SKM nummerSKM OverskriftDato for offDato for afgEmne
SKM2015.808.SRAlternativ investeringsfond, begrænset skattepligt, selvstændigt skattesubjekt23-12-1515-12-15Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2015.807.VLRStraffesag - registreringsafgift - parallelimporterede biler - fiktive fakturaer23-12-1508-09-15Straf Dom
SKM2015.806.ØLRMoms - sektorpåbud - fællesregistrering - offentlig virksomhed23-12-1513-11-15Fradrag Dom
SKM2015.805.SRVirksomhedsordningen, gæld i stuehus23-12-1515-12-15Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Bindende svar
SKM2015.804.BRTold - tarifering - fiskeudskæringer - filet22-12-1518-11-15Tarifering Dom
SKM2015.803.BRSkønsmæssig ansættelse - sort arbejde - opvasker - underleverandør22-12-1505-11-15Personlig indkomst Dom
SKM2015.802.BREkstraordinær genoptagelse - skat - særlige omstændigheder - reaktionsfrist - inddragelse af nye spørgsmål22-12-1513-11-15Når man ønsker en sag genoptaget Dom
SKM2015.801.BRKlagebehandling - Skatteankenævnet - personlig fremmøde22-12-1509-10-15Når man vil klage + Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2015.800.SRBil med chauffør - arbejdsgiverbetalt transport22-12-1515-12-15Personlig indkomst Bindende svar
SKM2015.799.LSRSpørgsmål om salg af ejendom opfylder betingelserne, for salg på ekspropriations lignende vilkår.22-12-15 Ekspropriation Afgørelse
SKM2015.798.LSRSpørgsmål om hvorvidt SKAT kan tilbagekalde bindende svar, vedrørende momsfritagelse for import/salg af tandimplantater.22-12-15 Momsfritagelse og -godtgørelse Afgørelse
SKM2015.797.LSRSpørgsmål om betingelse i tonnageskatteloven, om forretningsmæssig drift fra Danmark er opfyldt.22-12-15 Tonnageskat Afgørelse
SKM2015.796.LSRSpørgsmål om, hvorvidt køber af en ejendom med vedvarende energianlæg kan afskrive anlægget efter afskrivningsloven.22-12-15 Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2015.795.LSRVærdiansættelse af udenlandsk ejendom ved overdragelse til hovedaktionærer.22-12-15 Ejendomme i udlandet Afgørelse
SKM2015.794.LSRAnmodning om omkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand.22-12-15 Når man vil klage Afgørelse
SKM2015.793.LSRSpørgsmål om, hvorvidt klagers afhændelse samt geninvestering af vindmølle skulle beskattes.22-12-15 Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2015.792.LSRAnmodning om, at ansøgning om historiske nummerplader til brandbil imødekommes.21-12-15 Motor - Indregistrering og vægtafgift Afgørelse
SKM2015.791.SKATMoms - styresignal SKM2015.466.SKAT - Erhvervsskoler - Udskydelse af virkningstidspunkt21-12-15 Momsgrundlag SKAT-meddelelse
SKM2015.790.LSRSpørgsmål om klageren ved beregning af affaldsvarmeafgift, tillægsafgift og CO2-afgift i afgiftsmæssig henseende skal betragtes som ét eller to anlæg.21-12-15 Energi og kuldioxid Afgørelse
SKM2015.789.LSRSpørgsmål om, hvorvidt sikkerhedsstillelse for henstandssaldo kan anses for betryggende efter aktieavancebeskatningsloven.21-12-15 Afdragsordninger og henstand Afgørelse
SKM2015.788.LSRAnmodning om forrentning af tilbagebetalt lønsumsafgiftsbeløb.21-12-15 Andet om lønsumsafgift Afgørelse
SKM2015.787.SRVirksomhedsordningen - personlig kaution for selskabs gæld21-12-1524-11-15Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Bindende svar
SKM2015.786.BRMoms - fradrag - indeholdelse af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag21-12-1515-10-15Fradrag + Virksomheder Dom
SKM2015.785.LSRSpørgsmål om, hvorvidt gevinster vundet ved spil anses for at være en skattepligtig indkomst.21-12-15 Personlig indkomst Afgørelse
SKM2015.784.SKATAmortisationsrenten for 201621-12-15 Pensionsafkastbeskatning (PAL) SKAT-meddelelse
SKM2015.783.SKATRenter efter pensionsafkastbeskatningslovens § 27, stk. 5 for indkomståret 201618-12-15 Pensionsafkastbeskatning (PAL) + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten SKAT-meddelelse
SKM2015.782.SKATSkattefri godtgørelse til dækning af rejseudgifter mv. gældende for 201618-12-15 Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Personlig indkomst + Udenlandsk indkomst + Udenlandsk arbejdskraft + Fradrag og afskrivninger SKAT-meddelelse
SKM2015.781.SRSkattepligt og skattemæssige hjemsted16-12-1524-11-15Udenlandsk indkomst Bindende svar
SKM2015.780.BRRegistreringsafgift - importerede brugte biler - beregningsmetode15-12-1517-11-15Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2015.779.ØLRStraffesag - moms- og skattesvig - ansvarssubjekt - sort arbejde - underentreprenører - kædesvig15-12-1516-09-14Straf Dom
SKM2015.778.BRMoms - fradrag - udgifter afholdt af ejerforening - berettiget forventning15-12-1526-10-15Fradrag Dom
SKM2015.776.ØLRRegistreringsafgift - hæftelse - parallelimport - luksusbil15-12-1513-11-15Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2015.775.BRKlagefrist overskredet - særlige omstændigheder15-12-1505-10-15Erhvervsmæssig import + Handel med udlandet og betalingspligtige personer Dom
SKM2015.774.SKATRentesatser efter selskabsskattelovens § 29 B, stk. 8-11 for 201514-12-15 Selskabsbeskatning SKAT-meddelelse
SKM2015.773.VLRStraffesag - medvirken til skattesvig - ophør af skattepligt for tidligere ægtefælle - fælleskonto11-12-1517-03-15Straf Dom
SKM2015.772.SRVirksomhedsordningen - kaution for gæld i selskab - sikkerhedsstillelse som følger af den solidariske hæftelse i interessentskaber10-12-1510-12-15Virksomheder Bindende svar
SKM2015.771.ØLRRegistreringsafgift - udenlandske firmabiler - hæftelse - nyt spørgsmål - hjemvisning10-12-1518-09-15Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2015.770.ØLRStraffesag - momssvig - ikke reaktion på skønsmæssige ansættelser - forældelse10-12-1516-11-15Straf Dom
SKM2015.769.ØLRStraffesag - moms - og skattesvig - fiktive fakturaer - dokumentfalsk - uregistreret virksomhed - vognmand10-12-1503-03-15Straf Dom
SKM2015.768.VLRMoms - skrotbiler - affaldsbehandling - forventningsprincippet10-12-1521-10-15Momspligt Dom
SKM2015.766.SRAfvisning, værdiansættelse, overdragelse af anpartsklasser08-12-1524-11-15Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2015.764.VLRValutaswap - erhvervsmæssig tilknytning - administrativ praksis08-12-1520-11-15Virksomheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2015.763.SRSplitleasing selvstændigt erhvervsdrivende08-12-1528-04-15Personlig indkomst Bindende svar
SKM2015.762.SRFN-pensionsordning - oprettet før 18. februar 1992 - udbetaling af engangsbeløb - skattefrit08-12-1524-11-15Pensionsafkastbeskatning (PAL) Bindende svar
SKM2015.761.SKATStandardrenten i henhold til selskabsskattelovens § 11 B, stk. 2 for 201608-12-15 Selskabsbeskatning SKAT-meddelelse
SKM2015.760.SKATRentesatsen efter opkrævningslovens § 7, stk. 2 for 201608-12-15 Selskabsbeskatning SKAT-meddelelse
SKM2015.759.SKATRentesatserne til beregning af dag-til-dag-rente mv. for 201508-12-15 Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber SKAT-meddelelse
SKM2015.758.LSRSpørgsmål om toldtarifposition af to slags rødvinsgløgg i forbindelse med opkrævning af spiritusafgift.08-12-15 Øl, vin og spiritus Afgørelse
SKM2015.757.VLRUdlæg - uden forudgående underretning - udrejst fra Danmark - kendskab til adresse - CPR-register08-12-1513-11-15Udlæg Kendelse
SKM2015.756.SRSkattepligtens indtræden - køb af lejlighed - ophold07-12-1524-11-15Personlig indkomst Bindende svar
SKM2015.755.SRElafgift - godtgørelse - opvaskemaskiner07-12-1524-11-15Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2015.754.LSRSpørgsmål om hvorvidt handlingsfee i forbindelse med leasingkøretøj, skal medregnes i den afgiftspligtige værdi i henhold til registreringsafgiftsloven07-12-15 Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2015.753.LSRSpørgsmål om hvorvidt krydstogtskib anses for omfattet af undtagelsesbestemmelse i tonnageskatteloven.07-12-15 Tonnageskat Afgørelse
SKM2015.752.LSRSpørgsmål om hvorvidt udbetalinger fra pensionskasser skal indgå i beregningen af udligningsskat04-12-15 Personlig indkomst Afgørelse
SKM2015.751.BRMoms - salg af mobiltelefoner - momskarrusel - uselvstændige mellemled04-12-1524-08-15Handel med udlandet og betalingspligtige personer Dom
SKM2015.750.LSRAfgørelse om, hvorvidt der foreligger fuld skattepligt til Danmark.04-12-15 Udenlandsk indkomst Afgørelse
SKM2015.749.SRStruktureret obligation, fast og løbende rente03-12-1524-11-15Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Bindende svar
SKM2015.748.SROphør som partner i ventureselskab, carried interest, ligningslovens § 16 I03-12-1524-11-15Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2015.747.ØLRVirksomhedsordningen - overførsel til privat - aftalt fordeling ved køb - skønsmæssig værdi ved overførsel03-12-1510-11-15Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Dom
SKM2015.746.HRStraffesag - momssvig - stråmand - direktør - momskarussel03-12-1519-08-15Straf Dom
SKM2015.745.SRVirksomhedsordningen, sikkerhedsstillelse og hævning02-12-1524-11-15Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Bindende svar
SKM2015.744.BRMaskeret udlodning - forlænget ligningsfrist - ekstraordinær genoptagelse - grov uagtsomhed - reaktionsfrist - nyt anbringende02-12-1512-11-15Selskabsbeskatning + Personlig indkomst Dom
SKM2015.743.SRFradrag for formueforvaltningsomkostninger01-12-1524-11-15Personlig indkomst Bindende svar
SKM2015.742.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg - internt stianlæg - begrundelsesmangel - ugyldighed01-12-1515-10-15Ejendomsvurdering Dom
SKM2015.740.ØLRMoms - sektorpåbud - pengeinstitut - fællesregistrering01-12-1511-11-15Fradrag Dom
SKM2015.739.SKATVærdiansættelse af forskellige skønsposter for selvstændigt erhvervsdrivende for indkomståret 201630-11-15 Virksomheder SKAT-meddelelse
SKM2015.738.ØLROmkostningsgodtgørelse - fastsættelse af honorar - byrets anvendelse af nye bevisligheder30-11-1519-11-15Når man vil klage Dom
SKM2015.737.VLRSkønsmæssig ansættelse - skat - negativt privatforbrug - gaver fra sønner27-11-1513-11-15Personlig indkomst Dom
SKM2015.736.ØLRStraffesag - momssvig - salg af skrot - bedrageri - flere straffelovsovertrædelser26-11-1512-09-14Straf Dom
SKM2015.735.SRAndel af valutapulje - optjent ved udlejning af afgiftsfrie biler til valutaudlændinge - kan indgå i delvis virksomhedsoverdragelse26-11-1524-11-15Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Bindende svar
SKM2015.733.SKATSKATs retningslinjer for tilbagebetaling af beløb opkrævet i strid med EU-retten - styresignal25-11-1525-11-15Generelt om punktafgifter Styresignal
SKM2015.732.SKATVejledende fremstillingspriser for pelsdyr og hjorte for indkomståret 201524-11-15 Virksomheder SKAT-meddelelse
SKM2015.731.SKATLandbrug - vejledende satser for normaludgift pr. kostdag og værdi af forbrug af egne produkter for indkomståret 201624-11-15 Virksomheder SKAT-meddelelse
SKM2015.730.BRIndberetningspligt - personalegode - kantineordning - strategi- og teambuildingstur23-11-1526-10-15Personlig indkomst + Indkomstarter Dom
SKM2015.729.SRPartnerselskab - nye kapitalejere23-11-1528-04-15Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Bindende svar
SKM2015.728.LSRSpørgsmål om, hvorvidt en mellemregning på anfordringsvilkår ansås for en hævning efter VSO ved generationsskifte.23-11-15 Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Afgørelse
SKM2015.727.BREjendomsvurdering - grundværdi - tilsidesættelse af skøn - plangrundlag - begrundelse23-11-1504-11-15Ejendomsvurdering Dom
SKM2015.726.VLRStraffesag - registreringsafgift - snyd med motorcykelstelnumre - dokumentfalsk - stelnummer er et dokument23-11-1504-05-15Straf Dom
SKM2015.725.ØLRStraffesag - skattesag - sort løn - lang sagsbehandlingstid23-11-1518-09-15Straf Dom
SKM2015.724.VLRStraffesag - moms- og skattesvig - uregistreret virksomhed - transportvirksomhed23-11-1529-06-15Straf Dom
SKM2015.723.LSRAnmodning om ekstraordinær genoptagelse af indkomstansættelse23-11-1514-07-15Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2015.722.HRSambeskatning - underskud - fusion - udenlandsk selskab - likvidation - nye anbringender23-11-1517-11-15Selskabsbeskatning Dom
SKM2015.721.ØLRStraffesag - moms- og skattesvig - uregistreret virksomhed - tvangsafmeldt - adresse ikke registreret i folkeregistret20-11-1527-10-15Straf Dom
SKM2015.720.ØLRStraffesag - skatte- og momssvig - reelle indehaver af selskab - ægtepar19-11-1515-09-15Straf Dom
SKM2015.719.SRUdlån fra virksomhedsordningen19-11-1520-10-15Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Bindende svar
SKM2015.718.ØLRUdlæg - afbrydelse af forældelse - lønindeholdelse - kontanthjælp19-11-1503-09-15Udlæg + Lønindeholdelse Kendelse
SKM2015.717.HROmgørelse og betalingskorrektion - rette indkomstmodtager18-11-1516-11-15Selskabsbeskatning + Personlig indkomst Dom
SKM2015.716.BRGenoptagelse - ordinær og ekstraordinær - særlige omstændigheder - indsætninger på bankkonto - refusion af udlæg18-11-1503-11-15Personlig indkomst Dom
SKM2015.715.VLRStraffesag - momssvig - fiktive fakturaer - stiftelse selskab - udbetaling negativ moms - straffelovsovertrædelser17-11-1510-12-14Straf Dom
SKM2015.714.SRKooperationsbeskatning opretholdt for indkøbsforening17-11-1520-10-15Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2015.713.ØLRStraffesag - skattesvig - tvangsafmeldt virksomhed - fortsat drift17-11-1527-11-14Straf Dom
SKM2015.712.VLRØl-, vin- og mineralvandsafgift - indkøb i Tyskland - eget forbrug17-11-1509-11-15Privates ind- og udførsel samt rejseregler Dom
SKM2015.710.SRLL § 7 H ophævet med virkning for aftaler indgået den 21. november 2011 eller senere13-11-1522-09-15Personlig indkomst Bindende svar
SKM2015.709.LSRSalg af ejendom til hovedaktionær - Udlodning13-11-15 Salg Afgørelse
SKM2015.708.SRNo cure -No pay, økonomisk virksomhed, leveringstidspunkt og momsfradragsret13-11-1520-10-15Fradrag Bindende svar
SKM2015.707.SRMoms på fast ejendom - momsfritaget levering af bygning med tilhørende jord - momsfritaget levering af selskabsandele12-11-1520-10-15Andet om moms Bindende svar
SKM2015.706.LSRVirksomhed ikke angivet købsmoms korrekt12-11-15 Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse Afgørelse
SKM2015.705.LSRAnmodning om udbetaling af negativt afgiftstilsvar vedrørende affaldsvarmeafgift12-11-15 Energi og kuldioxid Afgørelse
SKM2015.704.LSRBindende svar. Spørgsmål vedrørende beskatning af dansk lønindkomst under udstationering til udlandet12-11-15 Personlig indkomst Afgørelse
SKM2015.703.SRMoms - ikke erhvervsmæssig udlejning til boligformål11-11-1520-10-15Momspligt Bindende svar
SKM2015.702.LSRSpørgsmål om hvorvidt avance ved afståelse af ejendom til kommune var skattefrit11-11-15 Ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2015.701.VLRPVC-afgift - grillbetræk anset for presenning11-11-1530-07-15Miljøafgifter Dom
SKM2015.700.ØLRElafgift - godtgørelse - udenrigspersonbefordring10-11-1524-09-15Energi og kuldioxid + Miljøafgifter Dom
SKM2015.699.LSRAfgørelse vedrørende et selskabs krav på omkostningsgodtgørelse10-11-15 Når man vil klage Afgørelse
SKM2015.698.HRRegistreringsafgift - prøveskilte - registreringsafgift10-11-1521-10-15Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2015.697.HRMoms - udlån - privatbanetjenestemænd10-11-1506-10-15Momspligt Dom
SKM2015.696.SRSkadesforsikringsafgift af vejhjælps-abonnementer09-11-1520-10-15Afgift på skadesforsikringer, ansvarsforsikring for motorkøretøjer og lystfartøjsforsikringer Bindende svar
SKM2015.695.LSROpgørelse af sambeskatningsindkomsten09-11-15 Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2015.694.LSRSpørgsmål om grænsegænger har ret til fradrag for tiende09-11-15 Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2015.693.SRVirksomhedsordningen - solidarisk kaution for selskabs gæld09-11-1520-10-15Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Bindende svar
SKM2015.692.BREkstraordinær genoptagelse - skatteansættelse - særlige omstændigheder - konkurs - reaktionsfrist06-11-1501-10-15Når man ønsker en sag genoptaget + Personlig indkomst Dom
SKM2015.691.SRRegistreringspligt ved kørsel i Danmark, når ejer har fast driftssted06-11-1520-10-15Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Bindende svar
SKM2015.690.SRSalg af brugte personbiler - momsfradrag05-11-1520-10-15Brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter Bindende svar
SKM2015.689.VLREkstraordinær genoptagelse - renteindtægter - afgørelse uden yderligere underretning - grov uagtsomhed - begrundelsesmangler05-11-1528-10-15Når man ønsker en sag genoptaget + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2015.688.SKATRegulering af inddrivelsesbekendtgørelsens satser for 201605-11-15 Afdragsordninger og henstand + Lønindeholdelse SKAT-meddelelse
SKM2015.687.SRMoms - Afgiftspligtige personer - Offentlige forsyningsvirksomheder - renovationsydelser05-11-1520-10-15Andet om moms Bindende svar
SKM2015.686.SRMoms på fast ejendom - momsfritaget levering af bygning med tilhørende jord04-11-1520-10-15Momspligt Bindende svar
SKM2015.685.SRStuderendes ophold i Danmark uden skattepligts indtræden04-11-1520-10-15Personlig indkomst Bindende svar
SKM2015.684.SRMomsgrundlaget - registreringsafgift og udlæg efter momsloven03-11-1520-10-15Momsgrundlag + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Bindende svar
SKM2015.683.SRGrænseoverskridende fusion - filial - underskud - underskudsbegrænsning03-11-1522-09-15Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2015.682.SRCykelarrangement - et personalegode03-11-1525-08-15Personlig indkomst Bindende svar
SKM2015.681.ØLRInddrivelse - udlæg - frist for indsigelser - sagsomkostninger03-11-1508-10-15Udlæg Kendelse
SKM2015.680.BREkstraordinær genoptagelse - skat - driftstab - reaktionsfrist03-11-1505-10-15Når man ønsker en sag genoptaget Dom
SKM2015.679.LSRSpørgsmål om fusionsdato kan fastsættes med tilbagevirkende kraft03-11-15 Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2015.678.BRRegistrering i SKATs kontrolinformationsregister (KINFO) - grundlag - begrundelse03-11-1509-10-15IT-løsninger for kontrolbestemmelser og sanktioner Dom
SKM2015.677.ØLRHenstand i forbindelse med klage - sikkerhedsstillelse - fraflytning til udlandet - 196 mio. kr.02-11-1515-10-15Afdragsordninger og henstand Dom
SKM2015.676.VLRFri bil - rådighed - hovedaktionær - maskeret udlodning - private formål - bevisbyrde02-11-1527-10-15Personlig indkomst Dom
SKM2015.675.BRSkønsmæssig ansættelse - sort arbejde - opvasker - underleverandør02-11-1505-10-15Personlig indkomst Dom
SKM2015.674.SRAktieombytning - A/B-aktier - ejertidsnedslag02-11-1520-10-15Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2015.673.SKATRenten efter pensionsafkastbeskatningslovens § 27, stk. 5 for indkomståret 201628-10-15 Pensionsafkastbeskatning (PAL) + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten SKAT-meddelelse
SKM2015.672.LSRAnmodning om tilbagebetaling af kantinemoms28-10-15 Momsgrundlag Afgørelse
SKM2015.671.ØLREjendomsvurdering - grundværdi - nedslag for ekstrafundering - skøn - ikke grundlag for hjemvisning - begrundelse28-10-1519-10-15Ejendomsvurdering Dom
SKM2015.670.LSRMomsfritagelse ved salg af fartøj27-10-15 Momsfritagelse og -godtgørelse Afgørelse
SKM2015.669.SREngangsservice - kålblade - afgiftspligtigt27-10-1522-09-15Miljøafgifter Bindende svar
SKM2015.668.SRVandafgift af regnvand, søvand, afværgeforanstaltninger og renset kloak- og spildevand27-10-1522-09-15Miljøafgifter Bindende svar
SKM2015.667.SRAfgift - engangsservice - ikke egnet til fødevarekontakt27-10-1522-09-15Miljøafgifter Bindende svar
SKM2015.666.SKATListe over anerkendte flyselskaber26-10-15 Handel med udlandet og betalingspligtige personer SKAT-meddelelse
SKM2015.665.SRUdskiftning af sikkerhedsstillelse - Virksomhedsskatteordningen23-10-1520-10-15Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Bindende svar
SKM2015.663.BREjendomsvurdering - nedslag i grundværdi - dårlige jordbundsforhold - ekstrafundering22-10-1501-10-15Ejendomsvurdering Dom
SKM2015.662.VLRVirksomhedsoverdragelse - tidspunkt - værdiansættelse - skønsmæssig forhøjelse20-10-1513-10-15Virksomheder + Momsgrundlag Dom
SKM2015.661.SKATIndefrysning af ejendomsskatter - rente 201620-10-15 Ejendomsskat SKAT-meddelelse
SKM2015.660.HRKurstab - gæld - omkostninger - kapitalfondsopkøb20-10-1519-10-15Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Selskabsbeskatning Dom
SKM2015.659.HRDriftsomkostninger - licens- og distributionsaftale - ekstraordinær opsigelse - interesseforbundne parter20-10-1508-10-15Fradrag og afskrivninger + Selskabsbeskatning Dom
SKM2015.658.BRFradrag moms og skat - tab på debitorer - udbedring fejl og mangler - afskrivning, ikke specificerede driftsmidler19-10-1524-09-15Virksomheder + Fradrag Dom
SKM2015.657.SRMoms- og afgiftspligt af salg af dagligvarer via onlinebutik.19-10-1528-04-15Handel med udlandet og betalingspligtige personer Bindende svar
SKM2015.656.SRSkattepligts indtræden - bopæl - ophold15-10-1522-09-15Udenlandsk indkomst Bindende svar
SKM2015.655.ØLRRegistreringsafgift - autocamper - løst campingudstyr15-10-1515-09-15Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2015.654.ØLRChokoladeafgift og mineralvandsafgift - afgiftspligt - proteinbarer - energidrik14-10-1523-06-15Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og te + Øl, vin og spiritus Dom
SKM2015.653.SRSkattepligt - sporadisk og enkeltstående arbejde13-10-1525-08-15Udenlandsk indkomst Bindende svar
SKM2015.652.ØLRStraffesag - momssvig - fiktiv faktura - forhold begået under prøveløsladelse13-10-1504-08-15Straf Dom
SKM2015.651.VLRBeslaglæggelse - i registreringsattest og i nummerplader13-10-1502-07-12Rettigheder og pligter - når man har gæld til det offentlige Kendelse
SKM2015.650.VLRBeslaglæggelse - i registreringsattest og i nummerplader13-10-1502-12-14Rettigheder og pligter - når man har gæld til det offentlige Kendelse
SKM2015.649.LSRTvist om genanbringelse af ejendomsavance vedrørende ejendom i udlandet13-10-15 Ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2015.648.LSRSpørgsmål vedrørende creditlempelse for betalt skat i udlandet13-10-15 Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Afgørelse
SKM2015.647.LSRAnmodning om ekstraordinær genoptagelse af indkomstansættelsen13-10-15 Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2015.646.ØLREkstraordinær genoptagelse - grov uagtsomhed - reaktionsfrist - aktieavancebeskatning - maskeret udbytte - beskatning af warrants12-10-1516-09-15Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomst Dom
SKM2015.645.SREjendomsavance - genanbringelse ved tilbageflytning til Danmark09-10-1522-09-15Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2015.644.SRDansk bosat sælger medfører fast driftssted i Danmark for udenlandsk selskab09-10-1525-08-15Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2015.643.VLRSkønsmæssige ansættelser - køreskolevirksomheder09-10-1528-09-15Selskabsbeskatning + Personlig indkomst + Momsgrundlag Dom
SKM2015.642.VLRSkønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug - spillegevinster - ægtefæller07-10-1521-09-15Personlig indkomst Dom
SKM2015.641.ØLRAktieavance - kapitalnedsættelse - dispensation06-10-1517-09-15Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Selskabsbeskatning Dom
SKM2015.640.VLRStraffesag - skatteunddragelse - afskrivninger - tiltale af selskab - koncern06-10-1525-02-15Straf Dom
SKM2015.639.SRMomsfritagelse af diagnosticeringsydelser05-10-1522-09-15Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2015.638.SRMomsfritagelse forsikring mod uforudsete bilreparationsomkostninger05-10-1522-09-15Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2015.637.SRLikvidation - forældet likvidationsprovenu - båndlagt kapital uden aktuel kapitalejer05-10-1522-09-15Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2015.636.SRLønsumsafgift af uddannelsessøgende læger05-10-1522-09-15Lønsumsafgiftspligt og registrering Bindende svar
SKM2015.635.SKATDokumentation af den maksimalt indfyrede effekt for biobrændsler indfyret på gasmotorer og kedler02-10-15 Miljøafgifter SKAT-meddelelse
SKM2015.634.SRFast driftssted og kursusvirksomhed i Danmark02-10-1522-09-15Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2015.633.ØLREkstraordinær genoptagelse - grov uagtsomhed - skønsmæssig ansættelse - indsættelser på bankkonti - money transfer01-10-1522-09-15Processuelle bestemmelser + Personlig indkomst Dom
SKM2015.632.VLREkstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder01-10-1510-09-15Når man ønsker en sag genoptaget Dom
SKM2015.631.SRPålæg om oplysningspligt efter skattekontrollovens § 8 D01-10-15 Kontrolbestemmelser + Processuelle bestemmelser Meddelelse
SKM2015.630.SRMoms - frivillig registrering - boligformål30-09-1522-09-15Andet om moms Bindende svar
SKM2015.629.SRSelskab - erhvervsdrivende - køb/salg samt udlejning af boliglejligheder - ingen rådighed eller anvendelse - ingen hovedaktionærbeskatning af fri bolig eller sommerbolig29-09-1522-09-15Ejendomsavancebeskatning + Personlig indkomst Bindende svar
SKM2015.627.LSRBindende svar angående hvorvidt salg af klagers grunde er momsfritaget29-09-15 Andet om moms Afgørelse
SKM2015.626.SRMoms - lovændring - omvendt betalingspligt for elektricitet - omfang og periodisering29-09-1525-08-15Momsgrundlag + Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse Bindende svar
SKM2015.625.SRArbejdsudleje - virksomhed inden for landbrug/gartneri - sæsonarbejde29-09-1528-04-15Personlig indkomst Bindende svar
SKM2015.624.SREkstraordinær genoptagelse - Fradrag i grundværdien for forbedringer29-09-15 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2015.623.SREkstraordinær genoptagelse - Fradrag i grundværdien for forbedringer28-09-15 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2015.621.LSRBeregning af forfaldsbeløb på henstandssaldo ved modtagelse af udbytte og ved salg af anparter28-09-15 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2015.620.SRSkatterådet bekræftede, at spørger kan få afgiftslempelse efter el-patronordningen på et elkedelanlæg.28-09-1525-09-15Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2015.619.LSRSpørgsmål om genoptagelse af bindende svar vedrørende momspligt ved salg af byggegrunde24-09-15 Byggeri Afgørelse
SKM2015.618.SRVirksomhedsordningen - gæld opstået ved bodeling og eventuel sikkerhedsstillelse i forbindelse hermed24-09-1525-08-15Virksomheder Bindende svar
SKM2015.617.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, nedsættelse, omberegnet grundværdi24-09-15 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2015.616.SRVirksomhedsordningen - kaution - beskatning24-09-1525-08-15Virksomheder Bindende svar
SKM2015.615.HREjendomsvurdering - fordeling nedslag - grundværdi eller bygningsværdi - sagsbehandlingen24-09-1522-09-15Ejendomsvurdering Dom
SKM2015.614.SRFrihed for beskatning ved Operation Dagsværk 2015 – anerkendelse af fradrag for de til formålet udbetalte beløb23-09-15 Personlig indkomst Afgørelse
SKM2015.613.BRSkønsmæssig ansættelse- lønindkomst - kontanthævninger23-09-1510-09-15Personlig indkomst Dom
SKM2015.612.SANSTOmkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand i klagesag vedrørende arbejdsgiverkontrol – retsbeskyttet forventning ikke statueret23-09-15 Når man vil klage Afgørelse
SKM2015.610.SRVirksomhedsordningen - udlån opstået ved salg af virksomhedsaktiver22-09-1525-08-15Virksomheder Bindende svar
SKM2015.609.ØLRKoncernkommanditselskaber - opgørelse af fradragskonto - to fradragskonti - udbyderhonorar22-09-1511-08-15Virksomheder Dom
SKM2015.608.SREkstraordinær genoptagelse, fredet ejendom, særlig karakter, begrænsede anvendelsesmuligheder21-09-15 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2015.607.SKATForældelse af skattekrav18-09-15 Forældelse SKAT-meddelelse
SKM2015.606.BRSkatteproces – berigtigelse af LSR-kendelse – efter 1½ år18-09-1507-09-15Når man er part i en sag Dom
SKM2015.605.VLRSkattepligtig indkomst - medarbejderudlæg - refusion18-09-1507-09-15Personlig indkomst Dom
SKM2015.604.SRMomsfritagne Service- og reparationsydelser på køretøjer, som udføres af EU16-09-1525-08-15Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2015.603.DEPKommentar fra Skatteministeriet til Landsskatterettens kendelse af 3. juni 2015, LSR j.nr. 14-007399116-09-15 Selskabsbeskatning Kommentar
SKM2015.602.SRChokoladeafgift af en række fondant-produkter16-09-1523-06-15Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og te Bindende svar
SKM2015.601.VLRStraffesag - skattesvig - sort løn - befordringsfradrag - fri bil15-09-1508-07-15Straf Dom
SKM2015.599.SRMomsfradrag ved leasing af biler til brug for værkstedskunder14-09-1525-08-15Fradrag Bindende svar
SKM2015.598.SRJournalister - erstatning- og sagsomkostninger - betalt af arbejdsgiver - ikke lønbeskatning14-09-1525-08-15Personlig indkomst Bindende svar
SKM2015.597.SRMoms - tab på debitorer11-09-1525-08-15Momsgrundlag Bindende svar
SKM2015.596.BRMoms - uregistreret virksomhed - indbetalinger på sagsøgers konto - skønsmæssig ansættelse11-09-1507-07-15Momsgrundlag Dom
SKM2015.595.SRVindmølleprojekt - virksomhedsoverdragelse11-09-1525-08-15Momspligt Bindende svar
SKM2015.594.BRRetserhvervelse løn og lejeindtægt - konkursbo - hovedanpartshaver og ægtefælle10-09-1504-08-15Personlig indkomst Dom
SKM2015.593.SRFælles indkøbscentral - moms og fradragsret10-09-1525-08-15Fradrag + Momspligt Bindende svar
SKM2015.592.SRKapital- og ratepensioner - anbringelse i unoterede aktier - puljebekendtgørelsen09-09-1525-08-15Pensionsafkastbeskatning (PAL) Bindende svar
SKM2015.591.SROPP-projekt - hospitalsbygning09-09-1525-08-15Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2015.590.SRMoms på fast ejendom - Afvisning09-09-1525-08-15Andet om moms Bindende svar
SKM2015.589.SRSkatterådet bekræfter, at varme fra et anlæg er overskudsvarme, men afkræfter at varme fra forbrug af LPG-gas, der anvendes ved forbrænding af spritdampe, og at varme fra forbrænding af emballageaffald, der begge leveres som fjernvarme, er overskudsvarme08-09-1527-01-15Miljøafgifter Bindende svar
SKM2015.588.SRKooperationsbeskatning opretholdt08-09-1525-08-15Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2015.587.SRInvesteringsselskab - tilbagekøb - antallet af investorer08-09-1525-08-15Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2015.586.BRTold - tarifering - set-top bokse - myndighedsfejl08-09-1515-07-15Tarifering Dom
SKM2015.585.VLRStraffesag - momskarusselsvig07-09-1505-05-15Straf Dom
SKM2015.584.ØLRStraffesag - indførsel af øl og sodavand - eget forbrug eller til videresalg - ikke pant- og afgiftsberigtiget07-09-1503-06-15Straf Dom
SKM2015.583.BRMoms - salg af mobiltelefoner - momskarussel07-09-1529-06-15Handel med udlandet og betalingspligtige personer Dom
SKM2015.582.VLRStraffesag - skatte- og momsunddragelse - indtægt konsulentarbejde - indtægt salg af biler07-09-1512-03-15Straf Dom
SKM2015.581.SRVirksomhedsordning - sikkerhedsstillelse ej erhvervsmæssig07-09-1525-08-15Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Bindende svar
SKM2015.580.VLRStraffesag - momsunddragelse - salg af grise og kreaturer - grov uagtsomhed - sagsbehandlingstid - instruktion til revisor07-09-1530-01-14Straf Dom
SKM2015.579.VLRStraffesag - mærkning af gulpladebil - navn, cvr.nr. - fastsættelse af bøde07-09-1525-03-15Straf Dom
SKM2015.578.BREkstraordinær genoptagelse - sambeskattede selskaber - direkte følge - dokumentation af tab07-09-1529-06-15Selskabsbeskatning Dom
SKM2015.577.SRAktier - pengetanksreglen - succession - fast ejendom04-09-1525-08-15Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2015.576.ØLRLempelse af lønindkomst - DBO – ligningsloven § 33 A - 42 dages regel – tilknytning Danmark04-09-1526-08-15Udenlandsk indkomst Dom
SKM2015.575.BRFri bil - virksomhedsordningen - rådighed - afmeldt i en periode - brugtmomsordningen04-09-1527-08-15Personlig indkomst Dom
SKM2015.574.BRSkatteproces - søgsmål – e-mail sendt kort efter lukketid04-09-1531-07-15Når man vil klage Dom
SKM2015.573.HRBoafgift - passivpost - længstlevende ægtefælle03-09-1525-08-15Dødsboer (skat) + Arv og gaver Kendelse
SKM2015.571.LSRSpørgsmål om hvorvidt salg af bygningsparcel er omfattet af momspligt02-09-15 Byggeri Afgørelse
SKM2015.568.LSRBindende svar om hvorvidt arbejds-pc er omfattet af skattepligt og fastsættelsen af den skattepligtige værdi01-09-15 Personlig indkomst Afgørelse
SKM2015.567.SKATRentekorrektionssatsen for 201531-08-15 Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten SKAT-meddelelse
SKM2015.566.SRSikkerhedsstillelse - Kaution - Virksomhedsskatteordningen31-08-1525-08-15Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Bindende svar
SKM2015.565.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, nedsættelse, ejendomsværdi31-08-15 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2015.564.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, nedsættelse, ejendomsværdi31-08-15 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2015.563.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, nedsættelse, ejendomsværdi31-08-15 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2015.561.BRNulstilling - A-skat m.v. – hovedanpartshaver og direktør – ægtefælle - begrundelsesmangler26-08-1530-06-15Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. Dom
SKM2015.560.BREjendomsvurdering - grundværdi - værdi af intern byggemodning25-08-1517-07-15Ejendomsvurdering Dom
SKM2015.559.VLRStraffesag - skatte- og momsunddragelse25-08-1503-02-15Straf Dom
SKM2015.558.VLRStraffesag - administrativ straffesag - juridisk person - beskikkelse af forsvarer24-08-1523-04-15Straf Kendelse
SKM2015.556.SKATMomsregistrering af konkursboer - styresignal SKM2015.498.SKAT - afregning af moms, der er opkrævet før momsregistreringen19-08-15 Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse SKAT-meddelelse
SKM2015.554.SRMomspligtig porteføljeforvaltning18-08-1523-06-15Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2015.553.SRMomspligt – salg af gavekort18-08-1523-06-15Momspligt Bindende svar
SKM2015.552.SKATKapitalafkastsatsen for 201517-08-15 Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten SKAT-meddelelse
SKM2015.551.SRLuftskib ikke momsfritaget personbefordring17-08-1523-06-15Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2015.550.BRMaskeret udbytte - udgifter - eneanpartshavers private bil17-08-1523-06-15Personlig indkomst Dom
SKM2015.549.BRSkønsmæssig forhøjelse - indsætninger på bankkonto17-08-1522-06-15Personlig indkomst Dom
SKM2015.548.BRSkønsmæssig forhøjelse - negativt privatforbrug - bidrag fra nærtstående17-08-1509-06-15Personlig indkomst Dom
SKM2015.547.BRArbejdsmarkedsbidrag - sygedagpenge og førtidspension - ATP og SUPP - egne bidrag17-08-1508-06-15Særligt for arbejdsmarkedsbidrag Dom
SKM2015.546.BREjendomsvurdering – grundværdi – fradrag for forbedringer – fjernvarmeledninger - bevisbyrde14-08-1529-06-15Ejendomsvurdering Dom
SKM2015.545.SRMoms på fast ejendom - købers momsfradragsret14-08-1523-06-15Fradrag Bindende svar
SKM2015.544.SRFusion - filialer14-08-1526-05-15Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2015.543.SRSkattefri virksomhedsomdannelse - Udenlandsk fast driftssted - EU-ret14-08-1526-05-15Virksomheder Bindende svar
SKM2015.542.BRMaskeret udbytte - overpris aktier - stiftertilgodehavende - afdrag og rentebetalinger13-08-1503-06-15Selskabsbeskatning Dom
SKM2015.541.BRMaskeret udbytte - overpris aktier - stiftertilgodehavende - retserhvervelsestidspunkt - afdrag og rentebetalinger13-08-1503-06-15Selskabsbeskatning + Personlig indkomst Dom
SKM2015.540.VLRUdlægsforretning - kontant betaling - konkurs - omstødelse13-08-1525-06-15Betalingsstandsning og konkurs + Udlæg Dom
SKM2015.539.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - fastsættelse af råjordspris13-08-1525-06-15Ejendomsvurdering Dom
SKM2015.538.SRMoms på fast ejendom – byggegrund - udlejning til sælger13-08-1523-06-15Andet om moms + Byggeri Bindende svar
SKM2015.537.BREjendomsvurdering - grundværdi - ekstraordinær genoptagelse - uaktuel anvendelsesmulighed13-08-1519-05-15Ejendomsvurdering Dom
SKM2015.536.SREjendomsvurdering - Fradrag i grundværdien for forbedringer13-08-15 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2015.533.SRUdbytte, aktieindkomst, fradrag for betalt skat i udlandet, CFC-beskatning, likvidationsprovenu, aktieavance/tab, ledelsens sæde, armslængde princippet, rette indkomstmodtager12-08-1523-06-15Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2015.531.SRSundhedsydelse som abonnementsordning11-08-1523-07-15Personlig indkomst Bindende svar
SKM2015.530.SRLeveringer indenfor en fællesregistrering til selskaber, som efterfølgende sælges ud af fællesregistreringen, blev anset for momspligtige10-08-1523-06-15Byggeri Bindende svar
SKM2015.529.SRRen jord - lettere forurenet jord - slutafdækning - affaldsafgift10-08-1523-06-15Miljøafgifter Bindende svar
SKM2015.528.SRVirksomhedsordningen - kaution - beskatning som sikkerhedsstillelse10-08-1523-06-15Virksomheder Bindende svar
SKM2015.526.ØLRStraffesag - fire tiltalte - udeholdt aktieudbytte - fri bil - fri lystbåd - fødselsdagsfest - medvirken - straffelovsovertrædelser06-08-1503-03-15Straf Dom
SKM2015.524.ØLRStraffesag - moms- og skattesvig - overskud fra virksomhed - tilståelsessag - sagsbehandlingstid04-08-1501-12-14Straf Dom
SKM2015.523.VLRStraffesag - moms- og skattesvig - overskud af virksomhed - inddraget momsregistrering - tilståelsessag04-08-1509-09-13Straf Dom
SKM2015.522.VLRStraffesag - moms- og skattesvig - salg af skrot - overtrædelser begået efter ransagning04-08-1506-01-15Straf Dom
SKM2015.521.BREkstraordinær genoptagelse – skat – reaktionsfrist – bevismæssige vanskeligheder – særlige omstændigheder04-08-1508-07-15Når man ønsker en sag genoptaget Dom
SKM2015.520.BRSkønsmæssig ansættelse - uregistreret virksomhed - manglende regnskab - indsættelser på bankkonti - udstedte fakturaer03-08-1511-05-15Virksomheder + Momsgrundlag + Personlig indkomst Dom
SKM2015.519.BRSkønsmæssig ansættelse - usandsynligt lavt privatforbrug - låneforhold - salg af båd - familie - fælles økonomi30-07-1510-07-15Personlig indkomst Dom
SKM2015.518.BRDobbeltbeskatning - fuld skattepligt - subsidiær beskatningsret - lempelse30-07-1514-07-15Udenlandsk indkomst Kendelse
SKM2015.517.BREjendomsavance - zoneændring - ekspropriation30-07-1501-06-15Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2015.516.BRMaskeret udlodning - kreditering - mellemregningskonto29-07-1508-05-15Personlig indkomst Dom
SKM2015.515.BREjendomsvurdering - grundværdi - offentligretlig byrde28-07-1523-07-15Ejendomsvurdering Dom
SKM2015.514.BRInddrivelse - prøvelse af udlæg - flere fordringshavere - afvisning28-07-1522-05-15Udlæg Dom
SKM2015.513.VLRBrugtmomsordningen - grænsehandelsarrangement - byttebiler - afgiftsgrundlaget - begrundelse - vejledende svar28-07-1503-07-15Brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter Dom
SKM2015.512.ØLRGenoptagelse – ordinær – indeholdelse af kulbrinteskat – udenlandske dykkere16-07-1503-07-15Udenlandsk arbejdskraft Dom
SKM2015.511.VLRSalgsmoms - skønsmæssig fastsættelse - indsætninger på bankkonti - transitkonto14-07-1509-07-15Momsgrundlag Dom
SKM2015.510.ØLRFri bil - direktør og hovedanpartshaver - parkeret ved bopæl og virksomhed13-07-1529-06-15Personlig indkomst Dom
SKM2015.509.BREkstraordinær genoptagelse – ejendomsværdiskat – særlige omstændigheder – ejendom udlejet13-07-1517-06-15Ejendomsværdiskat + Når man ønsker en sag genoptaget Dom
SKM2015.508.HRPræferencetoldbehandling - oprindelse - ASEAN-landene13-07-1510-06-15Oprindelse Dom
SKM2015.507.SRLeveringssted - salg af kurser - arrangement13-07-1511-11-14Handel med udlandet og betalingspligtige personer Bindende svar
SKM2015.506.SRBeskatning af medarbejders spisning på arbejde - kantineordning10-07-1527-02-15Personlig indkomst Bindende svar
SKM2015.504.VLRSømandsbeskatning - refusionsordning - sandsugning og entreprenørmæssig virksomhed - begrænset fart10-07-1515-06-15Virksomheder Dom
SKM2015.503.ØLREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - varmeforsyningsanlæg - prøvelse af landsskatterets og byrets afgørelser10-07-1502-07-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2015.502.SRVirksomhedsordningen - kassekredit etableret uden sikkerhedsstillelse - beskatning efter virksomhedsskattelovens § 10, stk. 6. - Erstatter SKM2015.471.SR.09-07-1523-06-15Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Bindende svar
SKM2015.501.SRVindmølle, erhvervsmæssig virksomhed09-07-1523-06-15Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Bindende svar
SKM2015.500.ØLRSkønsmæssig ansættelse - selvstændig virksomhed - manglende regnskab - udstedte fakturaer - vagtopgaver09-07-1518-06-15Virksomheder Dom
SKM2015.499.ØLRStraffesag - moms- og skattesvig - misbrug af TastSelv09-07-1503-06-15Straf Dom
SKM2015.497.BRDomstolsprøvelse - ankefrist - afvisning08-07-1508-06-15Virksomheder Dom
SKM2015.496.BRGenoptagelse af skatteansættelse - kort ligningsfrist - ekstraordinær ansættelse - reaktionsfrist - begrundelsesmangler08-07-1520-04-15Når man ønsker en sag genoptaget Dom
SKM2015.495.ØLREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - ekstern vej08-07-1530-06-15Ejendomsvurdering Dom
SKM2015.494.ØLRValutaterminsforretninger - erhvervsmæssig tilknytning - praksisændring08-07-1526-06-15Virksomheder Dom
SKM2015.493.ØLREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - støjhegn08-07-1522-06-15Ejendomsvurdering Dom
SKM2015.492.ØLRRentefradrag - betalingsaftale - faktisk betaling - tidsubestemt henstand08-07-1530-06-15Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2015.491.VLREjendomsvurdering - byggeretsprincip - grundværdi08-07-1519-06-15Ejendomsvurdering Dom
SKM2015.490.SRSalg af aktier i arbejdsgiverselskabet til medarbejder til handelsværdi07-07-1523-06-15Personlig indkomst Bindende svar
SKM2015.489.SRVirksomhedsordningen - opdeling af kassekredit07-07-1523-06-15Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Bindende svar
SKM2015.488.LSRSkattepligt angående værdien af fri bil07-07-15 Personlig indkomst Afgørelse
SKM2015.487.LSRTarifering af spindlere til børnesikringsgitre06-07-15 Tarifering Afgørelse
SKM2015.486.BRFuld skattepligt - fraflytning - ekstraordinær genoptagelse - lempelse – begrundelsesmangler06-07-1526-05-15Personlig indkomst + Udenlandsk indkomst Dom
SKM2015.485.BREjendomsavance – genanbringelse – landbrugsmæssig drift – interessentskab06-07-1515-04-15Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2015.484.LSRBeskatning af rejsegodtgørelse06-07-15 Personlig indkomst Afgørelse
SKM2015.483.BRTold - midlertidig oplag - frigivelse - toldskyld06-07-1509-04-15Forsendelse og transitering Dom
SKM2015.482.BREjendomsvurdering - nedslag i grundværdi - dårlige jordbundsforhold - ekstrafundering06-07-1531-03-15Ejendomsvurdering Dom
SKM2015.481.ØLREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode06-07-1526-06-15Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2015.480.SRViderefakturering af tillægsafgift - kulafgiftsloven06-07-1523-06-15Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2015.479.HROmkostningsgodtgørelse - godtgørelsesberettigede udgifter - salæraftale06-07-1530-06-15Ejendomsvurdering + Når man vil klage Dom
SKM2015.478.BREjendomsavance - nyopført stuehus - virksomhedsordningen06-07-1504-03-15Ejendomsavancebeskatning + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Dom
SKM2015.477.BROmkostningsgodtgørelse - medholdsvurdering - salg af ejendom06-07-1525-02-15Når man vil klage + Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2015.476.SRMomsfritagelse for behandling på rehabiliteringscenter06-07-1523-06-15Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2015.475.BREl- og vandafgift – godtgørelse - teatervirksomhed06-07-1519-12-14Energi og kuldioxid + Miljøafgifter Dom
SKM2015.474.SRVirksomhedsordning – pantsætning af aktiver beskattes ikke03-07-1523-06-15Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Bindende svar
SKM2015.472.SRMoms - Selvstændige Grupper03-07-1523-06-15Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2015.471.SRVirksomhedsordningen – kassekredit etableret uden sikkerhedsstillelse – beskatning efter virksomhedsskattelovens § 10, stk. 603-07-1523-06-15Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Bindende svar
SKM2015.470.SRPålæg om oplysningspligt efter skattekontrollovens §§ 8 C og 8 D, stk. 103-07-15 Kontrolbestemmelser + Processuelle bestemmelser + Indsatsværktøjer - private og virksomheder Meddelelse
SKM2015.469.BRFri bil - adressesammenfald - privatbenyttelsesafgift03-07-1506-05-15Personlig indkomst Dom
SKM2015.468.SKATOverdragelse af knowhow og licensrettigheder til nystiftede datterselskaber01-07-1523-06-15Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2015.467.SRFast driftssted, hjælpende og forberedende karakter01-07-1523-06-15Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2015.465.LSROphør af erhvervsvirksomhed30-06-15 Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Afgørelse
SKM2015.464.LSRForlænget ligningsfrist ved beskatning af hovedaktionær af fri bil30-06-15 Personlig indkomst Afgørelse
SKM2015.463.LSRValutakurstab ved salg af datterselskabsaktier30-06-15 Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Afgørelse
SKM2015.462.LSRSpørgsmål om der er sket suspension af den ordinære forhøjelsesfrist vedrørende forhøjelse af købsmoms30-06-15 Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse Afgørelse
SKM2015.461.BRMoms - konkursbo - fradrag - tab på debitorer30-06-1518-05-15Momsgrundlag Dom
SKM2015.460.LSRBindende svar – spørgsmål om hvorvidt der kan ske overdragelse af sommerhus uden beskatning af avance30-06-15 Ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2015.459.LSRAnmodning om ekstraordinær genoptagelse af ejendomsværdi30-06-15 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2015.458.LSRKildeskat på aktieudbytte i forbindelse med udlodning af udbytte29-06-15 Udenlandsk indkomst Afgørelse
SKM2015.456.ØLRRegistreringsafgift mandskabsvogn privat kørsel29-06-1503-06-15Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2015.455.ØLRMoms - flyselskab - udenrigstrafik - skoleflyvning - momsfrie leverancer29-06-1522-05-15Momsfritagelse og -godtgørelse Dom
SKM2015.454.VLRRegistreringsafgift eksportgodtgørelse 15 pct. fradraget29-06-1530-04-15Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2015.453.VLREjendomsvurdering – grundværdi – fradrag for forbedringer - moms29-06-1526-05-15Ejendomsvurdering Dom
SKM2015.452.VLRRegistreringsafgift registreringspligt køretøj ibrugtagning bopæl29-06-1521-05-15Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift + Motor - Indregistrering og vægtafgift Dom
SKM2015.451.SRInvesteringsselskab - tilbagekøb - antallet af investorer29-06-1529-06-15Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2015.450.LSRHvorvidt varebil ansås for konstrueret og indrettet til godstransport29-06-15 Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2015.449.SRAfkald på tegningsoptioner29-06-1528-04-15Personlig indkomst Bindende svar
SKM2015.448.LSRBindende svar angående arbejdsudleje26-06-15 Udenlandsk arbejdskraft Afgørelse
SKM2015.447.LSRGodtgørelse af gasafgift26-06-15 Energi og kuldioxid Afgørelse
SKM2015.446.LSRRette indkomstmodtager vedrørende avance i forbindelse med salg af fast ejendom26-06-15 Ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2015.445.LSRTinglysning af en påtegning (erklæring) til et skøde26-06-15 Tinglysningsafgift Afgørelse
SKM2015.444.LSRFritagelse for beskatning af dødsbo26-06-15 Dødsboer (skat) Afgørelse
SKM2015.443.LSRHæftelse for ikke indeholdt A-skat og AM-bidrag vedrørende rejsegodtgørelser26-06-15 Andet vedr. A-skat og arbejdsmarkedsbidrag Afgørelse
SKM2015.442.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - værdistigning - råjordsværdi25-06-1520-04-15Ejendomsvurdering Dom
SKM2015.441.BRFri bolig - rådighedsbeskatning - erhvervsmæssig del - udvidet ligningsfrist25-06-1517-04-15Personlig indkomst Dom
SKM2015.440.BRErhvervsmæssig virksomhed - fradrag for underskud - solcenter25-06-1520-04-15Virksomheder Dom
SKM2015.439.BRKonkurs - omstødelse - betaling24-06-1520-04-15Betalingsstandsning og konkurs Dom
SKM2015.438.ØLRGenoptagelse - selvangivelsesomvalg - tonnagebeskatning24-06-1501-06-15Tonnageskat Dom
SKM2015.437.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, omberegnet grundværdi23-06-15 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2015.436.SRKøb og salg af fast ejendom, ekspropriationserstatning23-06-1526-05-15Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2015.435.SRAftale om frivillig akkord - underskudsbegrænsning23-06-1528-04-15Personlig indkomst Bindende svar
SKM2015.434.BRMoms - fradrag - konkursbo22-06-1520-03-15Fradrag Dom
SKM2015.433.BRGenoptagelse af skatteansættelse - ordinær og ekstraordinær - forvaltningsretlige forpligtelser - reaktionsfrist - befordringsfradrag22-06-1510-06-15Når man ønsker en sag genoptaget Dom
SKM2015.432.ØLRMomskompensation - beregningsgrundlag - basisår22-06-1523-03-15Andet om moms Dom
SKM2015.431.ØLRRegistreringsafgift - parallelimport - luksusbiler - hæftelse22-06-1508-04-15Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2015.430.ØLRRegistreringsafgift - leasingkøretøj - forholdsmæssig afgift - EU-domstolen - præjudiciel spørgsmål22-06-1521-05-15Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Kendelse
SKM2015.429.BRMaskeret udlodning - hovedanpartshaver - provenu fra selskabs ejendomssalg19-06-1507-04-15Selskabsbeskatning + Personlig indkomst Dom
SKM2015.428.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - værdistigning - råjordsværdi19-06-1527-03-15Ejendomsvurdering Dom
SKM2015.427.BREkstraordinær genoptagelse – moms og skat – særlige omstændigheder – administratorsvigt - reaktionsfrist19-06-1513-02-15Når man ønsker en sag genoptaget Dom
SKM2015.426.VLRUdlæg – Mercedes – ejerforhold – kommission19-06-1509-06-15Udlæg Kendelse
SKM2015.425.BRSkattepligtig indkomst – indsætninger på bankkonto – maskeret udlodning – ekstraordinær genoptagelse – reaktionsfrist19-06-1513-03-15Selskabsbeskatning + Personlig indkomst Dom
SKM2015.424.BREjendomsvurdering – benyttelseskode - landbrug eller beboelse19-06-1514-04-15Ejendomsvurdering Dom
SKM2015.423.VLRSkønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug - ugyldighed - gaver - nyt anbringende19-06-1510-06-15Personlig indkomst Dom
SKM2015.422.ØLRMaskeret udlodning – udeholdt omsætning – salg af ejendomme19-06-1514-04-15Selskabsbeskatning + Personlig indkomst Dom
SKM2015.421.BRSyn og skøn - adgang til sagens ejendom18-06-1505-01-15Når man vil klage + Personlig indkomst Kendelse
SKM2015.420.SRIkke formidling af kunstnerisk virksomhed18-06-1526-05-15Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2015.419.SRLandbrug, delvis overdragelse til selskab18-06-1526-05-15Virksomheder Bindende svar
SKM2015.418.ØLRSyn og skøn - afvisning - retlig vurdering - validitet af regnskaber18-06-1509-04-15Virksomheder Kendelse
SKM2015.417.ØLRDomstol - hævet sag - betaling af sagsomkostninger16-06-1516-04-15Når man vil klage + Virksomheder Kendelse
SKM2015.416.LSRFastansættelse af fradrag for forbedringer16-06-15 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2015.415.SRArbejdsudleje - klipning af pyntegrønt16-06-1526-05-15Personlig indkomst Bindende svar
SKM2015.414.ØLRUdlæg - subsidiært - ægtefælles skattegæld - underretning - dokumentation vedr. samliv16-06-1510-03-15Udlæg Kendelse
SKM2015.413.BRBefordringsfradrag - sædvanlig bopæl - usædvanlig lang afstand16-06-1516-04-15Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2015.412.BRBefordringsfradrag - sædvanlig bopæl - usædvanlig lang afstand16-06-1524-02-15Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2015.410.LSRFastansættelse af fradrag i grundværdien for grundforbedrende udgifter16-06-15 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2015.409.BREjendomsvurdering - grundværdi fradrag for forbedringer - råjordsværdi16-06-1518-03-15Ejendomsvurdering Dom
SKM2015.408.BRSyn og skøn - afvisning - retlig vurdering - ejendoms anskaffelsessum16-06-1510-03-15Ejendomsavancebeskatning + Virksomheder Kendelse
SKM2015.407.BRTvangsauktion - sagsomkostninger påløbet under kæremålsbehandling16-06-1511-02-13Tvangsauktion Dom
SKM2015.406.ØLREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - ekstern vej16-06-1511-03-15Ejendomsvurdering Dom
SKM2015.405.SRMoms - Investeringsforeninger - forvaltningsydelser15-06-1526-05-15Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2015.404.VLREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - tilslutningsudgifter - vand og kloak15-06-1504-06-15Ejendomsvurdering Dom
SKM2015.403.ØLRHenstand - udskydelse af forfaldstidspunkt - afbrydelse af forældelse - identifikation med repræsentant15-06-1502-06-15Afdragsordninger og henstand Dom
SKM2015.402.ØLRKommanditist - fælles fradragskonto15-06-1501-06-15Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2015.401.BRSkønsmæssig ansættelse - erhvervsmæssig virksomhed - manglende regnskabsgrundlag15-06-1502-03-15Virksomheder Dom
SKM2015.400.LSRSpørgsmål om hvorvidt fratrædelsesgodtgørelse er skattepligtig12-06-15 Personlig indkomst Afgørelse
SKM2015.399.SRMoms - leasingarrangement - erhvervelse af en ny lystbåd12-06-1526-05-15Momspligt Bindende svar
SKM2015.398.SRMoms - leasingarrangement - erhvervelse af en ny lystbåd12-06-1526-05-15Momspligt Bindende svar
SKM2015.397.ØLRBegrænset skattepligt - udbytte - rette indkomstmodtager - udbytteskat - hæftelse11-06-1513-03-15Selskabsbeskatning Dom
SKM2015.396.VLRMaskeret udlodning - private udgifter - ansættelsesfrist11-06-1515-04-15Personlig indkomst + Selskabsbeskatning Dom
SKM2015.395.ØLRUdbetalinger fra selskab - løn eller afdrag på tilgodehavende - direktør og hovedanpartshaver11-06-1513-04-15Personlig indkomst Dom
SKM2015.394.LSRAfgiftslempelse for fjernvarme10-06-15 Energi og kuldioxid Afgørelse
SKM2015.393.SRFuld skattepligt - indtræden ved erhvervelse af helårsbolig og betjening af danske kunder10-06-1526-05-15Personlig indkomst Bindende svar
SKM2015.392.SRBonus - bonusudbetaling - beskatning10-06-1524-02-15Personlig indkomst Bindende svar
SKM2015.391.BRSalg af virksomhed - andel i juletræsplantage - salgssum10-06-1531-03-15Virksomheder Dom
SKM2015.390.BREjendomsvurdering - grundværdi - nedslag - jordbundsforhold10-06-1520-02-15Ejendomsvurdering Dom
SKM2015.389.SRArbejdsudleje - koncernforhold10-06-1528-04-15Personlig indkomst Bindende svar
SKM2015.388.SRArbejdsudleje - udskilt montage af produktionsanlæg10-06-1526-05-15Personlig indkomst Bindende svar
SKM2015.387.SRElafgift - elvarmesats - landbrugsejendom - privat og erhvervsmæssig brug10-06-1526-05-15Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2015.386.SRArbejdsudleje - udskilt fremstilling af anlæg til underentreprenør09-06-1528-04-15Personlig indkomst Bindende svar
SKM2015.385.SRArbejdsudleje - udskilt byggeopgaver til underentreprenør09-06-1528-04-15Personlig indkomst Bindende svar
SKM2015.384.BRGenoptagelse - ekstraordinær - særlige omstændigheder - salg af rettigheder09-06-1530-03-15Virksomheder Dom
SKM2015.383.BRMaskeret udlodning - hovedanpartshaver - udeholdte indtægter - driftsudgifter09-06-1508-05-15Selskabsbeskatning Dom
SKM2015.382.BREkstraordinær genoptagelse - Projekt Money Transfer - indsætninger på bankkonto09-06-1518-03-15Personlig indkomst Dom
SKM2015.381.BRSkønsmæssig forhøjelse - begrundelsesmangler - klageinstans reparation - åbenbart urimeligt skøn - hjemvisning09-06-1513-03-15Virksomheder Dom
SKM2015.380.BREjendomsvurdering - grundværdi - byggeretsværdiprincippet09-06-1520-02-15Ejendomsvurdering Dom
SKM2015.379.VLRNulstilling - A-skat m.v. - tidligere direktør og anpartshaver09-06-1527-03-15Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. Dom
SKM2015.378.BRFri bil - gulpladebil - rådighed - kørselsgodtgørelse - dokumentation09-06-1508-01-15Personlig indkomst Dom
SKM2015.377.ØLRSyn og skøn - domstol - berettigelse - skønsmæssig ansættelse - privatforbrug08-06-1504-05-15Virksomheder Kendelse
SKM2015.376.SRElbil - fri bil08-06-1524-03-15Personlig indkomst Bindende svar
SKM2015.375.SRVedtægtsændring med opdeling i A-anparter og B-anparter08-06-1508-06-15Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2015.373.ØLRDriftsomkostninger – rådgiverydelser – salg af selskab04-06-1527-04-15Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2015.372.ØLRRette indkomstmodtager - læge - lønmodtager - selskabsindkomst04-06-1526-03-15Personlig indkomst Dom
SKM2015.371.SRUnderskudsbegrænsning - tomt selskab03-06-1526-05-15Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2015.370.ØLRBetalingskorrektion - rette omkostningsbærer03-06-1509-03-15Selskabsbeskatning + Transfer pricing Dom
SKM2015.369.SRFast driftssted - server03-06-1526-05-15Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2015.368.VLRCVR-registeret - erhvervsmæssig virksomhed - startdato02-06-1524-04-15Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Ophør af virksomhed Dom
SKM2015.367.SRUdnyttelse af tegningsret efter DCF-værdiansættelse01-06-1526-05-15Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2015.366.SRMedarbejder - arbejdsgiver - gave - lejlighedsgave29-05-1524-03-15Personlig indkomst Bindende svar
SKM2015.365.SRSelskabs støtte til politisk parti - Maskeret udlodning29-05-1528-04-15Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2015.364.BRIndeholdelsespligt A-skat m.v. - lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende - hæftelse29-05-1526-02-15Arbejdsgiverens særlige pligter Dom
SKM2015.363.BRDriftsomkostninger - konsulentydelser - interessefællesskab - skærpet bevisbyrde29-05-1526-02-15Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2015.362.BRAfskrivning - vildthegn29-05-1527-03-15Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2015.361.SROffentligt arrangement - reklameudgift28-05-1528-04-15Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2015.360.BRMoms - grænsehandelskoncept - fjernsalg - grov uagtsomhed28-05-1523-04-15Handel med udlandet og betalingspligtige personer Dom
SKM2015.359.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg - kloakledninger27-05-1504-03-15Ejendomsvurdering Dom
SKM2015.358.VLRKlage til landsskatteretten - behandling i tidligere instanser - ejendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer27-05-1521-04-15Ejendomsvurdering + Når man vil klage Dom
SKM2015.357.BRGenoptagelse - national sambeskatning - koncernforbindelse - købsoption26-05-1503-03-15Selskabsbeskatning Dom
SKM2015.356.SKATListe over anerkendte flyselskaber22-05-15 Momsfritagelse og -godtgørelse SKAT-meddelelse
SKM2015.355.SRPålæg om oplysningspligt efter skattekontrollovens § 8 D, stk. 122-05-15 Kontrolbestemmelser + Processuelle bestemmelser Afgørelse
SKM2015.354.SKATFastsættelse af grundlaget for ejendomsværdiskat for ejendomme beliggende i udlandet for indkomståret 201422-05-15 Ejendomme i udlandet + Ejendomsvurdering + Ejendomsværdiskat SKAT-meddelelse
SKM2015.353.BRIndeholdelsespligt A-skat m.v. arbejdsudleje eller entreprise hæftelse22-05-1527-02-15Arbejdsgiverens særlige pligter + Udenlandsk arbejdskraft Dom
SKM2015.352.BRSalgssum - pizzaria22-05-1511-12-14Virksomheder Dom
SKM2015.351.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg - varmeforsyningsanlæg - råjordspris - skøn22-05-1523-02-15Ejendomsvurdering Dom
SKM2015.350.BRMoms - fradrag - fakturakrav - dokumentation - EU-handel22-05-1527-02-15Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Fradrag Dom
SKM2015.349.BRSkønsmæssig ansættelse - skat - negativt privatforbrug - gaver fra sønner22-05-1512-12-14Personlig indkomst Dom
SKM2015.348.BRRegistreringsafgift - parallelimport - luksusbil - hæftelse21-05-1517-03-15Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2015.347.SRSkattepligtens indtræden - bopæl20-05-1528-04-15Udenlandsk indkomst Bindende svar
SKM2015.346.ØLRSkattepligt - fodboldspiller - sign on fee20-05-1524-03-15Udenlandsk indkomst + Personlig indkomst Dom
SKM2015.345.BRFri bil - eneanpartshaver - rådighed - kommissionsaftale - fristregel20-05-1510-02-15Personlig indkomst Dom
SKM2015.344.ØLRFri bil - aktionær og direktør - tysk selskab - parkering ved privatadresse - formodning privat kørsel20-05-1526-02-15Personlig indkomst Dom
SKM2015.343.ØLRFri bil - aktionær og direktør - tysk selskab - parkering ved privatadresse - formodning privat kørsel20-05-1526-02-15Personlig indkomst Dom
SKM2015.342.BRProces begrundelse ugyldighed20-05-1517-02-15Ejendomsvurdering Dom
SKM2015.341.ØLRDriftsomkostning - managementaftale - skattefrie indtægter20-05-1520-03-15Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2015.340.BRMaskeret udlodning - låneforhold - værdi af fordring20-05-1531-03-15Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2015.339.BRFri bil - privat kørsel - 60-dages reglen20-05-1521-01-15Personlig indkomst Dom
SKM2015.338.BRFri sommerbolig - eneanpartshaver - privat benyttelse - rådighed20-05-1527-02-15Personlig indkomst Dom
SKM2015.337.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, omberegnet grundværdi19-05-15 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2015.336.SREjendomsavance19-05-1528-04-15Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2015.335.SREjendomsavance19-05-1524-03-15Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2015.334.SRBestyrelseshonorarer - ikke virksomheds- eller selskabsindkomst19-05-1528-04-15Personlig indkomst Bindende svar
SKM2015.333.SRMoms - en almen boligafdelings levering af el produceret på afdelingens solcelleanlæg19-05-1528-04-15Momspligt Bindende svar
SKM2015.332.HRKæremål - kumulation - samlet behandling af to sager - afvisning19-05-1527-03-15Når man vil klage Kendelse
SKM2015.331.VLRForældelse - udlæg - tillægsfrist - opholdssted - utilregnelig uvidenhed19-05-1519-01-15Forældelse + Udlæg Kendelse
SKM2015.329.SRSkattepligt - indtræden ved udførelse af erhvervsmæssige aktiviteter18-05-1524-03-15Personlig indkomst Bindende svar
SKM2015.328.BRRegistreringsafgift - hæftelse - prøveskilte - anvendelse13-05-1531-03-15Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift + Motor - Indregistrering og vægtafgift Dom
SKM2015.327.SRUdenlandsk firmabil - kørsel til lufthavn ikke kørsel mellem bopæl og arbejdsplads12-05-1512-05-15Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Bindende svar
SKM2015.326.SRHospitalers salg af blodplasma, lægeerklæringer mv.12-05-1528-04-15Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2015.325.SROmvendt betalingspligt på salg af tablet med begrænset anvendelse.12-05-1528-04-15Andet om moms Bindende svar
SKM2015.324.LSRFradrag for befordringsudgifter12-05-15 Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2015.323.LSRTilbagebetaling af svovlafgift12-05-15 Miljøafgifter Afgørelse
SKM2015.322.LSRTilbagebetaling af svovlafgift12-05-15 Miljøafgifter Afgørelse
SKM2015.321.LSRFradrag for tab på fordring12-05-15 Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Afgørelse
SKM2015.320.LSRFradrag for tab på en valutaterminskontrakt11-05-15 Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2015.319.BRInddragelse af registreringsforhold - sikkerhedsstillelse - sagsbehandlingsfejl11-05-1506-03-15Rettigheder og pligter - når man har gæld til det offentlige Dom
SKM2015.317.LSRSpørgsmål om hvorvidt der skal betales 60 % afgift af beløb, der hæves til honorar for rådgivning i forbindelse med salg af unoterede aktier i pensionsdepot11-05-15 Pensionsafgift Afgørelse
SKM2015.316.SRAfvisning af anmodning om bindende svar om udbetaling af skattekredit11-05-1511-05-15Selskabsbeskatning + Virksomheder Bindende svar
SKM2015.315.LSRMomspligt for ikke-udnyttede entrebilletter11-05-15 Momsgrundlag Afgørelse
SKM2015.314.SRFraflytterskat - aktieavance - ægtefæller08-05-1528-04-15Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2015.313.SRSkattepligts indtræden - bopæl - ophold08-05-1528-04-15Udenlandsk indkomst Bindende svar
SKM2015.312.BRPeriodisering - retserhvervelsestidspunkt - risikopræmie - vindmølleprojekter08-05-1505-01-15Personlig indkomst Dom
SKM2015.311.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg - varmeforsyningsledninger08-05-1511-03-15Ejendomsvurdering Dom
SKM2015.310.BRSkattepligtig indkomst – indsætninger og hævninger på bankkonto - sagsbehandlingsfejl08-05-1504-02-15Personlig indkomst + Selskabsbeskatning Dom
SKM2015.309.BRFri bolig - rådighedsbeskatning - hjemmekontor - forventningsprincippet - lejlighed udlejet til børn08-05-1505-02-15Personlig indkomst + Udleje og bortforpagtning Dom
SKM2015.307.VLRStraffesag - skatte- og momssvig - salg af skrot - flere tiltalte - reelle indehaver08-05-1531-10-14Straf Dom
SKM2015.306.ØLRStraffesag - skattesvig - tilståelsessag - betydning af tilbagebetalt skat08-05-1519-01-15Straf Dom
SKM2015.305.ØLRStraffesag - moms- og skattesvig - uregistreret virksomhed - stråmand - socialt bedrageri08-05-1516-01-15Straf Dom
SKM2015.304.VLRStraffesag - skattesvig - befordringsfradrag - rådgivning fra SKAT08-05-1519-01-15Straf Dom
SKM2015.303.ØLRStraffesag - moms- og skattesvig - tilregnelse - betydning af SKATs vejledning08-05-1521-01-15Straf Dom
SKM2015.302.VLRDødsbo - værdiansættelse af ejendomme - anvendelse af +/- 15% regel - udmelding af sagkyndig07-05-1526-02-15Arv og gaver + Dødsboer (skat) Kendelse
SKM2015.301.BRGenoptagelse - skatteankenævn - kort ligningsfrist - begrundelsesmangel - ugyldighed07-05-1506-01-15Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2015.300.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - vej- og stianlæg - forsyningsanlæg07-05-1528-05-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2015.299.SRSkattefri ophørsspaltning uden tilladelse07-05-1528-04-15Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2015.298.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg - kloakforsyningsanlæg07-05-1506-02-15Ejendomsvurdering Dom
SKM2015.297.SRBeskatning af streamingindtægter07-05-1528-04-15Virksomheder Bindende svar
SKM2015.296.HRTilskudsbeskatning - værdiansættelse - aktier - interesseforbundne - syn og skøn07-05-1529-04-15Selskabsbeskatning Dom
SKM2015.294.SRAfgiftspligt efter mineralolieafgiftsloven for biobrændsel06-05-1528-04-15Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2015.293.SRKvalifikation af gæld og renter - løbetid på 1.000 år - væsentligt incitament til tidlig indfrielse05-05-1511-11-14Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2015.292.ØLRMoms - grænsehandelskoncept - administrativ praksis - berettigede forventninger - passivitet04-05-1531-03-15Momspligt Dom
SKM2015.291.SRNulstilling indskudskonto i virksomhedsordningen04-05-1528-04-15Virksomheder Bindende svar
SKM2015.290.SRSkattepligt - køb af sommerhus - ophold - arbejde04-05-1524-03-15Personlig indkomst Bindende svar
SKM2015.289.SRUnderskudsbegrænsning, tomt selskab, væsentlig skift i ejerkreds30-04-1528-04-15Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2015.288.SRArbejdsudleje - direktør - reelle arbejdsgiver30-04-1524-03-15Personlig indkomst Bindende svar
SKM2015.286.LSRSkattepligt ved fraflytning til udlandet28-04-15 Udenlandsk indkomst Afgørelse
SKM2015.285.LSRBindende svar om hvorvidt godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven er skattefri28-04-15 Personlig indkomst Afgørelse
SKM2015.284.LSRSpørgsmål om anpartskapital i et dødsbo kunne udloddes til livsarving med succession28-04-15 Dødsboer (skat) Afgørelse
SKM2015.283.LSRAnmodning om ændring af boets skattemæssige stilling28-04-15 Dødsboer (skat) Afgørelse
SKM2015.282.SRTaxametertilskud fra kommune - ikke levering mod vederlag28-04-1524-03-15Momsgrundlag Bindende svar
SKM2015.281.SRKnowhow - selvskabt - afståelse - anskaffelsessum28-04-1524-03-15Virksomheder Bindende svar
SKM2015.280.SRTaxametertilskud fra kommune - ikke levering mod vederlag28-04-1524-03-15Momsgrundlag Bindende svar
SKM2015.279.LSRBetaling af ejendomsværdiskat i forhold til ubeboeligt sommerhus27-04-15 Ejendomsværdiskat Afgørelse
SKM2015.278.LSRErhvervsmæssig virksomhed ved drift af landbrug27-04-15 Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2015.277.SRFast driftssted for udenlandske investorer i K/S27-04-1524-03-15Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2015.276.LSREn selvstændig erhvervsdrivendes mulighed for fradrag for rejseudgifter og udgifter til arbejdsværelse27-04-15 Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2015.275.SRTatovører, som tegner i frihånd, udøver ikke kunstnerisk virksomhed, og tilknyttede tatovører var ikke selvstændigt erhvervsdrivende22-04-1524-03-15Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2015.274.SRGenerationsskifte - A/B-model - vedtægtsændring22-04-1524-03-15Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2015.273.SRSkattepligtens indtræden - bopæl - ophold22-04-1524-03-15Udenlandsk indkomst Bindende svar
SKM2015.272.SRIkke afståelse i forbindelse med vedtægtsændring om oprettelse af andelskonti22-04-1524-03-15Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2015.271.SRGodtgørelse af energiafgift - Svømmehal - OPS21-04-1524-03-15Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2015.269.SRVederlag for udlagt undervisning - momsfritaget21-04-1524-03-15Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2015.268.SRRetmæssig ejer/beneficial owner, gennemstrømning20-04-1527-01-15Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2015.267.SRReduktion af skattefri godtgørelse20-04-1527-01-15Personlig indkomst Bindende svar
SKM2015.266.SROpgørelse af overdragelsespris ved salg af kommanditanpart17-04-1524-03-15Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2015.265.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kloakanlæg17-04-1519-05-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2015.264.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kloakanlæg17-04-1502-05-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2015.263.BRRegistreringsafgift - godtgørelse - eksport - værdiansættelse17-04-1509-02-15Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2015.262.HRVirksomhedsindkomst - sygedagpenge - ikke erhvervsmæssig virksomhed17-04-1514-04-15Virksomheder + Personlig indkomst Dom
SKM2015.261.BREjendomsvurdering - grundværdi - dårlige jordbundsforhold16-04-1504-06-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2015.260.BRKommanditist - fradragskonto - selvskyldnerkaution - regres16-04-1510-02-15Virksomheder Dom
SKM2015.259.BRKuldioxidafgift - elektricitet - tung proces - ventilation16-04-1510-12-14Energi og kuldioxid Dom
SKM2015.258.SRMoms - forudbetaling og restbetaling - periodisering og fritagelse ved EU-handel og udførsel - dokumentationskrav16-04-1524-03-15Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2015.257.BRGodtgørelse - elektricitetsafgift - kuldioxidafgift - momsfradrag - genoptagelse16-04-1521-01-15Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Energi og kuldioxid Dom
SKM2015.255.BREjendomsvurdering - klage - frist - særlige omstændigheder15-04-1512-02-15Ejendomsvurdering + Når man vil klage Dom
SKM2015.254.SRKøb af vare og ret til fremtidige indtægter af knyttet til salget af varen er to selvstændige leverancer15-04-1524-03-15Momsgrundlag Bindende svar
SKM2015.253.SRVederlag for udlagt undervisning - momsfritaget15-04-1515-04-15Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2015.252.BRLejligheder i Frankrig - rådighed - helårsbolig udlejet til datter - helårsbolig udlejet til bekendt - maskeret udlodning - forlænget ligningsfrist15-04-1513-01-15Udleje og bortforpagtning + Personlig indkomst Dom
SKM2015.251.SRMoms på fast ejendom - udlejning og salg - afvisning15-04-1524-03-15Andet om moms Bindende svar
SKM2015.250.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kloakanlæg15-04-1508-12-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2015.249.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kloakanlæg15-04-1506-01-15Ejendomsvurdering Dom
SKM2015.248.SRVederlag for udlagt undervisning - momsfritaget15-04-1524-03-15Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2015.247.BRMoms - afgiftsgrundlag - byttehandler14-04-1515-01-15Momsgrundlag Dom
SKM2015.246.BROpgørelse af A-skat, AM-bidrag og momstilsvar - slettede angivelser - tab på debitorer - ugyldighed14-04-1508-01-15Fradrag + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Arbejdsgiverens særlige pligter Dom
SKM2015.245.HRKulbrinteskat - beskatning af kursgevinster og renteindtægter14-04-1527-03-15Selskabsbeskatning Dom
SKM2015.243.BREjendomsværdiskat - sommerhus - udlejning 10 mdr. årligt - nærtstående parter - rådighed - lejer bosat i udland13-04-1522-12-14Ejendomsværdiskat Dom
SKM2015.242.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg - nedslag i grundværdi - jordbundsforhold13-04-1520-11-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2015.241.BRLønsumsafgift - ordinær genoptagelse - berostillet - ændring af praksis13-04-1507-01-15Opgørelse, angivelse og betaling Dom
SKM2015.240.LSRSpørgsmål om, hvorvidt udtrædelsesgodtgørelse er et momspligtigt vederlag13-04-15 Momspligt Afgørelse
SKM2015.239.SRMoms - fællesregistrering efter momsreguleringsperiodens udløb10-04-1524-03-15Andet om moms Bindende svar
SKM2015.238.SRSkatterådet afviser at tage stilling til spørgsmål om afgiftslempelse efter el-patronordningen10-04-1524-03-15Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2015.237.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg - kloak-, varme- og vandforsyning09-04-1506-02-15Ejendomsvurdering Dom
SKM2015.236.BRProces - overskridelse af søgsmålsfrist - domstol - afvisning09-04-1516-01-15Når man vil klage Dom
SKM2015.235.SRMoms - Formidling af salg af kapitalandele i ejendomsselskab09-04-1524-03-15Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2015.234.SROverdragelse af en fast ejendom var momspligtig, men tinglysning af adkomst var ikke i sig selv en leverance mod vederlag09-04-1524-02-15Momspligt Bindende svar
SKM2015.233.SRMomsfritagelse - Ydelser leveret af selvstændige grupper af personer09-04-1507-04-15Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2015.232.BROmkostningsgodtgørelse - rimelighedsvurdering - kompleksitet - skøn honorar07-04-1522-01-15Når man vil klage Dom
SKM2015.231.BRAfgift af glødelamper - afgiftsgodtgørelse - dokumentation07-04-1518-12-14Glødelamper og elek. sikringer Dom
SKM2015.230.ØLRStraffesag - skattesvig - sort løn - socialt bedrageri30-03-1517-06-14Straf Dom
SKM2015.229.ØLRStraffesag - momssvig - stråmand - direktør - momskarussel30-03-1507-10-14Straf Dom
SKM2015.228.ØLRStraffesag - skattesvig - lønindkomst - ansat på ambassade30-03-1506-01-15Straf Dom
SKM2015.227.BRErhvervelsesmoms - tysk bil - vederlaget for varen30-03-1512-01-15Handel med udlandet og betalingspligtige personer Dom
SKM2015.226.HRSkattefri aktieombytning - tilbagekaldelse - skatteunddragelse - skatteundgåelse - revisoransvar30-03-1517-03-15Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2015.225.SRSuccession ved bodeling samt skattefri anpartsombytning og skattefri spaltning27-03-1524-03-15Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2015.224.BRTobaksafgift - vandpibetobak - syntetisk - oplagshaver - forfaldstidspunkt26-03-1507-01-15Tobak mv. Dom
SKM2015.223.BREjendomsvurdering - overskridelse af klagefrist - modtagelse af vurderingsoplysninger - særlige omstændigheder26-03-1519-12-14Ejendomsvurdering + Når man vil klage Dom
SKM2015.222.BREjendomsvurdering - nedslag i grundværdi - jordbundsforhold - ekstrafundering26-03-1530-12-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2015.221.BRRegistreringsafgift - parallelimport - luksusbil - hæftelse26-03-1509-01-15Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2015.220.BRRegistreringsafgift - parallelimport - luksusbil - hæftelse26-03-1508-01-15Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2015.219.BRAfvisning - søgsmålsfrist - overskridelse25-03-1508-01-15Virksomheder + Når man vil klage Dom
SKM2015.218.BRKlagefrist - overskridelse - særlige omstændigheder25-03-1520-01-15Personlig indkomst + Når man vil klage Dom
SKM2015.217.BRRegistreringsafgift - parallelimport - luksusbiler - hæftelse24-03-1518-12-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2015.216.BRErstatning - direktør - driftstab24-03-1522-12-14Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2015.215.BRSkønsmæssig ansættelse - privatforbrug - mellemregning - dokumentation24-03-1505-01-15Virksomheder Dom
SKM2015.214.SRFradrag for gave24-03-1524-02-15Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2015.213.SRVæddemål - skattepligt24-03-1524-02-15Personlig indkomst Bindende svar
SKM2015.212.LSRSalg af campingvogne via udenlandsk virksomhed24-03-15 Momspligt Afgørelse
SKM2015.211.VLRStraffesag - momssvig - falske fakturaer - tilståelsessag24-03-1502-12-14Straf Dom
SKM2015.210.BRErhvervsmæssig virksomhed - internetdomæner - køb - salg - udlejning - klikindtægter24-03-1528-11-14Virksomheder Dom
SKM2015.209.LSRUdenlandske chauffører - arbejdsudleje eller entrepriseaftale24-03-15 Udenlandsk arbejdskraft Afgørelse
SKM2015.208.SANSTRegistrering af selskab i SKATs kontrolinformationsregister (KINFO)23-03-15 IT-løsninger for kontrolbestemmelser og sanktioner Afgørelse
SKM2015.207.LSRBetingelserne for seniorskattenedslag23-03-15 Personlig indkomst Afgørelse
SKM2015.206.SRKildeskat af udbytter og likvidationsudlodninger20-03-1524-02-15Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2015.205.VLRBrugtmomsordningen - motorkøretøjer - skønsmæssig forhøjelse20-03-1502-03-15Brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter Dom
SKM2015.204.ØLRRegistreringsafgift - parallelimport - luksusbil - hæftelse19-03-1526-11-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2015.203.SRFaglig sammenslutnings udlån til medlemmer19-03-1524-02-15Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Bindende svar
SKM2015.202.BRSkatteproces - fristoverskridelse - for sent indgivet stævning19-03-1502-12-14Når man ønsker en sag genoptaget Dom
SKM2015.201.ØLREkstraordinær genoptagelse - ejendomsvurdering - grundværdi16-03-1503-03-15Ejendomsvurdering + Når man ønsker en sag genoptaget Dom
SKM2015.200.SRSkattefri fusion16-03-1524-02-15Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2015.199.SRLikvidation af selskab indregistreret på Bahamas16-03-1524-02-15Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2015.198.SRFinansiel kontrakt om en "rentekorridor", tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed16-03-1524-02-15Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2015.197.SRAktieoption Statusskifte13-03-1524-02-15Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Bindende svar
SKM2015.196.BRUnderskud - skat - udlejning af fly - arbejdstidskrav - beskatning af arv fra udland13-03-1515-12-14Virksomheder + Personlig indkomst + Arv og gaver Dom
SKM2015.195.SRGenerationsskifte - A/B-model - DCF13-03-1524-02-15Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2015.194.SROPP-projekt - stadionanlæg13-03-1524-02-15Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2015.193.SREn forening fandtes at være en afgiftspligtig person, hvis ydelser var leverancer mod vederlag. Ydelserne var dog afgiftsfritaget13-03-1524-02-15Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2015.192.SRKøb og salg af fast ejendom, andelsselskab, transparens, ideel andel, sameje, tofamilieshus, opdeling af ejendom i ejerlejligheder, parcelhusreglen12-03-1524-02-15Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2015.191.SRSuccession i udlejede næringsejendomme11-03-1524-02-15Personlig indkomst Bindende svar
SKM2015.190.SRSkattefritagne varmeværkers långivning11-03-1509-03-15Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2015.189.SKATListe over anerkendte flyselskaber10-03-15 Momsfritagelse og -godtgørelse SKAT-meddelelse
SKM2015.188.LSRGodtgørelse af tinglysningsafgift10-03-15 Tinglysningsafgift Afgørelse
SKM2015.187.SRLevering af medicinske tests til detektion af kromosom abnormaliteter i fosteret er momsfritaget09-03-1527-01-15Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2015.186.SRSkatterådet fandt, at produktion af overskudsvarme fra raffinaderi var overskudsvarme09-03-1524-02-15Miljøafgifter Bindende svar
SKM2015.185.LSRDobbeltbeskatning - fuld skattepligt09-03-15 Udenlandsk indkomst Afgørelse
SKM2015.184.LSRCampingvogne solgt via virksomhed i udlandet09-03-15 Momspligt Afgørelse
SKM2015.183.BRSkønsmæssig ansættelse - skat - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag - grundlag for skøn - frisør09-03-1517-12-14Virksomheder Dom
SKM2015.182.VLREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - værdistigning - fastsættelse af råjordværdi09-03-1531-10-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2015.181.SRSkattepligts indtræden - bopæl - ophold09-03-1524-02-15Udenlandsk indkomst Bindende svar
SKM2015.180.SRTonnageskat - Sømandsbeskatning - Afvisning06-03-1527-01-15Selskabsbeskatning + Tonnageskat Bindende svar
SKM2015.179.SRUderum i tilknytning til Bed & Breakfast ikke afskrivningsberettiget06-03-1524-02-15Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2015.178.SRLille vandværk skattepligtig ved opsætning af solcelleanlæg06-03-1524-02-15Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2015.177.SRAlmennyttig boligforening - solcelleanlæg06-03-1524-02-15Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2015.176.BREjendomsvurdering – grundværdi – fradrag for forbedringer – ekstern vej06-03-1502-05-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2015.175.BRProces - mangelfuld begrundelse - ejendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - tilslutningsafgift varmeforsyning05-03-1526-11-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2015.174.BRMoms - salg af telekort - danske grossister - indkøb fra EU søsterselskab - ekstraordinær genoptagelse05-03-1512-01-15Momsgrundlag + Fradrag Dom
SKM2015.173.SRIkke afgiftsgodtgørelse efter mineralolieafgiftsloven for olie til afprøvning af scrubbere i skibsmotorer04-03-1527-01-15Miljøafgifter Bindende svar
SKM2015.172.SRVederlag for markedsføring af forsikringer gennem søgemaskine er momspligtigt04-03-1527-01-15Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2015.171.SRElafgift - solcelleanlæg - ikke fritagelse for elafgiften, når solcelleanlægget er lejet04-03-1524-02-15Miljøafgifter Bindende svar
SKM2015.170.SRAfvisning - samme spørgsmål verserer ved Landsskatteretten04-03-1511-11-14Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2015.169.SRFagforeningskontingent - ekstraordinære bidrag03-03-1524-02-15Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2015.168.SKATSkattefri aktieombytning af kapitalandele i A/S Nørresundby Bank med kapitalandele i Nordjyske Bank03-03-15 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2015.167.SRUdenlandske sambeskatningsbidrag ydet af udenlandske filialer ikke skattepligtigt udbytte for dansk selskab03-03-1524-02-15Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2015.166.BRBankoverførsler - skattepligt eller gaveafgiftspligt - reelle ejer af selskab03-03-1517-12-14Personlig indkomst + Arv og gaver Dom
SKM2015.165.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - varmetilslutning - landinspektør - kloak- og vandforsyningsanlæg03-03-1510-10-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2015.164.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - varmeforsyningsledninger27-02-1508-09-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2015.163.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - varmeforsyningsledninger27-02-1508-09-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2015.162.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - varmeforsyningsledninger27-02-1508-09-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2015.161.SRAfgiftspligt efter mineralolieafgiftsloven, NOx-afgiftsloven og CO2-afgiftsloven for lightere og refillere, men ikke efter svovlafgiftsloven. Under hensyn til SKATs tavshedspligt offentliggøres det bindende svar i redigeret udgave.27-02-1527-01-15Miljøafgifter Bindende svar
SKM2015.159.SKATSpontan udveksling af oplysninger om bindende svar mv. inden for EU (direkte skatter)27-02-15 Selskabsbeskatning + Transfer pricing SKAT-meddelelse
SKM2015.158.SANSTAfslag på notering af transport/udlæg i overskydende skat25-02-15 Når man vil klage Afgørelse
SKM2015.157.LSRFradrag for renter af gæld25-02-15 Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2015.156.SREjendomsvurdering, ejendomsværdi, dækningsafgiftspligtig forskelsværdi24-02-15 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2015.155.SREkstraordinær genoptagelse, omberegning, grundværdi, basisår24-02-15 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2015.154.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - jordbundsforhold - vand- og varmeforsyning24-02-1525-09-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2015.153.SRMoms - ombygning af fast ejendom - værdi af ombygningsarbejde24-02-1527-01-15Byggeri Bindende svar
SKM2015.152.SREkstraordinær genoptagelse, grundværdi, omberegnet grundværdi24-02-15 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2015.151.LSRSalg til 0-sats af brugte biler24-02-15 Motorkøretøjer Afgørelse
SKM2015.150.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg - vejanlæg på grunden24-02-1526-09-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2015.149.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg24-02-1529-10-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2015.148.BREjendomsvurdering - grundværdi - beskaffenhed af jord24-02-1506-10-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2015.147.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg24-02-1511-12-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2015.146.LSRFastsættelse af den personlige indkomst som følge af en modtaget dusør24-02-15 Personlig indkomst Afgørelse
SKM2015.145.SRArbejdsudleje - genoptagelse af SKM2013.158.SR24-02-1527-01-15Personlig indkomst Bindende svar
SKM2015.144.SKATMoms - styresignal SKM2015.119.SKAT - ekstraordinær genoptagelse23-02-15 Fradrag + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse SKAT-meddelelse
SKM2015.143.SKATMoms - styresignal SKM2015.120.SKAT - ekstraordinær genoptagelse23-02-15 Fradrag + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse SKAT-meddelelse
SKM2015.142.LSRAnmodning om ekstraordinær genoptagelse af spildevandsafgiftsansættelse23-02-15 Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2015.141.LSRVærdiansættelse af anparter ved fraflytning til udlandet23-02-15 Virksomheder Afgørelse
SKM2015.140.SRMedarbejderens overdragelse af optioner til personligt ejet holdingselskab23-02-1516-12-14Personlig indkomst Bindende svar
SKM2015.139.ØLRStraffesag - logbog - vejledning - bevisvurdering23-02-1513-11-14Straf Dom
SKM2015.138.BRUdlæg - ur og halskæde - ejerforhold - kammerat23-02-1512-12-14Udlæg Kendelse
SKM2015.137.ØLRDriftsomkostninger - licens- og distributionsaftale - ekstraordinær opsigelse - interesseforbundne parter20-02-1516-01-15Fradrag og afskrivninger + Selskabsbeskatning Dom
SKM2015.136.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - jordbundsforhold - vand- og varmeanlæg - kloak- og eltilslutning20-02-1503-09-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2015.135.LSRFastsættelse af den afgiftspligtige værdi af en bil med identitetstab17-02-15 Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2015.134.LSROpgørelse af henstandsskat17-02-15 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2015.132.LSRBindende svar - spørgsmål om driftsinventar er omfattet af afskrivningslovens § 5 D17-02-15 Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2015.131.LSRTvist om størrelsen på gaveandel i forbindelse med køb af ejendom16-02-15 Arv og gaver Afgørelse
SKM2015.130.SRSkattefrie fusioner - modregning af underskud16-02-1527-01-15Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2015.129.SRFast driftssted i Danmark16-02-1527-01-15Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2015.128.LSRDødsbo ikke behandlet som selvstændigt skattesubjekt16-02-15 Dødsboer (skat) Afgørelse
SKM2015.127.SANSTModregning i overskydende skat til dækning af restskat og renter16-02-15 Modregning og transport Afgørelse
SKM2015.126.BREjendomsvurdering - grundværdi - beskaffenhed af jordbund - nedslag for ekstrafundering16-02-1518-08-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2015.125.VLRSkønsmæssig ansættelse - vederlag for deltagelse i momssvindel - personlig indkomst eller maskeret udbytte16-02-1509-01-15Personlig indkomst Dom
SKM2015.124.LSRRegulering af balancepost16-02-15 Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2015.123.VLRRegistreringsafgift - registreringspligt - bopæl - ejerskab16-02-1521-01-15Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift + Motor - Indregistrering og vægtafgift Dom
SKM2015.122.BRMoms - grænsehandelskoncept - både - ekstraordinær genoptagelse16-02-1516-12-14Handel med udlandet og betalingspligtige personer Dom
SKM2015.121.SRSkattepligt - fraflytning - fast driftssted16-02-1516-12-14Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2015.120.SKATÆndring af retningslinjer for beregning af forsikringsvirksomheders delvise fradragsret efter momslovens § 38, stk. 1 - styresignal13-02-1513-02-15Fradrag Styresignal
SKM2015.119.SKATRetningslinjer for beregning af pengeinstitutters og realkreditinstitutters delvise fradragsret efter momslovens § 38, stk. 1 - styresignal13-02-1513-02-15Fradrag Styresignal
SKM2015.118.BREjendomsvurdering - grundværdi - nedslag for ekstrafundering - skøn - ikke grundlag for hjemvisning12-02-1512-12-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2015.117.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - intern kloakforsyning - hovedanlæg12-02-1522-09-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2015.116.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg - regn- og spildevandsledning12-02-1528-05-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2015.115.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - forsyningsanlæg12-02-1514-08-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2015.114.SRSkattepligts indtræden - bopæl - ophold12-02-1527-01-15Udenlandsk indkomst Bindende svar
SKM2015.113.SRAfgift på processpildevand11-02-1527-01-15Miljøafgifter Bindende svar
SKM2015.112.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - ekstrafundering - varmeforsyning - hovedanlæg09-02-1503-07-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2015.111.BRFri bil - privat benyttelse - flere biler - formodningsregel - vinteropbevaring09-02-1509-12-14Personlig indkomst Dom
SKM2015.110.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kloakforsyningsledninger - hjemvisning09-02-1524-06-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2015.109.BRSkønsmæssig ansættelse – dokumentation for lån - formueopgørelse09-02-1516-12-14Personlig indkomst Dom
SKM2015.108.BRProces – overskridelse af ankefrist – kundskab om foretagen underretning – realitetsbehandling af klage09-02-1519-11-14Processuelle bestemmelser Dom
SKM2015.107.BRMoms - udlejning af fast ejendom - fradrag - ekstraordinær genoptagelse09-02-1525-11-14Fradrag Dom
SKM2015.106.BRØl-, vin- og mineralvandsafgift - indkøb i Tyskland - eget brug09-02-1508-12-14Privates ind- og udførsel samt rejseregler Dom
SKM2015.105.SRFinansiel kontrakt - Credit Default Swap/Garanti06-02-1527-01-15Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Bindende svar
SKM2015.104.SRBeskatning af el fra solcelleanlæg - almennyttig boligorganisation06-02-1527-01-15Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2015.103.SREjendomsvurdering - ekstraordinær genoptagelse - dækningsafgiftspligtig forskelsværdi06-02-15 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2015.102.BRUdeholdt omsætning - beskatning af udstedte fakturaer - udlodning til hovedanpartshaver05-02-1513-10-14Selskabsbeskatning Dom
SKM2015.101.SREkstraordinær genoptagelse - ejendomsværdi - grundværdi - omberegnet grundværdi05-02-15 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2015.100.SREkstraordinær genoptagelse - grundværdi - antal byggeretter05-02-15 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2015.99.BRHovedaktionærs mellemregningskonti - aktionærlån anset som løn - manglende tilbagebetaling af lån05-02-1510-11-14Personlig indkomst Dom
SKM2015.98.SREjendomsvurdering - ekstraordinær genoptagelse - grundværdi05-02-15 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2015.97.SRGrundværdi, bebyggelsesprocent, kommuneplan05-02-15 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2015.95.SRFast driftssted - K/S - udenlandske investorer04-02-1511-11-14Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2015.94.SREjendomsvurdering - ekstraordinær genoptagelse - grundværdi04-02-1527-01-15Ejendomsvurdering Bindende svar
SKM2015.93.ØLRRegistreringsafgift - registreringspligt - udenlandsk køretøj - bopæl03-02-1519-12-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2015.92.SRIBC- selskab en transparent enhed03-02-1527-01-15Selskabsbeskatning + Personlig indkomst Bindende svar
SKM2015.91.ØLREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - anskaffelsespris for grund - hjemvisning af værdiansættelse03-02-1512-01-15Ejendomsvurdering Dom
SKM2015.90.ØLREjendomsavance - afståelsessum - mageskifte03-02-1515-01-15Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2015.89.ØLREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg - hjemvisning af opgørelse03-02-1519-12-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2015.88.SRAnpartsprojekt - vindmøller - udbyderhonorar - afskrivningsgrundlag - videresalg03-02-1521-10-14Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2015.87.SRMomsfritagelse af underleverandørydelser i form af undervisning03-02-1527-01-15Momspligt Bindende svar
SKM2015.86.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg03-02-1501-05-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2015.85.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - anskaffelsespris for grund03-02-1503-07-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2015.84.VLRDriftsomkostninger - afskrivning på driftsmidler - markedsundersøgelser - patenter - befordring - afvisning af nye spørgsmål - endelig administrativ afgørelse02-02-1522-12-14Processuelle bestemmelser Dom
SKM2015.83.SRArbejdsudleje - byggeprojekt leveret inden for koncern anset for udskilt02-02-1516-12-14Personlig indkomst Bindende svar
SKM2015.82.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, grundværdi30-01-1527-01-15Ejendomsvurdering Bindende svar
SKM2015.81.SRGruppelivsforsikring - forlig - bonusbeløb - medarbejdere - ikke skattepligtige30-01-1527-01-15Pensionsafkastbeskatning (PAL) + Personlig indkomst Bindende svar
SKM2015.80.SRArbejdsudleje - genoptagelse af SKM2013.206.SR30-01-1527-01-15Personlig indkomst Bindende svar
SKM2015.79.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - ekstern vej30-01-1527-06-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2015.78.SREjendomsværdi - ændret benyttelseskode29-01-15 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2015.77.SROm skattepligt i forbindelse med sandsugning på kontinentalsoklen29-01-1527-01-15Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2015.76.LSROpgørelse af et selskabs afskrivningsgrundlag for distributionsnet og produktionsanlæg29-01-15 Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2015.75.LSRAnmodning om beskatning af pension efter pensionsbeskatningslovens § 53 A29-01-15 Pensionsafkastbeskatning (PAL) Afgørelse
SKM2015.74.LSRBeskatning efter KSL §§ 48 E-F29-01-15 Udenlandsk indkomst Afgørelse
SKM2015.73.ØLRSkattefri befordringsgodtgørelse - hovedanpartshaver - dokumentation og kontrol - efterfølgende opgørelse - bevisbyrde29-01-1519-12-14Personlig indkomst + Indkomstarter Dom
SKM2015.72.LSRBindende svar – spørgsmål om politielev er berettiget til fradrag for kost og logi i forbindelse med skoleophold på Politiskolen28-01-15 Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2015.71.SRAktieombytning, nytegning af kapital, holdingkrav28-01-1511-11-14Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2015.70.SRAfgiftsgrundlag Biocider Salg mellem interesseforbundne28-01-1516-12-14Miljøafgifter Bindende svar
SKM2015.69.ØLRDriftstab - fradragsret - advokat28-01-1508-01-15Fradrag og afskrivninger + Virksomheder Dom
SKM2015.68.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer27-01-1507-05-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2015.67.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedring - drænanlæg27-01-1517-11-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2015.66.LSRFradrag for elafgift27-01-15 Fradrag Afgørelse
SKM2015.65.LSRSKATs afgørelse var ugyldig grundet manglende aktindsigt27-01-15 Personlig indkomst Afgørelse
SKM2015.64.LSRAnmodning om genoptagelse af skatteansættelser, jf. styresignalet SKM2011.810.SKAT27-01-15 Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2015.63.LSRGenoptagelse af klagerens skattepligtige indkomst27-01-15 Personlig indkomst Afgørelse
SKM2015.62.BRMoms - momspligtige leverancer - brugtmomsordningen - biler - ekstraordinær genoptagelse27-01-1530-10-14Momspligt + Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser Dom
SKM2015.61.SRSkattepligt - sportsudøver - landskampe26-01-1516-12-14Personlig indkomst Bindende svar
SKM2015.60.SRSalg af ejendom med landbrugspligt var ikke momspligtig26-01-1516-12-14Momspligt Bindende svar
SKM2015.59.SANSTSKATs pålæg om at udstede fakturaer eller bruge kasseapparat var uberettiget26-01-15 Når man vil klage Afgørelse
SKM2015.58.SRSkattelempelse - løn under udlandsophold - nødvendigt arbejde23-01-1516-12-14Udenlandsk indkomst Bindende svar
SKM2015.57.SRPengetanksreglen - Succession - Formueskattekursen22-01-1511-11-14Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2015.56.SRFast driftssted for udenlandske investorer i K/S22-01-1511-11-14Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2015.55.BRModregning - overskydende skat - rette debitor - underretning til kreditor22-01-1514-11-14Modregning og transport Dom
SKM2015.53.SRLedelsens sæde og fast driftssted for et luxembourgsk selskab21-01-1516-12-14Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2015.52.SRSkattepligt - køb af bolig her i landet20-01-1516-12-14Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2015.51.BRMaskeret udlodning - salg til underpris - manglende dokumentation20-01-1526-11-14Personlig indkomst Dom
SKM2015.50.BRTold - tarifering - set-top bokse19-01-1531-10-14Tarifering Dom
SKM2015.49.SRSkattefritagelse - kommunal selvstyrehavn - partnerselskab16-01-1516-12-14Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2015.48.SROPP-projekt - parkeringshus og parkeringsplads16-01-1516-12-14Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2015.47.SRVærdiansættelse af tegningsretter til nøglemedarbejdere16-01-1523-09-14Personlig indkomst Bindende svar
SKM2015.46.HRGenoptagelse - lovændring - investeringsselskaber - tilbagevirkende kraft15-01-1507-01-15Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2015.45.BRRegistreringsafgift - afgiftsmæssig identitet - angivelsesfrist - berettigede forventninger14-01-1503-11-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2015.44.ØLRNæring - fast ejendom - afsmitning - hurtige salg - sommerhuse14-01-1517-12-14Personlig indkomst Dom
SKM2015.43.SRFinansiel kontrakt - Struktureret obligation15-01-1516-12-14Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Bindende svar
SKM2015.42.SRNettotabskonto og kildeartstab - Ejerskifte14-01-1516-12-14Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2015.41.SRAnsat filialdirektør og fast driftssted for udenlandsk selskab13-01-1516-12-14Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2015.40.SRFjernvarmeværk - levering til procesformål - skattefritagelse13-01-1516-12-14Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2015.39.SRDeltagelse i kliniske forsøg er en momspligtig transaktion13-01-1516-12-14Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2015.38.BRSkønsmæssig ansættelse - skattepligtig indkomst - momstilsvar - indsætning bankkonto13-01-1512-11-14Virksomheder + Momsgrundlag Dom
SKM2015.37.BRRette indkomstmodtager - indsætninger på bankkonto - manglende bogføring13-01-1506-11-14Selskabsbeskatning Dom
SKM2015.36.VLRAfskrivning på software - værdiansættelse - apportindskud ved stiftelse af selskab - bevisbyrde12-01-1515-12-14Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2015.35.VLRStraffesag - skattesvig - udeholdte indtægter - skyldnersvig12-01-1508-10-14Straf Dom
SKM2015.34.SRTilrådighedsstillelse af akutlægebil for momsfritaget12-01-1511-11-14Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2015.33.BRMoms - omvendt betalingspligt - rette leverandør af ydelser12-01-1502-07-14Handel med udlandet og betalingspligtige personer Dom
SKM2015.32.VLRSkønsmæssig ansættelse - fradrag for sorte lønninger - betydning af tidligere afgjort straffesag - bevisbyrde12-01-1518-12-14Selskabsbeskatning + Virksomheder Dom
SKM2015.31.ØLRFri bil - gulpladebil - rådighed - moms ikke afløftet - betalt privatbenyttelsesafgift12-01-1509-12-14Virksomheder + Personlig indkomst Dom
SKM2015.30.SRMoms af tilskud til energibesparelser09-01-1516-12-14Momsgrundlag Bindende svar
SKM2015.29.SRArbejdsudleje - installering af transportanordninger - udskilt fra spørgers virksomhed09-01-1516-12-14Udenlandsk indkomst Bindende svar
SKM2015.28.SRSkattepligt - dobbeltdomicil og skattemæssigt hjemmehørende i andet land09-01-1516-12-14Personlig indkomst Bindende svar
SKM2015.27.SRSkattemæssig kvalifikation af erstatninger udbetalt i forbindelse med udskiftning af et forsyningsnet09-01-1529-04-14Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2015.26.SRSkattepligt af frit erhverv og registrering af udenlandsk bil09-01-1516-12-14Personlig indkomst Bindende svar
SKM2015.25.SREjendomsværdi, grundværdi09-01-15 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2015.24.HRBeskatning af læge - arbejde i Norge - subsidiær beskatningsret - praksis09-01-1509-12-14Udenlandsk indkomst Dom
SKM2015.23.SREjendomsvurdering - Fradrag i grundværdien for forbedringer08-01-15 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2015.22.LSRBeskatning af beløb modtaget for deponering af forurenet jord08-01-15 Ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2015.21.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Grundværdien08-01-15 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2015.20.SRArbejdsudleje - genoptagelse af SKM2013.721.SR07-01-1516-12-14Personlig indkomst Bindende svar
SKM2015.19.SRArbejdsudleje - genoptagelse af SKM2013.722.SR07-01-1516-12-14Personlig indkomst Bindende svar
SKM2015.18.SRTændblokke, tændvæsker omfattet af mineralolieafgiftsloven07-01-1516-12-14Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2015.17.SREjendomsvurdering-bebyggelsesprocent07-01-15 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2015.16.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, fradrag for forbedring.07-01-15 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2015.15.SREjendomsvurdering-områdepris grundværdi07-01-15 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2015.14.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, grundværdi07-01-15 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2015.13.SREjendomsvurdering-bebyggelelsesprocent07-01-15 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2015.12.SREjendomsvurdering-bebyggelsesprocent07-01-15 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2015.11.SREjendomsvurdering-ekstraordinær genoptagelse07-01-15 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2015.10.SREjendomsvurdering-ekstraordinær genoptagelse07-01-15 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2015.9.HRUdenlandsk fond - selvstændigt skattesubjekt07-01-1504-11-14Personlig indkomst + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2015.8.SREjendomsvurdering - ekstraordinær genoptagelse - grundværdi07-01-15 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2015.7.SREjendomsværdi-dækningsafgiftspligtig forskelsværdi07-01-15 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2015.6.ØLRStraffesag - importørsag - øl - sodavand - strafudmåling06-01-1521-11-14Straf Dom
SKM2015.5.SRGrundværdi, bebyggelsesprocent06-01-15 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2015.4.SRGrundværdi, ejerlejlighed06-01-15 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2015.3.VLRStraffesag - skatteunddragelse - manglende reaktion på skatteansættelse06-01-1521-05-12Straf Dom
SKM2015.2.LSRBeskatning af legat06-01-15 Personlig indkomst Afgørelse
SKM2015.1.BRCVR-registeret - erhvervsmæssig virksomhed - startdato05-01-1506-11-14Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Ophør af virksomhed Dom