Dato for udgivelse
16 Feb 2009 13:37
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
16 Feb 2009 13:37
SKM-nummer
SKM2009.109.SKAT
Myndighed
SKAT, Jura
Sagsnummer
09-022137
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Afgift + Ejendomsvurdering + Inddrivelse + Moms og lønsumsafgift + Skat + Told
Overemner-emner
Organisation + Løn- og ansættelsesforhold
Emneord
Ankenævn, ankechef, motorankenævn, vurderingsankenævn, skatteankenævn, udnævnelse, udnævnelsesprocedure
Resumé
Skatteministeren har uddelegeret kompetence til chefen for SKATs Ankecenter til at foretage udnævnelse mv. af medlemmer af motorankenævn, vurderingsankenævn og skatteankenævn.
Reference(r)

Skatteforvaltningsloven

Henvisning
Procesvejledningen 2009-1 A.1.4.
Henvisning
Procesvejledningen 2009-1 A.1.5.
Henvisning
Procesvejledningen 2009-1 A.1.6.

Skatteministeren har den 22. januar 2009 i henhold til skatteforvaltningsloven bemyndiget chefen for SKATs Ankecenter til at:

    • foretage udnævnelse af medlemmer og suppleanter til skatte-, vurderings- og motorankenævn, jf. skatteforvaltningslovens § 8, stk. 3 og 4 samt § 9, stk. 3.
    • meddele udtræden af ankenævn, jf. § 9, stk. 1.
    • imødekomme anmodninger om udtræden af ankenævn, jf. § 9, stk. 2, 1. pkt.
    • meddele orlov fra nævnsarbejde, jf. § 9, stk. 2, 2. pkt.

Baggrund

Ved lov nr. 1341 af 19. december 2008 blev skatteforvaltningsloven ændret.

I henhold til skatteforvaltningslovens § 8, stk. 3 og 4 samt § 9, stk. 1-3, har skatteministeren bemyndiget chefen for Ankecentret til at foretage ovennævnte udnævnelser mv.

Baggrunden for bemyndigelsen til at foretage udnævnelser er, at det ikke længere findes nødvendigt, at det er ministeren personligt der meddeler de indstillede personer beslutningen om udnævnelse, idet kommunalbestyrelsens indstilling normalt vil være afgørende for, hvem der udnævnes.

Ved udnævnelser for den ordinære funktionsperiode påtænkes der anvendt en procedure, hvorefter skatteministeren godkender en navneliste over medlemmer og suppleanter i de enkelte nævn udarbejdet af SKATs Ankecenter, hvorefter chefen for Ankecentret bemyndiges til at tilskrive nævnsmedlemmerne og suppleanterne om udnævnelsen, jf. afsnit 3.1.3.1. i bemærkningerne til lovforslaget.

Baggrunden for at uddelegere kompetencen til at meddele orlov til nævnsmedlemmer jf. § 9, stk. 2, 2. pkt. til chefen for Ankecentret er at forenkle sagsbehandlingen i disse sager.

Sammenfattende betyder de meddelte delegationer, at chefen for Ankecentret alene ikke er bemyndiget til at tilbagekalde udnævnelse af nævnsmedlemmer og suppleanter, jf. skatteforvaltningslovens § 9, stk. 4.

Delegationerne er gennemført ved skrivelse af 22. januar 2009 fra skatteministeren til chefen for Ankecentret.

Gyldighed

Bemyndigelsen har virkning fra 22. januar 2009.