SKM nummerSKM OverskriftDato for offDato for afgEmne
SKM2010.869.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Grundværdi22-12-10 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2010.868.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Grundværdi22-12-10 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2010.867.SRVurderingstidspunkt ligningslovens § 7 H - indeksering af udnyttelseskurs22-12-1014-12-10Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2010.866.ØLRLønindeholdelse - ændring i lovgrundlag - retsvirkning allerede indgåede aftaler21-12-1012-10-10Lønindeholdelse Dom
SKM2010.865.BRVirksomhedsindkomst eller lønindkomst - førtidspensionsydelse - udtræden af interessentskab21-12-1016-11-10Personlig indkomst + Virksomheder + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Dom
SKM2010.864.SRKursgevinst ved indfrielse af uforrentet lån mellem hovedaktionær og selskab21-12-1015-11-10Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Bindende svar
SKM2010.863.SRHandelsværdi porteføljeaktier21-12-1014-12-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2010.862.SRSkattefri omstrukturering uden tilladelse20-12-1014-12-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.861.SRKursusforløb for sygemeldte medarbejdere20-12-1014-12-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.860.LSRBerigtigelse af moms20-12-1008-12-10Momsgrundlag Kendelse
SKM2010.859.LSRBeskatning af værdi af fri sommerbolig - bindende svar20-12-1019-11-10Ejendomsværdiskat Kendelse
SKM2010.858.LSRFradrag for tab opstået ved bedrageri20-12-1018-11-10Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2010.857.LSROpgørelse af antallet af ejere for kommanditselskab20-12-1030-11-10Personlig indkomst Kendelse
SKM2010.856.LSRSelvstændige investeringsgoder - overdragelse af momsreguleringsforpligtelser - bindende svar (SKM2009.783.SR)20-12-1010-12-10Momsgrundlag Kendelse
SKM2010.855.LSRAnmodning om tilladelse til at indgive erklæringsskema i stedet for selvangivelse20-12-1011-11-10Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigt Kendelse
SKM2010.854.SRMultimediebeskatning af telefonapparater20-12-1014-12-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.853.LSRNedslag for hovedaktionær ved opgørelse af skattepligtig fortjeneste i forbindelse med afståelse20-12-1028-10-10Personlig indkomst Kendelse
SKM2010.852.LSRGenanbringelse af ejendomsavance20-12-1018-10-10Ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2010.851.LSRMomspligt af underleverancer til undervisning - bindende svar (SKM2009.691.SR)20-12-1002-11-10Momsgrundlag Kendelse
SKM2010.850.LSROmvalg af fusion fra skattefri til skattepligtig - omgørelse af fusion fra skattefri til skattepligtig - ændring af afskrivninger20-12-1008-10-10Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2010.849.SKATJustering af gældende kapitaliseringsfaktorer for unoterede aktier og anparter20-12-10 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder SKAT-meddelelse
SKM2010.848.LSRGodtgørelse af elafgift20-12-1015-11-10Energi og kuldioxid Kendelse
SKM2010.847.LSRBeskatning af rejsegodtgørelse - differencefradrag for kost - arbejde på et skib20-12-1018-11-10Personlig indkomst + Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2010.846.SRMoms på byggegrunde - privat persons salg af ubebyggede grunde - lovændring pr. 1. januar 201120-12-1014-12-10Andet om moms Bindende svar
SKM2010.845.SKATMomsfritagelse af kosmetiske behandlinger - styresignal20-12-1020-12-10Momsfritagelse og -godtgørelse Styresignal
SKM2010.844.SRSkattepligt - fysisk person med virksomhed i både Polen og Danmark - henstandssaldo20-12-1014-12-10Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2010.843.SKATRentesatser efter selskabsskattelovens § 29 B, stk. 8 og 9 for 201120-12-10 Selskabsbeskatning SKAT-meddelelse
SKM2010.842.SRUdlejers salg af udlejede sommerhusgrunde, er ikke momspligtigt, da grundene udelukkende har været anvendt i forbindelse med momsfritaget udlejningsvirksomhed20-12-1014-12-10Andet om moms Bindende svar
SKM2010.841.SRRenteswap - kursgevinstlovens §§ 29-33 - erhvervsmæssig tilknytning17-12-1014-12-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.840.SRSælger ikke anset som en afgiftspligtig person ved salg af byggegrund. Ved udstykning af flere byggegrunde, vil sælger blive anset for at være momspligtig af salget17-12-1014-12-10Byggeri Bindende svar
SKM2010.839.SRSkærmtage på lejet grund anset som særskilte bygninger og anskaffelsessummen efter EBL kan tillægges et 10.000 kr.’s tillæg17-12-1014-12-10Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2010.838.SRSærordningen for rejsebureauer - egenproduceret guideydelse, faktura, momspligtig omsætning og momsregistrering17-12-1014-12-10Andet om moms + Andet om lønsumsafgift Bindende svar
SKM2010.837.LSRVurdering af om driftsudgifter er dækket af offentlige tilskud med mindst 50 %17-12-1014-10-10Undtagelser og fritagelse for lønsumsafgift Kendelse
SKM2010.836.SRMultimediebeskatning af konsulenter17-12-10 Personlig indkomst Afgørelse
SKM2010.835.LSRHenstand - nedsættelse af afdragsbeløb17-12-10 Afdragsordninger og henstand Afgørelse
SKM2010.834.LSROmgørelse af dispositioner i forsøg på gennemførsel af skattefri virksomhedsomdannelse17-12-1011-11-10Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2010.833.LSRAfvisning - afdragsordning - afgørelse eller faktisk forvaltningsvirksomhed17-12-10 Når man vil klage Afgørelse
SKM2010.832.SKATKommentar til retsforlig - golfbane på lejet grund17-12-10 Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber SKAT-meddelelse
SKM2010.831.BRHovedaktionær - ejendom til rådighed17-12-1008-11-10Personlig indkomst + Selskabsbeskatning Dom
SKM2010.830.SRMoms - Aftale med "eller ordre"-klausul ved salg af fast ejendom17-12-1016-12-10Byggeri + Momspligt Bindende svar
SKM2010.829.LSRHæftelse for betaling af restskat i sambeskatning17-12-1003-09-10Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2010.828.SKATRentesatserne til beregning af dag-til-dag rente mv. for 201017-12-10 Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber SKAT-meddelelse
SKM2010.827.SKATStandardrenten i henhold til selskabsskattelovens § 11 B, stk. 2 for 201117-12-10 Selskabsbeskatning SKAT-meddelelse
SKM2010.826.SKATAmortisationsrenten for 201117-12-10 Pensionsafkastbeskatning (PAL) SKAT-meddelelse
SKM2010.825.SKATRentesatsen efter opkrævningslovens § 7, stk. 2 for 201117-12-10 Selskabsbeskatning SKAT-meddelelse
SKM2010.824.LSRSkattefrit salg af anparter til det udstedende selskab17-12-1006-10-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Kendelse
SKM2010.823.LSRMultimediebeskatning - ulønnede personer i fagforenings sektorbestyrelse - bindende svar (SKM2010.104.SR)17-12-1022-10-10Personlig indkomst Kendelse
SKM2010.822.LSRAktindsigt - pligt til fremsendelse af kopi af sagens akter17-12-10 Når man ønsker aktindsigt Afgørelse
SKM2010.821.SRSalg af privatpersons grund, som er købt med henblik på selv at bebo grunden, er ikke omfattet af momslovens regler pr. 1. januar 2011.17-12-1014-12-10Byggeri Bindende svar
SKM2010.820.SRSMBA selskab - direktørs fraflytning til X-land - ikke ophør af fuld skattepligt17-12-1014-12-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.819.LSROpgørelse af skattepligtig ejendomsavance i forbindelse med salg af ejendom16-12-1012-10-10Ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2010.818.SKATKursdata til skattemæssig indberetning16-12-10 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder SKAT-meddelelse
SKM2010.817.LSROphørsbeskatning af dansk selskab i forbindelse med fusion med udenlandsk selskab - fri etableringsret - bindende svar (SKM2009.542.SR)16-12-1008-10-10Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2010.816.LSRAfgiftspligtig person - selvstændig økonomisk virksomhed16-12-1009-09-10Momspligt Kendelse
SKM2010.815.SRRestregistreringsafgift ved leasingsselskabets salg af den leasede bil til leasingtageren indgår ikke i momsgrundlaget16-12-1016-12-10Momsgrundlag Bindende svar
SKM2010.814.LSRPligt til at betale A-skat i forbindelse med anvendelse af udenlandsk arbejdskraft16-12-1014-10-10Udenlandsk arbejdskraft + Indeholdelses- og registreringspligt Kendelse
SKM2010.813.LSRSkattepligtig indkomst - hævninger foretaget med udenlandske kreditkort16-12-1009-09-10Personlig indkomst Kendelse
SKM2010.812.LSRRette omkostningsbærer for advokat- og revisorudgifter afholdt ved køb af aktier16-12-1021-10-10Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2010.811.SRBeskatning af it-programmer16-12-1014-12-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.810.LSRHenstand - modregningsforbehold16-12-10 Afdragsordninger og henstand Afgørelse
SKM2010.809.LSRMomsfritagelse i forbindelse med salg af frokostmåltid til børnehave - bindende svar (SKM2010.284.SR)16-12-1029-09-10Momsfritagelse og -godtgørelse Kendelse
SKM2010.808.SRCykel og cykeltøj, der stilles til rådighed for en medarbejder i forbindelse med en sponsoraftale16-12-1014-12-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.807.SRMoms på grunde/byggegrunde, når kommunen køber/sælger16-12-1014-12-10Momspligt + Byggeri Bindende svar
SKM2010.806.SRSalg af byggegrund - Privatperson16-12-1014-12-10Byggeri + Momspligt Bindende svar
SKM2010.805.SRAnpartsselskab - vedtægtsændring - investeringsselskab - aktieavancebeskatningslovens § 1916-12-1014-12-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.804.SRSelskab, der udelukkende ejer aktier i et fondsmæglerselskab skal ikke anses for investeringsselskab.16-12-1016-11-10Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2010.803.SRTilbagebetaling af gaveafgift og annullering af ejendomsavance ved omstødelse af gaver fra et uskiftet bo14-12-1016-11-10Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2010.802.SKATVærdiansættelse for 2011 af visse personalegoder14-12-10 Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber SKAT-meddelelse
SKM2010.801.SKATLandbrug - vejledende fremstillingspriser for hjorte og pelsdyr for indkomståret 201014-12-10 Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber SKAT-meddelelse
SKM2010.800.SKATLandbrug - vejledende satser for normaludgift pr. kostdag og værdi af forbrug af egne produkter for indkomståret 201114-12-10 Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber SKAT-meddelelse
SKM2010.799.ØLRDet momsretlige hotelbegreb - momsfritaget udlejning - fast ejendom14-12-1001-11-10Momspligt Dom
SKM2010.798.BREkstraordinær genoptagelse - reaktionsfrist - begrundelse14-12-1029-10-10Personlig indkomst Dom
SKM2010.797.BRSelvstændig erhvervsvirksomhed eller lønmodtager14-12-1026-10-10Personlig indkomst Dom
SKM2010.796.SRVederlag for opgivelse af eventuelt krav på andel af salgssum anset for skattepligtigt.14-12-1016-11-10Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2010.795.LSRAnmodning om tilbagefordeling af erstatningsbeløb13-12-1014-09-10Indberetning, regulering og efterangivelse Kendelse
SKM2010.794.SRSkattepligtigt personalegode - motionspakke til samtlige medarbejdere13-12-1016-11-10Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2010.793.LSRGenoptagelse af ansættelse af fradrag i grundværdien for forbedringer13-12-1024-09-10Ejendomsvurdering Kendelse
SKM2010.792.LSRMomsregistrering af andelsboligforening - bindende svar13-12-1028-09-10Andet om moms Kendelse
SKM2010.791.LSRFradrag for tab på unoterede aktier13-12-1014-10-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Kendelse
SKM2010.790.LSRLempelse vedrørende lønindkomst optjent ved arbejde udført i Cameroun.13-12-1008-09-10Udenlandsk indkomst + Personlig indkomst Kendelse
SKM2010.789.LSROpgørelse af overskud af virksomhed13-12-1030-08-10Indberetning, regulering og efterangivelse Kendelse
SKM2010.788.LSRGymnasium - momspligt - elafgift - vandafgift13-12-1022-09-10Momsfritagelse og -godtgørelse Kendelse
SKM2010.787.LSRFradrag for tab på aktier - koncernforbundne selskaber - realitetsgrundsætningen13-12-1030-09-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Kendelse
SKM2010.786.BRDriftsomkostning - kursus - Alexanderteknik - violinist - underviser - komponist13-12-1002-11-10Personlig indkomst Dom
SKM2010.785.VLRGenoptagelse - ejendomsvurdering - nedslag i grundværdi10-12-1001-11-10Ejendomsvurdering Dom
SKM2010.784.VLRIndeholdelsespligt - A-skat m.v. - arbejdsudleje - forskellige kontrakter - polske håndværkere10-12-1022-06-10Indeholdelses- og registreringspligt + Udenlandsk arbejdskraft Dom
SKM2010.783.SRModregning af aktietab i avance på udloddende investeringsforeningsbeviser08-12-1016-11-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.782.SRGrænseoverskridende fusion og udlodningsbeskatning07-12-1016-11-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.781.LSRVurderingsankenævnets kompetence - ændring af råjordsværdien ved klage over nedslag i grundværdien06-12-1028-09-10Ejendomsvurdering Kendelse
SKM2010.780.LSRMultimediebeskatning - bindende svar06-12-1020-09-10Indkomstarter Kendelse
SKM2010.779.LSRInddrivelse - afdragsordning - mangelfuld begrundelse06-12-10 Afdragsordninger og henstand Afgørelse
SKM2010.778.VLRSkattefri befordringsgodtgørelse - hovedaktionær - fornøden kontrol - bevisbyrde06-12-1011-11-10Personlig indkomst Dom
SKM2010.777.BRErhvervsmæssig virksomhed - akupunkturbehandling og salg af urter - vurdering af rentabilitet02-12-1028-10-10Virksomheder Dom
SKM2010.776.ØLRFormalitetsmangler - indkomstforhøjelse - penge fra samlevers forretningsforbindelser02-12-1006-10-10Personlig indkomst Dom
SKM2010.775.BROmgørelse - acontoudlodning - værdipapirer - privatskiftet bo - kursværdifald02-12-1021-10-10Arv og gaver Dom
SKM2010.774.SRSkattemæssig behandling af konvertibelt gældsbrev med anfordringsvilkår01-12-1016-11-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2010.773.BRNegativt privatforbrug - skønsmæssig ansættelse - privat lån01-12-1015-10-10Andet om moms + Virksomheder Dom
SKM2010.772.SRGrænseoverskridende fusion og udlodningsbeskatning01-12-1021-09-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.771.SRForening - skattepligt efter fondsbeskatningsloven01-12-1024-11-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.770.LSRTonnagebeskatning - koncernforbundne selskaber01-12-1013-09-10Tonnageskat Kendelse
SKM2010.769.LSROmkostningsgodtgørelse i en sag vedrørende genoptagelse01-12-10 Når man vil klage Afgørelse
SKM2010.768.LSRSkattemæssig afskrivning på motorcykler, anvendt som udsmykning i virksomhed01-12-1020-05-10Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2010.767.LSRFradrag for forbedringer i grundværdien - forhøjelse hos vurderingsankenævnet01-12-1007-06-10Ejendomsvurdering Kendelse
SKM2010.766.SROPP - daginstitution01-12-1016-11-10Momspligt + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2010.765.SRSpaltningsdato for det indskydende selskab og de modtagende selskaber - henstandssaldo ved ophørsspaltning - handelsværdikravet og balancetilpasningskravet01-12-1016-11-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.764.SRIndsamlingskampagne01-12-1029-11-10Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2010.763.SROphævelse af aktieklasser - vedtægtsændring - økonomiske rettigheder01-12-1029-11-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2010.762.SKATBoafgift og gaveafgift af udenlandske ejendomme01-12-10 Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber SKAT-meddelelse
SKM2010.761.ØLRUdlæg i kontantbeløb - fundet på skyldner - formodningsreglen om beløbstilhør30-11-1022-11-10Udlæg Kendelse
SKM2010.760.ØLRGolfbane - fradrag tidsbegrænset lejemål - afskrivning på golfanlæg - forventet tvungen ophør af drift30-11-10 Fradrag og afskrivninger Forlig
SKM2010.759.ØLRTransport - overskydende skat - renter omfatttet30-11-1009-11-10Modregning og transport Dom
SKM2010.758.ØLRUdlæg i smykker - ejerforhold - forhåndsformodning30-11-1008-11-10Udlæg Kendelse
SKM2010.757.BRUdlæg i andelsbolig - gebyr for adkomsterklæring30-11-1028-10-10Udlæg Dom
SKM2010.756.VLRStraffesag - uregistreret importør - indførsel af øl vin og spiritus - videresalg - ikke pant og afgiftsberigtigede - overtrædelses af colalovgivningen30-11-1020-09-10Straf Dom
SKM2010.755.SRRette indkomstmodtager - resultatfordelingsaftale - løn/overskud29-11-1016-11-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.754.LSRAnmodning om ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurdering29-11-1020-04-10Ejendomsvurdering Kendelse
SKM2010.753.LSRBeskatning af fri bil - ejendomsfunktionær - momsfradrag - bindende svar29-11-1023-09-10Indkomstarter + Motorkøretøjer Kendelse
SKM2010.751.HRFremlæggelse - ensidigt indhentet juridisk responsum - udenlandsk ret - afhøring om juridiske spørgsmål29-11-1011-11-10Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Kendelse
SKM2010.750.SRRegistreringspligtige leasingkøretøjer - registreringsafgiftslovens § 3 b - afvisning af anmodning om bindende svar29-11-1016-11-10Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Bindende svar
SKM2010.749.SRSalg af anparter i ejendomsselskab25-11-1016-11-10Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2010.748.SKATForholdsmæssig registreringsafgift af leasingkøretøjer - styresignal25-11-1025-11-10Motor - Indregistrering og vægtafgift Styresignal
SKM2010.747.SRSkattepligtigt, afkald på indtægt til fordel for velgørende institution25-11-1024-11-10Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2010.746.SRLån fra andelsboligforening, ej reelt gældsforhold25-11-1016-11-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.745.SRSalg af fast ejendom, "gamle" bygninger23-11-1016-11-10Momspligt Bindende svar
SKM2010.744.SKATVærdiansættelse af forskellige skønsposter for erhvervsdrivende for indkomståret 201123-11-10 Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber SKAT-meddelelse
SKM2010.743.SRSalg af byggegrund er momsfritaget, når købsaftalen er bindende og indgås inden 1. januar 201123-11-1016-11-10Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2010.742.SRDer skal ikke moms på salg af en byggegrund, hvis den bindende aftale, om salget, er indgået inden den 1. januar 2011.23-11-1016-11-10Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2010.740.SKATRetningslinier for behandling af indsigelser over SKATs m.fl.s behandling af spørgsmål, som ikke er afgørelser22-11-10 Når man vil klage SKAT-meddelelse
SKM2010.739.SRVindmølleandele, opgørelsesmetode, principskifte19-11-1018-11-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.738.SRMomsmæssig behandling af omkostninger til opførelse af energibesparende foranstaltninger på tredjemands ejendom19-11-1018-11-10Fradrag Bindende svar
SKM2010.737.SRForæring af overskudsvarme uden afgiftsmæssige konsekvenser19-11-1018-11-10Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2010.736.SRBetinget salg af byggegrunde, overgangsregler18-11-1016-11-10Byggeri Bindende svar
SKM2010.735.SRStøbning af fundament, fælles fundament, overgangsregler18-11-1016-11-10Momspligt Bindende svar
SKM2010.733.SRSambeskatning og koncernforbindelse17-11-1017-11-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.732.SRDeltagelse i "projektet gravid på job" ikke skattepligtig for den gravide medarbejder17-11-1016-11-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.731.BRRegistreringsafgift - ibrugtagning af importeret køretøj17-11-1007-10-10Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2010.730.LSROmgørelse af privatretlig disposition17-11-1018-08-10Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2010.729.LSRIndeholdelsespligt af renteskat af renter udbetalt til moderselskab i Luxembourg17-11-1001-11-10Selskabsbeskatning + Udenlandsk indkomst Kendelse
SKM2010.728.LSRAnmodning om genoptagelse af skatteansættelse - næringsejendom eller anlægsejendom17-11-1012-10-10Når man ønsker en sag genoptaget Kendelse
SKM2010.727.SKATSkatteministeriets kommentar til SKM2010.396.HR - grænsehandel - beskatningssted17-11-10 Momspligt Kommentar
SKM2010.726.HRLønsumsafgift - fagforening - bestyrelsesformand - kasserer - udvalgsmedlemmer16-11-1012-10-10Lønsumsbegrebet Dom
SKM2010.725.BREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - rådighed over to ejendomme - arv16-11-1008-10-10Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2010.724.SKATRegulering af inddrivelsesbekendtgørelsens satser15-11-10 Afdragsordninger og henstand + Lønindeholdelse SKAT-meddelelse
SKM2010.723.ØLREjendomsavance - ekspropriation - salg til tredjemand - boligformål - ekspropriationsvilje - bevisbyrde12-11-1014-10-10Ekspropriation Dom
SKM2010.722.BRFradrag for driftstab - ukurante varer11-11-1013-10-10Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2010.721.ØLRAfvisning - stævning - ikke mødeberettiget11-11-1015-10-10Andet om moms Dom
SKM2010.720.SKATOphævelse af fradrag for forøgede leveomkostninger - Teknikerfradraget10-11-10 Fradrag og afskrivninger SKAT-meddelelse
SKM2010.719.SRRegistreringspligtige leasingkøretøjer - registreringsafgiftslovens § 3 b - afvisning af anmodning om bindende svar09-11-1020-10-10Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Bindende svar
SKM2010.718.ØLRAktieavancebeskatning - afnotering - tab på aktier - fradrag09-11-1015-10-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2010.717.VLRUdlæg i motorcykel - ejerforhold - rådigheden over motorcyklen - omlakering09-11-1002-11-10Udlæg Kendelse
SKM2010.716.BRFradrag - tab på løsørepantebrev - forgæves udlæg efter indkomstårets udløb08-11-1028-09-10Selskabsbeskatning Dom
SKM2010.715.SRKøbsoptioner til aktier, ydet af et selskab til fordel for et andet selskab08-11-1028-10-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2010.714.SRKøbsoptioner til aktier, der af en fars 100 pct.-ejede selskab gives til søns 100 pct.-ejede selskab.08-11-1028-10-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2010.713.BRInvesteringsprojekt - ejendomme i Skotland - investorrejse - driftsomkostning - afskrivning08-11-1005-10-10Ejendomme i udlandet + Afskrivninger og fradrag Dom
SKM2010.711.LSRInddrivelse - fastsættelse af afdragsordning05-11-10 Afdragsordninger og henstand Afgørelse
SKM2010.710.LSRHæftelse for manglende registreringsafgift05-11-10 Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2010.709.LSREftergivelse af ikke forfalden studiegæld05-11-10 Eftergivelse og gældssanering Afgørelse
SKM2010.708.SKATGæstestuderende - Fritagelse for beskatning af visse udenlandske studerendes underhold for indkomståret 201104-11-10 Udenlandsk indkomst SKAT-meddelelse
SKM2010.707.SKATNedslag i ejendomsværdiskatten - fransk og spansk skat på fast ejendom - Styresignal04-11-1004-11-10Ejendomsværdiskat + Ejendomme i udlandet Styresignal
SKM2010.706.BRSkønsmæssig ansættelse - usandsynligt lavt privatforbrug - usikkerhed om gældsposter - lempeligt skøn04-11-1004-10-10Personlig indkomst Dom
SKM2010.705.ØLREnergiafgifter - fjernvarmeværk03-11-1021-09-10Energi og kuldioxid Dom
SKM2010.704.SRMultimediebeskatning, PC med adgang via en VPN-løsning02-11-1019-10-10Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2010.703.SRPensionsbeskatning, undtagelse fra loft over ratepensioner02-11-1019-10-10Pensionsafkastbeskatning (PAL) Bindende svar
SKM2010.702.SRPersonalegoder, tandforsikring, kontantlønsnedgang02-11-1019-10-10Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2010.701.SRKontrakt - entreprise eller arbejdsudleje02-11-1019-10-10Virksomheder Bindende svar
SKM2010.700.LSRAktindsigt - SKATs kontrolvirksomhed02-11-10 Når man ønsker aktindsigt Afgørelse
SKM2010.699.LSRSikkerhedsstillelse som betingelse for fortsat registrering af selskab02-11-10 Kreditbegrænsning, sikkerhedsstillelse samt inddragelse af registrering og bevillinger Afgørelse
SKM2010.698.LSRHenstand under klagebehandling - krav om sikkerhedsstillelse - registreringsafgift - teknisk insolvens02-11-10 Afdragsordninger og henstand Afgørelse
SKM2010.697.SRBetingelser deltagelse i fleksible lønpakker01-11-1019-10-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.696.SRSkattepligt, ansat af den franske stat - ophævet dobbeltbeskatningsoverenskomst01-11-1019-10-10Udenlandsk indkomst Bindende svar
SKM2010.695.ØLRStraffesag - grov skattesvig - grov momsunddragelse - unddragelse af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag - forsætlig skatteunddragelse29-10-1023-06-10Straf Dom
SKM2010.694.BROmstødelse - betaling til SKAT27-10-1001-06-10Betalingsstandsning og konkurs Dom
SKM2010.693.SRDonation til hjælpeorganisation - reklameudgift27-10-1019-10-10Afskrivninger og fradrag Bindende svar
SKM2010.692.SRAndelsboligforening - solcelleanlæg - nettoordning - skattepligt.27-10-1019-10-10Afskrivninger og fradrag Bindende svar
SKM2010.691.SRRette indkomstmodtager og hovedaktionærforhold27-10-1019-10-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.690.SRDansk virksomhed med dansk hjemmeside, som har lager i Tyskland (tysk momsregistrering), kan sælge træpiller til danske og evt. tyske kunder, med tysk moms, da kunderne selv sørger for transport af varerne27-10-1019-09-10Handel med udlandet og betalingspligtige personer Bindende svar
SKM2010.689.SRPersonalegoder, fri avis / tidsskrift26-10-1019-10-10Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2010.688.SRSambeskatning og koncernforbindelse26-10-1020-10-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.687.SRKoncernforbindelse - sambeskatning26-10-1020-10-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.686.SROverførsel af pension under udbetaling25-10-1021-09-10Pensionsafkastbeskatning (PAL) Bindende svar
SKM2010.685.SRVurderingstidspunkt - optioner omfattet af ligningslovens § 7 H25-10-1021-09-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.683.SRPersonalegoder, uddannelse, kontantlønsnedgang25-10-1019-10-10Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2010.682.SRPersonalegoder, motionsmaskiner/massagemaskiner til rådighed.25-10-1019-10-10Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2010.681.LSRTilhørsforhold - social sikring - Danmark eller Sverige25-10-1013-09-10Personlig indkomst Kendelse
SKM2010.680.LSRInddrivelse - modregning i negativt momstilsvar - indsigelse mod kravets eksistens25-10-10 Modregning og transport Afgørelse
SKM2010.679.LSROpgørelse af anskaffelsestidspunkt for aktieoptioner - tegningsretter eller køberetter25-10-1022-06-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Kendelse
SKM2010.678.LSRMomsfradrag af udgifter til forberedende undersøgelser til etablering af en golfbane25-10-1003-09-10Fradrag Kendelse
SKM2010.677.SRSambeskatning - bestemmende indflydelse - vetoret25-10-1019-10-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.676.SRGyllebehandlingsanlæg - afskrivning25-10-1019-10-10Virksomheder Bindende svar
SKM2010.675.BRGave - overdragelse aktier - trust i USA - familierelationer - adskillelse givers formue22-10-1028-09-10Arv og gaver Dom
SKM2010.674.BRFradrag - reklameudgifter - repræsentation - sponsering lystfiskerforening - interessefællesskab22-10-1023-09-10Selskabsbeskatning + Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2010.673.SRFaktureringstidspunkt anset for leveringstidspunkt ved administration af fast ejendom22-10-1019-10-10Byggeri Bindende svar
SKM2010.672.VLREjendomsvurdering - benyttelseskode - større herregård - landbrug - hotel og restaurationsvirksomhed21-10-1012-10-10Ejendomsvurdering Dom
SKM2010.671.BRFritagelse - betaling af renter - betalingsfrist tidligere overskredet21-10-1029-09-10Erindring og rykker + Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelse + Rettigheder og pligter - ved indberetning eller betaling Dom
SKM2010.670.VLREkstraordinær skatteansættelse - maskeret udlodning - følge af ansættelse andet år - reaktionsfrist21-10-1005-10-10Selskabsbeskatning Dom
SKM2010.669.ØLRFradrag - driftsomkostninger - købmandsvarer til restauration - dokumentation21-10-1027-09-10Virksomheder + Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2010.668.SRBygning - lejet grund - overdragelse21-10-1019-10-10Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2010.667.SRSkatteankenævnets afgørelse ikke anset for åbenbart ulovlig20-10-10 Ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2010.666.SRGrænsehandelskoncept - salg via internet fra Tyskland20-10-1020-10-10Momspligt Bindende svar
SKM2010.665.SRSundhedsfaglig rådgivning20-10-1019-10-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.664.SRLejlighed - forældrekøb - ikke omfattet af parcelhusreglen20-10-1020-10-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.663.ØLRMomstilgodehavende - udbetaling - berettiget forventning - erstatningsansvar20-10-1024-09-10Andet om moms Dom
SKM2010.662.SRSalg af byggegrund, bindende købsaftale, overgangsregler20-10-1019-10-10Momspligt + Byggeri Bindende svar
SKM2010.661.SRBilleasing - fordeling af det samlede vederlag på henholdsvis brændstofadministration og leasingydelse20-10-1020-10-10Momsgrundlag Bindende svar
SKM2010.660.LSRFradrag for sagkyndig bistand vedrørende etablering af et kommanditselskab19-10-1007-09-10Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2010.659.LSRForældelse af skattekrav - aftale om berostillelse af inddrivelse - forfaldstidspunkt19-10-1028-05-10Forældelse Kendelse
SKM2010.658.LSROmkostningsgodtgørelse - ansatte i selskab19-10-10 Når man vil klage Afgørelse
SKM2010.657.LSROmkostningsgodtgørelse - udgifter til sagkyndig bistand19-10-10 Når man vil klage Afgørelse
SKM2010.656.BRMomsfradrag autodrift og fællesomkostninger - fradrag elafgift - ingen omsætning19-10-1010-09-10Fradrag Dom
SKM2010.655.ØLRMoms - omvendt betalingspligt - leje af udenlandsk arbejdskraft19-10-1022-09-10Handel med udlandet og betalingspligtige personer Dom
SKM2010.654.SRKvalifikation af amerikansk enhed - LLC18-10-1021-09-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.652.VLRStraffesag - udeholdte skattepligtige renter - bank i Tyskland18-10-1009-07-10Straf Dom
SKM2010.651.ØLRKonkursbegæring nægtet fremmet - konkursbetingelserne opfyldt18-10-1015-04-10Betalingsstandsning og konkurs Kendelse
SKM2010.650.VLRStraffedom - udeholdt omsætning - to virksomhedsindehavere - alternativ behandling - underordnet rolle i virksomhed - lang sagsbehandlingstid15-10-1021-06-10Straf Dom
SKM2010.649.VLRFradrag - driftstab - datterselskab15-10-1021-09-10Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2010.648.BRMaskeret udlodning - opførelse af huse - samlever14-10-1023-09-10Personlig indkomst Dom
SKM2010.647.ØLRAfskrivning bygning - kursusvirksomhed - pengeinstitut - intern undervisning14-10-1021-09-10Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2010.646.SRGrænsehandel, mulighed for transport13-10-1021-09-10Handel med udlandet og betalingspligtige personer Bindende svar
SKM2010.645.SRSundhedtest, Gentest, Forebyggelse13-10-1021-09-10Handel med udlandet og betalingspligtige personer Bindende svar
SKM2010.644.SRMomsfritaget selvstændig gruppe af virksomheder13-10-1021-09-10Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2010.643.LSRFradrag for advokat- og revisoromkostninger - avance ved salg af aktier mellem koncernforbundne selskaber12-10-1015-06-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2010.642.LSRInddrivelse - lønindeholdelse - betalingsevne12-10-10 Lønindeholdelse Afgørelse
SKM2010.641.LSRInddrivelse - modregning i overskydende skat for restskat for sambeskattet selskab12-10-10 Modregning og transport Afgørelse
SKM2010.640.LSRModregning i erstatning fra politiet for gæld vedrørende tidligere virksomhed12-10-10 Modregning og transport Afgørelse
SKM2010.639.SRMomspligt ved Plejecaféers salg af mad og drikke til pårørende, gæster og ikke visiterede personer11-10-1021-09-10Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2010.638.SKATSKMmeddelelse om afskæring af TastSelv (Karantæneordningen)11-10-10 Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + TastSelv og andre IT-løsninger for skat SKAT-meddelelse
SKM2010.637.SKATDen momsmæssige behandling af tilgift og lignende salgsfremmende foranstaltninger - SKAT-meddelelse08-10-10 Momspligt SKAT-meddelelse
SKM2010.635.SRTonnagebeskatning08-10-1007-10-10Tonnageskat Bindende svar
SKM2010.634.BRDomstolsprøvelse - administrativ rekurs ikke udnyttet - lønindeholdelse - underliggende skatte- og afgiftskrav07-10-1009-09-10Når man vil klage + Lønindeholdelse Dom
SKM2010.633.ØLREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - tilbageflytning tidligere bopæl07-10-1006-09-10Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2010.632.SRSupplerende optioner05-10-1021-09-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.631.SRMellemholdingreglen - A/ B-aktier05-10-1021-09-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.630.LSROpgørelse af gæld til det offentlige - afvisning05-10-10 Udlæg Afgørelse
SKM2010.629.LSRFritagelse for renter og procenttillæg på restskat05-10-10 Renter og gebyrer Afgørelse
SKM2010.628.LSRFritagelse for betaling af renter og rykkergebyr05-10-10 Renter og gebyrer Afgørelse
SKM2010.627.LSRUdsættelse med betaling af studielån og SU-lån05-10-10 Afdragsordninger og henstand Afgørelse
SKM2010.626.VLRArbejdsudleje - dobbeltbeskatning - Danmark Holland - indeholdelse af A-skat05-10-1031-08-10Udenlandsk arbejdskraft Dom
SKM2010.625.SRKorrektion af bindende svar SKM2009.223.SR vedr. spaltningsdatoen ved udspaltning til ikke-koncernselskaber05-10-10 Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2010.624.SRKorrektion af bindende svar SKM2009.58.SR og SKM2008.692.SR.05-10-10 Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2010.623.VLRMaskeret udbytte - hovedanpartshaver - udeholdt omsætning - samlever direktør og daglig leder05-10-1009-09-10Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2010.621.HREU-handel - levering af varer - overdragelse af råderetten - fradragsret30-09-1005-07-10Handel med udlandet og betalingspligtige personer Dom
SKM2010.620.SRForskerskat - dansk arbejdsgiver30-09-1021-09-10Udenlandsk arbejdskraft Bindende svar
SKM2010.619.VLRPrincipskifte - kursgevinstloven30-09-1005-08-10Selskabsbeskatning + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2010.618.SRPersonalegoder, Sundhedsforsikring30-09-1021-09-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.617.SRInvesteringsselskab - Medarbejdere ansatte i en koncern30-09-1021-09-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2010.616.LSRFastsættelse af fradrag i grundværdien for grundforbedringer30-09-1009-07-10Ejendomsvurdering Kendelse
SKM2010.615.LSROmkostningsgodtgørelse - medholdsvurdering30-09-10 Når man vil klage Afgørelse
SKM2010.614.SRSkattepligtsforhold for forbrugerejet amba - overdragelse af aktier fra Kommune til amba30-09-1021-09-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.613.LSRSkattefritagelse efter ejendomsavancebeskatningslovens § 11 - bindende svar (SKM2007.68.SR)30-09-1008-04-09Ekspropriation Kendelse
SKM2010.612.LSRArbejdsudleje - indeholdelsespligt af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag30-09-1007-06-10Udenlandsk arbejdskraft Kendelse
SKM2010.611.SRVærdiansættelse og indgangsværdi for porteføljeaktier30-09-1021-09-10Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2010.610.SRKommanditselskab - overskudsdeling uafhængigt af ejerandele - virksomhedsordning - rette indkomstmodtager - afvisning.29-09-1021-09-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.609.SRAndelsforening - strukturændringer - kooperationsbeskatning29-09-1021-09-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.608.SRVarelager - nedskrivning for ukurans - donation af tøj til velgørende organisation - reklameudgifter29-09-1021-09-10Fradrag Bindende svar
SKM2010.607.ØLRRentefiksering - lån til selskab28-09-1008-09-10Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2010.606.SRAktiebaseret bonusprogram - beskatningstidspunkt28-09-1021-09-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.605.SRSalg af lejlighed i Polen28-09-1021-09-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.604.SRBeskatning af elbil til rådighed28-09-1021-09-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.603.VLRLandsskatterettens genoptagelse - nye oplysninger28-09-1025-08-10Virksomheder Dom
SKM2010.602.LSRAfvisning af klage28-09-10 Når man vil klage Afgørelse
SKM2010.601.LSRModregning i børnefamilieydelse for daginstitutionsrestance28-09-10 Modregning og transport + Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigt Afgørelse
SKM2010.600.BRAfvisning28-09-1016-08-10Øl, vin og spiritus + Momsgrundlag Dom
SKM2010.599.BRVidneafhøring28-09-1012-08-10Virksomheder Kendelse
SKM2010.598.SRPersonalegoder, Office-licens28-09-1021-09-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.597.SRMultimediebeskatning, nødvendigt for arbejdet at mobil tages med hjem28-09-1021-09-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.596.SRPersonalegoder, multimediebeskatning28-09-1021-09-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.595.SRVedtægtsændring - ombytning af A-aktier med B-aktier28-09-1024-08-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.594.SRMultimediebeskatning, PDA uden telefoni28-09-1021-09-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.593.SRBeskatning af elbil til rådighed27-09-1021-09-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.592.SRMultimediebeskatning, software anset som sædvanligt tilbehør27-09-1021-09-10Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2010.591.SRArbejdsudleje/entreprise27-09-1021-09-10Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2010.590.SRReelt ejerskab til ejendom i Tyrkiet27-09-1021-09-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.589.SRSuccession i fysioterapivirksomhed27-09-1021-09-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.588.LSRAktindsigt27-09-10 Når man ønsker aktindsigt Afgørelse
SKM2010.587.LSRTilbagekaldelse af delvis eftergivelse af gæld27-09-10 Eftergivelse og gældssanering Afgørelse
SKM2010.586.LSRLønindeholdelse - anmodning om udbetaling af for meget indeholdt løn27-09-10 Lønindeholdelse Afgørelse
SKM2010.585.SRSalg af software via iTunes ikke momspligtig i Danmark27-09-1021-09-10Personlig indkomst + Virksomheder + Momspligt Bindende svar
SKM2010.584.SRSelvejende institutions aktiviteter ikke momsfri27-09-1021-09-10Momsfritagelse og -godtgørelse + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Virksomheder Bindende svar
SKM2010.583.SRSkattemæssig kvalificering af vagtlægekoncept27-09-1021-09-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.582.SRLivsforsikringer - lønnedgang27-09-1021-09-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.581.SRBeskatning af måltider, serveret for sygeplejersker og læger på deres nattevagt27-09-1021-09-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.580.SRBeskatning af måltider, serveret for ansatte i daginstitutioner27-09-1021-09-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.579.BRSkønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug - lån fra mor og mindreårige børn27-09-1025-08-10Personlig indkomst Dom
SKM2010.578.SRFrihed for beskatning ved Operations Dagsværk - anerkendelse af fradrag for de til formålet udbetalte beløb27-09-10 Personlig indkomst Afgørelse
SKM2010.577.ØLRLevering af varer - til andre EU-lande - manglende dokumentation27-09-1025-06-10Handel med udlandet og betalingspligtige personer Dom
SKM2010.576.SRSkattefri omdannelse af forening til aktieselskab24-09-1021-09-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.575.BRFri bil - specialindrettet - pickup - mandskabsvogn - tilsmudset24-09-1025-08-10Personlig indkomst Dom
SKM2010.574.SREjendomsavance - erstatning - lov om fremme af vedvarende energi23-09-1024-08-10Afskrivninger og fradrag Bindende svar
SKM2010.573.SKATArbejdsgiverbetalt avis i forbindelse med kontantlønsnedgang - Præcisering af Ligningsvejledningen23-09-10 Personlig indkomst SKAT-meddelelse
SKM2010.572.LSRFastsættelse af afgiftspligtig værdi af motorkøretøj23-09-1027-07-10Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Kendelse
SKM2010.571.VLRFiskefartøj - salg - disponibel kapacitet - kvalifikation - driftsmiddel21-09-1016-08-10Personlig indkomst Dom
SKM2010.570.BRSkattepligtig indkomst - selskab - indsættelse på bankkonto - deponering21-09-1016-08-10Selskabsbeskatning Dom
SKM2010.569.VLRLønindeholdelse - ændring i lovgrundlag - retsvirkning allerede indgåede aftaler21-09-1031-05-10Lønindeholdelse Dom
SKM2010.568.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Beregningsgrundlag for ejendomsværdiskat20-09-10 Ejendomsvurdering + Ejendomsværdiskat Afgørelse
SKM2010.567.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Beregningsgrundlag for ejendomsværdiskat20-09-10 Ejendomsvurdering + Ejendomsværdiskat Afgørelse
SKM2010.566.BRAfvisning - stævning - ikke mødeberettiget20-09-1009-07-10Andet om moms Kendelse
SKM2010.565.BREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - tilbageflytning tidligere bopæl20-09-1017-08-10Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2010.564.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Beregningsgrundlag for ejendomsværdiskat20-09-10 Ejendomsvurdering + Ejendomsværdiskat Afgørelse
SKM2010.563.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Beregningsgrundlag for ejendomsværdiskat20-09-10 Ejendomsvurdering + Ejendomsværdiskat Afgørelse
SKM2010.562.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Beregningsgrundlag for ejendomsværdiskat20-09-10 Ejendomsvurdering + Ejendomsværdiskat Afgørelse
SKM2010.561.LSRRenteberegning af tilbagebetaling af moms16-09-10 Momsgrundlag + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse Afgørelse
SKM2010.560.LSRAnmodning om opsættende virkning af klage til Folketingets Ombudsmand16-09-10 Afdragsordninger og henstand Afgørelse
SKM2010.559.LSRBetalingsevnevurdering - fastsættelse af afdrag på gæld vedrørende en tidligere virksomhed16-09-10 Afdragsordninger og henstand Afgørelse
SKM2010.558.LSRFritagelse for betaling af renter16-09-10 Renter og gebyrer Afgørelse
SKM2010.557.BRRegistreringsafgift - tysk registreret - benyttet i Danmark14-09-1008-07-10Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2010.556.VLRSelvangivelsespligt - antenneforening - ikke udelukkende almennyttigt formål13-09-1017-08-10Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Selskabsbeskatning Dom
SKM2010.555.ØLREjendomsavancer - maskeret udlodning - rette indkomstmodtager13-09-1002-08-10Personlig indkomst + Selskabsbeskatning Dom
SKM2010.554.SRStandardkontrakt - entreprise eller arbejdsudleje13-09-1024-08-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.553.HRTransfersummer - driftsindtægt eller formueindtægt - fodboldklub10-09-1003-09-10Selskabsbeskatning + Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2010.552.BREkstraordinær skatteansættelse - grov uagtsomhed - rettidig varsling10-09-1016-08-10Personlig indkomst + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2010.551.HREkstraordinær genoptagelse - fristoverskridelse - periode bosat i udlandet - særlige omstændigheder09-09-1031-08-10Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Dom
SKM2010.550.BRDriftsomkostning - udgifter til management fee - spansk søsterselskab - nyt påkendelsespunkt09-09-1026-08-10Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2010.549.HRScenekunstner - skattefradrag - scenetøj - hår og make-up09-09-1019-08-10Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2010.548.SRTilladelse og afslag vedrørende ansøgning om fritagelse for CFC-beskatning07-09-10 Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2010.547.BRFormalitetsmangler - aktindsigt - notatpligt - straffeprocessuelle regler - væsentlighedskriterie - indkomstforhøjelse - fradrag fremmed arbejde07-09-1008-07-10Virksomheder + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Dom
SKM2010.546.SRPersonalegoder, fri bolig, kontantlønnedgang, sæsonarbejdere, rejseregler06-09-1024-08-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.545.SRSpørgeskemaundersøgelse, lodtrækning, tilfældighedsprincip, gevinstafgift06-09-1024-08-10Spil, lotteri, gevinster og væddemål Bindende svar
SKM2010.544.SRGrundværdiprocent for skove ved vurderingen pr. 1. oktober 201006-09-10 Ejendomsskat + Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2010.543.SRIndførelse af dækningsafgift i 2011 - Dækningsafgiftspligtig forskelsværdi06-09-10 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2010.542.SRRetserhvervelse samt beskatning ved til- og fraflytning med optioner og betingede aktier tildelt i ansættelsesforhold06-09-1024-08-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.541.LSRHæftelse for manglende betaling af registreringsafgift03-09-10 Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2010.540.LSRAktindsigt03-09-10 Når man ønsker aktindsigt Afgørelse
SKM2010.539.LSRVideresalg af brugte personbiler fra Tyskland - bindende svar03-06-1003-06-10Motorkøretøjer + Momsfritagelse og -godtgørelse Kendelse
SKM2010.538.SRMellemholdingreglen, ABL § 4, stk. 3, nr. 3.03-09-1024-08-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.537.LSRAnmodning om aktindsigt - investeringsforening - indeholdelse af udbytteskat03-09-10 Når man ønsker aktindsigt Afgørelse
SKM2010.536.SRVærdiansættelse fri bolig direktør03-09-1024-08-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.535.SRStandardkontrakt - entreprise eller arbejdsudleje03-09-1024-08-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.534.SRFakturering af gebyr i tilknytning til benzinkort er momsfrit02-09-1024-08-10Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2010.533.SRUnderleverandør af tandlægeydelser og andre dentalydelser - momsfritaget transaktion.02-09-1024-08-10Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2010.532.SRYdelser, udført af autoriseret klinisk diætist, opfyldte betingelserne for momsfritagelse02-09-1024-08-10Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2010.531.SRTonnageskat og strategisk og forretningsmæssigt drevet fra Danmark31-08-1024-08-10Tonnageskat + Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.530.SRHospice - to selvejendende institutioner ejendom og drift - henlæggelse til almennyttigt formål31-08-1024-08-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.528.SRPersonalegoder, multimedier, kontantlønsnedgang. sæsonarbejdere31-08-1024-08-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.527.SRPersonalegoder, rabatkortordning31-08-1024-08-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.526.SRPersonalegoder, uddannelse, kontantlønsnedgang31-08-1024-08-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.525.BRFri sommerbolig - hovedaktionær - formodningsregel - rådighedsbegrebet - udlejning gennem bureau31-08-1003-08-10Personlig indkomst Dom
SKM2010.524.VLRStraksfradrag - beregningsgrundlag - samlet bygningskompleks eller selvstændige bygninger - SPF produktion30-08-1001-07-10Personlig indkomst Dom
SKM2010.523.SRParcelhusreglen, lejlighed anvendt som bolig nr. 2 i forbindelse med arbejde30-08-1024-08-10Ejendomsavancebeskatning + Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.522.SRSkattefri grænseoverskridende fusion og fraflytterbeskatning27-08-1024-08-10Personlig indkomst + Fradrag og afskrivninger + Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.521.SRSkattefri sundhedsundersøgelse27-08-1024-08-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.520.SRSkattemæssig kvalificering af familierådgivning og familieterapi27-08-1024-08-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.518.SRSkattefri kørselsgodtgørelse27-08-1024-08-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.517.SRBoligen anset for stillet til rådighed af spørgers anpartsselskab27-08-1024-08-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.516.SRGenerationsskifte - uafhængige parter - A/B-aktier27-08-1024-08-10Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2010.515.SRJulegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte27-08-1024-08-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.514.SRModregning af nettotabskonto i fremtidige gevinster på porteføljeaktier27-08-1024-08-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.513.SRSkatteankenævns afgørelse om værdiansættelse af fast ejendom ikke åbenbart ulovlig27-08-10 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2010.512.SRMoms - salg af virtuelle penge27-08-1024-08-10Momspligt Bindende svar
SKM2010.511.ØLRDriftsomkostning - etableringsudgift - forgæves afholdte udgifter - ingeniør og arkitektbistand27-08-1001-07-10Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2010.510.VLREjendomsavance - ekspropriation - areal til torv - frivilligt salg - ekspropriationsvilje - bevisbyrde27-08-1019-07-10Ekspropriation Dom
SKM2010.509.BRSkønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug - privat lån - dokumentation - bevisbyrde27-08-1029-06-10Virksomheder Dom
SKM2010.508.BRFradrag - udlejningsejendom - vedligeholdelse - forbedringer23-08-1001-07-10Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2010.505.SKATMoms - selvstændige grupper af personer - genoptagelse - styresignal20-08-1020-08-10Momsfritagelse og -godtgørelse Styresignal
SKM2010.504.BRTilbagebetaling - råstofafgift - cement - afvisning19-08-1013-08-10Miljøafgifter Dom
SKM2010.503.LSRArbejdslegater modtaget fra Statens Kunstfond - skattepligtig indkomst19-08-1001-06-10Personlig indkomst Kendelse
SKM2010.502.LSRYdelser som Bachterapeut - momspligt - bindende svar19-08-1018-03-10Momsfritagelse og -godtgørelse + Momspligt Kendelse
SKM2010.501.LSRGodtgørelse af tinglysningsafgift19-08-1014-12-09Tinglysningsafgift Kendelse
SKM2010.500.BRPrivat gældsbrev - ven i Dubai - manglende dokumentation19-08-1009-07-10Personlig indkomst Dom
SKM2010.498.BRFradrag driftsomkostninger - fakturaer ikke stilet til virksomhed - dokumentationskrav - bevisbyrde - rette indkomstmodtager18-08-1016-06-10Virksomheder Dom
SKM2010.497.SKATRenten efter pensionsafkastbeskatningslovens § 21 for indkomståret 201118-08-10 Pensionsafkastbeskatning (PAL) + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten SKAT-meddelelse
SKM2010.496.BREjendomsavance - erhvervs- og beboelsesejendom - 2 eller 3 lejligheder - bolig for ejeren - loft 3. sal18-08-1029-07-10Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2010.495.BRBefordringsgodtgørelse - efterfølgende fremlagt kørselsregnskab - fri helårsbolig - fri jagtret18-08-1002-06-10Personlig indkomst Dom
SKM2010.494.BREkstraordinær genoptagelse - lønsumsafgiftstilsvar18-08-1008-06-10Opgørelse, angivelse og betaling Dom
SKM2010.493.BREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - kortere ophold hos forældre18-08-1021-05-10Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2010.492.VLRStutteri - ikke drevet erhvervsmæssigt - fradrag - underskud17-08-1030-06-10Virksomheder Dom
SKM2010.491.BRReglerne om småsager - skattesager17-08-1010-08-10Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Kendelse
SKM2010.490.BRMoms - fradrag - ombygning - svømmebassin17-08-1008-07-10Fradrag Dom
SKM2010.489.LSRBeskatning af medarbejdere, der giver afkald på løn med henblik på at yde bidrag til velgørende formål16-08-1009-06-10Indkomstarter Kendelse
SKM2010.488.BRSkønsmæssig forhøjelse - indkomst - moms - kørelærer16-08-1002-07-10Personlig indkomst + Andet om moms Dom
SKM2010.487.LSRBeskatning af salg af ejendom16-08-1016-06-10Salg Kendelse
SKM2010.486.LSRDobbeltbeskatning - midtpunkt for livsinteresser16-08-1014-04-10Udenlandsk indkomst Kendelse
SKM2010.485.BREjendomsavance - parcelhusreglen - anpartslejlighed - beboelse i ejerperiode - hurtigt indledte salgsbestræbelser16-08-1010-06-10Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2010.484.BRSikkerhed - sagsomkostninger16-08-1012-07-10Personlig indkomst Kendelse
SKM2010.483.BRFikseret lejeindtægt16-08-1002-07-10Selskabsbeskatning Dom
SKM2010.482.BRForening - erhvervsmæssig virksomhed16-08-1030-06-10Selskabsbeskatning Dom
SKM2010.481.BRVirksomhedsomdannelse - samtlige aktiver og passiver - skattepligtig - goodwill - dispensation13-08-1023-06-10Personlig indkomst Dom
SKM2010.480.ØLRSkønsmæssig forhøjelse - straffedom - skatteunddragelse13-08-1002-07-10Personlig indkomst Dom
SKM2010.479.SRBeskatningstidspunkt, ændring af bonus12-08-1025-05-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.478.BROverskridelse - tidsfrist - sagsanlæg - genoptagelse12-08-1008-07-10Personlig indkomst Dom
SKM2010.477.BROverdragelse - ejendom - tidspunkt - underpris - interesseforbundne12-08-1008-07-10Selskabsbeskatning + Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2010.476.SRTinglysningsafgift - pensionskassers overdragelse af ejendomme til helejede ejendomsselskaber12-08-1022-06-10Tinglysningsafgift Bindende svar
SKM2010.475.LSROmberegning af registreringsafgift som følge af lovændring11-08-1021-05-10Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Kendelse
SKM2010.474.ØLRAktieavance - værdiansættelse af aktier pr. 19. maj 199311-08-1025-06-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2010.473.LSRAnmodning om ændring af skatteansættelse11-08-1031-05-10Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2010.472.LSRMomsfritagelse for en golfklubs ydelser11-08-1003-06-10Momsfritagelse og -godtgørelse Kendelse
SKM2010.471.BRAktieavance - anskaffelsessum - overkursen ved kapitalindskud11-08-1011-06-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2010.470.BRMaskeret udlodning - tvangsopløsning af selskab - overtagelse af driftsmidler - fuldt vederlag11-08-1008-06-10Selskabsbeskatning Dom
SKM2010.469.SRBeskatning af personalegoder, løbe-motionsprogram samt foredrag11-08-1025-05-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.468.SRMedarbejderaktieordning - salgsret og bankgaranti - værdiansættelse09-08-1022-06-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2010.467.SRUdlodning - gaver til fond29-07-1027-04-10Selskabsbeskatning + Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.466.SRBeskatning, ejerlejlighed udlejet som hotellejlighed29-07-1027-04-10Momspligt + Ejendomsværdiskat Bindende svar
SKM2010.465.LSRLeveringssted - afhentning af varer i Tyskland22-07-1027-08-09Momsgrundlag + Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelse Kendelse
SKM2010.464.LSRRettigheder til olie- og gasfelter i USA - afskrivning22-07-1018-05-10Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2010.463.LSREfteropkrævning af moms vedrørende forhøjelse af klagers momstilsvar for udstedte kreditnotaer22-07-1011-05-10Momsgrundlag + Fradrag + Momspligt Kendelse
SKM2010.462.ØLRSyn og skøn - begæring - ikke taget til følge - retlig vurdering21-07-1002-07-10Virksomheder Kendelse
SKM2010.461.ØLRAffaldsafgift - restfraktion fra bygningsaffald21-07-1030-06-10Miljøafgifter Dom
SKM2010.460.VLRIndeholdelsespligt - polske håndværkere - arbejdsudleje eller entrepriseaftaler - hæftelse - forsømmelighed - momspligt20-07-1006-07-10Arbejdsgiverens særlige pligter + Indeholdelses- og registreringspligt + Momspligt Dom
SKM2010.459.ØLRArv eller gave - udbetaling fra engelsk trust20-07-1011-06-10Arv og gaver Dom
SKM2010.458.VLRAdvokat og revisorudgifter - periodisering - forundersøgelse - køb af aktieselskab - rette omkostningsbærer19-07-1010-06-10Selskabsbeskatning Dom
SKM2010.457.BRSkønsmæssig ansættelse - privatforbrugsopgørelse - stiftelse af selskaber - indskud malerier16-07-1028-06-10Personlig indkomst Dom
SKM2010.456.ØLRSelskabsskatteforhold - driftsomkostninger - rette indkomstmodtager16-07-1023-06-10Selskabsbeskatning + Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2010.455.VLRAfkald på forpagtningsindtægt16-07-1028-06-10Selskabsbeskatning + Transfer pricing Dom
SKM2010.454.ØLRLogbog - pålæg14-07-1025-06-10Arbejdsgiverkontrol Dom
SKM2010.453.ØLRMaskeret udlodning - udenlandsk ret - ugyldighed - nullitet13-07-1022-06-10Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2010.452.BRMaskeret udlodning - udeholdt omsætning - hovedanpartshaver - ejerandel13-07-1011-03-10Personlig indkomst + Selskabsbeskatning Dom
SKM2010.451.ØLREkstraordinær genoptagelse - underkendelse hidtidig praksis - grundlag arbejdsmarkedsbidrag - erhvervsudygtighedsforsikring - selvstændig erhvervsdrivende12-07-1018-06-10Virksomheder Dom
SKM2010.450.HRHotel- og restaurationsdrift - urigtige momsangivelser - korrektion af fakturaer - afgørelsens gyldighed12-07-1011-05-10Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse Dom
SKM2010.449.ØLRKursgevinstloven - realisationsprincippet - renteswaps09-07-1027-05-10Selskabsbeskatning + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2010.448.SRDatterselskabsaktier - ejerandel af aktiekapital08-07-1022-06-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.443.LSRDødsbos mulighed for skattefri omdannelse af personligt ejede virksomheder til et ApS - bindende svar (SKM2010.30.SR)06-07-1012-05-10Virksomheder Kendelse
SKM2010.442.LSRHenstand med betaling af skatter og afgifter - klage til Skatteankenævnet og Landsskatteretten - klageren og dennes selskaber under konkurs06-07-10 Afdragsordninger og henstand Afgørelse
SKM2010.441.LSRSkattefrihed af personalegoder - svømmehal og motionsfaciliteter - bindende svar06-07-1014-04-10Indkomstarter Kendelse
SKM2010.440.LSROverførsel af aktietab - skattefri fusion - bindende svar (SKM2009.420.SR)06-07-1011-05-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Kendelse
SKM2010.439.LSRLeveringssted - sambeskatning06-07-1024-03-10Momsgrundlag + Handel med udlandet og betalingspligtige personer Kendelse
SKM2010.438.LSRFradragsret af udgifter til renovering af bygning, der anvendes til momsfritagne maleriudstillinger06-07-1029-04-10Byggeri + Fradrag Kendelse
SKM2010.437.SRMedarbejderaktionærer - tilbagesalg til udstedende selskab06-07-1022-06-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2010.436.SKATKapitalafkastsatsen for 201006-07-10 Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten SKAT-meddelelse
SKM2010.435.ØLRStraffesag - konsulenthonorar - manglende selvangivelse og momsangivelse - skattemæssige underskud - ændret strafudmåling02-07-1009-11-09Straf Dom
SKM2010.434.ØLRStraffesag - registreringsafgift - ombygning af varevogn til personvogn02-07-1003-09-09Straf Dom
SKM2010.433.HRUdgifter til plantning af juletræer02-07-1025-06-10Virksomheder Dom
SKM2010.432.SRMomspligt - forening med momspligtigt hovedformål01-07-1025-05-10Momspligt Bindende svar
SKM2010.431.SROmdannelse til partnerselskab - medarbejderobligationer - rette indkomstmodtager01-07-1022-06-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.430.SRMoms - godtgørelse af forgæves afholdte omkostninger ifm ejendomshandel01-07-1022-06-10Momspligt Bindende svar
SKM2010.429.SRLeasing af køretøj fra leasingvirksomhed til virksomhedsejer01-07-1022-06-10Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Bindende svar
SKM2010.428.SRÆndring af aktieoptioner - betingede aktier01-07-1027-04-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.427.BRGenoptagelse - ikke udnyttelse af administrative klagesystem - periodisering - forsikringssum01-07-1019-05-10Når man ønsker en sag genoptaget + Virksomheder Dom
SKM2010.426.SRKantine - kontantlønnedgang - momspligt01-07-1022-06-10Momspligt Bindende svar
SKM2010.425.ØLRSpilleautomater - nedslag i afgift - almenvelgørende formål - opgørelse30-06-1023-04-10Spil, lotteri, gevinster og væddemål Dom
SKM2010.424.SRMultimediebeskatning, mobiltelefon med internetadgang30-06-1022-06-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.423.SRVærdi af adgangen til deltagelse i en igangværende erhvervsvirksomhed med udlejning af fast ejendom30-06-1022-06-10Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2010.422.SRSkattemæssig indgangsværdi for porteføljeaktier - værdiansættelse29-06-1022-06-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.421.SRMedarbejderaktieordning - aktieklasser - rettigheder29-06-1027-04-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.420.SRSkolebefordring, befordringsgodtgørelse til forældre29-06-1022-06-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.419.LSRFradrag for afholdte udgifter til forbedringer i grundværdien - nedslag i grundværdien for afholdte udgifter til ekstrafundering29-06-1029-04-10Ejendomsvurdering Kendelse
SKM2010.418.SRMultimediebeskatning, montørers bærbare PC´er29-06-1022-06-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.417.SRMultimediebeskatning af ordblinde medarbejderes IT-rygsæk29-06-1022-06-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.416.LSRSkattepligt af beløb, som en forsikringstager modtager fra en forsikringsmægler i forbindelse med tegning af kapitalforsikring - bindende svar (SKM2009.406.SR)29-06-1016-02-10Personlig indkomst + Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2010.415.LSRBeskatning af værdi af fri bolig29-06-1029-04-10Personlig indkomst Kendelse
SKM2010.414.LSRTilbagebetaling af betalt lønsumafgift vedrørende overskud og løn til medarbejdere i Danmark i forbindelse med aktiviteter med leveringssted uden for Danmark29-06-1012-04-10Undtagelser og fritagelse for lønsumsafgift Kendelse
SKM2010.413.LSRSkattepligt af værdi af fri helårsbolig - indflydelse på egen aflønningsform - forskerløn.29-06-1029-04-10Personlig indkomst Kendelse
SKM2010.412.SRVandret fusion, værdiansættelse29-06-1022-06-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.411.SRBeskatning af personalegoder29-06-1022-06-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.410.SRMellemholdingreglen - primær funktion - reel økonomisk virksomhed28-06-1022-06-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.409.SRMultimediebeskatning, selvstændig fra egen bopæl28-06-1022-06-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.406.SKATListe over anerkendte flyselskaber28-06-10 Momsfritagelse og -godtgørelse SKAT-meddelelse
SKM2010.405.VLRSlutrengøring af udlejede sommerhuse28-06-1004-06-10Momspligt Dom
SKM2010.404.ØLRIndkomstbegrebet28-06-1005-05-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2010.403.SRPersonalegoder, fri avis og multimedier25-06-1022-06-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.402.SRPersonalegoder, erhvervsudygtighedsforsikring25-06-1022-06-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.401.BRBogudgivelser - led i forskningsarbejde - fradrag omkostninger - varelager25-06-1023-04-10Fradrag og afskrivninger + Virksomheder Dom
SKM2010.400.BRRette indkomstmodtager - ekstraordinær genoptagelse - frifindende straffedom - reaktionsfrist - nyt påkendelsespunkt25-06-1025-05-10Selskabsbeskatning Dom
SKM2010.399.VLRStraffesag - udeholdt omsætning - skat og moms - to hold fakturaer - virksomhedsdrift efter afmeldelse25-06-1002-10-07Straf Dom
SKM2010.398.SRPersonalegoder, sundhedsordninger, sundhedskurser25-06-1022-06-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.397.SRMultimediebeskatning, flere computere, kontantlønsnedgang25-06-1022-06-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.396.HRGrænsehandel - beskatningssted25-06-1021-06-10Momspligt Dom
SKM2010.395.SRVærdiansættelse binomialmodel - ligningslovens § 7 H24-06-1023-03-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.394.SRMellemholdingselskab - økonomisk virksomhed24-06-1025-05-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.392.LSRRegistreringsafgiftslovens overensstemmelse med EU-retten24-06-10 Motor - Indregistrering og vægtafgift Afgørelse
SKM2010.391.SRBeskatning af fonde, fradrag for uddelinger, forskerpris, hæderspris, almennyttige formål24-06-1025-05-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.390.SRRådgivning og finansiering af vækstvirksomheder momsfritaget som finansielle aktiviteter24-06-1024-06-10Fradrag + Momspligt + Lønsumsafgiftspligt og registrering Bindende svar
SKM2010.389.LSREfteropkrævning af moms vedrørende salg til danske kunder, hvor varerne afhentedes af kunderne i Tyskland24-06-1014-04-10Handel med udlandet og betalingspligtige personer Kendelse
SKM2010.388.SRTilskud til friluftsliv - fradrag efter nettoprincippet24-06-1022-06-10Personlig indkomst + Virksomheder Bindende svar
SKM2010.387.SRVelgørende forenings aktiviteter fritaget for moms24-06-1022-06-10Momspligt Bindende svar
SKM2010.386.ØLRUdlæg i kontantbeholdning - ejerforhold24-06-1018-05-10Udlæg Kendelse
SKM2010.385.ØLRPantefogedudlæg - prøvelse24-06-1012-05-10Udlæg Kendelse
SKM2010.384.BRSkønsmæssig ansættelse af indkomst og momstilsvar - private lån24-06-1017-05-10Momsgrundlag + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Virksomheder Dom
SKM2010.383.ØLRFri helårsbolig - huslejetilskud - befordringsgodtgørelse - fast månedlig beløb - ekstraordinær ansættelse - groft uagtsomt eller forsætligt-24-06-1027-04-10Personlig indkomst Dom
SKM2010.382.VLRMoms - begrebet "med gevinst for øje" - delregistrering - opgørelse af fradragsret23-06-1012-05-10Momsgrundlag Dom
SKM2010.381.SRMoms - tabsfradrag for fordringer på forsvundne debitorer22-06-1022-06-10Momsgrundlag Bindende svar
SKM2010.380.SRMoms - tabsfradrag på fordringer efter en konkret vurdering22-06-1022-06-10Momsgrundlag Bindende svar
SKM2010.378.SRSpildevandsforsyning kan ikke overdrages til forbrugerejet selskab uden skattemæssige konsekvenser i 201022-06-1025-05-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.377.SRCFC-indkomst - lejeindtægt og indtægt fra salg af fast ejendom22-06-1025-05-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.375.HRSyn og skøn - bilag til skønsmand22-06-1015-06-10Ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2010.374.SREkspropriation - 400 kV højspændingsledning21-06-1025-05-10Ekspropriation Bindende svar
SKM2010.373.SRBitransaktioner vedrørende passiv kapitalanbringelse/finansielle ydelser holdt uden for momsfradragsretten21-06-1025-05-10Fradrag Bindende svar
SKM2010.372.SRBeskatning af arbejdsgiverbetalt avis21-06-1025-05-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.371.VLRUdlejning ejendom - slægtning - lejefiksering - skyggebudgets beskaffenhed - syn og skøn17-06-1010-05-10Udleje og bortforpagtning Dom
SKM2010.370.SRTonnagebeskatning, strategisk og forretningsmæssigt drift17-06-1025-05-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.369.BRMaskeret udbytte - udbetaling fra forsikringsselskab - tøjindkøb15-06-1012-05-10Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomst Dom
SKM2010.368.VLRMoms - skrotning af biler - miljøbehandling14-06-1012-05-10Momsgrundlag Dom
SKM2010.367.ØLRFond - driftsomkostninger14-06-1018-05-10Selskabsbeskatning Dom
SKM2010.366.SRSælger ikke direkte eller indirekte involveret i transporten i momslovens forstand14-06-1025-05-10Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Momsgrundlag Bindende svar
SKM2010.365.SRUdlejning af olietanke anset som udlejning af fast ejendom i momslovens forstand.14-06-1025-05-10Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2010.364.SRPensionskasseordning - begrænset og ubegrænset dækning - én ordning11-06-1025-05-10Pensionsafkastbeskatning (PAL) Bindende svar
SKM2010.363.ØLREkstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder - nyt påkendelsespunkt11-06-1007-05-10Når man ønsker en sag genoptaget Dom
SKM2010.362.BRFormalitetsmangler - indkomstforhøjelse - penge fra samlevers forretningsforbindelser10-06-1014-04-10Personlig indkomst Dom
SKM2010.361.SRMellemholdingselskab10-06-1025-05-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.360.BROmkostningsgodtgørelse - erstatning - rette sagsøgte09-06-1022-04-10Når man vil klage Dom
SKM2010.359.BRForhøjelse af moms og skattepligtig indkomst08-06-1006-05-10Momsgrundlag + Virksomheder Dom
SKM2010.358.SRAktieavancebeskatningsloven § 4A, reel økonomisk virksomhed07-06-1027-04-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.357.SROmdannelse af spildevandsforsyning til A/S07-06-1025-05-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.356.SRFlytning af ledelsens sæde og henstandskonto07-06-1025-05-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.355.SRMultimediebeskatning, SIM-kort stillet til rådighed af arbejdsgiveren07-06-1025-05-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.354.SRInvesteringsselskab, Mutual Fund, Cayman Islands07-06-1025-05-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2010.353.SRKapitalafkastordning for aktier og anparter07-06-1025-05-10Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Bindende svar
SKM2010.352.SRUdenlandsk datterselskab og filial af dansk forsikringsselskab fritaget for CFC-beskatning07-06-10 Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2010.351.BROrdinær genoptagelse - vurdering nye oplysninger - maskeret udlodning - nyt påkendelsespunkt04-06-1010-03-10Når man ønsker en sag genoptaget Dom
SKM2010.350.ØLRMaskeret udbytte - import af vin - udtaget til egen nytte04-06-1011-05-10Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomst Dom
SKM2010.349.SRKøberetsaftale mellem fraseparerede ægtefæller03-06-1025-05-10Ekspropriation Bindende svar
SKM2010.348.SRProvision for egne køb i shopping system anset som rabat, provision for andres køb efter konceptet multi level marketing strategi anset som skattepligtigt honorar for hvervning af andre kunder.03-06-1025-05-10Selskabsbeskatning + Momsfritagelse og -godtgørelse + Momsgrundlag Bindende svar
SKM2010.347.SRForenings uddeling af evt. overskud til velgørende formål medfører ikke momsfritagelse03-06-1025-05-10Momspligt Bindende svar
SKM2010.346.HRPensionsafkastbeskatning - livrenter - skattenedslag - ophørsår31-05-1006-05-10Pensionsafkastbeskatning (PAL) Dom
SKM2010.345.VLRKantinemoms - bruttotrækordning - ordinær/ekstraordinær genoptagelse31-05-1025-03-10Momsgrundlag + Personlig indkomst Dom
SKM2010.344.SKATFejl i Indeholdelsesvejledningen om medregning af miljøtillægget ved opgørelsen af den skattepligtige værdi af fri bil28-05-10 Personlig indkomst SKAT-meddelelse
SKM2010.343.SRAktieavancebeskatning børsintroduktion udenlandsk koncern28-05-1025-05-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.342.VLRStraffesag - fiktiv fraflytning - dobbeltdomicil - hovedanpartshaver - dokumentfalsk - udenlandsk indregistreret bil - lang behandlingstid27-05-1009-12-09Straf Dom
SKM2010.341.SRMomspligt, brystforstørrelse, behandling27-05-1025-05-10Momspligt Bindende svar
SKM2010.340.SREjendomsavance kan ikke genanbringes i vindmøller -vindmøller er ikke fast ejendom iht. ejendomsavancebeskatningsloven27-05-1027-04-10Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2010.339.SREjendomsavance kan ikke genanbringes i vindmøller - vindmøller er ikke fast ejendom iht. ejendomsavancebeskatningsloven27-05-1027-04-10Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2010.338.SRMellemholdingreglen - reel økonomisk virksomhed26-05-1027-04-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.337.VLROrdinær genoptagelse - vurdering nye oplysninger - skønsmæssig ansættelse - betydning af straffedom26-05-1005-05-10Når man ønsker en sag genoptaget + Virksomheder + Fradrag Dom
SKM2010.336.BRAfvisning26-05-1005-05-10Udenlandsk arbejdskraft Dom
SKM2010.335.ØLRUdlæg - indestående - sameje26-05-1008-04-10Udlæg Kendelse
SKM2010.334.SKATFastsættelse af ejendomsværdiskattegrundlaget for ejendomme beliggende i udlandet for indkomståret 200925-05-10 Ejendomsværdiskat SKAT-meddelelse
SKM2010.333.BRMomspligt administrationsydelser - betalingspligt konsulentydelser - fradragsret fællesomkostninger21-05-1015-04-10Handel med udlandet og betalingspligtige personer Dom
SKM2010.332.BREkstraordinær ansættelse - udeholdt indtægt fra selskab - beskatning hos direktør - reaktionsfrist - konsekvensændring ægtefælle - partshøring21-05-1003-05-10Personlig indkomst Dom
SKM2010.331.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Beregningsgrundlag for ejendomsværdiskat20-05-10 Ejendomsvurdering + Ejendomsværdiskat Afgørelse
SKM2010.330.BRFritagelse - betaling af renter20-05-1025-03-10Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelse + Erindring og rykker Dom
SKM2010.329.SRFradrag for udlodninger til lokale almennyttige foreninger17-05-1027-04-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.328.SRVærdiansættelse fri bolig direktør17-05-1027-04-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.327.VLRStraffesag - uregistreret virksomhed - virksomheden tvangsafmeldt - manglende bogføring - ikke opbevaret bilag17-05-1004-05-09Straf Kendelse
SKM2010.326.VLRByggemoms - egen eller fremmed regning - andelsboligprojekter17-05-1020-04-10Byggeri Dom
SKM2010.325.SRGaver til fond og skattepligt17-05-1027-04-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.324.SKATDen skattemæssige behandling af tab på aktier, der har været optaget til handel på et reguleret marked - f.eks. tab på bankaktier17-05-10 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder SKAT-meddelelse
SKM2010.323.SRParcelhusreglen, lejlighed anvendt som bolig nr. 2 i forbindelse med arbejde17-05-1027-04-10Ejendomsavancebeskatning + Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.322.SRFonde og foreninger17-05-1023-03-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Selskabsbeskatning + Ejendomme i udlandet + Afskrivninger og fradrag Bindende svar
SKM2010.321.BRModregning i krav på godtgørelse af registreringsafgift ved eksport17-05-1025-03-10Modregning og transport Dom
SKM2010.320.SRSkattefri omstrukturering og udbytte - overgangsregler17-05-1027-04-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.319.SKATRetssagsvejledning12-05-10 Anden information vedrørende interne forhold + Politikker og retningslinier SKAT-meddelelse
SKM2010.318.SRBegrænset skattepligt12-05-1023-02-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.317.VLRStraffesag - udskiftning af stelnummer - betaling af registreringsafgift - 3 biler10-05-1011-12-08Straf Dom
SKM2010.316.SRETF fond - klassificering - investeringsselskab07-05-1027-04-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2010.315.BRSkønsmæssig ansættelse - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag - privatforbrugsopgørelse - usikkerhed om gældsposter07-05-1016-04-10Virksomheder Dom
SKM2010.314.BRFradrag for renteudgifter - ikke betalte - betryggende sikkerhed - syn og skøn07-05-1012-04-10Virksomheder + Erhvervsejendomme + Udleje og bortforpagtning + Afskrivninger og fradrag Dom
SKM2010.313.SRVindmølle - overdragelse og udstykning af jordlod - afståelsessum - genanbringelse af avance06-05-1027-04-10Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2010.312.BRFradrag - afskrivning - campingvogn - erhvervsmæssig anvendelse06-05-1026-04-10Fradrag og afskrivninger + Virksomheder Dom
SKM2010.311.SRElselskabs salg af vindmølle medfører ophørsbeskatning ved overgang til foreningsbeskatning06-05-1027-04-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.310.SRMultimediebeskatning af telefonabonnement gennem arbejdsgiver06-05-1027-04-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.309.SRMultimediebeskatning, deltagelse i projekt vedrørende velfærdsteknologier06-05-1027-04-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.308.SRMultimediebeskatning, teknikeres bærbare PC06-05-1027-04-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.307.BRSkatteproces - søgsmålsfrist domstolen - fristoverskridelse06-05-1026-04-10Når man vil klage Dom
SKM2010.306.BREkstraordinær skatteansættelse - maskeret udlodning - følge af ansættelse andet år - reaktionsfrist06-05-1021-04-10Selskabsbeskatning Dom
SKM2010.305.VLRRetspleje - domstolsprøvelse - syn og skøn - supplerende beviser - førelse af sagkyndige vidner06-05-1020-04-10Virksomheder Kendelse
SKM2010.304.ØLRSpiritussalg i Danmark - svenske momsregistrerede virksomheder - ledsagedokumenter til spiritusvarer06-05-1019-03-10Øl, vin og spiritus Dom
SKM2010.303.SRAftale om gæld - samlet ordning05-05-1023-03-10Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Bindende svar
SKM2010.302.BRMomstilgodehavende - udbetaling - berettiget forventning - erstatningsansvar05-05-1013-04-10Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelse + Modregning og transport Dom
SKM2010.301.BRUdlejning ejendom søsterselskab - tilskudsbeskatning selskab - fra hovedaktionær - genoptagelsesfrist kontrolleret transaktion05-05-1007-04-10Selskabsbeskatning + Erhvervsejendomme + Udleje og bortforpagtning Dom
SKM2010.300.VLRFradrag - hensættelser til serviceforpligtelser05-05-1025-03-10Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2010.299.VLRStraffesag - uregistreret virksomhed - nægtede udført arbejdet05-05-1027-08-09Straf Dom
SKM2010.298.SRMomspligt ved levering af fast ejendom - ny bygning - flere boligenheder på samme matrikelnummer04-05-1027-04-10Byggeri + Momspligt Bindende svar
SKM2010.297.SRMomspligt ved levering af fast ejendom - ny bygning, når støbning af fundament er påbegyndt04-05-1027-04-10Momsgrundlag + Byggeri Bindende svar
SKM2010.296.SRIkke åbenbart ulovlig afgørelse04-05-10 Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Personlig indkomst Afgørelse
SKM2010.295.SRPersonalegoder, multimediebeskatning, forening04-05-1027-04-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.294.SRPersonalegoder, multimediebeskatning04-05-1027-04-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.293.ØLRAktieoptioner - differenceafregning03-05-1022-03-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2010.292.BRSkønsmæssig ansættelse - hovedanpartshaver - udeholdt omsætning i selskab - yderligere løn03-05-1020-04-10Personlig indkomst Dom
SKM2010.291.BREjendomsavance- ekspropriation - frivillig aftale - boligformål -ekspropriationsrealitet03-05-1016-04-10Ejendomsavancebeskatning + Ekspropriation Dom
SKM2010.290.VLRGaveafgift - værdiansættelse af anparter03-05-1024-03-10Arv og gaver Dom
SKM2010.289.SRInvesteringsselskab - kollektiv investering - selskabets formål og virke03-05-1015-12-09Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.288.SRGenerationsskiftemodel - forlods udbytteret - overdragelse - anparter - interesseforbundne parter29-04-1027-04-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2010.287.SROphørspension29-04-1029-04-10Pensionsafkastbeskatning (PAL) Bindende svar
SKM2010.286.LSRAnmodning om ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurdering29-04-1012-03-10Om kommunikation og information samt kampagner + Ejendomsvurdering Kendelse
SKM2010.285.LSRTilsidesættelse af aftalt overdragelsessum ved salg af ejerlejlighed fra selskab til eneanpartshaver og fastsættelse af handelsværdi29-04-1012-03-10Ejendomsvurdering Kendelse
SKM2010.284.SRCateringvirksomheds salg af frokostmåltider til en børnehave er momspligtigt29-04-1027-04-10Momspligt Bindende svar
SKM2010.283.SREngangsprovision for henholdsvis indgåelse og opsigelse af låneaftale29-04-1027-04-10Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2010.282.SRFrokostordning, der tilbydes firmaer, der ikke selv har kantinedrift28-04-1027-04-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.281.ØLRBeskatning renteindtægt - konto med flere ejere - mindreårige børn - aktindsigt27-04-1013-04-10Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2010.280.ØLRBeskatning renteindtægter - konto med flere ejere - mindreårige børn - beskatning renter korrigeret refusionsopgørelse - aktindsigt27-04-1013-04-10Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2010.279.BRUdeholdte indtægter - fradrag diverse driftsomkostninger - udlejning til massageklinik - drift af handelsvirksomhed27-04-1024-03-10Virksomheder Dom
SKM2010.278.ØLRFradrag for renteudgifter - familieforhold - usædvanlige vilkår - bevisbyrde for gæld27-04-1012-04-10Virksomheder Dom
SKM2010.277.BRVirksomhedsordningen - ophørsbeskatning - regnskabskrav ikke opfyldt23-04-1030-03-10Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Dom
SKM2010.276.BRBoafgift - afgiftsfritagelse - fond - almennyttig - gravstedsvedligeholdelse23-04-1026-03-10Selskabsbeskatning Dom
SKM2010.275.LSROmkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand i forbindelse med klage til Landsskatteretten22-04-10 Om kommunikation og information samt kampagner Afgørelse
SKM2010.274.LSRBeskatning af erstatning for manglende overholdelse af aktiekøbsaftale - bindende svar (SKM2009.64.SR)22-04-1026-02-10Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2010.273.SRMultimediebeskatning, særligt programmel, vagtfunktioner20-04-1023-03-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.272.SRStruktureret obligation - fremmed valuta19-04-1023-03-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.271.LSRGenoptagelse af ansættelse af fradrag for forbedringer - yderligere fradrag for udgifter til eksternt vejanlæg19-04-1016-03-10Ejendomsvurdering Kendelse
SKM2010.270.LSRSambeskatning - konsolidering16-04-1023-03-10Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2010.269.BRUdlæg - bankkonto - 2 kontohavere16-04-1005-03-10Udlæg Kendelse
SKM2010.268.LSRIndeholdelse af udbytteskat vedrørende udbytte til udenlandsk moderselskab16-04-1003-03-10Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2010.267.VLREjendomsavance - parcelhusreglen - sommerhus - benyttelse i ejerperiode - stor udlejningsintensitet16-04-1013-04-10Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2010.266.SRTidsubegrænset aktielån - aktierne ikke videresolgt15-04-1026-01-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.265.ØLREjendomsavance - parcelhusreglen - salg helårsbolig - anvendt som fritidsbolig - kort udlejning beboelse15-04-1030-03-10Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2010.264.BRGodtgørelse - registreringsafgift15-04-1002-03-10Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2010.263.SRAktieavancebeskatningsloven § 4A, reel økonomisk virksomhed14-04-1023-03-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.262.SRMultimediebeskatning, særligt programmel14-04-1023-03-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.261.SRMedarbejderaktieordning - ligningsloven § 7H14-04-1023-03-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.260.BRDriftsomkostning - fradrag - påstået tyveri - spilleautomater - mangelfuld kontrol14-04-1022-03-10Fradrag og afskrivninger + Spil, lotteri, gevinster og væddemål Dom
SKM2010.259.BRAktieavance - anskaffelsessum - retserhvervelsestidspunkt - udskudt leveringstidspunkt13-04-1026-03-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2010.258.BRSkønsmæssig ansættelse - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag - konkrete forhøjelsespunkter - fradrag repræsentationsudgifter12-04-1004-03-10Virksomheder Dom
SKM2010.257.SRBegrænset skattepligt08-04-1023-03-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.256.SRArbejdsudleje eller entreprise08-04-1023-03-10Virksomheder + Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.255.SRArbejdsudleje eller entreprise08-04-1023-03-10Virksomheder + Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.254.SRArbejdsudleje eller entreprise08-04-1023-03-10Virksomheder + Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.253.SROverdragelse af rettighed ifølge lejekontrakt08-04-1023-03-10Virksomheder + Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.252.ØLRAfgrænsning af lønindkomst - indkomst selvstændig virksomhed - fradragsberettigede vedligeholdelsesudgifter - fast ejendom08-04-1012-03-10Virksomheder Dom
SKM2010.251.SKATKursfastsættelse af private pantebreve og kontantomregning af overdragelsessummer - styresignal07-04-1007-04-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Afdragsordninger og henstand Styresignal
SKM2010.250.BRDriftsomkostning - tab ved bedrageri - fungerende regnskabschef - kontrolrutiner07-04-1017-03-10Virksomheder + Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2010.249.ØLREjendomsavance - parcelhusreglen - sommerhus nr. 2 - benyttelse i ejerperioden - stor udlejningsintensitet07-04-1017-03-10Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2010.248.VLREjendomsavance - anskaffelsessum - minkfarm - pristalsregulering - benyttelseskode07-04-1012-03-10Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2010.247.BRSkønsmæssig ansættelse - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag - værtshus - opgørelse via lageroptælling07-04-1003-03-10Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse Dom
SKM2010.246.BRMoms - fradrag for tab - forpagtningsafgift07-04-1012-02-10Momsgrundlag Dom
SKM2010.245.BRGenoptagelse - omgørelse06-04-1010-03-10Virksomheder + Selskabsbeskatning Dom
SKM2010.244.SRArbejdstager er skattepligtig af markedsprisen af en mobiltelefon der købes billigt som led i en abonnement, som arbejdsgiveren tegner06-04-1025-08-09Virksomheder Bindende svar
SKM2010.243.SRBeskatningstidspunkt - kontant bonus06-04-1023-03-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.242.LSRAnsættelse af den skattemæssige overdragelsessum for en ejerlejlighed ved overdragelse til datter06-04-1026-02-10Ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2010.241.SRUdleje af arbejdskraft udgør ikke fast driftssted i Kina06-04-1023-03-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.240.SRKildeskat på renter skal ikke indeholdes06-04-1023-03-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.239.LSRPålæg om lønindeholdelse for gæld vedrørende skat og gebyr06-04-10 Lønindeholdelse Afgørelse
SKM2010.238.LSRGenoptagelse af skatteansættelse06-04-1026-02-10Indberetning, regulering og efterangivelse + Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigt Kendelse
SKM2010.237.LSRSkattefri grenspaltning06-04-1020-01-10Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2010.236.LSRRefusion af råstofafgift06-04-1006-01-10Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og te Kendelse
SKM2010.235.LSRBeskatning af vederlag ved udnyttelsen af aktiekøberetter06-04-1001-03-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomst Kendelse
SKM2010.234.SRPersonalegoder finansieret via kontantlønsnedgang06-04-1023-03-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.233.SRGave fra privatperson til fond06-04-1023-03-10Personlig indkomst + Arv og gaver Bindende svar
SKM2010.232.SRMultimediebeskatning, tjenesterejser06-04-1023-03-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.231.SRMultimediebeskatning, kommunalbestyrelsesmedlemmer06-04-1023-03-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.230.SRMultimediebeskatning, tjenesterejser, afstand06-04-1023-03-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.229.SRVindmøller - erstatning - nabo - lov om fremme af vedvarende energi06-04-1029-03-10Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2010.228.SKATMoms - Rejsebureauvirksomhed - Formidling i andens navn - Genoptagelse og ændring af praksis - styresignal29-03-1029-03-10Momsfritagelse og -godtgørelse + Momspligt Styresignal
SKM2010.227.SRFørtidspension - overenskomstaftale - piloter29-03-1023-03-10Pensionsafkastbeskatning (PAL) Bindende svar
SKM2010.226.SREtablering af fast driftssted i Danmark - genbeskatning af underskud29-03-1023-03-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.225.SRGenanbragt ejendomsavance - Ekspropriation29-03-1023-03-10Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2010.224.SRVæsentligt beskadiget ejendom29-03-1023-03-10Ejendomsavancebeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2010.223.SRSkattefrie omstruktureringer og efterfølgende salg af anparter26-03-1023-03-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.222.SROmdannelse af vandværk fra forening til A.m.b.a.25-03-1023-03-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.221.SRPolitisk bevægelse er lønsumsafgiftspligtig25-03-1023-03-10Lønsumsafgiftspligt og registrering Bindende svar
SKM2010.220.SKATOphævelse af SD-cirkulære - begrænset skattepligtige artister25-03-10 Personlig indkomst + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber SKAT-meddelelse
SKM2010.219.SRSelvstændigt erhvervsdrivende/lønmodtager - leverance af massageydelser fra underleverandører var momsfritaget24-03-1023-02-10Virksomheder + Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2010.218.SRSundhedsaftale - sammensat ydelse, delvis momspligtig24-03-1023-03-10Momsgrundlag + Momspligt Bindende svar
SKM2010.217.LSROpgørelse af ejendomsavance ved salg af jordstykke24-03-1016-02-10Ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2010.216.SRGrænsehandel med træpiller24-03-1023-03-10Momspligt Bindende svar
SKM2010.215.LSRBeregning af tinglysningsafgift24-03-1008-01-10Tinglysningsafgift Kendelse
SKM2010.214.LSRMomsfritagelse af aktiviteter af almen interesse24-03-1016-02-10Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelse Kendelse
SKM2010.213.LSRFradrag for udgifter til erstatninger og omkostninger i forbindelse med selskabstømmersager24-03-1017-12-09Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2010.212.SKATListe over anerkendte flyselskaber23-03-10 Momsfritagelse og -godtgørelse SKAT-meddelelse
SKM2010.211.SRFondsstiftelse23-03-1026-01-10Udenlandsk indkomst + Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.210.SRSkattefri aktieombytning og efterfølgende konkurs eller kapitalnedsættelse22-03-1023-02-10Personlig indkomst + Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2010.209.SRSambeskatning og koncernforbindelse16-03-1023-02-10Personlig indkomst + Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2010.208.SRTonnageskatteordningen og erhvervelse af nyt skib16-03-1023-02-10Personlig indkomst + Fradrag og afskrivninger + Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.207.SRBegrænset skattepligt16-03-1026-01-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.206.SRSkattefri omdannelse af A.m.b.A til et aktieselskab16-03-1023-02-10Personlig indkomst + Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2010.205.SRRetserhvervelsestidspunkt for aktier tildelt i ansættelsesforhold16-03-1026-01-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.204.SRTegningsoptioner - bedømmelse af grænserne i ligningslovens § 7H, stk. 2, nr. 216-03-1026-01-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.203.DEPSkatteministeriets kommentar til henvendelse fra FSR vedrørende lov nr. 525 af 12. juni 2009 (L 202)15-03-10 Selskabsbeskatning Kommentar
SKM2010.202.BRSkønsmæssig ansættelse - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag - privatforbrugsopgørelse - fradrag driftsomkostninger15-03-1019-01-10Virksomheder Dom
SKM2010.201.BRSkønsmæssig ansættelse - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag - privatforbrugsopgørelse - fradrag driftsomkostninger15-03-1019-01-10Virksomheder Dom
SKM2010.200.VLRStraffesag - vikarbureau - udeholdt omsætning - opgjort udfra bankkontoudtog - sort løn- 2 fakturanummerrækker12-03-1017-02-10Straf Dom
SKM2010.199.ØLRFormidling af finansiering - salg af aktier - låneformidlingshonorarer11-03-1002-03-10Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2010.198.BRModregning - restskat - biblioteksafgift09-03-1022-02-10Modregning og transport + Rettigheder og pligter - ved indberetning eller betaling + Udlæg Dom
SKM2010.197.BRDeltidslandbrug - fradrag for underskud - omlægning af driften - nye aktiviteter - syn og skøn09-03-1019-02-10Virksomheder + Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2010.196.BRFradragsret - maskeret udlodning09-03-1023-02-10Fradrag og afskrivninger + Selskabsbeskatning Dom
SKM2010.195.BREjendomsavance - næring - bygge og ejendomsselskaber09-03-1019-02-10Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2010.194.ØLRFradragsret for erstatninger - selskabets revisionsmæssige bistand - "selskabstømmersager"09-03-1016-02-10Fradrag og afskrivninger + Selskabsbeskatning Dom
SKM2010.193.SRModregning af nettokurstab i avance på udloddende investeringsforeningsbeviser08-03-1023-02-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.192.LSRArealoverførsel - opgørelse af 10.000 kr.s tillæg07-03-1015-02-10Ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2010.191.LSRLønindeholdelse i udbetalinger fra erhvervsudygtighedsforsikring07-03-10 Lønindeholdelse Afgørelse
SKM2010.190.LSRForeningers skattepligt efter selskabsskatteloven og fondsbeskatningsloven07-03-1010-02-10Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2010.189.LSRFradrag for tab på indretning af lejede lokaler ved afståelse til uafhængige parter07-03-1019-01-10Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2010.188.LSRIndeholdelsespligt af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag - arbejdsudleje eller entreprise - udenlandsk arbejdskraft07-03-1008-01-10Indeholdelses- og registreringspligt + Særligt for arbejdsmarkedsbidrag + Udenlandsk arbejdskraft Kendelse
SKM2010.187.LSRSelvejende institution ikke længere omfattet af fondsloven - efterbeskatning af hensættelser07-03-1017-12-09Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2010.186.LSRMomsregistrering - skoles udlejning af springhal07-03-1004-02-10Momspligt Kendelse
SKM2010.185.LSRTilbagebetaling af aconto- og udbytteskatter07-03-1014-01-10Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2010.184.SRMultimediebeskatning, Pc, telefon, mobil internetforbindelse04-03-1023-02-10Personlig indkomst + Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2010.183.SRArbejdsgiverbetalt befordring, befordringsfradrag og fradrag for kost og logi04-03-1023-02-10Personlig indkomst + Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2010.182.SRSkattefri rejsegodtgørelse, rejsereglerne04-03-1026-01-10Personlig indkomst + Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2010.181.SRMultimediebeskatning, Pc, arbejdsgivers kontrol af multimedier04-03-1023-02-10Personlig indkomst + Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2010.180.SRMultimediebeskatning, arbejdsmobil til rådighed, opdeling af regning i privat og erhverv04-03-1023-02-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.179.SRMultimediebeskatning, mobilt bredbåndsabonnement med alarmsystem04-03-1023-02-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.178.SRMultimediebeskatning, Pc, telefon, mobil internetforbindelse04-03-1023-02-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.177.ØLRRejse og kursusudgifter - udland - medarbejdende ægtefælles deltagelse04-03-1011-02-10Virksomheder + Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2010.176.BRForrentning af renter - nedsættelse af skatteansættelse04-03-1015-02-10Selskabsbeskatning Dom
SKM2010.175.SRFraflytterskat på anparter - udlån04-03-1023-02-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2010.174.HRPersonalegoder - fri kost - indberetningspligt - tidsbegrænset ansættelse - fast arbejdssted04-03-1013-01-10Indeholdelses- og registreringspligt + Arbejdsgiverens særlige pligter Dom
SKM2010.172.BRFradrag - kapitaltilskud til datterselskab - transfer pricing04-03-1014-01-10Fradrag og afskrivninger + Transfer pricing Dom
SKM2010.171.SRMultimediebeskatning, hjemmehjælperes brug af PDA´er03-03-1023-02-10Personlig indkomst + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2010.170.SRSuccession - ægtefæller/søskende - fast ejendom03-03-1023-02-10Ejendomsavancebeskatning + Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.169.BRPeriodisering af indtægter - fradrag - advokat og revisorudgifter - skyldige omkostninger02-03-1015-02-10Fradrag og afskrivninger + Selskabsbeskatning Dom
SKM2010.168.BREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - ophold 4 måneder - tilbageflytning tidligere bopæl - salgsbestræbelser02-03-1015-02-10Ejendomsskat Dom
SKM2010.167.ØLRGaver - ophævelse af samliv - ugifte02-03-1014-12-09Arv og gaver Dom
SKM2010.166.HREjendomsavance - sommerhusreglen - salg af ejerlejlighed - ikke udelukkende anvendt som fritidsbolig - bopælspligt02-03-1010-12-09Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2010.165.VLRPersonalegode - rejse til New York - personalearrangement - social og turistmæssig karakter - værdiansættelse02-03-1009-02-10Personlig indkomst Dom
SKM2010.164.SRMedarbejderobligationsordning - kontantlønsnedgang - ordning afbrudt efter 11 måneder02-03-1023-02-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.163.SRLeasing af køretøjer - Registreringsafgift - Afvisning02-03-1023-02-10Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Bindende svar
SKM2010.162.SKATKantinemåltider med arbejdsgivertilskud - personalegoder - vejledende værdier - styresignal02-03-1002-03-10Personlig indkomst Styresignal
SKM2010.161.LSROpgørelse af anskaffelsessum for jordparcel ved afståelse af vindmølle02-03-1003-12-09Ejendomsvurdering Kendelse
SKM2010.160.VLRKonvertible obligationer - genoptagelse02-03-1018-01-10Selskabsbeskatning + Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2010.159.VLRStraffesag - momssvig - udeholdt omsætning - import af biler - forældelse - bilagsmaterialet bortkommet02-03-1027-05-09Straf Dom
SKM2010.158.SRForening - kongres - uddeling - almennyttigt formål - leverance mod vederlag - momsfritaget01-03-1023-02-10Fradrag og afskrivninger + Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2010.157.SKATÆndring af praksis som følge af sag C-150/08, Siebrand - styresignal01-03-1001-03-10Tarifering + Øl, vin og spiritus Styresignal
SKM2010.156.LSRFradrag for bonus i form af udgifter til fantomaktier - bindende svar (SKM2008.709.SR)01-03-1028-09-09Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Kendelse
SKM2010.155.LSRMomspligt - personlig clairvoyance01-03-1004-11-09Momspligt Kendelse
SKM2010.154.LSRBehandling af fremført underskud - ansættelse af genbeskatningssaldo01-03-1001-12-09Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2010.153.SRFagligt selskab delvist momspligtig af kontingentbetalinger01-03-1025-02-10Momspligt Bindende svar
SKM2010.152.SRYdelser leveres af frimenighedspræst fritaget for moms01-03-1025-02-10Momspligt Bindende svar
SKM2010.151.ØLROmstrukturering - spaltning - driftsomkostninger - advokat og revisorudgifter - salgsomkostninger - tilskud26-02-1016-02-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Selskabsbeskatning + Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2010.150.VLRUdlæg - salg af bil - proforma26-02-1012-02-10Udlæg Kendelse
SKM2010.149.BREkstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder - reaktionsfrist26-02-1008-02-10Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2010.147.SRSplitleasing - ej beskatning af fri bil24-02-1023-02-10Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2010.146.SRBeskatning af ulykkeforsikringer tegnet af regioner24-02-1023-02-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.145.SRKautionsstillelse i forhold til helejet datterselskab - kooperationsbeskatning24-02-1023-02-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.144.SRPhoenix Kapitaldienst GmbH - fiktive tilskrivninger - tab på fordring24-02-1023-02-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2010.143.SROverdragelse af fast ejendom - resolutive betingelser24-02-1010-11-09Erhvervsejendomme Bindende svar
SKM2010.142.SRStruktureret fordring24-02-1025-08-09Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Bindende svar
SKM2010.141.SROmkvalificering af dividende til løn, skattepligt til Danmark24-02-1023-02-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.140.SROmkvalificering af dividende til løn, skattepligt til Letland24-02-1023-02-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.139.SRVandværk kvalificeres som forening24-02-1023-02-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.138.SROptikeres salg af synsprøver anset for momsfritaget behandling24-02-1023-02-10Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2010.136.BRAktieavancebeskatning - tab på aktier - fradrag23-02-1008-02-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2010.135.BRRentefiksering - lån til selskab18-02-1008-02-10Transfer pricing Dom
SKM2010.134.ØLRTranfer Pricing - den forlængede ligningsfrist - kontrollerede transaktioner18-02-1003-02-10Transfer pricing Dom
SKM2010.133.SRPersonalegoder, kursusudgifter, kontantlønsnedgang17-02-1015-12-09Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.132.BRMaskeret udbytte - hovedanpartshaver - udeholdt omsætning - samlever direktør og daglig leder17-02-1015-01-10Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2010.131.ØLRSkønsmæssig ansættelse - lavt privatforbrug - spillegevinster - forlængelse af ligningsfrist - forventningsprincippet17-02-1004-02-10Virksomheder + Personlig indkomst Dom
SKM2010.130.BRSkønsmæssig ansættelse - privatforbrugsopgørelse - lån til selskab - salg af mobilt sommerhus - dokumentationskrav17-02-1002-02-10Personlig indkomst Dom
SKM2010.129.VLRStudierejse til Paris - koncerndirektør ledsaget af samleverske - bilforhandlerrejse17-02-1001-02-10Personlig indkomst Dom
SKM2010.128.VLREjendomsvurdering - genoptagelse - årsregulering17-02-1028-01-10Ejendomsvurdering Dom
SKM2010.127.ØLREjendomssalg - parcelhusreglen - enfamilieshus - del anvendt beboelse - del anvendt fritidsformål17-02-1021-01-10Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2010.126.ØLRUdlæg - guldkæde - ejerforhold - lån fra nevø - forhåndsformodning17-02-1015-01-10Udlæg Kendelse
SKM2010.125.ØLRUdlæg - guldkæde - ejerforhold - lån fra kammerat - forhåndsformodning17-02-1007-01-10Udlæg Kendelse
SKM2010.124.ØLRMaskeret udlodning - ejendomssalg til hovedaktionær16-02-1001-02-10Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2010.123.HRSkattearrangement - renteudgifter16-02-1028-01-10Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Selskabsbeskatning Dom
SKM2010.122.VLRSkønsmæssig ansættelse - indtægt fra kursusvirksomhed - mangelfuldt regnskabsmateriale - sammenblanding indtægt - ApS og personlig virksomhed16-02-1019-01-10Personlig indkomst Dom
SKM2010.121.ØLRKære af gældssanering16-02-1006-11-09Eftergivelse og gældssanering Kendelse
SKM2010.120.BRSommerhusudlejning - regnskabsmæssig opgørelse af overskud - fradrag for el - periode ikke udlejet11-02-1005-01-10Personlig indkomst Dom
SKM2010.119.BRDriftsomkostninger - fradrag - betalt erstatningsbeløb - advokatomkostninger - ophævelse af erhvervslejemål10-02-1011-01-10Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2010.118.BRMaskeret udlodning - mellemregning - ejendomssalg10-02-1015-12-09Personlig indkomst + Selskabsbeskatning Dom
SKM2010.117.SRMultimediebeskatning, mobiltelefon, mobilt bredbånd08-02-1026-01-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.116.BRSkattefri befordringsgodtgørelse - hovedaktionær - fornøden kontrol - bevisbyrde - hjemvisning05-02-1004-01-10Personlig indkomst Dom
SKM2010.115.SREjendomsavancebeskatning - ejerlejlighed - fritidsbolig05-02-1026-01-10Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2010.114.SRMultimediebeskatning, ej dispensation for PC og ADSL-forbindelse05-02-1026-01-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.113.SRMultimediebeskatning, mobiltelefon05-02-1026-01-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.112.SRMultimediebeskatning, bærbar PC og mobiltelefon05-02-1026-01-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.111.SRMultimediebeskatning, refusion af udgifter til bredbåndsforbindelse05-02-1026-01-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.110.SRVirksomhedsordningen - valutaswap05-02-1026-01-10Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Bindende svar
SKM2010.109.VLRErhvervsmæssig virksomhed - stutteri og landbrug - omlægning - syn og skøn05-02-1013-01-10Personlig indkomst + Virksomheder Dom
SKM2010.108.BREkstraordinær genoptagelse05-02-1023-12-09Andet om moms Dom
SKM2010.107.VLRStraffesag - overtrædelse af momsloven - kredittagning05-02-1011-12-09Straf Dom
SKM2010.106.ØLRFogedrettens kompetence05-02-1013-01-10Udlæg Kendelse
SKM2010.105.BRUdlæg - bankkonto - 2 kontohavere05-02-1002-12-09Udlæg Kendelse
SKM2010.104.SRMultimediebeskatning, fagforening03-02-1026-01-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.103.LSRGenerel henvendelse - afvisning af klage til Landsskatteretten03-02-10 Ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2010.102.LSREftergivelse af offentlig gæld03-02-10 Eftergivelse og gældssanering Afgørelse
SKM2010.101.SRGenanbringelse i Frankrig - udlejningsvirksomhed.03-02-1026-01-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.100.SREkspropriation - cykelsti02-02-1026-01-10Ekspropriation Bindende svar
SKM2010.99.SRMultimediebeskatning- Mobiltelefon og bærbar PC02-02-1026-01-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.98.SRMultimediebeskatning, Computer samt mobiltelefon til rådighed02-02-1026-01-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.97.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - fejl i BBR02-02-10 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2010.96.LSRSelvangivet hævet opsparet overskud02-02-1014-12-09Indberetning, regulering og efterangivelse Kendelse
SKM2010.95.SRGældskonvertering - samlet ordning - småkrav02-02-1026-01-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.94.LSRLempelse efter ligningslovens § 33 A02-02-1018-01-10Personlig indkomst Kendelse
SKM2010.93.LSRPrivat anvendelse af varebil02-02-1011-12-09Motor - Indregistrering og vægtafgift Kendelse
SKM2010.92.LSRAnmodning om tilbagebetaling af kildeskat på udbytte - omgørelse af udbytteudlodning02-02-1004-12-09Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2010.91.LSRAvance ved salg af ejendom - parcelhusreglen - bindende svar (SKM2009.137.SR)02-02-1011-12-09Ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2010.90.LSRVederlag for afløsning af uafdækket pensionstilsagn - bindende svar02-02-1004-12-09Personlig indkomst Kendelse
SKM2010.89.LSRMomsfritagelse - formidling af kontakt mellem europæiske/norske læger og norske kommuner/lægehuse02-02-1021-12-09Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelse Kendelse
SKM2010.88.LSRAnmodning om udbetaling af el- og CO2-afgift02-02-1018-12-09Energi og kuldioxid + Fradrag Kendelse
SKM2010.87.LSRInvesteringer i amerikanske olie- og gasrettigheder - opgørelse af afskrivningsgrundlag02-02-1022-12-09Personlig indkomst + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Kendelse
SKM2010.86.SKATInddrivelse af fordringer for kommunalt ejede forsyningsselskaber m.v. - Styresignal02-02-1002-02-10Afdragsordninger og henstand + Eftergivelse og gældssanering + Lønindeholdelse + Udlæg + Akkordordninger + Betalingsstandsning og konkurs + Forældelse + International inddrivelse + Tvangsauktion Styresignal
SKM2010.85.LSRMomspligt for erhvervsskoles aktivitet i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 301-02-1019-11-09Momspligt Kendelse
SKM2010.84.SRInvesteringsselskab - kollektiv investering - antal deltagere01-02-1015-12-09Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.83.SRMultimediebeskatning, mobiltelefon og PDA.01-02-1026-01-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.82.SRMultimediebeskatning, bærbar computer, fastmonteret i montørbil.01-02-1026-01-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.81.SRMultimediebeskatning, telefon til rådighed ulønnede mentorer, projekttelefon01-02-1026-01-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.80.SRSkattefri rejsegodtgørelse, rejsereglerne01-02-1026-01-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.79.SRMultimediebeskatning, Flere computere til rådighed, kontantlønsnedgang01-02-1026-01-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.78.HRFuld skattepligt til Danmark29-01-1020-01-10Udenlandsk indkomst Dom
SKM2010.77.VLRGenoptagelse29-01-1018-01-10Virksomheder Kendelse
SKM2010.76.ØLRDriftsomkostninger - ventureselskaber - management fee29-01-1015-01-10Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2010.75.BRSøgsmålsfristen29-01-1016-12-09Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2010.74.ØLRUdlæg - afdragsordninger29-01-1007-12-09Udlæg + Forældelse + Afdragsordninger og henstand Kendelse
SKM2010.73.SRPensionsordning - overgangsregel kollektiv overenskomst29-01-1026-01-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.72.SRRatepension - ovegangsordning engangsindskud29-01-1028-01-10Pensionsafkastbeskatning (PAL) Bindende svar
SKM2010.71.BRFordeling af overdragelsessum - fabriksejendom - uafhængige parter - ikke konkret modsatte interesser - grund forurenet29-01-1023-12-09Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2010.70.HRSkattepligtig indtægt - agent - polske virksomheder - størrelse af provision - overførsler til privat konto29-01-1011-11-09Personlig indkomst Dom
SKM2010.69.SRSpillegevinster i selskabsform m.m.28-01-1020-10-09Selskabsbeskatning + Udenlandsk indkomst + Spil, lotteri, gevinster og væddemål + Virksomheder + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2010.68.SKATSkattefri godtgørelse til dækning af rejseudgifter, gældende for 201028-01-10 Personlig indkomst SKAT-meddelelse
SKM2010.67.SRÆndring af pensionsordning - tilbagevirkende kraft - PBL § 53A - udtrædelsesgodtgørelse - afgift28-01-1026-01-10Pensionsafkastbeskatning (PAL) Bindende svar
SKM2010.66.SRVelgørende forening - lønsumsafgiftspligt - momspligt28-01-1026-01-10Andet om lønsumsafgift Bindende svar
SKM2010.65.SRHoldingkrav ved skattefri aktieombytning og efterfølgende skattefri spaltning - mellemholdingreglen - ejertidskrav og succesion i ejertid28-01-1026-01-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.64.SRKontoførende investeringsforening28-01-1026-01-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.63.BRFradrag køkkenleverance - driftsomkostning - driftstab - tab på fordring28-01-1009-12-09Selskabsbeskatning + Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2010.62.BRMoms - tab ej konstateret - momspligtig leverance28-01-1009-12-09Momsgrundlag Dom
SKM2010.61.VLRMomsfritagelse - lystyacht eller erhvervfartøj27-01-1021-12-09Momsfritagelse og -godtgørelse Dom
SKM2010.60.BREjendomsavance - parcelhusreglen - sommerhus - benyttelse i ejerperiode - flere sommerboliger27-01-1022-12-09Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2010.59.BREjendomsavance - beboelse i ejerperiode - tilbageflytning tidligere bopæl - 10 måneders ophold27-01-1017-12-09Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2010.58.SRHospice - afskrivning - lejet grund27-01-1026-01-10Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2010.57.SROpgørelse af CFC-indkomst - fremførte underskud27-01-1026-01-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.56.SRArbejdsgiverbetalt MBA i Schweiz27-01-1026-01-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.55.SRGrænsehandel med biobrændsel27-01-1026-01-10Momspligt Bindende svar
SKM2010.54.SRNedsættelse af 24 måneders regel til 12 måneder i ligningslovens § 9 B27-01-1026-01-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.53.SRSkattefri aktieombytning uden tilladelse, skattefri fusion26-01-1015-12-09Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.52.BROmgørelse - salg aktier - forrentning22-01-1021-12-09Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2010.51.VLRMomsmæssig behandling - slutrengøring - udlejede feriehuse - forelæggelse for EF-Domstolen22-01-1022-12-09Momsgrundlag Kendelse
SKM2010.50.SRAktieoptioner - fordeling af beskatningsretten20-01-1015-12-09Udenlandsk indkomst + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2010.49.SRCFC-fritagelse20-01-10 Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2010.48.ØLROpgørelse af anskaffelsessum - kapitalnedsættelse - annullation af egne aktier20-01-1022-12-09Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2010.47.VLRDobbeltbeskatning - fuld skattepligt - dobbeltdomicil20-01-1022-12-09Udenlandsk indkomst Dom
SKM2010.46.VLRTransfer pricing - TP dokumentation20-01-1017-12-09Transfer pricing Dom
SKM2010.45.ØLRKurstab på gæld - aktietegningsretter20-01-1016-12-09Selskabsbeskatning + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2010.44.VLRKommanditisters fradragskonto20-01-1016-12-09Virksomheder Dom
SKM2010.43.VLREjendomsvurdering - grundværdiansættelse - deklaration om byggelinier20-01-1016-12-09Ejendomsvurdering Dom
SKM2010.42.BRGevinst - frigørelse af lån - non-recourse vilkår20-01-1012-10-09Selskabsbeskatning Dom
SKM2010.41.SKATRentesatserne til beregning af dag-til-dag rente mv. for 200918-01-10 Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber SKAT-meddelelse
SKM2010.40.SREtableringskontomidler - Hævning - Investeringsselskab18-01-1020-10-09Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.39.ØLRSkatterestance - forældelse eller passivitet - opholdssted - utilregnelig uvidenhed15-01-1008-12-09Forældelse + International inddrivelse Dom
SKM2010.38.BREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - rådighed over to boliger15-01-1008-12-09Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2010.37.SRAndelsboligforeningen - skattepligt13-01-1020-10-09Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.36.SRMellemholdingreglen13-01-1015-12-09Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.35.SRMellemholdingreglen13-01-1015-12-09Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.34.SROPP - parkeringshus13-01-1010-11-09Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.33.SRMellemholdingreglen13-01-1015-12-09Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.32.SRGældseftergivelse - Koncernforbundne selskaber13-01-1015-12-09Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Bindende svar
SKM2010.31.SREkstraordinær genoptagelse - Skattestopværdier13-01-10 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2010.30.SRVirksomhedsomdannelse - Dødsbo - Frist13-01-1015-12-09Dødsboer (skat) Bindende svar
SKM2010.29.SRVirksomhedsomdannelse - flere virksomheder13-01-1025-08-09Virksomheder Bindende svar
SKM2010.28.SRGældseftergivelse og samlet ordning13-01-1015-12-09Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.27.VLRIndeholdelsespligt - polske håndværkere - arbejdsudleje eller entreprisekontrakter - hæftelse - forsømmelighed13-01-1025-08-09Indeholdelses- og registreringspligt Dom
SKM2010.26.HRRette indkomstmodtager - skattemæssigt underskud13-01-1027-10-09Selskabsbeskatning Dom
SKM2010.25.SRBeskatning ved tilbagebetaling af andelskapital08-01-1015-12-09Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.24.SRBeskatning af almennyttig forening - oprettelse af kommanditaktieselskab08-01-1015-12-09Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.23.SRKøberet - fast ejendom - vitterlighedspåtegning08-01-1015-12-09Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2010.22.SRSkattefri spaltning - A/B-aktier - udbyttemodtager af udbytte i mellemperioden08-01-1015-12-09Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.21.SROmdannelse af P/S til A/S og fusionsskatteloven08-01-1015-12-09Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.20.SRBegrænset skattepligt - renter - Frankrig07-01-1015-12-09Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.19.SKATRentesatser efter selskabsskattelovens § 29 B, stk. 8 og 9.07-01-10 Selskabsbeskatning SKAT-meddelelse
SKM2010.18.SRGarantiforpligtelser blev i relation til ligningslovens § 8, stk. 3, sidestillet med en gældsforpligtelse. Garantiprovisionerne indgår derfor i nettofinansieringsudgifterne efter selskabsskattelovens § 11 B, stk. 407-01-1023-06-09Selskabsbeskatning + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Bindende svar
SKM2010.17.SRFradragsret for renter.07-01-1015-12-09Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.16.SRStruktureret fordring06-01-1015-12-09Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.15.SRUdbyttebeskatning - hollandsk FGR06-01-1015-12-09Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.14.SRHenstand med betalingen af fraflytterskat bortfalder ikke ved en skattefri spaltning af selskabet06-01-1022-09-09Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2010.13.SRMedarbejderaktieordning fransk moderselskab06-01-1022-12-09Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.12.SKATRentesatsen efter opkrævningslovens § 7, skt. 2, for 201006-01-10 Personlig indkomst SKAT-meddelelse
SKM2010.11.SRKursgevinstbeskatning - Struktureret obligation, hvis afkast beror på stigninger i prisen på kobber, olie og sojabønner06-01-1015-12-09Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.10.SRVærnsregel omvendte juletræer, ABL § 4 A.06-01-1015-12-09Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.9.SKATAmortisationsrenten for 2010.06-01-10 Pensionsafkastbeskatning (PAL) SKAT-meddelelse
SKM2010.8.SRTynd kapitalisering - konsolidering - kontrolleret gæld og sikkerhedsstillelse05-01-1015-12-09Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.7.SRPorteføljeaktier - skattefri spaltning - indgangsværdi05-01-1015-12-09Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.6.SRInvesteringsselskab - koncerninterne tilgodehavender - opgørelsestidspunkt 15 %-grænse; spaltning05-01-1015-12-09Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.5.SRInvesteringsselskab05-01-1015-12-09Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.4.SRMellemholdingreglen04-01-1015-12-09Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.3.SRObligatorisk frokostmåltid - delvis tilbagebetaling af institutionsbetaling04-01-1015-12-09Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.2.SRGenerationsskiftemodel - A/B-aktier - forlodsudbytteret04-01-1015-12-09Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.1.SRSommerbolig til rådighed - hovedaktionær04-01-1015-12-09Selskabsbeskatning Bindende svar