Dato for udgivelse
24 Feb 2009 16:03
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24 Feb 2009 16:03
SKM-nummer
SKM2009.138.SKAT
Myndighed
SKAT, Jura
Sagsnummer
07-164173
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Motorkøretøjer + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
Emneord
Moms, brugte biler, momsgrundlag, vederlag, brugtmoms, udførsel, godtgørelse af registreringsafgift
Resumé
Godtgjort registreringsafgift ved udførsel af brugte biler skal ikke medregnes til salgsprisen ved beregning af moms efter brugtmomsreglerne i momslovens § 71.
Reference(r)

Momsloven § 71

Henvisning
Momsvejledningen 2009-1 R.5
Henvisning
Momsvejledningen 2009-1 Q.2.7

Baggrund

Landsskatteretten har i SKM2008.983.LSR svaret nej til at en virksomhed skulle medregne den godtgjorte registreringsafgift ved udførsel af brugte biler til salgsprisen ved beregning af moms efter brugtmomsreglerne i momslovens § 71.

Konsekvenserne af Landsskatterettens kendelse - ændring af praksis

Som følge af Landsskatterettens kendelse ændres praksis, jf. SKM2003.485.TSS og SKM2007.531.SR, om at registreringsafgift ved udførsel af brugte biler skal medregnes til salgsprisen ved beregning af moms efter brugtmomsreglerne i momslovens § 71.

Genoptagelse

Virksomheder, der efter den hidtidige praksis har medregnet den godtgjorte registreringsafgift til salgsprisen ved beregning af moms efter brugtmomsreglerne i momslovens § 71, kan anmode om tilbagebetaling af den for meget indbetalte moms.

Frister for genoptagelse

I henhold til skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2, kan der ske ordinær genoptagelse af afgiftstilsvaret, hvis anmodning herom fremsættes inden 3 år efter angivelsesfristens udløb.

Hvis fristen for ordinær genoptagelse i skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2, er udløbet, kan der i henhold til skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 1, efter anmodning ske ekstraordinær genoptagelse fra og med den afgiftsperiode, der er helt eller delvis sammenfaldende med den afgiftsperiode, der var til prøvelse i den første sag, der resulterede i underkendelse af praksis, eller den afgiftsperiode, der er påbegyndt men endnu ikke udløbet, 3 år forud for underkendelsen af praksis.

Den afgiftsperiode, der var til prøvelse i sagen var afgiftsperioden fra den 1. januar 2007. Landsskatterettens kendelse blev afsagt den 20. november 2008.

Der kan således ske ekstraordinær genoptagelse fra og med den afgiftsperiode, der er påbegyndt men endnu ikke udløbet 3 år forud for den 20. november 2008.

Anmodning om ekstraordinær genoptagelse skal fremsættes under iagttagelse af bestemmelsen i skatteforvaltningslovens § 32, stk. 2. Det vil sige, at anmodningen om genoptagelse skal fremsættes inden 6 måneder efter, at den afgiftspligtige er kommet til kundskab om det forhold, der begrunder afvigelsen af den ordinære genoptagelsesfrist i skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2.

Reaktionsfristen på 6 måneder regnes fra offentliggørelsen af denne meddelelse på SKATs hjemmeside.

Anmodning om genoptagelse

Anmodning om genoptagelse skal indgives til SKAT.

Anmodningen skal indeholde oplysninger om virksomhedens navn, adresse og CVR-nr., samt en specificeret opgørelse af kravet på tilbagebetaling.

Dokumentation

Virksomheden skal kunne dokumentere opgørelsen af tilbagebetalingskravet gennem relevant regnskabsmateriale og andet bilagsmateriale, som efter virksomhedens opfattelse kan dokumentere kravet.