Dato for udgivelse
27 aug 2010 12:13
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
27 aug 2010 12:13
SKM-nummer
SKM2010.519.SKAT
Myndighed
SKAT, Jura
Sagsnummer
2010-732-0014
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsværdiskat + Ejendomsvurdering
Emneord
Ejendomsvurdering, ejendomsværdi, omberegning, omvurdering, brand, genopførelse, genoptagelse
Resumé
Ændring af praksis vedrørende omberegning af ejendomsværdi, når der er sket genopbygning af en ejendom, efter at den hidtidige er gået til grunde som følge af brand, storm eller anden ulykke. Mulighed for genoptagelse.
Hjemmel

Vurderingsloven § 33, stk. 12 og 13

Reference(r)

Vurderingsloven § 33, stk. 12 og 13

Henvisning
Vurderingsvejledningen 2010-2 F.1

Baggrund

Landsskatteretten har den 31. oktober 2007 afsagt en kendelse, der ændrer praksis for, hvornår der skal ske omberegning efter vurderingslovens § 33, stk. 13, i tilfælde af genopbygning af en ejendom, efter at den hidtidige er gået til grunde som følge af hændelser, som ejeren ikke har kunnet forudse. Se SKM2007.893.LSR.

Efter vurderingslovens § 33, stk. 13, skal ejendomsværdien omberegnes ved den første almindelige vurdering eller årsomvurdering, efter at der er opført en nybygning på en ejendom. Omberegningen skal ske efter et prisniveau svarende til det, der lå til grund ved 2001-vurderingen. Desuden skal der foretages en tilsvarende ansættelse på samme niveau som ved 2002-vurderingen.

Landsskatterettens afgørelse vedrørte en nedbrændt ejendom, der efterfølgende blev genopført som et stort set identisk hus. Ved afgørelsen lagde landsskatteretten til grund, at ejendommen blev genopført på den eksisterende sokkel, og at den genopførte bygning i vidt omfang kunne anses for identisk med den nedbrændte. Landsskatteretten udtalte også, at det af forarbejderne til vurderingslovens § 33, stk. 13, der er indsat ved lov nr. 290 af 15. maj 2002, fremgår, at der kun kan ske stigninger i ejendomsværdiskatten, som er forudsigelige for ejeren. Da årsagen til, at det var nødvendigt at genopføre huset - i dette tilfælde en brand - var uforudsigelig for ejeren, kunne ejendomsværdiskatten ikke stige. Genopførelsen af ejendommen var derfor ikke omfattet af reglerne om omvurdering i vurderingslovens § 33, stk. 13.

Konsekvenser af kendelsen - ændring af praksis

Det er SKATs opfattelse, at landsskatterettens afgørelse kan anvendes ikke alene på nedbrændte ejendomme, men også på andre ejendomme, hvor der sker genopførelse, efter at huset er ødelagt som følge af storm eller anden ulykke.

Med landsskatterettens afgørelse vil omberegning af vurderinger efter vurderingslovens § 33, stk. 13, i forbindelse med genopførelser af bygninger ikke blive foretaget i det omfang at:

  1. bygningen, der er genopført på ejendommen, i vidt omfang må anses for at være identisk med den nu nedbrændte bygning, og
  2. der er tale om en situation, som boligejeren ikke selv har foranlediget, og som har været uforudsigelig.

Såfremt den genopbyggede bygnings areal overstiger den tidligere bygnings areal, vil den del af bygningen, der overstiger den tidligere bygnings areal, blive betragtet som en tilbygning og blive behandlet efter lovens § 33, stk. 12.

Det er en forudsætning, at færdigmelding af byggeriet over for kommunen/byggemyndighederne er sket inden 5 år efter, at hændelsen, der beskadigede ejendommen, indtraf. SKAT kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra denne frist.

Genoptagelse

I det omfang der er sket omvurderinger, der ikke stemmer overens med ovenstående, kan der efter anmodning ske genoptagelse.

Anmodning om genoptagelse skal indgives til SKAT.

Ordinær genoptagelse af vurdering efter skatteforvaltningslovens § 33, stk. 2, kan normalt ske, når anmodning fremsættes senest den 1. maj i det 4. år efter vurderingsårets udløb. Således vil anmodninger modtaget senest den 1. maj 2011 kunne medføre ændringer af vurdering pr. 1. oktober 2007 for så vidt angår ejerboliger, og vurdering pr. 1. oktober 2008 for øvrige ejendomme.

Efter skatteforvaltningslovens § 33, stk. 3, kan SKAT indstille til Skatterådet, at vurderinger genoptages ekstraordinært, hvis fristen for ordinær genoptagelse er udløbet. Skatterådet kan samtidig bestemme, fra hvilket tidspunkt ændringen skal følges ved beregningen af indkomstskat, ejendomsværdiskat og kommunal ejendomsskat.

Det beror ifølge praksis på et forvaltningsretligt skøn, om SKAT indstiller til genoptagelse, jf. bl.a. SKM2007.186.ØLR og SKM2006.49.HR, og forudsætter, at der skal foreligge væsentlige fejl eller afvigelser.

Anmodninger om ekstraordinær genoptagelse, der er begrundet i ovenstående ændring af praksis vedrørende omberegning, og som modtages inden 1 år efter offentliggørelsen af dette styresignal på SKATs hjemmeside, kan forventes forelagt for Skatterådet, uanset om der foreligger væsentlige fejl eller afvigelser.