Dato f.off.OverskriftEmneType
22-05-24Fast ejendom – Momsreguleringsforpligtigelse – Momslovens § 43, stk. 3, nr. 4, sidste pkt.MomspligtDom
22-05-24Udkast til styresignal om genoptagelse som følge af Østre Landsrets dom SKM2020.66.ØLR, vedrørende Motorstyrelsens praksis for værditabsberegninger ved ophør af leasingaftaleMotor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftUdkast til styresignal
21-05-24Overdragelse af anparter - efterfølgende aftale om regulering af afståelsesvederlagVirksomhederBindende svar
17-05-24Dobbeltdomicil – hjemmehørende – registreringsbekendtgørelsens § 10Motor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
17-05-24Godtgørelse af udførte brugte køretøjer – reglen om 15 pct.’s reduktion af godtgørelsenMotor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
16-05-24Forening som skattesubjekt – foreningskonto – indsætninger – tilståelseForskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Indberetning, regulering og efterangivelse + VirksomhederDom
15-05-24Ligningslovens § 16, stk. 1 - yderligere løn - bespisning af hovedaktionærVirksomhederDom
15-05-24Opgørelse af beskatningsgrundlag for fri bil – bevisspørgsmål om tidspunkt for ejendomsrettens overgang – lighedsgrundsætningenMotorkøretøjerDom
15-05-24Momsfritagelse - Levering af gentests og screeningerMomsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
15-05-24Ikke skattepligtig ved modtagelse af tilskud ved skovrejsning, men skattepligtig af elproduktion med solcellerSelskabsbeskatningBindende svar
14-05-24TariferingsforordningerTariferingJuridisk vejledning
14-05-24Emballageafgift - Pose - taske - PP materialeMiljøafgifterBindende svar
13-05-24Fritagelse for spiritusafgift af kemiprodukter indeholdende ethanol, som anvendes som ekstraheringsvæske i analyseinstrumenterØl, vin og spiritusBindende svar
13-05-24Emballageafgift - pose fremstillet af R-PET 160g/m2 (2)MiljøafgifterBindende svar
13-05-24Emballageafgift - pose fremstillet af R-PET 150g/m2 med lamineringMiljøafgifterBindende svar
13-05-24Rejsegodtgørelse med standardsats for kost og småfornødenheder - Bygge- og anlægsarbejdePersonlig indkomstBindende svar
10-05-24Officialprincippet – agterskrivelse - tilsvarende forholdNår man vil klage + Indberetning, regulering og efterangivelse + Fradrag og afskrivningerDom
10-05-24Dagældende momslovs § 45, stk. 4 – opgørelsen af godtgørelse af moms for et forsikringsselskab med fast forretningssted i udlandVirksomheder + Momspligt + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelseDom
10-05-24Overskud ved udlejning af ejendom og indsætninger på kontiEjendomme i udlandet + Udleje og bortforpagtning + Indberetning, regulering og efterangivelse + EjendomsskatDom
10-05-24Virksomhedsordningen – virksomhedsskatelovens § 2 – betingelser for anvendelse – væsentlige bogføringsmangler – beskatning af opsparet overskudKapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning.Dom
10-05-24Indsætninger på bankkonto – ekstraordinær genoptagelse – grov uagtsomhedNår man ønsker en sag genoptaget + Personlig indkomst + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Indberetning, regulering og efterangivelse + VirksomhederDom
08-05-24Straf – moms – brugtmoms – revisionsselskab – revisoransvar - medvirkenStrafDom
08-05-24Anmodning om ekstraordinær genoptagelse var ikke en direkte følge af en ansættelse for et andet indkomstår og var derfor ikke omfattet af skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1. nr. 2.Fradrag og afskrivningerDom
08-05-24Forhøjelse af skattepligtig indkomst med yderligere løn – Godskrivning af betalt A-skat og AM-bidragPersonlig indkomstAfgørelse
08-05-24Forhøjelse af momstilsvar - Ikke godkendt fradrag for indgående moms af udgifter til salg af kapitalandele i et datterselskabFradragAfgørelse
07-05-24Indregning af tredjemands fremstillede varme ved vurdering af kraftvarmekapacitetskravetEnergi og kuldioxidBindende svar
07-05-24Beskatning af værdi af fri bilPersonlig indkomstAfgørelse
07-05-24Ejendomsværdi – Grundværdi - Den omberegnede grundværdi pr. 1. oktober 2019EjendomsvurderingAfgørelse
07-05-24Moms – Leveringsstedet for fjernsalg – henvisning til transportører og fragtmændMomspligtAfgørelse
07-05-24Konkursbo - Moms - PeriodiseringMomspligtBindende svar
07-05-24Udkast til styresignal - Genoptagelse af værdifastsættelser af brugte køretøjer til og med den 28. februar 2023Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftUdkast til styresignal
06-05-24Elafgift - leaset solcelleanlægEnergi og kuldioxidBindende svar
02-05-24Vejledning om statslig inddragelse af uidentificerede depoter og konti 2023eKapitalSystemvejledning
02-05-24Grov uagtsomhed – tidligere indkomstår – sygdomUdenlandsk indkomst + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Personlig indkomstDom
02-05-24Transfer pricing – kontrollerede transaktioner – transfer pricing dokumentationUdenlandsk indkomst + Virksomheder + Transfer pricingDom
01-05-24Skønsmæssig ansættelse – negativt privatforbrug – genoptagelse – befordringsgodtgørelsePersonlig indkomstDom
01-05-24Omberegning af grundværdi – basisår - grundskatteloftEjendomsvurderingDom
01-05-24Hævninger på selskabskonto – nulstilling af A-skatter og AM-bidragVirksomhederSystem teknisk
01-05-24Årsbrev om indberetning af renter, værdipapirer mv.Fradrag og afskrivninger + Support og anden vejledning + IT-løsninger for kontrolbestemmelser og sanktioner + Påbud, dagbøder og andre tvangsmidler + Kontrolbestemmelser + TastSelv og andre IT-løsninger for skat + Selskabsbeskatning + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Udenlandsk indkomst + Virksomheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomst + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + IT-løsninger for virksomhedsregistrering + Ophør af virksomhed + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + IT-løsninger for indberetning, ind- og udbetaling samt modregning + Indberetning, regulering og efterangivelseSystemvejledning
01-05-24Godtgørelse af elafgift - elektricitet anvendt i varmepumper - varme til medlemmer i en ejerforeningEnergi og kuldioxidBindende svar