Dato for offentliggørelse
23 jan 2012 07:24
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Resumé

SKAT udgiver 2 gange årligt en momsvejledning, der er en samling af de gældende momsregler. Vejledningen er opbygget efter momslovens systematik. Dvs., at vejledningen følger paragrafferne i momsloven.

Vejledningens formål er at være en hjælp i det praktiske arbejde med momsreglerne, herunder også en hjælp for de ca. 430.000 momsregistrerede virksomheder og deres revisorer, advokater m.fl. i arbejdet med at sikre en korrekt momsafregning.

Vejledningen giver en udførlig beskrivelse af momsreglerne, og der er i teksten bl.a. henvist til de love og bekendtgørelser, der er relevante for momsloven. Såvel momsloven som momsbekendtgørelsen er medtaget som bilag.

Hvad er nyt?

Skatteministeren har udstedt bekendtgørelse nr. 1312 af 15. december 2011 om ændring af momsbekendtgørelsen. SKAT får på en række punkter bemyndigelse til at påbyde virksomhederne at efterleve reglerne for f.eks. bogføring. Reglerne om EU-salgsangivelse (tidligere Listeindberetning) ændres. Strafbestemmelserne ændres. Hoved- og undtagelsesreglerne for elektronisk, henholdsvis papirbaseret, momsangivelse bliver præciseret. SKAT får adgang til at udstede påbud om at overholde de administrative regler for SKATs adgang til kontrol, angivelse og betaling af moms, skiltning mv. ved udenlandske bussers turistkørsel i Danmark. Se afsnit N.4.1, P.1.1 og S.2.3.5.

EU-domstolen har i dommen i sag C-276/09, Everything Everywhere Ltd., udtalt, at ekstra gebyrer, som en udbyder af telekommunikationstjenesteydelser fakturerer sine kunder, når disse ikke betaler for disse tjenesteydelser via betalingsserviceordningen eller en BACS-overførsel, men med kreditkort, debetkort eller check eller kontant ved skranken i en bank eller hos en agent, der er bemyndiget til at modtage betaling på vegne af denne tjenesteyder, ikke i momsmæssig henseende udgør vederlag for en tjenesteydelse, der er særskilt og uafhængig i forhold til hovedydelsen, der består i levering af telekommunikationstjenesteydelser. For dansk praksis har dommen den betydning, at gebyrer, som virksomheder efter eksempelvis lov om betalingstjenester og elektroniske penge (tidligere betalingsmiddelloven), kan opkræve fra deres kunder, når kunderne betaler med Dankort mv., skal behandles som en biydelse til den leverede hovedydelse. Gebyrerne skal altså undergives samme momsmæssige behandling som hovedydelsen.

EU-domstolen har i sag C-530/09, Inter-Mark Group, udtalt, at alt efter omstændighederne kan midlertidig tilrådighedsstillelse af messe- eller udstillingsstande anses for en reklameydelse, en ydelse i forbindelse med i forbindelse med arrangementer indenfor kultur, kunst, sport, mv., eller udlejning af løsøregenstande. Bemærk, at fra 1. januar 2011 er alle disse "hovedregel"-ydelser, når de leveres til en afgiftspligtig person.

EU-domstolen har i C-93/10, GFKL Financial Services AG, udtalt, at en erhvervsdrivende, der for egen risiko køber uerholdelige fordringer til en pris, som er lavere end fordringernes pålydende værdi, ikke leverer tjenesteydelser mod vederlag og ikke udøver økonomisk virksomhed, når differencen mellem fordringernes pålydende værdi og købsprisen afspejler de omhandlede fordringers faktiske økonomiske værdi på tidspunktet for deres overdragelse.

EU-domstolen har i C-180/10 og C-181/10, Slaby, Kuc og Jeziorska-Kuc, udtalt sig om den momsmæssige behandling af salg af et jordareal i en situation, hvor en fysisk person tidligere har udøvet landbrugsvirksomhed på arealet, og hvor arealet senere - som følge af en ændring af lokalplanen, der ikke er udtryk for personens vilje - er blevet omdannet til grundstykker beregnet til bebyggelse. Ved redaktionens slutning var Skatteministeriets overvejelser om dommens betydning for dansk praksis endnu ikke afsluttede.

EU-domstolen har i C-350/10, Nordea Pankki Suomi Oyj, udtalt, at elektroniske meddelelsestjenester til finansielle virksomheder i form af de såkaldte SWIFT-ydelser ikke er momsfrie.

Skatterådet har i SKM2011.826.SR bekræftet, at en andelsboligforening ikke skal opkræve moms ved opkrævning af boligafgift, herunder salg af andelsbeviser for to ombyggede andelslejligheder. Skatterådet finder at såvel indskud som boligafgift er omfattet af det selvstændige EU-retlige begreb "udlejning af fast ejendom" og således er momsfritaget.

Skatteministeriet har i SKM2011.717.SKAT vurderet i hvilket omfang EU-Domstolens dom i sag C-29/08, AB SKF, ændrer eller præciserer dansk praksis for fradragsret i forbindelse med moderselskabers overdragelse af kapitalandele i datterselskaber. På baggrund af SKM2011.717.SKAT har Skatteministeriet udsendt SKM2011.721.SKAT om genoptagelse. Efter SKF-dommen vil der være fradragsret for omkostninger i forbindelse med overdragelse af selskabsandele i tilfælde, hvor en sådan overdragelse sker som led i en virksomhedsoverdragelse, i samme omfang som der i øvrigt er fradragsret i forbindelse med den pågældende virksomhedsoverdragelse.

Skatteministeriet har i SKM2011.829.SKAT besvaret en række spørgsmål vedrørende fradrag for moms efter retningslinjerne i SKM2010.622.SKAT om momsfradrag for bespisning af forretningsforbindelser og ansatte under møder i virksomheden, herunder om muligheden for fradrag for bespisning af medarbejdere i forbindelse med overarbejde.

Der er derudover indarbejdet en række domme, afgørelser mv. i vejledningen, se oversigt over indarbejdede afgørelser.

ISBN-nummer
978-87-7121-347-8
åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Momsvejledningen 2012-1" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.