SKM nummerSKM OverskriftDato for offDato for afgEmne
SKM2020.564.BREkstraordinær genoptagelse / berettigede forventninger29-12-2023-09-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.563.BRSkønsmæssig forhøjelse pga. negativt privatforbrug – fordeling af skønsmæssig forhøjelse på ægtefæller28-12-2008-10-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.562.BRBeskatning af erstatning for tab af erhvervsevne28-12-2002-10-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.561.VLREkstraordinær genoptagelse - Grov uagtsomhed - Varslingsfristen på 6 måneder28-12-2023-10-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.560.SRSelskabsbeskatning - forrentning af indskudskapitalen - leverance til foreningens medlemmer23-12-2026-09-17Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.559.SRIkke begrænset skattepligt af udbytter og renter - retmæssig ejer - amerikansk REIT23-12-2017-11-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.558.VLRSyn og skøn - Stutteri - Betaling af omkostninger til syn og skøn23-12-2019-12-20Personlig indkomst Kendelse
SKM2020.557.ØLRSyn og skøn - Værdi af bygge- og renoveringsprojekt - Betaling af omkostninger til syn og skøn23-12-2022-10-20Personlig indkomst Kendelse
SKM2020.556.SRArbejdsgiverbetalt trivselstjek22-12-2015-12-20Personlig indkomst Bindende svar
SKM2020.555.BRSyn og skøn - Honorar til skønsmand - Nedsættelse22-12-2019-08-20Personlig indkomst Kendelse
SKM2020.554.SRMoms - salg af fast ejendom – bortforpagtet areal – ML § 13, stk. 222-12-2020-10-20Andet om moms Bindende svar
SKM2020.553.SRMoms - reparation - sammensat ydelse - overførsel22-12-2015-12-20Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Momspligt + Fradrag + Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2020.552.LSRTilflytning, carried interest, ligningslovens § 16 I22-12-2026-11-20Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2020.551.LSRRegistreringsafgift - Kørsel med prøveskilte22-12-2026-11-20Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2020.550.SRSuccessionsoverdragelse - pengetankreglen - udlejningsejendomme - passiv kapitalanbringelse22-12-2015-12-20Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2020.549.SRUdlodning af likvidationsprovenu - overgangsperioden vedrørende Brexit22-12-2015-12-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.548.SRMoms - salg af fast ejendom - ophør af landbrugspligt - ML § 13, stk. 222-12-2020-10-20Andet om moms Bindende svar
SKM2020.547.BRBeskatning af indsætninger og valutavekslinger22-12-2009-10-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.546.LSRArbejdsudleje - Benyttelse af udenlandsk arbejdskraft22-12-2005-08-20Udenlandsk arbejdskraft Afgørelse
SKM2020.545.LSRFradrag for udgifter til valutakøb22-12-2002-10-20Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2020.544.LSROverdragelse af ejendomme fritaget for afgift efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 921-12-2003-12-20Momsfritagelse og -godtgørelse Afgørelse
SKM2020.543.LSRNedsættelse af ejendomsværdiskat21-12-2030-11-20Ejendomsværdiskat Afgørelse
SKM2020.542.LSRMoms på fast ejendom – købers momsfradragsret21-12-2005-08-20Fradrag Afgørelse
SKM2020.541.BRSkattepligtig af værdien af fri bil - ligningslovens §16, stk.421-12-2028-10-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.540.BRFratrædelsesgodtgørelse – ligningslovens § 7 U – tjenestemand – diskretionær afskedigelse21-12-2030-09-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.539.LSRRegistreringsafgiftspligt – Privat kørsel i mandskabsvogn21-12-2026-11-20Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2020.538.BRSkattefri befordringsgodtgørelse - dokumentation21-12-2009-10-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.537.LSRRegistreringsafgiftspligt - Privat kørsel i mandskabsvogn21-12-2026-11-20Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2020.536.BRModregning – dækningsrækkefølge – ”øremærkning”21-12-2020-10-20Modregning og transport + Personlig indkomst Dom
SKM2020.535.SRACS - transparens - retmæssig ejer21-12-2015-12-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.534.SKTSTStyresignal om tilbagekaldelse af tilladelse til skattefri omstrukturering begrundet i efterfølgende væsentlige ændringer18-12-2018-12-20Selskabsbeskatning Styresignal
SKM2020.533.SKTSTSkattefri godtgørelse til dækning af rejseudgifter mv. gældende for 202118-12-2018-12-20Personlig indkomst SKM-meddelelse
SKM2020.532.SRMoms på fast ejendom - ejerlejligheder opført med henblik på salg men senere anvendt til udlejning - regulering og udtagning18-12-2015-12-20Momspligt Bindende svar
SKM2020.531.HROrdinær genoptagelse – skatteforvaltningslovens § 26 – tab på unoterede aktier – modregning af negativ skat – personskattelovens § 8 a, stk. 516-12-2008-12-20Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomst Dom
SKM2020.530.BRBefordringsgodtgørelse – arbejdsgivers kontrol – konkurs - bevisbyrde16-12-2023-09-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.529.BREjendomsavance – istandsættelsesomkostninger – næringsdrivende16-12-2007-10-20Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2020.528.ØLRRegistreringsafgift – Y1-land indregistreret Bilmærke-1 – Afgiftsfritagelse – Registreringsbekendtgørelsens § 7, stk. 2, nr. 1-3 – Skriftlig brugeraftale – Bopæl i Danmark – Førers hæftelse15-12-2008-10-20Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2020.527.SKTSTVejledende fremstillingspriser for hjorte for indkomståret 202015-12-2015-12-20Virksomheder SKM-meddelelse
SKM2020.526.SKTSTLandbrug - vejledende satser for normaludgift pr. kostdag og værdi af forbrug af egne produkter for indkomståret 202115-12-2015-12-20Virksomheder SKM-meddelelse
SKM2020.525.ØLRSyn og skøn - Betaling af omkostninger til syn og skøn15-12-2022-10-20Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2020.524.SRMoms og fordelsklub14-12-2020-10-20Momspligt Bindende svar
SKM2020.523.ØLRIndsætninger fra selskab - skattemæssig transparens - ekstraordinær genoptagelse14-12-2030-10-20Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2020.522.BRFradrag for rejseudgifter14-12-2023-10-20Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2020.521.SRSelskabsskattelovens § 2 D - ligningslovens § 3 - etablering af gæld og holdingstruktur i Danmark14-12-2017-11-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.520.SRUdenlandsk investeringsbevis - ikke skattefritaget efter ABL § 4414-12-2017-11-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.519.SRCFC dispensation11-12-2029-09-20Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2020.518.BREkstraordinær genoptagelse11-12-2005-11-20Når man ønsker en sag genoptaget Dom
SKM2020.517.SKTSTRenter efter pensionsafkastbeskatningslovens § 27, stk. 5, for indkomståret 202111-12-2010-12-20Pensionsafkastbeskatning (PAL) + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten SKM-meddelelse
SKM2020.516.BRFri bolig – rådighedsbeskatning – bevisbyrde10-12-2024-09-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.515.ØLRMomslovens § 49, stk. 1, 3. pkt. - afmeldelse af kommanditselskab fra momsregistrering10-12-2009-11-20Andet om moms Dom
SKM2020.514.BRBeskatning af fri helårsbolig og sommerbolig – omgørelse og betalingskorrektion10-12-2029-10-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.513.SRLigningslovens § 4 - rådgivningspartnerselskab, ejerandel 5-10%10-12-2029-09-20Virksomheder Bindende svar
SKM2020.512.SRLigningslovens § 4 - rådgivningspartnerselskab, ejerandel over 30 %10-12-2023-06-20Virksomheder Bindende svar
SKM2020.510.SKTSTRentesatserne til beregning af dag-til-dag-rente mv. for 202009-12-2009-12-20Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber SKM-meddelelse
SKM2020.509.LSRFuld skattepligt til Danmark – Spørgsmål om skatteansættelserne er ugyldige på grund af forældelse, eller om skatteansættelserne er ugyldige på grund af ulovlig behandling af personoplysninger09-12-2002-11-20Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Afgørelse
SKM2020.508.SKTSTStandardrenten i henhold til selskabsskattelovens § 11 B, stk. 2 for 202109-12-2009-12-20Selskabsbeskatning SKM-meddelelse
SKM2020.507.SKTSTRentesatsen efter opkrævningslovens § 7, stk. 2 for 202109-12-2009-12-20Selskabsbeskatning SKM-meddelelse
SKM2020.506.SKTSTRentesatser efter selskabsskattelovens § 29 B, stk. 8-11 for 202009-12-2009-12-20Selskabsbeskatning SKM-meddelelse
SKM2020.505.LSRLån over mellemregningskontoen anset for udbytte08-12-2002-11-20Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Afgørelse
SKM2020.504.LSRGenoptagelse af ansøgninger om momsgodtgørelse08-12-2003-09-20Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2020.503.SRTilskud begrænsede ikke momsfradragsret08-12-2017-11-20Momspligt Bindende svar
SKM2020.502.BRModregning – forældelse - passivitet – restskat08-12-2024-09-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.501.LSRStraksfradrag for forsøgs- og forskningsudgifter08-12-2012-11-20Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2020.500.LSRAfslag på anmodning om ordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2011 og frem08-12-2004-05-20Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2020.499.GÆLDSTRegulering af gældsinddrivelsesbekendtgørelsens satser for 202107-12-2007-12-20Afdragsordninger og henstand + Lønindeholdelse + Eftergivelse og gældssanering SKM-meddelelse
SKM2020.498.LSRDelvis fri bil - Befordringsfradrag07-12-2003-07-20Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2020.497.LSRAfvisning af ansøgning om momsgodtgørelse pga. manglende fuldmagt07-12-2018-11-20Når man vil klage Afgørelse
SKM2020.496.LSRAfvisning af klage pga. manglende klageberettigelse07-12-2023-11-20Når man vil klage Afgørelse
SKM2020.495.VLRFri bil – privatbenyttelsesafgift – rente af sagsomkostninger – omkostningsgodtgørelse07-12-2006-11-20Når man vil klage + Personlig indkomst Dom
SKM2020.494.BROmkostningsgodtgørelse - manglende hæftelse for rådgiverens honorar07-12-2028-10-20Når man vil klage Dom
SKM2020.493.SRMoms på fast ejendom - virksomhedsoverdragelse af udlejningsvirksomhed med delvis fradragsret07-12-2020-10-20Momspligt Bindende svar
SKM2020.491.BRRette indkomstmodtager – grov uagtsomhed – ikke begrundelsesmangel03-12-2022-09-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.490.BRRetspleje – henvisning til landsretten – tredommerbehandling - emballageafgift02-12-2020-10-20Processuelle bestemmelser + Miljøafgifter Kendelse
SKM2020.489.ØLRIndsætning på bankkonto – forklaring om tilbagebetaling af lån02-12-2009-10-20Når man ønsker en sag genoptaget Dom
SKM2020.488.VLRIndsætninger – tilbagebetaling af lån02-12-2006-10-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.487.ØLRStraf – skattesvig – revisorpåtegning – holde sig i bevidst uvidenhed – ulovlige aktionærlån – værdi af fri bil02-12-2002-11-20Straf Dom
SKM2020.486.SRLigningslovens § 4 - deltagelse i partnerselskab – integration i international koncern01-12-2020-10-20Virksomheder Bindende svar
SKM2020.485.SKTSTVærdiansættelse af forskellige skønsposter for selvstændigt erhvervsdrivende for indkomståret 202101-12-2017-11-20Virksomheder SKM-meddelelse
SKM2020.484.BRFradrag for købsmoms og skattemæssigt fradrag01-12-2014-09-20Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Fradrag + Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2020.483.SRÆgtefællesuccession, Udlejningsejendom, Opsparet overskud, Finansielle aktiver, Virksomhedsordningen01-12-2017-11-20Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Bindende svar
SKM2020.482.SRTysk alternativ investeringsfond (AIF) - selvstændigt skattesubjekt - udbytte fra danske selskaber - anerkendt pensionskasse30-11-2017-11-20Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2020.481.SRMoms - Universitet - opgørelse af fradragsret30-11-2017-11-20Fradrag Bindende svar
SKM2020.480.SRDobbeltdomicil - skattemæssigt hjemmehørende - Tyskland30-11-2017-11-20Personlig indkomst Bindende svar
SKM2020.479.SRSkattepligt og korresponderende fradrag30-11-2017-11-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.478.SRTrust i Singapore anset for skattemæssig transparent27-11-2017-11-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.477.ØLROmkostningsgodtgørelse – hæftelse – aftalegrundlag27-11-2028-10-20Når man vil klage Dom
SKM2020.476.BRBeregning af tinglysningsafgift27-11-2021-09-20Tinglysningsafgift Dom
SKM2020.475.HREdition i patientjournaler og helbredsoplysninger for afdød27-11-2024-11-20Dødsboer (skat) + Processuelle bestemmelser Kendelse
SKM2020.474.SRTinglysningsafgift - Overdragelse af ejendomme ved apportindskud - konkurs27-11-2017-11-20Tinglysningsafgift Bindende svar
SKM2020.473.SRFast driftssted, hjemmekontor, moms, forretningssted26-11-2017-11-20Momspligt + Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.472.ØLRSkatteforvaltningslovens § 33, stk. 2 (dagældende)26-11-2002-10-20Ejendomsvurdering Dom
SKM2020.471.SRBeskatning af udbetalinger fra en offentlig pensionsordning i Storbritannien - lempelse25-11-2017-11-20Personlig indkomst Bindende svar
SKM2020.470.SRSpørgsmål om fast driftssted ved overførsel af medarbejder til Danmark25-11-2017-11-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.469.BRAnnullerede lønindberetninger – indsætninger på bankkonto – ekstraordinær genoptagelse24-11-2022-09-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.468.LSRMaskerede leasingforhold – Registreringsafgift - Ekstraordinær genoptagelse23-11-2012-10-20Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2020.467.LSRMomsfritagelse – Forvaltning af investeringsforeninger20-11-2006-07-20Momsfritagelse og -godtgørelse Afgørelse
SKM2020.466.SKTSTPålæg af oplysningspligt efter skattekontrollovens § 62 - digitale betalingsformer20-11-2029-09-20Kontrolbestemmelser + Virksomheder SKM-meddelelse
SKM2020.465.LSRTilbagebetaling af naturgasafgift efter el-patronordningen20-11-2014-10-20Energi og kuldioxid Afgørelse
SKM2020.464.BRErhvervsmæssig kørsel - fradrag efter ligningslovens § 9B eller ligningslovens § 9C20-11-2016-07-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.463.LSRTonnageskatteordningen19-11-2016-09-20Tonnageskat Afgørelse
SKM2020.462.LSRBeskatning af udbytte hos personer19-11-2006-11-20Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Afgørelse
SKM2020.461.SANSTAfslag på anmodning om henstand efter skatteforvaltningslovens § 5119-11-2004-09-20Afdragsordninger og henstand Afgørelse
SKM2020.460.LSRAfslag på anmodning om henstand i forbindelse med klage efter skatteforvaltningslovens § 5119-11-2015-11-19Afdragsordninger og henstand Afgørelse
SKM2020.459.LSRMoms - Afgiftspligtige personer - Offentlige forsyningsvirksomheder - renovationsydelser19-11-2021-10-20Momspligt Afgørelse
SKM2020.458.BREkstraordinær genoptagelse – ændring i det privatretlige grundlag for ansættelsen16-11-2028-10-20Personlig indkomst + Når man ønsker en sag genoptaget Dom
SKM2020.457.ØLRIndsættelser på bankkonto – lån eller gave – ekstraordinær genoptagelse – reaktionsfristen12-11-2011-09-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.456.ØLRIndsætninger og overførsler – kapitalejerlån – sammenblanding mellem privat økonomi og selskabers økonomi12-11-2009-09-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.455.BRSolcelleanlæg – valg af beskatningsmetode – ligningslovens § 8 P – omvalg – skatteforvaltningslovens § 3012-11-2031-08-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.454.BRSkattepligtig indkomst - ekstraordinær genoptagelse - reaktionsfrist12-11-2017-07-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.453.SRKommanditselskab - transparens - selvstændigt skattesubjekt - selskabsskattelovens § 2 C12-11-2020-10-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.452.ØLRAfkast af aktiver i udlandet – retserhvervelsesprincippet - grov uagtsomhed – ekstraordinær genoptagelse11-11-2007-09-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.451.BRFradrag for og udbyttebeskatning af udgifter til datters motorsportskarriere03-08-2003-08-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.450.SRDispensation for CFC-beskatning, filial11-11-2020-10-20Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2020.449.SRBegrænset skattepligt af renteindtægter, beneficial owner, omgåelse06-11-2020-10-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.448.SRSkattefri grænseoverskridende fusion - LL § 305-11-2020-10-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.447.BRHæftelse for registreringsafgift – flexleasing – realitet04-11-2028-09-20Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2020.446.VLRFradrag for udgifter til løn og indsætninger på bankkonto04-11-2018-09-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.445.SRUdbytter til moderselskab i Liechtenstein - begrænset skattepligt - ikke i strid med EØS-aftalen04-11-2020-10-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.444.SRMineralolieafgift - Dieselolie og Benzin - Afgiftsfritagelse - Afgiftssuspension04-11-2029-09-20Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2020.443.SRHollandsk Cooperative - Skattemæssig transparent efter danske skatteregler04-11-2029-09-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.442.ØLRStraf – skattesvig – momssvig – fortsat forbrydelse – lang sagsbehandlingstid30-10-2021-09-20Straf Dom
SKM2020.441.BRStraf – skærpede ordensbøder – prøvesag – chokoladeafgift - spiritusafgift30-10-2013-10-20Straf Dom
SKM2020.440.BRStraf – skærpede ordensbøder – prøvesag – tobaksafgiftsloven - vandpibecafè30-10-2013-10-20Straf Dom
SKM2020.439.VLRForsvarerbeskikkelse – straffesag – salær - regresret30-10-2002-09-20Straf Kendelse
SKM2020.438.BRStraf – skærpede ordensbøder – prøvesag – chokoladeafgift - pant30-10-2001-09-20Straf Dom
SKM2020.437.BRStraf – skærpede ordensbøder – prøvesag – tobaksafgift - tilståelsessag30-10-2001-09-20Straf Dom
SKM2020.436.BRStraf – skærpede ordensbøder – prøvesag – chokoladeafgift – tobaksafgift - udeblivelsesdom30-10-2001-09-20Straf Dom
SKM2020.435.BRStraf – skærpede ordensbøder – prøvesag – tobaksafgift – virksomhed - udeblivelsesdom30-10-2001-09-20Straf Dom
SKM2020.434.BRStraf – skærpede ordensbøder – prøvesag – chokoladeafgift30-10-2013-10-20Straf Dom
SKM2020.433.SRAnsættelse af salgsmedarbejder, fast driftssted, hjemmekontor30-10-2029-09-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.432.SRIkke fast driftssted ved medarbejders arbejde fra sit private hjem29-10-2029-09-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.431.SRLøbende ydelse - maksimeret variabel salgssum - salg af aktier P/S28-10-2020-10-20Personlig indkomst Bindende svar
SKM2020.430.LSROpkrævning af told - Debitor for toldskyld28-10-2008-09-20Særlige procedurer Afgørelse
SKM2020.429.SRAktieindkomst - Udenlandsk selskab - Lempelse27-10-2029-09-20Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Bindende svar
SKM2020.428.SRTysk ejendomsfond var ikke hjemmehørende i henhold til dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Tyskland27-10-2020-10-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.427.LSRUdenlandsk trust anset for en skattemæssigt transparent enhed26-10-2009-07-20Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2020.426.LSRRefusion af udbytteskatter26-10-2023-09-20Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2020.425.SRBortforpagtning af skovejendomme - pengetankreglen - succession23-10-2029-09-20Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2020.424.LSRAfslag på anmodning om henstand efter skatteforvaltningslovens § 5123-10-2004-09-20Afdragsordninger og henstand Afgørelse
SKM2020.423.SRSAFE - Konvertibel obligation23-10-2029-09-20Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2020.422.LSROverdragelse af skib anset som momspligtig23-10-2013-10-20Momspligt Afgørelse
SKM2020.421.LSROverdragelse af ejendom - Gavebeskatning23-10-2023-09-20Salg Afgørelse
SKM2020.420.LSRAfslag på anmodning om henstand efter skatteforvaltningslovens § 5123-10-2015-07-20Afdragsordninger og henstand Afgørelse
SKM2020.419.SRMoms på fast ejendom - særskilt levering af en bebygget grund22-10-2025-08-20Momspligt Bindende svar
SKM2020.418.SRIndsamlede midler skattefri for forening og for modtagere21-10-2029-09-20Personlig indkomst + Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.417.BRLigningslovens § 16 E – indirekte lån ydet før eller efter lovbestemmelsens virkningstidspunkt20-10-2023-09-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.416.SREn erhvervsdrivende fond kunne ved opgørelsen af fondens skattepligtige indkomst fratrække en lang række udgifter, som fonden afholdt, som interne eller eksterne almennyttige uddelinger efter fondsbeskatningslovens § 4, stk. 120-10-2029-09-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.415.SRVærdipapirer - momsfritagelse - forhandlinger - advokatydelser20-10-2029-09-20Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2020.414.SRKøb af andele i nyetableret partnerselskab, værdiansættelse, selvstændigt erhvervsdrivende, lig-ningslovens § 416-10-2029-09-20Virksomheder Bindende svar
SKM2020.413.SKTSTIndefrysning af ejendomsskatter - rentesats 202116-10-2016-10-20Ejendomsskat SKM-meddelelse
SKM2020.412.SRKøb af interessentskabsandel, selvstændigt erhvervsdrivende, ligningslovens § 416-10-2029-09-20Virksomheder Bindende svar
SKM2020.411.SRSelvstændigt erhvervsdrivende, deltagelse i interessentskab29-10-2029-09-20Virksomheder Bindende svar
SKM2020.410.SRLønsumsafgift - Opgørelse af lønsumsafgiftsgrundlaget - 60/40-reglen13-10-2029-09-20Andet om lønsumsafgift Bindende svar
SKM2020.409.SRVærdipapirer - momsfritagelse - forhandlinger - advokatydelser13-10-2029-09-20Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2020.408.LSREkstraordinær genoptagelse12-10-2002-07-20Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2020.407.LSRForskerskatteordningen12-10-2002-07-20Personlig indkomst Afgørelse
SKM2020.406.LSRForhøjelse af momstilsvar – Vederlagsfri overdragelse09-10-2028-09-20Momspligt Afgørelse
SKM2020.405.BRFritagelse for registreringsafgift - anvendelse af køretøj - rustvogne09-10-2014-09-20Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2020.404.LSRYderligere værdi af fri bil - Beskatningsgrundlag09-10-2030-06-20Personlig indkomst Afgørelse
SKM2020.403.LSRSalg af lejligheder - Momsfrit eller momspligtigt salg – Etablering af lejligheder i loftsrum09-10-2014-09-20Byggeri Afgørelse
SKM2020.402.LSRPensionsbeskatning – EU-ansættelse – Objektiv skattefritagelse09-10-2021-09-20Pensionsafkastbeskatning (PAL) Afgørelse
SKM2020.401.SRMomsfritagelse - værdipapirer - formidling - digitalt handelssystem09-10-2025-08-20Momsfritagelse og -godtgørelse + Momspligt Bindende svar
SKM2020.400.LSRFortjeneste/tab ved handel med kryptovaluta09-10-2012-08-20Personlig indkomst Afgørelse
SKM2020.399.SRMoms på fast ejendom - salg af fast ejendom med stort jordtilliggende - funktionsdygtig bygning08-10-2029-09-20Momspligt Bindende svar
SKM2020.398.MOTORSTElektronisk aktivering af ekstraudstyr – registreringsafgift – afgiftspligtig værdi08-10-2025-08-20Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Bindende svar
SKM2020.397.VLRTransfer Pricing – Transfer Pricing-dokumentation – TNM-metoden05-10-2002-07-20Transfer pricing Dom
SKM2020.396.ØLRDirekte følge-reglen05-10-2029-09-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.395.LSRForholdsmæssig registreringsafgift - Leasing05-10-2008-09-20Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2020.394.SRÅbenbart ulovlig skatteankenævnsafgørelse - aktieløn29-09-2025-08-20Personlig indkomst Afgørelse
SKM2020.393.LSRUgyldighed pga. forældelse og begrundelsesmangler – Lempelse vedr. udenlandske royalties og udenlandske rentebetalinger28-09-2020-08-20Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2020.392.SREndeligt underskud i tysk datterselskab, som blev likvideret, kunne medregnes ved opgørelsen af koncernens danske sambeskatningsindkomst28-09-2018-12-18Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.391.SRSambeskatning - Sverige- Koncernbidrag - Udbytte25-09-2023-06-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.390.SRFast driftssted eller fast forretningssted via datacenter25-09-2025-08-20Selskabsbeskatning + Momspligt Bindende svar
SKM2020.389.LSRAfslag på anmodning om genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 201224-09-2018-09-20Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2020.388.LSROmvalg - Genoptagelse24-09-2002-07-20Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2020.387.LSRTransfer pricing24-09-2002-07-20Transfer pricing Afgørelse
SKM2020.386.LSRAktieindkomst - Lån over mellemregningskontoen anset for udbytte23-09-2028-02-20Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Afgørelse
SKM2020.385.SRMomspligt - Forening - Serviceydelser leveret til offentlige myndigheder23-09-2025-08-20Momspligt Bindende svar
SKM2020.384.SRErhvervsdrivende fonds uddelinger til stiftelse af fond og drift af forskningsprojekt kunne fratrækkes som interne almennyttige uddelinger22-09-2025-08-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.383.SRMoms, fast ejendom, momsfrit salg efter udlejning18-09-2025-08-20Momspligt + Byggeri Bindende svar
SKM2020.382.SRCovid-19 situationen - fuld skattepligt17-09-2025-08-20Personlig indkomst Bindende svar
SKM2020.381.SRSalg af virksomhed - efterfølgende regulering af købesum - løbende ydelse17-09-2025-08-20Virksomheder Bindende svar
SKM2020.380.VLRGenoptagelse – forældelse – genanbringelse – tidligere skatteansættelse lagt til grund14-09-2021-08-20Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2020.379.BRStraf – ordensbøde – prøvesag – indberetningspligtig virksomhed – undladte renteindberetninger14-09-2028-05-20Straf Dom
SKM2020.378.ØLRStraf – told – armbåndsur – smugleri i lufthavn14-09-2024-02-20Straf Dom
SKM2020.377.BRStraf – skærpede ordensbøder – prøvesag - chokoladeafgift14-09-2012-08-20Straf Dom
SKM2020.376.BRBetingelser for nedslag i spilleafgift - udlodninger - velgørende og almennyttige formål - ekstraordinær genoptagelse -14-09-2030-06-20Momsfritagelse og -godtgørelse Dom
SKM2020.374.SRTinglysningsafgift - Afgiftsfritagelse - Afgiftspantebrev11-09-2025-08-20Tinglysningsafgift Bindende svar
SKM2020.373.SRTinglysningsafgift - Afgiftsfritagelse - Afgiftspantebrev11-09-2025-08-20Tinglysningsafgift Bindende svar
SKM2020.372.SRAktielån, videreudlån og tilbagelevering ved nytegning09-09-2025-08-20Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2020.371.LSRRefusion af udbytteskatter09-09-2007-07-20Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2020.370.SKTSTStyresignal - omfanget af fritagelse for grundskyld for fredede ejendomme med tinglyst bevaringsdeklaration - ejendomsskattelovens § 7, stk. 1, litra d) – ændring af vurderinger09-09-2009-09-20Ejendomsskat + Ejendomsvurdering Styresignal
SKM2020.369.LSRRefusion af udbytteskatter09-09-2007-07-20Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2020.368.SRBrug af egenfremstillet biogas til fremstilling af biogas09-09-2023-06-20Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2020.367.BRVirksomhedsordningen08-09-2021-07-20Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Dom
SKM2020.366.SRTransport af fly08-09-2025-08-20Personlig indkomst + Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.365.SRInvesteringsselskab - antal investorer07-09-2025-08-20Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2020.364.BRNulstilling af indeholdt, men ikke afregnede A-skatter og AM-bidrag07-09-2014-07-20Virksomheder + Personlig indkomst Dom
SKM2020.363.SKTSTListe over anerkendte flyselskaber for 202007-09-2004-09-20Momsfritagelse og -godtgørelse SKM-meddelelse
SKM2020.362.SKTSTKapitalafkastsatsen og rentekorrektionssatsen for 202025-08-2025-08-20Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten SKM-meddelelse
SKM2020.361.SRLån - investeringsselskab - søsterselskab - Ligningslovens § 304-09-2025-08-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.360.LSRAktieindkomst – Lån over mellemregningen anses for udbytte04-09-2002-07-20Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Afgørelse
SKM2020.359.SROmstruktureringer – generel omgåelsesklausul04-09-2025-08-20Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2020.358.LSRLandbrugsejendom anvendt til sommerbolig – Beskatning af ejendomsavance – Fordeling af afståelsessum03-09-2003-07-20Ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2020.357.LSRAnmodning om omvalg vedrørende etableringskonto03-09-2020-08-20Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2020.356.BRRette afgiftssubjekt03-09-2008-07-20Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og te + Øl, vin og spiritus Dom
SKM2020.355.LSRBegrænset skattepligt af udbytteudlodning til holdingselskab i Singapore03-09-2006-03-20Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2020.354.SROphævelse af aktieklasser med forskellige økonomiske rettigheder - vedtægtsændring02-09-2025-08-20Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2020.353.SRSpørger kunne etablere en medarbejderaktieordning - medarbejdere kunne købe og sælge aktier til indre værdi - hidtidig praksis01-09-2019-12-17Personlig indkomst Bindende svar
SKM2020.352.SRGrænseoverskridende hjemstedsflytning01-09-2025-08-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.350.SRHoldingselskaber - Guernsey - Ledelsens sæde28-08-2023-06-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.349.SRÆgtefællesuccession, Udlejningsejendom, Opsparet overskud, Finansielle aktiver, Virksomhedsordningen28-08-2025-08-20Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Bindende svar
SKM2020.347.BRHæftelse for registreringsafgift – flexleasing - realitet26-08-2016-07-20Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift + Motor - Indregistrering og vægtafgift Dom
SKM2020.346.BRFri bil – Hovedanpartshaver26-08-2010-07-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.345.BRErhvervsmæssig virksomhed – stutteri – deltidslandbrug25-08-2008-07-20Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2020.344.BRMaskeret udlodning ikke grundlag for fradrag25-08-2008-07-20Selskabsbeskatning + Personlig indkomst Dom
SKM2020.343.BRForhøjelse af skattepligtig indkomst – ikke grundlag for fradrag24-08-2008-07-20Selskabsbeskatning Dom
SKM2020.342.BRStraf – bødeudmåling – prøvesag – transfer pricing - udeblivelsesdom24-08-2030-06-20Straf Dom
SKM2020.341.LSRSkattepligtig virksomhedsomdannelse - Ugyldighedspåstand21-08-2015-07-20Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. Afgørelse
SKM2020.340.BROrdinær genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 26, stk. 221-08-2008-07-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.339.BRMaskeret udlodning – Kautionsforpligtelse21-08-2001-07-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.338.LSRFradrag for advokatudgifter – Erstatning for tab af erhvervsevne21-08-2021-02-19Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2020.337.SRMoms på tandlægebehandling på abonnement20-08-2023-06-20Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2020.336.SRMomsfritagelse af kommunes levering af ydelser til respirations- og dialysepatienter18-08-2023-06-20Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2020.335.SRBegrænset skattepligt - likvidationsprovenu18-08-2023-06-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.334.SRForhøjelse af gaveafgift ved omstrukturering17-08-2023-06-20Arv og gaver Bindende svar
SKM2020.333.LSRUdbetalt bonus - A-indkomst - lønomlægning14-08-2007-07-20Angivelse og betaling Afgørelse
SKM2020.332.LSRForhøjelse af kapitalindkomst – Skattepligtig af avance af investeringsbeviser opgjort efter lagerprincippet14-08-2006-07-20Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Afgørelse
SKM2020.331.LSRIndberetning af fri bil – Leje til ansatte14-08-2003-07-20Personlig indkomst Afgørelse
SKM2020.330.LSRAfslag på genoptagelse af skatteansættelser vedr. ejendomsværdiskat14-08-2020-07-20Ejendomsværdiskat Afgørelse
SKM2020.329.LSROverdragelse af tandlægevirksomhed ikke momsfritaget efter momslovens § 8, stk. 1, 3. pkt.14-08-2003-07-20Momspligt Afgørelse
SKM2020.328.LSRForhøjelse af momstilsvar – Ekstraordinær genoptagelse13-08-2020-07-20Momspligt Afgørelse
SKM2020.327.LSRGodtgørelse af elafgift og mineralolieafgift13-08-2006-07-20Energi og kuldioxid Afgørelse
SKM2020.326.LSREksportgodtgørelse – Manglende betaling af registreringsafgift13-08-2006-03-20Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2020.325.LSRAktieindkomst – Lån over mellemregningen anset for udbytte13-08-2002-07-20Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Afgørelse
SKM2020.324.LSRGodtgørelse af elafgift af elektricitet anvendt til køling13-08-2023-06-20Energi og kuldioxid Afgørelse
SKM2020.323.SRMoms – almenvelgørende forening – momsfritagelse13-08-2023-06-20Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2020.322.SRAndelsforening – Kooperationsbeskatning - Fremleje07-08-2026-05-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.321.SRÆndring af vederlag til udbytte – moms og skattemæssige konsekvenser.04-08-2023-06-20Momsgrundlag Bindende svar
SKM2020.319.ØLRTilsidesættelse af regnskab skønsmæssig forhøjelse af skat og moms maskeret udlodning21-07-2023-06-20Selskabsbeskatning Dom
SKM2020.318.VLRLønindeholdelse – førtidspensionist20-07-2002-07-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.317.ØLREkstraordinær genoptagelse – grov uagtsomhed – revisor20-07-2023-06-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.316.ØLRIndsætninger – rådighed – objektive kendsgerninger16-07-2002-07-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.315.BRStraf – skærpede ordensbøder – bødeudmåling – prøvesag – colasag – førstegangsovertrædelse – ølafgift – pant16-07-2001-07-20Straf Dom
SKM2020.314.BRStraf – registreringsbekendtgørelsen – mærkning af varebil – andengangsovertrædelse – prøvesag - tilståelsessag16-07-2029-05-20Straf Dom
SKM2020.313.BRMoms – nægtelse af fradragsret - momssvig – høring16-07-2017-06-20Fradrag Dom
SKM2020.312.SRIkke fast driftssted i Danmark da der var tale opgaver af forberedende eller hjælpende karakter og overnatning10-07-2019-11-19Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.311.HRStraf – skattesvig – aktier – spørgsmål om oplysningspligt– frifindelse09-07-2026-06-20Straf Dom
SKM2020.310.SRPartnerselskab - lønmodtager - afkast af investering09-07-2026-05-20Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Bindende svar
SKM2020.309.SRMomsfritagelse - sport - E-sport09-07-2026-05-20Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2020.308.SRTrust - skattemæssigt transparent - ledelsens sæde07-07-2023-06-20Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2020.307.SRTrust - skattemæssigt transparent - ledelsens sæde07-07-2023-06-20Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2020.306.ØLRRegistreringsafgift – afgiftsfritagelse – mandskabsvogn07-07-2017-06-20Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2020.305.SRMoms - overdragelse af kreditkøbsaftale med ejendomsforbehold07-07-2025-02-20Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2020.304.BRIndsætninger på bankkonti - udeblivelsesdom07-07-2024-06-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.303.HRFradrag for driftsomkostninger – statsskattelovens § 6, litra a – royaltybetalinger – koncernforbundne selskaber (dissens)06-07-2025-06-20Transfer pricing Dom
SKM2020.302.BREjendomsværdiskat af ”færdigbygget” sommerhus og den korte ligningsfrist06-07-2022-06-20Ejendomsværdiskat Dom
SKM2020.301.VLRStraf – momssvig – betinget - sagsbehandlingstid06-07-2019-05-20Straf Dom
SKM2020.300.ØLRStraf – registreringsafgift - ejerskab06-07-2006-01-20Straf Dom
SKM2020.299.ØLRFradrag for ”endeligt” underskud06-07-2016-06-20Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2020.298.SKTSTStyresignal - COVID-19 - præcisering af praksis vedr. fast driftssted, ledelsens sæde, fysiske personers skattemæssige hjemsted og beskatning af lønindkomst for fysiske personer, der arbejder i flere lande03-07-2003-07-20Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Virksomheder + Selskabsbeskatning Styresignal
SKM2020.296.SRDirektør og eneanpartshavers ophold uden for Danmark - skattepligt for selskab og direktør03-07-2023-06-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.294.SRMomsfrit salg af varer - udførsel til 3. land - eksport02-07-2023-06-20Handel med udlandet og betalingspligtige personer Bindende svar
SKM2020.293.SROmkvalificering af skattepligtig udbytteudlodning til et likvidationsprovenu - anskaffelsessummen kunne fratrækkes ved opgørelse af gevinst på anparterne - omfattet af LL § 302-07-2023-06-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.292.SRLigningslovens § 4 - partnerselskab - rette indkomstmodtager - managing partner02-07-2028-04-20Virksomheder Bindende svar
SKM2020.291.SRLigningslovens § 4 - partnerselskab - rette indkomstmodtager - partner02-07-2028-04-20Virksomheder Bindende svar
SKM2020.290.SRLigningslovens § 4 - partnerselskab - rette indkomstmodtager - seniorpartner02-07-2028-04-20Virksomheder Bindende svar
SKM2020.289.LSRUdenlandsk pensionsopsparing – overgangsregler – skift af porteføljemanager – overdragelse af ordningerne ved arv02-07-2017-06-20Udenlandsk indkomst Afgørelse
SKM2020.288.SRMellemholdingselskab - egne aktier - cross holding - skattefrit udbytte - skift af skattemæssig status02-07-2023-06-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.287.LSREksportgodtgørelse02-07-2018-05-20Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2020.286.LSREksportgodtgørelse02-07-2018-05-20Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2020.285.SREjendomsavance - succession - yderligere vederlag02-07-2026-05-20Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2020.284.SRMellemholdingselskab - egne aktier - skattefrit udbytte - skift af skattemæssig status01-07-2023-06-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.283.SRVærdiansættelse – provenu fra tilbagesalg af aktier anset som skattefrit udbytte - skattefrie omstruktureringer uden tilladelse01-07-2026-05-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.282.SRGrænseoverskridende, omvendt lodret fusion - betingelser opfyldt - ikke grundlag for tilsidesættelse efter ligningslovens § 301-07-2023-06-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.281.SRMoms - kompensationsbeløb - levering mod vederlag01-07-2023-06-20Momsgrundlag + Momspligt Bindende svar
SKM2020.280.SRAfgiftsgodtgørelse - farvet dieselolie - landbrug og skovbrug mv.30-06-2023-06-20Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2020.279.SRUdenlandsk investeringsfond - selvstændigt skattesubjekt30-06-2023-06-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.278.SRRepræsentationsenhed i Danmark - enhed af hjælpende karakter - ikke fast driftssted i Danmark30-06-2023-06-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.277.SRVarelager og assistance med indkøb og logistik i forbindelse med distribution af produkter - ikke fast driftssted30-06-2026-05-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.276.SKTSTFastsættelse af grundlaget for ejendomsværdiskat for ejendomme beliggende i udlandet for indkomståret 201926-06-2026-06-20Ejendomsværdiskat SKM-meddelelse
SKM2020.275.SRMoms på fast ejendom - salg af fast ejendom - funktionsdygtig bygning26-06-2023-06-20Momspligt Bindende svar
SKM2020.274.SRAktier - Overdragelse - Partnerselskab - Selskabsskattelovens § 2 D - Ligningslovens § 326-06-2031-03-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.273.SRKautionsstillelse for datterselskab ville ikke påvirke adgang til fortsat kooperationsbeskatning26-06-2023-06-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.272.SRUdgifter afholdt til kontante kapitaludvidelser eller køb af porteføljeanparter eller -aktier i selskaber, der udførte kræftforskning, kunne ikke fratrækkes som interne almennyttige uddelinger26-06-2009-06-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.271.SRUdenlandsk ejendom - ikke nedsættelse af ejendomsværdiskat25-06-2009-06-20Ejendomsværdiskat Bindende svar
SKM2020.270.SRRette indkomstmodtager af bestyrelseshonorar25-06-2023-06-20Personlig indkomst Bindende svar
SKM2020.269.SRRepræsentationsgaver25-06-2023-06-20Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2020.268.SRSkattemæssigt hjemsted - Sverige - DBO Norden25-06-2023-06-20Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2020.267.SRCOVID-19 situationen - fuld skattepligt - registreringsafgift25-06-2023-06-20Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2020.266.VLRForsvarerbeskikkelse – straffesag – beskikkelse med angivelse af maksimal tidsforbrug24-06-2018-06-20Straf Kendelse
SKM2020.265.BRDriftsfremmede udgifter – fradrag – afskrivning for tab ved afståelse - repræsentationsudgifter24-06-2015-06-20Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2020.264.BRMaskeret udlodning – sagsbehandlingsfejl – præjudiciel forelæggelse24-06-2027-04-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.263.SRMoms på fast ejendom - fradrag i forbindelse med opførelsen, moms ved overdragelsen22-06-2026-05-20Momspligt Bindende svar
SKM2020.262.SRVærdipapirfonde - overflytning til udlandet22-06-2026-05-20Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2020.261.SRFusion af vandværker - ingen skattemæssige konsekvenser22-06-2026-05-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.260.SRMomspligt af abonnement på bistand i forbindelse med kritisk sygdom19-06-2026-05-20Momspligt Bindende svar
SKM2020.259.SRUdenlandsk selskab ikke begrænset skattepligtig til Danmark af udbytteudlodning - LL § 3 fandt ikke anvendelse19-06-2026-05-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.258.SRUdenlandsk pensionsordning - selvstændig pensionsfond - skattepligtig del af udbetalingerne19-06-2028-04-20Pensionsafkastbeskatning (PAL) Bindende svar
SKM2020.257.SRSalg af aktier blev skattemæssigt anset for salg direkte til det udstedende selskab, jf. den generelle omgåelsesklausul i ligningslovens § 3, stk. 1-419-06-2026-05-20Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2020.256.BRStraf – skærpede ordensbøder – bødeudmåling – prøvesag – colasag – førstegangsovertrædelse – ølafgift – pant – tilståelsessag - eksporterklæringer18-06-2010-06-20Straf Dom
SKM2020.255.BRIndsætninger på bankkonti – skønsmæssig ansættelse af indkomst18-06-2009-06-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.254.SRDaginstitution for børn varetog et socialt og uddannelsesmæssigt formål - køb af lejlighed var almennyttigt - fradragsberettiget intern uddeling18-06-2026-05-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.252.ØLRNedsættelse af virksomhedsoverskud – fradrag for udgifter – skønsmæssig fastsættelse af fradrag18-06-2002-06-20Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2020.251.SRÆgtefællesuccession, Udlejningsejendomme, Opsparet overskud, Værdipapirer, Virksomhedsordningen18-06-2028-04-20Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Bindende svar
SKM2020.249.ØLRStraf – skattesvig – bankindsætninger – udokumenterede store bankindsætninger17-06-2025-05-20Straf Dom
SKM2020.248.SRKravet om kraftvarmekapacitet i el-patronordningen16-06-2026-05-20Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2020.247.SRSkattemæssigt hjemsted - Storbritannien - artikel 4 i DBO16-06-2026-05-20Personlig indkomst Bindende svar
SKM2020.246.SRSkattemæssigt hjemsted - Norge - artikel 4 i DBO Norden16-06-2026-05-20Personlig indkomst Bindende svar
SKM2020.245.SRUdlån af frie midler - Virksomhedsordningen - Privat investeringsselskab15-06-2028-04-20Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Bindende svar
SKM2020.244.SRMoms - fly - leaset aktiv - ej fradrag for importmoms12-06-2009-06-20Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Fradrag Bindende svar
SKM2020.243.BRStraf – skærpede ordensbøder – bødeudmåling – prøvesag – colasag – førstegangsovertrædelse – tobaksafgift - tilståelsessag11-06-2004-06-20Straf Dom
SKM2020.242.SRUdenlandsk trust - rentefrit anfordringslån - arv11-06-2026-05-20Selskabsbeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2020.241.SRFinansielt produkt - Strukturerede fordringer - virksomhedsordningen10-06-2026-05-20Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Bindende svar
SKM2020.240.SKTSTSkattefri aktieombytning - sporskifte - konkurs10-06-2030-03-20Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2020.239.SKTSTSkattefri aktieombytning - sporskifte - skatteudskydelse10-06-2005-03-19Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2020.237.BRAktionærlån og gevinst ved eftergivelse af gæld i medfør af kursgevinstlovens § 2110-06-2002-06-20Indberetning, regulering og efterangivelse Dom
SKM2020.236.SRE-sport, reklameindtægter, streaming, selvstændig erhvervsvirksomhed10-06-2026-05-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.235.LSRKonventionalbod - Vederlag09-06-2025-02-20Personlig indkomst Afgørelse
SKM2020.234.VLROrdinær genoptagelse – betingelser for genoptagelse – fri bil – maskeret udlodning09-06-2027-05-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.233.LSRMomsfritaget personbefordring - Momspligtige assistanceydelser - Genoptagelse09-06-2030-03-20Momsfritagelse og -godtgørelse Afgørelse
SKM2020.232.LSRÅrsomvurderingen af grundværdien og omberegning af grundværdien09-06-2015-05-20Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2020.231.SRBoafgift - udenlandsk trust - arv09-06-2026-05-20Arv og gaver Bindende svar
SKM2020.230.LSRUdbetaling af skattekredit08-06-2006-05-20Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2020.229.LSRAfståelse af bitcoins – erhvervet ved mining - hobbyvirksomhed08-06-2030-03-20Personlig indkomst Afgørelse
SKM2020.227.HRSkattesag skulle ikke behandles af landsretten som 1. instans08-06-2029-05-20Processuelle bestemmelser Kendelse
SKM2020.226.ØLRStraf – registreringsafgift – bruger – konsulentbil – tyske eksportnummerplader08-06-2005-05-20Straf Dom
SKM2020.225.VLRRette værneting08-06-2023-04-20Processuelle bestemmelser Kendelse
SKM2020.224.VLRSkønsmæssig forhøjelse af skattepligtig indkomst – mangelfuld transfer pricing-dokumentation – ikke grundlag for at tilsidesætte skøn – koncernforbundne selskaber08-06-2001-05-20Transfer pricing Dom
SKM2020.222.SRInvesteringsbevis, udlån, virksomhedsskatteloven04-06-2026-05-20Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Bindende svar
SKM2020.221.BRFiktivt låneforhold – Rentefradrag – Tabsfradrag – Nye spørgsmål04-06-2001-04-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.218.ØLRStraf – momssvig – kildeskat – flere selskaber – underleverandører reelt lønmodtagere i selskabet – opgørelse af A-skat af sort løn – rette ansvarssubjekt28-05-2024-01-20Straf Dom
SKM2020.217.ØLRAfvisning af ankesag – advokat havde ikke møderet for landsret28-05-2015-05-20Processuelle bestemmelser Dom
SKM2020.216.SRElafgift - varme fra transformering og konvertering af elektricitet28-05-2028-04-20Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2020.213.SKTSTForvaltning af investeringsforeninger – Ydelser omfattet af delvis fritagelse - Praktisk tilrettelæggelse af forholdsmæssig fordeling – Tvivl om kundens status26-05-2026-05-20Momsfritagelse og -godtgørelse + Momspligt + Momsgrundlag SKM-meddelelse
SKM2020.212.BRStraf – skærpede ordensbøder – bødeudmåling – prøvesag – colasag – førstegangsovertrædelse - udeblivelsesdom26-05-2005-05-20Straf Dom
SKM2020.211.HRBeregning af boafgift26-05-2015-05-20Dødsboer (skat) Kendelse
SKM2020.210.LSRSkattefri virksomhedsomdannelse20-05-2004-05-20Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Afgørelse
SKM2020.209.SKTSTLand for land-rapportering – meddelelse og indgivelse til Skatteforvaltningen20-05-2020-05-20Transfer pricing SKM-meddelelse
SKM2020.208.SRTysk selskab - udøvelse af kernevirksomhed fra medarbejders hjem i Danmark i 6 måneder - fast driftssted i Danmark20-05-2028-04-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.207.LSRUdbetaling af jubilæumsgratiale – Koncernforbundne selskaber20-05-2004-03-20Personlig indkomst Afgørelse
SKM2020.206.LSRBenyttelse af udenlandsk arbejdskraft - arbejdsudleje/lønmodtagerforhold20-05-2023-03-20Indeholdelses- og registreringspligt Afgørelse
SKM2020.205.SRUdbytteudlodning til moderselskab i Cypern - ikke begrænset skattepligt - arrangement ikke omfattet LL § 320-05-2025-02-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.204.SROmkvalificering af ApS til skattemæssig transparent enhed på salgstidspunktet efter SEL § 2A20-05-2028-04-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.203.LSRAfslag på anmodning om aktindsigt i Gældsstyrelsens direktions udgifter grundet uforholdsmæssigt ressourceforbrug19-05-2003-03-20Når man ønsker aktindsigt Afgørelse
SKM2020.202.SRTynd kapitalisering - kaution fra moderselskab - vurdering af kontrolleret gæld ikke afhængig af værdi af kaution19-05-2028-04-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.201.LSRForhøjelse af momstilsvar19-05-2030-04-20Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse Afgørelse
SKM2020.200.BRIkke grundlag for at tilsidesætte skattemyndighedernes skønsmæssige forhøjelse af skatteyders skattepligtige indkomst19-05-2031-03-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.199.SRAktivernes handelsværdi fastsat efter selskabsskattelovens § 5 D, stk. 2 i et varmeselskab18-05-2028-04-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.198.SRMoms og ombytning af vouchere18-05-2028-04-20Momspligt Bindende svar
SKM2020.197.SRUdlejning af tofamilieshus til fritidsbrug18-05-2028-04-20Udleje og bortforpagtning Bindende svar
SKM2020.196.SRElvarmesats – sommerhuse uden aftagernummer18-05-2028-04-20Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2020.195.SRMoms - Fast forretningssted - Koncernforbundne selskaber - Leveringssted for ydelser15-05-2028-04-20Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Momspligt Bindende svar
SKM2020.194.SKTSTSkattefri tilførsel af aktiver14-05-2014-04-20Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2020.193.SROpgørelse af mængden af spildevand for ejendomme udenfor kloakeret område14-05-2028-04-20Miljøafgifter Bindende svar
SKM2020.192.SRNedskrivning af gæld - koncerninterne overdragelser af fordringer - værdiansættelser13-05-2017-12-19Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.191.SRMoms - Virksomhedsoverdragelse - Ejendomsprojekt12-05-2027-08-19Byggeri Bindende svar
SKM2020.190.SRTrust - Transparent11-05-2028-04-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.189.SRFondsmidler modtaget til indretning af ny tilbygning til teater var fradragsberettigede som en intern uddeling11-05-2031-03-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.188.SRSkattepligtigt salg af udlejningsejendomme i VSO og overtagelse af opsparet overskud11-05-2028-04-20Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2020.187.SRSalg af ejendom beliggende i Danmark var ikke omfattet af artikel 8 i dobbeltbeskatningsoverenskomt11-05-2025-02-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.186.SKTSTPålæg af oplysningspligt efter skattekontrollovens § 62 - incitamentsprogram07-05-2031-03-20Personlig indkomst + Virksomheder SKM-meddelelse
SKM2020.185.VLRVærdiansættelse af ejerlejlighed i dødsbo – sagkyndig vurdering06-05-2031-01-20Dødsboer (ejendomme) Kendelse
SKM2020.184.BRAktionærlån – udbytte eller løn06-05-2030-03-20Personlig indkomst + Selskabsbeskatning Dom
SKM2020.183.SRMoms - Regulering - Bygning opført med henblik på salg, forsøges lejet ud06-05-2022-10-19Byggeri + Momspligt Bindende svar
SKM2020.182.SRLL § 4, deltager i interessentskab - selvstændigt erhvervsdrivende - ApS rette indkomstmodtager06-05-2031-03-20Virksomheder Bindende svar
SKM2020.181.SRKapitalinstrument - hybrid kernekapital06-05-2028-04-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.180.SRLån fra selskab til eneanpartshavers bror05-05-2028-04-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.179.HRBeskatning af forbeholdt udbytte – fast praksis - tilbagesøgning04-05-2012-03-20Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2020.178.LSRTilbagekaldelse af tilladelse til afgiftsfritagelse ved kørsel i udenlandsk firmabil i Danmark, idet betingelserne for tilladelsen ikke længere er til stede – Opkrævning af registreringsafgift01-05-2027-02-20Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2020.177.LSRGenoptagelse af skatteansættelsen - ændring af afskrivningssats – berigtigelse af indtastningsfejl01-05-2003-04-20Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2020.176.SRDobbeltdomicil - Australien28-04-2031-03-20Personlig indkomst Bindende svar
SKM2020.175.LSRForhøjelse af selskabets registreringsafgift – Demobiler27-04-2003-03-20Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2020.174.LSRForhøjelse af selskabets registreringsafgift – Demobiler27-04-2003-03-20Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2020.173.LSRSelvejende institution - fritagelse for skatte- og selvangivelsespligt27-04-2021-03-19Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2020.171.SRMoms, Fast Ejendom, Salg af areal med funktionsdygtig, gammel bygning23-04-2031-03-20Andet om moms Bindende svar
SKM2020.170.SRFagforeningskontingent23-04-2031-03-20Personlig indkomst Bindende svar
SKM2020.169.VLRFri bil – autocamper – rådighed – bevisbyrde – kørselsregnskab kommissionssalg23-04-2002-04-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.168.ØLRRette indkomstmodtager - bestyrelsesformand i børsnoteret selskab - omgørelse23-04-2031-03-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.167.SRVærdiansættelse - Aktieløn - Lukkekurs22-04-2031-03-20Personlig indkomst Bindende svar
SKM2020.166.SKTSTGrænseoverskridende skattefri fusion21-04-2024-01-20Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2020.165.SKTSTIndberetning af grænseoverskridende ordninger - DAC6 - juridisk vejledning20-04-2017-04-20Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigt SKM-meddelelse
SKM2020.164.BRAktieavance – tildeling af warrants – grov uagtsomhed17-04-2023-03-20Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomst + Når man ønsker en sag genoptaget Dom
SKM2020.163.BRSkatteyder hæftede ikke for et honorarkrav fra sagsøgeren - krav på omkostningsgodtgørelse17-04-2031-03-20Processuelle bestemmelser Dom
SKM2020.162.ØLRGenoptagelse – Advokatpålæg – Processkrift med udeblivelsesvirkning – Afvisning af anke17-04-2025-03-20Når man ønsker en sag genoptaget + Processuelle bestemmelser Dom
SKM2020.161.BRChokoladeafgiftsloven – levering af afgiftspligtige varer i henhold til tyske ”Lieferschein” (følgesedler)17-04-2024-03-20Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og te Dom
SKM2020.160.BRRenter af tilbagebetalte sagsomkostninger17-04-2024-03-20Renter og gebyrer Dom
SKM2020.159.BRKursgevinst – kommanditist – K/S – non recourse – fremmed valuta – gældseftergivelse17-04-2023-03-20Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2020.158.BRSkattepligtig indkomst – ekstraordinær genoptagelse – fuld skattepligt17-04-2020-03-20Personlig indkomst + Når man ønsker en sag genoptaget Dom
SKM2020.157.SRBritisk LLP (Limited Liability Partnership) anset for skattemæssigt transparent17-04-2031-03-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.156.BRForrentning af krav på tilbagebetaling af lønsumsafgift – dagældende rentecirkulære15-04-2019-03-20Opgørelse, angivelse og betaling + Lønsumsafgiftspligt og registrering + Andet om lønsumsafgift Dom
SKM2020.155.BRIndkomst fra udlandet – manglende besvarelse af opfordringer reaktionsfristen15-04-2018-03-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.154.ØLRLigningslovens § 2 – Handelspris ved overdragelse af udlejet lejlighed15-04-2019-03-20Selskabsbeskatning Dom
SKM2020.153.BROmkostningsgodtgørelse – hæftelse – aftalegrundlag – erklæring15-04-2011-03-20Processuelle bestemmelser + Når man vil klage Dom
SKM2020.152.ØLRAktionærlån – skærpet bevisbyrde – insolvens på hævetidspunktet15-04-2010-03-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.151.SRAktieombytning – Afståelse - Tilbagesalg til udstedende selskab15-04-2031-03-20Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2020.150.BRFremmed arbejdskraft – fradrag for købsmoms – fakturaers realitet bevisbyrde14-04-2005-03-20Fradrag Dom
SKM2020.149.BRIndsætninger på bankkonti skønsmæssig ansættelse af indkomst og momstilsvar14-04-2004-03-20Personlig indkomst + Momspligt Dom
SKM2020.148.SRMinimumsbeskattet investeringsinstitut - aktiebaseret - skattefri fusion06-04-2031-03-20Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2020.147.SRInvesteringsselskab - gennemsnitlig handelsværdi03-04-2031-03-20Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2020.144.SRFradragsret for forfaldne og betalte ydelser efter et gavebrev i en periode på 10 år indtil opsigelse. Ikke fradrag efter perioden på 10 år01-04-2025-02-20Personlig indkomst Bindende svar
SKM2020.143.BRMomspligt af ”udtrædelsesgodtgørelse” – Ikke procesrente af momskrav fra sagens anlæg01-04-2025-02-20Momspligt + Andet om moms Dom
SKM2020.141.LSRSkattefri virksomhedsomdannelse – Opgørelse af kapitalafkastgrundlag31-03-2011-03-20Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Afgørelse
SKM2020.140.LSRFuld eller delvis momsfradragsret for udgifter til etablering af havnefront og oplevelsesplatform31-03-2020-11-19Fradrag Afgørelse
SKM2020.139.LSRIndberetninger til AKFA-systemet31-03-2009-10-19Indberetning, regulering og efterangivelse Afgørelse
SKM2020.138.LSRForskerskatteordningen - Genoptagelse30-03-2005-02-20Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2020.137.LSRObjektiv udlejningsværdi30-03-2004-12-19Udleje og bortforpagtning Afgørelse
SKM2020.136.ØLRTinglysningsafgiftslovens § 6 a, 1. pkt. – begrebet ”tilførsel af aktiver”30-03-2014-02-20Tinglysningsafgift Dom
SKM2020.135.SRDelvis momsfradragsret i momsfritagen forening27-03-2025-02-20Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2020.134.SKTSTSkattefri grenspaltning - grenkrav ikke opfyldt27-03-2003-03-20Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2020.133.LSRUdlodning af bonus - Beskatning som aktieindkomst25-03-2019-02-20Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2020.132.BRSejlads i ”international trafik” – Artikel 14, stk. 3 i Dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Cypern25-03-2017-03-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.131.BRKursgevinst – kommanditist – non recourse – fremmed valuta – gældseftergivelse25-03-2017-02-20Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2020.130.LSROmkostninger vedrørende momspligtige leverancer og tilskudsfinansierede aktiviteter – Fællesomkostninger - Fradragsret for moms25-03-2020-02-20Fradrag Afgørelse
SKM2020.129.LSROmgørelse – Udlodning af udbytte til indfrielse af aktionærlån25-03-2006-01-20Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2020.128.LSROmberegnet grundværdi24-03-2016-01-20Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2020.127.LSREkstraordinær genoptagelse - Værdi af anparter indskudt i andet selskab24-03-2004-03-20Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2020.126.LSRDobbeltbeskatning – Begrænset skattepligtig af løn og fratrædelsesgodtgørelser i opsigelsesperiode24-03-2025-10-19Udenlandsk indkomst Afgørelse
SKM2020.125.HRKrydstogtsvirksomhed var ikke omfattet af tonnageskatteordningen24-03-2017-03-20Tonnageskat Dom
SKM2020.124.BRFuld skattepligt – fri bolig – fri sommerbolig – fri bil – hovedaktionær - lejefiksering23-03-2003-01-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.123.BRSkattepligtige gaver eller skattefrie lån23-03-2019-02-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.122.BRRealitetsbehandling af klage trods overskridelse af klagefrist23-03-2018-02-20Når man vil klage Dom
SKM2020.121.BREjendomsavance - Tinglyst ejer – reel ejer23-03-2005-02-20Tinglysningsafgift + Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2020.120.BRAfvisning – tidligere stævning afvist efter retsplejelovens § 34923-03-2017-02-20Når man vil klage Dom
SKM2020.119.BRMomspligt af erhvervelse af ny luksusbåd finansieret af fransk bank23-03-2011-02-20Andet om moms Dom
SKM2020.118.BROmkostningsgodtgørelse – Tilbagebetaling – Krav rettet mod rådgiver (advokatselskab)23-03-2023-01-20Når man vil klage + Processuelle bestemmelser Dom
SKM2020.117.BROmkostningsgodtgørelse – Tilbagebetaling – Krav rettet mod rådgiver (advokatselskab)23-03-2023-01-20Når man vil klage + Processuelle bestemmelser Dom
SKM2020.116.BRFuld Skattepligt – tilflytning – kildeskattelovens § 7 – grov uagtsomhed23-03-2021-02-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.115.BRMomspligt af erhvervelse af ny luksusbåd finansieret af fransk bank23-03-2011-02-20Momspligt + Andet om moms Dom
SKM2020.114.BROverdragelse af fast ejendom mellem interesseforbundne parter23-03-2007-01-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.113.SRChokoladeafgift - Chokolade/sukkerbar - Sukkervare23-03-2025-02-20Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og te Bindende svar
SKM2020.112.SRTinglysningsafgift - Afgiftsfritagelse - Pant i ejerlejligheder20-03-2025-02-20Tinglysningsafgift Bindende svar
SKM2020.111.SROverdragelse af kontrakt – afskrivninger18-03-2023-05-17Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2020.110.SRTegningsretter - Aktieindkomst - Social sikring - Lempelse17-03-2025-02-20Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2020.108.SRTilflytning til Frankrig – fortsat bopæl og job i Danmark - fuld dansk skattepligt og lempelse af dobbeltbeskatning16-03-2025-02-20Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2020.107.BRBetingelser for fradrag og for momsfradrag – Erhvervsmæssig virksomhed – Selvstændig økonomisk virksomhed11-03-2030-12-19Fradrag + Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomst Dom
SKM2020.106.BROverdragelse af fast ejendom mellem interesseforbundne parter – ligningslovens § 211-03-2007-01-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.105.ØLRTransfer pricing – TNM-metoden – goodwillafskrivninger – hjemvisning11-03-2013-01-20Fradrag og afskrivninger + Transfer pricing Dom
SKM2020.104.BRManglende indeholdelse af A-skat og AM-bidrag – nettoløn - kildeskattelovens § 6811-03-2010-01-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.103.ØLRAktieindkomst – personlig indkomst – bevisbyrde11-03-2018-12-19Personlig indkomst Dom
SKM2020.102.SRUdtagningsbeskatning i forbindelse med markedsføringskonkurrence11-03-2025-02-20Momspligt Bindende svar
SKM2020.100.SRForvaltningsydelser var ikke momspligtige - leveringssted uden for Danmark10-03-2024-09-19Andet om moms Bindende svar
SKM2020.99.SKTSTListe over anerkendte flyselskaber for 202010-03-2009-03-20Handel med udlandet og betalingspligtige personer SKM-meddelelse
SKM2020.98.SRSkattepligtig aktieombytning - aktieavance eller udbytte09-03-2028-01-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.97.SRSekretariatsgodtgørelse - EU - Skattepligt06-03-2028-01-20Personlig indkomst Bindende svar
SKM2020.96.SRKørsel i specialindrettet varebil mellem arbejdsplads i Danmark og bopæl i Tyskland – registreringsafgift og momsfradrag06-03-2025-02-20Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift + Andet om lønsumsafgift + Andet om moms Bindende svar
SKM2020.95.SRDobbeltrepræsentationsaftale - agenthonorar - rette omkostningsbærer05-03-2017-12-19Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2020.94.SRInvesteringsbevis i alternativ investeringsfond kunne ikke indgå i virksomhedsordningen04-03-2025-02-20Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2020.93.SREkspropriation - frivillig afståelse - træer på rod04-03-2025-02-20Ekspropriation Bindende svar
SKM2020.92.SREkspropriation - frivillig afståelse - ekstension04-03-2025-02-20Ekspropriation Bindende svar
SKM2020.91.SRTrust - skattemæssig transparent - gaveafgift27-02-2025-02-20Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2020.90.SRTrust - skattemæssig transparent - gaveafgift27-02-2025-02-20Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2020.89.SRLeverancer fra samarbejde ikke omfattet af momslovens § 927-02-2028-01-20Momspligt Bindende svar
SKM2020.87.LSRForskerskatteordningen27-02-2007-02-20Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Afgørelse
SKM2020.86.SANSTOmkostningsgodtgørelse – Forelagt brancheorganisation27-02-2024-07-19Når man vil klage Afgørelse
SKM2020.85.LSRGevinst ved afståelse af bitcoins27-02-2003-02-20Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Afgørelse
SKM2020.84.SRSelvstændigt skattesubjekt - LLC26-02-2028-01-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.83.SRInvesteringsinstitut med minimumsbeskatning opdeles i andelsklasser26-02-2028-01-20Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2020.82.VLRFrivillige indbetalinger og gaveoverdragelser skulle ikke indgå i opgørelsen af et dødsbos aktiver og nettoformue26-02-2017-01-20Dødsboer (skat) Dom
SKM2020.81.HRForældelse – afbrydelse ved skyldners erkendelse25-02-2013-02-20Processuelle bestemmelser Kendelse
SKM2020.80.ØLRAfvisning – anlagt for sent23-02-2011-02-20Processuelle bestemmelser Dom
SKM2020.79.BRProces – skattesag skulle ikke sættes i bero – retssikkerhedslovens § 1023-02-2012-02-20Processuelle bestemmelser Dom
SKM2020.78.SRSalg af aktivitet - driftsomkostning21-02-2019-11-19Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2020.77.SRMomsfritagelse af deltagergebyrer og indtægter fra salg af sponsorater ved afholdelse af international konference20-02-2019-11-19Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2020.76.SRArbejdsudleje - Transportvirksomhed - Leasing af køretøjer20-02-2019-11-19Personlig indkomst Bindende svar
SKM2020.75.SRDIS-indkomst, pensionsordning, statsstøtte20-02-2019-11-19Personlig indkomst Bindende svar
SKM2020.74.SRFast driftssted -overdragelse18-02-2028-01-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.73.ØLRIkke ekstraordinær genoptagelse af en fonds afgiftstilsvar14-02-2005-02-20Processuelle bestemmelser + Når man ønsker en sag genoptaget + Fradrag Dom
SKM2020.72.BRSejlads i ”international trafik” – Artikel 14, stk. 3 i Dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Cypern14-02-2012-02-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.71.HRSpørgsmål om momspligt af forhøjede parkeringsafgifter i privatejede parkeringsanlæg13-02-2007-02-20Andet om moms Kendelse
SKM2020.70.SRAfgiftspligt, mineralolieafgiftsloven, Liquified Natural Gas (LNG)13-02-2028-01-20Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2020.69.SRFusion - underskudsbegrænsning12-02-2017-12-19Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.68.HRVærdiansættelse af virksomhedsobligationer under finanskrisen11-02-2006-02-20Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Virksomheder + Selskabsbeskatning Dom
SKM2020.67.ØLRVærdiansættelse af fast ejendom i dødsbo – sagkyndig vurdering11-02-2022-01-20Processuelle bestemmelser Kendelse
SKM2020.66.ØLRVærditabsberegning for brugt leasingkøretøj - Eksportgodtgørelse10-02-2016-12-19Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2020.65.SRPensionsbeskatning – EU-ansættelse – Objektiv skattefritagelse10-02-2017-12-19Pensionsafkastbeskatning (PAL) Bindende svar
SKM2020.64.LSRKursgevinst på gæld i fremmed valuta i kommanditselskab07-02-2028-01-20Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Afgørelse
SKM2020.63.LSRTransfer pricing - Omkvalificering af skattefrit udbytte07-02-2027-11-19Transfer pricing Afgørelse
SKM2020.62.LSRTransfer pricing – Omkvalificering af skattefrit udbytte07-02-2027-11-19Transfer pricing Afgørelse
SKM2020.61.BRSyn og skøn over fordringers værdi for hele år afskåret06-02-2029-01-20Processuelle bestemmelser Kendelse
SKM2020.60.BRBefordringsfradrag lønindkomst06-02-2017-01-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.59.SRA.m.b.a. - Forsyningsselskaber - Omstrukturering - beskatning af andelshavere06-02-2028-01-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.58.SRForskerskatteordning - Fast driftssted - Datterselskab05-02-2028-01-20Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2020.57.VLROm ordinær genoptagelse af en skatteansættelse05-02-2016-01-20Når man ønsker en sag genoptaget Dom
SKM2020.56.SREn kommune var ”et dansk ultimativt moderselskab” i henhold til konsolideringsreglen i SEL § 11, stk. 405-02-2028-01-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.55.HRSkattepligt af erstatning for uberettiget ophævelse af uddannelsesaftale05-02-2004-02-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.54.BRMaskeret udbytte – rette indkomstmodtager04-02-2015-01-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.53.ØLRAnmodning om ændring af skattefri fusion til skattepligtig – omgørelse – selvangivelsesomvalg04-02-2007-01-20Virksomheder Dom
SKM2020.52.SRSuccession - pengetankreglen - vindmøller og solceller04-02-2024-09-19Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2020.51.BRSkønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug04-02-2009-01-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.50.SKTSTPålæg om oplysningspligt efter skattekontrollovens § 62 - platformsbaserede tjenester03-02-2028-01-20Personlig indkomst SKM-meddelelse
SKM2020.49.SKTSTPålæg om oplysningspligt efter skattekontrollovens § 62 - Money Transfer IV02-03-2028-01-20Kontrolbestemmelser SKM-meddelelse
SKM2020.48.BRFri jagt – jagtejendom – fri sommerbolig – skovejendom – sommerboligbegrebet – rådighed31-01-2007-01-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.47.LSRGrundværdi og omberegnet grundværdi31-01-2011-11-19Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2020.46.LSRDobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Cypern – International trafik - Exemptionslempelse31-01-2009-12-19Udenlandsk indkomst Afgørelse
SKM2020.45.LSRIndkomst/gevinster fra onlinespil31-01-2025-11-19Personlig indkomst Afgørelse
SKM2020.43.LSRUdlejning af andelslejligheder – Erhvervsmæssig virksomhed31-01-2018-12-19Udleje og bortforpagtning Afgørelse
SKM2020.42.LSRMineralolieafgift31-01-2006-01-20Energi og kuldioxid Afgørelse
SKM2020.41.LSROmvalg til virksomhedsordningen31-01-2021-11-19Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Afgørelse
SKM2020.40.ØLRStraf – skattesvig – momssvig – fri bil – maskeret udbytte – overskud af udlejning til virksomhed29-01-2018-12-19Straf Dom
SKM2020.39.SRFusion - mellemholdingreglen29-01-2019-11-19Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2020.38.BRIndsætninger på bankkonto28-01-2017-12-19Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Momspligt + Virksomheder Dom
SKM2020.37.HROmkostninger – isoleret bevisoptagelse – omkostningsgodtgørelse – retsplejelovens § 34327-01-2014-01-20Processuelle bestemmelser Kendelse
SKM2020.36.BRFradrag for tab på debitorer23-01-2006-12-19Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2020.35.SREn række danske kommanditselskaber var ikke omfattet af selskabsskattelovens § 2 C23-01-2017-12-19Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.34.SRPensionsafkastbeskatningslovens § 17 - forrentning af negativ skat23-01-2019-11-19Pensionsafkastbeskatning (PAL) Bindende svar
SKM2020.33.SRSportsudøver i udlandet - Køb af bolig i Danmark - Fuld skattepligt23-01-2022-10-19Udenlandsk indkomst Bindende svar
SKM2020.32.SRErhvervsmæssig beskæftigelse - Fuld skattepligt - Skattemæssigt hjemsted23-01-2022-10-19Udenlandsk indkomst Bindende svar
SKM2020.31.LSREksportgodtgørelse - Registreringsafgift22-01-2005-12-19Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2020.30.LSRTransfer pricing – Forhøjelse af skattepligtig indkomst – Kompensation i forbindelse med opsigelse af royaltyaftale – Overdragelse af immaterielle aktiver22-01-2024-10-19Transfer pricing Afgørelse
SKM2020.29.LSRRefusion af udbytteskatter21-01-2013-01-20Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2020.28.SRParkeringshus - Udlejning af fast ejendom - momsfri udlejning - parkeringsplads21-01-2019-11-19Andet om moms Bindende svar
SKM2020.27.SRParkeringshus - Udlejning af fast ejendom - momsfri udlejning - parkeringsplads21-01-2019-11-19Andet om moms Bindende svar
SKM2020.26.SRParkeringshus - Udlejning af fast ejendom - momsfri udlejning- parkeringsplads21-01-2019-11-19Andet om moms Bindende svar
SKM2020.25.ØLRTarifering af set-top bokse - Den kombinerede nomenklaturs position 85287113 og 8528719021-01-2025-11-19Tarifering Dom
SKM2020.24.LSRSolcelleanlæg - Finansielt aktiv - Passiv kapitalanbringelse21-01-2020-12-19Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2020.23.LSRSkattepligtig gave – Korresponderende fradrag21-01-2018-12-19Personlig indkomst Afgørelse
SKM2020.22.BREnergivirksomhed var ikke erhvervsmæssig virksomhed mv.21-01-2012-12-19Virksomheder Dom
SKM2020.21.BRErhvervsmæssig virksomhed – køb og salg af designerlamper21-01-2012-12-19Personlig indkomst + Virksomheder Dom
SKM2020.20.SRLeasing - bil - opgørelsesmetode20-01-2017-12-19Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2020.19.SRDobbeltdomicil - hjemmehørende20-01-2017-12-19Udenlandsk indkomst Bindende svar
SKM2020.18.SRMoms - virksomhedsoverdragelse - del af virksomhed20-01-2022-10-19Andet om moms Bindende svar
SKM2020.17.SANSTHenstand20-01-2011-09-19Afdragsordninger og henstand Afgørelse
SKM2020.16.VLRStraf - momssvig - bogføringsskik17-01-2004-12-19Straf Dom
SKM2020.15.BRRegistreringsafgift – dobbelt domicil – hjemmehørende i Danmark17-01-2004-12-19Motor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2020.14.HRÆndring af valg i selvangivelsen – anvendelsesområdet for skatteforvaltningslovens § 30, stk. 1.16-01-2014-01-20Når man ønsker en sag genoptaget Dom
SKM2020.13.SRElafgift, campingpladser, godtgørelse, forbrug16-01-2017-12-19Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2020.12.SRGodtgørelse elafgift - elbiler - ladestander - ejerskab15-01-2017-12-19Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2020.11.SRMoms - Kommunes salg af fast ejendom15-01-2017-12-19Byggeri Bindende svar
SKM2020.10.LSRTonnageskatteordningen13-01-2013-11-19Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2020.9.SRTrust - ledelsens sæde i Dannmark - skattemæssig transparent09-01-2017-12-19Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.8.SRTinglysningsafgift - underpant i tinglyst pant i fast ejendom - fast afgift pr. tinglyst underpantsætning08-01-2017-12-19Tinglysningsafgift Bindende svar
SKM2020.7.SRMoms - elektronisk ydelse - opbevaring af varer07-01-2017-12-19Momspligt Bindende svar
SKM2020.6.VLRStraf – momssvig – beregning af momsunddragelsen – flere tiltalte – successive selskaber07-01-2012-09-19Straf Dom
SKM2020.4.LSRForhøjelse af aktieindkomst - Kontrolleret transaktion03-01-2011-12-19Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Afgørelse
SKM2020.3.LSRVindmølleandele – Skattemæssig succession - Ægtefællesuccession02-01-2027-11-19Virksomheder Afgørelse
SKM2020.2.LSRSalg af vindmølleandele – Skattemæssig succession02-01-2027-11-19Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2020.1.LSRUnderskud anses for maskeret udlodning – Fikseret lejeindtægt02-01-2004-12-19Selskabsbeskatning Afgørelse