Dato for udgivelse
09 feb 2012 12:47
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
09 feb 2012 12:47
SKM-nummer
SKM2012.93.SKAT
Myndighed
Skatteministeriet
Sagsnummer
2010-261-0123
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Tinglysningsafgift
Emneord
Praksisændring, stempelafgift, skadesforsikring, præmie, kombineret forsikring
Resumé

SKAT ændrer praksis for beregning af stempelafgift af visse skadesforsikringer - såkaldte kombinerede forsikringer - i tilfælde, hvor præmien benyttes som grundlag for beregning af afgiften. Praksisændringen har virkning fra 1. januar 2013.

Reference(r)
Stempelafgiftslovens § 66, stk. 1
Henvisning
Punktafgiftsvejledningen 2012-1 afsnit H.3.5.4

Indhold

Med denne meddelelse ændrer SKAT praksis for beregning af stempelafgift af visse skadesforsikringer - såkaldte kombinerede forsikringer - i tilfælde, hvor præmien benyttes som afgiftsgrundlag.

Beregning af stempelafgift af skadesforsikringer

Beregningen af stempelafgift af skadesforsikringer fremgår af stempelafgiftslovens § 66, stk. 1. Det fremgår, at der kan vælges mellem at betale afgift på grundlag af enten forsikringssummen eller forsikringspræmien. Afgiften beregnes på en af følgende to måder:

  • som 29 øre pr. 5.000 kr. forsikringssum eller del heraf
  • eller som 14 pct. af præmien (for forsikringer tegnet på mere end 1 år beregnes afgiften af præmien for 1 år)

Gældende praksis vedrørende kombinerede forsikringer

SKATs praksis for beregning af stempelafgiften for såkaldte kombinerede forsikringer fremgår af Punktafgiftsvejledningen 2012-1, afsnit H.3.5.4. Kombinerede forsikringer er forsikringer, der dækker flere forskellige former for forsikringsbegivenheder, ofte med hver sin forsikringssum. Som eksempel kan nævnes en husforsikring, der dækker skader på huset både ved brand, vandskade, indbrud, hærværk, glas- og rørskade.

Det fremgår bl.a. af Punktafgiftsvejledningens afsnit H.3.5.4, at i de tilfælde, hvor præmien er valgt som grundlag for afgiftsberegningen, beregnes afgiften af den forsikringsbegivenhed, hvor præmien er højest. Det fremgår, at der således ikke skal ske en sammenlægning af præmierne for samtlige forsikringsbegivenheder, som den kombinerede forsikring omfatter.

Forsikringsbranchen har endvidere oplyst, at der i praksis er beregnet afgift af præmien for den forsikringsbegivenhed, som relaterer sig til den højeste forsikringssum.

Ændring af praksis

Det er SKATs opfattelse, at den beskrevne praksis vedrørende kombinerede forsikringer, hvor præmien er valgt som afgiftsgrundlag, ikke er korrekt. Efter stempelafgiftslovens § 66, stk. 1, er afgiftsgrundlaget enten forsikringssummen eller præmien. Med præmien skal forstås den præmie, forsikringstageren skal betale for forsikring af en interesse. Det forhold, at en forsikring af en interesse giver dækning for flere forskellige typer af skade, og forsikringsselskabet forsikringsteknisk arbejder med flere deldækninger og dermed flere delpræmier på en forsikring medfører ikke, at der kun skal betales afgift af én af disse delpræmier. Forsikringstagerens præmie vil således være den faktiske præmie, som omfatter alle deldækningerne. Hvis præmien altså i disse situationer vælges som afgiftsgrundlag, vil afgiftsgrundlaget være den samlede (årlige) præmie, som forsikringstageren skal betale for forsikringen.

SKAT ændrer derfor fra 1. januar 2013 praksis således, at der ved kombinerede forsikringer, hvor præmien vælges som afgiftsgrundlag, skal  betales afgift af den samlede (årlige) præmie, som forsikringstageren skal betale for den pågældende forsikring.

Efter stempelafgiftslovens § 66, stk. 1 kan det fortsat vælges at bruge forsikringssummen som afgiftsgrundlag. Den praksis, som er beskrevet i Punktafgiftsvejledningen, afsnit H.3.5.4 vedrørende beregning af afgiften for kombinerede forsikringer, hvor forsikringssummen bruges som afgiftsgrundlag, er uændret.

Det præciseres, at der med kombinerede forsikringer som nævnt i vejledningens afsnit H.3.5.4 alene forstås forsikringer vedrørende samme retsforhold, dvs. samme forsikrede interesse. Hermed forstås eksempelvis et hus, som forsikres imod flere forskellige typer af skade, f.eks. brand og vandskade. Hvis en aftale derimod vedrører flere forsikrede interesser, f.eks. en tingsskadeforsikring på et hus, samt en ejeransvarsforsikring, skal afgiften af forsikringen vedrørende hver forsikret interesse opgøres særskilt.

Eksempler:
1. En husforsikring omfatter brand- og vandskadeforsikring (såkaldt kombineret forsikring): Højeste forsikringssum for forsikring af huset ved brand- og vandskade er på 4.000.000 kr. Heraf er højeste dækningssum ved brand 4.000.000 kr. og højeste dækningssum ved vandskade 500.000 kr. Den årlige præmie for hele forsikringen er på 4.000 kr. Der betales enten stempelafgift af højeste forsikringssum (4.000.000/5.000 x 0,29 kr.) eller af den samlede årlige præmie (4.000 kr. x 14 %).

2. En husforsikring omfatter brandskadeforsikring og ejeransvarsforsikring: Forsikringssummen på brandskadeforsikringen er på 4.000.000 kr. Forsikringssummen på ejeransvarsforsikringen er på 5.000.000 kr. Den årlige forsikringspræmie for brandskadeforsikringen er på 3.000 kr. og for ansvarsforsikringen på 1.000 kr. For brandskadeforsikringen betales enten afgift af forsikringssummen (4.000.000/5.000 x 0,29 kr.) eller af præmien (3.000 kr. x 14 %). For ansvarsforsikringsdelen betales enten afgift af forsikringssummen (5.000.000/5.000 x 0,29 kr.) eller af præmien (1.000 kr. x 14 %).

Forskelsstempling

Efter de gældende regler skal der for eksisterende forsikringer, hvoraf der er betalt afgift af præmien, betales stempelafgift af eventuelle præmieforhøjelser. Der er tale om såkaldt "forskelsstempling" efter stempelafgiftslovens § 10, stk. 2, sidste punktum.

Den ændrede praksis vedrørende kombinerede forsikringer betyder, at der ved præmieforhøjelser for eksisterende forsikringer, hvoraf der er betalt afgift af præmien, skal betales stempelafgift af den fulde forhøjelse af præmien. Dette gælder for præmieforhøjelser, som foretages fra og med 1. januar 2013. Der vil i den forbindelse ikke være mulighed for, at der for eksisterende forsikringer kan skiftes princip, således at der fremover skal forskelsstemples af forsikringssummen i stedet for præmien.

Eksempel:
En husforsikring med brand-, vandskade- og hærværksdækning har en total årlig præmie pr. 1. februar 2013 på 5.000 kr. Da forsikringen oprindeligt blev tegnet, blev det valgt at betale afgift af præmien, og der blev betalt afgift i henhold til den hidtidige praksis herfor. Præmien forhøjes pr. 1. februar 2013 med 200 kr. Der skal betales stempelafgift, dvs. 14 pct. heraf. Stempelafgift af præmieforhøjelsen er i eksemplet dermed 28 kr.

Virkningstidspunkt

Den ændrede praksis træder i kraft den 1. januar 2013. Den gælder derfor for forsikringspolicer, der udstedes fra og med den 1. januar 2013, jf. stempelafgiftslovens § 2, eller præmieforhøjelser, som foretages fra og med denne dato. I de tilfælde, hvor der ikke udstedes forsikringspolice, gælder den ændrede praksis for forsikringer, hvor 1. præmiekvittering eller andet dokument udstedes fra og med den 1. januar 2013, jf. lovens § 64, stk. 2.