åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

GODTGØRELSE AF ENERGIAFGIFTER - § 11 MV.

Reglerne for godtgørelse af elafgift, som momsregistrerede virksomheder anvender til procesformål, fremgår af afsnittet om godtgørelse af energiafgifter og CO2-afgift. F.6.

Reglerne for godtgørelse er på visse punkter ændret med virkning fra 1. januar 2010. Det betyder bl.a., at virksomheder, der leverer ydelser i form af belysning, ikke længere kan få godtgørelse af elforbrug til dette formål. De nye regler er nærmere omtalt i afsnit F.6.

SÆRLIG SVOVLAFGIFT AF EL

El var indtil udgangen af 1999 pålagt en særlig svovlafgift af el. Momsregistrerede virksomheder har ikke haft adgang til fradrag af denne afgift.

§ 11, STK. 14 - ELPRODUCENTER 

Virksomheder, som producerer elektricitet, og som er berettiget til at tilbagebetaling af afgift af elektricitet, kan foruden tilbagebetaling efter § 11, stk. 1, få tilbagebetalt 1 øre pr. kWh af den del af virksomhedens forbrug af elektricitet, der medgår direkte til fremstilling af elektricitet samt til at opretholde muligheden for produktion af elektricitet.

AFGIFTSLEMPELSE FOR FJERNVARME (ELPATRONORDNINGEN)  

Ved lov nr. 1417 af 21. december 2005 blev der som ny § 11, stk. 17 og 18 i elafgiftsloven indsat bestemmelser om afgiftslempelse for fjernvarme (elpatronordningen). Ordningen om afgiftslempelse for fjernvarme trådte i kraft den 1. januar 2008. 

Ordningen om afgiftslempelse for fjernvarme har været beskrevet i et nyhedsbrev af 20. december 2007 med titlen Energiafgifter - afgiftslempelse på fjernvarme.

Bestemmelserne om afgiftslempelse er efterfølgende ændret i flere omgange, bl.a. ved lov nr. 722 af 25. juni 2010, lov nr. 1564 af 21. december 2010 og lov nr. 625 af 14. juni 2011. Der henvises i øvrigt til ikrafttrædelsesbekendtgørelse nr. 998 af 25. oktober 2011.

 Ovennævnte nyhedsbrev fra december 2007 er erstattet af nyhedsbrev af 14. december 2011 med titlen Energiafgifter - ændringer i ordningen om afgiftslempelse for fjernvarme (elpatronordningen.) 

 I nyhedsbrevet beskrives ændringerne om afgiftslempelse for fjernvarme (kapitel 1), se afsnittet nedenfor Ændringer i relation til bl.a. lov nr. 722 af 25. juni 2010. Derudover indeholder nyhedsbrevets kapitel 2 en generel og opdateret beskrivelse af betingelser, afgrænsning, satser for afgiftslempelse og regler for opgørelse mv. af afgiftslempelsen i forhold til nyhedsbrevet af 20. december 2007. 

Lovbestemmelser i relation til elpatronordningen
Nedenfor er gengivet lovbestemmelserne i elafgiftslovens § 11, der direkte knytter sig til elpatronordningen:
Stk. 17. Momsregistrerede varmeproducenter, der leverer varme uden samtidig produktion af elektricitet til de kollektive fjernvarmenet eller lignende fjernvarmenet, kan få tilbagebetalt en del af afgiften af forbrug af afgiftspligtige varer anvendt til fremstilling af varme til de samme kollektive fjernvarmenet eller lignende fjernvarmenet, som værkernes kraft-varme-kapacitet vedrører, hvis den momsregistrerede virksomhed er et værk, som 1) har kraft-varme-kapacitet efter stk. 18 eller 2) havde kraft-varme-kapacitet efter stk. 18 den 1. oktober 2005 eller 3) er omfattet af bilag 1 til lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. Den del af afgiften, der overstiger 52,2 kr. pr. GJ varme ab værk (2015-niveau) eller 18,8 øre pr. kWh varme ab værk (2015-niveau), tilbagebetales. Såfremt der ved fremstillingen af varme anvendes både afgiftspligtig elektricitet efter denne lov og andre brændsler eller energikilder, nedsættes de 52,2 kr. pr. GJ varme ab værk (2015-niveau) eller 18,8 øre pr. kWh varme ab værk (2015-niveau) forholdsmæssigt. I perioden 2010-2014 er satserne i 2. og 3. pkt. som anført i bilag 5. Satserne i 2. og 3. pkt. reguleres efter § 32 a i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. Det er en betingelse for tilbagebetalingen, at virksomheden også udnytter muligheden for at få tilbagebetaling af afgift for den samme varme efter § 7, stk. 7, i lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter.

Stk. 18. Virksomheden har kraftvarmekapacitet, hvis 100 pct. af varmeleverancen i mindst 75 pct. af året kan dækkes af kraftvarmeenheden. Mindst 25 pct. af produktionen af elektricitet og varme i kraftvarmeenheden skal udgøres af elektricitet. Dette skal kunne dokumenteres på forlangende over for told- og skatteforvaltningen.

Lignende bestemmelser om elpatronordningen findes i gasafgiftslovens § 8, stk. 4 og 5, kulafgiftslovens § 7, stk. 4 og 5, mineralolieafgiftslovens § 9, stk. 4 og 5 og CO2-afgiftslovens § 7, stk,. 7 og 8.

Endvidere indeholder elafgiftslovens § 11, stk. 18 og 19 følgende bestemmelser om godtgørelse af elafgift vedrørende elbaseret varme omfattet af elpatronordningen:

Stk. 19. Virksomheder, der er momsregistrerede, kan vælge at foretage særlig opgørelse af tilbagebetaling af afgift. For elektricitet til fremstilling af varme, for hvilken en varmeproducent får delvis tilbagebetaling af afgift efter stk. 17, tilbagebetales den resterende afgift af denne elektricitet til forbrugeren af varmen. Tilbagebetalingen af den resterende afgift nedsættes med 14,8 pct. For perioden 2010-2012 nedsættes tilbagebetalingen af den resterende afgift som anført i bilag 8. Det er en betingelse for tilbagebetaling, at virksomheden anvender varmen til formål nævnt i stk. 3, 6. pkt., eller stk. 4. En forholdsmæssig del af varmen kan henregnes til anvendelser, som er nævnt i 5. pkt., i de tilfælde, hvor samme anlæg forsyner såvel anvendelser, som er nævnt i 5. pkt., som andre anvendelser i virksomheden, når en sådan fordeling kan opgøres. Reglerne om fordeling i § 11, stk. 5, nr. 4, i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 20. Hvis en virksomhed vælger at opgøre tilbagebetaling for varme efter reglerne i stk. 19, skal virksomheden benytte denne opgørelsesmetode for hele kalenderåret, hvorved der for samme år ikke kan ske opgørelse af tilbagebetaling for varmen efter denne lovs øvrige regler om tilbagebetaling. I givet fald finder denne lovs øvrige regler, herunder regler om opgørelsesperioder og overskudsvarmeafgifter, anvendelse, som om der ydes tilbagebetaling efter den eller de af denne lovs forskellige andre regler om tilbagebetaling, som ville finde anvendelse, hvis det ikke var valgt at bruge muligheden for særlig opgørelse af tilbagebetaling i stk. 19.

Derudover er indsat følgende bestemmelse i elafgiftslovens § 11 f vedrørende elpatronordningen:   

§ 11 f. Momsregistrerede varmeproducenter, der producerer varme uden samtidig produktion af elektricitet, kan få tilbagebetalt en del af afgiften af forbrug af afgiftspligtige varer anvendt til fremstilling af varme til eget forbrug i den momsregistrerede virksomhed via interne varmesystemer, jf. dog stk. 2, hvis den momsregistrerede virksomhed er et værk, som 1) har kraft-varme-kapacitet efter stk. 4 eller 2) havde kraft-varme-kapacitet efter stk. 4 den 1. oktober 2005 eller 3) er omfattet af bilag 1 til lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. Andre momsregistrerede fjernvarmeproducenter, der producerer varme uden samtidig produktion af elektricitet, kan få tilbagebetalt en del af afgiften af forbrug af afgiftspligtige varer anvendt til fremstilling af varme leveret til kollektive fjernvarmenet eller lignende fjernvarmenet, jf. dog stk. 2 og 3. Den del af afgiften, der overstiger 52,2 kr. pr. GJ varme ab værk (2015-niveau) eller 18,8 øre pr. kWh varme ab værk (2015-niveau), tilbagebetales. Såfremt der ved fremstillingen af varme anvendes både afgiftspligtig elektricitet efter denne lov og andre brændsler eller energikilder, nedsættes de 52,2 kr. pr. GJ varme ab værk (2015-niveau) eller 18,8 øre pr. kWh varme ab værk (2015-niveau) forholdsmæssigt. Indtil år 2015 er satserne i 3. og 4. pkt. som anført i bilag 5. Satserne i 3. og 4. pkt. (2015-niveau) reguleres efter § 32 a i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v.

Stk. 2. Det er en betingelse for tilbagebetaling af afgift for varme efter stk. 1, at virksomheden også udnytter muligheden for at få tilbagebetaling af afgift for den samme varme efter § 7 b i lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter.

Stk. 3. Det er en betingelse for tilbagebetaling i et kalenderår efter stk. 1, 2. pkt., at 100 pct. af varmeleverancen fra de fjernvarmenet, som er nævnt i stk. 1, 2. pkt., til forbrugerne i mindst 75 pct. af kalenderåret eller 2008 er kommet fra eller kunne være kommet fra momsregistrerede virksomheder med kraft-varme-kapacitet, jf. stk. 4, og værker omfattet af bilag 1 til lov om afgift af mineralolieprodukter m.v. Dette skal på forlangende kunne dokumenteres over for told- og skatteforvaltningen.

Stk. 4. Virksomheden har kraft-varme-kapacitet, hvis virksomheden leverer varme til kollektive fjernvarmenet eller lignende fjernvarmenet og 100 pct. af varmeleverancen i mindst 75 pct. af året kan dækkes af kraft-varme-enheden. Mindst 25 pct. af produktionen af elektricitet og varme i kraft-varme-enheden skal udgøres af elektricitet. Dette skal på forlangende kunne dokumenteres over for told- og skatteforvaltningen.

Stk. 5. Reglerne om særlig opgørelse af tilbagebetaling af afgift m.v. i § 11, stk. 19 og 20, finder tilsvarende anvendelse for elektricitet til fremstilling af varme, for hvilken en varmeproducent får delvis tilbagebetaling af afgift efter stk. 1.

Tilsvarende bestemmelser findes i gasafgiftslovens § 8 a, kulafgiftslovens § 7 b, mineralolieafgiftslovens § 9 a og CO2-afgiftslovens § 7 b.

Bemærk: Elafgiftslovens § 11 f, stk. 1, 2. pkt. og § 11 f, stk. 3, der er indsat ved lov nr. 722 af 25. juni 2010, indeholder en udvidelse af ordningen om afgiftslempelse for fjernvarme, som momsregistrerede fjernvarmeproducenter uden kraftvarmeanlæg, leverer til fjernvarmenettet. Denne udvidelse af ordningen afventer EU-Kommissionens stillingtagen og er derfor ikke trådt i kraft. Det samme gælder de tilsvarende ændringer i gasafgiftsloven, kulafgiftsloven, mineralolieafgiftsloven og CO2-afgiftsloven.

Satser for afgiftslempelse for perioden 2012-2015
Beløbsgrænserne for afgiftslempelse (grænser for tilbagebetaling til momsregistrerede varmeproducenter) for perioden 2012-2015 fremgår af nedenstående oversigter vedrørende energiafgifter og CO2-afgift.

Energiafgiftslovene:

   

2012

2013

2014

2015

Grænser for tilbagebetaling til momsre-
gistrerede varmeproducenter
kr./GJ fjern-
varme ab værk 

49,5 

50,4 

51,3 

52,2 

Grænser for tilbagebetaling til momsre-
gistrerede varmeproducenter 
øre/kWh fjern-
varme ab værk  
(kun i elafgiftsloven)

17,8 

18,1 

18,5 

18,8

Satserne reguleres/opskrives med 1,8 pct. hvert år frem til 2015.

Efter 2015 reguleres satserne årligt efter udviklingen i nettoprisindekset. jf. mineralolieafgiftslovens § 32 a.

CO2-afgiftsloven:

   

2012

2013

2014

2015

Grænser for tilbage-
betaling til momsre-
gistrerede varmepro-
ducenter
kr./GJ fjern-
varme ab værk 

12,8 

13,0 

13,2 

13,5

 

Grænser for tilbage-
betaling til momsre-
gistrerede varmepro-
ducenter 
øre/kWh fjern-
varme ab værk  

4,6 

4,7 

4,8 

4,8

 

Satserne reguleres/opskrives med 1,8 pct. hvert år frem til 2015.

Efter 2015 reguleres satserne årligt efter udviklingen i nettoprisindekset. jf. mineralolieafgiftslovens § 32 a.

Tidligere satser for afgiftslempelse

Energiafgiftslovene:

   

2008

2009 

2010 

1. jan. -
30. juni 2011 

1. juli -
31. dec. 2011

Grænser for tilbage-
betaling til momsre-
gistrerede varmepro-
ducenter
kr./GJ fjern-
varme ab værk 

45,8

46,6

45,9

46,7

48,6

Grænser for tilbage-
betaling til momsre-
gistrerede varmepro-
ducenter 
øre/kWh fjern-
varme ab værk
(kun i elafgiftsloven)  

16,5

16,8

16,5

16,8

17,5

CO2-afgiftsloven:

   

2008

2009 

2010

1. jan. -
30. juni 2011

1. juli -
31. dec. 2011 

Grænser for tilbage-
betaling til momsre-
gistrerede varmepro-
ducenter
kr./GJ fjern-
varme ab værk 

5,1

5,2

11,8

12,0

12,5

Grænser for tilbage-
betaling til momsre-
gistrerede varmepro-
ducenter 
øre/kWh fjern-
varme ab værk  

1,8

1,9

4,3

4,3

4,5

Ændring af brændselsfordelingsregler ved lov nr. 1564 af 21. december 2010
Ved lov nr. 1564 af 21. december 2010  skete der bl.a. en ændring af brændselsfordelingsreglerne på kraftvarmeområdet. V-formel 1,25 blev ændret til 1,20 og E-formel 0,65 blev ændret til 0,67.

Dette indebærer, at en større mængde brændsel henføres til produktion af varme, som produceres på kraftvarmeværker.

For at opretholde balancen i forhold til afgiften på kraftvarme blev satserne for at opnå afgiftslempelse for fjernvarme (grænser for tilbagebetaling til momsregistrerede varmeproducenter) forhøjet tilsvarende.

Ovennævnte ændringer ved lov nr. 1564 trådte i kraft den 1. juli 2011, jf. bekendtgørelse nr. 504 af 24. maj 2011.

 Ændringer i relation til bl.a. lov nr. 722 af 25. juni 2010 

 Der er i hovedtræk tale om følgende ændringer: 

  1. Ordningen gøres permanent for varme produceret på basis af elektricitet
  2. Ordningen udvides til at gælde for leverancer af fjernvarme til andre fjernvarmenet end kollektive fjernvarmenet
  3. Ordningen udvides til at gælde for kraftvarmeproducenters eget forbrug af varme via interne varmesystemer
  4. Afgiftslempelsen skal opgøres samlet for energiafgifter og CO2-afgift
  5. Momsregistrerede virksomheder, der anvender elbaseret fjernvarme omfattet af elpatronordningen til procesformål, kan vælge at opgøre godtgørelsen af afgiften på fjernvarme efter satserne for procesgodtgørelse, som gælder for fjernvarme produceret af afgiftspligtige brændsler (Ændringerne vedrørende opgørelse af godtgørelsesberettiget elbaseret fjernvarme, der anvendes til procesformål, havde virkning fra 1. januar 2010)
  6. Ordningen om afgiftsgodtgørelse for energispareafgift af elektricitet, der anvendes direkte til produktion af varme, som anvendes til tung proces, gøres permanent
  7. PSO-fritagelsen for elektricitet til produktion af varme, der er omfattet af elpatronordningen, gøres permanent.

 Ad 1. Ordningen gøres permanent for elbaseret fjernvarme 

Afgiftslempelsen for elbaseret fjernvarme blev oprindeligt begrænset til en periode på 4 år.

Denne tidsbegrænsning er ophævet. Det vil sige, at ordningen er gjort permanent for elbaseret fjernvarme.

 Ad 2. Ordningen udvides til andre fjernvarmenet end kollektive fjernvarmenet 

Det har hidtil været en betingelse for afgiftslempelse, at varmen leveres til kollektive fjernvarmenet.

Ordningen er udvidet til også at gælde for momsregistrerede kraftvarmeproducenter, der leverer varme til andre lignende fjernvarmenet. Det gælder fx separate fjernvarmenet i forbindelse med større bebyggelser, som ligner kollektive fjernvarmenet.

Det er en betingelse for afgiftslempelse, at de pågældende kraftvarmeproducenter opfylder kriteriet for kraftvarmekapacitet, eller havde kraftvarmekapacitet den 1. oktober 2005.

Bemærk: Landsskatteretten traf den 15. marts 2011 (SKM2011.640.LSR) afgørelse om, at et almennyttigt boligselskab med et kraftvarmeværk, der producerer og leverer varme via et internt varmenet til de tilknyttede lejligheder, ikke kan anses for en varmeleverance til et kollektivt fjernvarmenet. Den lovbestemte forskel mellem varme, der leveres til kollektive fjernvarmenet og til andre fjernvarmenet, og som ligger til grund for Landsskatterettens afgørelse er dermed ophørt den 31. oktober 2011.

 Ad 3. Eget forbrug af varme via interne varmesystemer 

Retten til afgiftslempelse efter elpatronordningen blev udvidet til at omfatte varme, som momsregistrerede kraftvarmeproducenter forbruger fra det interne varmesystem.

Det er en betingelse for afgiftslempelse, at den momsregistrerede kraftvarmeproducent opfylder kriteriet for kraftvarmekapacitet, eller havde kraftvarmekapacitet den 1. oktober 2005, eller at der er tale om et centralt kraftvarmeværk (værk omfattet af bl.a. bilag 1 i mineralolieafgiftsloven).

Der kan fx være tale om varme, som kraftvarmeproducenten anvender som rumvarme eller til procesformål (godtgørelsesberettigede formål). For varme, der anvendes til godtgørelsesberettigede formål, fx til stilstandsvarme i varmeproduktionsanlæg, henvises til reglerne i styresignal (SKM2011.474.SKAT) offentliggjort den 6. juli 2011 med titlen Energiafgifter - godtgørelse af afgift af varme til stilstandsvarme og tankopvarmning og nyhedsbrev offentliggjort samme dato med titlen Energiafgifter - godtgørelse af afgift af varme til stilstandsvarme og opvarmning af olie i tanke.

Det er en betingelse for at få afgiftslempelse efter elafgiftsloven, gasafgiftsloven, kulafgiftsloven og mineralolieafgiftsloven, at virksomheden også udnytter muligheden for at få afgiftslempelse efter CO2-afgiftsloven. Se punkt 4 nedenfor Samlet opgørelse af afgiftslempelse for energiafgift og CO2-afgift.

For eget forbrug af elbaseret varme fra det interne varmesystem, som kraftvarmeproducenten anvender til procesformål (godtgørelsesberettigede formål), kan der vælges opgørelsesmetode. Se punkt 5 nedenfor Godtgørelse af elafgift af elbaseret fjernvarme til procesformål, samt endvidere F.6.4.4.

Eget forbrug af varme fra det interne varmesystem, sidestilles derved med varme, som leveres direkte til fjernvarmenettet eller leveres til en varmeakkumuleringstank.

Det vil sige, at den momsregistrerede varmeproducent ved beregning af afgiftslempelsen kan medtage de anvendte afgiftspligtige brændsler ved opgørelse af energiafgiften og CO2-afgiften. Det er bl.a. en betingelse, at eget forbrug til procesformål af varme fra det interne varmesystem måles.

 Ad 4. Samlet opgørelse af afgiftslempelse for energiafgift og CO2-afgift 
Det er fra og med den 1. november 2011 en betingelse for afgiftslempelse efter elafgiftsloven, gasafgiftsloven, kulafgiftsloven og mineralolieafgiftsloven, at kraftvarmeproducenten også udnytter muligheden for at få afgiftslempelse efter CO2-afgiftsloven. Betingelsen fremgår af elafgiftslovens § 11, stk. 17, sidste pkt.

Det vil sige, at der skal udarbejdes en samlet opgørelse af afgiftslempelse for energiafgifter og CO2-afgift. Bestemmelsen indebærer, at hvis grænsen for tilbagebetaling af CO2-afgift til momsregistrerede varmeproducenter (maksimumsafgiften for CO2-afgift for varme ab anlæg/værk) er større end CO2-afgiften på de anvendte afgiftspligtige brændsler, så skal denne forskel i CO2-afgiften modregnes i afgiftslempelsen for energiafgiften.

Bemærk: Maksimumsafgiften (beløbsgrænsen) for afgiftslempelse for CO2-afgift følger CO2-afgiftsafgiftsbelastningen på kulbaseret kraftvarme. Da CO2-emissionen er højere for kul end for fx naturgas, er CO2-afgiften tilsvarende højere for kul end for naturgas.

Ovenstående situation med modregning af CO2-afgiften i energiafgiften ved beregning af afgiftslempelsen kommer dermed normalt på tale, når der anvendes naturgas til varmeproduktion.

Nedenfor er opstillet et metodeeksempel for beregning af afgiftslempelsen, når der skal ske modregning af CO2-afgift i energiafgiften.

Metodeeksempel på beregning af afgiftslempelse (modregning af CO2-afgift i afgiftslempelse for energiafgift)
Eksemplet viser et varmeproduktionsanlæg, fx et spidslast- eller reservekedel, hvori der anvendes naturgas som brændsel.

Det er forbruget af afgiftspligtigt brændsel, der er anvendt til produktion af varme, og den producerede varmemængde ab anlæg/værk, der skal indgå i beregningen.

I eksemplet er anvendt afgiftssatserne for naturgas i 2011 og beløbsgrænserne (maksimumsafgiften for varme ab anlæg/værk), der gælder for perioden 1. juli 2011 til 31. december 2011.

Forudsætninger - afgifter: 

Energiafgift (sats i 2011)

2,311 kr./Nm3

CO2-afgift (sats i 2011)

0,357 kr./Nm3

Maks. energiafgift for varme ab anlæg/værk (sats for andet halvår i 2011)

48,60 kr./GJ

Maks. CO2-afgift for varme ab anlæg/værk (sats for andet halvår i 2011)

12,50 kr./GJ

Forudsætninger - energimængder: 

Energimængde - målt gasforbrug

27 Nm3

Varmeproduktion ab anlæg/værk  

1 GJ

 Eksempel på samlet beregning af afgiftslempelse for energiafgift og CO2-afgift

 

Afgift

Beregning

Beløb

1.

Energiafgift på gasforbrug

27 * 2,311 kr./Nm3

62,40 kr.

2.

Maks. energiafgift for varme ab anlæg/værk

1 GJ * 48,6 kr./GJ

48,60 kr.

3.

Afgiftslempelse for energiafgift (1. - 2.)

62,40 kr. - 48,60 kr.

13,80 kr.

4.

CO2-afgift på gasforbrug

27 * 0,357 kr./Nm3

9,64 kr.

5.

Maks. CO2-afgift for varme ab anlæg/værk

1 GJ * 12,50 kr./GJ

12,50 kr.

6.

Afgiftslempelse for CO2-afgift (4. - 5.)

9,64 kr. - 12,50 kr.

- 2,86 kr.

7.

Afgiftslempelse i alt (3.+ 6.)

13,80 kr. - 2,86 kr.

10,94 kr.

Ovennævnte beregning af samlet afgiftslempelse for energiafgift og CO2-afgift kan alternativt foretages på følgende måde:

 

Afgift

Beregning

Beløb

1.

Energiafgift på gasforbrug

27 * 2,311 kr./Nm3

62,40 kr.

2.

CO2-afgift på gasforbrug

27 * 0,375 kr./Nm3

9,64 kr.

3.

Afgiftsbelastning i alt (1. + 2.)

62,40 kr. + 9,64 kr.

72,04 kr.

4.

Maks. energiafgift for varme ab anlæg/værk

1 GJ * 48,60 kr./GJ

48,60 kr.

5.

Maks. CO2-afgift for varme ab anlæg/værk

1 GJ * 12,50 kr./GJ

12,50 kr.

6.

Maks. afgift for varme ab anlæg/værk (4. + 5.)

48,60 kr. + 12,50 kr.

61,10 kr.

7.

Afgiftslempelse (3. - 6.)

72,04 kr. - 61,10 kr.

10,94 kr.

 Ad 5. Godtgørelse af elafgift for elbaseret fjernvarme til procesformål 
Momsregistrerede virksomheder, der anvender el-baseret fjernvarme til godtgørelsesberettiget procesformål i virksomheden kan vælge at foretage en særlig opgørelse af godtgørelsen el-afgiften på varmen. Det forudsættes, at varmen er omfattet af elpatronordningen. Se elafgiftslovens § 11, stk. 19 og 20.

Forholdet er beskrevet i F.6.4.4.

 Ad 6. Godtgørelse af energispareafgift på elektricitet til produktion af varme til tung proces 
Virksomheder, der anvender elektricitet direkte til produktion af varme, som indgår i en produktionsproces omfattet af bilag 1 til CO2-afgiftsloven (tung proces), har ret til at få godtgjort 57,3 pct. af energispareafgiften (CO2-afgiftslovens § 9, stk. 2).

I lighed med ordningen om afgiftslempelse for elbaseret varme (elpatronordningen), blev retten til delvis godtgørelse af energispareafgiften oprindeligt begrænset til en periode på 4 år.

Denne tidsbegrænsning er ophævet. Det vil sige, at ordningen er gjort permanent.

 Ad 7. PSO-fritagelse for elektricitet til produktion af varme 
I lighed med ordningen om afgiftslempelse for elbaseret varme (elpatronordningen), blev PSO-fritagelsen for forbrug af elektricitet til produktion af varme oprindeligt begrænset til en periode på 4 år.

Denne tidsbegrænsning er ophævet.

Ved ændringen af elforsyningsloven i lov nr. 625 af 14. juni 2011 er det endvidere blevet præciseret, at der alene gives fritagelse for PSO-betaling vedrørende varme omfattet af elpatronordningen.

Klima- og Energiministeriet har i medfør af elforsyningsloven udstedt en bekendtgørelse om reglerne for PSO-fritagelse (bekendtgørelse om kompensation for CO2-afgift af brændsler til elproduktion).