Dato for udgivelse
07 sep 2006 11:12
SKM-nummer
SKM2006.540.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
06-088657
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
Inddrivelse
Emneord
Dobbeltgængere, bosager, konkurs, gældssanering, tvangsakkord, akkorder, eftergivelse, krav under opkrævning, overdragelse til restanceinddrivelsesmyndigheden, snitflader, Inddrivelsescentret, specialcentre, Hovedcentret
Resumé
Fastlæggelse af restanceinddrivelsesmyndighedens anmeldelse af krav, samarbejde og koordinering i "bosager". Krav under opkrævning hos fordringshaver, som er forfaldent til betaling, skal medtages i restanceinddrivelsesmyndighedens behandling af en skyldners ansøgning om eftergivelse. Hovedcentrets kompetence på bobehandlingsområdet og vedrørende tvangsauktion over fast ejendom, foretagelse af arrest og indbringelse af Landsskatterettens afgørelser for domstolene.
Reference(r)

Konkursloven, lov om opkrævning og inddrivelse § 2

Henvisning
Inddrivelsesvejledningen2006-3 G
Henvisning
Inddrivelsesvejledningen2006-3 H
Henvisning
Inddrivelsesvejledningen2006-3 N
Henvisning
Inddrivelsesvejledningen2006-3 O

1 Indledning

Hermed fastsættes der retningslinjer for restanceinddrivelsesmyndighedens

 • anmeldelse af krav,
 • samarbejde og koordinering,

i "bosager", hvor der er tale om "dobbeltgængere", det vil sige, hvor den pågældende virksomhed eller borger har restancer til inddrivelse såvel i et skattecenter som i Inddrivelsescentret. Ved "bosager" forstås sager, hvor en virksomhed/borger har anmeldt betalingsstandsning til skifteretten, er i gang med en kreditorordning, er under konkurs eller gældssanering, samt dødsbosager.

For så vidt angår restanceinddrivelsesmyndighedens øvrige opgaver i forbindelse med "bosager", skal der forholdes, som det fremgår af Inddrivelsesvejledningen og det administrationsgrundlag, der er beskrevet her.

Det fastlægges endvidere, at krav, der er under opkrævning hos fordringshaver, men som ikke er overgivet til inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden, og som er forfaldent til betaling før den i eftergivelsessagen valgte skæringsdato, skal medtages i restanceinddrivelsesmyndighedens behandling af en skyldners ansøgning om eftergivelse i henhold til opkrævningslovens §§ 15 - 15 b og kildeskattelovens §§ 73 B - D.

Denne meddelelse præciserer endelig, hvilke spørgsmål på bobehandlingsområdet, der skal forelægges for Hovedcentret, samt Hovedcentrets kompetence i forbindelse med tvangsauktion over fast ejendom, foretagelse af arrest og indbringelse af Landsskatterettens afgørelser. Disse opgaver er endnu ikke udlagt fra Hovedcentret.

2 Gældssanering

Anmeldelser af krav under inddrivelse i gældssaneringer foretages

 • for krav, der er til inddrivelse i Inddrivelsescentret, af Inddrivelsescentret.
 • for krav, der er til inddrivelse i et skattecenter, af det skattecenter, i hvis område den gældssaneringssøgende bor. Er der tale om kap. 29-gældssaneringer, foretages anmeldelsen af krav, der er til inddrivelse i skattecentret, af specialcentret.

Såvel Inddrivelsescentret som skattecentret skal derfor holde sig underrettet om, at der er indledt gældssaneringssag for personer, som på gældssaneringstidspunktet var i restance eller drev virksomhed i myndighedens område, og som er eller har været registreret.

Anmeldelse af krav, der er under opkrævning i en kommune eller en anden opkrævningsmyndighed, skal anmeldes i gældssaneringen af opkrævningsmyndigheden.

Den anmeldende enhed forestår endvidere den videre sagsbehandling af gældssaneringssagen og vil, når sagen sluttes, modtage dividende af de anmeldte krav. For så vidt angår restanceinddrivelsesmyndighedens opgaver i forbindelse med gældssaneringen henvises der til Inddrivelsesvejledningens afsnit H.6 og det administrationsgrundlag, der er beskrevet heri.

Inddrivelsescentret og skattecentret skal samarbejde om og koordinerer restanceinddrivelsesmyndighedens holdning til, hvorvidt der skal fremsætte indsigelser mod, at der afsiges kendelse om gældssanering, hvilke indsigelser, der skal fremsættes, og andre spørgsmål, der måtte opstå under gældssaneringsbegæringens behandling.

Der skal endvidere være et samarbejde om og en koordinering mellem Inddrivelsescentret, skattecentret og specialcentret i de tilfælde, hvor det indstilles til Hovedcentret, at en kendelse om gældssanering skal kæres til domstolene. Se nærmere om Hovedcentrets opgaver på bobehandlingsområdet under pkt. 9.

3 Dødsboer

Anmeldelser af krav under inddrivelse i dødsboer foretages

 • for krav, der er til inddrivelse i Inddrivelsescentret, af Inddrivelsescentret.
 • for krav, der er til inddrivelse i et skattecenter, af det skattecenter, i hvis område den afdøde boede.

Såvel Inddrivelsescentret som skattecentret skal derfor holde sig underrettet om dødsfald blandt personer, som på dødstidspunktet var i restance eller drev virksomhed i myndighedens område, og som er eller har været registreret.

Anmeldelse af krav, der er under opkrævning i en kommune eller en anden opkrævningsmyndighed, skal anmeldes i dødsboet af opkrævningsmyndigheden.

Den anmeldende enhed forestår den videre sagsbehandling af dødsboet og vil, når sagen sluttes, modtage betaling/dividende af de anmeldte krav. For så vidt angår restanceinddrivelsesmyndighedens opgaver i forbindelse med dødsboer henvises der til Inddrivelsesvejledningens afsnit N og det administrationsgrundlag, der er beskrevet heri.

Ved behandlingen af insolvente bobestyrerboer foretages

 • anmeldelse af krav af det specialcenter, i hvis område den afdøde boede.

Det forudsættes, at Inddrivelsescentret og specialcentret samarbejder om og koordinerer, hvorvidt restanceinddrivelsesmyndigheden skal være repræsenteret på bomøder, og hvilken holdning restanceinddrivelsesmyndigheden skal indtage til de bospørgsmål, der behandles. 

4 Betalingsstandsninger

Anmeldelser af krav under inddrivelse i betalingsstandsninger foretages

 • af specialcentret i det område, hvor virksomheden er registreret, både for så vidt angår krav, der er til inddrivelse i Inddrivelsescentret, og for krav, der er til inddrivelse i skattecentret.

Specialcentret orienterer Inddrivelsescentret om, at der er etableret en betalingsstandsning, og anmoder Inddrivelsescentret om at fremsende en opgørelse af eventuelt krav, der er til inddrivelse ved Inddrivelsescentret.

Anmeldelse af krav, der er under opkrævning i en kommune eller en anden opkrævningsmyndighed, skal anmeldes af opkrævningsmyndigheden.

Det er specialcentret i det område, hvor virksomheden er registreret, der varetager restanceinddrivelsesmyndighedens interesser og opgaver under betalingsstandsningen. For så vidt angår restanceinddrivelsesmyndighedens opgaver i forbindelse med betalingsstandsningen henvises der til Inddrivelsesvejledningens afsnit H.2 og det administrationsgrundlag, der er beskrevet heri.

5 Konkurser

Anmeldelser af krav under inddrivelse i konkursboer foretages

 • for krav, der er til inddrivelse i Inddrivelsescentret, af Inddrivelsescentret.
 • for krav, der er til inddrivelse i et skattecenter, af det specialcentret, der varetager opgaven i samarbejdet.

Såvel Inddrivelsescentret som specialcentret skal derfor holde sig underrettet om afsigelse af konkursdekret over virksomheder og personer, som på konkursdekretstidspunktet er i restance eller driver virksomhed i den anmeldende enheds område, og som er eller har været registreret.

Anmeldelse af krav, der er under opkrævning i en kommune eller en anden opkrævningsmyndighed, skal anmeldes i konkursboet af opkrævningsmyndigheden.

Den anmeldende enhed forestår endvidere den videre sagsbehandling af konkurssagen og vil, når sagen sluttes, modtage dividende af de anmeldte krav. For så vidt angår restanceinddrivelsesmyndighedens opgaver i forbindelse med konkursbehandlingen henvises der til Inddrivelsesvejledningens afsnit H.3 og det administrationsgrundlag, der er beskrevet heri.

Inddrivelsescentret og specialcentret samarbejder om og koordinerer restanceinddrivelsesmyndighedens holdning til, hvorvidt der skal ske udsættelse af konkursbehandlingen, afsættelse af kurator og andre spørgsmål, der måtte opstå under konkursboets behandling.

Anmoder kurator om sikkerhedsstillelse med henblik på undersøgelse og/eller anlæggelse af retssager (omstødelse, erstatningskrav mv.), skal denne anmodning forelægges for Juridisk Service - Inddrivelse i Hovedcentret. Skal skifterettens afgørelser under konkursboets behandling kæres til domstolene, skal sagen forelægges for Hovedcentret. Se i øvrigt nærmere om Hovedcentrets opgaver på bobehandlingsområdet under pkt. 9.

6 Tvangsakkorder

Anmeldelser af krav under inddrivelse i tvangsakkord foretages

 • af specialcentret i det område, virksomheden er registreret, både for så vidt angår krav, der er til inddrivelse i Inddrivelsescentret, og krav, der er til inddrivelse i skattecentret.

Specialcentret orienterer Inddrivelsescentret om, at der er åbnet forhandling om tvangsakkord, og anmoder Inddrivelsescentret om at fremsende en opgørelse af eventuelt krav, der er til inddrivelse ved Inddrivelsescentret.

Anmeldelse af krav, der er under opkrævning i en kommune eller en anden opkrævningsmyndighed, skal anmeldes i tvangsakkordsagen af opkrævningsmyndigheden.

Det er specialcentret i det område, hvor virksomheden er registreret, der varetager restanceinddrivelsesmyndighedens interesser og opgaver under behandlingen af tvangsakkorden. For så vidt angår restanceinddrivelsesmyndighedens opgaver i forbindelse med tvangsakkordforhandlingerne henvises der til Inddrivelsesvejledningens afsnit H.4 og det administrationsgrundlag, der er beskrevet heri.

Det forudsættes dog, at Inddrivelsescentret, skattecentret og specialcentret samarbejder om og koordinerer restanceinddrivelsesmyndighedens holdning til, hvorvidt

 • restanceinddrivelsesmyndigheden skal tiltræde tvangsakkordforslaget, således at restanceinddrivelsesmyndigheden fremstår som en enhed i disse sager.

Specialcentret skal sende en indstilling til Hovedcentret, hvis en afgørelse under akkordforhandlingen eller afgørelsen om tvangsakkordens stadfæstelse skal kæres til domstolene. Se nærmere om Hovedcentrets opgaver på bobehandlingsområdet under pkt. 9.

Dividende vil blive betalt som et samlet beløb til specialcentret, hvorfor der efterfølgende skal ske tværfirmakodepostering over for Inddrivelsescentret.

7 Frivillige akkorder for igangværende virksomheder

Anmeldelser af krav under inddrivelse i frivillig akkord for en igangværende virksomhed foretages

 • af specialcentret i det område, virksomheden er registreret, både for så vidt angår krav, der er til inddrivelse i Inddrivelsescentret, og krav, der er til inddrivelse i skattecentret.

Specialcentret orienterer Inddrivelsescentret om, at der er åbnet forhandling om en frivillig akkord, og anmoder Inddrivelsescentret om at fremsende en opgørelse af evt. krav, der er til inddrivelse ved Inddrivelsescentret.

Anmeldelse af krav, der er under opkrævning i en kommune eller en anden opkrævningsmyndighed, skal anmeldes i akkordsagen af opkrævningsmyndigheden.

Det er specialcentret i det område, hvor virksomheden er registreret, der varetager restanceinddrivelsesmyndighedens interesser og opgaver under behandlingen af akkorden. For så vidt angår restanceinddrivelsesmyndighedens opgaver i forbindelse med akkordforhandlingerne henvises der til Inddrivelsesvejledningens afsnit H.5 og det administrationsgrundlag, der er beskrevet heri.

Dividende vil blive betalt som et samlet beløb til specialcentret, hvorfor der efterfølgende skal ske tværfirmakodepostering over for Inddrivelsescentret.

8 Eftergivelse

8.1 Opkrævningsloven og kildeskatteloven

Hjemmelen til eftergivelse af krav under inddrivelse er nærmere beskrevet i Inddrivelsesvejledningens afsnit H.7.1.1. Ansøgning om eftergivelse af krav, der skal afgøres efter opkrævningsloven og kildeskatteloven, skal behandles på følgende måde:

 • Hvis ansøgeren kun har krav til inddrivelse hos Inddrivelsescentret, behandles ansøgningen om eftergivelse hos Inddrivelsescentret, der træffer afgørelse i sagen.
 • Hvis ansøgeren kun har krav til inddrivelse ved skattecentret, behandles ansøgningen om eftergivelse hos specialcentret, der træffer afgørelse i sagen. Det skal præciseres, at ansøgninger om eftergivelse ikke skal indsendes til Juridisk Service - Inddrivelse i Hovedcentret, men derimod til Juridisk Service - Inddrivelse i det enkelte samarbejde.
 • Hvis ansøgeren både har krav til inddrivelse ved Inddrivelsescentret og skattecentret, behandles ansøgningen om eftergivelse hos specialcentret, der træffer afgørelse i sagen, medmindre andet aftales i den konkrete eftergivelsessag.

For så vidt angår restanceinddrivelsesmyndighedens opgaver i forbindelse med behandling af en ansøgning om eftergivelse henvises der til Inddrivelsesvejledningens afsnit H.7 og det administrationsgrundlag, der er beskrevet heri.

Dividende vil blive betalt som et samlet beløb til specialcentret, hvorfor der efterfølgende skal ske tværfirmakodepostering over for Inddrivelsescentret.

8.2 Anden lovgivning

Ansøgning om eftergivelse, der skal afgøres efter anden lovgivning, f.eks. eftergivelse af studiegæld, eftergivelse for socialt udsatte grupper (bemærk, at loven endnu ikke er trådt i kraft) og eftergivelse af bøder, konfiskation og sagsomkostninger, der opkræves af politiet, behandles af Inddrivelsescentret, der træffer afgørelse i sagen.

For så vidt angår restanceinddrivelsesmyndighedens opgaver i forbindelse med behandling af en ansøgning om eftergivelse henvises der til Inddrivelsesvejledningens afsnit H.7 og det administrationsgrundlag, der er beskrevet heri.

8.3 Krav under opkrævning

På samme måde som en gældssanering efter konkursloven har til formål at etablere en samlet ordning vedrørende skyldners samlede usikrede gæld, er det hensigten med bestemmelserne i opkrævningslovens §§ 15 - 15 b og kildeskattelovens §§ 73 B - D at fastsætte en administrativ adgang til eftergivelse for en skyldner, der udelukkende eller i overvejende grad har gæld i form af offentlige restancer.

Skyldners ansøgning til restanceinddrivelsesmyndigheden om eftergivelse omfatter de fordringer, der i henhold til lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer § 3 er overgivet til inddrivelse i restanceinddrivelsesmyndigheden. Fordringerne overdrages til restanceinddrivelsesmyndigheden, når betalingsfristen er overskredet, og sædvanlig rykkerprocedure forgæves er gennemført, jf. lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer § 2, stk. 3.

Fordringshaver eller den, der på vegne af fordringshaveren opkræver fordringen, kan dog på skyldners anmodning tillade afdragsvis betaling eller henstand med betalingen, jf. lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer § 2, stk. 3. Dette kan betyde, at der på tidspunktet for en skyldners ansøgning til restanceinddrivelsesmyndigheden om eftergivelse vil kunne være krav under opkrævning.

Det må lægges til grund, at en skyldner, der ansøger om eftergivelse af sine offentlige restancer, for det første ikke har interesse i at anmode fordringshaver om afdragsvis betaling eller henstand med betalingen eller at fortsætte sådanne indgåede aftaler. For det andet vil en sådan skyldner have en saglig og retlig interesse i, at en eventuel eftergivelse omfatter samtlige offentlige gældsforhold, uanset om disse er under inddrivelse eller er omfattet af en afviklingsordning hos fordringshaveren, således at skyldner får en ordning, der vedrører skyldners samlede offentlige gældsforhold. En ansøgning om eftergivelse må derfor antages at være et forhold, der i særlig grad taler for, at en fordring overdrages til restanceinddrivelsesmyndigheden på et tidligere tidspunkt end nævnt i lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer § 2, stk. 3.

Krav, der er under opkrævning hos fordringshaver, men som ikke er overgivet til inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden, og som er forfaldent til betaling før den i eftergivelsessagen valgte skæringsdato, skal derfor medtages i restanceinddrivelsesmyndighedens behandling af en skyldners ansøgning om eftergivelse i henhold til opkrævningslovens §§ 15 - 15 b og kildeskattelovens §§ 73 B - D.

Blanket 51.005, "Ansøgning om eftergivelse af skyldige beløb til det offentlige", vil blive tilrettet således, at det af denne ansøgningsblanket kommer til at fremgå, at skyldner samtidig med ansøgningen om eftergivelse anmoder om, at eventuelle fordringer, der er under opkrævning hos en kommune eller en anden fordringshaver, og som er forfaldne til betaling, overdrages til restanceinddrivelsesmyndigheden, jf. lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer § 2, stk. 3.  

9 Hovedcentrets opgaver i "bosager"

SKAT, Hovedcentret, skal på given foranledning præcisere snitfladen mellem skattecentrene, specialcentrene, Inddrivelsescentret og Hovedcentret i "bosager".

Udgangspunktet er, at det er skattecentret og/eller specialcentret og Inddrivelsescentret, der varetager restanceinddrivelsesmyndighedens opgaver og tager stilling til de spørgsmål, der opstår i "bosagerne" i overensstemmelse med det administrationsgrundlag, der fremgår af Inddrivelsesvejledningen.  

Dette gælder dog ikke undtagelsesfrit. På de nedenfor nævnte områder ligger kompetencen således hos SKAT, Hovedcentret:

 • Stillingtagen til, hvorvidt, der skal stilles sikkerhed til brug for et konkursbos undersøgelse og/eller anlæggelse af retssager (omstødelse, erstatning mv.), samt varetagelse af kontakten til kurator vedrørende retssagens førelse.
 • Stillingtagen til, hvorvidt en afgørelse under behandlingen af konkursbegæringen eller under konkursboets behandling skal kæres til domstolene.
 • Stillingtagen til, hvorvidt SKAT skal tage bekræftende til genmæle eller påstå frifindelse i en af et konkursbo anlagt sag mod SKAT om omstødelse af betalinger til SKAT, samt varetagelse af kontakten til Kammeradvokaten i forbindelse med sagens førelse.
 • Stillingtagen til, hvorvidt en afgørelse under tvangsakkordforhandlingen eller afgørelsen om tvangsakkordens stadfæstelse skal kæres til domstolene.
 • Anlæggelse af omstødelsessager i forbindelse med stadfæstelse af en tvangsakkord, jf. konkurslovens § 185.
 • Stillingtagen til, hvorvidt en afgørelse under behandlingen af gældssaneringssagen eller en kendelse om gældssanering skal kæres til domstolene.
 • Anlæggelse af omstødelsessager i forbindelse med kendelse om gældssanering, jf. konkurslovens § 222.
 • Nedlæggelse af fogedforbud ved uregistreret virksomhed, jf. retsplejelovens § 641. Se nærmere herom i Inddrivelsesvejledningens afsnit D.1.4.2.6.3.

Opstår der i en "bosag" en af de ovenfor angivne situationer, skal sagen forelægges for SKAT, Hovedcentret, tillige med en indstilling i sagen.

Opmærksomheden henledes på, at der i visse af de ovenfor nævnte sager ofte er meget kort tid til rådighed til behandling af sagen, f.eks. er kærefristen kun på 14 dage. Sagen skal derfor forelægges for SKAT, Hovedcentret, så betids, at Hovedcentret får den fornødne tid til rådighed til en forsvarlig behandling af de nævnte sager.

SKAT, Hovedcentret, står gerne til rådighed for en eventuel forudgående telefonisk drøftelse af f.eks. spørgsmål om, hvorvidt en kendelse om gældssanering skal kæres.  

10 Tvangsauktion over fast ejendom og arrest

SKAT, Hovedcentret, skal endvidere benytte lejligheden til at præcisere kompetencefordelingen på følgende områder:

 • Tvangsauktion over fast ejendom

Skattecentrene skal sondre mellem henholdsvis anmodning om begæring af tvangsauktion over fast ejendom og budgivning på tvangsauktion over fast ejendom.

 

Det fremgår af Inddrivelsesvejledningen afsnit G.6.7.12, at skattecentrene ikke er bemyndiget til at begære eller byde på tvangsauktion over fast ejendom for krav tilhørende staten, men skal anmode Hovedcentret om bemyndigelse hertil. Hvis skattecentret vurderer, at det vil være indbringende at begære en fast ejendom bortsolgt på tvangsauktion, skal sagen indtil videre sendes til Hovedcentret med en indstilling. Indstillingen skal opfylde de krav, der fremgår af Inddrivelsesvejledningens afsnit G.6.7.12.1.

 

Hvis restanceinddrivelsesmyndigheden eller en anden har begæret en fast ejendom bortsolgt på tvangsauktion, og der i ejendommen er lyst et udlæg foretaget af restanceinddrivelsesmyndigheden, skal skattecentret vurdere om, det vil være indbringende at byde på ejendommen. Skattecentret skal foretage vurderingen efter samme kriterier som ved anmodning om begæring af tvangsauktion over fast ejendom, og indstillingen til Hovedcentret skal ligeledes indeholde de samme oplysninger og bilag som nævnt ovenfor, dog skal kopi af salgsopstillingen og eventuelle nye bilag mv. også vedlægges sagen. Der henvises nærmere til Inddrivelsesvejledningens afsnit G.6.7.12.3.

 

Skattecentret kan dog, uden forelæggelse for Hovedcentret, begære en fast ejendom sat på tvangsauktion på grundlag af ejendomsskatter, der er tillagt fortrinsret. Der henvises til oversigten i Inddrivelseshåndbogens afsnit 9.5. Skattecentret kan indtil videre anvende lokale advokater til brug for udarbejdelse af begæring om tvangsauktion mv.

 

 • Arrest

Hvis skattecentret finder, at betingelserne for at foretage arrest for et krav på skatter og afgifter er opfyldt, herunder at skattecentret kan fremlægge de nødvendige dokumentationer og sandsynliggørelser, der er anført ovenfor, forelægges sagen for Hovedcentret, jf Inddrivelsesvejledningens afsnit G.9.8.

 

Forelæggelsen kan finde sted telefonisk på grund af sagens hastende karakter.

 

 • Indbringelse af Landsskatterettens afgørelser for domstolene

Hvis skattecentret og/eller specialcentret og Inddrivelsescentret finder, at en af Landsskatteretten truffet afgørelse skal indbringes for domstolene, skal sagen forelægges for Hovedcentret med en indstilling i sagen.

11 Ikrafttrædelse

Retningslinjerne under pkt. 2 - 8 har virkning fra offentliggørelsestidspunktet.