Dato for udgivelse
30 May 2017 14:02
SKM-nummer
SKM2017.381.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
17-0524407
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber
Emneord
Pensionsalder
Resumé

Skatterådet imødekommer anmodning om godkendelse af lavere pensionsalder for kabinepersonale og piloter.

Hjemmel

Pensionsbeskatningsloven § 2, stk. 1, nr. 4, litra a og b

Reference(r)

Pensionsbeskatningsloven

Henvisning

Den juridiske vejledning 2017-1, afsnit C.A.10.2.1.1.2.1.

Anmodning

Spørger 1 og Spørger 2 anmoder om at få godkendt en nedsættelse af pensionsalderen til 62 år for selskabernes flyvende personale i forbindelse med arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger.

Skatterådets afgørelse

Skatterådet imødekommer anmodningen.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger 1 leverer kabinepersonale (kabineledere, stewarder, stewardesser m.v.) til koncernens flyselskab, og Spørger 2 leverer piloter til samme.

Særligt angående Spørger 2 skal det bemærkes, at der eksisterer flere aldersrestriktioner i henhold til Lov om luftfart, samt European Aviation Safety Ageny (EASA), der regulerer de fælleseuropæiske regler for civil luftfart og fungerer som det europæiske luftfartssikkerhedsagentur. Eksempelvis foreskriver EASAs regler, at kun én ud af de to piloter i cockpittet på et civilt luftfartøj må være over 60 år. Der eksisterer således en række uhensigtsmæssige driftsmæssige begrænsninger, hvis man har for mange piloter over denne alder, herunder en række øvrige helbredskrav, der nødvendiggør en lavere pensionsalder for det flyvende personale.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Selskaberne ønsker Skatterådets godkendelse af en pensionsalder på 62 år. Denne lavere aldersgrænse er nødvendig, da koncernens flyvende personale udsættes for belastninger i deres daglige udførelse af deres arbejde, som medfører en ikke ubetydelig nedslidning, der gør det vanskeligt for dette personale at fungere på arbejdsmarkedet ved den almindelige pensionsudbetalingsalder.

Koncernens flyvende personale udsættes for en arbejdsbelastning, der ikke umiddelbart lader sig ændre, og derfor øges omfanget af arbejdsbetingede lidelser og nedslidninger, herunder risikoen for uarbejdsdygtighed. Nedenfor er listet de arbejdsbetingede lidelser, som koncernen typisk ser hos sit flyvende personale i forbindelse med arbejdets udførelse:

 • For kabinepersonalet: Slid på skulder og ryg, da kabinepersonalet skal skubbe og trække serveringsvogne samt åbne/lukke bagagehylderne, og også ofte må flytte rundt på bagagen i disse
 • For piloter: Rygproblemer som følge af meget stillesiddende arbejde i cockpittet, hvor piloter ofte sidder stille/forholdsvis fastlåst i mange timer ad gangen
 • For begge personalekategorier: Kulde og trækgener fra døre/vinduer
 • For begge personalekategorier: Høreskadende støj, f.eks. tinnitus
 • For begge personalekategorier: Kosmisk stråling. Eksempelvis har flere undersøgelser dokumenteret, at flyvende personale har en forhøjet risiko for at få en lang række kræftformer.

Som en konsekvens af ovenstående, har koncernen indgået pensionsaftaler med det flyvende personale omkring pensionering ved det 62. år, hvorfor selskaberne nu anmoder Skatterådet om at godkendt denne lavere pensionsalder.

Det skal hertil bemærkes, at de virksomheder og de medarbejdergrupper, der har fået godkendt lavere pensionsalder af Ligningsrådet/Skatterådet, jf. SKATs Juridiske Vejledning 2016-2, afsnit C.A.10.2.1.1.2.1, i høj grad er sammenlignelige med Spørger 1 og Spørger 2, idet listen omfatter nogle af koncernens største nationale konkurrenter. Derudover er det vigtigt for koncernen at kunne tilbyde sit flyvende personale en pensionsordning, der er sammenlignelig med hvad disse konkurrerende virksomheder kan tilbyde, da koncernen ellers vil få vanskeligt ved at fastholde sit flyvende personale.

Dispensationsbestemmelserne i pensionsbeskatningsloven, der sætter Skatterådet i stand til at godkende en lavere pensionsalder for særlige erhvervsgrupper, er indsat for at tillade dispensation fra den almindelige pensionsalder for erhvervsgrupper med arbejder, der stiller så store fysiske krav til fysik og konstitution, at personer der er ved at have opnået den almindelige pensionsalder ikke er i stand til at honorere dem. I lovforarbejderne er der som eksempler herpå nævnt piloter.

Baseret på ovenstående, er det vores vurdering at selskaberne Spørger 1 og Spørger 2 børe være berettigede til at opnå godkendelse fra Skatterådet til at tilbyde sit ansatte flyvende personale en lavere pensionsalder på 62 år. Såfremt Skatterådet godkender en lavere aldersgrænse for pension, anerkender selskaberne naturligvis, at denne lavere pensionsalder alene gælder arbejdsgiveretablerede pensionsordninger, som det flyvende personale har indgået, mens disse var ansat som enten kabinepersonale eller pilot.

SKATs indstilling og begrundelse

Begrundelse

Pensionsudbetalingsalder

Det følger af pensionsbeskatningslovens § 1 A, at pensionsudbetalingsalderen er tidspunktet 5 år før folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension.

Dog er pensionsudbetalingsalderen 60 år for personer født i perioden frem til 31. december 1958. For personer født i perioden 1. januar 1959 - 30. juni 1959 er pensionsudbetalingsalderen 60½ år. For personer født i perioden 1. juli 1959 - 31. december 1959 er pensionsudbetalingsalderen 61 år. For personer født i perioden 1. januar 1960 - 30. juni 1960 er pensionsudbetalingsalderen 61½ år

Folkepensionsalder

Det følger af lov om social pension § 1 a, at folkepensionsalderen er:

 1. 65 år for personer, der er født før den 1. januar 1954.
 2. 65½ år for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1954 til den 30. juni 1954.
 3. 66 år for personer, der er født i perioden fra den 1. juli 1954 til den 31. december 1954.
 4. 66½ år for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1955 til den 30. juni 1955.
 5. 67 år for personer, der er født i perioden fra den 1. juli 1955 til den 31. december 1962.
 6. 68 år for personer, der er født efter den 31. december 1962.

I 2015 og herefter hvert 5. år beregnes, om folkepensionsalderen for personer født efter den 31. december 1962 skal reguleres.

Skatterådet har mulighed for at godkende en lavere aldersgrænse for hvornår pensionsudbetalinger kan påbegyndes, jf. pensionsbeskatningslovens § 2, nr. 4, litra a og b, § 8, stk. 1, nr. 3, § 10, stk. 1, nr. 3, § 11 A, stk. 1, nr. 4 og § 12, stk. 1, nr. 3.

Denne hjemmel er tidligere udnyttet således, at Skatterådet/Ligningsrådet har godkendt lavere pensionsalder for grupper af arbejdstagere med særligt opslidende arbejde, eller hvor der for en virksomhed med særlig motivering og efter forud fastlagt plan gælder regler om afskedigelse med pensions før det 60. år. For flyvende personale er det f.eks. tidligere lagt til grund, at

 1. arbejdet egner sig kun for yngre personer
 2. arbejdet er opslidende
 3. der gennemgående er tidligere ophør med arbejdet for vedkommende personale

Spørgers anmodning angår lavere pensionsudbetalingsalder for så vidt angår to selskaber, der hhv. har kabinepersonale og piloter ansat. Fælles for begge medarbejdergrupper er, at Skatterådet tidligere har godkendt lavere pensionsalder for lignende virksomheder og medarbejdergrupper. Se Den juridiske vejledning 2017-1, afsnit C.A.10.2.1.1.2.1, som gengivet nedenfor.

Derudover følger det at pensionstidspunktet for erhvervspiloter bestemmes af de gældende begrænsninger for piloters certifikatrettigheder, der er fastlagt med hjemmel i lov om luftfart og gældende EU-ret. Konkret betydet dette, at piloter der er fyldt 60 år ikke kan flyve alene og at der kun må være én pilot over 60 år i en flyvebesætning. Efter det fyldte 65. år må piloten ikke længere flyve erhvervsmæssigt.

For både kabinepersonale og piloter ses arbejdsopgaver og arbejdsbelastning ikke at afvige fra medarbejdergrupper, der hidtil har fået godkendt lavere pensionsalder af Skatterådet/Ligningsrådet.

Skatterådet godkender herefter, at det flyvende personale i de spørgende selskaber kan få udbetalt deres arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger fra og med det fyldte 62. år efter de almindelige regler i pensionsbeskatningsloven.

Den lavere pensionsalder gælder kun arbejdsgiveradministrerede ordninger, som den ansatte har indgået, mens denne har haft et ansættelsesforhold som flyvende personale. Private ordninger skal oprettes med sædvanligt udbetalingstidspunkt.

Videreføres ordningen med en ny arbejdsgiver i et nyt ansættelsesforhold, må ordningen anses for en ny pensionsordning. For denne nye ordning gælder de almindelig vilkår, medmindre den også omfattes af godkendelsen.

Indstilling

SKAT indstiller, at anmodningen imødekommes.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.

Lovgrundlag, forarbejder og praksis

Lovgrundlag

Pensionsbeskatningslovens § 2, stk. 1, nr. 4, litra a og b:

"En pensionsordning med løbende udbetalinger skal gå ud på at sikre pension i form af lige store løbende ydelser, der bortfalder ved den pensionsberettigedes død, idet kravet om lige store ydelser ikke gælder pensionsordninger omfattet af

nr. 1, og som udbetales:

 1. (...),
 2. (...),
 3. (...),
  1. fra en pensionskasse, der opfylder betingelserne i § 3, eller i henhold til en forsikring, der opfylder betingelserne i § 4, dog kun hvis ydelserne fra pensionskassen eller forsikringsselskabet har karakter af:

a)      alderspension, hvis udbetalinger er livsvarige og tidligst begynder på det tidspunkt, hvor pensionsudbetalingsalderen nås, medmindre lavere aldersgrænse er godkendt af Skatterådet,

b)      ophørende alderspension, hvis udbetalinger sker over mindst 10 år, jf. dog § 41, stk. 1, nr. 3, og tidligst begynder på det tidspunkt, hvor pensionsudbetalingsalderen nås, medmindre lavere aldersgrænse er godkendt af Skatterådet,

c)      (...)

(...)"

Kommissionens forordning (EU) nr. 1178/2011 af 3. november 2011 om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer for flyvebesætninger i civil luftfart i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008, bilag I:

"Generelle krav

(...)

FCL.065 Indskrænkninger i rettigheder for certifikatindehavere på over 60 år i erhvervsmæssig lufttransport

a)      60-64 år. Flyvemaskiner og helikoptere.

Indehaveren af et pilotcertifikat, som er fyldt 60 år, må ikke flyve som pilot på et luftfartøj i erhvervsmæssig lufttransport bortset fra:

1)      som medlem af en besætning med flere piloter og

2)      hvis en sådan indehaver er den eneste pilot i flyvebesætningen, som er fyldt 60 år.

b)      65 år.

Indehaveren af et pilotcertifikat, som er fyldt 65 år, må ikke flyve som pilot på et luftfartøj i erhvervsmæssig lufttransport.

(...)"

Praksis

Den juridiske vejledning 2017-1, afsnit C.A.10.2.1.1.2.1 Krav til en livsvarig alderspension:

"

En pensionsordning med løbende udbetalinger skal gå ud på at sikre pension i form af lige store løbende ydelser, der bortfalder ved den pensionsberettigedes død (livsvarige ydelser), og tidligst begynder på det tidspunkt, hvor pensionsudbetalingsalderen nås, medmindre lavere aldersgrænse er godkendt af Skatterådet. Se § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring mv., PBL § 1 a og PBL § 2, nr. 4, litra a.

(...)

De virksomheder og de medarbejdergrupper, der har fået godkendt lavere pensionsalder af Ligningsrådet/Skatterådet, er:

 • Piloter i Cimber Air A/S, 55 år
 • Piloter i Conair, 55 år
 • Piloter i Falck, 55 år
 • Piloter i Faroe Airways, 55 år
 • Piloter i Flying Enterprise, 55 år
 • Flyvende personel samt flyveledere i flyvevåbnet, 52 år
 • Kontraktansatte piloter i Forsvaret, 55 år
 • Pilotforeningen for Grønland, 55 år
 • Statsansatte flyveledere under luftfartsvæsen, 55 år den lavere pensionsalder gælder også pensionsordninger oprettet d. 1. maj 2007 eller senere jf. SKM2007.514.SR
 • Piloter, stewarder, stewardesser, pursers i Maersk-air, 55 år
 • Piloter, stewarder, stewardesser, pursers og flight engineers i Premiair A/S, 55 år
 • Piloter, stewarder og stewardesser i SAS, 55 år,
 • Piloter og flight engineers i Star Air I/S, 55 år
 • Piloter, stewarder, stewardesser og flight engineers i Sterling Airways, 55 år
 • Stewarder, stewardesser, flight engineers og piloter i Sterling European Airlines, 55 år
 • Piloter i Terma A/S, 55 år
 • Militært ansatte konstabler, flyve-, marine-, og overkonstabler, marineoverkonstabler, korporaler i Forsvaret, 60 år
 • Militært ansatte flyve- og marinespecialister i Forsvaret, 60 år
 • Militært ansatte sergenter, over-, senior-, og chefsergenter, 60 år
 • Sergenter i Forsvaret (gl. ordning), 45 år
 • A-officerer, 52 år henholdsvis 55 år
 • Søofficerer af reserven med navigatøruddannelse, 52 år henholdsvis 55 år
 • Balletdansere ved Det kongelige Teater, 40 år
 • Balletdansere ved Peter Schaufuss Balletten, 40 år (kun ordninger, hvor der er indgået aftale med arbejdsgiveren, medens den pågældende balletdanser er ansat ved PSB eller et andet tilsvarende dansk eller udenlandsk balletkompagni)
 • Korsangere i Det Kongelige Operakor, 53 år
 • Operasolister under Dansk Skuespillerforbund, 56 år
 • Hovedagenter i Dansk Folkeforsikringsanstalt, 55 år
 • Inkassoinspektører i forsikringsselskabet Danmark, 55 år
 • Inkassoinspektører i Dansk Spareselskab, 55 år
 • Assurandører i forsikringsselskabet Alka, 55 år
 • Dykkere i Svitzer, 55 år
 • Overordnet personale i Dansk Unilever A/S, 55 år. 

Den lavere pensionsalder gælder kun arbejdsgiverordninger, som en arbejdstager har indgået, mens han eller hun havde et ansættelsesforhold inden for et af de områder, der er nævnt. Private ordninger skal derfor oprettes med sædvanligt udbetalingstidspunkt.

Ved fratræden før den nedsatte pensionsalder bevares denne, uanset ejeren fortsætter indbetalingerne til ordningen. Videreføres ordningen med en ny arbejdsgiver i et nyt ansættelsesforhold, anses ordningen dog for en ny pensionsordning. For den nye ordning gælder de almindelige vilkår, medmindre den også omfattes af godkendelsen.

Er udbetalingerne fra en pensionsordning ikke livsvarige, men ophører de på et nærmere aftalt tidspunkt, er ordningen omfattet af PBL § 2, nr. 4, litra b. Se afsnit C.A.10.2.1.1.2.7 om ophørende alderspension.

Se SKM2007.514.SR, hvor Skatterådet bekræftede, at flyveledere fortsat kunne påbegynde udbetaling henholdsvis hæve deres arbejdsgiveradministrerede rate- og kapitalpensioner ved det fyldte 55. år efter de almindelige regler i pensionsbeskatningsloven, selv om ordningen var oprettet den 1. maj 2007 eller senere. Den lavere pensionsalder gjaldt kun arbejdsgiveradministrerede ordninger, som den ansatte havde indgået, mens han havde et ansættelsesforhold som flyveleder.

(...)"