Dato for udgivelse
14 Dec 2023 09:48
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24 Nov 2023 14:12
SKM-nummer
SKM2023.601.BR
Myndighed
Byret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
BS-38370/2020-ARH
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Omkostningsgodtgørelse
Emneord
Kørselsgodtgørelse, befordringsfradrag, omkostningsgodtgørelse
Resumé

Sagen angik om en skatteyder var berettiget til omkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand fra et advokatfirma i forbindelse med behandlingen af skatteyderens sag om kørselsgodtgørelse og befordringsfradrag i det skatteretlige system og senere ved domstolene. 

Spørgsmålet var nærmere om skatteyderen hæftede for udgifterne til rådgiverbistand, hvilket er en betingelse for at opnå ret til omkostningsgodtgørelse, jf. skatteforvaltningslovens § 52, stk. 1. Retten gennemgik i den forbindelse elementerne i aftalegrundlaget, og retten fandt, at den valgte aftalemodel medførte, at skatteyderen ikke var berettiget til omkostningsgodtgørelse. Skatteministeriet blev herefter frifundet.

Reference(r)

Skatteforvaltningslovens § 52, stk. 1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2024-1, afsnit A.A.13.4

Redaktionelle noter

Tidligere instans: Landsskatteretten jr.nr. 19-0074743, ej offentliggjort

Appelliste

Parter

H1

(advokat SD)

mod

Skatteministeriet

(advokat Asger Hinsch)

Denne afgørelse er truffet af dommer Dot Buchtrup, dommer Tine Rud og dommerfuldmægtig Laura Røge Christensen.

Sagens baggrund og parternes påstande

Sagen drejer sig om, hvorvidt SJ er berettiget til omkostningsgodtgørelse på 50 % for udgifter til sagkyndig bistand fra sagsøger, H1 (H1), i forbindelse med behandlingen af hans sag om kørselsgodtgørelse og befordringsfradrag i det skatteretlige system.  

H1 har principalt nedlagt påstand om, at sagsøgte, Skatteministeriet, skal anerkende, at H1 ikke er pligtig til at tilbagebetale den tidligere udbetalte omkostningsgodtgørelse på 3.500,00 kr. til Skattestyrelsen, og at Skatteministeriet skal anerkende, at H1 skal have udbetalt 125.250,00 kr. fra Skattestyrelsen. 

H1 har subsidiært nedlagt påstand om, at sagen hjemvises til fornyet behandling i Skattestyrelsen.

Skatteministeriet har principalt nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært hjemvisning.

Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens § 218 a, stk. 3.

Oplysningerne i sagen

SJ har overdraget sine rettigheder vedrørende omkostningsgodtgørelse til H1.

SJ var i indkomstårene 2009 - 2011 ansat som spiller i håndboldklubben G1-håndboldklub. SJ fik som led i sin ansættelse betalt befordringsgodtgørelse.  

I 2011 - 2012 rettede SKAT henvendelse til en række af G1-håndboldklub ansatte, herunder SJ, og stillede spørgsmålstegn ved håndboldklubbens kontrol i forbindelse med udbetalingen af befordringsgodtgørelse.  

G1-håndboldklub rettede herefter henvendelse til H1 for rådgivning om befordringsgodtgørelse. H1 fakturerede G1-håndboldklub for rådgivningsarbejdet, og der blev ikke søgt om omkostningsgodtgørelse for udgiften.  

Den 3. januar 2012 holdt H1 et oplæg om reglerne for skattefri befordringsgodtgørelse for G1-håndboldklub og dets ansatte, og G1-håndboldklub besluttede, at håndboldklubben ville yde økonomisk bistand til dækning af udgifter til sagkyndig bistand for de ansatte, der ønskede at påklage SKAT’s afgørelse.  

Der blev afholdt et statusmøde den 19. juni 2013, hvor aftalegrundlaget for den sagkyndige bistand skulle klarlægges.  

Den 20. juni 2013 fremsendte H1 en opfølgende e-mail til NC, SH og NA, der var G1-håndboldklub repræsentanter i sagen. Af e-mailen fremgår blandt andet:  

                      "…

Det bekræftes, at Advokatfirmaet som udgangspunkt vil afregne sin assistance efter sædvanlige timetakster. Det bekræftes videre, at Staten i henhold til gældende regler om omkostningsgodtgørelse som minimum dækker udgifterne til sagkyndig bistand ved Skatteankenævnet og Landsskatteretten med 50 %. I henhold til gældende regler om omkostningsgodtgørelse dækker Staten udgifterne til sagkyndig bistand med 100 %, såfremt der opnås fuldt medhold eller medhold i overvejende grad.

Det bekræftes, at vi har forstået jer således, at G1-håndboldklub vil indestå for honorering af Advokatfirmaets honorarkrav efter omkostningsgodtgørelse for assistance i de enkelte sager for så vidt angår de personer, som underskriver og returnerer fuldmagterne og transporterklæringerne. Når vi har overblik over antallet, der har underskrevet og returneret dette dokument, kan vi fremkomme med et præcist estimat over omkostningerne ved førelsen af sagerne ved Landsskatteretten, ligesom vi kan angive størrelsen af det beløb, som G1-håndboldklub skal deponere hos Advokatfirmaet til dækning af Advokatfirmaets honorar efter omkostningsgodtgørelse.

                      …"

 Vedhæftet e-mailen var et udkast til orienteringsbrev til spillerne, samt et udkast til en fuldmagt og transporterklæring, der skulle vedlægges orienteringsbrevet.  

SJ underskrev den 30. juni 2013 en fuldmagt og transporterklæring. Af erklæringer fremgår følgende:  

                      "…  

Undertegnede, SJ, Y1-adresse, CPR-nr. … herefter benævnt "Fuldmagtsgiver", giver hermed fuldmagt til G1-håndboldklub, Y2-adresse, CVR-nr. ...11, herefter benævnt "Fuldmægtig", til på Fuldmagtsgivers vegne og i Fuldmagtsgivers navn at foretage enhver disposition i relation til førelsen af Fuldmagtsgivers skattesag, hvor SKAT vil træffe afgørelse i forlængelse af det udsendte forslag til afgørelse af den 17. april 2012.

Fuldmægtig er således i relation til førelsen af skattesagen berettiget til at fastlægge strategien i enhver henseende og til at foretage samtlige dispositioner med den samme retsvirkning, som var den foretaget af Fuldmagtsgiver selv.

Fuldmagtsgiver forpligter sig til at bidrage loyalt til skattesagens førelse, herunder ikke at kontakte SKAT. Al kontakt til SKAT skal ske via R1-advokatfirma, som fører skattesagen på vegne af Fuldmagtsgiver. Fuldmagten er uigenkaldelig, idet Fuldmagtsgiver således er forpligtet til at lade sin sag videreføre til og med endelig kendelse ved Landsskatteretten.

Ved påklage af SKATs afgørelse er det muligt at opnå omkostningsgodtgørelse fra Staten. I henhold til gældende regler om omkostningsgodtgørelse for fysiske personer dækker Staten som minimum udgifterne til sagkyndig bistand med 50 % fra det tidspunkt, hvor SKAT har truffet afgørelse. Såfremt der opnås fuldt medhold eller medhold i overvejende grad ved Skatteankenævnet og/eller Landsskatteretten, dækker Staten i henhold til gældende regler om omkostningsgodtgørelse udgifterne til sagens førelse med 100 %.

Fuldmægtig har forpligtet sig til at afholde Fuldmagtsgivers udgifter til sagkyndigbistand. I det tilfælde at sagen tabes, afholder Fuldmægtig således 50 % af udgifterne til R1-advokatfirma, idet Fuldmagtsgiver vil få dækket 50 % af udgifterne til sagkyndig bistand af Staten.

Fuldmægtig forbeholder sig ret til ikke at afholde Fuldmagtsgivers omkostninger i forbindelse med skattesagens førelse, hvis Fuldmagtsgiver ikke bidrager loyalt til skattesagens førelse. Endvidere afholder Fuldmægtig alene Fuldmagtsgivers omkostninger ved sagens førelse i det tilfælde, at det er R1-advokatfirma, der fører sagen.

Fuldmagtsgiver overdrager hermed samtlige krav på omkostningsgodtgørelse efter reglerne i skatteforvaltningslovens § 52 i forbindelse med, at SKATs afgørelse af den 17. juli 2012 vedrørende indkomstårene 2008 -2011 påklages til Skatteankenævnet og/eller Landsskatteretten, samt i forbindelse med, at sagen efterfølgende måtte blive behandlet ved domstolene, til R1-advokatfirma til eje. Overdragelsen af kravene på omkostningsgodtgørelse omfatter således eksempelvis også udgifter i forbindelse med en eventuel syns- og skønssag. Overdragelsen er maksimeret til at omfatte et beløb svarende til samtlige de krav, som R1-advokatfirma måtte have for at bistå i skattesagen. Omkostningsgodtgørelse kan herefter alene udbetales med frigørende virkning til R1-advokatfirma. Fuldmagtsgiver er pligtig til løbende at underskrive skemaer til brug for ansøgning om omkostningsgodtgørelse.

                      …"

H1 fremsendte den 8. juli 2013 en e-mail til repræsentanterne for G1-håndboldklub vedrørende honorering for bistand i sagerne frem til og med endelig kendelse ved Landsskatteretten. Der fremgår blandet andet følgende af e-mailen:  

"…

Vi skal benytte lejligheden til at bekræfte den indgåede honoraraftale gående ud på, at G1-håndboldklub’ samlede økonomiske risiko ved førelsen af alle sagerne ved Skatteankenævnet og Landsskatteretten efter omkostningsgodtgørelse er maksimeret til kr. 500.000. Den anførte betyder, at Advokatfirmaet er berettiget til at afregne sin assistance i sagerne efter medgået tidsforbrug i forhold til de sager, der vindes, hvorefter der efter de gældende regler om omkostningsgodtgørelse vil være mulighed for at opnå 100 % omkostningsgodtgørelse.  

I de sager, hvor der ikke opnås medhold i overvejende grad ved enten Skatteankenævnet eller Landsskatteretten, vil Advokatfirmaet maksimalt være berettiget til samlet at afregne sin assistance med kr. 800.000 med tillæg af moms i forhold til disse sager, svarende til, at G1-håndboldklub samlede nettoudgifter efter omkostningsgodtgørelse for førelsen af de sager, hvor der ikke opnås medhold i overvejende grad, som anført maksimalt udgør kr. 500.000.

Det bekræftes videre, at G1-håndboldklub inden for den nærmeste fremtid vil deponere et beløb på kr. 200.000 til delvis dækning af Advokatfirmaets udgifter efter omkostningsgodtgørelse for sagernes førelse til og med Landsskatteretten.

…"

H1 har blandt andet den 13. september 2013, den 22. november 2013 og den 27. marts 2014 sendt SJ orienteringsbreve om sagens gang. Det fremgår af brevene, at SJ var velkommen til at stille spørgsmål til H1, hvis det fremsendte gav anledning hertil.

H1 fremsendte faktura af 4. februar 2014 med arbejdsbeskrivelser til SJ. Af fremsendelsesbrevet til fakturaen fremgår blandt andet følgende: 

                     "…

Vi tillader og at fremsende vores honorarnota for arbejde udført i forbindelse med Deres skattesag for Skatteankenævnet og Landsskatteretten.

Vi vedlægger udfyldt skema til brug for ansøgning om omkostningsgodtgørelse, som De bedes underskrive samt returnere til Advokatfirmaet.

Det eneste De således skal foretage Dem i relation til vedlagte afregning er at underskrive skemaet til brug for ansøgning om omkostningsgodtgørelse og returnere det til Advokatfirmaet i vedlagte frankerede svarkuvert. De skal således ikke foretage nogen indbetaling til Advokatfirmaet, idet G1-håndboldklub som bekendt indestår for betaling af Advokatfirmaets honorarkrav efter omkostningsgodtgørelse.

                      …"

SJ ansøgte den 11. april 2014 om omkostningsgodtgørelse på 50 % af 22.500 kr. vedrørende Skatteankenævn og 50 % af 4.500 kr. vedrørende Landsskatteretten. Det fremgår, at kravet var overdraget til bistandsyder, H1.  

SJ har deltaget i et møde med Skatteankenævn Lolland-Falster og et møde med Skatteankestyrelsen. Han har desuden deltaget i retsmøde den 29. maj 2015 ved Landsskatteretten.

Landsskatteretten traf den 13. august 2015 afgørelse vedrørende spørgsmålet om befordringsgodtgørelse.

Følgende fremgår blandt andet af mail af 26. oktober 2015 fra H1 til repræsentanterne fra G1-håndboldklub:

" Kære SH, NA og NC

I forlængelse af vores behagelige telefonsamtale d.d. skal vi herved venligst bekræfte, at I ønsker, at vi indbringer Landsskatterettens afgørelse af den 13. august 2015 vedrørende SJ for byretten inden stævningsfristens udløb den 13. november 2015.  

Vi vil som aftalt fremsende et udkast til stævning for jeres bemærkninger indenfor ca. 1 uge.

Vi har til nærværende e-mail ligeledes vedhæftet en uigenkaldelig aftale om procesfuldmagt samt overdragelse af krav på omkostningsgodtgørelse i relation til sagen vedrørende SJ.

Det bekræftes, at SH snarest muligt vil sørge for, at SJ samt en tegningsberettiget på vegne af G1-håndboldklub underskriver denne aftale…

I forhold til omkostningerne ved videreførelse af SJ’ sag ved domstolene bekræftes det, at Advokatfirmaet som udgangspunkt vil afregne sin assistance i sagen efter medgået tidsforbrug…

I den forbindelse bekræftes, at der er indgået en honoraraftale gående ud på, at såfremt I beslutter jer for, at SJ’ sag skal hæves ved domstolene - efter indgivelse af stævning og modtagelse af Kammeradvokatens svarskrift - vil Advokatfirmaets honorar for sagens førelse til og med indgivelse af stævning samt modtagelse og gennemgang af svarskrift maksimalt andrage kr.

50.000 med tillæg af moms…

Vi skal videre benytte lejligheden til at bekræfte den indgåede honoraraftale gående ud på, at såfremt SJ’ sag skal videreføres til endelig dom ved byretten - og såfremt sagen fuldstændig tabes ved byretten - så er Advokatfirmaet maksimalt berettiget til at afregne sin assistance i forbindelse med sagens førelse til og med endelig dom ved byretten med kr. 200.000 med tillæg af moms, det vil sige kr. 250.000 inklusiv moms.

…"

H1 sendte den 29. oktober 2015 en orientering til G1-håndboldklub om en henvendelse, advokatfirmaet havde modtaget fra SJ om hæftelse. Der fremgår blandt andet følgende af e-mailen:  

                      "…

Vi skal hermed oplyse, at vi g.d. er blevet kontaktet af SJ i relation til den Udarbejdede uigenkaldelige procesfuldmagt og transporterklæring af 26. oktober 2015.  

Han ville i den forbindelse gerne have besked om, hvorledes han er stillet økonomisk for det tilfælde, at G1-håndboldklub ikke vil være i stand til at afholde de udgifter, som er forbundet med sagens førelse, herunder udgifterne til sagkyndig bistand samt udgifterne, som han risikerer at blive idømt at betale, såfremt sagen tabes.  

Det forholder sig således, at SJ i sagens natur vil hæfte for udgifterne for det tilfælde, at G1-håndboldklub ikke er i stand til at betale herfor, idet Advokatfirmaet vil udfakturere udgifterne direkte til SJ.

Vi har naturligvis forståelse for hans bekymring, om end vi har en klar forventning om, at G1-håndboldklub er i stand til at betale alle udgifter. 

Som det fremgår af vores e-mail dateret den 26. oktober 2015, kan udgifterne til sagens førelse til og med endelig dom ved byretten estimeres til at udgøre i alt (kr. 250.000 + kr. 2.000 + kr. 50.000) = kr.

304.000.

Som bekendt dækker staten i henhold til gældende regler om omkostningsgodtgørelse udgifterne med 50 %, hvorfor det estimerede nettobeløb vil udgøre i alt (kr. 304.000 x 50 %) = kr. 152.000.  

For at imødekomme SJ’ bekymring foreslår vi, at ovennævnte beløb på kr. 152.000 deponeres hos Advokatfirmaet, således at SJ har sikkerhed for, at G1-håndboldklub dækker udgifterne, der er forbundet med sagens førelse ved byretten.  

I det omfang G1-håndboldklub ikke har mulighed for at indbetale det fulde beløb inden indgivelse af stævningen til byretten, forslår vi, at beløbet deponeres i tre rater, således at der indbetales kr. 52.0000 den 5. november 2015, kr. 50.000 den 6. januar 2016 og kr. 50.000 den 6. april 2016.   

Herved får SJ sikkerhed for, at der er dækning for de udgifter, som han bliver påført i forbindelse med sagens førelse ved byretten.  

Ovennævnte er en helt sædvanlig fremgangsmåde i en sag af nærværende karakter. Vi foreslår derfor på baggrund af SJ’ henvendelse af g.d., at vi udarbejder en revideret uigenkaldelig fuldmagt og transporterklæring, hvori ovennævnte er tilføjet.  

Er I indforstået med dette, vil vi kontakte SJ og orientere ham om denne ændring.  

                      …"

SJ underskrev den 13. november 2015 en uigenkaldelig fuldmagt vedrørende indbringelse af hans sag for domstolene, hvoraf blandt andet fremgår:

"…

Undertegnede, SJ, Y1-adresse, Cprnr…, giver hermed fuldmagt til G1-håndboldklub, Y2-adresse, CVR-nr. ...11, til på dennes vegne og i dennes navn at foretage enhver disposition i relation til førelsen af dennes skattesag vedrørende indkomstårene 2009 - 2011, hvori Landsskatteretten traf afgørelse den 13. august 2015.

G1-håndboldklub er således i relation til førelsen af skattesagen berettiget til at fastlægge strategien i enhver henseende og til at foretage samtlige dispositioner med den samme retsvirkning, som var den foretaget af SJ selv.

SJ forpligter sig til at bidrage loyalt til skattesagens førelse, henunder ikke at kontakte SKAT, modparten Skatteministedet eller domstolene. Al kontakt til SKAT, modparten Skatteministedet eller domstolene skal ske via R1-advokatfirma, som fører skattesagen på vegne af SJ.

Procesfuldmagten er uigenkaldelig, idet SJ således er forpligtet til at lade sin skattesag videreføre til og med endelig dom ved domstolene. Dette selvom SJ måtte afgå ved døden, komme under konkurs, miste sin myndighed eller lignende.

OMKOSTNINGER VED SKATTESAGENS FØRELSE VED DOMSTOLENE

Ved indbringelse af Landsskatterettens afgørelse for domstolene er det muligt at opnå omkostningsgodtgørelse fra staten.  

G1-håndboldklub har forpligtet sig til at afholde SJ udgifter til sagkyndig bistand.

I det tilfælde at sagen tabes, afholder G1-håndboldklub således 50 % af udgifterne til R1-advokatfirma, idet SJ vil få dækket 50 % af udgifterne til sagkyndig bistand af staten.

G1-håndboldklub forpligter sig tillige til at dække de udgifter til rets- og berammelsesafgifter, der skal erlægges i forbindelse med førelsen af SJ' skattesag ved domstolene.

Ligeledes forpligter G1-håndboldklub sig til at dække de eventuelle sagsomkostninger, som SJ risikere at blive idømt at betale modparten Skatteministeriet, såfremt skattesagen tabes ved domstolene,

Ovennævnte udgifter til rets- og berammelsesudgifter samt eventuelle sagsomkostninger er tillige omfattet af regelsættet om omkostningsgodtgørelse.

G1-håndboldklub forpligter sig endvidere til at indbetale et depositum på kr. 152.000 til delvis dækning af Advokatfirmaets honorarkrav efter omkostningsgodtgørelse samt øvrige ovennævnte udgifter for sagens førelse ved byretten.

…"

H1 har fremsendt faktura af 24. februar 2017 med arbejdsbeskrivelse til SJ. Han blev i fremsendelsesbrevet bedt om at indsende en underskrevet ansøgning om omkostningsgodtgørelse.  

H1 ansøgte den 2. juni 2017 om omkostningsgodtgørelse for assistance for H1’s førelse af skattesagen for SJ ved Retten i Nykøbing Falster. Advokatfirmaet havde i alt afregnet sagen med 200.000 kr. med tillæg af moms for arbejde i perioden 25. oktober 2015 til 17. januar 2017.  

Den 19. januar 2018 traf SKAT afgørelse om, at SKAT ikke vil dække nogen af SJ’s udgifter til rådgivning i sagerne for Skatteankenævnet og Landsskatteretten, og at han skulle tilbagebetale allerede udbetalt omkostningsgodtgørelse.  

Landsskatteretten stadfæstede den 2. juli 2020 SKAT’s afgørelse med følgende begrundelse:  

                      "…

Landsskatterettens afgørelse

Af dagældende skatteforvaltningslovs § 52, stk. 1, § 54, stk. 1, nr. 1, og § 55, stk. 1, nr. 1 og stk. 3, (lovbekendtgørelse nr. 1267 af 12. november 2015 som ændret ved lov nr. 1665 af 20. december 2016) fremgår følgende:

"§ 52. Der ydes en godtgørelse på 50 pct. af de udgifter, som en person omfattet af § 53 ifølge regning skal betale eller har betalt til sagkyndig bistand m.v. som nævnt i § 54 i de sager, der er nævnt i § 55. Dog ydes en godtgørelse på 100 pct., hvis den pågældende person i sagen har fået fuldt medhold eller medhold i overvejende grad.

                      [ ... ]

 § 54. Godtgørelsesberettigede er følgende udgifter, når de ifølge regning skal betales eller er betalt:

1)      Udgifter til sagkyndig bistand, medmindre den sagkyndige er ansat hos den godtgørelsesberettigede.

2)      Retsafgifter bortset fra beløb som nævnt i § 35 c

                      [ ... ]

                      § 55. Godtgørelse ydes i følgende tilfælde:

1) Ved klage, hvor et skatteankenævn eller Landsskatteretten træffer afgørelse.

Stk. 3. Godtgørelse ydes endvidere ved domstolsprøvelse af sager, som er godtgørelsesberettigede efter stk. 1, nr. 1.4.

                      [ ... ]"

Der ydes således som udgangspunkt omkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand i forbindelse med klage til skatteankenævnet og Landsskatteretten, jf. skatteforvaltningslovens § 52, stk. 1, jf. § 54, stk. 1, nr. 1, og § 55, stk. 1, nr. 1.

Af Højesterets dom af 30. juni 2015, offentliggjort som SKM2015.479.HR, fremgår blandt andet følgende:

 "Højesterets begrundelse og resultat

Sagen angår, om S opfylder betingelserne for at få omkostningsgodtgørelse efter skatteforvaltningslovens § 52 for [advokatfirmaets] honorar.

Det fremgår udtrykkeligt af ordlyden af skatteforvaltningslovens § 52, at omkostningsgodtgørelse er betinget af, at den skattepligtige "skal betale eller har betalt" rådgiverhonoraret.

Forarbejderne understøtter klart bestemmelsens ordlyd. Dette gælder også for så vidt angår mandatarsager, hvorom det fremgår, at det er en betingelse, at udgifterne til rådgiverbistand påhviler den skattepligtige og ikke mandataren, jf. betænkning nr. 1382/2000 om omkostningsdækningsordningen, s. 204-207, og Folketingstidende 1999-200, tillæg A, lovforslag nr. L 267, s. 7485. 

Det er således en betingelse for at få omkostningsgodtgørelse, at den skattepligtige hæfter for udgifterne til rådgiverbistand.

Det, som S har anført om, at der i administrativ praksis, herunder i mandatar sager, ikke stilles krav om en betalingsforpligtelse, kan ikkeføre til et andet resultat, allerede fordi en praksis som den påståede ville være i klar modstrid med lovens udtrykkelige betingelse for udbetaling af omkostningsgodtgørelse."

Det er således en grundlæggende betingelse for, at der kan ydes omkostningsgodtgørelse, at den godtgørelsesberettigede ifølge regning har betalt udgifterne til sagkyndig bistand mv., eller er forpligtet til at skulle betale udgifterne på et senere tidspunkt, jf. skatteforvaltningslovens § 52, stk. 1, og ovennævnte dom fra Højesteret.

Landsskatterettens finder, at der skal være tale om en reel forpligtelse for den godtgørelsesberettigede.

Det fremgår af Landsskatterettens afgørelse af 4. maj 2016, offentliggjort som SKM2016.378.LSR, at bevisbyrden for, at den godtgørelsesberettigede er forpligtet til at skulle betale den omhandlede faktura, som udgangspunkt påhviler den godtgørelsesberettigede eller bistandsyderen, hvis kravet er overdraget til denne.

SJ har overdraget krav på omkostningsgodtgørelse til H1 Advokatfirma, jf. transporterklæringen i dokumentet underskrevet af SJ den 30. juni 2013 og 13. november 2015. Bevisbyrden for, at SJ er forpligtet til at skulle betale H1 Advokatfirmas honorar for den sagkyndige bistand ydet ved henholdsvis skatteankenævnet og Landsskatteretten, påhviler derfor H1 Advokatfirma.

To retsmedlemmer, herunder retsformanden, bemærker, at dokumenterne, som SJ underskrev henholdsvis den 30. juni 2013 og 13. november 2015, indeholder en procesfuldmagt, hvorefter SJ giver G1-håndboldklub fuldmagt til at kunne uddelegere procesfuldmagt til H1 Advokatfirma. Det fremgår videre af dokumentet, at G1-håndboldklub forpligter sig til at afholde SJ ' udgifter til sagkyndig bistand ydet af H1 Advokatfirma, retsafgifter, berammelsesafgifter og eventuelle pålagte sagsomkostninger.

H1 Advokatfirma og G1-håndboldklub har forinden SJ ' underskrivelse af dokumenterne afholdt flere møder vedrørende SJ' skattesag, ligesom G1-håndboldklub har godkendt indholdet af de skrivelser, som er sendt til SJ. Endvidere har H1 Advokatfirma og G1-håndboldklub indgået aftale om, at G1-håndboldklub skal indbetale et depositum på 200.000 kr. til delvis dækning af SB's udgifter i forbindelse med sagen til og med Landsskatteretten samt 152.000 kr. til delvis dækning af SJ’ udgifter i forbindelse med sagen ved Retten i Nykøbing Falster. Dette fremgår blandt andet af mailkorrespondancen mellem H1 Advokatfirma og G1-håndboldklub af henholdsvis 20. juni 2013, 8. juli 2013 og 26. oktober 2015.

De to retsmedlemmer finder, at H1 Advokatfirma ikke har løftet bevisbyrden for, at SJ er forpligtet til at skulle betale H1 Advokatfirmas honorar for den sagkyndige bistand ydet ved henholdsvis Skatteankenævn Lolland-Falster, Landsskatteretten og Retten i Lolland Falster.

Der er herved henset til, at det samlede aftalegrundlag mellem SJ, G1-håndboldklub og H1 Advokatfirma medfører, at SJ ikke reelt vil kunne blive forpligtet til selv at betale udgifterne i forbindelse med sagen i skatteankenævnet og Landsskatteretten. G1-håndboldklub har således forpligtet sig til at betale de af SJ' udgifter, der ikke vil blive dækket af omkostningsgodtgørelse.

Det af H1 Advokatfirma anførte om, at SJ efter de obligationsretlige principper må anses for at have bragt sig i en situation, hvor han hæfter, kan ikke føre til et andet resultat.

Betingelsen i skatteforvaltningslovens § 52, stk. 1, om, at den skattepligtige skal betale eller har betalt det beløb, som ansøgningen vedrører, er dermed ikke opfyldt, og der kan derfor ikke ydes omkostningsgodtgørelse.

De to retsmedlemmer finder derfor, at det er med rette, at SKAT ikke har imødekommet SJ’ ansøgninger om omkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand ydet af H1 advokatfirma i forbindelse med klagen til skatteankenævnet og Landsskatteretten og udgifter til sagkyndig bistand og retsafgifter i forbindelse med indbringelse af sagen for Retten i Nykøbing Falster, og som følge heraf har SKAT krævet tilbagebetaling af tidligere udbetalt omkostningsgodtgørelse.

Et retsmedlem bemærker indledningsvis, at der i forarbejderne til lov nr. 464 af 31. maj 2000 om ændring af skattestyrelsesloven, ligningsloven og skattekontrolloven (Omkostningsgodtgørelse i skatte og afgiftssager), blandt andet er anført følgende i lovforslaget, LFF 1999-2000.1.267 vedrørende forslag til ny affattelse af ligningslovens § 7 Q, stk. 1, nr. 2:

"Almindelige bemærkninger

Endvidere foreslår [Omkostningsdæknings]udvalget, at enhver som udgangspunkt skal kunne yde et ikkefradragsberettiget tilskud til dækning af den skatte- eller afgiftspligtiges bistandsudgifter. Dette tilskud er skattefrit for modtageren og har ikke betydning for tilskuddets størrelse.

Det foreliggende lovforslag bygger på Omkostningsdækningsudvalgets anbefalinger og er således en udmøntning af forslagene i Omkostningsdækningsudvalgets betænkning.

Bemærkninger til de enkelte bestemmelser

Til § 2

Til nr. 2

Efter forslaget kan alle, herunder også almennyttige fonde, men også andre fysiske og juridiske personer, som f.eks. sammenslutninger, faglige foreninger og interesseorganisationer samt arbejdsgivere som udgangspunkt yde et skattefrit tilskud til den godtgørelsesberettigede til dækning af dennes udgifter til sagkyndig bistand m.v.

Baggrunden for forslaget er, at det generelt findes gavnligt, at der ydes økonomisk støtte til førelsen af principielle skatte- og afgiftssager, således at en uklar retstilstand, der har betydning for mange personer, kan afklares hurtigst muligt. Dette er såvel i de skatte- eller afgiftspligtiges interesse som i myndighedernes interesse."

Retsmedlemmet finder, at H1 Advokatfirma har løftet bevisbyrden for, at klageren hæfter for betalingen af H1 Advokatfirmas honorar for den sagkyndige bistand ydet ved henholdsvis Skatteankenævn Lolland-Falster, Landsskatteretten og Retten i Nykøbing Falster.

Retsmedlemmet har herved særligt lagt vægt på, at der efter de almindelige regler om fuldmagt er indgået en aftale mellem H1 Advokatfirma som rådgiver og den ansatte i G1-håndboldklub som klient. Klienten hæfter som udgangspunkt for rådgiverhonoraret, og H1 Advokatfirma har ikke givet afkald herpå. Retsmedlemmet finder ikke, at hæftelsen er uden reelt indhold, selv om det har været forudsat, at honoraret ville blive dækket endeligt ved omkostningsgodtgørelse og eventuelt - i tilfælde af, at sagen ikke blev vundet helt eller i overvejende grad - et tilskud på 50% fra arbejdsgiveren. Den ansatte har således haft risiko for, at hæftelsen ville blive aktuel i tilfælde af, at der ikke blev bevilget omkostningsgodtgørelse, at arbejdsgiverens betalingsevne svigtede, at den stillede sikkerhed ikke viste sig fuldgod eller en kombination af disse omstændigheder.

Retsmedlemmet finder herefter, at klageren er berettiget til omkostningsgodtgørelse, og at dette resultat yderligere understøttes af de ovenfor citerede lovbemærkninger.

                      Der træffes herom afgørelse efter stemmeflertallet.

Herefter stadfæstes den påklagede afgørelse.

                      …"

Parternes synspunkter

H1 har i sit påstandsdokument anført:

"…

ANBRINGENDER

Det gøres overordnet gældende, at SJ har været berettiget til omkostningsgodtgørelse i medfør af skatteforvaltningslovens kapitel 19, og at H1 Advokatfirma derfor ikke er pligtig til at tilbagebetale 13.500 kr., subsidiært at sagen som følge heraf skal hjemvises til Skattestyrelsen til fornyet behandling.

Nedenfor følger en uddybning af ovennævnte anbringender.

1       SKATTEFORVALTNINGSLOVENS REGLER

Det gøres gældende, at betingelserne for omkostningsgodtgørelse på 50 % af udgifter til sagkyndig bistand fra H1 Advokatfirma for så vidt angår SJ er opfyldte.

Det er således ubestridt, at betingelserne i den dagældende skatteforvaltningslovs §§ 54 og 55, var opfyldte, ligesom det er ubestridt, at SJ var klient hos H1 Advokatfirma.

Det gøres gældende, at betingelserne i den dagældende skatteforvaltningslovs § 52, stk. 1 tillige var opfyldte. Bestemmelsen var sålydende:

"§ 52. Der ydes en godtgørelse på 50 pct. af de udgifter, som en person omfattet af § 53 ifølge regning skal betale eller har betalt til sagkyndig bistand m.v. som nævnt i § 54 i de sager, der er nævnt i § 55. Dog ydes en godtgørelse på 100 pct., hvis den pågældende person i sagen har fået fuldt medhold eller medhold i overvejende grad."

Det gøres herefter gældende, at det afgørende er, om den godtgørelsesberettigede hæfter for udgifterne til rådgiver. Denne fortolkning er i overensstemmelse med Højesterets præmisser i sag 202/2014, gengivet i UfR 2015.3383H, hvor det anføres herom:

"Det fremgår udtrykkeligt af ordlyden af skatteforvaltningslovens § 52, at omkostningsgodtgørelse er betinget af, at den skattepligtige "skal betale eller har betalt".

Det er således en betingelse for at få omkostningsgodtgørelse, at den skattepligtige hæfter for udgifterne til rådgiverbistand."

SJ hæfter for omkostningerne til sagkyndig bistand fra H1 Advokatfirma i medfør af de civilretlige regler, der også i denne sag er styrende for den skatteretlige kvalifikation.

2      DE CIVILRETLIGE REGLER

Som anført skal hæftelsesspørgsmålet afgøres efter de civilretlige regler.

SJ har givet fuldmagt til G1-håndboldklub i forbindelse med skattesagens behandling, ligesom kravet på omkostningsgodtgørelse er overdraget til H1 Advokatfirma.

I det følgende vil de relevante civilretlige regler blive gennemgået.

2.1 Fuldmagten til G1-håndboldklub

SJ har den 30. juni 2013 afgivet den i Bilag 4 anførte fuldmagt. Omfanget af fuldmagten, og hermed retten for fuldmægtigen, G1-håndboldklub, til at handle på SJ vegne fremgår således:

"Undertegnede, SJ, Y1-adresse, CPR-nr. (red.fjernet.cpr.nr.), herefter benævnt "Fuldmagtsgiver", giver hermed fuldmagt til G1-håndboldklub, Y2-adresse, CVR-nr. ...11, herefter benævnt "Fuldmægtig", til på Fuldmagtsgivers vegne og i Fuldmagtsgivers navn at foretage enhver disposition i relation til førelsen af Fuldmagtsgivers skattesag, hvor SKAT den 17. juli 2012 har truffet afgørelse.

Fuldmægtig er således i relation til førelsen af skattesagen berettiget til at fastlægge strategien i enhver henseende og til at foretage samtlige dispositioner med den samme retsvirkning, som var den foretaget af Fuldmagtsgiver selv."

Der er således tale om en procesfuldmagt, hvorefter G1-håndboldklub bemyndiges til på SJ’s vegne at træffe enhver disposition vedrørende sagens behandling.

Uagtet at der gives fuldmagt, gøres det gældende, at fuldmagten ikke bevirker, at SJ ikke selv har haft mulighed for at disponere.

2.1.1 Fuldmagtsgiverens hæftelse

Det gøres gældende, at SJ er klient hos H1 Advokatfirma, og at den ydede sagkyndige bistand er ydet i SJ’s navn og i hans interesse. SJ hæfter således som udgangspunkt for den bistand, som H1 Advokatfirma har ydet i hans sag. Det forhold, at SJ har givet en fuldmagt, bevirker ikke, at SJ ikke fuldt ud hæfter for de dispositioner, som den fuldmægtige måtte have truffet, så længe dispositionerne ligger inden for fuldmagten. Dette følger direkte af ordlyden af fuldmagten, jf. "med samme retsvirkning, som var den foretaget af fuldmagtsgiver selv", jf. Bilag 3.

Det gøres således gældende, at en fuldmagtsgiver hæfter for de dispositioner, som en fuldmægtig foretager sig i henhold til en fuldmagt, så længe dispositionerne er inden for bemyndigelsen. Dette følger af aftalelovens regler om fuldmagt, jf. aftalelovens § 10, stk. 1. Det tilsvarende gælder en rettergangsfuldmagt, jf. retsplejelovens § 263, stk. 1, og for så vidt angår en procesfuldmagt vedr. behandling i det skatteretlige klagesystem, jf. forvaltningslovens § 8. Det fremgår af Forvaltningsloven med kommentarer af Niels Fenger, 1. udg., 2013, side 296 under § 8 blandt andet:

"4. Hvem kan repræsentere en part?

Der er ikke i forvaltningsloven fastsat regler om, hvem der kan repræsentere eller bistå en part. Imidlertid bygger loven på en forudsætning om, at det - med forbehold af bestemmelsen i § 8, stk. 2 - står parten frit at træffe bestemmelse om, hvem der skal repræsentere den pågældende. Parten kan lade sig repræsentere eller bistå såvel af sagkyndige, f.eks. en advokat, en revisor eller en socialrådgiver, som af andre, f.eks. en ægtefælle, en samlever eller en bekendt. Parten kan også lade sig repræsentere af juridiske personer, f.eks. en forening eller en interesseorganisation." [min understregning]

Det fremgår videre, at ovenstående blot er udslag af almindelige fuldmagtssynspunkter, jf. Forvaltningsret Sagsbehandling af Karsten Revsbech m.fl., 7. udg., side 193, hvor det anføres:

"C. Repræsentation

Reglerne om retten til at lade sig repræsentere af andre er medtaget i forvaltningslovens § 8, hvorefter parten i en sag på ethvert tidspunkt af sagens behandling kan lade sig repræsentere eller bistå af andre. En udtrykkelig bestemmelse er dog ikke nødvendig for at fastslå denne hovedregel. Samme resultat ville kunne opnås under henvisning til almindelige fuldmagtssynspunkter, …" [min understregning]

Det gøres herefter gældende, at SJ på baggrund af ordlyden af den indgåede fuldmagt fuldt ud hæfter for de dispositioner, som G1-håndboldklub har lavet på hans vegne inden for fuldmagten.

Således hæfter SJ for de udgifter til sagkyndig bistand, der har været i forbindelse med H1 Advokatfirmas varetagelse af sagen.

2.1.2 Den fuldmægtiges hæftelse

Det gøres gældende, at en fuldmægtig som udgangspunkt ikke hæfter for de dispositioner, der indgås på fuldmagtshaverens vegne inden for fuldmagten. Dette gælder naturligvis således også for de dispositioner, som G1-håndboldklub har foretaget på SJ’ vegne.

Det følger således af bestemmelserne i aftaleloven om fuldmagtsforhold, ligesom det som udgangspunkt også gælder for rettergangsfuldmagter. Således kræves er særlig aftale eller lovbestemmelse for, at rettergangsfuldmægtige tillige hæfter, jf. eksempelvis retsplejelovens 208, stk. 3, vedrørende rettergangsfuldmægtigens hæftelse for omkostningerne ved syn og skøn.

På tilsvarende vis kræver fuldmægtiges hæftelse for dispositioner vedr. en procesfuldmagt, at der er et særligt grundlag herfor. G1-håndboldklub hæfter herefter ikke umiddelbart for SJ’ forpligtelser til at betale H1 Advokatfirma for sagkyndig bistand.

2.2 G1-håndboldklub indeståelse for betaling af SJ udgifter til sagkyndig bistand

SJ og G1-håndboldklub har i forbindelse med SJ’ afgivelse af fuldmagt indgået en aftale om, at G1-håndboldklub indestår for betaling af SJ udgifter til sagkyndig bistand, jf. Bilag 4. Det fremgår således:

"Fuldmægtig [G1-håndboldklub] har forpligtet sig til at afholde Fuldmagtsgivers [skatteyders] udgifter til sagkyndig bistand". [min understregning]

Det gøres gældende, at G1-håndboldklub ved aftalen har indestået for betaling af SJ’ udgifter til sagkyndig bistand, og at G1-håndboldklub ikke herved har frigjort SJ for hæftelsen over for H1 Advokatfirma, hvilket en tredjemand heller ikke kan gøre.

H1 Advokatfirma har herefter kunnet kræve betaling af såvel SJ som af G1-håndboldklub. Dette i overensstemmelse med almindelige obligationsretlige principper. Det gøres gældende, at dette endvidere har været H1 Advokatfirmas synspunkt under hele sagsbehandlingen og ikke et synspunkt, der først er gjort gældende i forbindelse med skattemyndighedernes ændring af tilsagn om omkostningsgodtgørelse.

Det fremgår således af e-mail af den 29. oktober 2015, jf. Bilag 12 følgende:

"Vi skal hermed oplyse, at vi g.d. er blevet kontaktet af SJ i relation til den udarbejdede uigenkaldelige procesfuldmagt og transporterklæring af den 26. oktober 2015.

Han ville i den forbindelse gerne have besked om, hvorledes han er stillet økonomisk for det tilfælde, at G1-håndboldklub ikke vil være i stand til at afholde de udgifter, som er forbundet med sagens førelse, herunder udgifterne til sagkyndig bistand samt udgifterne, som han risikerer at blive idømt at betale, såfremt sagen tabes.

Det forholder sig således, at SJ i sagens natur vil hæfte for udgifterne for det tilfælde, at G1-håndboldklub ikke er i stand til at betale herfor, idet Advokatfirmaet vil udfakturere udgifterne direkte til SJ.

Vi har naturligvis forståelse for hans bekymring, om end vi har en klar forventning om, at G1-håndboldklub er i stand til at betale alle udgifter." [min understregning].

Det gøres derfor fortsat gældende, at SJ fuld ud hæfter for honorar til H1 Advokatfirma.

Spørgsmålet om tilskud eller indeståelse for betaling er behandlet i forarbejderne i forbindelse med ændring af skattereglerne angående omkostningsgodtgørelse i skatte- og afgiftssager.

Det fremgår således af lovforslag nr. 267 af 5. april 2000 under Almindelige bemærkninger b.la.:

"Endvidere foreslår udvalget, at enhver som udgangspunkt skal kunne yde et ikke-fradragsberettiget tilskud til dækning af den skatte- eller afgiftspligtiges bistandsudgifter. Dette tilskud er skattefrit for modtageren og har ikke betydning for tilskuddets størrelse. Sådanne beløb, som den skatte- eller afgiftspligtige modtager fra tredjemand, kan dog ikke overstige de samlede tilskudsberettigede udgifter efter fradrag af godtgørelsen."

Der anføres videre under § 2 til nr. 2 (ligningslovens § 7Q, stk. 1, nr. 2):

"Efter forslaget kan alle, herunder også almennyttige fonde, men også andre fysiske og juridiske personer, som f.eks. sammenslutninger, faglige foreninger og interesseorganisationer samt arbejdsgivere som udgangspunkt yde et skattefrit tilskud til den godtgørelsesberettigede til dækning af dennes udgifter til sagkyndig bistand m.v."

Det fremgår således, at en arbejdsgiver - i dette tilfælde G1-håndboldklub - kan give et tilskud, og at dette ikke bevirker, at der ikke er omkostningsgodtgørelse.

Det gøres gældende, at der ikke er krav om, at SJ har betalt regningen, men blot at han ifølge regning skal betale denne. Dette er kommet til udtryk i UfR 2015.3383H, hvor det anføres, at der ved lovforslag nr. L 267 blev fjernet en tidligere forskelsbehandling. Der fremgår således af Folketingstidende 1999-2000, Tillæg A, lovforslag nr. L 267, side 7485 følgende:

"Forslaget ophæver denne forskelsbehandling. Samtidig får foreningen "del" i omkostningsgodtgørelsen på den måde, at den godtgørelse, der udbetales til medlemmet, vil have betydning for størrelsen af det tilskud, foreningen skal udbetale til medlemmet for at holde den pågældende skadesløs." [min understregning]

2.3 Særligt om UfR 2015.3383H

Ved dommen har Højesteret nærmere forholdt sig til, hvorvidt betingelserne for udbetaling af omkostningsgodtgørelse til en skatteyder var opfyldte - med særlig fokus på netop hæftelsesspørgsmålet. Højesteret fastslog i præmisserne, som nævnt ovenfor, at

"Det er således en betingelse for at få omkostningsgodtgørelse, at den skattepligtige hæfter for udgifterne til rådgiverbistand."

Det gøres gældende, at Højesterets dom dels indeholder et generelt præjudikat, nemlig fortolkningen, hvorefter det er en betingelse, at den skattepligtige hæfter, dels en meget konkret begrundet afgørelse i den pådømte sag. De konkrete forhold i den pådømte sag er ikke sammenlignelige med denne sag i relation til spørgsmålet om, hvorvidt den godtgørelsesberettigede hæfter over for den sagkyndige rådgiver. 

I Højesteretssagen var situationen således:

Der er således én skatteyder, én arbejdsgiver, G1-håndboldklub, og én rådgiver, H1 Advokatfirma.

Der er intet forretningsmæssigt samarbejde mellem H1 Advokatfirma og G1-håndboldklub, og det er kun H1 Advokatfirma, der er sagkyndig.

Der er ikke tale om no cure no pay, men om afregning efter forbrugt tid.

Endvidere har der - som ovenfor dokumenteret - været kontakt mellem SJ og H1 Advokatfirma.

Herudover er der ingen honoraraftale mellem SJ og G1-håndboldklub, det vil sige, at SJ ikke skal betale G1-håndboldklub noget. Tværtimod er der en aftale om, at G1-håndboldklub giver SJ et tilskud, nemlig svarende til den del, der ikke er dækket af omkostningsgodtgørelse.

Det gøres gældende, at der ikke er krav om, at SJ har betalt regningen, men blot at han ifølge regning skal betale denne. Dette er tillige kommet til udtryk i ovennævnte Højesterets dom.

Det gøres på baggrund af ovennævnte gældende, at SJ er forpligtet til at betale de af H1 Advokatfirma udstedte fakturaer. Det gøres endvidere gældende, at hæftelsen ikke berøres af, at der er en aftale mellem SJ og G1-håndboldklub indbyrdes om, at sidstnævnte betaler på SJ’ vegne.

Det gøres yderligere gældende, at den foreliggende sag ikke er sammenlignelig med ovennævnte Højesterets dom i relation til spørgsmålet om, hvorvidt den godtgørelsesberettigede hæfter over for den sagkyndige rådgiver.

Det er ubestridt, at SJ’ sag, bortset fra spørgsmålet om hæftelse, opfylder betingelserne for omkostningsgodtgørelse. Det er ligeledes ubestridt, at H1 Advokatfirma har udført arbejde i SJ’s klagesag svarende til de fakturerede beløb.

Det forhold, at SJ har ladet sin sag koordinere, og at det er dennes arbejdsgiver, G1-håndboldklub, der har været koordinator, kan ikke bevirke, at reglerne om omkostningsgodtgørelse ikke finder anvendelse.

De enkelte spillere, herunder SJ, kunne have valgt individuelt at rette henvendelse til H1 Advokatfirma for bistand uden G1-håndboldklub’ koordinerende rolle.

Forholdet er ikke anderledes, end hvis SJ havde betalt de udstedte fakturaer, og derefter fået tilskuddet fra sin arbejdsgiver G1-håndboldklub. Sidstnævnte formalistiske fremgangsmåde har man netop ved lovændringen i 2002 villet ændre, hvor det af forarbejderne, lovforslag nr. 54 af 17. januar 2002 til § 1, nr. 1, fremgår:

"Efter forslaget er det tilstrækkeligt, at det kan dokumenteres, at udgifterne skal betales ifølge regning. Baggrunden for denne ændring af godtgørelsesordningen er, at det ikke forekommer rimeligt at påføre den skatte- eller afgiftspligtige udgifter og eventuelt besvær med finansiering af udgifterne til den sagkyndige bistand mv., når disse udgifter - som udgangspunkt - alligevel vil blive godtgjort - i hvert fald med 50 %"

Det gøres herefter gældende, at bevisbyrden for, at SJ er berettiget til omkostningsgodtgørelse, er løftet.

…"

Skatteministeriet har i sit påstandsdokument anført:

"…

3.       ANBRINGENDER

Den principale påstand om frifindelses støttes på, at SJ ikke hæfter for H1 Advokatfirmas honorar, hvorfor der ikke er hjemmel til at udbetale omkostningsgodtgørelse, jf. skatteforvaltningslovens § 52, stk. 1 (MS4) samt bl.a. UfR 2023.895 H (MS6) og UfR 2015.3383 H (MS20).

Bevisbyrden for, at SJ er retligt forpligtet til at betale den omhandlede faktura, påhviler den, der påstår at have ret til omkostningsgodtgørelse, dvs. enten H1 Advokatfirma, da det eventuelle krav er overdraget til H1 Advokatfirma og/eller SJ. Denne bevisbyrde er ikke løftet.

Det følger af skatteforvaltningslovens § 52, stk. 1, nr. 1 (MS4), at:

"Der ydes en godtgørelse på 50 pct. af de udgifter, som en person omfattet af § 53 ifølge regning skal betale eller har betalt til sagkyndig bistand m.v. som nævnt i § 54 i de sager, der er nævnt i § 55. Dog ydes en godtgørelse på 100 pct., hvis den pågældende person i sagen har fået fuldt medhold eller medhold i overvejende grad." (min understregning)

Det er således en betingelse for at få udbetalt omkostningsgodtgørelse, at den godtgørelsesberettigede enten har betalt regningen eller er retligt forpligtet til at betale for den sagkyndige bistand. Det er ikke en betingelse, at regningen faktisk er betalt, men at det kan dokumenteres, at udgifterne til den sagkyndige skal betales ifølge regning.  

Hvis den sagkyndige ikke kan kræve sit salær betalt af den godtgørelsesberettigede, indebærer det derfor, at omkostningsgodtgørelse er udelukket.

Det er afgørende for retten til omkostningsgodtgørelse, at den godtgørelsesberettigede hæfter for betalingen af den sagkyndiges honorar over for den sagkyndige, jf. også UfR 2023.895 H (MS6) og UfR 2015.3383 H (MS20) samt bl.a. SKM2022.504.VLR (MS33), SKM2022.231.VLR (MS36), SKM2021.718.ØLR (MS55) og SKM2018.313.ØLR (MS58).

Det er i den forbindelse afgørende at se tingene i helhed. En række grunde viser, hver for sig eller i hvert fald tilsammen, at betingelserne for at få omkostningsgodtgørelse ikke er opfyldt.

For det første er inddragelsen af H1 Advokatfirma sket på foranledning af G1-håndboldklub.

Således har G1-håndboldklub afholdt flere møder og haft korrespondance med H1 Advokatfirma forud for underskrivelsen fuldmagterne (bilag 3 og 4 - E263 og 357).

Påklage af sagerne om kørselsgodtgørelse til Skatteankenævnet sker efter aftale med G1-håndboldklub og ikke de enkelte skatteydere. Således fremgår det af udkast til skrivelse om "Deres skattesag - orientering omkring status" (bilag 2, s. 5, 1. afs. - E260, 1. afs.), at:  

"Som bekendt har advokatfirmaet efter aftale med G1-håndboldklub påklaget Deres skattesag til Skatteankenævnet. Det kan oplyses, at Advokatfirmaet har påklaget i alt 36 sager til Skatteankenævnet efter aftale med G1-håndboldklub."

Af e-mail af 20. juni 2013 (bilag 2 - E256) fra H1 Advokatfirma til G1-håndboldklub fremgår det desuden, at G1-håndboldklub godkender udkast til skrivelser til personerne omfattet af sagskomplekset, ligesom aftaler om honorering af H1 Advokatfirma aftales mellem G1-håndboldklub og H1 Advokatfirma, uden inddragelse af SJ. Af e-mailen den 20. juni 2013 (bilag 2 - E256f) til G1-håndboldklub fremgår det således, at det bekræftes, hvad H1 Advokatfirmas forventede tidsforbrug vil være for førelse af sagerne til og med Landsskatteretten.  

Det bemærkes i den forbindelse, at det også fremgår af e-mailen til G1-håndboldklub, at "Advokatfirmaet for indeværende samlet har anvendt ressoucer efter medgået tidsforbrug på ca. kr. 500.000 med tillæg af moms i forhold til førelsen af de i alt 36 verserende sager.", jf. bilag 2, s. 1, 10. afs. (E256, 10. afs.), idet det bemærkes, at SKATs afgørelse vedrørende SJ blev påklaget til Skatteankenævnet den 12. august 2012. På baggrund af H1 Advokatfirmas besvarelse af opfordring A i sagen (E104 og 113), kan det konstateres, at SJ ikke er blevet opkrævet honorar for sagens behandling ved SKAT forud for sagens behandling ved Skatteankenævnet.

Ved e-mail af 8. juli 2013 til G1-håndboldklub (bilag B - E265) bekræftes det, at der er indgået aftale mellem G1-håndboldklub og H1 Advokatfirma vedrørende honorering for bistand af sagerne ved Skatteankenævnet og Landsskatteretten. I e-mailen oplyses timetakster samt at honoraret er maksimeret til kr. 500.000,-, såfremt der ikke opnås 100 % omkostningsgodtgørelse.

For det andet har SJ uigenkaldeligt givet G1-håndboldklub fuldmagt til "at foretage enhver disposition i relation til førelsen af" SJ’s skattesag for henholdsvis det skatteretlige klagesystem og domstolene, jf. fuldmagter afgivet henholdsvis den 30. juni 2013 (bilag 3, s. 1., 1. afs. - E263, 1. afs.) og 13. november 2015 (bilag 4, s. 1., 1. afs. - E357, 1. afs.).

Som nævnt er begge fuldmagter uigenkaldelige, indtil der foreligger endelig afgørelse ved Landsskatteretten henholdsvis endelig dom ved domstolen, jf. bilag 3, s. 1, 4. afs. (E263, 4. afs.) og bilag 4, s. 1, 4. afs. (E357, 4. afs.).

Af procesfuldmagten vedrørende sagens førelse ved domstolene fremgår det endvidere, at (bilag 4, s. 1, 4. afs. - E357, 4. afs.):

"…SJ således er forpligtet til at lade sin skattesag videreføre til og med endelig dom ved domstolene. Dette selvom SJ måtte afgå ved døden, komme under konkurs, miste sin myndighed eller lignende."

Fuldmagterne berettigede G1-håndboldklub til at fastlægge strategien i enhver henseende og foretage samtlige dispositioner i sagen med den samme retsvirkning, som var den foretaget af SJ selv, jf. bilag 3, s. 1, 2. afs. (E263, 2. afs.) og bilag 4, s. 1, 2. afs. (E357, 2. afs.).  

Endvidere fremgår det af fuldmagterne, at SJ forpligtede sig til at bidrage loyalt til sagens førelse og ikke at kontakte SKAT, modparten, Skatteministeriet eller domstolene, samt at al kontakt til SKAT, modparten, Skatteministeriet eller domstolene skulle ske via H1 Advokatfirma, jf. bilag 3, s. 1, 3. afs. (E263, 3. afs.) og bilag 4, s. 1, 3. afs. (E357, 3. afs.).

G1-håndboldklub havde dermed fuld hånds- og halsret over sagen og processen.

For det tredje fremstår G1-håndboldklub også som den egentlige klient.

Således fremgår det bl.a., af e-mails af 21. oktober 2014 (bilag C - E351) og 13. april 2015 (bilag D - E352) vedrørende formøder og koordinering forud for kontormødet og retsmødet ved sagens behandling ved Landsskatteretten, at det er G1-håndboldklub, der løbende disponerer i sagen.

Det er således også G1-håndboldklub, der beslutter, at sagen (Landsskatterettens afgørelse af 13. november 2015) skal indbringes for domstolene, jf. bilag E, s. 1, 1. afs. (E353, 1. afs.)

Ved indbringelsen for domstolene aftales honorering igen af H1 Advokatfirma mellem G1-håndboldklub og H1 Advokatfirma uden inddragelse af SJ, jf. e-mailen den 26. oktober 2015 (bilag E - E353), hvor det bl.a. aftales, hvad honoraret maksimalt kan udgøre for forskellige scenarier.  

Desuden fremgår det af e-mailen til G1-håndboldklub fra H1 Advokatfirma, at "Videre bekræftes det, at Advokatfirmaet løbende er berettiget til at aconto afregne sin assistance i sagen i overensstemmelse med ovennævnte honoraraftale." (bilag E, s. 2, 6. afs. - E354, 6. afs.).

Af ansøgning om omkostningsgodtgørelse af 2. juni 2017 s. 2-5 (bilag F - E364-367) er det i punktform overordnet beskrevet, hvilke ekspeditioner som H1 Advokatfirmaet har udført i den relevante periode. Heraf ses det, at ekspeditionerne i overvejende grad er sket med "repræsentanter for G1-håndboldklub". G1-håndboldklub fremstår dermed de facto som klienten.

Af ansøgningens side 5 (E367) fremgår desuden følgende:

"Honoraraftale

Det bemærkes, at Advokatfirmaet ved modtagelsesmail af den 26. oktober 2015 [bilag E - emailen fra H1 Advokatfirma til G1-håndboldklub (E353)] har indgået følgende honoraraftale med klienten:

Såfremt SJ’ sag skal videreføres til endelig dom ved byretten - og såfremt sagen fuldstændig tabes ved byretten - så er advokatfirmaet maksimalt berettiget til at afregne… " (mine understregninger)

At ekspeditionerne i sagen i overvejende grad er sket med "repræsentanter for G1-håndboldklub" gør sig tilsvarende gældende for ansøgning om omkostningsgodtgørelse af 11. april 2014 med tilhørende arbejdsbeskrivelser dækkende perioden den 17. juli 2012 til den 19. december 2013 (bilag G - E343).  

Kommunikationen med SJ har været sporadisk og af overvejende orienterende karakter, jf. bl.a. bilag 8-11 (E254, 267, 305 og 310). Eksempelvis fremgår det bl.a. af e-mail fra H1 Advokatfirma til SJ af 22. november 2013, at (bilag 10, s. 2, 3.-5. afs. - E306 3.-5. afs.):

"Det er selvfølgelig meget ærgerligt, at det ikke er lykkedes at vinde sagerne ved Skatteankenævnet. Vi har haft et telefonmøde med NA, SH og NC fra G1-håndboldklub. De blev i den forbindelse besluttet, at vi skal påklage Skatteankenævnets afgørelser til Landsskatteretten i overensstemmelse med den oprindelige strategi i sagerne.

[…]

Det er aftalt med NA, SH og NC, at vi i forbindelse med indgivelse af klager til Landsskatteretten i alle sagerne forsat principalt vil nedlægge påstand om, at den udbetalte befordringsgodtgørelse er skattefri. […]

G1-håndboldklub fremstår dermed samlet også som den egentlige klient i sagen.

For det fjerde har G1-håndboldklub forpligtet sig til at afholde udgifterne til H1 Advokatfirma. Det fremgår bl.a. af fuldmagterne (bilag 3, s.

2, 1. afs. - E264, 1. afs. og bilag 4, s. 2, 2. afs. - E358, 2. afs).

Endvidere fremgår det af e-mail af 29. oktober 2015 fra H1 Advokatfirma til G1-håndboldklub, at (bilag 12, 2-4. afs. - E355, 2-4. afs.):

"Vi skal hermed oplyse, at vi g.d. er blevet kontaktet af SJ i relation til den udarbejdede uigenkaldelige procesfuldmagt og transporterklæring af den 26. oktober 2015.

Han ville i den forbindelse gerne have besked om, hvorledes han er stillet økonomisk for det tilfælde, at G1-håndboldklub ikke vil være i stand til at afholde de udgifter, som er forbundet med sagens førelse, herunder udgifterne til sagkyndig bistand samt udgifterne, som han risikerer at blive idømt at betale, såfremt sagen tabes.

Det forholder sig således, at SJ i sagens natur vil hæfte for udgifterne for det tilfælde, at G1-håndboldklub ikke er i stand til at betale herfor, idet Advokatfirmaet vil udfakturere udgifterne direkte til SJ." (mine understregninger)

SJ’s hæftelse er således knyttet op på G1-håndboldklub betalingsevne. SJ’s hæftelse har således karakter af simpel kaution/subsidiær hæftelse, og denne form for hæftelser opfylder ikke betingelserne i skatteforvaltningslovens § 52, jf. UfR 2023.895 H (MS6).

For det femte har G1-håndboldklub deponeret kr. 200.000,- til delvis dækning af udgifterne for sagens førelse til og med Landsskatteretten, jf. e-mail af 8. juli 2013 (bilag B, s. 1, 8. afs. - E265, 8. afs.), og deponeret kr. 152.000,- til delvis dækning af udgifterne for sagens førelse for byretten, jf. fuldmagt afgivet den 13. november 2015 (bilag 4, s. 2, 7. afs. - E358, 7. afs.).

Deponeringerne indebærer, at en eventuel hæftelse for SJ bliver illusorisk.

Samlet set er bevisbyrden for, at SJ hæfter for udgifterne til H1 Advokatfirma ikke løftet. Det af H1 Advokatfirma anførte om de civilretlige regler - fuldmagtsforhold og obligationsretlige principper - kan ikke føre til, at betingelserne om hæftelse efter skatteforvaltningslovens § 52 er opfyldt.

Til støttes for den subsidiære påstand om hjemvisning, gøres det gældende, at sagen må hjemvises til fornyet behandling hos Skattestyrelsen, såfremt det findes, at betingelsen om hæftelse i skatteforvaltningslovens § 52 for omkostningsgodtgørelse er opfyldt, således at Skattestyrelsen kan tage stilling til godtgørelsens omfang.

…"

Parterne har under hovedforhandlingen nærmere redegjort for deres opfattelse af sagen.

Rettens begrundelse og resultat

Det er en betingelse for at opnå ret til omkostningsgodtgørelse efter skatteforvaltningslovens § 52, stk. 1, at den skattepligtige hæfter for udgifterne til rådgiverbistand.  

SJ gav den 30. juni 2013 G1-håndboldklub uigenkaldelig fuldmagt til at foretage enhver disposition i relation til førelsen af SJ’ skattesag i det skatteretlige klagesystem, indtil der forelå en endelig afgørelse fra Landsskatteretten. Ifølge fuldmagten forpligtede G1-håndboldklub sig til at afholde SJ’ udgifter til sagkyndig bistand. Det var kun, hvis SJ ikke bidrog loyalt til sagens oplysning, eller hvis han antog et andet advokatfirma end H1, at G1-håndboldklub kunne undlade at betale udgifterne for SJ. SJ’ krav på omkostningsgodtgørelse blev samtidig overdraget til H1.  

Den 26. oktober 2015 besluttede repræsentanterne fra G1-håndboldklub, at SJ’ sag skulle indbringes for byretten, og der blev indgået en aftale mellem G1-håndboldklub og H1 om honorering herfor.   

Det fremgår af H1’s orientering af 29. oktober 2015 til G1-håndboldklub som svar på et spørgsmål om hæftelse, at SJ, ville hæfte for udgifter til H1’s bistand i det tilfælde, at G1-håndboldklub ikke var i stand til at betale.  

SJ gav den 12. november 2015 G1-håndboldklub uigenkaldelig fuldmagt til at foretage enhver disposition i relation til at føre hans skattesag til endelig dom ved domstolene. Fuldmagten indeholdt vilkår svarende til vilkårene i fuldmagten af 30. juni 2013.

Retten finder, at den valgte aftalemodel har skullet og har været egnet til at skærme SJ, mod på noget tidspunkt at skulle betale for H1’s sagkyndige bistand i forbindelse med hans skattesag.  

Retten finder herefter ikke, at SJ er berettiget til omkostningsgodtgørelse efter skatteforvaltningslovens § 52, stk. 1.

Det kan ikke føre til et andet resultat, at SJ ifølge H1 ville hæfte for udgifterne i tilfælde af G1-håndboldklub manglende betalingsevne, jf. herved Højesterets tilkendegivelse i U2023.895H om, at sådan hæftelse i tilfælde af konkurs er en subsidiær hæftelse, der ikke opfylder betingelserne for omkostningsgodtgørelse efter § 52.

Skatteministeriets frifindelsespåstand tages derfor til følge.  

H1 skal betale 40.000 kr. i sagsomkostninger til Skatteministeriet, der ikke er momsregistreret. Beløbet, der er inklusive moms, udgør et passende beløb til dækning af udgiften til advokat. Ved fastsættelsen af sagsomkostningerne er der taget hensyn til sagens værdi, forløb og udfald, samt at sagen er behandlet sammen med en anden sag med tilsvarende problemstilling.  

THI KENDES FOR RET:

Sagsøgte Skatteministeriet frifindes.

              

Sagsøger H1 skal til Skatteministeriet betale sagsomkostninger med 40.000 kr.  

Beløbet skal betales inden 14 dage.

Sagsomkostningerne bliver forrentet efter rentelovens § 8 a.