Dato for udgivelse
28 Mar 2003 11:08
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
19. marts 2003
SKM-nummer
SKM2003.145.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
10. afdeling, B-2099-02
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Stævning, søgsmålsfrist, afvisningspåstand, retspraksis
Resumé

Sagsøgte indbragte ved stævning af 10. juli 2002 Landsskatterettens kendelse, der var afsagt den 9. april 2002. Sagsøgeren havde dermed ikke overholdt søgsmålsfristen i skattestyrelseslovens § 31, stk. 3, hvorfor sagen i overensstemmelse med fast retspraksis blev afvist.

Reference(r)

Skattestyrelsesloven § 31, stk. 3
Processuele regler 2002 I

Parter

H1 Import/Eksport v/ A
(Advokat Preben Dickow)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/advokat Steffen Sværke)

Afsagt af landsdommerne

Blinkenberg, B. Vollmond og Nanna Blach (kst)

Sagsøgeren, H1 Import/Eksport v/A har ved stævning modtaget i Østre Landsret den 10. juli 2002 indbragt Landsskatterettens kendelse af 9. april 2002 for landsretten.

Sagsøgte, Skatteministeriet, har påstået sagen afvist som for sent indbragt for landsretten.

Sagsøgeren har påstået sagen behandlet i realiteten.

Der er mellem parterne enighed om, at spørgsmålet om afvisning påkendes særskilt og på skriftligt grundlag, jf. retsplejelovens § 253.

Procedure

Sagsøgte har til støtte for afvisningspåstanden gjort gældende, at da Landsskatterettens kendelse er afsagt den 9. april 2002, og stævning først er modtaget i landsretten den 10. juli 2002, har sagsøgeren dermed ikke overholdt søgsmålsfristen i skattestyrelseslovens § 31, stk. 3, hvorfor sagen i overensstemmelse med fast retspraksis skal afvises.

Sagsøgeren har til støtte for sin påstand gjort gældende, at på trods af den i skattestyrelseslovens § 31, stk. 3, angivne frist for indbringelse af Landsskatterettens afgørelse for domstolene, bør sagen ikke afvises, idet der foreligger sådanne omstændigheder, at Landsskatteretten bør pålægges at realitetsbehandle sagen og bortse fra overskridelsen af fristen for indbringelse af sagen for Landsskatteretten, idet overskridelsen ikke skyldes sagsøgerens forhold, men alene det forhold, at Told- og Skatteregionen ikke som aftalt har viderebragt klagerne med henblik på realitetsbehandling.

Landsrettens bemærkninger

Af de af sagsøgte anførte grunde finder landsretten, at sagen bør afvises.

T h i  k e n d e s   f o r   r e t

Denne sag afvises.

Sagsøgeren, H1 Import/Eksport v/A skal inden 14 dage betale 6.000 kr. i sagsomkostninger til sagsøgte, Skatteministeriet.