM2021.3.BRUgyldighed – Ordinær genoptagelse Ekstraordinær genoptagelse (særlige omstændigheder)06-01-2109-11-20Personlig indkomst Dom
SKM2021.2.BRRetserhvervelsestidspunkt – indestående på andelshaverkonti05-01-2117-11-20Personlig indkomst Dom
SKM2021.1.ØLRStraf – bedrageri – stærkt misvisende regnskabstal – falske aftaler – momssvig – dokumentfalsk – mandatsvig - skyldnersvig05-01-2102-04-20Straf Dom