Indhold

Dette afsnit angiver afgiftssatserne for CFC, HFC, PFC, SF6 og beskriver, hvordan afgiften beregnes.

Afsnittet indeholder:

 • CFC afgiftssatser
 • CFC dækningsafgift
 • CFC dokumentationskrav
 • HFC, PFC og SF6 afgiftssatser
 • HFC, PFC og SF6 dækningsafgift
 • Tidligere satser på HFC, PFC og SF6
 • HFC, PFC og SF6 dokumentationskrav
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

CFC afgiftssats

Afgiften for CFC-gassserne (Chlorfluorcarboner og haloner) udgør ►fra den 1. januar 2024 35 kr. pr. kg◄ af stoffernes nettovægt.

Se også

Se afsnit E.A.7.12.3 om afgiftspligtige stoffer.

CFC dækningsafgift

Der skal betales afgift ved indførsel af varer, der ikke i sig selv er afgiftspligtige, men som indeholder et eller flere af de CFC-afgiftspligtige stoffer. Afgiften beregnes som kr. pr. kg. af CFC-stoffernes nettovægt. Se CFCAL § 3 og CFCAL § 1, stk. 2. Afgiftssatserne er forhøjet den 1. juli 2021 og den 1. januar 2024, se § 5 og § 8, stk. 6 og 7, i lov nr. 2225 af 29. december 2020.

Afgiften er: 

 - 30. juni 2021

1. juli 2021 - 31. december 2023

1. januar 2024 -

CFC-dækningsafgift

30 kr. pr. kg.

32 kr. pr. kg.

35 kr. pr. kg.

Se også

Afsnit E.A.7.12.3 om hvilke CFC-dækningsafgiftspligtige varer, som er omfattet af afgiftspligten.

CFC dokumentationskrav

Virksomheder, der modtager dækningsafgiftspligtige varer fra udlandet, skal fremlægge en fabrikanterklæring om indholdet af afgiftspligtige stoffer. Analyse fra et akkrediteret institut kan evt. også anvendes.

Kan der ikke fremlægges en fabrikanterklæring eller analyseresultat fra et akkrediteret institut om indholdet af CFC-stoffer, er der i bekendtgørelse nr. 707 af 20. november 1989 § 3, stk. 4, om beregning af den afgiftspligtige vægt for produkter, der indeholder chlorfluorcarboner og haloner fastsat nogle satser, som afgiften så beregnes efter.

HFC, PFC og SF6 afgiftssatser

Afgiften for de enkelte HFC-, PFC- og SF6-stoffer er fastsat i nedenstående tabel. Afgiftssatserne er forhøjet fra den 1. januar 2024, se § 5 og § 8, stk. 7, i lov nr. 2225 af 29. december 2020.

Afgiftens størrelse på det enkelte stof er i udgangspunktet bestemt på grundlag af stoffernes drivhuseffekt sat i forhold til CO2-afgiftssatsen. Stoffernes drivhuseffekt måles i GWP-værdier (Global Warming Potential). GWP fastsættes og revurderes løbende af FN's klimapanel IPCC. Indtil den 1. juli 2021 er der en øvre grænse på maksimalt 600 kr. pr. kg. Se CFCAL § 3b. Den øvre grænse falder bort fra den 1. juli 2021, jf. lov nr. 2225 af 29. december 2020.

Afgiften er:

1. januar 2024 -

1.

HFC-23 (R-23)

3.047 kr. pr. kg

2.

HFC-32 (R-32)

139 kr. pr. kg

3.

HFC-41 (R-41)

21 kr. pr. kg

4.

HFC-43-10mee (R-43-10mee)

338 kr. pr. kg

5.

HFC-125 (R-125)

721 kr. pr. kg

6.

HFC-134 (R-134)

226 kr. pr. kg

7.

HFC-134a (R-134a)

295 kr. pr. kg

8.

HFC-143 (R-143)

69 kr. pr. kg

9.

HFC-143a (R-143a)

920 kr. pr. kg

10.

HFC-152a (R-152a)

26 kr. pr. kg

11.

HFC-227ea (R-227ea)

663 kr. pr. kg

12.

HFC-236fa (R-236fa)

2.020 kr. pr. kg

13.

HFC-245ca (R-245ca)

132 kr. pr. kg

14.

HCF-245fa (R-245fa)

213 kr. pr. kg

15.

HFC-365mfc (R-365mfc)

163 kr. pr. kg

16.

R-404A (HFC-143a/HFC-125/134a)

807 kr. pr. kg

17.

R-407C (HFC-32/HFC-125/134a)

365 kr. pr. kg

18.

R-410A (HFC-32/HFC-125)

430 kr. pr. kg

19.

R-413A (134a/PFC-218/HC-600a)

423 kr. pr. kg

20.

R-507 (HFC-125/HFC-143a)

821 kr. pr. kg

21.

R-508A (HFC-23/PFC-116)

2.721 kr. pr. kg

22.

R-508B (HFC-23/PFC-116)

2.758 kr. pr. kg

23.

Svovlhexafluorid (SF6)

4.694 kr. pr. kg

24.

Perfluormethan (R-14)

1.521 kr. pr. kg

25.

Perfluorethan (R-116)

2.512 kr. pr. kg

26.

Perfluorpropan (R-218)

1.818 kr. pr. kg

27.

Perfluorcyclobutan

2.121 kr. pr. kg

28.

Perfluorhexan

1.915 kr. pr. kg

29.

Perfluorbutan

1.824 kr. pr. kg

30.

Perfluorpentan

1.886 kr. pr. kg

31.

HFO-1234ze (1,3,3,3 - tetrafluorpropene) 

1,4 kr. pr. kg

32.

HFO-1234yf (2,3,3,3 - tetrafluorpropene 

1,4 kr. pr. kg

Hvis et stof er afgiftspligtigt efter CFCAL § 3a, men ikke er nævnt ovenfor, er afgiften som anført i nedenstående tabel. Se CFCAL § 3b, stk. 2, som ændret ved lov nr. 2225 af 29. december 2020.

  1. januar 2024 -

Afgift af stoffer, hvor afgiftssatsen ikke fremgår af § 3 b, stk. 1

824 kr. pr. kg

Ved blanding af flere afgiftspligtige stoffer vil afgiften være lig med afgiften for hvert af stofferne lagt sammen. Hvis et stof udgør mere end 90 % (vægtprocent) af en blanding, kan afgiften beregnes efter satsen for dette stof og blandingens samlede vægt. Se CFCAL § 3b, stk. 3.

Kendes blandingsforholdet ikke, kan afgiften indtil 1. juli 2021 fastsættes til 600 kr. pr. kg. Denne mulighed falder bort fra den 1. juli 2021, jf. § 5 i lov nr. 2225 af 29. december 2020, hvor efter der skal ske en opgørelse efter det faktiske blandingsforhold.

Eksempel

Et stof er sammensat af 50 pct. HFC-32 og 50 pct. HFC-125. Afgiften for det sammensatte stof vil være 313,00 kr. pr. kg (0,50x101 kr. pr. kg 0,50x525 kr. pr. kg). Satser gældende indtil 1. juli 2021.

Se også

Se afsnit E.A.7.12.3 om afgiftspligtige stoffer.

HFC, PFC og SF6 dækningsafgift

Der skal betales dækningsafgift af følgende varer, som indeholder stofferne HFC, PFC eller SF6:

 1. Husholdningskøleskabe og -fryser
    
 2. Jævnstrømskøleskabe og -frysere
  Fx små køleskabe og frysere til lastbiler, lystbåde og andre anvendelser til områder uden netspænding. Omfatter ikke mobile kølecontainere og køleanlæg beregnet til anvendelse i fly, skibe, fiskerfartøjer og køretøjer, herunder tog.
    
 3. Vaccinekølere
  Køleskabe til vacciner.
    
 4. Kommercielle køle- og fryseskabe, herunder plug-in-møbler som iscreme-frysere og flaskekølere
  Fx køleskabe til sodavand og øl samt frysere til is i kiosker, restauranter, bagere mv. Kan også betegnes som kølemøbler med integrerede køleanlæg. De afgiftspligtige varer omfatter ikke mobile kølecontainere og køleanlæg beregnet til anvendelse i fly, skibe, fiskerfartøjer og køretøjer, herunder tog.
    
 5. Kommercielle køle- og fryseanlæg
  Større anlæg til køl/frys i fx supermarkeder.
    
 6. Mælkekøleanlæg
  Anlæg til nedkøling af råmælk på gårde mv.
    
 7. Kølerum uden offentlig adgang
  Mindre kølerum uden offentlig adgang i forbindelse med supermarkeder, slagterforretninger, en gros virksomheder mv.
    
 8. Industrielle køle- og fryserum
  Større køletekniske installationer til køle- og frysehuse, indfrysning og produktnedkøling af fødevarer. Området dækker også proceskøling i produktionsvirksomheder til plastproduktion og lignende, samt specialanlæg til fx iscremeproduktion, margarineproduktion og isbaner, isbanksystemer.
    
 9. Lavtemperaturanlæg
  Anlæg, der kan køle ned til meget lave temperaturer til fx nedfrysning af laboratorieprøver, frysetørring mv.
       
 10. Varmepumper, dog ikke varmepumper, hvor de industrielle drivhusgasser anvendes i et hermetisk lukket system.
  Køleanlæg, der tapper varme fra en kilde (luft, jord), der afsættes til en varmebærer som fx centralvarmevand. For at kunne få afgiftsfritagelse skal producenten eller importøren godtgøre, at den årlige lækagerate er mindre end 0,5%, fx ved en fabrikanterklæring.
    
 11. Airconditionanlæg i bygninger
  Klimaanlæg og lignende.
    
 12. Airconditionanlæg i personbiler, vare- og lastbiler og busser
  Klimaanlæg og lignende primært beregnet til komfortkøling.

  Stoffer i airconditionanlæg, der ved indførslen er monteret i personbiler, busser, vare- og lastbiler, er dog fritaget for afgift, jf. § 3c, stk. 2, og § 3d, stk. 2. Efterfølgende påfyldning af stoffer på sådanne anlæg er afgiftspligtig.
    
 13. Affugtere, dog ikke varmepumpebaserede affugtere, hvor de industrielle drivhusgasser anvendes i et hermetisk lukket system
  For at kunne få afgiftsfritagelse skal producenten eller importøren godtgøre, at den årlige lækagerate er mindre end 0,5 pct., fx ved en fabrikanterklæring.
     
 14. Fjernvarmerør
    
 15. Isolerede porte og døre
    
 16. Fugeskum
    
 17. Paneler til køle- og fryserum
  Typisk sandwich-isoleringspaneler.
     
 18. Ekstruderet polystyren til isolering (XPS-skum)
  Bruges i specielle tilfælde til isolering af tage mv. Normalt anvendes CO2 til skumproduktionen.
    
 19. Spraydåser
     
 20. Ruder
  SF6 bliver typisk brugt til støjisolerende termoruder.
    
 21. Isolatorgas i el-installationer, dog undtaget SF6-isoleret koblingsudstyr <=36 kV
  Bruges i forbindelse med eldistribution.
    
 22. Sporgas
  Bruges typisk til atmosfæriske spredningsforsøg og spredningsforsøg i bygninger og ventilationsanlæg.

Oplistningen omfatter ikke mobile kølecontainere og køleanlæg beregnet til anvendelse i fly, skibe, fiskefartøjer og køretøjer. Airconditionanlæg til brug i personbiler, busser, vare- og lastbiler er dog omfattet. Se CFCAL bilag 1.

Dækningsafgiften betales på grundlag af mængden af afgiftspligtigt stof i varen, og afgiftssatsen for det pågældende stof. Se CFCAL § 3c og bilag 1 til CFCAL.

Der er ikke dækningsafgift på kølemidler i airconditionanlæg i biler. Se CFCAL § 3c, stk. 2.

Se også

Vedrørende punkt 11 i bilag 1 til CFCAL udsendte Told- og Skattestyrelsen i 2002 en meddelelse om kategoriseringen af varmepumper, køletørrere, airconditionanlæg og mælkekøleanlæg, og kriterier for hvornår der er tale om "et hermetisk lukket system" i varmepumper. Se SKM 2002.570 TSS.

Tidligere satser på HFC, PFC og SF6:

I perioderne 1. april 2011 til 30. juni 2021 og 1. juli 2021 til 31. december 2023 var der følgende afgiftssatser for HFC, PFC og SF6:

 1. april 2011 - 30. juni 2021

1. juli 2021 - 31. december 2023

1.

HFC-23 (R-23)

600 kr. pr. kg.

2.787 kr. pr. kg.

2.

HFC-32 (R-32)

101 kr. pr. kg.

127 kr. pr. kg. 

3.

HFC-41 (R-41)

15 kr. pr. kg.

19 kr. pr. kg. 

4.

HFC-43-10mee (R-43-10mee)

246 kr. pr. kg.

309 kr. pr. kg. 

5.

HFC-125 (R-125)

525 kr. pr. kg.

659 kr. pr. kg. 

6.

HFC-134 (R-134)

165 kr. pr. kg.

207 kr. pr. kg. 

7.

HFC-134a (R-134a)

215 kr. pr. kg

270 kr. pr. kg. 

8.

HFC-143 (R-143)

50 kr. pr. kg.

63 kr. pr. kg. 

9.

HFC-143a (R-143a)

600 kr. pr. kg.

842 kr. pr. kg. 

10.

HFC-152a (R-152a)

19 kr. pr. kg.

24 kr. pr. kg. 

11.

HFC-227ea (R-227ea)

483 kr. pr. kg.

606 kr. pr. kg. 

12.

HFC-236fa (R-236fa)

600 kr. pr. kg.

1.847 kr. pr. kg. 

13.

HFC-245ca (R-245ca)

96 kr. pr. kg.

121 kr. pr. kg. 

14.

HCF-245fa (R-245fa)

155 kr. pr. kg.

195 kr. pr. kg. 

15.

HFC-365mfc (R-365mfc)

119 kr. pr. kg.

149 kr. pr. kg. 

16.

R-404A (HFC-143a/HFC-125/134a)

588 kr. pr. kg.

738 kr. pr. kg. 

17.

R-407C (HFC-32/HFC-125/134a)

266 kr. pr. kg.

334 kr. pr. kg. 

18.

R-410A (HFC-32/HFC-125)

313 kr. pr. kg.

393 kr. pr. kg. 

19.

R-413A (134a/PFC-218/HC-600a)

308 kr. pr. kg.

387 kr. pr. kg. 

20.

R-507 (HFC-125/HFC-143a)

598 kr. pr. kg.

751 kr. pr. kg. 

21.

R-508A (HFC-23/PFC-116)

600 kr. pr. kg.

2.488 kr. pr. kg. 

22.

R-508B (HFC-23/PFC-116)

600 kr. pr. kg.

2.523 kr. pr. kg. 

23.

Svovlhexafluorid (SF6)

600 kr. pr. kg.

4.294 kr. pr. kg. 

24.

Perfluormethan (R-14)

600 kr. pr. kg.

1.392 kr. pr. kg. 

25.

Perfluorethan (R-116)

600 kr. pr. kg.

2.297 kr. pr. kg. 

26.

Perfluorpropan (R-218)

600 kr. pr. kg.

1.663 kr. pr. kg. 

27.

Perfluorcyclobutan

600 kr. pr. kg.

1.940 kr. pr. kg. 

28.

Perfluorhexan

600 kr. pr. kg.

1.751 kr. pr. kg. 

29.

Perfluorbutan

600 kr. pr. kg.

1.668 kr. pr. kg. 

30.

Perfluorpentan

600 kr. pr. kg.

1.725 kr. pr. kg. 

31.

HFO-1234ze (1,3,3,3 - tetrafluorpropene) 

1 kr. pr. kg.

1,3 kr. pr. kg. 

32.

HFO-1234yf (2,3,3,3 - tetrafluorpropene 

1 kr. pr. kg.

1,3 kr. pr. kg. 

Hvis et stof er afgiftspligtigt efter CFCAL § 3a, men ikke er nævnt ovenfor, er afgiften som anført i nedenstående tabel. Se CFCAL § 3b, stk. 2, som ændret ved lov nr. 2225 af 29. december 2020.

  1. april 2011 - 30. juni 2021 ►1. juli 2021 - 31. december 2023◄

Afgift af stoffer, hvor afgiftssatsen ikke fremgår af § 3 b, stk. 1

600 kr. pr. kg. 753 kr. pr. kg. 

Ved blanding af flere afgiftspligtige stoffer vil afgiften være lig med afgiften for hvert af stofferne lagt sammen. Hvis et stof udgør mere end 90 % (vægtprocent) af en blanding, kan afgiften beregnes efter satsen for dette stof og blandingens samlede vægt. Se CFCAL § 3b, stk. 3.

Kendes blandingsforholdet ikke, kan afgiften indtil 1. juli 2021 fastsættes til 600 kr. pr. kg. Denne mulighed falder bort fra den 1. juli 2021, jf. § 5 i lov nr. 2225 af 29. december 2020, hvor efter der skal ske en opgørelse efter det faktiske blandingsforhold.

HFC, PFC og SF6 dokumentationskrav

For varer, som fremgår af bilag 1 til CFCAL, og som indeholder HFC; PFC g SF6, skal der også fremlægges en fabrikanterklæring om mængden og type af de pågældende stoffer. Afgiften beregnes ud fra mængden af det eller de pågældende stoffer og satsen herfor.

Hvis en varemodtager ikke fremlægger et analyseresultat fra et akkrediteret institut, eller har en fabrikanterklæring eller kun en mangelfuld erklæring om stoffets vægt, skal vægten fastsættes efter standardvægten for den pågældende vare. Standardvægten for de pågældende varer fremgår af bekendtgørelse nr. 118 af 19. februar 2001 om beregning af den afgiftspligtige vægt for produkter, der indeholder visse industrielle drivhusgasser.

Er det ikke muligt at fremlægge en fabrikanterklæring om typen af industriel drivhusgas, beregnes afgiften med satsen 753 kr. pr. kg. jf. CFCAL § 3 b, stk. 2.

Se også

Se bekendtgørelse nr. 707 af 20. november 1989 § 3, stk. 4, om beregning af den afgiftspligtige vægt for produkter, der indeholder CFC-gasser.

Se bekendtgørelse nr. 118 af 19. februar 2001 om beregning af den afgiftspligtige vægt for produkter, der indeholder HFC, PFC eller SF6.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:
Afgørelse Afgørelsen i stikord Kommentarer
Skatterådet

SKM2014.223.SR

Skatterådet bekræfter, at varmepumper med lodde- eller skruesamlinger med et årligt udslip af industrielle drivhusgasser under 0,5 pct. af påfyldningen (hermetisk lukkede) er fritaget for HFC-afgift.

SKAT

SKM2002.559.TSS

 

Meddelelsen er erstattet af SKM2002.570.TSS

SKM2002.570.TSS

Kategoriseringen af varmepumper, køletørrere, airconditionanlæg og mælkekøleanlæg og kriterier for "et hermetisk lukket system" i varmepumper, der anvender drivhusgasser.