Dato for udgivelse
02 sep 2009 08:32
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
02 sep 2009 08:32
SKM-nummer
SKM2009.513.SKAT
Myndighed
SKAT, Jura
Sagsnummer
09-024989
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Ejendomsskat + Personlig indkomst + Selskabsbeskatning + Virksomheder + Ejendomsværdiskat
Emneord
Skattefri virksomhedsomdannelse, stiftertilgodehavende, blandet ejendom
Resumé
I forbindelse med gennemførelse af skattefri virksomhedsomdannelse er der mulighed for at udligne en negativ indskudskonto jf. VOL § 2, stk. 1, nr. 5, med indskud af den private boligdel af en blandet benyttet ejendom, der indskydes i virksomheden. For den resterende del af boligens nettoværdi, kan indskyderen modtage et tilgodehavende i selskabet.
Reference(r)

Virksomhedsskatteloven § 16, stk. 2
Virksomhedsomdannelsesloven § 2, stk. 1, nr. 3

Henvisning

Ligningsvejledningen 2009-2 E.H.2.5

Ved Vestre Landsrets dom af 1. juli 2009 jf. SKM2009.481.VLR blev skattemyndighedens ansættelse ændret således, at det er muligt at modtage et tilgodehavende for den private del af en blandet benyttet fast ejendom, der forlods var benyttet til udligning af en negativ indskudskonto i virksomhedsskatteordningen i forbindelse med gennemførelse af en skattefri virksomhedsomdannelse.

Konsekvenserne af dommen - ændring af praksis

Som følge af Vestre Landsrets dom ændres praksis, således at der kan etableres et tilgodehavende for nettoværdien (friværdien) af den private del af en blandet benyttet fast ejendom, hvor en del af værdien forlods er benyttet til udligning af en negativ indskudskonto i virksomhedsskatteordningen.

Genoptagelse

Virksomheder der hidtil har ladet nettoværdien af den private del af en blandet benyttet fast ejendom, der forlods er benyttet til udligning af en negativ indskudskonto, påvirke vederlagsaktiernes anskaffelsessum i en skattefri virksomhedsomdannelse, kan anmode om genoptagelse med henblik på at få korrigeret anskaffelsessummen. Samtidig kan virksomheden få opført et tilgodehavende for den del af restværdien, der ikke benyttes til udligning af den negative indskudskonto.

Hvis aktierne efterfølgende er afstået eller overdraget med skattemæssig succession, vil korrektionen påvirke avanceopgørelsen eller anskaffelsessummen på de ved successionen vederlagte aktier. Omgørelse i en sådan situation fordrer enighed mellem de ved transaktionen deltagende parter.

Frister for genoptagelse

I henhold til skatteforvaltningsloven § 26, stk. 2, kan der ske ordinær genoptagelse, hvis anmodning herom fremsættes senest den 1. maj i det fjerde år efter indkomstårets udløb.

Hvis fristen for ordinær genoptagelse i skatteforvaltningsloven § 26, stk. 2, er udløbet, kan der i henhold til skatteforvaltningsloven § 27, stk. 1, nr. 7, ske ekstraordinær genoptagelse såfremt hidtidig praksis er endeligt underkendt ved en dom, eller ved en praksisændring offentliggjort af Skatteministeriet. I disse tilfælde kan genoptagelse foretages til gunst for den skattepligtige fra og med det indkomstår, der har været til prøvelse i den første sag, der resulterede i en underkendelse af praksis, eller fra og med det indkomstår, der er påbegyndt, men endnu ikke udløbet 3 år forud for underkendelsen af praksis.

Da det i sagen SKM2009.481.VLR var indkomståret 2005, der var til prøvelse, kan der derfor ske genoptagelse fra og med indkomståret 2005.

Anmodning om ekstraordinær genoptagelse skal fremsættes under iagttagelse af bestemmelsen i skatteforvaltningsloven § 27, stk. 2. Det vil sige, at anmodningen om genoptagelse skal fremsættes inden 6 måneder efter, at den skattepligtige er kommet til kundskab om det forhold, der begrunder afvigelsen af den ordinære genoptagelsesfrist i skatteforvaltningslovens § 26.

Reaktionsfristen på 6 måneder regnes fra offentliggørelsen af denne meddelelse på SKATs hjemmeside. Nærværende styresignal bortfalder således 6 måneder fra offentliggørelsen.

Anmodning om genoptagelse

Anmodning om genoptagelse skal indgives til SKAT.

Anmodningen skal indeholde oplysninger om aktionærens cpr-nummer, det relevante selskabs navn, adresse og cvr-nummer, samt en specificeret opgørelse af de ændringer, der ønskes foretaget på anskaffelsessummen m.v.

Dokumentation

Aktionæren skal kunne dokumentere opgørelsen af kravet på ændring af anskaffelsessum gennem relevant regnskabsmateriale og andet bilagsmateriale.