Energiafgifter
Godtgørelsen af energiafgifter skal nedsættes med et beløb i kr. pr. gigajoule (GJ) overskudsvarme, der anvendes i virksomheden til rumopvarmning eller varmt vand. For varme, der afsættes fx til et varmeforsyningsselskab, nedsættes godtgørelsen dog højst med en procentdel af det samlede vederlag forvarmeleverancen. Ved det samlede vederlag forstås såvel det vederlag, som afregnes i forhold til den leverede mængde varme, som faste bidrag.

Den daværende Told- og Skattestyrelse har i 1999 udarbejdet et notat om overskudsvarme, der afsættes, seF.6.9.5.

Lov nr. 1564 af 21. december 2010
Ved lov nr. 1564 af 21. december 2010 skete der en ændring af brændselsfordelingsreglerne på kraftvarmeområdet. V-formel 1,25 blev ændret til 1,20 og E-formel 0,65 blev ændret til 0,67.

Dette indebærer, at en større mængde brændsel henføres til produktion af varme, som produceres på kraftvarmeværker.

For at opretholde balancen i forhold til afgiften på kraftvarme er reguleringssatserne for overskudsvarme fra varme produceret på virksomhedens eget kraftvarmeanlæg forhøjet tilsvarende som virkningen af de nye brændselsfordelingsnøgler har i form af en højere afgift på varme fra kraftvarmeværker. 

Ovennævnte ændringer ved lov nr. 1564 trådte i kraft den 1. juli 2011. De nye reguleringssatser skal dermed anvendes fra og med den 1. juli 2011.

De nye reguleringssatser er indarbejdet i nedenstående to oversigter under overskriften Sats for overskudsvarme fra eget kraftvarmevarmeanlæg.  

Lov nr. 625 af 14. juni 2011
Ved lov nr. 625 af 14. juni 2011 er der samlet set sket en lempelse af godtgørelsen af energiafgifter på erhverv i forhold til ændringerne ved lov nr. 527 af 12. juni 2009 (Forårspakke 2.0).

Afgiftslempelsen i lov nr. 625 er trådt i kraft den 1. januar 2012.

Da procesafgiften (den nedsatte afgiftsgodtgørelse) ved Forårspakke 2.0 blev indført den 1. januar 2010, skete der samtidig en nedsættelse af overskudsvarmeafgiften. Der gennemførtes således både en ny afgift (procesafgift) og lavere overskudsvarmeafgift.

Lov nr. 625 af 14. juni 2011 indeholder, som tidligere nævnt, samlet set en lempelse af godtgørelsen af energiafgifter for momsregistrerede virksomheder.

For at opretholde en uændret afgiftsmæssig stilling for overskudvarme efter lov nr. 625 er overskudsvarmesatsen blevet hævet. Forhøjelsen svarer til den skete lempelse af virksomhedernes betaling af procesafgift.

Dette gælder både for den generelle sats for overskudsvarme fra procesformål og for satsen for overskudsvarme fra procesformål, der hidrører fra varme produceret på virksomhedens eget kraftvarmeanlæg.

Der er derimod ikke sket ændringer af satserne for overskudsvarme fra landbrug, gartneri og lignende, fra virksomhed med mineralogiske processer mv. og fra raffinaderier.

Det samme gælder for overskudsvarme, der afsættes, hvor overskudsvarmesatsen uændret er 32,5 pct. af det samlede vederlag for varmeleverancen.

Der er den 25. november 2011 offentliggjort et nyhedsbrev om ændringerne på SKATs hjemmeside med titlen Energiafgifter - ændrede regler for godtgørelse af energiafgifter fra 2012.

Overskudsvarme fra procesformål med almindelig procesgodtgørelse

Generel sats
For nyttiggjort overskudsvarme fra varme og varer omfattet af den almindelige ret til afgiftsgodtgørelse for energiforbrug til procesformål, udgør overskudsvarmeafgiften (nedsættelsen af afgiftsgodtgørelsen) følgende:

 

01.01.1996 - 31.12.1998 42,50 kr./GJ
01.01.1999 - 31.12.1999 47,50 kr./GJ
01.01.2000 - 31.12.2001 50,00 kr./GJ
01.01.2002 - 31.12.2007 52,50 kr./GJ
01.01.2008 - 31.12.2008 53,45 kr./GJ
01.01.2009 - 31.12.2009 54,41 kr./GJ
01.01.2010 - 31.12.2010 52,80 kr./GJ
01.01.2011 - 31.12.2011 53,90 kr./GJ
01.01.2012 - 31.12.2012 51,60 kr./GJ
01.01.2013 - 31.12.2013 51,50 kr./GJ 
01.01.2014 - 31.12.2014 52,50 kr./GJ
01.01.2015 - 31.12.2015 53,40 kr./GJ

Reguleringsatsen er den samme for energiafgiften af olie, gas, kul og el.

Efter 2015 reguleres satserne efter udviklingen i nettoprisindekset, jf. mineralolieafgiftslovens § 32 a.

Sats for overskudsvarme fra eget kraftvarmeanlæg
For nyttiggjort overskudsvarme, der hidrører fra varme produceret på virksomhedens eget kraftvarmeanlæg, udgør overskudsvarmesatsen (nedsættelsen af afgiftsgodtgørelsen) følgende: 

Bemærk: Anvendelse af satsen for overskudsvarme fra eget kraftvarmeanlæg er betinget af, at der er tale om overskudsvarme fra en produktionsproces, hvor varmen kommer fra en virksomheds eget "industrielle" kraftvarmeværk.

Nedsættelsen af godtgørelsen (reguleringssatsen) udgør følgende:

 

01.07.2002 - 31.12.2007 42,00 kr./GJ
01.01.2008 - 31.12.2008 42,76 kr./GJ
01.01.2009 - 31.12.2009 43,53 kr./GJ
01.01.2010 - 31.12.2010 42,30 kr./GJ
01.01.2011 - 30.06.2011 43,10 kr./GJ
01.07.2011 - 31.12.2011 44,90 kr./GJ
01.01.2012 - 31.12.2012 43,00 kr./GJ
01.01.2013 - 31.12.2013 42,90 kr./GJ
01.01.2014 - 31.12.2014 43,70 kr./GJ
01.01.2015 - 31.12.2015 44,50 kr./GJ

Satsen gælder for overskudsvarme baseret på olie, gas og kul.

Efter 2015 reguleres satserne efter udviklingen i nettoprisindekset, jf. mineralolieafgiftslovens § 32 a.

Overskudsvarme fra landbrug, gartneri og lign., mineralogiske processer mv. samt fra raffinaderier

Generel sats
For nyttiggjort overskudsvarme fra varme og varer, fra virksomhed med jordbrug, husdyrbrug, gartneri, frugtavl, skovbrug, fiskeri, dambrug, og pelsdyravl og fra virksomhed med mineralogiske processer mv. og overskudsvarme fra raffinaderier udgør nedsættelsen af godtgørelsen (reguleringssatsen) følgende:

 

01.01.2010 - 31.12.2010 57,30 kr./GJ
01.01.2011 - 31.12.2011 58,40 kr./GJ
01.01.2012 - 31.12.2012 59,40 kr./GJ
01.01.2013 - 31.12.2013 60,50 kr./GJ
01.01.2014 - 31.12.2014 61,60 kr/GJ
01.01.2015 - 31.12.2015 62,70 kr./GJ

Nedsættelsen er den samme for energiafgiften af olie, gas, kul og el.

Efter 2015 reguleres satserne efter udviklingen i nettoprisindekset, jf. mineralolieafgiftslovens § 32 a.

Sats for overskudsvarme fra eget kraftvarmeanlæg
Nedsættelsen af godtgørelsen (reguleringssatsen) udgør følgende: 

 

01.01.2010 - 31.12.2010 45,80 kr./GJ
01.01.2011 - 30.06.2011 46,70 kr./GJ
01.07.2011 - 31.12.2011 48,60 kr./GJ
01.01.2012 - 31.12.2012 49,50 kr./GJ
01.01.2013 - 31.12.2013 50,40 kr./GJ
01.01.2014 - 31.12.2014 51,30 kr./GJ
01.01.2015 - 31.12.2015 52,20 kr./GJ

Satsen gælder for overskudsvarme baseret på olie, gas og kul.

Efter 2015 reguleres satserne efter udviklingen i nettoprisindekset, jf. mineralolieafgiftslovens § 32 a.

Overskudsvarme, der afsættes
For varme, der afsættes, udgør nedsættelsen dog højst 32,5 pct. af det samlede vederlag for varmeleverancen. Se endvidereF.6.9.5.

Oversigt over pct.-satsen for overskudsvarme, der afsættes:

01.01.1996 - 31.12.1998 42,5 pct. af vederlaget
01.01.1999 - 31.12.2001 45,0 pct. af vederlaget
01.01.2002 - 31.01.2007 47,5 pct. af vederlaget
01.02.2007 og fremover 32,5 pct. af vederlaget *)


*) Nedsættelsen af pct.-satsen for overskudsvarme, der afsættes, skete ved lov nr. 1416 af 21. december 2005, der trådte i kraft den 1. februar 2007, jf. bekendtgørelse nr. 33 af 15. januar 2007.

Nedsættelsen er den samme for energiafgiften af olie, gas, kul og el.

Måling af overskudsvarme
Der skal ske måling af den mængde overskudsvarme, som der skal svares afgift af efter ovennævnte regler.

CO2-afgift (Ophævet pr. 31.12.2010)

Bestemmelserne i CO2-afgiftslovens § 9, stk. 4 om nedsættelse af godtgørelsen af CO2-afgift ved nyttiggørelse af overskudsvarme fratung proces er ophævet med virkning fra 1. januar 2010. Dette indebærer, at der fra 1. januar 2010 ikke længere skal "betales CO2-afgift" af overskudsvarme, der nyttiggøres af kvoteomfattede og ikke-kvoteomfattede virksomheder. 

Regler før 1. januar 2010

Efter samme regler som for energiafgiften nedsættes godtgørelsen af CO2-afgift af procesenergi, når der er tale om nyttiggjort overskudsvarme fra tung proces, jf.CO2-afgiftslovens § 9, stk. 4.

Oversigt over satsen for overskudsvarme udtrykt i kr. pr. GJ:

01.01.1996 - 31.12.2007 7,50 kr./GJ
01.01.2008 - 31.12.2008 7,64 kr./GJ
01.01.2009 - 31.12.2009 7,77 kr./GJ

Ved lov nr. 393 af 6. juni 2002 skete der med virkning fra 1. juli 2002 en nedsættelse af satsen for procesoverskudsvarme fra industriel kraftvarmeproduktion, hvormed godtgørelsen skalreduceres. Nedsættelsen var fra 7,50 kr. pr. GJ varme til 6,00 kr. pr. GJ varme. Bemærk: Nedsættelsen er betinget af, at der er tale om overskudsvarme fra en produktionsproces, hvorvarmen kommer fra en virksomheds eget "industrielle" kraftvarmeværk.

Oversigt over satsen for overskudsvarme udtrykt i kr. pr. GJ:

01.07.2002 - 31.12.2007 6,00 kr./GJ
01.01.2008 - 31.12.2008 6,11 kr./GJ
01.01.2009 - 31.12.2009 6,22 kr./GJ

For varme, der afsættes, udgør nedsættelsen dog højst 7,5 pct. af det samlede vederlag for varmeleverancen. Se endvidereF.6.9.5.