Dato f.off.OverskriftEmneType
16-07-24eIndkomst Udstilling (vejledning for abonnenter og databehandlere)Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigtSystemvejledning
15-07-24Genbeskatning, International sambeskatning afbrudt. Ikke tilstrækkelige oplysningerSelskabsbeskatningAfgørelse
12-07-24UK-selskab ikke begrænset skattepligtig ved udlodning af aktier i datterselskab.SelskabsbeskatningBindende svar
11-07-24Vedtægtsændring ikke omfattet af aktieavancebeskatningsloven for andelshaverne og ingen formueoverførselAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
11-07-24Nedlukningserstatning til minkavler - beskatning af genvundne afskrivninger og ejendomsavance mv. - ikke ekspropriationEjendomsavancebeskatning + VirksomhederBindende svar
11-07-24Nedlukningserstatning til minkavlere - fordeling af erstatningssummen på de erstattede aktiver - udtagning af aktiverEjendomsavancebeskatning + VirksomhederBindende svar
11-07-24Nedlukningserstatning til minkavlere - fordeling af erstatningssummen på de erstattede aktiver - erstatning større end takserede værdierEjendomsavancebeskatning + VirksomhederBindende svar
11-07-24Nedlukningserstatning til minkavlere - fordeling af erstatningssummen på de erstattede aktiver - erstatning mindre end takserede værdierEjendomsavancebeskatning + VirksomhederBindende svar
11-07-24Udbytter ikke omfattet af begrænset skattepligt - ligningslovens § 3 fandt ikke anvendelseSelskabsbeskatningBindende svar
10-07-24Beskatning af formand ved tilrådighedsstillelse af lejlighedPersonlig indkomstBindende svar
10-07-24Elafgift - Godtgørelse af elektricitet - Ladestandere til elbilerMiljøafgifterBindende svar
10-07-24Udviklingsprojekt vedrørende robot var omfattet af LL § 8 B, om forsøgs- og forskningsvirksomhedVirksomhederBindende svar
08-07-24Likvidationsprovenu, begrænset skattepligt, LL § 3SelskabsbeskatningBindende svar
08-07-24Indberetningsvejledning om Aktiesparekonto 2024eKapitalSystemvejledning
08-07-24Nedsættelse af tilbagebetaling af afgift efter Gasafgiftsloven § 10 bEnergi og kuldioxidBindende svar
08-07-24Moms - Opkrævning for skader og mangler på leasingaktiv ved leasingperiodens udløb - levering mod vederlagMomspligtBindende svar
05-07-24Omstrukturering - partnerselskab - lån - virksomhedsordningen - ikke afståelsebeskatningVirksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + VirksomhederBindende svar
04-07-24Godtgørelse af elafgift af elforbruget til opladning af elbiler kombineret med et afgiftsfritaget solcelleanlæg, der ikke nettoafregnerEnergi og kuldioxidBindende svar
03-07-24Pålæg om oplysningspligt efter skattekontrollovens § 62 - BetalingstjenesteKontrolbestemmelserSKM-meddelelse
02-07-24Gavebeskatning – +/- 15 %’s-reglen – næringsdrivende - værdiskønArv og gaverDom
02-07-24Ændring af passivpost fastsat efter boafgiftslovens § 28 var ikke omfattet af fristen i boafgiftslovens § 27, stk. 2Indberetning, regulering og efterangivelse + Arv og gaverDom
02-07-24Gaveafgift – 15-%-reglen – dagsværdiVirksomheder + Ejendomsskat + Arv og gaver + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdDom
02-07-24Årsbrev om indberetning af renter, værdipapirer mv.Fradrag og afskrivninger + Support og anden vejledning + IT-løsninger for kontrolbestemmelser og sanktioner + Påbud, dagbøder og andre tvangsmidler + Kontrolbestemmelser + TastSelv og andre IT-løsninger for skat + Selskabsbeskatning + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Udenlandsk indkomst + Virksomheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomst + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + IT-løsninger for virksomhedsregistrering + Ophør af virksomhed + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + IT-løsninger for indberetning, ind- og udbetaling samt modregning + Indberetning, regulering og efterangivelseSystemvejledning
02-07-24Generationsskifte - overdragelse anparter med succession - landbrugsejendomme - udlejnings-ejendomme - aktiv landbrugsdrift - udlejede stuehuse og lejlighederAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
02-07-24Genomlægning til realkreditlignende lånAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
02-07-24Liste over anerkendte luftfartsselskaber for 2024Momsfritagelse og -godtgørelseSKM-meddelelse
01-07-24Rette indkomstmodtager – maskeret udbytteVirksomheder + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
01-07-24Ekstraordinær genoptagelse af momstilsvarNår man ønsker en sag genoptagetAfgørelse
01-07-24Ekstraordinær genoptagelse af momstilsvarNår man ønsker en sag genoptagetAfgørelse
01-07-24Højesterets dom af 27. februar 2024 (SKM2024.344.HR) - adgang til at anmode om genoptagelse - suspension af forældelseNår man ønsker en sag genoptaget + Arv og gaverSKM-meddelelse
01-07-24Afslag på ekstraordinær genoptagelse af virksomhedens momstilsvarNår man ønsker en sag genoptagetAfgørelse
01-07-24Afslag på anmodning om genoptagelse af vurderingen pr. 1. oktober 2006 – Ulovhjelmet omberegning af grundværdienNår man ønsker en sag genoptagetAfgørelse
01-07-24Selskab kunne fradrage endeligt underskud i fransk datterselskab efter SEL § 31 E, efter datterselskabets opløsning efter reglerne om DWOL.SelskabsbeskatningBindende svar