Afgiftens størrelse

I det følgende redegøres for afgiftssatserne på kulprodukter mv.

Afgiftssatserne reguleres/opskrives med 1,8 pct. hvert år frem til 2015.

I perioden 2012-2015 gælder nedenstående satser.

Efter 2015 reguleres afgiftssatserne årligt efter udviklingen i nettoprisindekset, jf. mineralolieafgiftslovens § 32 a.

Efter brændværdi § 1, stk. 2, nr. 1

Afgiftssatser efter brændværdi for kul mv.

   

1. jan. - 31. dec. 2012

1. jan. - 31. dec. 2013

1. jan. - 31. dec. 2014

1. jan. - 31. dec. 2015

Varer omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1 - 5 kr./GJ

59,4

60,5

61,6

62,7

Efter vægt § 1, stk. 4

Afgiftssatser efter vægt for kul mv.

Hvis virksomheden ikke foretager opgørelse af den faktiske brændværdi i kul mv., betales afgiften efter vægt.

Energiafgift efter vægt:

   

1. jan. - 31. dec. 2012

1. jan. - 31. dec. 2013

1. jan. - 31. dec. 2014

1. jan. - 31. dec. 2015

Stenkul, inkl. stenkulsbriketter samt koks, cinders og koksgrus kr./t

1.663

1.693

1.724

1.755

Jordoliekoks kr./t

1.960

1.996

2.032

2.068

Brunkulsbriketter og brunkul kr./t

1.129

1.149

1.170

1.191

Talolie, trætjære, trætjæreolie, vegetabilsk beg mv. kr./t

2.287

2.328

2.370

2.413

Bitumen mv. med et vandindhold på mindst 27 pct. kr./t

1.699

1.730

1.761

1.792

Bitumen mv. med et vandindhold på mindre end 27 pct. kr./t

2.234

2.274

2.315

2.357

Da koks nævnt under punkt 1 i et vist omfang sælges i hl, tillades det virksomheder, der fakturerer koks i hl, at beregne og anføre afgiften med anvendelse af en beregningsteknisk afgiftssats. Denne sats er beregnet efter et gennemsnit, hvor 1 hl svarer til 50 kg = 0,05 ton.

Virksomhedens valg mellem betaling af afgift efter brændværdi eller efter vægt gælder for en periode på mindst ét år, jf. § 1, stk. 7.

Affaldsvarme mv. § 1, stk. 2, nr. 2 og 3

Afgiftssatser for affaldsvarme og for tillægsafgiften på affald

Lov nr. 1564 af 21. december 2010
Ved lov nr. 1564 af 21. december 2010 er der sket en ændring af brændselsfordelingsreglerne på kraftvarmeområdet. V-formel 1,25 er ændret til 1,20 og E-formel 0,65 er ændret til 0,67.

Dette indebærer, at en større mængde brændsel henføres til produktion af varme og tilsvarende en mindre mængde brændsel henføres til produktion af elektricitet.

For at opretholde balancen mellem afgiftsbelastning på kraftvarme baseret på gas, olie og kul og afgiftsbelastningen på affaldsbaseret varme er der sket en tilsvarende omlægning af beregningsgrundlaget for tillægsafgiften mv.

Derudover er tillægsafgiften nedsat fra 33,125 kr./GJ til 31,8 kr./GJ. Tillægsafgiften på produceret varme er i praksis dermed uændret 26,5 kr./GJ (31,8 kr. pr. GJ/1,20 = 26,5 kr. pr. GJ).

Hele forhøjelsen af afgiften på kraftvarme er dermed pålagt affaldsvarmeafgiften.

De nye satser for affaldsvarmeafgift og tillægsafgift fremgår af nedenstående oversigt under overskriften afgiftens størrelse.

De nye brændselsfordelingsnøgler havde virkning fra den 1. juli 2011.

Uover ovennævnte ændringer, der har betydning for afgiftssatsen på affaldsvarmeafgift, blev satsen for affaldsvarmeafgift ændret, så den indekseres i overensstemmelse med aftalen i forårspakke 2.0.

Afgiftens størrelse
Nedenstående oversigt viser afgiftssatserne for perioden 1. januar 2012 til 31. december 2015:

     1. jan. - 31. dec. 2012 1. jan. - 31. dec. 2013 1. jan. - 31. dec. 2014 1. jan. - 31. dec. 2015

Affaldsvarmeafgift (§ 1, stk. 1. nr. 6) *)

Sats - anført på afgiftsangivelsen *) 

kr./GJ


kr./GJ

49,5


23,0

50,4


23,9

51,3


24,8

52,2


25,7

Tillægafgift (§ 1, stk. 1. nr. 7) - Afgift på energiindholdet i affald, der anvendes som brændsel kr./GJ 31,8 31,8 31,8 31,8

*) Kulafgiftslovens § 1, stk. 6, 1. pkt., indeholder følgende bestemmelse om beregning af afgift på affaldsvarme (affaldsvarmeafgift) omfattet af § 1, stk. 1, nr. 6: "Der foretages et fradrag i afgiftssatsen nævnt i stk. 2, nr. 2, jf. dog stk. 5. Fradraget opgøres som afgiftssatsen efter stk. 2, nr. 3, divideret med 1,2."

Afgiftssatsen for perioden 1. januar - 31. december 2012 er beregnet således: 49,5 kr. pr. GJ - 31,8 kr. pr. GJ/1,20 = 23,0 kr. pr. GJ.

Afgiftssatsen for affaldsvarmeafgift i perioden 2013-2015 beregnes på samme måde.

Tidligere afgiftssatser

Tidligere afgiftssatser, se F.2 Bilag 1.