Dato for udgivelse
31 Mar 2011 09:00
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
31 Mar 2011 09:00
SKM-nummer
SKM2011.229.SKAT
Myndighed
Skatteministeriet
Sagsnummer
2011-251-0520
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Fradrag
Emneord
Fradragsret, hotelovernatninger, kursusvirksomhed, restaurationsydelser, fakturering, prisfastsættelse
Resumé
Skatteministeriet præciserer de momsmæssige regler for fakturering, prisfastsættelse mv., når hoteller, kursus- og konferencevirksomheder mv., markedsfører deres produkter i form af f.eks. overnatning inkl. morgenmad, til en samlet pris. Endvidere præciseres, hvilke betingelser der skal være opfyldt, førend de momsregistrerede kunder kan fratrække købsmomsen af overnatning mv.
Hjemmel
Lovbekendtgørelse nr. 966 af 14/10/2005 (momsloven)
Reference(r)
Momsloven § 42, stk. 1, nr. 6,
Momsloven § 42, stk. 2 og
Momsloven § 42, stk. 3
Henvisning
Momsvejledningen 2011-1 afsnit J.3.1.6
Henvisning
Momsvejledningen 2011-1 afsnit J.3.2 
Henvisning
Momsvejledningen 2011-1 afsnit J.3.3

Indledning

Den andel af købsmomsen vedrørende hotelovernatninger, som kan fradrages efter reglerne i momslovens § 42, stk. 2 og 3, blev den 1. januar 2011 hævet fra 25 pct. til 50 pct., jf. lov nr. 1564 af 15. december 2010.

Efter momslovens § 42, stk. 2, er der herefter fradrag for 25 pct. at momsen af restaurationsydelser og for 50 pct. af momsen af hotelovernatninger i det omfang udgifterne hertil er af strengt erhvervsmæssig karakter.

Efter momslovens § 42, stk. 3, kan virksomheder, der driver erhvervsmæssig kursusvirksomhed, som er momspligtig efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 3, 2. pkt., herefter fradrage 25 pct. af momsen af indkøb mv., som vedrører bespisning af virksomhedens kursusdeltagere, og 50 pct. af momsen af indkøb mv., som vedrører virksomhedens kursusdeltageres hotelovernatning.

Det blev i forbindelse med behandlingen af lovforslaget slået fast (L 80 - bilag 14 af 3. december 2010), at når hoteller sælger overnatning inkl. morgenmad til én samlet pris eller hoteller sælger kursus- og konferenceophold til en døgnpris, der både indeholder overnatning og bespisning, er der i momsretlig sammenhæng tale om salg af to selvstændige hovedydelser. Dette gælder uanset om hoteller, kursus- og konferencevirksomheder mv. markedsfører deres produkter til én samlet pakkepris, eller om branchen i sin markedsføring prissætter de enkelte ydelser separat.

Der er i tilknytning hertil rejst en række spørgsmål:

  1. Hvordan skal et hotel fakturere f.eks. overnatning og morgenmad, der markedsføres til en samlet pris.
  2. Hvordan skal et hotel prisfastsætte f.eks. overnatning og morgenmad, der markedsføres til en samlet pris, på fakturaen. Kan der foretages en skønsmæssig opgørelse?
  3. Hvordan skal et hotel forholde sig, hvis det f.eks. markedsfører, at ved køb af overnatning er morgenmaden gratis.
  4. Hvordan er den momsregistrerede købers mulighed for at fratrække momsen efter momslovens § 42, stk. 2 og 3, hvis hotellet ikke har overholdt faktureringsbestemmelserne mv.

Ad 1 - Fakturering

Af momsbekendtgørelsens § 40, stk. 1, fremgår det, at fakturaen bl.a. skal indeholde oplysning om leverancens art, omfang og pris.

Når der som her, jf. indledningen, er tale om salg af to selvstændige hovedydelser i form af f.eks. overnatning og morgenmad, skal begge hovedydelser fremgå af fakturaen med selvstændig prisangivelse.

Hvis disse fakturakrav ikke overholdes, er konsekvensen, at fakturaen ikke kan danne grundlag for købers udøvelse af fradragsretten i henhold til momslovens § 42, stk. 2 og 3.

Ad 2 - Prisfastsættelse

Såfremt hoteller markedsfører to selvstændige hovedydelser i form af f.eks. overnatning og morgenmad til en samlet pris, skal momsgrundlaget i forbindelse med salget af de to hovedydelser opgøres med baggrund i en markedsprismetode. Det betyder, at henholdsvis hotelovernatningen og morgenmaden er momspligtig i et omfang, der svarer til forholdet mellem salgsprisen for overnatningen og salgsprisen for morgenmaden.

Eksempel:

  • Overnatning og morgenmad sælges samlet for 800 kr. Hotellets normalpris er 900 kr. for overnatning og 100 kr. for morgenmad. Efter markedsprismetoden skal overnatningen faktureres med 720 kr. (90 pct. af 800 kr.) og morgenmaden skal faktureres med 80 kr. (10 pct. af 800 kr.).

Det samme gælder når hoteller og konferencecentre til en samlet pris sælger "pakker" i form af weekendophold, konferenceophold mv., som indeholder en række forskellige ydelser som f.eks. morgenmad, formiddagskaffe, frokost, eftermiddagskaffe, aftensmad, overnatning mv. Her er de leverede ydelser momspligtige i et omfang, der svarer til forholdet mellem markedsprisen for de forskellige ydelser.

Markedsprismetoden afskærer således hoteller og konferencecentre mv. fra frit at fastsætte prisen på de enkelte ydelser i "pakken".

Markedsprismetoden kan fraviges, hvis virksomheden kan godtgøre, at en omkostningsbaseret metode giver et mere pålideligt billede af det samlede vederlags faktiske fordeling.

Udbyder hoteller og konferencecentre mv. ikke de enkelte ydelser særskilt og en særskilt salgspris for ydelserne derfor ikke kan konstateres, kan markedsprismetoden ikke anvendes. I dette tilfælde skal den omkostningsbaserede metode bruges.

Den omkostningsbaserede metode betyder, at den samlede pris skal fordeles på ydelserne efter forholdet mellem de faktiske omkostninger til hver bestanddel.

Eksempel:

  • Overnatning og morgenmad sælges samlet for 800 kr. De faktiske omkostninger til overnatning udgør 300 kr. og til morgenmad 100 kr. Efter den omkostningsbaserede metode skal overnatningen faktureres med 600 kr. (75 pct. af 800 kr.) og morgenmaden skal faktureres med 200 kr. (25 pct. af 800 kr.).   

For en nærmere beskrivelse af metoderne henvises til Momsvejledningen 2011-1, afsnit G.1.1, og SKM2009.660.SKAT.

Ad 3 - Gratis morgenmad eller andre ydelser som salgsfremmende foranstaltning

Såfremt hoteller markedsfører to selvstændige hovedydelser i form af f.eks. overnatning og morgenmad med, at den ene hovedydelse, f.eks. morgenmaden, er gratis ved køb af overnatning, vil morgenmaden blive betragtet som en såkaldt tilgift, og der skal foretages en vurdering af, om der er betalt et vederlag for morgenmaden eller om morgenmaden reelt er gratis for gæsten.

Vurderingen af, om der er betalt et vederlag for tilgiften foretages på baggrund af en konkret analyse af aftalegrundlaget mellem køber og sælger. Vurderingen skal foretages ud fra købers synspunkt, idet det afgørende er, om der er ydet et vederlag set fra købers synsvinkel.   

Det er Skatteministeriets opfattelse, at hvis morgenmaden kan fravælges, og hotellet ved et fravalg nedsætter prisen, så er der betalt et vederlag for morgenmaden.

Hvis morgenmaden kan fravælges, uden at hotellet ved fravalg nedsætter prisen, så er der efter Skatteministeriets opfattelse ikke betalt et vederlag for morgenmaden. Hvis morgenmaden samtidig markedsføres som "gratis", underbygger det, at morgenmaden reelt er gratis for gæsten.

For en nærmere beskrivelse af, hvordan vurderingen foretages, henvises til SKM2010.636.SKAT og SKM2010.637.SKAT om den momsmæssige behandling af tilgift og lignende salgsfremmende foranstaltninger.

Betalt vederlag for morgenmaden

Hvis vurderingen er, at der reelt er betalt for morgenmaden, dvs. at den ikke kan anses for at være gratis for gæsten, så udløser det selvstændig moms for morgenmaden efter momslovens § 4, stk. 1.

Det betyder, at begge ydelser - overnatning og morgenmad - skal fremgå separat af fakturaen med selvstændig prisangivelse, jf. faktureringsreglerne i momsbekendtgørelsens § 40.

Ikke betalt vederlag for morgenmaden

Hvis vurderingen er, at der reelt ikke er betalt noget vederlag for morgenmaden, dvs. at morgenmaden faktisk er gratis for gæsten, skal der ikke faktureres selvstændig moms for morgenmaden.

Det betyder, at når morgenmaden reelt er gratis, skal den anføres på fakturaen med 0 kr.

Det betyder endvidere, at køber kan fratrække 50 pct. af hele momsbeløbet, da hele vederlaget vedrører overnatningen.

Endelig betyder det, at hotellet har fradragsret for indkøb mv. vedrørende servering af den gratis morgenmad, da indkøbene vedrører virksomhedens momspligtige aktiviteter.

Ad 4 - Fradragsret hos kunden

Hvis det samlede vederlag skal anses for betaling for både f.eks. overnatning og morgenmad, skal køber - for at kunne udøve fradragsretten korrekt efter momslovens § 42, stk. 2 og 3 - kunne fremlægge en faktura, hvor vederlaget er fordelt mellem overnatning og morgenmad i overensstemmelse med faktureringsreglerne i momsbekendtgørelsens § 40, stk. 1.

En manglende eller forkert fordeling vil for den momsregistrerede køber betyde, at han ikke kan fradrage nogen del af momsen, da fakturaen ikke opfylder kravene i momsbekendtgørelsens § 40.

Hvis tilgiften i form af f.eks. gratis morgenmad ved køb af hotelovernatning skal anses for vederlagsfrit overdraget, skal den som nævnt anføres på fakturaen med 0 kr. Den momsregistrerede køber har således ikke betalt nogen moms af tilgiften, og køber kan derfor fratrække 50 pct. af hele momsbeløbet, da hele vederlaget vedrører overnatningen.

Gyldighed

Styresignalet har virkning fra 1. januar 2011.