Dato for udgivelse
06 jun 2011 13:22
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
06 jun 2011 13:22
SKM-nummer
SKM2011.390.SKAT
Myndighed
SKAT, Jura
Sagsnummer
2010-001-0039
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Skat + Ejendomsvurdering + Afgift
Overemner-emner
Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Fradrag og afskrivninger + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Dødsboer (skat) + Afskrivninger og fradrag + Dødsboer (ejendomme) + Ejendomsvurdering + Ejendomsværdiskat + Ejendomsskat + Motorkøretøjer
Emneord
Procedure, ankenævnsafgørelser, åbenbart ulovlig
Resumé

Styresignalet indeholder en beskrivelse af de procedurer, der gælder for ankenævnsafgørelser, som henholdsvis ansatte i ankenævnssekretariaterne, medarbejdere i SKAT og medlemmer af et ankenævn ønsker forelagt for Skatterådet efter skatteforvaltningslovens § 2, stk. 3. Styresignalet indeholder endvidere en beskrivelse af den interne kompetencefordeling i relation til disse procedurer samt en afgrænsning af begrebet åbenbart ulovlig.

 

På grund af præciseringen af myndighedsstrukturen i Skatteministeriet, jf. bekendtgørelse nr. 965 af 12/08/2010, justeres beskrivelsen af den interne kompetencefordeling, der nu omfatter Koncerncentret og Ankechefen.

 

Styresignalet ophæver samtidig SKM2009.422.SKAT

 

Styresignalet indeholder et link til Retssikkerhedschef Margrethe Nørgaards rapport af 12. oktober 2007 om "Anbefalinger om principper og procedure for indbringelse af ankenævnsafgørelser til Skatterådet i medfør af skatteforvaltningslovens § 2, stk. 3."
Reference(r)

Reference til lovgivning: Skatteforvaltningslovens § 2, stk. 3

Henvisning
Henvisning til Den juridiske vejledning: Processuelle regler for SKATs opgaver, afsnit A.A.1.3.2

Skatteforvaltningslovens § 2, stk. 3, har følgende ordlyd:

Skatterådet kan efter indstilling fra told- og skatteforvaltningen ændre en åbenbart ulovlig afgørelse, der er truffet af et skatteankenævn, et vurderingsankenævn eller et motorankenævn. Skatterådet har i den forbindelse ret til at indkalde materiale i en sag fra et skatte-, vurderings- eller motorankenævn.

Efter ordlyden i bestemmelsen kan Skatterådet ændre en ankenævnsafgørelse, når det finder, at denne er åbenbart ulovlig. Skatterådet er således ikke forpligtet til at udnytte sin ændringskompetence og kan derfor selv fastlægge en praksis for, hvornår det vil ændre en åbenbart ulovlig afgørelse. Skatterådet er således berettiget til at etablere en praksis, hvorefter en åbenbart ulovlig ankenævnsafgørelse eksempelvis kun ændres, hvis denne har principiel og/eller stor provenumæssig betydning.

I. Kompetencefordeling

Efter nedenstående procedure for indbringelse af ankenævnsafgørelser efter skatteforvaltningslovens § 2, stk. 3, 1. punktum, er det Koncerncentret, Jura og Samfundsøkonomi, der har kompetencen til at indstille sager om åbenbart ulovlige ankenævnsafgørelser for Skatterådet.

Endvidere er Ankechefen og Koncerncentret, Jura og Samfundsøkonomi tillagt kompetence til at henlægge anmodninger om indbringelser for Skatterådet, der fremsættes af medarbejdere i henholdsvis ankenævnssekretariaterne og i SKAT, når de finder, at den pågældende afgørelse ikke er åbenbart ulovlig.

II. Åbenbart ulovlig

Proceduren forudsætter, at told- og skatteforvaltningen efter vurderinger foretaget af Ankechefen samt Koncerncentret, Jura og Samfundsøkonomi finder, at ankenævnsafgørelsen er åbenbart ulovlig.

Ved denne vurdering er begrebet "åbenbart ulovlig" afgrænset efter følgende principper:

En afgørelse kan anses for åbenbart ulovlig, hvis den er

  •   i utvivlsom modstrid med en lov eller en bekendtgørelse, eller
  •   i utvivlsom modstrid med en fast domstolspraksis, eller
  •   i utvivlsom modstrid med fast praksis i Landsskatteretten, og denne praksis ikke er underkendt ved domstolene.

En afgørelse kan ikke anses for åbenbart ulovlig, hvis

  •   der er tvivl om lovligheden af afgørelsen, eller
  •   afgørelsen hviler på et skøn eller en bevismæssig vurdering.

III. Procedure

Der gælder følgende procedurer for ankenævnsafgørelser, som medarbejdere i told- og skatteforvaltningen ønsker forelagt for Skatterådet, jf. punkt A og B.

A. Afgørelser, som ansatte i ankenævnssekretariaterne ønsker forelagt

1. Afgørelser, som ansatte i ankenævnssekretariaterne ønsker forelagt, fremsendes gennem sekretariatschefen til vurdering hos Ankechefen. Fremsendelsen til Ankechefen skal ske senest 10 hverdage efter dateringen af afgørelsen.

2.1. Finder Ankechefen, at afgørelsen ikke er åbenbart ulovlig, henlægges sagen. Vurderingen skal være foretaget senest 1 måned efter dateringen af afgørelsen. Ankechefen underretter straks herefter ankenævnet via ankenævnets sekretariat.

2.2. Finder Ankechefen, at afgørelsen er åbenbart ulovlig, sendes afgørelsen til yderligere vurdering i Koncerncentret, Jura og Samfundsøkonomi vedlagt Ankechefens vurdering. Vurdering af afgørelsen og fremsendelse til Koncerncentret skal være foretaget senest 1 måned efter dateringen af afgørelsen.

Ankechefen underretter klageren om, at afgørelsen er udtaget til eventuel forelæggelse for Skatterådet, og at Skatterådet kan ændre afgørelsen. Klageren skal samtidig underrettes om Ankechefens vurdering af afgørelsen. Klageren skal underrettes senest 1 måned efter dateringen af afgørelsen. Ankechefen underretter samtidig det pågældende ankenævn via ankenævnets sekretariat.

3.1. Finder Koncerncentret, Jura og Samfundsøkonomi, at afgørelsen ikke er åbenbart ulovlig, henlægges sagen. Vurderingen skal være foretaget senest 14 dage efter modtagelsen. Koncerncentret underretter straks herefter Ankechefen. Ankechefen underretter straks herefter klageren samt ankenævnet via ankenævnets sekretariat.

3.2. Finder Koncerncentret, Jura og Samfundsøkonomi, at afgørelsen er åbenbart ulovlig, indstiller Koncerncentret efter gennemførelse af procedure om høring af klageren, jf. Skatterådets forretningsorden § 6, stk. 2, og høring af ankenævnet, jf. Skatterådets forretningsorden § 6, stk. 3, afgørelsen til Skatterådet.

Sagen tilstræbes forelagt for Skatterådet inden for en frist på 3 måneder fra sagens modtagelse i Koncerncentret.

4. Koncerncentret, Jura og Samfundsøkonomi underretter senest 5 hverdage efter dateringen af Skatterådets afgørelse klageren og Ankechefen om afgørelsen. Ankechefen underretter straks herefter det pågældende ankenævn via ankenævnets sekretariat.

B. Afgørelser, som medarbejdere i SKAT ønsker forlagt

1. Afgørelser, som medarbejdere i SKAT ønsker forelagt, fremsendes gennem nærmeste chef til vurdering i Koncerncentret, Jura og Samfundsøkonomi. Fremsendelsen til Koncerncentret skal ske senest 10 hverdage efter dateringen af afgørelsen.

2.1. Finder Koncerncentret, Jura og Samfundsøkonomi, at afgørelsen ikke er åbenbart ulovlig, henlægges sagen. Vurderingen skal være foretaget senest 1 måned efter dateringen af afgørelsen.    Koncerncentret underretter straks herefter den pågældende chef, der har indsendt afgørelsen til vurdering.

2.2. Finder Koncerncentret, Jura og Samfundsøkonomi, at afgørelsen er åbenbart ulovlig, indstiller Koncerncentret efter gennemførelse af procedure om høring af klageren, jf. Skatterådets forretningsorden § 6, stk. 2, og høring af ankenævnet, jf. Skatterådets forretningsorden § 6, stk. 3, afgørelsen til Skatterådet.

Koncerncentrets vurdering af afgørelsen skal være foretaget senest 1 måned efter dateringen af afgørelsen.  

Koncerncentret underretter klageren om, at afgørelsen er udtaget til forelæggelse for Skatterådet, og at Skatterådet kan ændre afgørelsen. Klageren skal samtidig underrettes om Koncerncentrets vurdering af afgørelsen. Klageren skal underrettes senest 1 måned efter dateringen af afgørelsen. Koncerncentret underretter samtidig Ankechefen, som underretter det pågældende ankenævn via ankenævnets sekretariat.

Sagen tilstræbes forelagt for Skatterådet inden for en frist på 3 måneder fra sagens modtagelse i Koncerncentret.

4. Koncerncentret, Jura og Samfundsøkonomi underretter senest 5 hverdage efter dateringen af Skatterådets afgørelse klageren og Ankechefen om afgørelsen. Ankechefen underretter straks herefter det pågældende ankenævn via ankenævnets sekretariat.

C. Sager, som medlemmer af et ankenævn ønsker forelagt

Hvis et medlem er uenig i en afgørelse, der er truffet af nævnet, kan medlemmet kræve sine indvendinger mod afgørelsen tilført beslutningsprotokollen og en kopi af protokollatet indsendt til Skatterådet, jf. skatteforvaltningslovens § 10, stk. 4, samt forretningsorden for skatteankenævn, vurderingsankenævn, fælles skatte- og vurderingsankenævn samt motorankenævn § 12, stk. 1, nr. 8 og 9.

Et medlem har således krav på, at protokollatet med den pågældendes indvendinger mod en afgørelse forelægges for Skatterådet uanset told- og skatteforvaltningens opfattelse af afgørelsen.

Der gælder derfor i disse tilfælde følgende procedure.

1. Ankenævnets sekretariat sender afgørelsen og en kopi af protokollen til vurdering hos Ankechefen. Fremsendelsen til Ankechefen skal ske senest 5 hverdage efter dateringen af afgørelsen.

2. Ankechefen sender senest 1 måned efter dateringen af afgørelsen protokollen og sin vurdering heraf til Koncerncentret, Jura og Samfundsøkonomi. Ankechefen underretter klageren om, at afgørelsen er begæret indbragt for Skatterådet, og at Skatterådet kan ændre afgørelsen. Klageren skal underrettes senest 1 måned efter dateringen af afgørelsen.

3. Koncerncentret, Jura og Samfundsøkonomi indstiller efter gennemførelse af procedure om høring af klageren, jf. Skatterådets forretningsorden § 6, stk. 2, og høring af ankenævnet, jf. Skatterådets forretningsorden § 6, stk. 3, afgørelsen for Skatterådet.

Sagen tilstræbes forelagt for Skatterådet inden for en frist på 3 måneder fra sagens modtagelse i Koncerncentret.

4. Koncerncentret, Jura og Samfundsøkonomi underretter senest 5 hverdage efter dateringen af Skatterådets afgørelse klageren og Ankechefen om afgørelsen. Ankechefen underretter straks herefter det pågældende ankenævn via ankenævnets sekretariat.