Dato for udgivelse
24 jun 2013 09:33
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24 jun 2013 09:33
SKM-nummer
SKM2013.439.SKAT
Myndighed
Skatteministeriet
Sagsnummer
13-0206992
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momspligt
Emneord
Moms, solcelleanlæg, husstandsvindmøller, afgiftspligtig person
Resumé

I styresignal SKM2013.23.SKAT er det bestemt, at husstandsvindmøller og solcelleanlæg, der efter Skatterådets praksisændring i SKM2012.392.SR m.fl. ikke længere opfylder betingelserne for at være momsregistreret, skal afmeldes fra registrering senest den 9. juli 2013. Som følge af EU-domstolens dom af 20. juni 2013 i sag C-219/12, Fuchs, udskydes fristen for afmeldelse indtil videre.

Hjemmel

LBK nr. 106 af 23. januar 2013 (momsloven)

Reference(r)

Momsloven § 3, stk. 1

Henvisning

Den juridiske vejledning D.A.3.1.4.2.1

I styresignal SKM2013.23.SKAT er det bestemt, at husstandsvindmøller og solcelleanlæg, der efter Skatterådets praksisændring i SKM2012.392.SR m.fl. ikke længere opfylder betingelserne for at være momsregistreret, skal afmeldes fra registrering senest den 9. juli 2013.

EU-domstolen har i dom af 20. juni 2013 i sag C-219/12, Fuchs, truffet afgørelse om, at driften af et solcelleanlæg, som er placeret på eller i nærheden af en beboelsesejendom, og som er udformet således, at mængden af produceret elektricitet for det første altid er mindre end den samlede mængde elektricitet, som operatøren forbruger privat, og for det andet leveres til nettet mod indtægter af en vis varig karakter, er omfattet af begrebet "økonomisk aktivitet", som omhandlet i 6. momsdirektivs artikel 4, stk. 1 og 2.

Som følge af dommen udskydes fristen for afmeldelse fra registrering indtil videre. SKAT vil snarest muligt offentliggøre, hvilke konsekvenser dommen har for dansk praksis på området.