Dato for udgivelse
05 Nov 2010 13:41
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
05 Nov 2010 13:41
SKM-nummer
SKM2010.712.SKAT
Myndighed
Skatteministeriet
Sagsnummer
2010-251-0352
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Undtagelser og fritagelse for lønsumsafgift
Emneord
Udlejning, fast ejendom, andelsboligforening, andelshavere, brugsrettigheder, viceværtydelser, anden økonomisk virksomhed
Resumé
Andelsboligforeningers levering af brugsrettigheder til andelshaverne mod betaling af boligafgift sidestilles med momsfri udlejning af fast ejendom. Praksis i SKM2007.882.LSR om at andelsboligforeningers udleje af parkeringspladser til andelshaverne er momspligtig, kan ikke opretholdes. Praksis om at andelsboligforeninger er omfattet af lønsumsafgiftspligten som anden økonomisk virksomhed, kan  ikke opretholdes
Hjemmel
Lovbekendtgørelse nr. 466 af 22/05/2006 (lønsumsafgiftsloven)
Reference(r)
Lønsumsafgiftsloven § 1, stk. 2, nr. 6
Henvisning
Lønsumsafgiftsvejledningen B.1.1.5
Henvisning
Lønsumsafgiftsvejledningen B.1.2
Henvisning
Lønsumsafgiftsvejledningen B.1.4.7
Henvisning
Lønsumsafgiftsvejledningen B.1.4.7.1 
Henvisning
Momsvejledningen 2010-2, D.11.8.3

Baggrund

Landsskatteretten har i kendelse af 28. september 2010, j.nr. 10-00946, fundet, at en andelsboligforenings levering af brugsrettigheder til andelshaverne mod betaling af boligafgift må sidestilles med udlejning af fast ejendom, der er fritaget for moms i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 8.

Konsekvenserne af Landsskatterettens kendelse - ændring af praksis - lønsumsafgift

Af Lønsumsafgiftsvejledningen 2010-2, B.1.2, fremgår, at andelsboligforeninger er omfattet af lønsumsafgiftspligten som anden økonomisk virksomhed, jf. lønsumsafgiftslovens § 1, stk. 1, 1. punktum, 2. led.

Det gælder dog ikke udlejning af fast ejendom, jf. lønsumsafgiftslovens § 1, stk. 2, nr. 6.

Som det fremgår af Lønsumsafgiftsvejledningen 2010-2, B.1.4.7.1, anses viceværtydelser som en integreret del af den momsfri udlejning af fast ejendom.

Landsskatterettens afgørelse betyder derfor, at der ikke skal betales lønsumsafgift af løn til viceværter (ejendomsfunktionærer) eller andet personale i andelsboligforeninger, der er beskæftiget med udlejning af fast ejendom.

Konsekvenserne af Landsskatterettens kendelse - ændring af praksis - moms

Kendelsen ændrer den praksis, der er beskrevet i Momsvejledningen 2010-2, D.11.8.4, om at andelsboligforeningers udleje af parkeringspladser til andelshaverne er momspligtig, jf. SKM2007.882.LSR.

Det betyder, at andelsboligforeninger fremover ikke skal afregne moms af deres udleje af parkeringspladser til andelshaverne, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 8.

Ikrafttrædelsestidspunkt

Den ændrede praksis træder i kraft 1. april 2011.

Genoptagelse

Andelsboligforeninger, der efter den hidtidige praksis har indbetalt lønsumsafgift af løn til viceværter (ejendomsfunktionærer) eller andet personale, der har været beskæftiget med udlejning af fast ejendom, kan anmode om tilbagebetaling af den betalte afgift.

Andelsboligforeninger, der efter den hidtidige praksis har indbetalt moms ved udleje af parkeringspladser kan anmode om genoptagelse af afgiftstilsvaret. I kravet skal modregnes de besparelser, som andelsboligforeningen har opnået som følge af den urigtige afgiftsmæssige behandling, f.eks. i form af momsfradrag ved anlæg, reparation og vedligeholdelse af parkeringspladserne.

Frister for genoptagelse

I henhold til skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2, kan der ske ordinær genoptagelse af afgiftstilsvaret, hvis anmodning herom fremsættes inden 3 år efter angivelsesfristens udløb.

Hvis fristen for ordinær genoptagelse i skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2, er udløbet, kan der i henhold til skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 1, efter anmodning ske ekstraordinær genoptagelse fra og med den afgiftsperiode, der er helt eller delvis sammenfaldende med den afgiftsperiode, der var til prøvelse i den første sag, der resulterede i underkendelse af praksis, eller den afgiftsperiode, der er påbegyndt men endnu ikke udløbet, 3 år forud for underkendelsen af praksis.

Praksis blev underkendt ved Landsskatterettens kendelse af 28. september 2010.

Den første afgiftsperiode, der var til prøvelse i Landsskatterettens kendelse, var januar kvartal 2010.

Der kan således ske genoptagelse af den afgiftsperiode, der er påbegyndt men endnu ikke udløbet den 28. september 2007.

Anmodning om ekstraordinær genoptagelse skal fremsættes under iagttagelse af bestemmelsen i skatteforvaltningslovens § 32, stk. 2. Det vil sige, at anmodningen om genoptagelse skal fremsættes inden 6 måneder efter, at den afgiftspligtige er kommet til kundskab om det forhold, der begrunder afvigelsen af den ordinære genoptagelsesfrist i skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2.

Reaktionsfristen på 6 måneder regnes fra offentliggørelsen af denne meddelelse på SKATs hjemmeside.

Anmodning om genoptagelse

Anmodning om genoptagelse skal indgives til Skattecenter Struer, Fabriksvej 13, 7600 Struer.

Anmodningen skal indeholde oplysninger om virksomhedens navn, adresse og CVR-nr., samt en specificeret opgørelse af kravet på tilbagebetaling.

Dokumentation

Virksomheden skal kunne dokumentere opgørelsen af tilbagebetalingskravet gennem relevant regnskabsmateriale og andet bilagsmateriale, som efter virksomhedens opfattelse kan bidrage til at dokumentere kravet.

Forrentning

Tilbagebetalingsbeløbet anses for indbetalt efter påkrav og forrentes fra indbetalingsdagen til udbetalingsdagen, jf. pkt. 7 i afsnit J.3 Forrentning af tilbagebetalingsbeløb i vejledningen Processuelle regler på SKATs område.