Dato for udgivelse
08 apr 2011 14:24
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
08 apr 2011 14:24
SKM-nummer
SKM2011.250.SKAT
Myndighed
Skatteministeriet
Sagsnummer
2011-351-0045
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Virksomheder
Emneord
Succession, oplysningspligt, virksomhedsoverdragelse
Resumé
Skatteministeriet ændrer praksis, således at manglende overholdelse af oplysningspligten i forbindelse med virksomhedsoverdragelse med succession ikke længere medfører, at succession ikke anses for at have fundet sted.   
Reference(r)
Kildeskatteloven § 33 C, stk. 7
Henvisning
Ligningsvejledningen Erhverv 2011-1, afsnit E.I.7

1. Oplysningspligt - kildeskattelovens § 33 C, stk. 7

Efter kildeskattelovens § 33 C, stk. 1, kan en skattepligtig i levende live med skattemæssig succession overdrage en virksomhed eller en del heraf til børn, børnebørn, søskende, søskendes børn, søskendes børnebørn eller en samlever. Adoptivforhold eller stedbarnsforhold sidestilles med naturligt slægtsforhold. Bestemmelsen gælder tilsvarende for medarbejdere eller tidligere medarbejdere omfattet af kildeskattelovens § 33 C, stk. 12, og tidligere ejere omfattet af kildeskattelovens § 33 C, stk. 13.

Beslutningen om, at erhververen indtræder i overdragerens skattemæssige stilling, skal efter kildeskattelovens § 33 C, stk. 7, senest meddeles til SKAT i forbindelse med indgivelse af overdragerens selvangivelse.

2. Hidtidig praksis

Reglen er hidtil blevet administreret således, at manglende overholdelse af oplysningspligten har medført, at overdragelse med succession ikke er blevet godkendt, således at overdragelsen er blevet beskattet.

3. Ny praksis

Skatteministeriet har besluttet at ændre praksis. Efter Skatteministeriets opfattelse er der ikke tilstrækkelig grund til at anse overholdelse af oplysningspligten i kildeskattelovens § 33 C, stk. 7, som en betingelse for, at der er sket overdragelse med succession. Skatteministeriet finder således, at det er en uforholdsmæssig indgribende konsekvens af at tilsidesætte oplysningspligten, at succession ikke anses for at have fundet sted.

Praksisændringen har ikke betydning for selve oplysningspligten, der fortsat fremgår af kildeskattelovens § 33 C, stk. 7. Det er forsat af afgørende betydning, at SKAT bliver gjort opmærksom på, at der er sket en virksomhedsoverdragelse, og at reglerne om succession ønskes anvendt, således at SKAT har mulighed for at kontrollere, at de overdragne aktiver er udgået hos overdrageren og indgået hos erhververen. Det er derfor en forudsætning for, at det skattemæssigt kan lægges til grund, at der inden for den nævnte personkreds er sket hel eller delvis overdragelse af en virksomhed med succession, at dette kan dokumenteres over for SKAT ved fremlæggelse af aftale om overdragelse eller på anden betryggende vis.

4. Virkningstidspunkt

Den ændrede praksis har virkning for aftaler om overdragelse af virksomheder, der er sket i indkomståret 2010 eller senere.