Dato for udgivelse
05 feb 2019 12:37
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 dec 2018 14:28
SKM-nummer
SKM2019.59.BR
Myndighed
Byret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
BS-17195/2018
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Når man vil klage
Emneord
Ikke, mødeberettiget, person, revisionsselskab, partsrepræsentant, tekniske, problemer
Resumé

Sagen blev afvist efter retsplejelovens § 261, stk. 2, da den blev anlagt på retssagsportalen af en ikkemødeberettiget person med et revisionsselskab angivet som partsrepræsentant. Uanset at sagen blev anlagt efter fristen i skatteforvaltningslovens § 48, stk. 3, var sagen anlagt rettidigt, fordi der havde været tekniske problemer med retssagsportalen.

Reference(r)

Skatteforvaltningslovens § 48, stk. 3

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2019-1, A.A.10.3.2

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2019-1, A.A.10.3.4.1

Redaktionelle noter

Tidligere instans: Landsskatterettens afgørelse, jr.nr. 15-1888058

Appelliste

Parter

A

(Selvmøder)

Mod

Skatteministeriet

(v/Kammeradvokaten v/adv. Rebecca Hannibal Hjorth)

Afsagt af Byretsdommer

Camilla Felbo (kst.)

Sagens baggrund og parternes påstande

A har i maj 2018 anlagt en sag mod Skatteministeriet med påstand om, at Skatteministeriet skal betale 459.000 kr. med tillæg af procesrente fra den 11. marts 2018.

Skatteministeriet har fremsat påstand om afvisning, og har subsidiært fremsat påstand om frifindelse.

Spørgsmålet om afvisning af sagen er udskilt til særskilt afgørelse, jf. retsplejelovens § 253, stk. 1, og stk. 2.

Denne dom vedrører derfor alene spørgsmålet om, hvorvidt sagen skal afvises.

Parterne har meddelt samtykke til, at sagen kan behandles på skriftligt grundlag, jf. retsplejelovens § 366, stk. 1.

Sagens oplysninger

Stævningen omhandler Landsskatterettens afgørelse af 13. februar 2018, hvorefter A ikke fik medhold i sin klage over SKAT´s afgørelse af 20. februar 2015. Landsskatteretten stadfæstede således SKAT´s afgørelse.

Det fremgår af sagsportalen og fremlagte supportoplysninger, at sagen er anlagt (uploadet) den 17. maj 2018 af brugeren SP og med partsrepræsentation af R1. Endvidere fremgår det af supportoplysningerne, at det er SP og R1, der har indbetalt retsafgiften.

Herudover fremgår det af supportoplysninger, at sagen blev forsøgt anlagt den 11. maj 2018, men at der var IT-problemer, hvorfor sagen først blev formelt anlagt den 17. maj 2018, da IT-problemet var løst.

Parternes synspunkter

A har navnlig anført,

at R1 ved SP er hans revisor,

at R1 har en betydelig indsigt i hans og hans tidligere virksomheders skatteforhold,

at SP skal fungere som hans bisidder, og at det ikke på sagsportalen har været muligt at angive dette, hvorfor revisionsfirmaet er angivet som partsrepræsentant,

at sagen blev forsøgt anlagt den 11 maj 2018 via sagsportalen, som dog ikke virkede, idet der var fejl ved benyttelse af hans eget cpr-nummer og revisorens cpr-nummer, hvorfor han og revisoren oprettede en sag hos rettens helpdesk,

at han har en bachelorgrad i datalogi fra Y1-universitet, hvorfor han er kyndig i IT-systemer,

at sagen, der indeholdt en sagsfremstilling og en stævningstekst, den 11. maj 2018 endvidere blev indsendt pr. e-mail til Retten i Svendborg,

at rettens helpdesk først formåede at løse IT-problemet den 17 maj 2018,

at han ikke skal stå til ansvar for og pålægges konsekvenser af, at sagsportalen ikke virker,

at det af sagsportalen fremgår, at han er sagsøger,

at det var hans revisors NemID, der blev benyttet ved login på portalen, men at det ikke kan være afgørende for, hvem der er sagsøger,

at han og revisoren ikke modtog en fejlmelding fra sagsportalen om, at det indloggede cvr-nummer ikke havde rettigheder til at anlægge sager, hvorfor han er blevet forledt til at tro, at formaliteterne var på plads,

at alle relevante informationer vedrørende sagens detaljer blev indtastet på sagsportalens relevante felter, herunder en fremstilling af sagen, påstandsbeløbet, beviser mv., og

at retten og Skatteministeriet ved gennemlæsning af sagen må være helt klar over, hvad formålet med stævningen er.

Skatteministeriet har navnlig anført,

at det til støtte for afvisningspåstanden først og fremmest gøres gældende, at R1 ikke er mødeberettiget efter retsplejelovens § 260, og at sagen derfor skal afvises i henhold til retsplejelovens § 261, stk. 1, og eksempelvis SKM2010.721.ØLR, SKM2010.336.BR og SKM2010.566.BR samt den kærede sag UfR 2018.2982V,

at i anden række støttes afvisningspåstanden på, at sagen er anlagt for sent. Efter skatteforvaltningslovens § 48, stk. 3, 1. pkt., kan Landsskatterettens afgørelser ikke indbringes for domstolene senere end 3 måneder efter, at afgørelsen er truffet,

at fristen for at indbringe Landsskatterettens afgørelse af 13. februar 2018 for domstolene derfor var den 13. maj 2018,

at  idet sagen er anlagt ved stævning af 17. maj 2018, er søgsmålsfristen overskredet med 4 dage, og sagen skal ligeledes af denne grund afvises, jf. f.eks. UfR 1999.722 H (1 dag), SKM2003.145.ØLR (1 dag), SKM2006.496.HR (12 minutter), SKM2007.246.ØLR (lørdag), SKM2008.455.BR (lørdag) og SKM2016.124.BR (efter kontortids ophør), og

at for det tredje opfylder stævningen ikke retsplejelovens krav, jf. retsplejelovens § 348, idet stævningen hverken indeholder en sagsfremstilling, en fremstilling af de faktiske og retlige omstændigheder, hvorpå påstanden støttes, eller angivelse af de dokumenter og andre beviser, som sagsøgeren agter at påberåbe sig. Skatteministeriet vil dog frafalde dette anbringende til støtte for afvisningspåstanden, hvis stævningen ændres, så den opfylder reglerne i retsplejeloven.

Rettens begrundelse og resultat

Landsskatteretten traf afgørelse i sagen den 13. februar 2018.

Det følger af skatteforvaltningslovens § 48, stk. 3, 1. pkt., at en endelig administrativ afgørelse ikke kan indbringes for domstolene senere end 3 måneder efter, at afgørelsen er truffet.

Fristen i denne sag udløb derfor den 13. maj 2018, hvorfor sagen, der blev uploadet på sagsportalen den 17. maj 2018, som udgangspunkt er anlagt for sent.

Henset til de dokumenterede IT-problemer, herunder at sagen blev forsøgt anlagt allerede den 11. maj 2018, og at IT-problemerne efter det oplyste først blev løst den 17. maj 2018, finder retten imidlertid efter en samlet vurdering, at sagen er anlagt rettidigt.

Det er ubestridt, at A er sagsøger i sagen.

Det fremgår af supportoplysninger, at sagen den 17. maj 2018 blev anlagt af SP med R1 som partsrepræsentant, ligesom det fremgår af supportoplysningerne, at retsafgiften den 7. juni 2018 blev betalt af partsrepræsentanten R1.

Det følger af retsplejelovens § 260, stk. 1, at en part kan lade en anden møde for sig i retten efter nedenstående regler i stk. 2-10 om rettergangsfuldmægtige.

Endvidere følger det af bestemmelsen stk. 2, at advokater er eneberettigede til at møde i retten som fuldmægtige for parterne, medmindre andet følger af stk. 3, 5, 6, 7, 9 og 10.

Ingen af disse undtagelsesbestemmelser finder anvendelse i denne sag, hvorfor et revisionsselskab ikke kan repræsentere A.

Det følger af retsplejelovens § 261, stk. 2, at retten har på embeds vegne at afvise personer, der ikke er berettigede til for den at give møde for andre, og at tilbagevise processkrifter fra andre end parten og de foran nævnte mødeberettigede personer.

På denne baggrund afvises sagen.

A skal inden 14 dage betale 7.500 kr. inklusiv moms i sagsomkostninger Skatteministeriet, der ikke er momsregistreret. Beløbet vedrører udgifter til advokat.

Retten har ved fastsættelse af sagsomkostningerne lagt vægt på sagens udfald, forløb og omfang, herunder at sagen er blevet afgjort på det indledende stadie.

T H I  K E N D E S  F O R  R E T :

Sagen afvises.

A skal inden 14 dage betale 7.500 kr. til Skatteministeriet.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.