åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Der kan også gives tilladelse til frivillig registrering af køb og ►til- og ombygning af fast ejendom◄, når det sker med henblik på efterfølgende salg til en momsregistreret virksomhed.

►Bestemmelsens ordlyd blev ændret ved lov nr. 529 af 12. juni 2009 som en konsekvens af ophævelsen delvist af momsfritagelsen for levering af fast ejendom fra den 1. januar 2011. Se Den juridiske vejledning, afsnit D.A.5.9, om momslovens § 13, stk. 1, nr. 9.◄

►Ved affattelsen af momslovens § 51, stk. 1, 5. pkt. er der således tages højde for, at levering af nye bygninger og byggegrunde er omfattet af momspligten. Det er herefter alene relevant at der kan ske frivillig registrering, når den senere levering af den faste ejendom er momsfritaget.◄

Såfremt køber ikke skal anvende den faste ejendom til momspligtige formål, er betingelserne for frivillig momsregistrering derimod ikke opfyldt - se i den forbindelse fx SKM2008.463.SR og SKM2008.515.SR.

Reglen medfører, at virksomheden - når betingelserne er opfyldt - kan få tilbagebetalt den moms, som den har betalt i forbindelse med købet og byggeriet mv., jf. § 39, i momsbekendtgørelsen.

Højesteret har i SKM2008.423.HR fastslået, at en frivillig momsregistrering for køb og opførelse mv. af fast ejendom kun giver mulighed for fradrag af indgående moms, der er betalt i forbindelse med erhvervelse af ydelser til brug for køb af en fast ejendom, men ikke i forbindelse med erhvervelse af ydelser til brug for salg af en fast ejendom, jf. momsbekendtgørelsens § 39, stk. 1.

Købsmomsen tilbagebetales på den betingelse, at virksomheden dokumenterer, at ejendommen skal anvendes af en momspligtig virksomhed til momspligtige formål. Samtidig skal den nye køber skriftligt (på en særlig blanket) erklære sig indforstået med at overtage den reguleringsforpligtelse, som påhviler ejendommen.

Sagen i SKM2007.665.SR omhandlede et selskab, der ville ombygge en af sine ejendomme til 90 ejerlejligheder med henblik på salg. De kommende ejere af lejlighederne skulle indgå aftale med selskabet om udlejning af de enkelte ejerlejligheder - angiveligt ville udlejningen fra selskabet foregå på hotellignende vilkår. Ejerne ville fortsat have råderet over deres respektive lejligheder. Skatterådet udtalte vejledende, at netop råderetten var til hinder for at anse lejlighedsejernes udlejning for erhvervsmæssig. Da ejerne således ikke kunne opnå tilladelse til frivillig registrering for udlejning af fast ejendom, jf. lovens § 51, stk. 1, kunne selskabet ikke opnå tilladelse til frivillig registrering for køb og opførelse m.v. af fast ejendom, jf. bestemmelsens sidste led. Selskabet kunne dermed ikke få tilbagebetalt momsen af de udgifter, der var afholdt i forbindelse med ombygningen m.v. Afgørelsen er også omtalt i afsnit D.A.5.8 og M.5.1

Landsskatteretten afgjorde i SKM2009.275.LSR, at klager, der opførte og solgte hotelejerlejligheder, var berettiget til godtgørelse af momsen af udgifterne i relation hertil. Kendelsen er indbragt for Landsretten, og praksis er dermed uændret.

Told- og Skattestyrelsen har i SKM2005.332.TSS besvaret en række spørgsmål om fradrag samt opgørelse og overdragelse af reguleringsforpligtelsen i forbindelse med frivillig registrering for byggemodning af jord med henblik på salg til registrerede virksomheder, se nærmere afsnit J.4.1.2.