Dato for udgivelse
09 jan 2024 15:35
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
19 dec 2023 09:38
SKM-nummer
SKM2024.16.SR
Myndighed
Skatterådet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
23-1202027
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Pensionsafkastbeskatning (PAL)
Emneord
Pilot, nedsat pensionsudbetalingsalder, privat pensionsordning, dispensation
Resumé

Skatterådet kunne ikke godkende, at der kunne ske nedsættelse af pensionsudbetalingsalderen for en pilots private pensionsordning.

Hjemmel

Lov om social pension
Pensionsbeskatningsloven (LBK nr. 1327 af 10. september 2020)
Pensionsbeskatningsloven (LBK nr. 1088 af 3. september 2015)
Pensionsbeskatningsloven (LBK nr. 1120 af 10. november 2006)
Lov nr. 1682 af 26. december 2017 om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love
Lov nr. 347 af 18. april 2007 om ændring af pensionsbeskatningsloven, lov om en arbejdsmarkedsfond og kildeskatteloven
LBK nr. 314 af 1. juli 1970 af lov om beskatning af renteforsikringer m.v.
Easy Access Rules for Aircrew (Regulation (EU) No 1178/2011), Annex I (Part- FCL), Subpart A - General requirements

Reference(r)

Lov om social pension § 1 a
Pensionsbeskatningsloven (LBK nr. 1327 af 10. september 2020) § 1 A, § 2, § 3, § 4, § 8, § 10, § 11 A, § 12 og § 15 C
Pensionsbeskatningsloven (LBK nr. 1088 af 3. september 2015) § 1 A
Pensionsbeskatningsloven (LBK nr. 1120 af 10. november 2006) § 2, § 8, § 10, § 11 A, § 12
Lov nr. 1682 af 26. december 2017 om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love § 8
Lov nr. 347 af 18. april 2007 om ændring af pensionsbeskatningsloven, lov om en arbejdsmarkedsfond og kildeskatteloven § 4
LBK nr. 314 af 1. juli 1970 af lov om beskatning af renteforsikringer m.v. § 1, § 3
Easy Access Rules for Aircrew (Regulation (EU) No 1178/2011), Annex I (Part- FCL), Subpart A - General requirements, FCL.065 Curtailment of privileges of licence holders aged 60 years or more in commercial air transport, Regulation (EU) 2020/359

Henvisning

Den juridiske vejledning 2023-2, afsnit C.A.10.2.1.1.2.1

Anmodning om dispensation til nedsat pensionsudbetalingsalder

Spørger anmoder om dispensation til nedsættelse af pensionsudbetalingsalderen for en privat rate- og alderspension.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Jeg skriver i forbindelse med oprettelse af en privat rate- og alderspension med dispensation for udbetalingsalderen.

Jeg arbejder som pilot hos et norsk selskab.

Der er før givet dispensation i forhold til udbetalingsalderen for kabinepersonale og piloter: SKM2022.246.SR (Skattestyrelsens indsættelse).

Som privatperson søger jeg dispensation for udbetalingsalderen af de samme bevæggrunde som i afgørelsen fra sidste år, men også grundet den arbejdsmæssige begrænsning, at loven (EASA/Trafikstyrelsen) ikke tillader mig at udføre mit erhverv efter det fyldte 65. år.

Dispensationen søges, idet jeg for nuværende arbejder i et andet selskab, end det nævnte i afgørelsen fra sidste år.

Min norske arbejdsgiver har ikke mulighed for at oprette og aftale dansk pension, selvom jeg betaler fuld dansk skat. Nuværende nordiske aftale pålægger nemlig, at danske piloter er skattehørende i Danmark.

Dette gør, at jeg sidder i klemme:

 • At jeg betaler skat i Danmark og derfor ikke er kvalificeret til norsk folkepension inklusive særaftaler på pensionsområdet.
 • At jeg arbejder i et norsk selskab, hvilket betyder, at jeg ikke kan ansøge om dispensation for pensionsalderen gennem min arbejdsgiver.

Grundet mit skattemæssige tilhør, er jeg ikke ligestillet med andre med samme faglighed og arbejdsmæssig belastning. Afgørelsen fra sidste år udelader umiddelbart dispensationskvalificerende personer.

Jeg beder om, at Skattestyrelsen vil se på en løsning på denne bureaukratiske problemstilling, så jeg har mulighed for at oprette en pensionsopsparing i Danmark med de aldersbegrænsninger, mit arbejde indebærer. […]

Spørger har i høringssvar af 22. november 2023 oplyst, at:

"(…) jeg har følgende kommentarer efter at have kontaktet min arbejdsgiver:

Svar fra min arbejdsgiver:

 • Min arbejdsgiver har ansatte fra over 30 forskellige lande og har ikke juridisk kapacitet til at dække skatteforhold for ansatte.
 • Arbejdsgiver skelner skatteforhold som medarbejderens ansvar, derfor vil min arbejdsgiver ikke søge denne dispensation på mine vegne.
 • Kort sagt: Arbejdsgiver har ikke kapacitet til at støtte op om, hvad de anser som et privat anliggende.

Som del af jeres anbefaling har I fundet materiale, der dokumenterer, at mit erhverv er opslidende og med begrænsning, der påvirker pensionsalderen. Mht. jeres anbefaling, hjælper det lige lidt, at jeg har mulighed for at opnå denne nedsættelse gennem min arbejdsgiver, når min arbejdsgiver ikke har kapacitet/ønsker at bistå med private anliggender.

Jeg forstår, at praksis ikke bidrager til min ansøgning. Kunne det være fordi min situation er unik og ikke tidligere udredt? I dette tilfælde må jeg på det kraftigste bede Skattestyrelsen genoverveje mulighederne for anden anbefaling, end "Nej".

Min situation kan være unik, det er mit erhverv ikke. Jeg vil gerne ligestilles med andre underlagt samme beskæftigelse.

Jeg håber Skattestyrelsen vil genoverveje jeres anbefaling inden den sendes videre i systemet. (…)"

Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

Begrundelse

Spørger har den 1. november 2023 oplyst til Skattestyrelsen, at han anmoder om godkendelse af en pensionsudbetalingsalder på 55 år, subsidiært 62 år.

Pensionsudbetalingsalderen er 3 år før folkepensionsalderen, jf. pensionsbeskatningslovens § 1 A, stk. 1.

Efter pensionsbeskatningslovens § 1 A, stk. 2, gælder dog følgende pensionsudbetalingsalder for konkrete årgange:

 • 60 år for personer født til og med den 31. december 1958
 • 60½ år for personer født i perioden 1. januar 1959 til 30. juni 1959
 • 61 år for personer født i perioden 1. juli 1959 til 31. december 1959
 • 61½ år for personer født i perioden 1. januar 1960 til 30. juni 1960.

Folkepensionsalderen fremgår af lov om social pension § 1 a. Efter lov om social pension § 1 a, stk. 1, er en persons folkepensionsalder afhængig af personens fødselsår, og ligger i intervallet 65 år for personer født før den 1. januar 1954, og 69 år for personer født efter 31. december 1966.

Der gælder andre pensionsudbetalingsaldre for pensionsordninger, som er oprettet tidligere end 1. januar 2018, jf. nedenfor.

For ordninger oprettet i perioden 1. maj 2007 til 31. december 2017 er pensionsudbetalingsalderen 5 år før folkepensionsalderen, jf. § 1 a, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 1088 af 3. september 2015 af pensionsbeskatningsloven og § 8, stk. 4, i lov nr. 1682 af 26. december 2017 om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Dog gælder, som nævnt ovenfor, særlige regler for konkrete årgange, jf. pensionsbeskatningslovens § 1 A, stk. 2.

For ordninger oprettet før 1. maj 2007 er tidspunktet for tidligste udbetaling af ordningen 60 år, jf. § 2, stk. 1, nr. 4, litra a, § 8, stk. 1, nr. 3, 2. pkt., § 10, stk. 1, nr. 3, § 11 A, stk. 1, nr. 5, § 12, stk. 1, nr. 3, i lovbekendtgørelse nr. 1120 af 10. november 2006 af pensionsbeskatningsloven. Der henvises også til overgangsreglerne i § 4, stk. 4, i lov nr. 347 af 18. april 2007 om ændring af pensionsbeskatningsloven, lov om en arbejdsmarkedsfond og kildeskatteloven, samt § 8, stk. 4, i lov nr. 1682 af 26. december 2017 om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love.

Skatterådet har hjemmel til at dispensere til en lavere pensionsudbetalingsalder. Dette følger af pensionsbeskatningslovens § 2, stk. 1, nr. 4, litra a og b, § 8, stk. 1, nr. 3, § 10, stk. 1, nr. 3, § 11 A, stk. 1, nr. 4 og § 12, stk. 1, nr. 3.

Det fremgår eksempelvis af § 2, stk. 1, nr. 4, litra a, at:

"En pensionsordning med løbende udbetalinger skal gå ud på at sikre pension i form af lige store løbende ydelser, der bortfalder ved den pensionsberettigedes død, idet kravet om lige store ydelser ikke gælder pensionsordninger omfattet af nr. 1, og som udbetales: (…)

4. fra en pensionskasse der opfylder betingelserne i § 3, eller i henhold til en forsikring der opfylder betingelserne i § 4, dog kun hvis ydelserne fra pensionskassen eller forsikringsselskabet har karakter af:

a) alderspension, hvis udbetalinger er livsvarige og tidligst begynder på det tidspunkt, hvor pensionsudbetalingsalderen nås, medmindre lavere aldersgrænse er godkendt af Skatterådet,"

Det fremgår ikke af pensionsbeskatningslovens § 2, stk. 1, nr. 4, litra a og b, § 8, stk. 1, nr. 3, § 10, stk. 1, nr. 3, § 11 A, stk. 1, nr. 4 og § 12, stk. 1, nr. 3, eller af andre bestemmelser i pensionsbeskatningsloven, hvilke retningslinjer der skal lægges til grund for Skatterådets godkendelse af en lavere aldersgrænse.

Retningslinjerne, som skal lægges til grund for anvendelsen af dispensationsbestemmelserne, fremgår imidlertid af bemærkningerne til § 2, nr. 4, i lovforslaget til den første pensionsbeskatningslov, lov nr. 310 af 9. juni 1971, jf. lovforslag nr. 13 af 7. oktober 1970 til lov om beskatningen af pensionsordninger m.v., som bygger på betænkning nr. 419/1966 om beskatningen af pensionsordninger m.v.

Det følger af såvel bemærkningerne til § 2, nr. 4, i lovforslag nr. 13 af 7. oktober 1970, som af betænkning nr. 419/1966, som har samme ordlyd, at:

"(H)vor talen er om en pensionsordning, der er oprettet som led i et ansættelsesforhold (kræves der efter nærværende lovudkast ikke) nogen aftale mellem arbejdsgiver og arbejdstager om rådighedsunddragelse m.v. Med henblik på at understrege pensionsformålet har man derimod fundet det rimeligt i lighed med de regler, der nu gælder for kapitalpensionsordninger, at stille det vilkår, at pensionskassevedtægterne eller forsikringspolicen som hovedregel ikke må give ret til "alderspension" før det 60. år. (…)" Fra aldersgrænsen kan der, ligesom det nu er tilfældet for kapitalpensionsordninger, dispenseres af ligningsrådet. Denne dispensationshjemmel må forventes anvendt efter tilsvarende retningslinjer som nu følges i praksis, hvorefter der f.eks. er meddelt konkrete godkendelser af en 55 års aldersgrænse for grupper af arbejdstagere med særligt anstrengende eller opslidende arbejde. Dispensation kan også tænkes givet f.eks. i tilfælde, hvor der for en virksomhed med særlig motivering og efter en forud fastlagt plan gælder regler om afskedigelse med pension før det 60. år." (Skattestyrelsens indsættelser).

Ifølge ovenstående bemærkninger til lovforslaget til den første pensionsbeskatningslov, og den bagvedliggende betænkning, må dispensationshjemlen "forventes anvendt efter tilsvarende retningslinjer, som nu følges i praksis."

Før pensionsbeskatningsloven blev indført ved vedtagelse af ovennævnte lovforslag, var regler om beskatning af pensionsordninger og livsforsikringer mv. reguleret i lov om beskatningen af renteforsikringer m.v.

Det fremgår af bekendtgørelse af renteforsikringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 314 af 1. juli 1970, at renteforsikringsloven kun har en aldersgrænse for så vidt angår arbejdsgiveradministrerede kapitalpensionsordninger, jf. renteforsikringslovens § 1, og § 3. Der er derfor i praksis forud for pensionsbeskatningsloven udelukkende givet dispensation til en lavere pensionsudbetalingsalder for så vidt angår arbejdsgiveradministrerede kapitalpensionsordninger i konkrete ansættelsesforhold.

De øvrige bemærkninger i lovforslaget og betænkningen, herunder bemærkningen om, at der er meddelt konkrete godkendelser af en 55 års aldersgrænse "for grupper af "arbejdstagere" med særligt anstrengende eller opslidende arbejde."  samt bemærkningen om, at dispensationen også kan tænkes givet f.eks. i tilfælde, hvor der for en virksomhed med særlig motivering og efter en forud fastlagt plan gælder regler om afskedigelse med pension før det 60. år, peger ligeledes på, at muligheden for at give dispensation udelukkende gælder for arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger i konkrete ansættelsesforhold.

Ligningsrådet og Skatterådet har tilsammen i 36 offentliggjorte sager godkendt, at pensionsudbetalingsalderen nedsættes til 55 år henholdsvis 62 år. I alle 36 sager, hvor der er givet dispensation, er tale om medarbejdergrupper i konkrete ansættelsesforhold. Der er ikke givet dispensation til en nedsat pensionsudbetalingsalder for private pensionsordninger.

De 35 af medarbejdergrupperne i konkrete ansættelsesforhold, som har fået godkendt en nedsat pensionsudbetalingsalder, er oplistet i Den juridiske vejledning 2023-2, afsnit C.A.10.2.1.1.2.1, "Lavere pensionsalder godkendt af Lignings- eller Skatterådet". Derudover har DAT A/S også fået godkendelse af nedsat pensionsalder til 55 år for selskabets kabineansatte og piloter, herunder også kontoransatte med en funktion som kabineansat og/eller pilot, jf. SKM2023.452.SR.

Det fremgår af Den juridiske vejledning, afsnit C.A.10.2.1.1.2.1, at:

"De virksomheder og medarbejdergrupper, der har fået godkendt lavere pensionsalder af Ligningsrådet/Skatterådet, er:

 • Piloter i Norwegian Crew Resorces Denmark ApS, 62 år, jf. SKM2022.246.SR.
 • Piloter i Cimber Air A/S, 55 år
 • Piloter i Conair, 55 år
 • Piloter i Falck, 55 år
 • Piloter i Faroe Airways, 55 år
 • Piloter i Flying Enterprise, 55 år
 • Piloter i Pilot Services Danmark ApS, 62 år, jf. SKM2017.381.SR
 • Piloter i Terma A/S, 55 år
 • Flyvende personel samt flyveledere i flyvevåbnet, 52 år
 • Kontraktansatte piloter i Forsvaret, 55 år
 • Pilotforeningen for Grønland, 55 år
 • Statsansatte flyveledere under luftfartsvæsen, 55 år den lavere pensionsalder gælder også pensionsordninger oprettet d. 1. maj 2007 eller senere jf. SKM2007.514.SR
 • Piloter, stewarder, stewardesser, pursers i Maersk-air, 55 år
 • Piloter, stewarder, stewardesser, pursers og flight engineers i Premiair A/S, 55 år
 • Piloter, stewarder og stewardesser i SAS, 55 år,
 • Piloter og flight engineers i Star Air I/S, 55 år
 • Piloter, stewarder, stewardesser og flight engineers i Sterling Airways, 55 år
 • Kabineledere, stewarder og stewardesser i Cabin Services DK ApS, 62 år, jf. SKM2017.381.SR
 • Stewarder, stewardesser, flight engineers og piloter i Sterling European Airlines, 55 år
 • Militært ansatte konstabler, flyve-, marine-, og overkonstabler, marineoverkonstabler, korporaler i Forsvaret, 60 år
 • Militært ansatte flyve- og marinespecialister i Forsvaret, 60 år
 • Militært ansatte sergenter, over-, senior-, og chefsergenter, 60 år
 • Sergenter i Forsvaret (gl. ordning), 45 år
 • A-officerer, 52 år henholdsvis 55 år
 • Søofficerer af reserven med navigatøruddannelse, 52 år henholdsvis 55 år
 • Balletdansere ved Det kongelige Teater, 40 år
 • Balletdansere ved Peter Schaufuss Balletten, 40 år (kun ordninger, hvor der er indgået aftale med arbejdsgiveren, medens den pågældende balletdanser er ansat ved PSB eller et andet tilsvarende dansk eller udenlandsk balletkompagni)
 • Korsangere i Det Kongelige Operakor, 53 år
 • Operasolister under Dansk Skuespillerforbund, 56 år
 • Hovedagenter i Dansk Folkeforsikringsanstalt, 55 år
 • Inkassoinspektører i forsikringsselskabet Danmark, 55 år
 • Inkassoinspektører i Dansk Spareselskab, 55 år
 • Assurandører i forsikringsselskabet Alka, 55 år
 • Dykkere i Svitzer, 55 år
 • Overordnet personale i Dansk Unilever A/S, 55 år."

Den lavere pensionsalder gælder kun arbejdsgiverordninger, som en arbejdstager har indgået, mens han eller hun havde et ansættelsesforhold inden for et af de områder, der er nævnt. Private ordninger skal derfor oprettes med sædvanligt udbetalingstidspunkt."

Det fremgår af Skatterådets afgørelse, der er refereret i SKM2023.452.SR at: "På baggrund af ovenstående er det Skattestyrelsens opfattelse, at der kan godkendes en nedsættelse af pensionsudbetalingsalderen til 55 år for kabinepersonale og piloter i selskabet. Det er endvidere Skattestyrelsens opfattelse, at godkendelsen også omfatter kontoransatte, der kontinuerligt anvender de oplyste ca. 80 pct. af arbejdstiden i en funktion som flyvende personale. Den nedsatte pensionsudbetalingsalder gælder alene arbejdsgiverordninger, som er indgået under ansættelsesforholdet i selskabet. Evt. private pensionsordninger er ikke omfattet heraf, og skal derfor oprettes med sædvanligt udbetalingstidspunkt."

Det følger af Skatterådets afgørelse, der er refereret i SKM2022.246.SR, at: "På baggrund af ovenstående er det Skattestyrelsens opfattelse, at der bør gives dispensation til nedsat pensionsudbetalingsalder for piloter og kabinepersonale ansat i det anmodende selskab. Den nedsatte pensionsalder gælder kun arbejdsgiverordninger, som er indgået under ansættelsesforholdet i selskabet. Evt. private pensionsordninger er ikke omfattet heraf, og skal derfor oprettes med sædvanligt udbetalingstidspunkt."

Det fremgår af Skatterådets afgørelse, der er refereret i SKM2017.381.SR, at: "Skatterådet godkender herefter, at det flyvende personale i de spørgende selskaber kan få udbetalt deres arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger fra og med det fyldte 62. år efter de almindelige regler i pensionsbeskatningsloven. Den lavere pensionsalder gælder kun arbejdsgiveradministrerede ordninger, som den ansatte har indgået, mens denne har haft et ansættelsesforhold som flyvende personale. Private ordninger skal oprettes med sædvanligt udbetalingstidspunkt."

Det følger af Skatterådets afgørelse, der er refereret i SKM2007.514.SR, at: "Skatterådet godkender herefter, at flyveledere fortsat vil kunne hæve deres arbejdsgiveradministrerede rate- og kapitalpension ved det fyldte 55. år efter de almindelige regler i pensionsbeskatningsloven. Det tilføjes, at den lavere pensionsalder kun gælder arbejdsgiveradministrerede ordninger, som den ansatte har indgået, mens han havde et ansættelsesforhold som flyveleder. Private ordninger må oprettes med sædvanligt udbetalingstidspunkt."

Det fremgår af Ligningsrådets afgørelse, der er refereret i TfS 1989, 532, at: "Ligningsrådet imødekom ansøgningen, således at pensionsalderen for ansatte balletdansere ved Det Kongelige Teater, der som medlemmer af balletkorpset er omfattet af reglementet for Det Kongelige Teaters Pensionsfond, nedsættes til den afgangspligtige alder på 48 år for såvel dansere som danserinder. Nedsættelsen af pensionsalderen gælder i relation til pensionsordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens § 2, stk. 4, § 8, § 10, § 11 A og § 12, men kun for ordninger, der er indgået med arbejdsgiveren, medens den pågældende er ansat ved Det Kongelige Teater i henhold til overenskomsten mellem Det Kongelige Teater og Foreningen Den Kongelige Ballet. Den lavere pensionsalder gælder således ikke privat indgåede pensionsaftaler eller pensionsaftaler indgået i ansættelsesforhold efter den afgangspligtige alder."

Det er på baggrund af ovenstående Skattestyrelsens opfattelse, at der ikke er praksis for at give dispensation til nedsat pensionsudbetalingsalder for en rate- og alderspension, som du opretter privat. 

Skattestyrelsen er opmærksom på, at Spørger arbejder som pilot og at der er praksis for at give dispensation til nedsat pensionsudbetalingsalder for arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger for piloter. Dette ændrer ikke på resultatet, idet der ikke er praksis for at give dispensation til nedsat pensionsudbetalingsalder for en pensionsordning, som Spørger opretter privat.

Skattestyrelsen er også opmærksom på, at der er arbejdsbetingede lidelser forbundet med at være pilot, og at det følger således af regel FCL.065 fra the European Union Aviation Safety Agency (EASA), at en pilot, som er fyldt 60 år, kun må fungere som pilot på et kommercielt fly, såfremt der indgår andre piloter på flyvningen, samt at en pilot ikke længere må føre fly i kommerciel luftfart efter det 65. år. Dette ændrer ikke på resultatet, idet der ikke er praksis for at give dispensation til nedsat pensionsudbetalingsalder for en pensionsordning, som du opretter privat.

I sin anmodning oplyser Spørger, at: "[Spørger] arbejder i et norsk selskab, hvilket betyder, at [Spørger] ikke kan ansøge om dispensation for pensionsalderen gennem [sin] arbejdsgiver." Skattestyrelsen henviser i den forbindelse til pensionsbeskatningslovens § 3, § 4, stk. 1, § 8, stk. 1, nr. 1, og § 10, stk. 1, nr. 1, § 11 A, stk. 1 nr. 1, og § 12, stk. 1, nr. 1, som er betingelser for, at en pensionsordning kan være omfattet af reglerne i pensionsbeskatningslovens kapitel 1. Skattestyrelsen bemærker, at disse regler ikke er til hinder for, at en norsk arbejdsgiver kan ansøge om dispensation for nedsat pensionsudbetalingsalder for en arbejdsgiveradministreret pensionsordning, som er oprettet i et pensionsinstitut, der har hjemsted eller fast driftssted i Danmark, eller et pensionsinstitut, der har hjemsted i et andet EU/EØS-land og i dette land har tilladelse til at drive livsforsikringsvirksomhed, og som told- og skatteforvaltningen har godkendt efter pensionsbeskatningslovens § 15 C.

Skattestyrelsen er endelig opmærksom på, at Spørger oplyser i sit høringssvar, at Spørger bør ligestilles med andre med samme beskæftigelse. Dette ændrer dog ikke på resultatet. Vi henviser til begrundelsen for afgørelsen.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at Spørgers anmodning om dispensation besvares med "nej".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skattestyrelsens indstilling og begrundelse.

Lovgrundlag, forarbejder og praksis

Lovgrundlag

Lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 527 af 25. april 2022, § 1 a

Folkepensionsalderen er:

1) 65 år for personer, der er født før den 1. januar 1954.

2) 65 1/2 år for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1954 til den 30. juni 1954.

3) 66 år for personer, der er født i perioden fra den 1. juli 1954 til den 31. december 1954.

4) 66 1/2 år for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1955 til den 30. juni 1955.

5) 67 år for personer, der er født i perioden fra den 1. juli 1955 til den 31. december 1962.

6) 68 år for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1963 til den 31. december 1966.

7) 69 år for personer, der er født efter den 31. december 1966.

Stk. 2. I 2015 og herefter hvert 5. år beregnes, jf. stk. 3, om folkepensionsalderen for personer født efter den 31. december 1962 skal reguleres.

Stk. 3. Folkepensionsalderen for personer født efter den 31. december 1962 forhøjes, hvis den gennemsnitlige levetid for 60-årige i de seneste 2 år på grundlag af Danmarks Statistiks opgørelse heraf overstiger levetiden i 2004-2005 på 81,4 år. Levetiden opgøres som et simpelt gennemsnit for mænd og kvinder. Folkepensionsalderen fastsættes af beskæftigelsesministeren til levetiden for 60-årige i de seneste 2 år tillagt en forudsat stigning i levetiden på 0,6 år og fratrukket en forudsat folkepensionsperiode på 14,5 år. Der afrundes til nærmeste halve år. Folkepensionsalderen reguleres med højst 1 år ad gangen. Folkepensionsalderen fastsættes med virkning pr. 1. januar i kalenderåret 15 år efter det år, hvori folkepensionsalderen reguleres.

Pensionsbeskatningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1327 af 10. september 2020 om beskatningen af pensionsordninger m.v.

Pensionsbeskatningslovens § 1 A, stk. 1

Ved pensionsudbetalingsalderen forstås i denne lov 3 år før folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. For personer født i perioden til og med den 31. december 1958 er pensionsudbetalingsalderen 60 år. For personer født i perioden 1. januar 1959 - 30. juni 1959 er pensionsudbetalingsalderen 60 ½ år. For personer født i perioden 1. juli 1959 - 31. december 1959 er pensionsudbetalingsalderen 61 år. For personer født i perioden 1. januar 1960 - 30. juni 1960 er pensionsudbetalingsalderen 61 ½ år.

Pensionsbeskatningslovens § 2, stk. 1, nr. 4, litra a og b

En pensionsordning med løbende udbetalinger skal gå ud på at sikre pension i form af lige store løbende ydelser, der bortfalder ved den pensionsberettigedes død, idet kravet om lige store ydelser ikke gælder pensionsordninger omfattet af nr. 1, og som udbetales:

(…)
4. fra en pensionskasse der opfylder betingelserne i § 3, eller i henhold til en forsikring der opfylder betingelserne i § 4, dog kun hvis ydelserne fra pensionskassen eller forsikringsselskabet har karakter af:

a) alderspension, hvis udbetalinger er livsvarige og tidligst begynder på det tidspunkt, hvor pensionsudbetalingsalderen nås, medmindre lavere aldersgrænse er godkendt af Skatterådet,

b) ophørende alderspension, hvis udbetalinger sker over mindst 10 år, jf. dog § 41, stk. 1, nr. 13 og tidligst begynder på det tidspunkt, hvor pensionsudbetalingsalderen nås, medmindre lavere aldersgrænse er godkendt af Skatterådet,

Pensionsbeskatningslovens § 3

Pensionskasser som nævnt i § 2, nr. 4, skal

1) have hjemsted her i landet eller udøve virksomhed her i landet gennem et fast driftssted og have Finanstilsynets tilladelse til at drive pensionskassevirksomhed eller livsforsikringsvirksomhed her i landet,

2) udøve virksomhed her i landet gennem et fast driftssted og have tilladelse til at drive livsforsikringsvirksomhed eller pensionskassevirksomhed i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, jf. § 30, stk. 1, 4 og 7-10, i lov om finansiel virksomhed, og § 89 i lov om firmapensionskasser, eller

3) have hjemsted i et andet land inden for EU/EØS og her have tilladelse til at drive pensionskassevirksomhed samt være godkendt af told- og skatteforvaltningen.

Pensionsbeskatningslovens § 4, stk. 1

Forsikringer som nævnt i § 2, nr. 4, skal være oprettet i livsforsikringsselskaber, der

1) har hjemsted her i landet eller udøver livsforsikringsvirksomhed her i landet gennem et fast driftssted, og som har Finanstilsynets tilladelse til at drive livsforsikringsvirksomhed her i landet,

2) efter tilladelse i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, udøver livsforsikringsvirksomhed her i landet gennem et fast driftssted, jf. § 30, stk. 1, 4 og 7-10, i lov om finansiel virksomhed, eller

3) har hjemsted i et andet land inden for EU/EØS og i dette land har tilladelse til at drive livsforsikringsvirksomhed, og som told- og skatteforvaltningen har godkendt.

Pensionsbeskatningslovens § 8, stk. 1, nr. 1 og § 8, stk. 1, nr. 3

En rateforsikring i pensionsøjemed skal indeholde bestemmelser om, at forsikringssummen udbetales i lige store rater over mindst 10 år, jf. dog stk. 3, § 15 B, stk. 4, og § 41, stk. 1, nr. 3, og at rater, der kommer til udbetaling, medens forsikrede lever, tilfalder ham. Endvidere skal følgende betingelser være opfyldt:

1.  Policen skal være oprettet i et livs- eller pensionsforsikringsselskab, der har hjemsted her i landet eller udøver livsforsikringsvirksomhed her i landet gennem et fast driftssted, og som har Finanstilsynets tilladelse til at drive livsforsikringsvirksomhed her i landet, i et livs- eller pensionsforsikringsselskab, der har tilladelse i et land inden for EU eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, og udøver livsforsikringsvirksomhed her i landet gennem et fast driftssted, jf. § 30, stk. 1, 4 og 7-10, i lov om finansiel virksomhed, eller i et livs- eller pensionsforsikringsselskab, der har hjemsted i et andet land inden for EU/EØS og her har tilladelse til at drive livsforsikringsvirksomhed, og som told- og skatteforvaltningen har godkendt.

 (…)

3. Der kan ikke aftales senere forfaldstudspunkt for sidste rate, end første policedag 30 år efter at den forsikrede når pensionsudbetalingsalderen. Rateudbetalingen kan tidligst påbegyndes på det tidspunkt, hvor den forsikrede når pensionsudbetalingsalderen, og for pensionsordninger omfattet af § 15 A tidligst 5 år efter at policen er oprettet, medmindre lavere aldersgrænse er godkendt af Skatterådet. (…)

Pensionsbeskatningslovens § 10, stk. 1, nr. 1 og § 10, stk. 1, nr. 3

En kapitalforsikring i pensionsøjemed skal opfylde følgende betingelser:

1. Policen skal være oprettet i et livs- eller pensionsforsikringsselskab, der har hjemsted her i landet eller udøver livsforsikringsvirksomhed her i landet gennem et fast driftssted, og som har Finanstilsynets tilladelse til at drive livsforsikringsvirksomhed her i landet, i et livs- eller pensionsforsikringsselskab, der har tilladelse i et land inden for EU eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, og udøver livsforsikringsvirksomhed her i landet gennem et fast driftssted, jf. § 30, stk. 1, 4 og 7-10, i lov om finansiel virksomhed, eller i et livs- eller pensionsforsikringsselskab, der har hjemsted i et andet land inden for EU/EØS og her har tilladelse til at drive livsforsikringsvirksomhed, og som told- og skatteforvaltningen har godkendt.

(…)

3. Er forsikringen ikke tegnet som en ren dødsfaldsforsikring, skal policen indeholde bestemmelse om udbetaling til den forsikrede selv tidligst på det tidspunkt, hvor den forsikrede når pensionsudbetalingsalderen, medmindre lavere aldersgrænse er godkendt af Skatterådet, (…).

Pensionsbeskatningslovens § 11 A, stk. 1, nr. 1 og § 11 A, stk. 1, nr. 4

En rateopsparing i pensionsøjemed skal indeholde bestemmelse om, at (…). Endvidere skal følgende betingelser være opfyldt:

1. Opsparingen skal være oprettet enten i et pengeinstitut, der af Finanstilsynet er meddelt tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed her i landet, i et kreditinstitut, der efter tilladelse i et andet land inden for EU, eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, udøver virksomhed her i landet gennem et fast driftssted, jf. § 30, stk. 1, 4, 5, 9 og 10, i lov om finansiel virksomhed, i et kreditinstitut, der efter tilladelse i et andet land inden for EU/EØS udøver kreditinstitutvirksomhed, og som told- og skatteforvaltningen har godkendt, eller i en anden institution inden for EU/EØS, som told- og skatteforvaltningen har godkendt. Vilkårene for ordningen skal fastsættes i en aftale mellem pengeinstituttet og kontohaveren samt dennes arbejdsgiver, såfremt arbejdsgiveren bidrager til ordningen. Adgangen til at foretage indskud til en rateopsparing i pensionsøjemed ophører, når første rateudbetaling finder sted.

(…)
4. Der kan ikke aftales senere udbetaling for sidste rate, end kalenderåret 30 år efter at kontohaveren når pensionsudbetalingsalderen. Rateudbetalingen kan tidligst påbegyndes på det tidspunkt, hvor kontohaveren når pensionsudbetalingsalderen (…), medmindre lavere aldersgrænse er godkendt af Skatterådet. (…)

Pensionsbeskatningslovens § 12, stk. 1, nr. 1 og § 12, stk. 1, nr. 3

En opsparing i pensionsøjemed skal opfylde følgende betingelser:

(…)

1. Opsparingen skal være oprettet enten i et pengeinstitut, der af Finanstilsynet er meddelt tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed her i landet, i et kreditinstitut, der efter tilladelse i et andet land inden for EU, eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, udøver virksomhed her i landet gennem et fast driftssted, jf. § 30, stk. 1, 4, 5, 9 og 10, i lov om finansiel virksomhed, i et kreditinstitut, der efter tilladelse i et andet land inden for EU/EØS udøver kreditinstitutvirksomhed, og som told- og skatteforvaltningen har godkendt, eller i en anden institution inden for EU/EØS, som told- og skatteforvaltningen har godkendt. De opsparede midler skal indsættes på indlånskonto i det pågældende pengeinstitut m.v. Midlerne i en opsparing i et penge- eller kreditinstitut kan ikke anbringes i fast ejendom, aktier m.v., der har som formål eller som et af sine formål at give brugsrettigheder, rabatter el. lign. i selskabet, eller i andele i en personligt drevet virksomhed ejet af kontohaveren. Ved anbringelse af særskilte depoter i aktier m.v., der er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, må værdien af værdipapirer udstedt af en enkelt emittent ikke overstige 20 pct. Der kan dog altid anbringes et grundbeløb på 46.000 kr. (2010-niveau) reguleret efter personskattelovens § 20 i værdipapirer udstedt af en enkelt emittent. Ved anbringelse af særskilte depoter i aktier m.v., der ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacililitet, i aktieselskaber og anpartsselskaber inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, må kontohaveren ikke eje 25 pct. eller mere af aktierne m.v. i selskabet, og investeringen i hvert enkelt selskab skal udgøre mindst 100.000 kr. Ved opgørelsen af ejerandelen på 25 pct. medregnes aktier m.v., som kontohaveren ejer uden for pensionsordningen, og aktieavancebeskatningslovens § 4 finder tilsvarende anvendelse, idet ejerandele, som kontohaveren eller personkredsen nævnt i aktieavancebeskatningslovens § 4, stk. 2, har ejet, dog ikke medregnes. Værdien af aktier m.v., der ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacililitet, i aktieselskaber og anpartsselskaber inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, må højst udgøre 20 pct. af den del af opsparingen i samme pengeinstitut placeret på kontantforrentede indlånskonti, i puljer eller i særskilte depoter, der ligger under 2 mio. kr., højst 50 pct. af den del, der ligger mellem 2 og 4 mio. kr., og højst 75 pct. af den del, der ligger over 4 mio. kr. Uanset 6.-8. pkt. kan midler i særskilte depoter til brug for aldersopsparing ikke investeres i unoterede kapitalandele og i unoterede andele i alternative investeringsfonde, som forvaltes af en registreret forvalter, jf. § 9 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., eller af en forvalter med tilladelse, jf. § 11 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Tilsvarende gælder for unoterede andele i alternative investeringsfonde, som forvaltes af en registreret forvalter af alternative investeringsfonde fra et andet land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, eller af en forvalter fra et andet land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, når forvalteren har fået tilladelse i henhold til regler, der gennemfører direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af alternative investeringsfonde. Tilsvarende gælder endvidere for unoterede andele i alternative investeringsfonde med registreret hjemsted i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået en aftale med på det finansielle område. Midlerne i en opsparing i et penge- eller kreditinstitut omfattet af lov om finansiel virksomhed skal anbringes i overensstemmelse med §§ 50 og 51 i lov om finansiel virksomhed. Skatteministeren fastsætter bestemmelser om anbringelse af opsparede midler, der forvaltes af institutioner godkendt efter 1. pkt.

(…)
3. Til kontoen skal være knyttet en bestemmelse om, at udbetaling til kontohaveren sker tidligst på det tidspunkt, hvor kontohaveren når pensionsudbetalingsalderen, medmindre lavere aldersgrænse er godkendt af Skatterådet, (…)

Pensionsbeskatningslovens § 15 C

Personer, som har oprettet en pensionsordning i et livsforsikringsselskab, en pensionskasse eller et kreditinstitut med hjemsted i et andet land inden for EU/EØS end Danmark, der i sit hjemland har tilladelse til at drive livsforsikringsvirksomhed, pensionskassevirksomhed eller kreditinstitutvirksomhed, kan anmode told- og skatteforvaltningen om at godkende pensionsordningen som omfattet af kapitel 1. Godkendelse sker, når følgende betingelser er opfyldt:

1) Pensionsordningen skal opfylde betingelserne i kapitel 1.

2) Pensionsordningen skal være tarifmæssigt opbygget.

3) Personen skal indvillige i

a) at blive beskattet af udbetalinger fra pensionsordningen efter reglerne i denne lov, i det omfang Danmark ville kunne have beskattet udbetalingen, hvis forsikringsselskabet m.v. havde haft hjemsted her i landet, og

b) at livsforsikringsselskabet, pensionskassen eller kreditinstituttet påtager sig forpligtelserne i nr. 4.

4) Livsforsikringsselskabet, pensionskassen eller kreditinstituttet skal opfylde de betingelser, som stilles til sådanne forsikringsselskaber m.v. i kapitel 1, og indvillige i at påtage sig de forpligtelser m.v., der stilles til forsikringsselskaber m.v., som udbyder pensionsordninger omfattet af kapitel 1 her fra landet.

5) Livsforsikringsselskabets, pensionskassens eller kreditinstituttets godkendelse må ikke være tilbagekaldt.

6)  Det skal være muligt via Rådets direktiv 2011/16/EU af 15. februar 2011 om administrativt samarbejde på beskatningsområdet og om ophævelse af direktiv 77/799/EØF med senere ændringer, Rådets forordning (EU) nr. 389/2012 af 2. maj 2012 om administrativt samarbejde på punktafgiftsområdet og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2073/2004, en dobbeltbeskatningsoverenskomst eller anden aftale om udveksling af oplysninger at verificere livsforsikringsselskabets, pensionskassens eller kreditinstituttets dokumentation vedrørende forpligtelserne m.v. som nævnt i nr. 4.

Stk. 2. Livsforsikringsselskaber, pensionskasser eller kreditinstitutter med hjemsted i et andet land inden for EU/EØS end Danmark, der i hjemlandet har tilladelse til at drive livsforsikrings-, pensionskasse- eller kreditinstitutvirksomhed, kan anmode told- og skatteforvaltningen om at godkende forsikringsselskabet m.v. til at udbyde pensionsordninger omfattet af kapitel 1. Godkendes forsikringsselskabet m.v., vil pensionsordningen på tidspunktet for oprettelsen være godkendt for personen, i det omfang livsforsikringsselskabet, pensionskassen eller kreditinstituttet på vegne af told- og skatteforvaltningen indhenter en erklæring som nævnt i stk. 1, nr. 3. Godkendelse af forsikringsselskabet m.v. til at udbyde pensionsordninger omfattet af kapitel 1 sker, når følgende betingelser er opfyldt:

1) Pensionsordningen skal opfylde betingelserne i stk. 1, nr. 1 og 2.

2) Livsforsikringsselskabet, pensionskassen eller kreditinstituttet skal opfylde de betingelser, som stilles til sådanne forsikringsselskaber m.v. i kapitel 1, og indvillige i at påtage sig de forpligtelser m.v., der stilles til forsikringsselskaber m.v., der udbyder pensionsordninger omfattet af kapitel 1.

3) Det skal være muligt via direktivet om gensidig bistand mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder inden for området direkte skatter, visse punktafgifter og afgiftsbelastning af forsikringspræmier, en dobbeltbeskatningsoverenskomst eller anden aftale om udveksling af oplysninger at verificere livsforsikringsselskabets, pensionskassens eller kreditinstituttets dokumentation vedrørende forpligtelserne m.v. som nævnt i nr. 2.

(…)

Lov nr. 1682 af 26. december 2017 om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

§ 8, stk. 4

For pensionsordninger oprettet før den 1. maj 2007 opretholdes tidspunktet for tidligste udbetaling af ordningen efter de regler, som fremgår af pensionsbeskatningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1120 af 10. november 2006. For pensionsordninger oprettet fra og med den 1. maj 2007 til og med den 31. december 2017 opretholdes tidspunktet for tidligste udbetaling af ordningen efter de regler, som fremgår af pensionsbeskatningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1088 af 3. september 2015.

Lovbekendtgørelse nr. 1088 af 3. september 2015 om beskatningen af pensionsordninger m.v. (pensionsbeskatningsloven)

§ 1 a

Ved pensionsudbetalingsalderen forstås i denne lov tidspunktet 5 år før folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. For personer født i perioden 1. januar 1954 - 31. december 1958 er pensionsudbetalingsalderen 60 år. For personer født i perioden 1. januar 1959 - 30. juni 1959 er pensionsudbetalingsalderen 60½ år. For personer født i perioden 1. juli 1959 - 31. december 1959 er pensionsudbetalingsalderen 61 år. For personer født i perioden 1. januar 1960 - 30. juni 1960 er pensionsudbetalingsalderen 61½ år.

Lov nr. 347 af 18. april 2007 om ændring af pensionsbeskatningsloven, lov om en arbejdsmarkedsfond og kildeskatteloven

§ 4, stk. 4

§ 1, nr. 1, 3-18, 20-28, 30, 31 og 40, har virkning for pensionsordninger, der oprettes den 1. maj 2007 eller senere, og for pensionsordninger oprettet før dette tidspunkt, i det omfang den skattepligtige aftaler det med sit pensionsinstitut.

Lovbekendtgørelse nr. 1120 af 10. november 2006 af lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. (pensionsbeskatningsloven)

§ 2, stk. 1, nr. 4, litra a

En pensionsordning med løbende udbetalinger skal gå ud på at sikre pension i form af løbende ydelser, der bortfalder ved den pensionsberettigedes død, og som udbetales:

(…)

4. fra en pensionskasse, der opfylder betingelserne i § 3, eller i henhold til en forsikring, der opfylder betingelserne i § 4, dog kun hvis ydelserne fra pensionskassen eller forsikringsselskabet har karakter af:

a) alderspension, hvis udbetalinger sker over mindst 10 år og tidligst begynder ved det fyldte 60. år, medmindre lavere aldersgrænse er godkendt af Skatterådet, (…)

§ 8, stk. 1, nr. 3

En rateforsikring i pensionsøjemed skal indeholde bestemmelser om, at forsikringssummen udbetales i lige store rater over mindst 10 år, jf. dog stk. 3 og § 15 B, stk. 5, og at rater, der kommer til udbetaling, medens forsikrede lever, tilfalder ham. Endvidere skal følgende betingelser være opfyldt:

(…)

3. Der kan ikke aftales senere forfaldstidspunkt for sidste rate end første policedag efter den forsikredes fyldte 85. år. Rateudbetalingen kan tidligst påbegyndes ved forsikredes fyldte 60. år og tidligst 5 år efter, at policen er oprettet, jf. dog § 15 B, stk. 1, medmindre lavere aldersgrænse end forsikredes fyldte 60. år er godkendt af Skatterådet. (…)

§ 10, stk. 1, nr. 3

En kapitalforsikring i pensionsøjemed skal opfylde følgende betingelser:

(…)

3. Er forsikringen ikke tegnet som en ren dødsfaldsforsikring, skal policen indeholde bestemmelse om udbetaling til den forsikrede selv tidligst ved det fyldte 60. år, medmindre lavere aldersgrænse er godkendt af Skatterådet, og senest ved første policedag efter det fyldte 70. år. (…)

§ 11 A, stk. 1, nr. 5

En rateopsparing i pensionsøjemed skal indeholde bestemmelse om, at det opsparede pensionsbeløb udbetales i rater over mindst 10 år, jf. dog § 15 B, stk. 6, og at rater, der kommer til udbetaling, medens kontohaveren lever, skal udbetales til denne. Endvidere skal følgende betingelser være opfyldt:

(…)

5. Der kan ikke aftales senere udbetaling for sidste rate end det kalenderår, hvori kontohaveren fylder 85 år. Rateudbetalingen kan tidligst påbegyndes ved kontohaverens fyldte 60. år og tidligst 5 år efter, at kontoen er oprettet, jf. dog § 15 B, stk. 1, medmindre lavere aldersgrænse end kontohaverens fyldte 60. år er godkendt af Skatterådet. (…)

§ 12, stk. 1, nr. 3

En opsparing i pensionsøjemed skal opfylde følgende betingelser:

(…)

3. Til kontoen skal være knyttet bestemmelse om, at udbetaling til kontohaveren sker tidligst ved det fyldte 60. år, medmindre lavere aldersgrænse er godkendt af Skatterådet, og senest ved det fyldte 70. år. (…)

Lovbekendtgørelse nr. 314 af 1. juli 1970 af lov om beskatningen af renteforsikringer m.v.

§ 1 og § 3

§ 1

Personer, der er fuldt skattepligtige, kan ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst fradrage:

(…)

c.       Udgifter til præmie vedrørende livrente, overlevelsesrente, invaliderente, pensionsforsikring eller lignende renteforsikring eller lignende renteforsikring, der er tegnet til fordel for den skattepligtige eller hans pårørende, samt bidrag til en pensionsordning, der går ud på at sikre den skattepligtige eller hans pårørende en løbende årlig pensionsindtægt, alt under forudsætning af, at forsikrings- eller pensionsordningen ikke er henført under § 1, stk. 1 d, nr. 3. Som renteforsikring betragtes annuitetsforsikringer, når forsikringssummens ratevise udbetaling efter policen skal udstrækkes over et åremål af 10 år eller mere, eller når forsikringen er kombineret med en opsat livrenteforsikring, samt arverenter, alt for så vidt der ikke ved policen er tillagt den til udbetalingen berettige valgfrihed mellem ratevis eller samlet udbetaling af forsikringssummen. I andre tilfælde vil disse forsikringer i skattemæssig henseende været at betragte som kapitalforsikringer for hvilke præmier kun kan bringes til fradrag i det under d angivne omfang. (…)

d.      1.Andre beløb end under a, b, og c nævnt, som af den skattepligtige er anvendt til livsforsikring, pensions- og enkeforsørgelse, herunder arbejdstagerbidrag til kapitalpensionsordninger, der opfylder betingelserne i § 3.

(…)

§ 3

En arbejdstager kan ved opgørelsen af sin skattepligtige indkomst se bort fra beløb, der af hans arbejdsgiver ydes som bidrag til en pensionsordning, som tilsikrer arbejdstageren eller hans pårørende en løbende årlig pensionsindtægt eller en kapitaludbetaling. Det er en forudsætning herfor, at pensionsaftalen indeholder bestemmelser om, at arbejdstageren ikke kan overdrage, pantsætte eller på anden måde råde over bidraget med påløbende renter bonus m.v. så længe ansættelsesforholdet består, samt om, at hans kreditorer i samme periode ikke kan søge fyldestgørelse i de nævnte beløb. For kapitalpensionsordningers vedkommende skal rådighedsunddragelsen og unddragelsen fra kreditorforfølgning dog vedvare mindst til arbejdstagerens fyldte 60. år, medmindre en lavere aldersgrænse for pensionering er fastsat med ligningsrådets godkendelse.

(…)

Easy Access Rules for Aircrew (Regulation (EU) No 1178/2011), Annex I (Part- FCL), Subpart A - General requirements

FCL.065 Curtailment of privileges of licence holders aged 60 years or more in commercial air transport, Regulation (EU) 2020/359

(a) Age 60-64. Aeroplanes and helicopters. The holder of a pilot licence who has attained the age of 60 years shall not act as a pilot of an aircraft engaged in commercial air transport except:

(1) as a member of a multi-pilot crew; and

(2) provided that such a holder is the only pilot in the flight crew who has attained the age of 60 years.

(b) Age 65. The holder of a pilot licence who has attained the age of 65 years shall not act as a pilot of an aircraft engaged in commercial air transport.

Forarbejder

Bemærkningerne til § 2, nr. 4 i lovforslag nr. 13 af 7. oktober 1970 til lov om beskatningen af pensionsordninger m.v.

(…)

Som omtalt i de indledende bemærkninger til afsnit I kræves der ikke efter nærværende lovforslag, hvor talen er om en pensionsordning, der er oprettet som led i et ansættelsesforhold, nogen aftale mellem arbejdsgiver og arbejdstager om rådighedsunddragelse m.v. Med henblik på at understrege pensionsformålet har man derimod fundet det rimeligt i lighed med de regler der nu gælder for kapitalpensionsordninger, at stille det vilkår, at pensionskassevedtægterne eller forsikringspolicen som hovedregel ikke må give ret til "alderspension" før det 60. år. Udtrykket "alderspension" omfatter også rene livrenteforsikringer, herunder såvel opsatte som straks begyndende livrenter. Fra aldersgrænsen kan der, ligesom det nu er tilfældet for kapitalpensionsordninger, dispenseres af ligningsrådet. Denne dispensationshjemmel må forventes anvendt efter tilsvarende retningslinjer, som nu følges i praksis, hvorefter der f.eks. er meddelt konkrete godkendelser af en 55 års aldersgrænse for grupper af arbejdstagere med særligt anstrengende eller opslidende arbejde. Dispensationen kan også tænkes givet f.eks. i tilfælde, hvor der for en virksomhed med særlig motivering og efter en forud fastlagt plan gælder regler om afskedigelse med pension før det 60. år. (…)

Bemærkningerne til § 1, ad stk. 1 b, i betænkning; 1966 nr. 419 om beskatningen af pensionsordninger m.v.

(…)

Som omtalt i de indledende bemærkninger kræves der ikke efter nærværende lovforslag, hvor talen er om en pensionsordning, der er oprettet som led i et ansættelsesforhold, nogen aftale mellem arbejdsgiver og arbejdstager om rådighedsunddragelse m.v. Med henblik på at understrege pensionsformålet har man derimod fundet det rimeligt i lighed med de regler der nu gælder for kapitalpensionsordninger, at stille det vilkår, at pensionskassevedtægterne eller forsikringspolicen som hovedregel ikke må give ret til "alderspension" før det 60. år. Udtrykket "alderspension" omfatter også rene livrenteforsikringer, herunder såvel opsatte som straks begyndende livrenter. Fra aldersgrænsen kan der, ligesom det nu er tilfældet for kapitalpensionsordninger, dispenseres af ligningsrådet. Denne dispensationshjemmel må forventes anvendt efter tilsvarende retningslinjer, som nu følges i praksis, hvorefter der f.eks. er meddelt konkrete godkendelser af en 55 års aldersgrænse for grupper af arbejdstagere med særligt anstrengende eller opslidende arbejde. Dispensationen kan også tænkes givet f.eks. i tilfælde, hvor der for en virksomhed med særlig motivering og efter en forud fastlagt plan gælder regler om afskedigelse med pension før det 60. år. (…)

Praksis

SKM2023.452.SR
Skatterådet godkendte nedsat pensionsudbetalingsalder til 55 år for piloter og kabinepersonale ansat i A A/S, jf. pensionsbeskatningslovens § 2, stk. 1, nr. 4, litra a og b (livrente), § 8, stk. 1, nr. 3 (rateforsikring) og § 10, stk. 1, nr. 3 (aldersforsikring). Dispensationen omfattede endvidere kontorpersonale, der havde funktion som pilot eller kabinepersonale, såfremt den konkrete medarbejder kontinuerligt henlagde de oplyste ca. 80 pct. af arbejdstiden i luften.

Dispensationen blev givet ud fra en vurdering af, at de omhandlede medarbejdere udsættes for nedslidning og arbejdsbetingede lidelser, der kunne berettige til en tidligere pensionsudbetalingsalder. Der blev videre henset til, at en række andre kommercielle luftfartsselskaber havde fået godkendt nedsat pensionsalder.

SKM2022.246.SR
Skatterådet godkendte, at pensionsudbetalingsalderen for piloter og kabinepersonale ansat hos Selskabet kunne nedsættes til 62 år. Afhængig af pensionsordningernes type kan Skatterådet godkende nedsat pensionsudbetalingsalder efter pensionsbeskatningslovens § 2, stk. 1, nr. 4, litra a og b, § 8, stk. 1, nr. 3, § 10, stk. 1, nr. 3, § 11 A, stk. 1, nr. 4 og § 12, stk. 1, nr. 3.

Dispensationen blev givet med den begrundelse, at de nævnte medarbejdere udsættes for arbejdsbetingede lidelser, som kan begrunde en nedsat pensionsudbetalingsalder. Herudover blev der lagt vægt på, at en række andre kommercielle luftfartsselskaber har fået godkendt nedsat pensionsudbetalingsalder for flyvende personale.

SKM2017.381.SR
Skatterådet imødekommer anmodning om godkendelse af lavere pensionsalder for kabinepersonale og piloter.

SKM2007.514.SR
Skatterådet bekræfter, at flyveledere også fortsat vil kunne hæve deres arbejdsgiveradministrerede rate- og kapitalpensioner ved det fyldte 55. år efter de almindelige regler i pensionsbeskatningsloven, selv om ordningen er oprettet den 1. maj 2007 eller senere. Den lavere pensionsalder gælder kun arbejdsgiveradministrerede ordninger, som den ansatte har indgået, mens han havde et ansættelsesforhold som flyveleder.

TfS 1989, 532
Ligningsrådet imødekom en ansøgning om nedsættelse af pensionsalderen for ansatte balletdansere ved Det Kongelige Teater til 48 år, svarende til den afgangspligtige alder for balletdansere. Nedsættelsen gælder i relation til pensionsordninger indgået med Det Kongelige Teater, medens den lavere pensionsalder ikke gælder privat indgåede pensionsaftaler eller pensionsaftaler indgået i ansættelsesforhold efter den nævnte alder.

Den juridiske vejledning 2023-2, afsnit C.A.10.2.1.1.2.1. i underafsnittet "Lavere pensionsalder godkendt af Lignings- eller Skatterådet"
"De virksomheder og de medarbejdergrupper, der har fået godkendt lavere pensionsalder af Ligningsrådet/Skatterådet, er:

 • Piloter i Norwegian Crew Resorces Denmark ApS, 62 år, jf. SKM2022.246.SR.
 • Piloter i Cimber Air A/S, 55 år
 • Piloter i Conair, 55 år
 • Piloter i Falck, 55 år
 • Piloter i Faroe Airways, 55 år
 • Piloter i Flying Enterprise, 55 år
 • Piloter i Pilot Services Danmark ApS, 62 år, jf. SKM2017.381.SR
 • Piloter i Terma A/S, 55 år
 • Flyvende personel samt flyveledere i flyvevåbnet, 52 år
 • Kontraktansatte piloter i Forsvaret, 55 år
 • Pilotforeningen for Grønland, 55 år
 • Statsansatte flyveledere under luftfartsvæsen, 55 år den lavere pensionsalder gælder også pensionsordninger oprettet d. 1. maj 2007 eller senere jf. SKM2007.514.SR
 • Piloter, stewarder, stewardesser, pursers i Maersk-air, 55 år
 • Piloter, stewarder, stewardesser, pursers og flight engineers i Premiair A/S, 55 år
 • Piloter, stewarder og stewardesser i SAS, 55 år,
 • Piloter og flight engineers i Star Air I/S, 55 år
 • Piloter, stewarder, stewardesser og flight engineers i Sterling Airways, 55 år
 • Kabineledere, stewarder og stewardesser i Cabin Services DK ApS, 62 år, jf. SKM2017.381.SR
 • Stewarder, stewardesser, flight engineers og piloter i Sterling European Airlines, 55 år
 • Militært ansatte konstabler, flyve-, marine-, og overkonstabler, marineoverkonstabler, korporaler i Forsvaret, 60 år
 • Militært ansatte flyve- og marinespecialister i Forsvaret, 60 år
 • Militært ansatte sergenter, over-, senior-, og chefsergenter, 60 år
 • Sergenter i Forsvaret (gl. ordning), 45 år
 • A-officerer, 52 år henholdsvis 55 år
 • Søofficerer af reserven med navigatøruddannelse, 52 år henholdsvis 55 år
 • Balletdansere ved Det kongelige Teater, 40 år
 • Balletdansere ved Peter Schaufuss Balletten, 40 år (kun ordninger, hvor der er indgået aftale med arbejdsgiveren, medens den pågældende balletdanser er ansat ved PSB eller et andet tilsvarende dansk eller udenlandsk balletkompagni)
 • Korsangere i Det Kongelige Operakor, 53 år
 • Operasolister under Dansk Skuespillerforbund, 56 år
 • Hovedagenter i Dansk Folkeforsikringsanstalt, 55 år
 • Inkassoinspektører i forsikringsselskabet Danmark, 55 år
 • Inkassoinspektører i Dansk Spareselskab, 55 år
 • Assurandører i forsikringsselskabet Alka, 55 år
 • Dykkere i Svitzer, 55 år
 • Overordnet personale i Dansk Unilever A/S, 55 år.

Den lavere pensionsalder gælder kun arbejdsgiverordninger, som en arbejdstager har indgået, mens han eller hun havde et ansættelsesforhold inden for et af de områder, der er nævnt. Private ordninger skal derfor oprettes med sædvanligt udbetalingstidspunkt.

Ved fratræden før den nedsatte pensionsalder bevares denne, uanset ejeren fortsætter indbetalingerne til ordningen. Videreføres ordningen med en ny arbejdsgiver i et nyt ansættelsesforhold, anses ordningen dog for en ny pensionsordning. For den nye ordning gælder de almindelige vilkår, medmindre den også omfattes af godkendelsen. (…)"