Dato for udgivelse
25 Aug 2009 08:09
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 Aug 2009 08:09
SKM-nummer
SKM2009.500.SKAT
Myndighed
SKAT, Jura
Sagsnummer
09-133681
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift + Afgift
Overemner-emner
Opgørelse, angivelse og betaling
Emneord
Lønsumsafgift, afgiftsgrundlag, skøn, omsætningsfordeling, fordelingsprocent
Resumé
Når opgørelsen af lønsumsafgiftsgrundlaget baserer sig på omsætningsfordelingen, skal fordelingsprocenten opgøres med to decimaler.
Hjemmel
LBK nr. 466 af 22/05/2006 (lønsumsafgiftsloven)
Reference(r)

Lønsumsafgiftsloven § 4, stk. 4

Henvisning
Lønsumsafgiftsvejledningen 2009-2 C.4.1.3

Sammenfatning

Når opgørelsen af lønsumsafgiftsgrundlaget baserer sig på omsætningsfordelingen, skal fordelingsprocenten opgøres i overensstemmelse med sædvanlige afrundingsregler, dvs. med to decimaler.

Baggrund og problemstilling

SKAT er blevet spurgt, om fordelingsprocenten skal oprundes til nærmeste hele procentsats eller opgøres i overensstemmelse med sædvanlige afrundingsregler, dvs. med to decimaler, når opgørelsen af lønsumsafgiftsgrundlaget i virksomheder, der har ansatte, der både udøver afgiftspligtige aktiviteter og andre aktiviteter, baserer sig på omsætningsfordelingen. 

Det retlige grundlag

Lønsumsafgiftslovens § 4, stk. 4, fastlægger principperne for opgørelsen af afgiftsgrundlaget i virksomheder, der har både afgiftspligtige aktiviteter og andre aktiviteter: 

"Stk. 4. Virksomheder, der både udøver aktiviteter efter § 1, stk. 1, 1. pkt., og andre aktiviteter, skal på grundlag af en sektoropdeling af virksomheden foretage en fordeling af virksomhedens lønsum og overskud eller underskud, der vedrører den afgiftspligtige del af virksomheden henholdsvis den øvrige del af virksomheden. For virksomheder, der både skal opgøre afgiftsgrundlaget efter stk. 1 og stk. 2, skal der foretages en tilsvarende fordeling. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for opgørelsen af afgiftsgrundlaget efter 1. og 2. pkt."

I medfør af lønsumsafgiftslovens § 4, stk. 4, er der i lønsumsafgiftsbekendtgørelsens § 4 fastsat regler for opgørelsen af afgiftsgrundlaget i virksomheder med blandende aktiviteter:

"§ 4. Afgiftsgrundlaget for virksomheder, der er omfattet af lønsumsafgiftslovens § 4, stk. 4, opgøres efter reglerne nedenfor i stk. 2-5.

Stk. 2. Afgiftsgrundlaget efter stk. 1 for virksomheder, der skal opgøre afgiftsgrundlaget efter lønsumsafgiftslovens § 4, stk. 2, beregnes af den del af virksomhedens lønsum, der vedrører den afgiftspligtige del af virksomheden. Har virksomheden ansatte, der både udøver aktiviteter i den afgiftspligtige del af virksomheden og andre aktiviteter, skal der ske en fordeling af den ansattes lønsum på grundlag af det faktisk anvendte tidsforbrug i henholdsvis den afgiftspligtige del af virksomheden og den øvrige del af virksomheden. Kan virksomheden ikke foretage en faktisk opgørelse af tidsforbruget, skal virksomheden til afgiftsgrundlaget medregne den del af lønsummen, der skønsmæssigt vedrører den afgiftspligtige del af virksomheden.

Stk. 3. Afgiftsgrundlaget efter stk. 1 for virksomheder, der skal opgøre afgiftsgrundlaget efter lønsumsafgiftslovens § 4, stk. 1, er den del af virksomhedens lønsum med tillæg af virksomhedens overskud eller med fradrag af virksomhedens underskud, der vedrører den afgiftspligtige del af virksomheden. Virksomhedens lønsum opgøres efter reglerne i stk. 2. Den del af virksomhedens overskud eller underskud, der skal medregnes til afgiftsgrundlaget, opgøres på grundlag af virksomhedens regnskaber. Fører virksomheden ikke et særskilt sektorregnskab for den afgiftspligtige del af virksomheden eller kan virksomhedens regnskaber i øvrigt ikke tilrettelægges på en sådan måde, at fordelingen af virksomhedens overskud eller underskud fremgår af regnskabet, skal virksomheden til afgiftsgrundlaget medregne den del af overskuddet eller underskuddet, der skønsmæssigt vedrører den afgiftspligtige del af virksomheden. Såfremt virksomheden ikke kan sandsynliggøre den foretagne vurdering kan told- og skatteforvaltningen pålægge virksomheden at føre et særskilt sektorregnskab for den eller de afgiftspligtige dele af virksomheden.

Stk. 4. Ved told- og skatteforvaltningens vurdering af, om den skønsmæssige fordeling af virksomhedens lønsum og overskud eller underskud efter stk. 2 og 3 er foretaget på rimelig måde, vil en fordeling, der svarer til forholdet mellem omsætningen i den afgiftspligtige del af virksomheden og virksomhedens samlede omsætning i det pågældende indkomstår, som udgangspunkt blive lagt til grund. Der kan ved vurderingen af den skønsmæssige fordeling bl.a. tages hensyn til omsætning, årsværk mv.

Stk. 5. Afgiftsgrundlaget efter stk. 1 for virksomheder, der både skal opgøre afgiftsgrundlaget efter lønsumsafgiftslovens § 4, stk. 1 og 2, opgøres på grundlag af en tilsvarende fordeling som overfor efter stk. 2-4."

SKATs opfattelse

Fordelingsprocenten opgjort efter retningslinierne i lønsumsafgiftsbekendtgørelsens § 4, stk. 4, dvs. som forholdet mellem omsætningen i den lønsumsafgiftspligtige del af virksomheden og virksomhedens samlede omsætning, er udtryk for størrelsen af den andel af lønsummen m.v., hvoraf der skal betales lønsumsafgift.

Der er ikke nogen regel i lønsumsafgiftsloven eller lønsumsafgiftsbekendtgørelsen om, at procentsatsen skal oprundes til nærmeste hele procentsats.

Procentsatsen skal derfor opgøres i overensstemmelse med sædvanlige afrundingsregler, dvs. med to decimaler.

Gyldighed

Dette styresignal er en præcisering af gældende ret.