Dato for offentliggørelse
15 Jul 2011 11:19
Overordnede emner
Afgift
Resumé

Punktafgiftsvejledningen er opdateret med redaktionel afslutning pr. 30. juli 2011. Dele af vejledningen er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning, afsnit E.A Punktafgifter. Det gælder for del A Generelt om punktafgifter, del E, Motorkøretøjer og del G Miljøafgifter.

Hvad er nyt?

Nedenfor følger en oversigt over de juridiske nyheder i denne udgave af Punktafgiftsvejledningen. Det vil også fremgå, hvilke afsnit i vejledningen, der er ændret eller omskrevet: 

Del A Generelt om punktafgifter

Del A er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning, afsnit E.A.1, dog undtaget afsnit A.10 og A.11.

Del B Drikkevarer

B.2 Vin

 • Lov nr. 247 af 30. marts 2011 forhøjelse af vinafgiften og tillægsafgiften på vinbaseret alkoholsodavand med virkning fra 1. oktober 2011, se afsnit B.2.2.

B.3 Øl

 • Lov nr. 626 af 14. juni 2011, afgiftslempelse (ølmoderation) for mindre bryggerier udvides til at gælde alle mindre bryggerier, med virkning fra 2011, se B.3.8.

Del C Tobak mv.

C.1 Cigaretter og røgtobak

Del E Motorkøretøjer mv

Afsnittet er nu i sin helhed omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning afsnit E.A.8.

E.1 Registreringsafgift af motorkøretøjer

 • Afsnittet er omskrevet og flyttet til den Juridiske vejledning, afsnit E.A.8.1.

E.5 Registrering af køretøjer

 • Afsnittet er omskrevet og flyttet til den Juridiske vejledning, afsnit E.A.8.5.

Del F Energi og kuldioxid

Generelt fremgår en række ændringer med ikrafttræden 1. juli 2011 som følge af lov nr. 1564 af 21. december 2010, samt nye satser for  beregning af afgiftslempelse på fjernvarme (elpatronordningen), se F.1.6.2, F.2.6.2, F.3.8.1, F.4.6.1 og F.5.5. Ikrafttrædelsesbekendtgørelse nr. 504 af 24. maj 2011.

F.2 Kul og affaldsvarme

 • Lov nr. 1564 af 21. december 2010, ændringer vedr. affaldsbaseret varme - ændret beregningsgrundlag for tillægsafgift og affaldsvarmeafgift, se F.2.2 og F.2.4.4.
 • Lov nr. 625 af 14. juni 2011, Omtale af kommende ændring vedr. røggasmetode for opgørelse af tillægsafgift på affaldsvarme og præcisering af § 5, stk. 13, se F.2.4.4.

F.4 Naturgas og bygas

 • Lov nr. 1564 af 21. december 2010, ændringer med ikraftttræden 1. juli 2011 vedr. nye kraftvarme-fordelingsregler/brændselsfordelingsnøgler, se F.4.5.

F.5 Kuldioxid

 • Lov nr. 625 af 14. juni 2011, Henvisningen i § 5, stk. 3 til kulafgiftslovens § 5, stk. 13 er udgået. Omtale af kommende ændring vedr. røggasmetode for opgørelse af CO2-afgift på ikke-bionedbrydeligt affald. Se F.5.3.1. Præcisering af at godtgørelsen af metanafgift ydes til både registrerede som ikke-registrerede virksomheder. Se F.5.7.4.

F.6 Godtgørelse af energiafgifter og CO2-afgift

 • Generel omtale af ændringer med ikrafttræden 1. januar 2012, lov nr. 625 af 14. juni 2011 vedr. bl.a. satser for godtgørelse, nye satser for overskudsvarme og delvis godtgørelse af elafgift til elvarme og komfortkøling.
 • Lov nr. 1564 af 21. december 2010, nye reguleringssatser for overskudsvarme baseret på varme fra eget kraftvarmeværk, se F.6.9.1.
 • Landsskatteretten har i to kendelser, SKM2011.178.LSR og SKM2011.179.LSR truffet afgørelse om ret til godtgørelse af elafgift for en edb-virksomhed, se F.6.6.2.
 • SKAT har i et styresignal af 15. april 2011, SKM2011.259.SKAT taget stilling til muligheden for godtgørelse af elafgift til opladning af batterier til el-biler, se F.6.
 • Landsretten har i en dom af 30. maj, SKM2011.378.ØLR taget stilling til godtgørelse af afgift vedr. en malerkabine, se F.6.4.4.

Del G Miljøafgifter

Afsnittet er nu i sin helhed omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning afsnit E.A.7.

G.12 CFC, HFC, PFC og SF6 (Den juridiske vejledning afsnit E.A.7.12)

 • Forhøjede afgiftssatser pr. 1. april 2011, se Den juridiske vejledning, afsnit E.A.7.12.5.

G.13 Spildevand (Den juridiske vejledning afsnit E.A.7.13)

 • Landsretten har i en dom af 15. marts, SKM2011.369.VLR taget stilling til et spørgsmål om opgørelse af den afgiftspligtige mængde spildevand, og SKAT har i konsekvens heraf ændret praksis ved udsendelse af et styresignal herom den 14. juni 2011, SKM2011.404.SKAT. Se Den juridiske vejledning, afsnit E.A.7.13.6.

Afgift af mættet fedt i visse fødevarer (Den juridiske vejledning afsnit E.A.2.1)

Nye regler om afgift på mættet fedt er beskrevet i Den juridiske vejledning afsnit E.A.2.1. De nye regler følger af lov nr. 247 af 30. marts 2011 om afgift af mættet fedt i visse fødevarer, også kaldet Fedtafgiftsloven (forkortet FAL). Bemærk, at afgiften først træder i kraft den 1. oktober 2011. Inden loven træder i kraft vil der blive udstedt en bekendtgørelse til loven.

Omskrivning af Punktafgiftsvejledningen

Punktafgiftsvejledningen er i øjeblikket under omskrivning. Det sker som led i, at alle SKATs juridiske vejledninger er ved at blive omskrevet til en mere læsevenlig og netbaseret udgave, der samler alle de juridiske vejledninger i én samlet vejledning, Den juridiske vejledning.

Nedenfor følger en oversigt over de afsnit, der fra og med denne udgave af Punktafgiftsvejledningen (2011-1) omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning med de angivne nye afsnitsbetegnelser (i parentes fremgår den hidtidige afsnitsbetegnelse i Punktafgiftsvejledningen):

 • E.A.1 Generelt om punktafgifter (Punktafgiftsvejledningen 2011-1 del A Generelt om punktafgifter, dog ikke afsnit A.10 Regnskabsbestemmelser og A.11 Angivelse og afregning af afgifter)
 • E.A.7.1 Emballage (Punktafgiftsvejledningen 2011-1 G.1 Emballage, poser, engangsservice og pvc-folier)
 • E.A.7.5 Ledningsført vand (Punktafgiftsvejledningen 2011-1 G.5 Ledningsført vand)
 • E.A.7.7 Bekæmpelsesmidler (Punktafgiftsvejledningen 2011-1 G.7 Bekæmpelsesmidler)
 • E.A.7.11 Svovl (Punktafgiftsvejledningen 2011-1 G.11 Svovl)
 • E.A.7.13 Spildevand (Punktafgiftsvejledningen 2011-1 G.13 Spildevand)
 • E.A.7.16 Drikkevandsbeskyttelse (Punktafgiftsvejledningen 2011-1 G.16 Drikkevandsbeskyttelse)
 • E.A.7.19 Foderfosfat (Punktafgiftsvejledningen 2011-1 G.19 Foderfosfat)
 • E.A.7.20 Kvælstofoxider (Punktafgiftsvejledningen 2011-1 G.20 Kvælstofoxider)
 • E.A.8.1 Registreringsafgift af motorkøretøjer (Punktafgiftsvejledningen 2011-1 E.1 Registreringsafgift af motorkøretøjer)
 • E.A.8.5 Registrering af køretøjer (Punktafgiftsvejledningen 2011-1 E.5 Registrering af køretøjer
ISBN-nummer
978-87-7121-179-5
åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Punktafgiftsvejledning 2011-2" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.