åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Udlejning af fast ejendom er - med visse undtagelser - momsfri efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 8. Se Den juridiske vejledning, afsnit D.A.5.8.

Levering (salg) af fast ejendom er - med visse undtagelser - momsfri efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 9. Se Den juridiske vejledning, afsnit D.A.5.9.

Levering og formidling af investeringsguld er momsfri efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 20. Se Den juridiske vejledning, afsnit D.A.5.20.

§ 51

§ 51 giver på visse betingelser adgang til frivillig momsregistrering ved erhvervsmæssig udlejning samt køb/opførelse af fast ejendom og byggemodning af jord med henblik på salg til momsregistreret virksomhed. Udlejning omfatter også videreudlejning.

I medfør af § 51, stk. 3, er der i momsbekendtgørelsens §§ 37-39 fastsat nærmere regler om tilladelse til frivillig registrering. Se M.5.1, M.5.2, M.5.3 og M.5.4.

Momslovens § 51 og Momsbekendtgørelsens §§ 37-39 har hjemmel i Momssystemdirektivets artikel 137 (tidligere sjette momsdirektivs artikel 13, punkt C).

EF-domstolen har i dommen i sag C-246/04, Turn- und Sportunion Waldburg, udtalt, at medlemsstaterne, når de indrømmer valgfrihed for afgiftspligtige personer med hensyn til at vælge at erlægge afgift i henhold til sjette direktivs artikel 13, punkt C, kan sondre mellem transaktionernes art eller grupper af afgiftspligtige på den betingelse, at de overholder de generelle målsætninger og principper i sjette direktiv, herunder princippet om momsens neutralitet samt kravet om en korrekt, enkel og ensartet anvendelse af de fastsatte fritagelser.

Frivilligt registrerede virksomheder skal følge de almindelige regler i momsloven, herunder reglerne om momsgrundlaget, opgørelse af momstilsvaret, fakturering, regnskabsførelse mv.

§ 51 a

Om § 51 a og frivillig registrering for levering eller formidling af investeringsguld, se Den juridiske vejledning, afsnit D.A.5.20.5.