Dato for udgivelse
02 nov 2009 14:10
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
02 nov 2009 14:10
SKM-nummer
SKM2009.651.SKAT
Myndighed
SKAT, Jura
Sagsnummer
09-134750
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Andet om moms + Opgørelse, angivelse og betaling + Andet om lønsumsafgift + Personlig indkomst + Selskabsbeskatning
Emneord
moms og lønsumsafgift, beskatningstidspunkt, tilbagebetaling, efterbetaling
Resumé

Der har i forbindelse med Landsskatteretskendelsen SKM2009.451.LSR, vist sig et behov for at præcisere de gældende regler for beskatningstidspunktet for tilbagebetalt moms og lønsumsafgift.

SKAT har præciseret de to situationer, der er i praksis vedrørende efterbetaling eller tilbagebetaling af moms og lønsumsafgift, både i dette styresignal og i Ligningsvejledningen, Erhvervsdrivende afsnit E.B.2.5.

Hvis der ikke er tvist om efterbetaling/tilbagebetaling af moms og lønsumsafgift, så skal beløbene som udgangspunkt fradrages eller beskattes i det indkomstår, beløbene faktisk vedrører. Hvis der er tvist om kravets berettigelse, der udskyder beskatningstidspunktet, og der senere ved dom eller administrativ afgørelse bliver opgjort et efterbetalings- eller tilbagebetalingskrav, så skal fradrag eller beskatning i disse tilfælde ske i det indkomstår, hvor der er konstateret en retlig forpligtelse for den erhvervsdrivende eller SKAT til at betale beløbet. Imidlertid bør SKAT imødekomme de erhvervsdrivende, der ønsker momsen mv. henført til skatteansættelsen for det indkomstår, som beløbet faktisk vedrører.

Hjemmel
Statsskatteloven § 4
Reference(r)
Statsskatteloven, lov nr. 149 af 10.4.1922 med senere ændringer
Henvisning
Ligningsvejledningen 2009-2, E.B.2.5.
Henvisning
Momsvejledningen 2009-2 O.1
Henvisning
Ligningsvejledningen 2009-2 E.A.3.1.1

Dette styresignal præciserer praksis ved efterbetaling eller tilbagebetaling af moms og lønsumsafgift.

1. Baggrund

Tidspunktet for beskatning af tilbagebetalt moms og lønsumsafgift er forpligtelsestidspunktet/retserhvervelsestidspunktet. Det følger af princippet i statsskattelovens § 4, at en indtægt som hovedregel skal medtages ved indkomstopgørelsen i det indkomstår, hvor der er erhvervet endelig ret til beløbet.

Hvornår dette tidspunkt indtræder, er afhængigt af, om der er en tvist om kravet, således at beskatningstidspunktet udskydes, eller ej. Dette har ikke hidtil fremgået tilstrækkeligt tydeligt af Ligningsvejledningen. Styresignalet er derfor alene en præcisering af gældende ret.

Praksis er senest kommet til udtryk i en Landsskatteretskendelse og SKAT har, i forbindelse med kendelsen SKM2009.451.LSR, præciseret de gældende regler for beskatningstidspunktet for tilbagebetalt moms i Ligningsvejledningen, Erhvervsdrivende 2009-2, afsnit E.B.2.5.

Det fremgår af Landsskatterettens kendelse, at tilbagebetaling af moms og lønsumsafgift skal henføres til de indkomstår, som efterreguleringen vedrører og ikke til tilbagebetalingsåret.

I SKM2009.451.LSR var selskabets krav på tilbagebetaling af for meget indbetalt moms allerede opstået på det tidspunkt, hvor der var foretaget en forkert afregning og indbetaling. Desuden var tilbagebetalingskravet ikke bestridt, og SKAT havde ikke inden for rimelig tid efter, at efterreguleringskravet var fastslået, varslet konsekvensændring af selskabets skatteansættelser i de indkomstår, som forhøjelserne oprindeligt vedrørte.

2. Efterbetaling/tilbagebetaling uden tvist

Efterbetaling eller tilbagebetaling af moms og lønsumsafgift skal som udgangspunkt fradrages eller beskattes i det indkomstår, beløbene faktisk vedrører, dvs. det år, hvor momsen/lønsumsafgiften ville have haft indflydelse på indkomstopgørelsen, hvis den havde været afregnet/beregnet korrekt.

3. Efterbetaling/tilbagebetaling med tvist, der udskyder beskatningstidspunktet

En anden situation foreligger, hvis efterbetaling eller tilbagebetaling af moms eller lønsumsafgift skal ske efter, at der har været tvist om kravets berettigelse, således at beskatningstidspunktet må anses for udskudt. Beskatningstidspunktet bliver udskudt, indtil der ved dom eller administrativ afgørelse bliver opgjort et efterbetalings- eller tilbagebetalingskrav. I disse tilfælde skal fradrag eller beskatning ske i det indkomstår, hvor der er konstateret en endelig retlig forpligtelse for den erhvervsdrivende eller SKAT til at betale beløbet.

3.1. Undtagelse for efterbetaling/tilbagebetaling med tvist, der udskyder beskatningstidspunktet - tilbagefordeling

Denne undtagelse gælder kun i de tilfælde, hvor det er muligt at genoptage skatteansættelsen i henhold til de gældende frister i skatteforvaltningslovens §§ 26 og 27, jf. § 34 a, stk. 4.

SKAT bør i de tilfælde, hvor der foreligger en afgørelse, der fastslår efterbetalings- eller tilbagebetalingskravet, imødekomme ansøgninger fra erhvervsdrivende, der ønsker momsen mv. henført til skatteansættelsen for det indkomstår, som momsen vedrører, dvs. til det år, hvor momsen ville have haft indflydelse på indkomstopgørelsen, hvis momsen havde været beregnet korrekt.