Dato for udgivelse
27 jan 2004 11:03
SKM-nummer
SKM2004.28.LR
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
99/03-412-00681
Dokument type
Bindende forhåndsbesked
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Medarbejderbredbånd, fri telefon, bruttotrækordning, fri pc, arbejdsgiverbetalt datakommunikation
Resumé

Ligningsrådet godkendte en bruttotrækordning vedrørende bredbånd og en bruttotrækordning vedrørende telefon. Begge ordninger indebar, at de ansatte gik ned i løn, at lønnedgangen havde generelle virkninger og at de ansatte ved ordningernes ophør ikke havde krav på den oprindelige højere løn. Arbejdsgiveren var i begge tilfælde direkte forpligtet overfor teleselskabet. Ligningsrådet tilkendegav endvidere, at de ansatte, der deltog i ordningerne, ikke skulle beskattes af værdi af fri datakommunikation i det omfang ligningslovens § 16, stk. 13 om skattefri arbejdsgiverbetalt datakommunikation kunne finde anvendelse.

Reference(r)

Ligningsloven § 16, stk. 12 og 13

Henvisning

Ligningsvejledningen 2004-1 A.B.1.9.4

Henvisning
Ligningsvejledningen 2004-1 A.B.1.9.13

Spørgsmål

1) Kan Ligningsrådet bekræfte, at den nedenfor nærmere beskrevne bredbåndsordning for medarbejderne i virksomheden A/S kan anses for omfattet af reglerne om fri telefon, herunder eventuelt reglerne om skattefri datakommunikation, således at medarbejderne beskattes af den under ordningen aftalte løn, og eventuelt af værdien af fri telefon?

2) Kan Ligningsrådet bekræfte, at den nedenfor beskrevne telefonordning for medarbejderne i virksomheden A/S kan anses for omfattet af reglerne om beskatning af fri telefon, herunder eventuelt reglerne om skattefri datakommunikation, således at medarbejderne beskattes af den under ordningen aftalte løn, og eventuelt af værdien af fri telefon?

3) Hvis spørgsmål 1, henholdsvis spørgsmål 2, besvares benægtende, kan Ligningsrådet så bekræfte, at en tilsvarende ordning, hvor medarbejderne udviser løntilbageholdenhed, i stedet for at den allerede aftalte løn reduceres, kan anses for omfattet af reglerne om beskatning af fri telefon, herunder eventuelt reglerne om skattefri datakommunikation, således at medarbejderne beskattes af den under ordningen aftalte løn, og eventuelt af værdien af fri telefon?

1) Ja. Se dog sagsfremstilling.

2) Ja. Se dog sagsfremstilling.

3) Bortfalder.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Virksomheden A/S er et statsautoriseret revisionsaktieselskab med en række kontorer fordelt over hele landet. Man har i flere år arbejdet med at fremme it-anvendelsen i driften. Som et led i disse bestræbelser er der etableret et netværk mellem kontorerne, herunder også et intranet til intern kommunikation og dialog, samt udbredelse af information fra firmaets special- og fællesafdelinger. Firmaet har endvidere tidligere tilbudt en medarbejder-pc-ordning. Ved ordningens udløb fik de ansatte tilbud om at købe udstyret til vurderingsprisen. De ansatte har derfor i dag typisk egen stationær pc i hjemmet + en bærbar pc, der tilhører virksomheden.

A/S har i flere omgange iværksat it-undervisning for de ansatte. Senest er de ansatte tilbudt deltagelse i et internetbaseret kursus, om undervisning i Office XP-programmerne. Undervisningen, der erstatter pc-kørekortuddannelsen på handelsskolerne, foregår via Doorways Onlines internetportal.

A/S har indrette sit netværk således, at medarbejderne har mulighed for at få adgang til netværket via opkobling udefra. Medarbejderen kan således få forbindelse til netværket, når de arbejder hjemmefra, eller når de arbejder ude ved besøg hos kunderne. Adgang til netværket udefra er fuldstæn dig, og omfatter blandt andet mail- og kalendeprogram, drev med arbejdspapirer m.v.

Ad spørgsmål 1 - påtænkt bredbåndsordning.

Det påtænkes at indføre en generel bredbåndsordning i virksomheden A/S for alle medarbejdere. Virksomheden påtænker således at stille en bredbåndsforbindelse (ADSL) til rådighed for medarbejderne, i medarbejdernes hjem. Der vil, for principielt alle medarbejdere - revisorer, specialister, sekretærer og administrativt personale - blive adgang til netværket, således at der bliver mulighed for at arbejde fra hjemmet.

A/S har den 11. november 2003 indgået en aftale med Tele2 A/S om MedarbejderADSL. Det fremgår af aftalen, at det er virksomheden, der er forpligtet overfor teleudbyderen. Bindingsperioden for den samlede aftale er 12 måneder og for det enkelte medarbejderabonnement er bindingsperioden 6 måneder. Efter aftalen skal der i forbindelse med etablering af forbindelsen hos den enkelte medarbejder, betales en engangsudgift på 495 kr. Det er oplyst, at virksomheden vil afholde denne udgift. Herudover vil virksomheden stille en router til rådighed for den enkelte medarbejder.

Aftalen med teleselskabet omfatter en såkaldt "flat rate"-ordning , hvor abonnementsbetalingen ligger fast, uanset den enkelte medarbejders forbrug.

A/S påtænker at tilbyde to forskellige ordningen for medarbejderne. For medarbejdere med en vis anciennitet og/eller højere uddannelse vil virksomheden betale ca 50% af udgiften. For øvrige medarbejdere vil virksomhedens bidrag til ordningen være betaling af oprettelsesafgiften, og udgiften for at stille en router til rådighed.

Alt afhængig af den endelige pris for den valgte løsning, kan de to ordninger illustreres således:

Beløb i DKK

Medarbejdere på HD-niveau, samt øvrige ledende medarbejdere

Øvrige medarbejdere

Flate rate pr. måned

- momsfradrag, forventeligt

559,00

56,00

559,00

56,00

Udgift herefter

503,00

503,00

Andel, virksomheden

252,00

0,00

Andel, medarbejder

251,00

503,00

Andel, medarbejder afrundet

250,00

500,00

Af den interne information til medarbejderne om ordningen fremgår det, at der tilbydes 3 forskellige typer, som - alt efter båndbredde - koster henholdsvis 300 kr., 400 kr. og 500 kr om måneden. Beløbet fradrages den faste bruttogage. For medarbejdergrupper, der har fået tilbudt bidrag fra virksomheden til det faste abonnement, udgør fradrag i den faste bruttogage 50% af ovenstående fradrag. Den valgte ordning kan senere ændres. Ændring til en højere hastighed er gratis.Ved flytning af installationen betales et gebyr, der p.t. udgør 475 kr. Sådanne og øvrige services er for medarbejderens regning.

Lønnedgangen kan illustreres således:

Fast bruttogage pr. måned

- medarbejderbidrag til ADSL

30.000

300

Fast bruttogage pr. måned ifølge ansættelseskontrakt

- henlæggelse til FO-timer (1,8868%)

29.700

650

Nettogage pr. måned ifølge lønsystem

Pensionsopsparing (6% af nettogage)

29.140

1.748

Nettogage pr. måned ekskl. FO-timer

+ evt. Udbetaling af FO-timer

27.392

560

Nettogage pr. måned inkl FO-timer

27.952

   

Ad spørgsmål 2 - påtænkt telefonordning.

Det påtænkes samtidig at indføre en generel telefonordning i virksomheden for de medarbejdere, der har erhvervsmæssig behov herfor.

Ordningen går ud på at medarbejderne kan anmode om "fri telefon" mod en tilsvarende lønnedgang.

Ordningen vil blive administreret således, at nettogagen for de medarbejdere, der deltager i ordningen, efter medarbejderens valg vil blive reduceret med enten 300 kr. eller 500 kr. pr. måned. Herefter vil medarbejderen få fri telefon for et beløb op til enten 4.000 kr. eller 6.600 kr. (begge beløb incl. moms). Et eventuelt overskydende forbrug vil ultimo kalenderåret blive trukket i medarbejderens nettogage (efter skat).

Tillægsydelser, der f.eks. kan omfatte oprettelsesgebyr, udgifter til leje eller køb af telefonapparater, køb af mobiltelefon, eller egentlig telefonservices, indgår i opgørelsen af de samlede telefonudgifter.

Da beløbet for den fri telefon er begrænset til 4.000/6.600 kr. , vil ordningen for den enkelte medarbejder, af administrative hensyn, alene omfatte en fastnetstelefon og en mobil telefon, svarende til maksimalt 2 fakturaer/medarbejder/kvartal.

Det fremgår endelig af aftalen, at teleselskaberne fremover skal udstede fakturaerne til virksomheden A/S.

Særligt om udtræden af ordningerne.

A/S oplyser, at den enkelte medarbejder ved en eventuel udtræden af ordningerne ikke falder tilbage på den tidligere aftalte (højere) løn.

Virksomheden gennemfører én gang årligt lønforhandlinger/lønreguleringer for alle medarbejdere. Regulering af lønnen i forbindelse med udtræden af ordningerne vil derfor alene kunne ske i forbindelse med den følgende ordinære lønforhandling, hvor en eventuel lønstigning beror på forhandlingsresultatet.

A/S er af den opfattelse, at de omhandlede ordninger med træk i bruttolønnen ikke er i strid med modregningsforbuddet i kildeskattelovens § 46, stk. 3. Virksomheden henviser til, at Ligningsrådet tidligere har godkendt en lignende bredbåndsordning TfS2003.416 (SKM2003,182.LR). Endvidere henvises til Skatteministerens svar til Folketingets Skatteudvalg, spørgsmål 131(almindelig del, bilag 424). Det fremgår af svaret, at der ikke findes nogen generel hindring mod de såkaldte brutto-træk ordninger, ud over den særlige værnsregel i ligningslovens § 16, stk. 12, vedrørende hjemme-pc'er. Det fremgår endvidere, at ordninger, hvor der er tale om en reel lønnedgang, og hvor lønnedgangen påvirker alle løndele, som udgangspunkt må anses for ikke at være i strid med modregningeforbuddet i kildeskattelovens § 46, stk. 3.

Styrelsens indstilling og begrundelse

Ad spørgsmål 1 - påtænkt bredbåndsordning

Den påtænkte bredbåndsordning indebærer, at den kontante løn nedsættes. Da reduktionen af lønnen imidlertid får generel virkning, herunder i forhold til feriepenge og pensionsindbetalinger, og da lønnen i henhold til den indgåede aftale mellem medarbejderne og arbejdsgiveren ikke automatisk bliver reguleret op ved ophør af ordningen, og eftersom der er en vis økonomisk risiko for arbejdsgiveren i forbindelse med ordningen, indstiller Told- og Skattestyrelsen under henvisning til Ligningsrådets afgørelse i SKM2003.182.LR, at spørgsmålet besvares bekræftende således, at medarbejderne beskattes af den under ordningen aftalte løn.

Da det er oplyst, at den omhandlede bredbåndsforbindelse giver adgang til arbejdsgiverens netværk, vil de medarbejdere, der tilslutter sig ordningen, være omfattet af ligningslovens § 16, stk. 13 om skattefri arbejdsgiverbetalt datakommunikation. Told- og Skattestyrelsen indstiller under henvisning hertil, at spørgsmålet besvares bekræftende.

Ad spørgsmål 2 - påtænkt telefonordning.

Den påtænkte telefonordning indebærer, at den kontante løn nedsættes. Da reduktionen af lønnen imidlertid får generel virkning, herunder i forhold til feriepenge og pensionsindbetalinger, og da lønnen i henhold til den indgåede aftale mellem medarbejderne og arbejdsgiveren ikke automatisk bliver reguleret op ved ophør af ordningen, og eftersom der er en vis økonomisk risiko for arbejdsgiveren i forbindelse med ordningen, indstiller Told- og Skattestyrelsen under henvisning til Ligningsrådets afgørelse i SKM2003.182LR, at spørgsmålet besvares bekræftende således, at medarbejderne beskattes af den under ordningen aftalte løn.

Med hensyn til beskatning af fri telefon fremgår det af forarbejderne til lov 263 af 8. maj 2002 (hjemme-pc-ordning samt skattefrihed for arbejdsgiverbetalt datakommunikation), at bestemmelsen i ligningslovens § 16, stk. 13, om skattefrihed for arbejdsgiverbetalt datakommunikation, også omfatter en telefonforbindelse der er tilsluttet en computer i hjemmet, når der fra computeren er adgang til arbejdsstedets netværk, og den ansatte dermed via den pågældende forbindelse har adgang til funktioner/dokumenter på arbejdspladsen. Told- og Skattestyrelsen har på baggrund af udtalelser fra Skatteministeriets departement udsendt 3 meddelelser herom SKM2002.450.TSS, SKM2003.67.TSS og SKM2003.323.TSS.

Under henvisning hertil indstiller Told- og Skattestyrelsen, spørgsmålet om hvorvidt de ansatte, der tilslutter sig telefonordningen, skal beskattes af fri telefon, besvares bekræftende, men at beskatningen bortfalder, såfremt telefonforbindelsen er tilsluttet en computer i den ansattes hjem, der giver adgang til arbejdsstedets netværk.

Ligningsrådet tiltræder indstillingen