SKM nummerSKM OverskriftDato for offDato for afgEmne
SKM2014.878.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg23-12-1402-05-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.877.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - saglig kompetence - afledt ændring23-12-1421-05-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.876.SRSpildevandsforsyningsselskabs medfinansiering af klimatilpasningsanlæg - skat, fradrag og afskrivning efter statsskatteloven - afvisning22-12-1416-12-14Virksomheder Bindende svar
SKM2014.875.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg - dokumentation22-12-1403-04-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.874.BRKonkurs - omstødelse - A-skat m.v. - kreditoraftale - betalingsudsættelse22-12-1403-10-14Betalingsstandsning og konkurs Dom
SKM2014.873.ØLRStraffesag - overtrædelse af toldloven - deklarering af kontantbeløb - overskridelse af ankefrist22-12-1411-08-14Straf Dom
SKM2014.872.LSRIkke godkendt fradrag for underskud af skovbrugsvirksomhed22-12-14 Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2014.871.LSRVærdiansættelse af opsparet overskud ved succession22-12-14 Dødsboer (skat) Afgørelse
SKM2014.870.SRBeskatningstidspunktet for Restricted Stocks Units22-12-1416-12-14Personlig indkomst Bindende svar
SKM2014.869.LSRAfslag på anmodning om forrentning af tilbagebetalt arveafgift22-12-14 Arv og gaver Afgørelse
SKM2014.868.LSRForening var skattepligtig efter SEL § 1, stk. 1, nr. 4, grundet andelsformål22-12-14 Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2014.867.LSRKlage over rykkergebyr over for meget udbetalt boligsikring19-12-14 Renter og gebyrer Afgørelse
SKM2014.866.VLROmgørelse - betalingskorrektion - kontrolleret transaktion - rette indkomstmodtager19-12-1404-12-14Selskabsbeskatning + Personlig indkomst Dom
SKM2014.865.SRVærdiansættelse af illikvide medarbejderaktier19-12-1423-09-14Personlig indkomst Bindende svar
SKM2014.864.LSRBetingelser for salg af biler til 0-sats19-12-14 Motorkøretøjer Afgørelse
SKM2014.863.LSRIkke godkendt fradrag for moms vedrørende advokatudgiver i forbindelse med ekspropriationssag18-12-14 Fradrag Afgørelse
SKM2014.862.LSRIkke godkendt nedslag i spilleafgift grundet manglende dokumentation18-12-14 Spil, lotteri, gevinster og væddemål Afgørelse
SKM2014.861.SANSTAfgørelse om forældelse af sagsomkostninger ugyldig grundet manglende kompetence18-12-14 Forældelse Afgørelse
SKM2014.860.LSRAfslag på anmodning om genoptagelse af indkomstansættelse18-12-14 Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2014.859.SKATAmortisationsrenten for 201518-12-14 Pensionsafkastbeskatning (PAL) SKAT-meddelelse
SKM2014.858.LSRSalg af ejendom var skattefri grundet opfyldt beboelseskrav18-12-14 Ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2014.857.LSRHoldingselskab fællesregistreret for moms med datterselskab ikke anset for berettiget til at fratrække moms af omkostninger ifm. frasalg af selskaberne17-12-14 Fradrag Afgørelse
SKM2014.856.BRProces - klageberettiget - sambeskatning - administrationsselskab17-12-1430-10-14Selskabsbeskatning Dom
SKM2014.855.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg - internt anlæg17-12-1428-03-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.854.SKATSkattefri godtgørelse til dækning af rejseudgifter mv., gældende for 201517-12-14 Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Personlig indkomst + Udenlandsk indkomst + Udenlandsk arbejdskraft + Fradrag og afskrivninger SKAT-meddelelse
SKM2014.853.SKATVærdiansættelse af forskellige skønsposter for selvstændigt erhvervsdrivende for indkomståret 201517-12-14 Virksomheder SKAT-meddelelse
SKM2014.852.ØLRStraffesag - urigtige momsangivelser - kildeskat - ikke afleveret skattekort - aflytning - vekselselskaber - momssvig - skattesvig16-12-1423-06-14Straf Dom
SKM2014.851.BREjendomsvurdering - grundværdi - byggeretsprincip - faktisk anvendelse16-12-1406-05-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.850.BREjendomsvurdering - grundværdi - byggeretsprincip - faktisk anvendelse16-12-1424-04-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.849.BRSkønsmæssig ansættelse - momstilsvar - indsætninger på bankkonto16-12-1406-10-14Momsgrundlag Dom
SKM2014.848.VLRSyn og skøn - regelfortolkning - afvisning16-12-1427-11-14Personlig indkomst + Virksomheder Kendelse
SKM2014.847.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - moms15-12-1425-04-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.846.ØLRRette indkomstmodtager - omgørelse og betalingskorrektion15-12-1428-11-14Selskabsbeskatning + Personlig indkomst Dom
SKM2014.843.SRMoms og gavekortprodukter - bonusprogram11-12-1421-10-14Andet om moms Bindende svar
SKM2014.842.BRRegistreringsafgift - parallelimport - luksusbil - hæftelse09-12-1422-07-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2014.841.SRSamarbejde mellem udvalgte afdelinger i to boligselskaber - selvstændige ansættelsesforhold ved særskilte ansættelsesaftaler - ikke selvstændig gruppe i momsretlig forstand - momsfritaget udlejning af fast ejendom09-12-1421-10-14Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2014.840.BRRegistreringsafgift - udenlandsk indregistreret køretøj - ibrugtagning - bopæl08-12-1430-09-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2014.839.BRMoms - skrotbiler - affaldsbehandling - forventningsprincippet08-12-1407-10-14Momsgrundlag Dom
SKM2014.838.SROmstruktureringer i underliggende tysk koncern08-12-1411-11-14Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2014.836.SRSupervision leveret som led i uddannelsesforløb er momsfritaget faglig undervisning, og vederlag for deltagelse i børn- og ungeudvalg falder uden for momslovens anvendelsesområde05-12-1414-11-14Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2014.835.VLREjendomsavance - næring - ejendomme udlejet til ferieformål - ejendomme anvendt til egen beboelse05-12-1405-11-14Personlig indkomst + Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2014.834.VLREjendomsavance - næring - ejendomme udlejet til ferieformål - ejendomme anvendt til egen beboelse05-12-1405-11-14Personlig indkomst + Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2014.833.VLRStraffesag - momssvig - uregistreret virksomhed - unddragelse af registreringsafgift - straffelovsovertrædelser04-12-1426-05-14Straf Dom
SKM2014.832.SKATRentesatser efter selskabsskattelovens § 29 B, stk. 8 og 9 for 201504-12-14 Selskabsbeskatning SKAT-meddelelse
SKM2014.831.VLRStraffesag - momssvig - falske fakturaer04-12-1411-09-14Straf Dom
SKM2014.830.SRCFC-beskatning - goodwill04-12-1411-11-14Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2014.829.SKATStandardrenten i henhold til selskabsskattelovens § 11 B, stk. 2 for 201504-12-14 Selskabsbeskatning SKAT-meddelelse
SKM2014.828.SKATRentesatserne til beregning af dag-til-dag rente mv. for 201404-12-14 Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber SKAT-meddelelse
SKM2014.827.SKATRentesatsen efter opkrævningslovens § 7, stk. 2 for 201504-12-14 Selskabsbeskatning SKAT-meddelelse
SKM2014.826.SANSTAnmodning om omkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand03-12-14 Når man vil klage Afgørelse
SKM2014.824.HRBegrænset skattepligt - selskab - honorarer03-12-1412-11-14Selskabsbeskatning Dom
SKM2014.823.ØLRMaskeret udlodning - hævninger - mellemregningskonto - lønudgifter03-12-1414-11-14Selskabsbeskatning Dom
SKM2014.822.LSRSpørgsmål om virksomhed kunne anses som erhvervsmæssig03-12-14 Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Afgørelse
SKM2014.821.LSRÆndring i beskatning fra kapitalafkastordningen til virksomhedsordningen03-12-14 Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Afgørelse
SKM2014.820.LSRSpørgsmål om, hvorvidt aftale kunne anses for erhvervelse eller leasing af båd03-12-14 Andet om moms Afgørelse
SKM2014.819.LSRSuccession i overførte ikke-fratrukne faktisk holdte istandsættelsesudgifter – fredet bygning03-12-14 Ekspropriation Afgørelse
SKM2014.818.SRGrænseoverskridende fusion - fusionsdato - underskud03-12-1411-11-14Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2014.817.ØLRFikseret lejeindtægt - selskab - rådighed - størrelsen af lejen03-12-1411-11-14Selskabsbeskatning Dom
SKM2014.815.LSRAfskrivning af kajanlæg efter afskrivningslovens § 1402-12-14 Afskrivninger og fradrag Afgørelse
SKM2014.814.SRAktielån - Vedtægtsændring02-12-1402-12-14Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2014.813.LSRFastsættelse af kontorejendoms ejendomsværdi02-12-14 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2014.812.LSRIkke godkendt fradrag for underskud ved udlejning02-12-14 Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Afgørelse
SKM2014.811.ØLRKonkursbo - separatistkrav - simpelt krav - tilbagesøgning02-12-1403-11-14Betalingsstandsning og konkurs Dom
SKM2014.810.HRFraflytterbeskatning - aktier - henstandssaldo - hovedaktionærnedslag02-12-1427-11-14Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2014.809.LSRIkke godkendt underskudsfradrag ved landbrug02-12-14 Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2014.808.LSROphør af skattepligt til Danmark ved flytning02-12-14 Udenlandsk indkomst Afgørelse
SKM2014.807.BRPokergevinst - udland - skattepligt28-11-1423-09-14Personlig indkomst Dom
SKM2014.806.BRGenoptagelse - klagefrist - afvisning - særlige omstændigheder27-11-1425-09-14Erhvervsmæssig import Dom
SKM2014.805.BRRegistreringsafgift - eksportgodtgørelse - brugte køretøjer27-11-1423-09-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2014.804.BRKuldioxidafgift - tilbagebetaling - affaldsforbrænding27-11-1419-08-14Energi og kuldioxid Dom
SKM2014.803.BRRegistreringsafgift - hæftelse - parallelimport - luksusbil27-11-1426-08-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2014.802.BRSkattepligt - samlivsophævelse - fraflytning - politiker27-11-1427-10-14Udenlandsk indkomst Dom
SKM2014.800.BRKurstab - fordring - varelager - vederlag i næring27-11-1425-09-14Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2014.799.SRArbejdsudleje - selvstændig enkeltmandsvirksomhed27-11-1411-11-14Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2014.798.BRHovedaktionærs udlån til eget selskab - periodisering af renteindtægt, beskatningstidspunkt27-11-1420-10-14Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2014.797.SRInvesteringsselskab i Danmark - investeringsenhed i Luxembourg26-11-1411-11-14Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2014.796.SANSTGæld vedrørende sagsomkostninger forældet24-11-14 Forældelse Afgørelse
SKM2014.795.LSRBindende svar - hvorvidt klageren er berettiget til fradrag jf. kursgevinstloven § 1424-11-14 Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2014.794.SANSTAfgiftsfritagelse af udenlandsk firmabil21-11-14 Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2014.793.SANSTOpkrævet registreringsafgift i henhold til registreringsafgiftsloven § 2021-11-14 Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2014.792.SRKapitalpension - investering - unoterede aktier - konvertering - aldersopsparing - PBL-afgift21-11-1411-11-14Pensionsafkastbeskatning (PAL) Bindende svar
SKM2014.791.SANSTAnsøgning om omkostningsgodtgørelse21-11-14 Når man vil klage Afgørelse
SKM2014.790.SKATListe over anerkendte flyselskaber20-11-14 Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Momsfritagelse og -godtgørelse SKAT-meddelelse
SKM2014.789.LSRBeskatning af værdi af fri bil, jf. ligningsloven § 16, stk. 4.20-11-14 Personlig indkomst Afgørelse
SKM2014.788.SKATRegulering af inddrivelsesbekendtgørelsens satser for 201520-11-14 Afdragsordninger og henstand + Lønindeholdelse SKAT-meddelelse
SKM2014.787.LSRFradragskonto - kautionsforpligtelse20-11-14 Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2014.786.LSROmkostningsgodtgørelse for udgifter til pålagte sagsomkostninger20-11-14 Når man vil klage Afgørelse
SKM2014.785.LSRUanmeldt kontrolbesøg af klager og samlevers virksomhed20-11-14 Når man vil klage Afgørelse
SKM2014.784.SRTildelinger til foreninger18-11-1421-10-14Selskabsbeskatning + Andet om moms Bindende svar
SKM2014.782.SRHusstandsvindmølle - beskatning af eget forbrug14-11-1411-11-14Virksomheder + Fradrag Bindende svar
SKM2014.781.LSRKlage over bindende svar hvorved advokats værgeydelser ikke blev anset for udøvelse af selv-stændig økonomisk virksomhed14-11-14 Momsgrundlag Afgørelse
SKM2014.780.SRSammenlægning af a.m.b.a’er14-11-1421-10-14Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2014.779.SRKommunes salg af byggegrund var momspligtig14-11-1421-10-14Andet om moms + Byggeri Bindende svar
SKM2014.778.BRLønudgifter - nægtet fradrag - hovedaktionærs udgifter - manglende lønaftale13-11-1427-10-14Selskabsbeskatning Dom
SKM2014.777.HRForening - godkendelse - gavemodtager13-11-1405-11-14Selskabsbeskatning + Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2014.776.SKATLandbrug – vejledende satser for normaludgift pr. kostdag og værdi af forbrug af egne produkter for indkomståret 201511-11-14 Virksomheder SKAT-meddelelse
SKM2014.775.SKATVejledende fremstillingspriser for pelsdyr og hjorte for indkomståret 201411-11-14 Virksomheder SKAT-meddelelse
SKM2014.774.BROmkostningsgodtgørelse - forhåndstilsagn - syn og skøn11-11-1422-07-14Når man vil klage Dom
SKM2014.772.SRSkattemæssige konsekvenser opdeling af I/S10-11-1423-09-14Virksomheder Bindende svar
SKM2014.771.SRSømandsbeskatning - Tonnageskat - Operatørselskab07-11-1406-11-14Selskabsbeskatning + Tonnageskat Bindende svar
SKM2014.770.ØLREjendomsavance - parcelhusreglen - to boliger - benyttelse i ejerperiode07-11-1406-10-14Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2014.769.ØLRStraffesag - skattesvig - skattepligt - lønmodtager - ukendt udenlandsk adresse07-11-1408-09-14Straf Dom
SKM2014.768.SRDatterselskabs- og koncernselskabsaktier, subjektiv skattepligt, CFC-indkomst06-11-1421-10-14Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2014.767.SRSkattefrie godtgørelser - lønomlægning06-11-1423-09-14Personlig indkomst Bindende svar
SKM2014.766.SRMoms af depositum - afvisning af spørgsmål05-11-1421-10-14Andet om lønsumsafgift Bindende svar
SKM2014.765.SRArbejdsudleje, udskilt arbejdsopgave05-11-1421-10-14Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Personlig indkomst + Udenlandsk indkomst Bindende svar
SKM2014.764.SRUdlån til partnerselskab anset for erhvervsmæssigt udlån05-11-1421-10-14Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Bindende svar
SKM2014.763.SRMomsfritagelse af konserveringsydelser leveret i forskellige konstruktioner05-11-1421-10-14Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2014.762.SROmvendt betalingspligt - IT-produkter05-11-1421-10-14Andet om moms Bindende svar
SKM2014.761.SROmvendt betalingspligt - bærbare pc’ere05-11-1421-10-14Andet om moms Bindende svar
SKM2014.760.SRNytegning af anparter, overkurs, forlods udbytteret, vedtægtsændringer05-11-1426-08-14Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2014.759.SROmvendt betalingspligt - tilbehør til bærbare pc’ere04-11-1421-10-14Andet om moms Bindende svar
SKM2014.758.SRMomsfritagelse af tandbøjler04-11-1421-10-14Momsgrundlag Bindende svar
SKM2014.757.SRMomsgrundlaget ved diskretionær porteføljepleje04-11-1421-10-14Momsgrundlag Bindende svar
SKM2014.756.BRKonkurs - omstødelse - momstilsvar - indbetaling tre uger før fristdag04-11-1406-01-14Betalingsstandsning og konkurs Dom
SKM2014.755.ØLRMoms - fradragsret brændstof - dansk-tysk busleasingsarrangement - renter04-11-1421-10-14Fradrag + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse Dom
SKM2014.754.LSRVurderingsankenævns afgørelse af ejendoms- og grundværdi anset for ugyldig04-11-14 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2014.752.SRElafgift - nedsat elvarmesats - elopvarmede helårsboliger - elektricitet som hovedvarmekilde31-10-1421-10-14Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2014.751.SRSuccession i en landbrugsvirksomhed bestående af sammenlagte ejendomme med bl.a. udlejningsboliger, kursværdiansættelse af latent skat, overdragelse til +/- 15 pct., m.m.31-10-1421-10-14Virksomheder Bindende svar
SKM2014.750.SRSkattepligt - tilflytter - enkeltstående arbejde31-10-1421-10-14Personlig indkomst Bindende svar
SKM2014.749.SKATRenten efter pensionsafkastbeskatningslovens § 27, stk. 5 for indkomståret 201531-10-14 Pensionsafkastbeskatning (PAL) + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten SKAT-meddelelse
SKM2014.748.SRAlmennyttig forening, moms- og skattepligtige forhold31-10-1421-10-14Selskabsbeskatning + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Andet om moms Bindende svar
SKM2014.747.SRDispensation fra CFC-beskatning30-10-14 Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2014.746.SRPålæg om oplysningspligt efter skattekontrollovens § 8 D, stk. 130-10-14 Tonnageskat + Kontrolbestemmelser + Processuelle bestemmelser Afgørelse
SKM2014.745.SRSkattepligt - hotellejlighed - midlertidigt arbejdsophold30-10-1421-10-14Udenlandsk indkomst Bindende svar
SKM2014.744.VLRSkønsmæssig ansættelse - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag - ikke beregnet privatforbrug - køb og salg af brugte biler29-10-1409-10-14Personlig indkomst Dom
SKM2014.743.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, grundværdi29-10-14 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2014.742.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, grundværdi29-10-14 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2014.741.SRBegrænset skattepligt - likvidationsudlodning - beneficial owner29-10-1421-10-14Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2014.740.BREjendomsværdiskat - rådighed over bolig - delvis udlejning - betydning af selvangivet nedslag29-10-1426-08-14Ejendomsværdiskat Dom
SKM2014.739.BRMoms - erhvervelse - nye køretøjer29-10-1404-09-14Handel med udlandet og betalingspligtige personer Dom
SKM2014.738.BRRenter - for sent indbetalt momstilsvar - uberettiget fradrag - modregning - tilbagebetalingskrav28-10-1401-09-14Fradrag + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse Dom
SKM2014.737.SRLedelsens sæde - likvidationsudlodning - beneficial owner - begrænset skattepligt28-10-1421-10-14Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2014.736.ØLRKommanditist - ejendomsavance - udbyderhonorar27-10-1408-10-14Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2014.735.SRFast driftssted - bygge- og anlæg27-10-1421-10-14Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2014.734.BRMoms - leasingarrangement - rutebusser27-10-1423-05-14Fradrag + Momsfritagelse og -godtgørelse Dom
SKM2014.733.ØLRMoms - genoptagelse af landsskatteretskendelse27-10-1426-09-14Momsgrundlag + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse Dom
SKM2014.732.LSRUdlejning af garage anset som selvstændig erhvervsvirksomhed24-10-14 Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Afgørelse
SKM2014.731.LSRFradrag for lønudgifter afholdt i forbindelse med varetagelse af selskabets interesser i voldgiftssag24-10-1401-07-14Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2014.730.LSRAnmodning om genoptagelse og ændring af overskudsdisponering imødekommet24-10-14 Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Afgørelse
SKM2014.729.LSRBeregning af forfaldsbeløb på henstandssaldo i henhold til aktieavancebeskatningslovens § 39 A, stk. 5, ved udlodning af udbytte24-10-14 Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Afgørelse
SKM2014.728.HRStraffesag - registreringsafgift - autocamper - del af camperudstyr fjernet23-10-1417-09-14Straf Dom
SKM2014.727.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Omberegnet grundværdi23-10-14 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2014.726.SRGrundværdi, lokalplan, uoverensstemmelse, kommuneplan og lokalplan22-10-14 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2014.725.SRGrundværdi, lokalplan, uoverensstemmelse, kommuneplan og lokalplan22-10-14 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2014.724.SRGrundværdi, lokalplan, myndighedsfejl22-10-14 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2014.723.BREjendomsavance - bundfradrag blandede ejendomme - antal beboelseslejligheder - faktiske forhold ved udlejning22-10-1425-08-14Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2014.722.SRSkattemæssig behandling af erstatninger ved nedlæggelse af jernbaneoverskæringer21-10-1423-09-14Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2014.721.SREjendomsavance - fremrykket ekspropriation - frivillig salg21-10-1423-09-14Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2014.720.HRForældelse - skattekrav - tillægsfrist - opholdssted - utilregnelig uvidenhed21-10-1409-10-14Forældelse Kendelse
SKM2014.719.BRDøgnplejere - børn - selvstændig erhvervsvirksomhed eller lønmodtagere20-10-1415-10-14Personlig indkomst + Virksomheder Dom
SKM2014.718.LSROpgørelse af registreringsafgift i forbindelse med overflytning af avancer fra nye til brugte biler17-10-14 Motor - Indregistrering og vægtafgift Afgørelse
SKM2014.717.LSRFuld skattepligt16-10-14 Indberetning, regulering og efterangivelse Afgørelse
SKM2014.716.BRDriftstab - fradragsret - advokat16-10-1430-06-14Fradrag og afskrivninger + Virksomheder Dom
SKM2014.715.LSRMoms ved salg / overdragelse af busser16-10-14 Motorkøretøjer Afgørelse
SKM2014.714.BRRegistreringsafgift - udenlandsk firmabil - hæftelse - arbejdstagerbegrebet16-10-1403-06-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2014.713.ØLREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - to boliger - udlejning - tilbageflytning til tidligere bolig15-10-1424-09-14Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2014.712.SRAnpartshaverlån - Lån til virksomhedsordningen15-10-1423-09-14Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2014.711.SRVærdipapirer, der eventuelt kan blive nedskrevet, hybrid kapital, renter, virksomhedsskatteordningen15-10-1427-05-14Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2014.710.SKATJustering af gældende kapitaliseringsfaktorer for aktier og anparter, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked15-10-14 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder SKAT-meddelelse
SKM2014.709.SRAnpartshaverlån - Udlodning og tilbagebetaling af lån15-10-1423-09-14Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2014.708.ØLRMaskeret udlodning - hovedaktionærs udgifter - honorarindtægt15-10-1425-09-14Personlig indkomst Dom
SKM2014.707.ØLRStraffesag - momsbekendtgørelsen - manglende kasseapparat - fast driftssted - pølsevogn15-10-1425-04-14Straf Dom
SKM2014.706.LSRTilbagebetaling af indgående afgift i forbindelse med udgifter til bespisning14-10-14 Fradrag Afgørelse
SKM2014.705.BRAntidumpingtold - plastikposer - rette debitor13-10-1421-03-14Erhvervsmæssig import Dom
SKM2014.704.VLREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg - anke afvist13-10-1419-08-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.703.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg13-10-1401-05-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.702.ØLREjendomsavance - aktieavance - kolonihavehus - lejet grund - andelsbevis13-10-1411-09-14Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2014.701.ØLRDIS-indkomst - pensionsindbetalinger - udnyttelse af fradragsret13-10-1417-09-14Personlig indkomst Dom
SKM2014.700.BRRegistreringsafgift - mandskabsvogn - privat kørsel13-10-1408-08-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2014.699.SRVærdipapir, der eventuelt kan blive nedskrevet, og eventuel efterfølgende indfrielse13-10-1417-12-13Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2014.698.BRAntidumpingtold - plastposer - efteropkrævning - forældelsesfrist13-10-1431-07-14Tarifering Dom
SKM2014.697.ØLRStraffesag - skatteunddragelse - manglende reaktion på skatteansættelse - dokumentfalsk - bedrageri overfor særlig udsatte13-10-1411-04-14Straf Dom
SKM2014.696.SANSTSkattetillæg i forbindelse med overskridelse af selvangivelsesfrist10-10-14 Erindring og rykker Afgørelse
SKM2014.695.BRRette indkomstmodtager - maskeret udbytte - afholdelse af selskabs udgifter - registrerede indtægter09-10-1401-08-14Personlig indkomst + Selskabsbeskatning Dom
SKM2014.694.LSRNægtet betalingskorrektion jf. ligningslovens § 2, stk. 509-10-14 Betalingsstandsning og konkurs Afgørelse
SKM2014.693.SRMoms på fast ejendom - udlejning og salg09-10-1423-09-14Byggeri Bindende svar
SKM2014.692.SRFraflyttet skatteyders afståelse af aktier til et nystiftet holdingselskab09-10-1429-04-14Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2014.691.SRArbejdsudleje - betonelementmontage - udskilt fra spørgers virksomhed09-10-1423-09-14Udenlandsk indkomst Bindende svar
SKM2014.690.SRFlytning ledelsens sæde til Danmark09-10-1407-10-14Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2014.689.SRPrioritetslån med fast rente på nærmere angivne vilkår blev ikke anset for kontantlån, omfattet af kursgevinstlovens § 22, stk. 308-10-1417-12-13Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2014.688.SRRetserhvervelsestidspunkt for deferred share units (DSU’er) - konvertible obligationer - fraflytterbeskatning - værdiansættelse08-10-1428-01-14Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2014.687.SKATForældelsesfrister efter særlovgivningen07-10-1430-09-14Forældelse Kendelse
SKM2014.686.ØLRRette indkomstmodtager - konsulentindtægter - midlertidigt07-10-1429-09-14Personlig indkomst + Selskabsbeskatning Dom
SKM2014.685.BRFri bil - rådighed - stilstandsforsikring - hovedaktionær og direktør - skærpet bevisbyrde07-10-1406-08-14Personlig indkomst Dom
SKM2014.684.SRInternational sambeskatning – fuld genbeskatning ved afbrydelse af bindingsperioden06-10-1423-09-14Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2014.683.VLRSkattepligtig indkomst - hævninger - udenlandske kreditkort - ekstraordinær genoptagelse - reaktionsfrist06-10-1412-09-14Personlig indkomst + Virksomheder Dom
SKM2014.682.SRAfgift af lystfartøjsforsikringer - restaureret historisk fartøj til museumsformål03-10-1423-09-14Afgift på skadesforsikringer, ansvarsforsikring for motorkøretøjer og lystfartøjsforsikringer Bindende svar
SKM2014.681.SRArbejdsudleje - projekteringsvirksomhed03-10-1423-09-14Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2014.680.SRTrust, transparent, arv01-10-1423-09-14Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Bindende svar
SKM2014.679.SRTrust, transparent, arv01-10-1423-09-14Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Bindende svar
SKM2014.678.BRRejsereglerne - midlertidigt ophold - bevaret adresse - standardsatser - faktiske udgifter01-10-1410-06-14Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2014.677.SRFrihed for beskatning ved Operation Dagsværk 2014 - anerkendelse af fradrag for de til formålet udbetalte beløb01-10-14 Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Afgørelse
SKM2014.676.SRBeskatningsret, indeholdelse, kildeskat, renter, retmæssig ejer, beneficial owner01-10-1426-08-14Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2014.674.BRBevisførelse - afhøring af embedsmænd01-10-1402-09-14Momsgrundlag Kendelse
SKM2014.673.SRSalg af aktier og selskabsskattelovens § 2 D01-10-1423-09-14Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2014.672.SRPengetankreglen i aktieavancebeskatningslovens § 34 - opgørelse efter aktivkriteriet - medregning af bruttoværdien af igangværende arbejder for fremmed regning01-10-1423-09-14Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2014.670.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, grundværdi29-09-14 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2014.669.SRDødsboskat, underskud, særbo26-09-1426-08-14Dødsboer (skat) Bindende svar
SKM2014.668.SANSTTilbagebetaling af tidligere udbetalt aconto omkostningsgodtgørelse08-04-14 Når man vil klage Afgørelse
SKM2014.667.LSRAfslag på tilladelse til kørsel i Danmark med udenlandsk køretøj25-09-14 Motor - Indregistrering og vægtafgift Afgørelse
SKM2014.666.LSRRegulering af momstilsvar25-09-14 Momspligt Afgørelse
SKM2014.665.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, nedsættelse, skattemæssig virkning.25-09-14 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2014.664.BRRegistreringsafgift - parallelimport - luksusbil - hæftelse25-09-1417-07-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2014.663.SRAnpartshaverlån - Lån til kommanditselskab24-09-1426-08-14Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2014.662.BRBekæmpelsesmiddel- og kvælstofafgift - skønsmæssig ansættelse - stillingsfuldmagt23-09-1401-07-14Miljøafgifter Dom
SKM2014.661.SRArbejdsgivers betaling for medarbejdernes helbredsundersøgelser22-09-1426-08-14Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2014.660.SRMoms på salg af fast ejendom22-09-1426-08-14Byggeri + Andet om moms Bindende svar
SKM2014.659.LSRErhvervsmæssig virksomhed i forbindelse med udlejning af ferielejlighed22-09-14 Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Afgørelse
SKM2014.658.LSRSKAT har i sambeskatningsindkomsten for indkomståret 2006 nægtet fradrag for underskud22-09-14 Transfer pricing Afgørelse
SKM2014.657.LSRNægtet betalingskorrektion jf. ligningsloven § 2, stk. 522-09-14 Ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2014.656.LSRGenoptagelse af selskabs skatteansættelse med henblik på at ændre værdiansættelsen af modtagne immaterielle aktiver nægtet.22-09-14 Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2014.655.SANSTOmkostningsgodtgørelse - medholdsvurdering foretages ikke ud fra skatteværdien22-09-14 Når man vil klage Afgørelse
SKM2014.654.ØLREjendomsvurdering - grundværdi - ekstrafundering - skønsudøvelse19-09-1410-09-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.653.LSRBeregning af kurs ved overdragelse af anparter. Skatteforbehold udnyttet.19-09-14 Arv og gaver Afgørelse
SKM2014.652.VLRKildeskatteloven § 48 E - godtgørelse ved fratræden af stilling - afståelse aktieoptioner eller udbetaling kontantbonus - A- eller B-indkomst19-09-1428-04-14Personlig indkomst Dom
SKM2014.651.ØLRStraffesag - falske pantmærker - mineralvand - kiosksag - opbevaring følgesedler mv.18-09-1425-04-14Straf Dom
SKM2014.650.HREjendomsinvesteringsprojekt - udbyderhonorar - anskaffelsessum - afskrivningsgrundlag - videresalg18-09-1426-06-14Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2014.649.BRPålæg om at føre logbog - forlængelse af perioden17-09-1411-07-14Rettigheder og pligter i forbindelse med kontrol og revision + Kontrolbestemmelser Dom
SKM2014.648.ØLREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - tilbageflytning tidligere bopæl17-09-1409-09-14Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2014.644.VLRFogedforbud - justifikationssag - registreringspligtig virksomhed - moms16-09-1412-08-14Kreditbegrænsning, sikkerhedsstillelse samt inddragelse af registrering og bevillinger + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold Dom
SKM2014.643.SRArbejdsløshedsforsikring - dækning af låneydelse16-09-1426-08-14Pensionsafkastbeskatning (PAL) Bindende svar
SKM2014.642.SREjendomsvurdering - Fradrag i grundværdien for forbedringer15-09-14 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2014.641.ØLRStraffesag - momssvig - efterangivelser ikke indsendt - udarbejdet af revisor15-09-1401-07-14Straf Dom
SKM2014.640.SRSkattefri aktieombytning og spaltning uden tilladelse12-09-1426-08-14Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2014.639.SRGrundværdi, nedsættelse, vurderingsprincipper12-09-14 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2014.638.SRNaturgas - brug i fermenteringsproces12-09-1426-08-14Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2014.637.LSRGenoptagelse af skatteansættelse12-09-14 Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Afgørelse
SKM2014.636.LSRBindende svar om, hvorvidt godtgørelse for uberettiget afskedigelse er skattefri12-09-14 Personlig indkomst Afgørelse
SKM2014.635.BRSkønsmæssig ansættelse - selvstændig virksomhed - manglende regnskab - udstedte fakturaer - vagtopgaver12-09-1417-06-14Virksomheder Dom
SKM2014.634.BRKreditkort - ekstraordinær ansættelse - varslingsfrist - følgeændringer for ægtefælle12-09-1425-06-14Processuelle bestemmelser + Personlig indkomst Dom
SKM2014.633.SKATEU-domstolens dom i sag C-464/12 ATP PensionsService A/S - Forældelse og adgang til at anmode om genoptagelse - styresignal11-09-1411-09-14Momsfritagelse og -godtgørelse + Momsgrundlag + Andet om moms + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Momspligt Styresignal
SKM2014.632.SRUdenlandske investorer deltagelse i K/S - ikke fast driftssted11-09-1429-04-14Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2014.631.SRGrundværdi, nedsættelse, vurderingsprincipper.11-09-14 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2014.630.SRNaturgas - reforming proces og fremstilling af brint11-09-1409-09-14Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2014.629.SRAfgift efter emballageafgiftsloven af poser med forsegling11-09-1426-08-14Miljøafgifter Bindende svar
SKM2014.628.ØLRSalærfastsættelse - udredning - skattestraffesag - forsvarerbistandsloven11-09-1406-05-14Straf Kendelse
SKM2014.627.SRMomspligt - forening - ydelser - leveringssted11-09-1426-08-14Momspligt Bindende svar
SKM2014.626.BRStraffesag - aktieavance - ikke selvangivet - forskudsregistreret11-09-1427-06-14Straf Dom
SKM2014.625.SREjendomsværdi, registreringsfejl og skønsfejl10-09-14 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2014.624.BRSkattepligt - tilflyttersituation - dobbeltdomicil10-09-1418-06-14Udenlandsk indkomst Dom
SKM2014.623.SRMoms på godtgørelse ved fraflytning af lejemål10-09-1426-08-14Andet om moms Bindende svar
SKM2014.621.SRKorttidsudlejning af udenlandske sportsvogne i Danmark er registreringsafgiftspligtig09-09-1426-08-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Bindende svar
SKM2014.620.SRKvalifikation af selskab i Dubai08-09-1426-08-14Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2014.619.SRAfvisning - transfer pricing transaktioner ikke tilstrækkeligt oplyst08-09-1429-04-14Transfer pricing Bindende svar
SKM2014.618.BRGenanbringelse af ejendomsavance - ekstraordinær genoptagelse08-09-1427-06-14Ejendomsavancebeskatning + Processuelle bestemmelser Dom
SKM2014.617.ØLRStraffesag - skattesvig - løn - selskab på Gilbratar08-09-1415-05-14Straf Dom
SKM2014.616.BRVirksomhedsoverdragelse - tidspunkt - værdiansættelse - skønsmæssig forhøjelse08-09-1418-06-14Virksomheder + Momsgrundlag Dom
SKM2014.615.SKATEU-domstolens dom i sag C-464/12 ATP PensionsService A/S - Forældelse og adgang til at anmode om genoptagelse05-09-14 Momspligt + Andet om moms + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Momsfritagelse og -godtgørelse + Momsgrundlag SKAT-meddelelse
SKM2014.614.BRFri bil - direktør og hovedanpartshaver - parkeret ved bopæl og virksomhed04-09-1426-06-14Personlig indkomst Dom
SKM2014.613.LSRBindende svar - Andelsboligforenings tilbagebetaling af for meget betalt grundskyld til medlemmerne anset for udlodning, uanset at tilbagebetalingen sker ved nedsættelse af boligafgiften.17-06-14 Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2014.612.BRSkønsmæssig forhøjelse - privatforbrug - driftsomkostninger - private udgifter04-09-1410-06-14Virksomheder + Momsgrundlag Dom
SKM2014.611.LSRÆndring af klagerens momsgrundlag med henvisning til byttehandel, jf. momslovens § 27, stk. 1.04-09-1404-09-14Momsgrundlag Kendelse
SKM2014.610.BREkstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder04-09-1420-05-14Når man ønsker en sag genoptaget Dom
SKM2014.609.LSRAnmodning om tilbagebetaling af indgående afgift ifm. udgifter til bespisning af ansatte og forretningsforbindelser ikke imødekommet04-09-14 Momsgrundlag Afgørelse
SKM2014.608.LSROpgørelse af henstandssaldo vedr. fraflytterskat efter aktieavancebeskatningslovens § 39 A04-09-14 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2014.607.SRArbejdsudleje - konsortiedeltagelse04-09-1426-08-14Personlig indkomst Bindende svar
SKM2014.606.SRLeveringssted ved grænsehandel - fjernsalg04-09-1426-08-14Handel med udlandet og betalingspligtige personer Bindende svar
SKM2014.605.ØLRSkattepligt - tilflytning - ophold - erhvervsmæssigt arbejde - sommerhus - bevisbyrde04-09-1418-08-14Udenlandsk indkomst Dom
SKM2014.604.ØLRHusbåd - udlejning - arbejdstidskrav03-09-1429-08-14Personlig indkomst + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Virksomheder Dom
SKM2014.603.BRRegistreringsafgift - udenlandsk firmabil - registreringspligt - bopæl03-09-1430-04-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2014.602.VLRStraffesag - skatteunddragelse - lønmodtager - TastSelv - urigtige oplysninger - rejsefradrag03-09-1418-12-12Straf Dom
SKM2014.601.SREjendomsvurdering, grundværdi02-09-14 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2014.600.SREjendomsværdi02-09-14 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2014.599.SRElafgift - solceller på en campingplads02-09-1426-08-14Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2014.598.HRMineralolieafgift - hæftelse for afgiftstilsvar29-08-1426-08-14Energi og kuldioxid Dom
SKM2014.597.BREjendomsavance - parcelhusreglen - ejendom med to matrikler - to- eller trefamilieshus - beboelse i ejerperiode28-08-1408-05-14Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2014.596.SREjendomsvurdering, grundværdi, byggeretter, lokalplanbestemmelser- ekstraordinær genoptagelse28-08-14 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2014.595.SRNedsættelse af grundværdi, bebyggelsesprocent, uoverensstemmelse mellem kommuneplanramme og lokalplan28-08-14 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2014.594.SREjendomsvurdering - ekstraordinær genoptagelse - omberegnet grundværdi28-08-14 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2014.593.SREjendomsværdi-grundværdi, sommerhusgrunde.28-08-14 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2014.592.SREjendomsværdi- tillæg for værdi af byggearbejde - dækningsafgiftspligtig forskelsværdi27-08-14 Ejendomsværdiskat Afgørelse
SKM2014.591.SREjendomsvurdering-ekstraordinær genoptagelse-omberegnet grundværdi27-08-14 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2014.590.SREjendomsvurdering-ekstraordinær genoptagelse-grundværdi27-08-14 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2014.589.SREjendomsvurdering-ekstraordinær genoptagelse - fællesareal27-08-14 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2014.588.SREjendomsvurdering-ekstraordinær genoptagelse-grundværdi26-08-14 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2014.587.ØLRVirksomhedsindkomst - sygedagpenge - ikke erhvervsmæssig virksomhed25-08-1418-08-14Virksomheder + Personlig indkomst Dom
SKM2014.586.ØLRStraffesag - momssvig - for lidt angivet salgsmoms - uregistreret virksomhed - ansvarssubjekt25-08-1429-04-14Straf Dom
SKM2014.585.HRTold - importmoms - tilbagebetaling - forsendelsesprocedure25-08-1413-08-14Forsendelse og transitering Dom
SKM2014.584.BRVirksomhedsskatteordningen - erhvervsmæssig virksomhed - skovbrug - bindende svar25-08-1420-05-14Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Dom
SKM2014.583.BRRegistreringsafgift - udenlandsk indregistreret køretøj - dobbeltdomicil21-08-1423-04-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2014.582.SRMoms - Salg af prøvehuse21-08-1424-06-14Momspligt Bindende svar
SKM2014.581.BRUdeholdt omsætning - skønsmæssig ansættelse - momstilsvar - ikke indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag - rengøringsvirksomhed21-08-1415-05-14Virksomheder + Momsgrundlag + Arbejdsgiverens særlige pligter Dom
SKM2014.580.SRRenteswap - kurstab sikkerhed i fast ejendom21-08-1424-06-14Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2014.579.SKATKapitalafkastsatsen for 201420-08-14 Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten SKAT-meddelelse
SKM2014.578.BRIndeholdelsespligt - A-skat m.v. - hæftelse - forsømmelighed - chaufførarbejde20-08-1405-05-14Indeholdelses- og registreringspligt + Arbejdsgiverkontrol + Arbejdsgiverens særlige pligter Dom
SKM2014.577.SRCFC-beskatning - rentefradragsbegrænsning - underskudsbegrænsning19-08-1424-06-14Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2014.576.ØLRKurstab - gæld - omkostninger - kapitalfondsopkøb19-08-1404-08-14Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Selskabsbeskatning Dom
SKM2014.575.SRRentefradrag - kassekreditlignende19-08-1424-06-14Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Bindende svar
SKM2014.574.HREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - drænanlæg18-08-1414-08-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.572.SRMoms - Salg af ejerlejlighed på projektstadiet15-08-1424-06-14Momspligt Bindende svar
SKM2014.571.SKATRetningslinjer for behandling af indsigelser over SKATs behandling af spørgsmål, som ikke er afgørelser14-08-14 Sagsbehandling, journalisering og arkivregler + Anden information vedrørende interne forhold + Når man vil klage + Når man ønsker vejledning eller information SKAT-meddelelse
SKM2014.570.BRMaskeret udlodning - jagtleje14-08-1408-05-14Personlig indkomst + Selskabsbeskatning Dom
SKM2014.569.SRMoms - levering mod vederlag13-08-1427-05-14Momspligt Bindende svar
SKM2014.568.BRTynd kapitalisering - værdiansættelse - datterselskab - skønsmæssig ansættelse13-08-1416-04-14Selskabsbeskatning Dom
SKM2014.567.BRFikseret lejeindtægt - samlet husstand - værelsesreglen12-08-1423-04-14Udleje og bortforpagtning Dom
SKM2014.566.BRRegistreringsafgift - parallelimport - luksusbil - hæftelse11-08-1416-06-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2014.565.BREkstraordinær genoptagelse - grov uagtsomhed - bestyrelseshonorar - beskattet i udlandet11-08-1423-04-14Udenlandsk indkomst + Personlig indkomst Dom
SKM2014.564.SRSkattemæssig behandling af ejendomsoverdragelser med hjemmel i Planlovens § 47 A11-08-1424-06-14Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2014.563.SRGrenspaltning af tysk selskab11-08-1427-05-14Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2014.562.SRTrust, transparent11-08-1424-06-14Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Bindende svar
SKM2014.561.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - støjhegn08-08-1411-04-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.560.BRLønsumsafgift - rejsebureau - hoteludlejning08-08-1411-04-14Undtagelser og fritagelse for lønsumsafgift Dom
SKM2014.559.BRSkønsmæssig ansættelse - køreskolevirksomhed07-08-1413-06-14Selskabsbeskatning + Momsgrundlag Dom
SKM2014.558.BRSkønsmæssig ansættelse - køreskolevirksomhed - maskeret udbytte07-08-1413-06-14Selskabsbeskatning + Personlig indkomst + Momsgrundlag Dom
SKM2014.557.SRInternational sambeskatning - genbeskatning - overgangsregler - skyggesambeskatning - salg af aktier07-08-1417-12-13Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2014.556.SRHandlingfee ved salg af nye køretøjer til leasingselskab07-08-1424-06-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Bindende svar
SKM2014.555.SROphør af fuld skattepligt06-08-1424-06-14Personlig indkomst Bindende svar
SKM2014.554.SRSalg af fast ejendom var momspligtigt06-08-1424-06-14Byggeri Bindende svar
SKM2014.553.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hjemvisning - realitetsbehandling06-08-1410-06-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.552.BRSkattepligtig indkomst - medarbejderudlæg06-08-1424-04-14Personlig indkomst Dom
SKM2014.551.BRLønsumsafgift - passiv kapitalanbringelse - administrativ praksis06-08-1410-03-14Undtagelser og fritagelse for lønsumsafgift Dom
SKM2014.550.BRUdlægsforretning - kontant betaling - konkurs - fristdag - omstødelse06-08-1426-03-14Betalingsstandsning og konkurs + Udlæg Dom
SKM2014.549.SRMomsreguleringsforpligtelse ved tilbagelevering af lejede lokaler06-08-1424-06-14Momspligt Bindende svar
SKM2014.548.SRMomsfritagelse af fertilitetsbehandling06-08-1424-06-14Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2014.547.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg05-08-1407-04-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.546.BRØl-, vin-og spiritusafgift - indkøb i Tyskland - eget forbrug05-08-1412-05-14Øl, vin og spiritus Dom
SKM2014.545.BRModregning - overskydende skat05-08-1414-04-14Rettigheder og pligter - når man har gæld til det offentlige Dom
SKM2014.544.BRMoms - fradrag - fakturakrav05-08-1403-04-14Fradrag Dom
SKM2014.543.SRFragt af privat campingvogn i firmabil på gule plader anset som privat kørsel05-08-1424-06-14Personlig indkomst Bindende svar
SKM2014.542.SRElbil - ekstraudstyr - beskatningsgrundlag fri bil05-08-1424-06-14Personlig indkomst Bindende svar
SKM2014.541.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hjemvisning - sandsynliggjort omkostning01-08-1416-04-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.540.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg31-07-1420-03-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.539.BROmkostningsgodtgørelse - konkursbo30-07-1406-06-14Når man vil klage Dom
SKM2014.538.ØLREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - rettidig anmodning om genoptagelse29-07-1426-06-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.537.VLRKonkurs - omstødelse - afdragsordning29-07-1424-06-14Betalingsstandsning og konkurs Dom
SKM2014.536.BREkstraordinær genoptagelse - grov uagtsomhed - reaktionsfrist - aktieavancebeskatning - maskeret udbytte - beskatning af warrants29-07-1428-03-14Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomst Dom
SKM2014.535.BRSkønsmæssig ansættelse - lavt privatforbrug - udeholdte indtægter - ugyldighed28-07-1404-06-14Personlig indkomst Dom
SKM2014.534.BRSkønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug - dokumentation for lån28-07-1419-06-14Personlig indkomst Dom
SKM2014.533.BRSkønsmæssig ansættelse - skat og moms - erhvervsmæssig virksomhed - indsætninger på bankkonto28-07-1412-06-14Virksomheder + Momsgrundlag Dom
SKM2014.532.BRPVC-afgift - grillbetræk anset for presenning28-07-1423-06-14Miljøafgifter Dom
SKM2014.531.BRMaskeret udlodning - reelt ejerskab af anparter - erhvervsmæssige udgifter28-07-1415-04-14Selskabsbeskatning + Personlig indkomst + Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2014.530.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - nedslag for ekstrafundering - hovedanlæg28-07-1403-04-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.529.BREjendomsvurdering - grundværdi - beskaffenhed jordbund - nedslag for ekstrafundering28-07-1419-03-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.528.BRSkønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug - spillegevinster - optagelse af lån28-07-1416-04-14Personlig indkomst Dom
SKM2014.527.ØLRMoms - fiktive leasingaktiver - tilbagesøgning af salgsmoms25-07-1427-06-14Momsgrundlag Dom
SKM2014.526.BREkstraordinær genoptagelse - grov uagtsomhed - skønsmæssig ansættelse - indsættelser på bankkonti - money transfer25-07-1408-04-14Processuelle bestemmelser + Personlig indkomst Dom
SKM2014.525.BRRegistreringsafgift - autocamper - løst campingudstyr25-07-1424-03-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2014.524.VLRRegistreringsafgift - udenlandsk firmabil - afgiftsfritagelse - tilbagekaldelse af tilladelse25-07-1428-05-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2014.523.BRProces - anke - fristoverskridelse - afvisning25-07-1413-06-14Når man vil klage Dom
SKM2014.522.ØLREjendomsvurdering - ekstraordinær genoptagelse - grundlag for forelæggelse for Skatteråd25-07-1419-06-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.521.ØLRSkønsmæssig ansættelse - skat og moms - tilsidesættelse af regnskabsmateriale - grundlag for skøn - indsætninger på bankkonto25-07-1401-07-14Virksomheder + Momsgrundlag Dom
SKM2014.520.ØLRFri bil - rådighed - stilstandsforsikring - hovedaktionær og direktør - skærpet bevisbyrde25-07-1425-06-14Personlig indkomst Dom
SKM2014.519.BRMoms - flyselskab - udenrigstrafik - skoleflyvning - momsfrie leverancer25-07-1405-05-14Momsfritagelse og -godtgørelse Dom
SKM2014.518.BRElafgift - godtgørelse - udenrigspersonbefordring24-07-1407-04-14Energi og kuldioxid + Miljøafgifter Dom
SKM2014.517.ØLRKommanditist - ejendomsavance - udbyderhonorar - berettigede forventninger - bevisbyrde23-07-1423-06-14Ejendomsavancebeskatning + Virksomheder Dom
SKM2014.516.SRLøn til offentligt ansat erhvervs-ph.d.'er under udlandsophold ikke lempelsesberettiget23-07-1429-04-14Udenlandsk indkomst Bindende svar
SKM2014.515.ØLRMerløn - hævninger i selskab - hovedanpartshaver23-07-1402-06-14Personlig indkomst Dom
SKM2014.514.BRStraffesag - direkte rådgiveransvar - skatteunddragelse - statsautoriseret revisor23-07-1405-03-14Straf Dom
SKM2014.513.SRTilladelse til anmodning om CFC-fritagelse - ændring af tidligere afgørelse14-07-14 Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2014.512.SRFast driftssted i Danmark - afvisning af registreringsmæssige spørgsmål14-07-1424-06-14Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2014.511.BRInddrivelse - tysk momskrav - retsgrundlag i Danmark11-07-1406-02-14International inddrivelse Dom
SKM2014.510.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - anskaffelsespris for grund11-07-1404-02-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.509.SRArbejdsgiver - erstatning - kritisk sygdom - skattefri11-07-1424-06-14Pensionsafkastbeskatning (PAL) + Personlig indkomst Bindende svar
SKM2014.508.BRErstatning - skattepligtig kompensation - etablering af gasrørledning11-07-1411-04-14Personlig indkomst Dom
SKM2014.506.SRFriholdelsesaftale - bøder, erstatninger mv. - journalist09-07-1424-06-14Personlig indkomst Bindende svar
SKM2014.505.SRFusion af varmeværker09-07-1424-06-14Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2014.504.HRFri bil - hovedanpartshaver og direktør - bevisbyrde - forlænget ligningsfrist08-07-1430-06-14Personlig indkomst Dom
SKM2014.503.SRTrust, transparent08-07-1424-06-14Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Bindende svar
SKM2014.501.SKATListe over anerkendte flyselskaber07-07-14 Momsfritagelse og -godtgørelse SKAT-meddelelse
SKM2014.499.SRErhvervsdrivende fonds udgifter til etablering og vedligeholdelse af rekreativt anlæg anset for uddeling.04-07-1424-06-14Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2014.498.SRHavn, skattefrihed opretholdt ved opsætning af lille solcelleanlæg til eget brug.04-07-1424-06-14Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2014.497.SRSkattepligt - tilflytning - bestyrelsesarbejde04-07-1424-06-14Selskabsbeskatning + Udenlandsk indkomst Bindende svar
SKM2014.496.SRMoms ved salg af byggegrunde - virksomhedsoverdragelse, nedrivning af bygninger04-07-1427-05-14Momsgrundlag + Lønsumsafgiftspligt og registrering Bindende svar
SKM2014.494.SRKommanditanparter - afståelse - skattepligt - afvisning03-07-1424-06-14Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2014.493.SRTrust, arv, transparent03-07-1424-06-14Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Bindende svar
SKM2014.492.SRArbejdsudleje - montage af ankerkonsoller - entreprise03-07-1424-06-14Udenlandsk indkomst Bindende svar
SKM2014.491.SRTrust, arv, transparent03-07-1424-06-14Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Bindende svar
SKM2014.489.SKATStyresignaler, SKAT-meddelelser og høringsportalen for styresignaler - styresignal02-07-1402-07-14Politikker og retningslinier Styresignal
SKM2014.488.SRÆndringer af udnyttelsesvilkår for tegningsretter01-07-1425-03-14Personlig indkomst Bindende svar
SKM2014.487.SRAfgiftsfritaget pose uden hank01-07-1424-06-14Miljøafgifter Bindende svar
SKM2014.486.SRElafgift - vandkraft - egetforbrug01-07-1424-06-14Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2014.485.SRBeskatningstidspunkt for bonusaktier01-07-1427-05-14Personlig indkomst Bindende svar
SKM2014.484.SRKonvertering af betingede aktieoptioner til betingede bonustildelingsretter01-07-1427-05-14Personlig indkomst Bindende svar
SKM2014.483.DEPKommentar fra Skatteministeriet til Landsskatterettens kendelse af 1. oktober 2013, LSR j.nr. 13-002030430-06-14 Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Momspligt Kommentar
SKM2014.482.SRGodtgørelse efter erhvervsuddannelseslovens § 65, stk. 1, for uberettiget ophævelse af uddannelsesaftale samt arbejdsgivers fradragsret for godtgørelsen30-06-1424-06-14Personlig indkomst Bindende svar
SKM2014.481.SRVE-anlæg30-06-1429-04-14Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2014.480.SRAfgiftslempelse for fjernvarme - el-patronordningen30-06-1427-05-14Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2014.479.SRDebitorskifte af konvertible gældsbreve27-06-1424-06-14Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2014.477.LSRTab på valutaswap anset som kildeartsbegrænset27-06-1417-12-13Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Kendelse
SKM2014.476.SANSTAfgørelse om acontoudbetaling af omkostningsgodtgørelse27-06-14 Når man vil klage Afgørelse
SKM2014.475.SRErstatning for mistet seniornedslag anset for skattefri27-06-1424-06-14Personlig indkomst Bindende svar
SKM2014.474.SANSTIkke imødekommet anmodning om kvartalsafregning af moms27-06-14 Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse Afgørelse
SKM2014.473.SANSTAktindsigt i oplysninger om omkostningsgodtgørelse27-06-14 Når man ønsker aktindsigt Afgørelse
SKM2014.472.LSRAfgørelse om forældelse anset for ugyldig som følge af manglende udarbejdelse af sagsfremstilling27-06-14 Forældelse Afgørelse
SKM2014.471.SRChokoladeafgift af glasur27-06-1424-06-14Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og te Bindende svar
SKM2014.470.LSRAfslag på selvangivelsesomvalg efter skatteforvaltningslovens § 30 med henblik på ændring af fordeling af prioritetsgæld i virksomhedsordningen mellem erhverv og privat27-06-14 Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Afgørelse
SKM2014.469.LSRHvorvidt erstatning for påbud ifm. dambrug er skattepligtig – bindende svar27-06-14 Ekspropriation Afgørelse
SKM2014.468.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, grundværdi26-06-14 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2014.467.SRÆndret kvalifikation af varegæld, skattefri af gevinst på gæld ved indfrielse og konvertering, underskudsreduktion26-06-1424-06-14Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2014.466.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, grundværdi26-06-14 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2014.465.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, grundværdi26-06-14 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2014.464.BREkstraordinær skatteansættelse - reaktionsfrist - grov uagtsomhed - udenlandsk ejendom - Money Transfer26-06-1421-02-14Processuelle bestemmelser Dom
SKM2014.463.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, grundværdi26-06-14 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2014.462.LSRGenoptagelse af sag omkring, hvorvidt valutaswap kunne anses som erhvervsmæssig26-06-14 Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2014.461.SRMomsfritaget porteføljeforvaltning26-06-1429-04-14Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2014.460.SANSTEftergivelse af offentlig gæld26-06-14 Eftergivelse og gældssanering Afgørelse
SKM2014.459.VLRRette indkomstmodtager - ekstraordinær genoptagelse26-06-1427-03-14Personlig indkomst + Virksomheder Dom
SKM2014.458.BRSærskilt lønindeholdelse - beskeden levefod - ny påstand - ugyldighed - erstatning26-06-1404-04-14Lønindeholdelse Dom
SKM2014.457.SREjendomsvurdering - dækningsafgiftspligtig forskelsværdi - vægtning af arealer26-06-14 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2014.456.SREjendomsvurdering-dækningsafgift26-06-14 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2014.455.SREjendomsvurdering-dækningsafgift26-06-14 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2014.454.SRMomsfritagelse af ledsagerydelser25-06-1427-05-14Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2014.453.SRGrundværdi-benyttelseskode--grønt område- privatejet.25-06-14 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2014.452.BRSkat - ekstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder - reaktionsfrist - skattepligt til Danmark25-06-1409-04-14Processuelle bestemmelser Dom
SKM2014.451.SRAfvisning - kunne ikke besvares med fornøden sikkerhed25-06-1429-04-14Virksomheder Bindende svar
SKM2014.450.SRFradrag for byggeomkostninger og pålægsmoms af ansattes arbejde25-06-1427-05-14Fradrag Bindende svar
SKM2014.449.SRMomsmæssig behandling af porteføljeforvaltning og porteføljerådgivning25-06-1427-05-14Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2014.448.BRMoms - skønsmæssig ansættelse - brugtmoms25-06-1411-04-14Brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter Dom
SKM2014.447.BRMoms - fradrag - tilskudsfinansierede projekter23-06-1402-04-14Fradrag Dom
SKM2014.445.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Grundværdi - Omberegnet grundværdi20-06-14 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2014.444.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Grundværdi - Omberegnet grundværdi20-06-14 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2014.443.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Omberegnet grundværdi20-06-14 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2014.442.SANSTFritagelse for betaling af renter - få dage i forbindelse med påske20-06-14 Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse Afgørelse
SKM2014.441.VLRStraffesag - manglende salgsregistreringssystem - 2. gangstilfælde20-06-1407-02-14Straf Dom
SKM2014.440.SANSTAnmodning om forrentning af tilbagebetaling af energiafgifter20-06-14 Energi og kuldioxid Afgørelse
SKM2014.438.SRMoms - kædetransaktion - to transporter20-06-1427-05-14Momspligt Bindende svar
SKM2014.437.LSRIkke godkendt anvendelse af virksomhedsordningen19-06-1412-09-13Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Kendelse
SKM2014.436.SRMomspligt ved en sale and lease back transaktion vedrørende biografudstyr19-06-1427-05-14Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2014.435.SRTerrænregulering på nedlukket deponeringsenhed - ren og lettere forurenet jord18-06-1427-05-14Miljøafgifter Bindende svar
SKM2014.434.ØLREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - stianlæg - vejanlæg - kloakforsyning18-06-1404-06-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.433.SRGolfbaner - brug af vand fra egen boring, regnvand og drænvand18-06-1427-05-14Miljøafgifter Bindende svar
SKM2014.432.BRRegistreringsafgift - registreringspligt - tysk indregistreret køretøj - formulering af påstand18-06-1420-02-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2014.431.BRMomstilsvar - skønsmæssig ansættelse - ekstraordinær genoptagelse18-06-1410-02-14Momsgrundlag Dom
SKM2014.430.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg17-06-1405-03-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.429.SRSkattepligt og fradrag for selskab, der ønsker at støtte sociale formål.17-06-1427-05-14Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2014.428.VLRRegistreringsafgift - moms - EU-handel - biler - eksportgodtgørelse17-06-1411-06-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2014.427.HRRegistreringsafgift - import - brugte køretøjer - omberegning17-06-1412-06-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2014.426.ØLRFri bil - direktør og hovedanpartshaver - parkeret ved bopæl og virksomhed - kørselsregnskab17-06-1414-05-14Personlig indkomst Dom
SKM2014.425.SREjendomsavance17-06-1427-05-14Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2014.424.SRÅbenbart ulovlig motorankenævnsafgørelse - beregning af eksportgodtgørelse17-06-14 Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2014.423.SREjendomsavance16-06-1427-05-14Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2014.422.HRAktietab - realitetsgrundsætning - kapitalforhøjelse16-06-1411-06-14Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2014.421.SRArbejdsudleje - støbningsydelser udskilt, eventuelt til datterselskab13-06-1427-05-14Personlig indkomst Bindende svar
SKM2014.420.SKATEU-domstolens dom i sag C-464/12, ATP PensionService A/S - Forældelse og adgang til at anmode om genoptagelse13-06-14 Momsfritagelse og -godtgørelse + Når man ønsker en sag genoptaget SKAT-meddelelse
SKM2014.419.ØLRStraffesag - skattesvig - udstedelse af fakturaer - personlig regi - transport af biler til Danmark13-06-1430-04-14Straf Dom
SKM2014.417.VLRStraffesag - indeholdt A-skat m.v. - ikke arbejdsgiverregistreret - momsunddragelse - diverse straffelovsovertrædelser13-06-1411-06-13Straf Dom
SKM2014.416.BRAfskrivninger - afståelse - suspensiv betingelse - ugyldighed12-06-1419-02-14Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2014.415.ØLRStraffesag - momssvig - efterangivelser - konkurs - revisorforbehold12-06-1402-04-14Straf Dom
SKM2014.414.SREjendomsavance12-06-1427-05-14Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2014.413.VLRStraffesag - skatte- og momsunddragelse - reel ejer af selskab - urigtige angivelser - fri båd12-06-1411-11-13Straf Dom
SKM2014.412.SREt amerikansk S-corp.´s salg af et dansk selskab vil være skattefri12-06-1427-05-14Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2014.411.VLRIndeholdelsespligt - A-skat - polske håndværkere - tjenesteforhold eller entrepriseaftale - momspligt - hæftelse12-06-1412-05-14Virksomheder + Momspligt + Arbejdsgiverens særlige pligter Dom
SKM2014.410.ØLRGaveafgift - samlever - køb af bil12-06-1408-05-14Arv og gaver Dom
SKM2014.409.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg - stikledninger11-06-1427-03-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.408.SRMoms på fast ejendom - udlejning med køberet11-06-1427-05-14Byggeri Bindende svar
SKM2014.407.SRBegrænset skattepligt - polsk håndværker anset som lønmodtager11-06-1427-05-14Personlig indkomst Bindende svar
SKM2014.406.BRStraffesag - medvirkenansvar rådgiver10-06-1419-06-13Straf Dom
SKM2014.405.BRStraffesag - skattesvig - fri bil - hovedanpartshaver - medvirkenansvar rådgiver10-06-1410-04-13Straf Dom
SKM2014.404.SRKommune, skattepligt af solcelleanlæg05-06-1427-05-14Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2014.403.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kloakforsyning intern05-06-1427-03-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.402.BRPunktafgifter - øl og mineralvandsafgift - emballageafgift - erhvervelsesmoms05-06-1428-03-14Øl, vin og spiritus + Handel med udlandet og betalingspligtige personer Dom
SKM2014.401.SRArbejdsudleje - udskilt arbejdsopgave til underleverandør05-06-1429-04-14Personlig indkomst Bindende svar
SKM2014.400.BREkstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder - reaktionsfrist - glemt fradrag05-06-1417-03-14Processuelle bestemmelser + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2014.399.VLROmkostningsgodtgørelse - godtgørelsesberettigede udgifter - salæraftale05-06-1415-05-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.398.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - fjernvarmeledninger04-06-1427-03-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.397.SRAfvisning af anmodning om bindende svar04-06-1429-04-14Processuelle bestemmelser Bindende svar
SKM2014.396.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, fradrag for forbedringer03-06-14 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2014.395.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, grundværdi03-06-14 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2014.394.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - værdi af ubebygget grund03-06-1428-03-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.393.SRSKATs præcisering af lempelse efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Schweiz, artikel 15 og 2303-06-14 Udenlandsk indkomst SKAT-meddelelse
SKM2014.392.BRVirksomhedsordningen - overførsel til privat - aftalt fordeling ved køb - skønsmæssig værdi ved overførsel02-06-1426-03-14Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Dom
SKM2014.391.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, grundværdien 1. oktober 2006 og 1. oktober 200802-06-14 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2014.390.ØLRSkønsmæssig ansættelse - byggevirksomhed - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag - skønsudøvelsen - arbejde på mors ejendom02-06-1405-05-14Virksomheder Dom
SKM2014.389.LSRKorrektion af kapitalafkastet og gælden i virksomhedsordningen02-06-14 Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Afgørelse
SKM2014.388.LSRTilbagebetaling af indgående afgift i forbindelse med bespisning af ansatte ved overarbejde02-06-14 Momsfritagelse og -godtgørelse Afgørelse
SKM2014.386.BRHenstand - udskydelse af forfaldstidspunkt - afbrydelse af forældelse02-06-1418-03-14Afdragsordninger og henstand Dom
SKM2014.385.BRFuld skattepligt - fradrag for rejseomkostninger02-06-1427-02-14Udenlandsk indkomst + Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2014.384.LSRAfslag på omkostningsgodtgørelse idet bistanden ikke kunne anses som ydet af en sagkyndig28-05-14 Når man vil klage Afgørelse
SKM2014.383.SRGodtgørelse - elafgift - wellness28-05-1429-04-14Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2014.382.ØLRBeskatning løn - posteret mellemregningskonto - ikke udbetalt - direktør og bestyrelsesformand - bevisbyrde27-05-1422-05-14Personlig indkomst Dom
SKM2014.381.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - tilslutningsudgifter - vand og kloak27-05-1413-02-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.380.ØLRMaskeret udlodning - værdiansættelse - bil - salg til hovedanpartshaver26-05-1408-05-14Selskabsbeskatning + Personlig indkomst Dom
SKM2014.379.BRSkønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug - spilgevinster - ægtefæller26-05-1426-02-14Personlig indkomst Dom
SKM2014.378.BRFri bil - rådighed - hovedaktionær - maskeret udlodning - private formål - bevisbyrde22-05-1426-02-14Personlig indkomst Dom
SKM2014.377.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kloakforsyningsledninger - hjemvisning22-05-1414-03-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.376.SRMomsfradrag - indkøb af porteføljeforvaltningsydelser - fællesregistrering21-05-1429-04-14Fradrag Bindende svar
SKM2014.375.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kloakforsyning - hovedanlæg21-05-1428-02-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.374.BRMoms - fradrag - manglende dokumentation21-05-1407-03-14Fradrag Dom
SKM2014.373.BRMoms - omvendt betalingspligt - guld21-05-1425-02-14Handel med udlandet og betalingspligtige personer Dom
SKM2014.372.LSRKorrektion af kapitalafkastet i virksomhedsordningen20-05-1401-05-14Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Kendelse
SKM2014.371.LSRForskellige udskæringer af fisk er ved udstedelse af Bindende Tariferingsoplysninger henført under toldtarifkode KN 0304.89.90.9020-05-1420-12-13Tarifering Kendelse
SKM2014.370.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kloakanlæg - hovedanlæg20-05-1404-03-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.368.LSRTilbagebetaling af moms vedrørende udgifter afholdt i forbindelse med bespisning af kursister20-05-1418-12-13Momsfritagelse og -godtgørelse Kendelse
SKM2014.367.LSRGrundværdiansættelse og godkendelse af nedslag for ekstrafundering20-05-1405-09-13Ejendomsvurdering Kendelse
SKM2014.366.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - regn- og spildevandsledninger - hovedanlæg20-05-1412-03-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.365.SRSuccession ved bodeling og skattefri spaltning uden tilladelse19-05-1429-04-14Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2014.364.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kloak- og vandforsyning - hovedanlæg19-05-1407-02-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.363.BRMaskeret udlodning - nytteværdi - bog19-05-1417-02-14Personlig indkomst + Selskabsbeskatning Dom
SKM2014.362.HREjendomsprojekt - anskaffelsessum - afskrivningsgrundlag - honorar til projektudbyder19-05-1429-04-14Ejendomsavancebeskatning + Virksomheder Dom
SKM2014.361.SRArbejdsgiversammenslutnings modtagelse af bonus fra forsikringsordning15-05-1429-04-14Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2014.360.SRFerieboliger der indgår i hoteldrift - skattemæssig behandling15-05-1429-04-14Virksomheder + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Ejendomsværdiskat + Ejendomsavancebeskatning + Udleje og bortforpagtning Bindende svar
SKM2014.359.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kloakforsyning - hovedanlæg15-05-1414-03-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.358.BRProces - klagebehandling - Landsskatteretten - gældserkendelse - afgørelse15-05-1412-03-14Forældelse Dom
SKM2014.357.BRErstatning - uddannelsesgode - krænkelse15-05-1425-02-14Personlig indkomst Dom
SKM2014.356.BRRegistreringsafgift - udenlandsk indregistreret køretøj14-05-1426-02-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2014.355.SRGodtgørelse efter ligebehandlingsloven, og arbejdsgivers fradragsret for godtgørelsen14-05-1429-04-14Personlig indkomst Bindende svar
SKM2014.354.SRGodtgørelse efter forskelsbehandlingsloven14-05-1429-04-14Personlig indkomst Bindende svar
SKM2014.353.SKATFastsættelse af grundlaget for ejendomsværdiskat for ejendomme beliggende i udlandet for indkomståret 201314-05-14 Ejendomme i udlandet + Ejendomsværdiskat + Udenlandsk indkomst + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Ejendomsvurdering + Indberetning, regulering og efterangivelse SKAT-meddelelse
SKM2014.352.SRArbejdsudleje - entreprenør14-05-1429-04-14Udenlandsk indkomst Bindende svar
SKM2014.351.SRArbejdsudleje - entreprenør14-05-1429-04-14Udenlandsk indkomst Bindende svar
SKM2014.350.LSRHvorvidt speciallæges indtægter fra et privathospital kan anses for erhvervet ved selvstændig erhvervsvirksomhed14-05-1417-09-12Virksomheder Kendelse
SKM2014.349.SRGenbeskatning - underskud - eksemptionmetoden - skibsvirksomhed14-05-1429-04-14Selskabsbeskatning + Udenlandsk indkomst Bindende svar
SKM2014.348.SRArbejdsudleje - facadearbejde udskilt fra dansk virksomhed14-05-1429-04-14Personlig indkomst Bindende svar
SKM2014.347.HRSelskab - begrænset skattepligt - aktietab - anlægsaktier14-05-1414-02-14Selskabsbeskatning Dom
SKM2014.346.LSROmkostningsgodtgørelse - søgt om godtgørelse for 100 %13-05-14 Når man vil klage Afgørelse
SKM2014.345.LSRGaveafgiftsgrundlaget i forbindelse med overdragelse af anparter13-05-1417-12-13Arv og gaver Kendelse
SKM2014.344.LSRBindende svar om hvorvidt bundfradrag kan benyttes ved opgørelse af fortjeneste ved salg af bygningsparcel13-05-14 Ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2014.343.SRArbejdsudleje - leje af konsulenter13-05-1429-04-14Personlig indkomst Bindende svar
SKM2014.342.SRArbejdsudleje - arbejde udført for dansk filial af ansatte fra udenlandsk moderselskab13-05-1429-04-14Personlig indkomst Bindende svar
SKM2014.341.SRArbejdsudleje - Montagevirksomhed13-05-1429-04-14Personlig indkomst Bindende svar
SKM2014.339.SRSkattepligt - tilflytning sommerhus13-05-1429-04-14Udenlandsk indkomst Bindende svar
SKM2014.338.VLRSyn og skøn - valg af skønsmand - krav til kvalifikationer12-05-1425-03-14Virksomheder Kendelse
SKM2014.337.SRSkattefri ombytning af aktier - succession12-05-1429-04-14Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2014.336.ØLRSyn og skøn - fremlæggelse af bilag for skønsmand12-05-1411-04-14Ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2014.335.VLRValutaudlændingekonto og værdipapirdepot - reelle ejer - ekstraordinær genoptagelse - reaktionsfrist12-05-1425-04-14Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2014.334.BRMomskompensation - beregningsgrundlag - basisår09-05-1414-02-14Andet om moms Dom
SKM2014.333.SRUdlodning til udenlandsk selskab - likvidationsprovenu - beneficial owner09-05-1429-04-14Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2014.332.VLREkstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder - reaktionsfrist - glemt fradrag09-05-1425-04-14Når man ønsker en sag genoptaget Dom
SKM2014.331.BRIndeholdelsespligt - A-skat m.v. - polske håndværkere - tjenesteforhold, entreprisekontrakter eller arbejdsudleje - hæftelse09-05-1414-02-14Virksomheder + Arbejdsgiverens særlige pligter + Udenlandsk arbejdskraft Dom
SKM2014.329.SRMomsfritaget forvaltning af investeringsselskab08-05-1429-04-14Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2014.328.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, fradrag for forbedringer08-05-14 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2014.327.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingerne pr. 1. januar 2001, 1. januar 2002, 1. oktober 2003, 1. oktober 2005 og 1. oktober 2007 ejendomsværdien og grundværdien08-05-14 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2014.326.SRSkattepligt - fraflytning - hjemsted - lempelse08-05-1429-04-14Udenlandsk indkomst Bindende svar
SKM2014.325.ØLRSkønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug - begrundelse - officialprincippet08-05-1425-04-14Personlig indkomst Dom
SKM2014.324.BRGenoptagelse - ekstraordinær - særlige omstændigheder - ordinær - kulbrinteskat - klagevejledning07-05-1421-01-14Udenlandsk arbejdskraft Dom
SKM2014.323.SRMomsfritagelse for formueforvaltningsydelser, låneformidlingsydelser og beregningsmetoden for lønsumsafgift07-05-1425-03-14Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2014.322.SRMomsfritaget salg af byggeprojekt, også ved mindre ændringer af byggeriet07-05-1429-04-14Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2014.321.BRAffaldsafgift - gipspapir - deponering - registreringspligt07-05-1412-02-14Miljøafgifter Dom
SKM2014.320.SRFast driftssted og byggearbejder06-05-1429-04-14Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2014.319.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2008, ejendomsværdien, omberegnede ejendomsværdier i 2001- og 2002niveau06-05-14 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2014.318.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, grundværdi, omberegnet grundværdi06-05-14 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2014.317.SRMomspligt af konverteringsret på fast ejendom06-05-1429-04-14Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2014.316.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, omberegnede ejendomsværdier05-05-14 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2014.314.SRTrust, Reelle udbyttemodtagere05-05-1429-04-14Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2014.313.LSRLempelse efter exemptionsmetoden05-05-14 Udenlandsk indkomst Afgørelse
SKM2014.312.BRRentefradrag - betalingsaftale - faktisk betaling - tidsubestemt henstand05-05-1403-02-14Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2014.311.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kloak- og regnvandsledninger02-05-1423-01-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.310.BRBetalingsstandsning - tilsynets erstatningsansvar - manglende betaling af A-skat02-05-1427-12-13Betalingsstandsning og konkurs Dom
SKM2014.309.ØLRArbejdsmarkedsbidrag - indeholdelsespligt - udstationering til Norge - social sikring - E 101 erklæring02-05-1415-04-14Særligt for arbejdsmarkedsbidrag Dom
SKM2014.308.VLREjendomsavance - sommerhus - ny påstand i Landsretten - afvisning - gave - eller avancebeskatning02-05-1407-04-14Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2014.307.BRSpil - hjemmeside - formidling - blokering02-05-1431-03-14Spil, lotteri, gevinster og væddemål Kendelse
SKM2014.306.ØLRFrigørelsesafgift - henstand - overgangsregel02-05-1415-04-14Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2014.305.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kloakanlæg - stianlæg02-05-1411-02-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.304.SRPersonalegoder, fri bolig, religiøs forening01-05-1425-03-14Personlig indkomst Bindende svar
SKM2014.303.SRKooperationsbeskattet indkøbsforening - køb via datterselskab01-05-1425-03-14Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2014.300.SRDispensation for CFC-beskatning30-04-1429-08-13Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2014.299.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kloak-, vand- og elforsyning - hovedanlæg30-04-1405-02-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.298.HRRegistreringsafgift - eksportgodtgørelse - værdiansættelse - autocamper29-04-1415-04-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2014.297.BRRette indkomstmodtager - læge - lønmodtager - selskabsindkomst - fri logi29-04-1404-02-14Personlig indkomst Dom
SKM2014.296.VLRTilgodehavende løn - transport i fordring mod tredjemand - beskatningsbeløb - beskatningstidspunkt - selskab ejet af samlever29-04-1410-04-14Personlig indkomst Dom
SKM2014.295.BRTab på fordring - værdi af tilgodehavende - forrentning af hovedaktionærfordring29-04-1410-02-14Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2014.294.SRAnpartshaverlån - Investerings- og udlånsvirksomhed28-04-1425-03-14Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2014.293.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, omberegnede ejerboligværdier25-04-14 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2014.292.LSRFradrag for advokat- og revisorudgifter afholdt i forbindelse med køb af virksomhed25-04-1427-11-13Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2014.291.SRDødsbo, værdiansættelse og indkomstopgørelse24-04-1425-03-14Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2014.290.LSRSelskab registreret på et kontorhotels mulighed for momsregistrering24-04-14 Andet om moms Afgørelse
SKM2014.289.LSRFastsættelse af nedslag i grundværdien for ekstrafundering24-04-14 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2014.288.SRFusion af foreninger, der ejer elselskaber24-04-1425-03-14Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2014.287.VLRStraffesag - skattesvig - lønmodtager - bonusudbetalinger24-04-1427-02-14Straf Dom
SKM2014.286.SRDigelag, selvstændig juridisk enhed, rette debitor24-04-1425-03-14Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2014.285.SRUniversitet, statsinstitution efter selskabsskatteloven § 324-04-1425-03-14Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2014.284.ØLRStraffesag - momssvig - handel med vin og delikatesser - direktør og hovedanpartshaver - strafudmåling24-04-1423-01-14Straf Dom
SKM2014.283.SRiiAdvokatvirksomhed - hverv som fast værge - selvstændig erhvervsvirksomhed i skattemæssig forstand - ikke selvstændig økonomisk virksomhed i momsmæssig forstand23-04-1425-03-14Momspligt + Virksomheder Bindende svar
SKM2014.282.SRAdvokatvirksomhed - hverv som fast værge - ikke selvstændig økonomisk virksomhed i momslovens forstand23-04-1425-03-14Momspligt + Lønsumsafgiftspligt og registrering Bindende svar
SKM2014.281.SRBeskatning - fri sommerbolig - hovedaktionærer - formodningsreglen23-04-1425-02-14Personlig indkomst Bindende svar
SKM2014.280.LSRDansk holdingselskab fritaget for CFC-beskatning23-04-1421-11-13Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2014.279.SRLån ydet til selskaber - Ikke aktionærlån23-04-1425-03-14Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2014.278.ØLRForelæggelse - præjudicielle spørgsmål - EU-domstolen - toldkodeksens artikel 203 og 20423-04-1404-04-14Forsendelse og transitering Kendelse
SKM2014.277.SKATListe over anerkendte flyselskaber23-04-14 Momsfritagelse og -godtgørelse SKAT-meddelelse
SKM2014.276.LSRFradragsberettigede finansieringsomkostninger som indirekte omkostninger jf. ligningslovens § 33 F23-04-1421-11-13Udenlandsk indkomst Kendelse
SKM2014.275.LSRDer skulle ikke bortses fra handel med ubebygget landejendom, hvor der skete hurtigt tilbagesalg23-04-1416-12-13Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Kendelse
SKM2014.274.LSRBindende svar vedrørende ikke godkendt fradrag for kurstab23-04-1412-12-13Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2014.273.HRFri bil - gulpladebil ejet af selskab - benyttet i personlig virksomhed - privatbenyttelsesafgift - hæftelse23-04-1410-04-14Arbejdsgiverens særlige pligter + Personlig indkomst + Motorkøretøjer + Fradrag Dom
SKM2014.272.BRRådighedsbeskatning - helårshus - hovedanpartshaver - afgivne erklæringer16-04-1427-11-13Personlig indkomst Dom
SKM2014.271.BRMoms - grænsehandelskoncept - administrativ praksis - berettigede forventninger - passivitet15-04-1405-02-14Momspligt Dom
SKM2014.270.VLRMoms - golfanlæg - aktier - spilleret - momspligtig leverance15-04-1415-01-14Momsfritagelse og -godtgørelse Dom
SKM2014.269.BRSalgsmoms - skønsmæssig fastsættelse - indsætninger på bankkonti - transitkonto14-04-1416-12-13Momsgrundlag Dom
SKM2014.268.SROnline kasino - datterselskab på Malta - ledelsens sæde - fast driftssted - udbytte11-04-1425-03-14Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2014.267.ØLRStraffesag - momssvig - skyldnersvig - salg leasede maskiner - salg maskiner indeholdende udlæg11-04-1405-02-14Straf Dom
SKM2014.266.ØLRStraffesag - skatte- og momssvig - stråmand for virksomhed - narkogæld11-04-1431-01-14Straf Dom
SKM2014.265.ØLRStraffesag - registreringsafgift - autocamper - del af camperudstyr fjernet11-04-1429-01-14Straf Dom
SKM2014.264.HRFradragsbegrænsning - forsikringsselskaber10-04-1401-04-14Selskabsbeskatning Dom
SKM2014.263.HREjendomsskat - grundskyld - landbrugsejendom - grundskatteloft10-04-1408-04-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.262.BRRegistreringsafgift - personbil - tyske nummerplader - tilknytning til Danmark09-04-1420-12-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2014.261.SRPengetankreglen - leasede aktiver09-04-1425-03-14Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2014.260.ØLRUregistreret murervirksomhed - engelske selskaber - skønsmæssig ansættelse - lønmodtager / selvstændig erhvervsdrivende - ekstraordinær ansættelse09-04-1419-12-13Virksomheder Dom
SKM2014.259.VLRBrugtmomsordningen - biler - køb fra forsikringsselskaber09-04-1418-12-13Brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter Dom
SKM2014.258.BRErstatningsansvar - inddragelse nummerplader - firmabil - forældelse09-04-1401-03-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2014.257.ØLRStraffesag - momssvig - fiktive købsfakturaer - kædesvig - rettighedsfrakendelse08-04-1430-11-12Straf Dom
SKM2014.256.SRForudbetaling - Leveringstidspunkt - Momspligtens indtræden08-04-1425-03-14Momspligt Bindende svar
SKM2014.255.ØLRStraffesag - direktør og hovedanpartshaver - momssvig - A-skat m.v. - uregistreret virksomhed - rengøringsopgaver08-04-1409-12-13Straf Dom
SKM2014.254.ØLRSkønsmæssig ansættelse - rette indkomstmodtager - indsætninger på bankkonto - skat og moms08-04-1418-12-13Personlig indkomst Dom
SKM2014.253.ØLRStraffesag - momssvig - uregistreret virksomhed - andre straffelovsovertrædelser08-04-1428-11-13Straf Dom
SKM2014.252.ØLRStraffesag - skatte- og momssvig - uregistreret virksomhed - fakturaer med moms - tømrer08-04-1422-10-13Straf Dom
SKM2014.251.SRArbejdsgiverbetalt app08-04-1425-02-14Personlig indkomst Bindende svar
SKM2014.250.SRAfskrivning på telekommunikationsudstyr - kommanditisters skattepligt08-04-1425-03-14Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2014.249.ØLRStraffesag - skatte- og momssvig - udeholdt omsætning - rengøringsvirksomhed08-04-1428-11-13Straf Dom
SKM2014.248.SRAfvisning - bindende svar08-04-1428-01-14Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2014.247.SRMoms - "gammel ejendom" - optionsaftale08-04-1425-03-14Momspligt Bindende svar
SKM2014.246.SRSkattefri fusion med selskab indregistreret på Bahamas og omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 208-04-1425-03-14Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2014.245.SRLønsumsafgift - rådighedsløn - tjenestemænd08-04-1425-03-14Lønsumsbegrebet Bindende svar
SKM2014.244.LSRDækningsrækkefølge i forbindelse med omposteringer af lønindeholdte beløb07-04-1410-01-14Modregning og transport Kendelse
SKM2014.243.LSRRykkergebyr og gebyr for fremsendelse af lønindeholdelse07-04-1412-12-13Erindring og rykker Kendelse
SKM2014.242.SRTab på fordring på løn - arbejdsgiver konkurs07-04-1425-03-14Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Bindende svar
SKM2014.241.SRUddelinger af henlæggelser efter overgang til beskatning efter fondsbeskatningsloven07-04-1425-03-14Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2014.240.SRArbejdsudleje - gulvbelægningsydelser ikke knyttet til en funktion i et salgsselskab04-04-1425-03-14Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2014.239.SRKonvertering af kapitalpension til aldersforsikring04-04-1425-03-14Pensionsafkastbeskatning (PAL) Bindende svar
SKM2014.238.SRPensionsordninger - opgørelse af beskatningsgrundlaget på tilsagnsordninger i en dansk filial04-04-1425-03-14Pensionsafkastbeskatning (PAL) Bindende svar
SKM2014.237.SRSkadesforsikringsafgift - agent ikke afgiftspligtig, pålæg af avance på forsikringspræmie ikke omfattet af afgift - bindende svar04-04-1425-03-14Afgift på skadesforsikringer, ansvarsforsikring for motorkøretøjer og lystfartøjsforsikringer Bindende svar
SKM2014.236.HREjendomsavance - investeringsprojekt - udbyderhonorar - opgørelse anskaffelsessum -brugte anparter03-04-1403-03-14Fradrag og afskrivninger + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2014.235.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - eksternt vejanlæg03-04-1431-01-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.234.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Omberegnet grundværdi03-04-14 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2014.233.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Omberegnet grundværdi03-04-14 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2014.232.ØLRMaskeret udlodning - driftsudgifter - fradrag - dokumentation - formalitetsindsigelser03-04-1421-03-14Fradrag og afskrivninger + Selskabsbeskatning Dom
SKM2014.229.ØLRSkattefri spaltning - frasalg - skatteudnyttelse - forretningsmæssig begrundelse02-04-1412-03-14Selskabsbeskatning Dom
SKM2014.228.ØLRStraffesag - skattesvig af særlig grov karakter -malerier og vin - maskeret udlodning - forfalskede kvitteringer - dokumentfalsk - skyldnersvig01-04-1407-06-13Straf Dom
SKM2014.227.ØLRSambeskatning - underskud - fusion - udenlandsk selskab - likvidation01-04-1429-01-14Selskabsbeskatning Dom
SKM2014.226.SRBitcoins, ikke erhvervsmæssig begrundet, anset for særskilt virksomhed01-04-1425-03-14Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2014.225.SRArbejdsudleje - ydelser med kunststofbelægning anset for udskilt31-03-1425-03-14Personlig indkomst Bindende svar
SKM2014.223.SRAfgiftsfrihed for HFC-afgift for hermetisk lukkede varmepumper31-03-1425-03-14Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2014.222.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2005, den omberegnede grundværdi er foretaget uhjemlet28-03-14 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2014.221.SRMoms - Leveringssted - fast forretningssted - betalingspligt - køb af leasingydelser28-03-1425-02-14Handel med udlandet og betalingspligtige personer Bindende svar
SKM2014.220.ØLRReligiøst samfund - godkendelse - fradragsret - gavegiver og bidragyder27-03-1413-03-14Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2014.219.LSRBeskatning og fradrag af indtægter og udgifter i forbindelse med kunstnerisk virksomhed27-03-14 Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2014.218.BRInddrivelse - størrelse af gæld - hjemvisning27-03-1412-12-13Lønindeholdelse Dom
SKM2014.217.ØLRKonkurs - nægtelse fremme af begæring - fordring - betryggende sikkerhed27-03-1415-01-14Betalingsstandsning og konkurs Kendelse
SKM2014.216.LSRUdlevering af oplysninger i henhold til skattekontrollovens § 6 stk. 1.26-03-14 Rettigheder og pligter i forbindelse med kontrol og revision Afgørelse
SKM2014.215.LSRTilbagebetaling af tidligere udbetalt omkostningsgodtgørelse26-03-14 Når man vil klage Afgørelse
SKM2014.214.ØLRProces - moms - skønsmæssig ansættelse - ekstraordinær genoptagelse - fristregel25-03-1406-03-14Momsgrundlag Dom
SKM2014.213.LSRMomsfritagelse for behandlinger mod barnløshed - bindende svar25-03-14 Momsfritagelse og -godtgørelse Afgørelse
SKM2014.212.LSRBindende svar om fradrag for tab på fordringer25-03-1428-11-13Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2014.211.LSRValutaswap ikke anset som erhvervsmæssig25-03-1417-12-13Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Kendelse
SKM2014.210.ØLRStraffesag - indførsel af guldsmykker - manglende angivelse - lufthavn25-03-1405-12-13Straf Dom
SKM2014.209.BRSkattekontrol - oplysninger fra tredjemand - grundlag for skøn - retssikkerhed25-03-1424-01-14Rettigheder og pligter i forbindelse med kontrol og revision + Kontrolbestemmelser Dom
SKM2014.208.LSROverførsel af renteudgifter til ægtefælle beskattet efter kildeskatteloven § 48E25-03-1420-12-13Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2014.207.SRPartnerselskab - transparent - fast driftssted25-03-1425-02-14Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2014.206.SRGrænseoverskridende fusion - vederlag, fusionsdato25-03-1428-01-14Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2014.205.SREkspropriation - frivillig aftale24-03-1428-01-14Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2014.204.LSRSalg af udstyr omfattet af reglerne om reguleringsforpligtelse for investeringsgoder24-03-1403-12-13Fradrag Kendelse
SKM2014.203.LSROperasangers mulighed for fradrag24-03-1425-11-13Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2014.202.ØLRSkønsmæssig ansættelse - moms - tilsidesættelse - regnskab21-03-1405-03-14Momsgrundlag Dom
SKM2014.201.BRBrugtmomsordningen - grænsehandelsarrangement - byttebiler - afgiftsgrundlaget21-03-1415-01-14Brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter Dom
SKM2014.200.SRÅbenbar ulovlig skatteankenævnsafgørelse - dispensation efter ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 721-03-14 Ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2014.199.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg - varmeforsyning21-03-1428-01-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.198.HRHenstand i forbindelse med klage - skatter og afgifter - konkurs - 154 mio. kr.21-03-1419-03-14Når man vil klage + Afdragsordninger og henstand Dom
SKM2014.197.BRRegistreringsafgift - parallelimport - luksusbiler20-03-1416-01-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2014.196.SRMaltesisk SICAV PLC - ABL § 1919-03-1425-02-14Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2014.195.SRArbejdsudleje - implementering af IT-system18-03-1425-02-14Udenlandsk indkomst Bindende svar
SKM2014.194.VLREjendomsavance - næring - privat bolig - ejertid 9 mdr. - ejendomsselskaber18-03-1419-02-14Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2014.193.SRAfskrivning m.v. på aktiver ejet af tredjemand18-03-1425-02-14Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2014.192.ØLRDriftsomkostninger - holdingselskab - administrationshonorar og bonus til direktør - sagsomkostninger18-03-1412-02-14Selskabsbeskatning Dom
SKM2014.191.BRFri bolig - eneanpartshaver - direktør17-03-1415-01-14Personlig indkomst Dom
SKM2014.190.BRSkønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug - ugyldighed - gaver17-03-1415-01-14Personlig indkomst Dom
SKM2014.189.BRRegistreringsafgift - begrebet "eldrevet motorkøretøj"17-03-1418-12-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2014.188.SRGodtgørelse af elafgift af elektricitet anvendt til drift af serverfaciliteter14-03-1425-02-14Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2014.187.SRSkat ved sammenlægning af foreninger14-03-1425-02-14Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2014.186.SRGodtgørelse for ophavsretskrænkelse efter ophavsretslovens bestemmelser14-03-1425-02-14Personlig indkomst Bindende svar
SKM2014.184.SRMomsgrundlaget - meromkostninger til løn m.m. - virksomhedsoverdragelsesloven13-03-1425-02-14Momsgrundlag Bindende svar
SKM2014.183.ØLROrdinær genoptagelse - befordringsgodtgørelse - arbejdsgivers kontrol - hovedanpartshaver og ægtefælle13-03-1419-12-13Når man ønsker en sag genoptaget + Personlig indkomst + Virksomheder Dom
SKM2014.182.ØLRFri bil - rådighed - stilstandsforsikring - administrerende direktør - skærpet bevisbyrde13-03-1406-02-14Personlig indkomst Dom
SKM2014.180.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg - kloakforsyning12-03-1424-01-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.179.SRIngen momsfradrag - Indkøb af synsprøveinstrumenter12-03-1425-02-14Momsfritagelse og -godtgørelse + Fradrag Bindende svar
SKM2014.178.SRFritvalgsordning12-03-1428-01-14Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2014.177.SRMyndigheds salg af fast ejendom anvendt til offentligretlig virksomhed var momsfri11-03-1425-02-14Byggeri Bindende svar
SKM2014.176.BREjendomsavance - udbyderhonorar - særskilt honorering - lighedsgrundsætning11-03-1423-12-13Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2014.175.SRMBA, kontantlønnedgang11-03-1428-01-14Personlig indkomst Bindende svar
SKM2014.174.SRVandkoncern11-03-1428-01-14Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2014.173.SRBeskatning af ejendomsaktieselskab ejet af pensionskasser - SEL § 3 A10-03-1425-02-14Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2014.172.SRArbejdsudleje - støbningsydelser udskilt til udenlandsk selvstændig erhvervsvirksomhed10-03-1425-02-14Personlig indkomst Bindende svar
SKM2014.171.SRFast driftssted10-03-1425-02-14Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2014.169.SRArbejdsudleje, udskilt arbejdsopgave05-03-1425-02-14Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2014.168.SRUdlodning til udenlandsk selskab - likvidationsprovenu - beneficial owner05-03-1425-02-14Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2014.167.SRUdlodning til udenlandsk selskab - likvidationsprovenu - beneficial owner05-03-1425-02-14Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2014.166.SRSplitleasingordning - elbiler og ladestationer05-03-1425-02-14Personlig indkomst Bindende svar
SKM2014.165.LSRSelskabs elforbrug til køling i produktionen anset som godtgørelsesberettiget05-03-1419-12-13Energi og kuldioxid Kendelse
SKM2014.164.SKATListe over anerkendte flyselskaber05-03-14 Handel med udlandet og betalingspligtige personer SKAT-meddelelse
SKM2014.163.LSRSpørgsmål om videresalgsavance ved salg af anparter kan sidestilles med betaling til projektudbyder05-03-1418-10-13Ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2014.162.SRUdlodningsværdi fra dødsbo - Salgspris til hovedaktionærselskab - Pensioner mv, arvelovens § 13 og boets skattefrihed04-03-1404-03-14Dødsboer (skat) + Dødsboer (ejendomme) Bindende svar
SKM2014.161.SRArbejdsudleje - støbningsydelser udskilt til udenlandsk selvstændig erhvervsvirksomhed04-03-1425-02-14Udenlandsk indkomst Bindende svar
SKM2014.160.ØLRRegistreringsafgift - fritagelse - statsinstitution03-03-1423-12-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2014.159.LSRAktieavancebeskatning eller kursgevinstbeskatning ved efterfølgende ændring af købesum for aktier03-03-14 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2014.158.LSRBindende svar om skattepligt i Danmark i forbindelse med deltagelse i bestyrelsesmøder03-03-14 Udenlandsk indkomst Afgørelse
SKM2014.157.SRSkattefri spaltning uden tilladelse - forholdet mellem aktiver og forpligtelser28-02-1425-02-14Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2014.156.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingerne pr. 1. januar 2001, 1. januar 2002, 1. oktober 2003, 1. oktober 2005 og 1. oktober 2007 grundværdien samt ejendomsværdien ansat for højt27-02-14 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2014.155.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingerne pr. 1. januar 2002, 1. oktober 2004 og 1. oktober 2005 grundværdien samt de omberegnede grundværdi ansat for højt27-02-14 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2014.154.SRKoncernintern overdragelse af goodwill og knowhow - løbende ydelse27-02-1428-01-14Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2014.153.SRUdlodning af likvidationsprovenu - bestemmende indflydelse - salg af datterselskabsaktier27-02-1428-01-14Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2014.152.SRPorteføljeforvaltning - forhandlinger i forbindelse med værdipapirer - fritagelse for moms26-02-1428-01-14Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2014.151.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Omberegnet ejendomsværdi26-02-14 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2014.150.HRForsendelsesrisiko - betydning for SKATs brevudsendelser25-02-1407-02-14Udlæg Dom
SKM2014.149.LSRGenanbringelse af ejendomsavance25-02-1402-11-11Ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2014.148.LSRBeregning af forfaldsbeløb på henstandssaldo ved udlodning af udbytte25-02-1415-11-13Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Kendelse
SKM2014.147.LSRFradrag for renteudgifter, driftsomkostninger, tab ved tyveri og forsvundne midler24-02-1414-11-13Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2014.146.LSRAnsættelse af ejendomsavance og genvundne afskrivninger ved salg af kommanditandele24-02-1412-09-12Ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2014.145.SKATMoms af kredit- og betalingskortgebyrer m.v.24-02-14 Momsgrundlag SKAT-meddelelse
SKM2014.144.SRMomsfradrag - konkursbo - afvikling af momspligtig virksomhed24-02-1428-01-14Andet om moms Bindende svar
SKM2014.143.HRArbejdsmarkedsbidrag - før 2008 - socialt bidrag eller indkomstskat24-02-1420-02-14Udenlandsk indkomst + Indkomstarter Dom
SKM2014.142.SRMoms - Opkrævning af betalingskort- og kreditkortgebyrer21-02-1428-01-14Momsfritagelse og -godtgørelse + Momspligt Bindende svar
SKM2014.141.BRMaskeret udlodning - hævninger - mellemregningskonto19-02-1414-01-14Selskabsbeskatning Dom
SKM2014.140.VLRStraffesag - momssvig - fiktive købefakturaer - eksport ud af EU - uberettiget momsrefusion - flere selskaber - stråmænd18-02-1421-11-13Straf Dom
SKM2014.139.BREjendomsvurdering - grundværdi - interne anlæg - fradrag for forbedringer18-02-1409-01-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.138.BRAktieavance - kapitalnedsættelse - dispensation18-02-1420-01-14Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Selskabsbeskatning Dom
SKM2014.137.BRGenoptagelse - skatteankenævn - nye oplysninger - særlige omstændigheder18-02-1416-01-14Processuelle bestemmelser Dom
SKM2014.136.ØLRRetspleje - henvisning til landsret - sag af principiel karakter - tonnagebeskatning18-02-1423-12-13Tonnageskat Kendelse
SKM2014.135.SRArbejdsudleje - kursusophold17-02-1428-01-14Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2014.134.BRSkønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug - spillegevinst17-02-1403-01-14Personlig indkomst Dom
SKM2014.133.SRLæge - selvstændig erhvervsdrivende - lønmodtager17-02-1428-01-14Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2014.132.SRMoms - almennyttig forening - salg af kurser og terapiydelser17-02-1428-01-14Momspligt Bindende svar
SKM2014.131.BREjendomsavance - flere boliger - landbrugsejendom17-02-1407-01-14Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2014.130.BRSkønsmæssig ansættelse - rette indkomstmodtager - indsætning på bankkonti - gældseftergivelse - virksomhedsordningen14-02-1408-01-14Personlig indkomst Dom
SKM2014.129.SRUdlån fra virksomhedsskatteordningen anset for erhvervsmæssig.12-02-1428-01-14Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Bindende svar
SKM2014.128.SRSkattefri aktieombytning og skattefri spaltning uden tilladelse12-02-1428-01-14Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2014.127.SRLivsforsikringer - ejerskifte - arvinger - begunstigede - overgangsregel12-02-1417-12-13Pensionsafkastbeskatning (PAL) Bindende svar
SKM2014.126.SRHæftelse for importmoms - anvendelse af momslovens udlægsregler11-02-1428-01-14Andet om moms Bindende svar
SKM2014.125.LSRBetaling af vægtafgift for motorkøretøj11-02-1424-09-13Motor - Indregistrering og vægtafgift Kendelse
SKM2014.124.LSRRegistreringsafgiftspligt for motorkøretøj med falsk stelnummer11-02-14 Motor - Indregistrering og vægtafgift Afgørelse
SKM2014.123.BRBrugtmomsordningen - motorkøretøjer - skønsmæssig forhøjelse10-02-1403-12-13Brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter Dom
SKM2014.122.SRChokoladeafgift af tyggetobaksprodukt (tyggegummi)10-02-1417-12-13Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og te Bindende svar
SKM2014.121.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer10-02-1402-01-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.120.BREkstraordinær genoptagelse - reaktionsfrist10-02-1409-01-14Processuelle bestemmelser Dom
SKM2014.119.SRIndkøbsforeninger - skattepligtsstatus - fusion - udlån10-02-1428-01-14Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2014.118.SRElafgift - proces- eller komfortkøling af lokale i bageri10-02-1428-01-14Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2014.117.SRMomsgrundlaget ved salg af leasingbiler10-02-1428-01-14Momsgrundlag Bindende svar
SKM2014.116.BREjendomsavance - investeringsprojekt - udbyderhonorar - anskaffelsessum07-02-1420-12-13Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2014.115.SKATBøder for tilsidesættelser af pålæg om logbog for overtrædelser i 201407-02-14 Straf SKAT-meddelelse
SKM2014.114.SRCertificeringsvirksomhed fra andet EU - Fast driftssted (skat) - Fast forretningssted (moms) - Omvendt betalingspligt07-02-1417-12-13Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2014.113.LSRGenanbringelse af ejendomsavance ved salg af en ubebygget grund06-02-1421-11-13Ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2014.112.LSRFradrag ved underskud af landbrugsvirksomhed og stutteri06-02-1422-11-13Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2014.111.ØLRStraffesag - moms- og skattesvig - udeholdt omsætning - tagrensning - ægtefælle registreret06-02-1418-06-13Straf Dom
SKM2014.110.SRVærdipapir - nedskrivning til 0 af gælden og periodisering af renter06-02-1417-12-13Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2014.109.LSRFastsættelse af nedslag i grundværdien for ekstrafundering06-02-1404-06-13Ejendomsvurdering Kendelse
SKM2014.108.SRFond, kulturinstitution, almennyttig06-02-1428-01-14Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2014.107.SRAnpartshaverlån - Salg af ejendom til hovedanpartshaver06-02-1428-01-14Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2014.106.SRSkattefri virksomhedsomdannelse05-02-1428-01-14Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2014.105.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kloakforsyning05-02-1418-12-13Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.104.BREjendomsavance - afståelsessum - mageskifte05-02-1416-12-13Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2014.103.LSROpgørelse af tonnagebeskattet indkomst04-02-1413-06-13Tonnageskat Kendelse
SKM2014.102.LSRBindende svar om opgørelse af genbeskatningssaldo ved international sambeskatning.04-02-1417-10-13Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2014.101.VLRStraffesag - råstofafgift - salg af grus - manglende registrering04-02-1411-12-13Straf Dom
SKM2014.100.BRKonkurs - omstødelse - forringelse af betalingsevne04-02-1402-12-13Betalingsstandsning og konkurs Dom
SKM2014.99.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2007, grundværdien samt den omberegnede grundværdi ansat for højt03-02-14 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2014.98.HRKorrektion - afgiftsgrundlag - fradragsberettiget købsmoms - større kompleks af anpartsprojekter03-02-1431-01-14Momsgrundlag Dom
SKM2014.97.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg - intern kloakforsyning03-02-1413-12-13Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.96.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingerne pr. 1. oktober 2006, 1. oktober 2007 og 1. oktober 2008 grundværdien samt de omberegnede ejendomsværdier ansat for højt.03-02-14 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2014.95.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2007, den omberegnede grundværdi ansat for højt03-02-14 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2014.94.SRSkattefrit salg af formuegode - bolværkstræ31-01-1428-01-14Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2014.93.BREjendomsvurdering - fradrag i grundværdi - intern sti, kloak- og vandforsyningsanlæg30-01-1418-12-13Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.92.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Omberegnet ejendomsværdi30-01-14 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2014.91.BREjendomsvurdering - ekstraordinær genoptagelse30-01-1413-12-13Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.90.BRFradrag for moms - køb - fakturaers realitet - ædelmetaller29-01-1405-12-13Momsgrundlag Dom
SKM2014.89.BROmkostningsgodtgørelse - godtgørelsesberettigede udgifter - salæraftale29-01-1413-12-13Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.88.ØLRFraflytningsbeskatning - aktier - EU-retten - dobbeltbeskatningsoverenskomst29-01-1425-06-13Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2014.87.HRLåneomkostninger - advokat- og revisorudgifter - rette omkostningsbærer - kapitalfond - bevisbyrde29-01-1427-01-14Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Selskabsbeskatning Dom
SKM2014.86.SRGodtgørelse efter forskelsbehandlingsloven28-01-1417-12-13Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2014.85.SRGodtgørelse efter forskelsbehandlingsloven28-01-1417-12-13Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2014.84.BRSkattefri befordringsgodtgørelse - hovedanpartshaver - dokumentation og kontrol - efterfølgende opgørelse - bevisbyrde27-01-1403-01-14Personlig indkomst + Indkomstarter Dom
SKM2014.83.VLRRetspleje - henvisning til landsret - første instans - principiel27-01-1414-01-14Momspligt Dom
SKM2014.82.VLRStraffesag - registreringsafgift - købspris angivet for lavt - sammenhæng til tidligere straffe - ikke ligeartet kriminalitet27-01-1424-09-13Straf Dom
SKM2014.81.BRRetspleje - henvisning til landsret - sager af principiel karakter - betalingskorrektion27-01-1414-01-14Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2014.80.SRMomspligt - kulturelle ydelser - fradragsret - fakturering27-01-1417-12-13Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2014.79.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kloak, vand og varme24-01-1403-01-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.78.BREjendomsvurdering - byggeretsprincip - grundværdi24-01-1403-01-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.77.SRNedbrydelig bærepose - emballageafgiftslovens § 2 a og § 2 b24-01-1417-12-13Miljøafgifter Bindende svar
SKM2014.76.HREjendomsavance - ekspropriationsvilje - bindende svar - bindende virkning24-01-1421-01-14Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2014.75.SRPensionsprodukt - livsvarig alderspension - livrente - ægtefællepension - garanterede ydelser23-01-1417-12-13Pensionsafkastbeskatning (PAL) Bindende svar
SKM2014.74.VLRSkønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug - skattefri indtægter23-01-1408-01-14Personlig indkomst + Virksomheder Dom
SKM2014.73.ØLRStraffesag - skatte- og momssvig - skrot og brugte biler - uregistreret virksomhed - forsøg23-01-1421-08-13Straf Dom
SKM2014.72.SRMoms - Ejerskab af byggegrunde - Passiv investering23-01-1417-12-13Momspligt Bindende svar
SKM2014.71.ØLRStraffesag - momssvig - sorte lønninger - indeholdelse af A-skat m.v.23-01-1424-09-13Straf Dom
SKM2014.70.SRVirksomhedsoverdragelse med succession22-01-1417-12-13Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2014.69.ØLRMaskeret udlodning - avance ved salg af ejendomme22-01-1419-12-13Selskabsbeskatning Dom
SKM2014.68.BRSyn og skøn - begæring afvist - udtalelse om bruttoavancer og driftsudgifter21-01-1412-11-13Virksomheder Kendelse
SKM2014.67.ØLRUdlæg - erstatningssum - fremtidig erhvervelse21-01-1428-10-13Udlæg Kendelse
SKM2014.66.SRLeveringssted ved salg af e-bøger21-01-1417-12-13Handel med udlandet og betalingspligtige personer Bindende svar
SKM2014.65.HREjendomsvurdering - nedslag i grundværdi - ekstrafundering - boligejendom - forlig21-01-1410-10-13Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.64.BRRegistreringsafgift - varevogn - konstruktion - anvendelse udelukkende godstransport - mulighed for personbefordring21-01-1404-12-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2014.63.BRRegistreringsafgift - hæftelse - parallelimport - luksusbil21-01-1412-12-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2014.62.LSREkstraordinær genoptagelse vedrørende beskatning af udnyttelse af optioner21-01-1404-09-13Personlig indkomst Kendelse
SKM2014.61.LSRSkattemæssig behandling af indbetalt Capital Advances i relation til avanceopgørelse ved salg af aktier20-01-1428-08-13Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2014.60.BRHusbåd - udlejning - arbejdstidskrav20-01-1412-12-13Personlig indkomst Dom
SKM2014.59.LSRAfskrivning som driftsmidler eller som bygninger20-01-1409-10-13Afskrivninger og fradrag Kendelse
SKM2014.58.ØLRKonkurs - selvstændig konkursbehandling af interessentskab - konkursværneting - særlige omstændigheder20-01-1429-05-13Betalingsstandsning og konkurs Kendelse
SKM2014.57.BREjendomsvurdering - grundværdi - beskaffenhed jordbund - opgørelse af sagsomkostninger20-01-1403-09-13Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.56.SRMomsfritagelse ved overdragelse af udlån20-01-1417-12-13Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2014.55.SRMomsgrundlaget ved diskretionær porteføljepleje20-01-1417-12-13Momsgrundlag Bindende svar
SKM2014.54.LSRBeskatning af maskeret udlodning fra selskab20-01-1409-10-13Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2014.53.LSRFiksering af yderligere renter på koncerninterne placeringer via cash pool ordninger20-01-1421-10-13Transfer pricing Kendelse
SKM2014.52.LSREjendomsavancebeskatning - overdragelse af en anpart af en blandet benyttet ejendom20-01-1424-10-13Ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2014.51.SKATSkattefri aktieombytning af aktier i Trifork A/S med aktier i Trifork Holding AG17-01-14 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2014.50.SRSalg af fast ejendom - ikke momspligtig17-01-1417-12-13Andet om moms Bindende svar
SKM2014.48.LSRFradrag af renteudgifter vedrørende ejendom ejet i sameje17-01-1409-10-13Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2014.47.LSRHvorvidt et beløb betalt som erstatning for mistet ret til præmiefritagelse er skattepligtig17-01-1430-10-13Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2014.45.SRSundhedstjek - udvidelse af spørgeskemaet med nye emner17-01-1417-12-13Personlig indkomst Bindende svar
SKM2014.44.VLRSmøre- og hydraulikolieafgift - opkrævet i strid med EU-retten - tilbagesøgningsret - overvæltning - erstatningskrav16-01-1403-04-13Miljøafgifter Dom
SKM2014.43.VLRAffalds- og råstofafgiftsloven15-01-1418-04-13Miljøafgifter Dom
SKM2014.42.SRArbejdsudleje - outsourcing af el-installationsopgaver14-01-1417-12-13Udenlandsk indkomst Bindende svar
SKM2014.41.BRMoms - skrotning af biler14-01-1402-08-13Momspligt Dom
SKM2014.40.SRArbejdsudleje - tandkirurgiydelser integreret i spørgers tandlægevirksomhed13-01-1417-12-13Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2014.39.SRFast driftssted - virksomhed udøvet gennem kontorlokaler13-01-1417-12-13Selskabsbeskatning + Personlig indkomst Bindende svar
SKM2014.38.SRSkattepligt - tilflytning10-01-1417-12-13Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2014.37.SRAfgift af overskudsvarme10-01-1417-12-13Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2014.36.HRSpiritussalg i Danmark - svenske momsregistrerede virksomheder - ledsagedokumenter til spiritusvarer10-01-1420-12-13Øl, vin og spiritus Dom
SKM2014.35.SRRejsereglerne - fradrag for småfornødenheder - arbejde på mobil borerig10-01-1417-12-13Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2014.34.SRPåtænkt selskab anset for et investeringsselskab, omfattet af ABL § 19. Udbytte anset for omfattet af artikel 10 i DBO mellem Danmark og Tyskland10-01-1427-08-13Udenlandsk indkomst Bindende svar
SKM2014.33.SRSkattepligt ved ejerlejlighedsforenings opsætning af solcelleanlæg10-01-1417-12-13Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2014.32.SRSvenske kapitalforsikringer - lagerprincip - lempelse09-01-1417-12-13Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2014.31.SRHalskar scanning - skattepligt09-01-1417-12-13Personlig indkomst Bindende svar
SKM2014.30.SRBil med hvide nummerplader, udelukkende privat benyttet, solcellevirksomhed, virksomhedsordningen09-01-1417-12-13Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Bindende svar
SKM2014.29.BRMaskeret udlodning - private udgifter - ansættelsesfrist - begrundelse09-01-1406-12-13Personlig indkomst + Selskabsbeskatning Dom
SKM2014.28.SRKvalifikation af LLC registreret i Delaware, USA09-01-1417-12-13Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2014.27.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingerne pr. 1. oktober 2004, ejendomsværdien og grundværdien er ansat for højt09-01-14 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2014.26.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingerne pr. 1. oktober 2003 pr. 1. oktober 2005, ejendomsværdien og grundværdien er ansat for højt09-01-14 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2014.25.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2007, ejendomsværdien samt de omberegnede ejendomsværdier i 2001- og 2002niveau er ansat for højt09-01-14 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2014.24.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingerne pr. 1. oktober 2005 og pr. 1. oktober 2006, ejendomsværdien ansat for højt09-01-14 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2014.23.SREjendomsvurdering - ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingerne pr. 1. oktober 2005 og 1. oktober 2006 som følge af forkert vurderingsgrundlag med konsekvens for den omberegnede grundværdi09-01-14 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2014.22.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2003, den omberegnede grundværdi ansat for højt09-01-14 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2014.21.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingerne pr. 1. oktober 2004 og 1. oktober 2006, den dækningsafgiftspligtige forskelsværdi bortfalder09-01-14 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2014.20.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2006, den omberegnede grundværdi ansat for højt09-01-14 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2014.19.SRUdbetalinger fra aldersforsikring08-01-1417-12-13Pensionsafkastbeskatning (PAL) Bindende svar
SKM2014.18.SRSelskabs flytning af hjemsted - ikke indeholdelse af kildeskat eller begrænset skattepligt af "likvidationsprovenu"08-01-1407-01-14Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2014.17.SRAktionærlån - Hævning af et beløb større end det på generalforsamlingen vedtagne udbytte08-01-1417-12-13Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2014.16.SRAnpartshaverlån - Selskabs lån til virksomhedsskatteordning08-01-1417-12-13Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2014.15.SRAnpartshaverlån - Selskabs lån til kommanditselskab08-01-1417-12-13Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2014.14.SRAnpartshaverlån - Administrationsselskabs lån til kommanditselskaber08-01-1417-12-13Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2014.13.SRKvalifikation af russisk ejendomsfond, territorialprincippet og skattefri udbytte08-01-1417-12-13Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2014.12.LSRBeskatning af kautionspræmier08-01-1412-09-13Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2014.11.SRBinære optioner - kursgevinstlovens § 29, stk. 1 - finansiel kontrakt08-01-1417-12-13Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2014.10.SRKvalifikation af belgisk SCS (société en commandite simple) - hybride selskaber - creditlempelse - danske kommanditisters fradragskonto08-01-1417-12-13Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2014.9.SRPersonalegoder, fri telefon, fri computer iPad/tablets, fri datakommunikationsforbindelse08-01-1412-11-13Personlig indkomst Bindende svar
SKM2014.8.SRLikvidationsudlodning - salg af datterselskabs- eller koncernselskabsaktier - udbytte eller aktieavance08-01-1417-12-13Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2014.7.SRNedsat elvarmesats i en elopvarmet helårsbolig med installeret solcelleanlæg under årlig nettoafregning07-01-1417-12-13Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2014.6.SRNedsat elvarmesats i en elopvarmet helårsbolig med installeret solcelleanlæg07-01-1417-12-13Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2014.5.SRElafgifter - fordeling og opgørelse af elforbrug på campingplads med Put & Take lystfiskeri07-01-1417-12-13Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2014.4.LSRLønindeholdelse, klage over gebyr - spørgsmål om Landsskatterettens kompetence07-01-14 Udlæg Afgørelse
SKM2014.3.SRKøb og salg af fast ejendom, helårsbolig anvendt som sommerbolig, administrativ praksis, arv07-01-1417-12-13Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2014.2.SRArbejdsgivers betaling for medarbejders operation07-01-1417-12-13Personlig indkomst Bindende svar
SKM2014.1.VLRStraffesag - momssvig - nægtelse af registrering - virksomhedsdrift - sagsbehandlingstid06-01-1427-06-13Straf Dom