Dato for udgivelse
20 Sep 2023 08:12
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
26 Oct 2021 13:13
SKM-nummer
SKM2023.452.SR
Myndighed
Skatterådet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
21-0282692
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Pensionsafkastbeskatning (PAL)
Emneord
Pensionsudbetalingsalder, nedsat, pensionsbeskatningsloven, godkendelse, piloter, kabinepersonale
Resumé

Skatterådet godkendte nedsat pensionsudbetalingsalder til 55 år for piloter og kabinepersonale ansat i A A/S, jf. pensionsbeskatningslovens § 2, stk. 1, nr. 4, litra a og b (livrente), § 8, stk. 1, nr. 3 (rateforsikring) og § 10, stk. 1, nr. 3 (aldersforsikring). Dispensationen omfattede endvidere kontorpersonale, der havde funktion som pilot eller kabinepersonale, såfremt den konkrete medarbejder kontinuerligt henlagde de oplyste ca. 80 pct. af arbejdstiden i luften.

Dispensationen blev givet ud fra en vurdering af, at de omhandlede medarbejdere udsættes for nedslidning og arbejdsbetingede lidelser, der kunne berettige til en tidligere pensionsudbetalingsalder. Der blev videre henset til, at en række andre kommercielle luftfartsselskaber havde fået godkendt nedsat pensionsalder.

Hjemmel

Lovbekendtgørelse nr. 1327 af 10/09/2020 om beskatningen af pensionsordninger m.v.
Lovbekendtgørelse nr. 234 af 12. december 2021 om social pension
Lov nr. 310 af 28. maj 1971 om beskatningen af pensionsordninger mv.
EU regulation 1178/2011, Easy Access Rules for Aircrew

Reference(r)

Pensionsbeskatningsloven § 1 a, stk. 1
Pensionsbeskatningsloven § 2, stk. 1, nr. 4, litra a og b
Pensionsbeskatningsloven § 8, stk. 1, nr. 3
Pensionsbeskatningsloven § 10, stk. 1, nr. 3
Lov om social pension § 1 a.
EU regulation No 1178/2011, Easy Access Rules for Aircrew, FCL065.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2021-2, C.A.10.2.1.1.2.1.

Anmodning om dispensation til nedsat pensionsudbetalingsalder

Selskabet anmoder om nedsættelse af pensionsalderen for selskabets flyvende personale til 55 år.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Anmodningen angår selskabets flyvende personale, som har en arbejdsgiveradministreret pensionsordning.

Der er tale om kabineansatte og piloter, herunder også kontoransatte med en funktion som kabineansat og/eller pilot.

Selskabet har oplyst, at de nævnte kontoransatte primært er ansat som kabineansat eller pilot, idet de fast indgår i vagtplanlægningen. Flyvning er for disse medarbejdere prioriteret fremfor kontorfunktionen, og arbejdstiden er fordelt med ca. 80 pct. flyvetid og 20 pct. kontorarbejde.

Den nuværende arbejdsgiveradministrerede pensionsordning er oprettet i B, og der er tale om henholdsvis ratepension, livrente og/eller alderspension.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Selskabet ønsker Skatterådets godkendelse af en nedsættelse af pensionsalderen til 55 år for selskabets flyvende personale - kabinepersonale og piloter.

Nedsættelse af pensionsalderen er nødvendig, da selskabets flyvende personale udsættes for fysisk og psykisk belastning i deres daglige udførelse af deres arbejde. Belastningen nedslider kroppen i et betydeligt omfang, som gør det vanskeligt at fungere på arbejdsmarkedet frem til folkepensionsalderen.

Følgende faktorer belaster kroppen fysisk og psykisk, som kan give kroniske mén:

 • Indeklima: Forhøjet forekomst af øre-, næse- og halsproblemer ved lav luftfugtighed.
 • Arbejdsstillinger og pladsforhold: Forhøjet forekomst af rygproblemer hos piloter ved stillesiddende arbejde og små pladsforhold i cockpit. Forhøjet forekomst af nedslidning i bevægeapparatet hos kabinepersonale som følge af særlige arbejdsstillinger med at række, løfte, skubbe tunge vogne rundt og under servering.
 • Lyd og støjbelastning: Kraftige lyde medfører en række gener, bl.a. øget træthed, nedsat koncentrationsevne og øget risiko for stress. Høreskader i form af tinnitus og lydoverfølsomhed.
 • Temperatur: Temperaturforskelle og træk kan udvikle kroniske muskelgener og betændelsestilstande.
 • Kosmisk stråling: Udsætning i større omfang af kosmisk stråling forhøjer risiko for at udvikle visse former for kræft og hjernetumor.
 • Psykisk belastning: Psykisk nedslidning og øget risiko for stress, som følge af:
 • Høje kognitive krav: Tænkning, koncentration og opmærksomhed. Vær parat til at handle hurtigt og målrettet i eventuelle uventede situationer.
 • Høje kvantitative krav: Højt arbejdspres.
 • Uklare og modstridende krav: Modstridende krav mellem service og sikkerhed, mellem ergonomisk korrekt servering og pladsforhold, mellem opmærksomhed og træthed.
 • Følelsesmæssige krav: Skjule eller undertrykke sine følelser for at udføre arbejdet professionelt.
 • Voldssituationer: Udsætning af fysisk og/eller psykisk vold af meget forstyrrende og/eller voldelige passagerer - også kaldet "unruly" eller "disruptive" passagerer.
 • Work-life balance: Skiftende arbejdstider, lange arbejdsdage, møde tidligt om morgenen, overnatte ude på stop.

Derudover er nedsættelse af pensionsalderen nødvendig, da selskabet er underlagt aldersrestriktioner reguleret af det fælleseuropæiske reglement for luftfart, European Aviation Safety Agency (EASA).

EASAs regler foreskriver, at kun én ud af to piloter i cockpittet på luftfartøjet må være over 60 år. For selskabet medfører dette driftsmæssige begrænsninger, hvis selskabet har for mange piloter over 60 år.

Selskabet ønsker derudover at kunne konkurrere på lige fod med lignende selskaber, som har fået godkendt en nedsættelse af pensionsalderen af Skatterådet. Det er vigtigt for selskabet at have en sammenlignelig pensionsordning med konkurrerende virksomheder for at kunne tiltrække og fastholde medarbejdere.

Pensionsalderen ønskes nedsat hurtigst muligt.

Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

Begrundelse

Fra den 1. januar 2018 er pensionsudbetalingsalderen 3 år før folkepensionsalderen, jf. pensionsbeskatningslovens § 1 A, stk. 1.

Efter § 1 A, stk. 2, gælder dog følgende pensionsudbetalingsalder for konkrete årgange:

 • 60 år for personer født før 1. januar 1959
 • 60½ år for personer født i perioden 1. januar 1959 til 30. juni 1959
 • 61 år for personer født i perioden 1. juli 1959 til 31. december 1959
 • 61½ år for personer født i perioden 1. januar 1960 til 30 juni 1960.

Ifølge overgangsregler ved ændringen af pensionsudbetalingsalderen gælder herudover en anden pensionsudbetalingsalder for ordninger etableret på bestemte tidspunkter:

 • For ordninger oprettet før 1. maj 2007 kan pensionsudbetalinger påbegyndes fra det 60. år - også selv om forsikringstageren har en højere pensionsudbetalingsalder end 60 år.

 • For ordninger oprettet i perioden 1. maj 2007 til 31. december 2017 er pensionsudbetalingsalderen 5 år før folkepensionsalderen. Dette dog suppleret af tilsvarende lovmæssigt fastsat pensionsudbetalingsalder som gælder jf. ovenstående § 1 A, stk. 2.

Pensionsudbetalingsalderen er således i forskellige varianter knyttet op på folkepensionsalderen. Folkepensionsalderen fremgår af lov om social pension § 1 a. Efter lov om social pension § 1 a, stk. 2 og 3 indekseres folkepensionsalderen i forhold til levetiden. Efter bestemmelsen er en persons folkepensionsalder afhængig af personens fødselsår, og ligger i intervallet 65 år for personer født frem til 1954 og 69 år for personer født efter 31. december 1966.

For de konkret omhandlede ordninger ligger Skatterådets dispensationshjemmel i pensionsbeskatningslovens § 2, stk. 1, nr. 4, litra a og b (livrente), § 8, stk. 1, nr. 3 (rateforsikring) og § 10, stk. 1, nr. 3 (alderspension).

Anvendelsesområdet for dispensationshjemlen fremgår af forarbejderne til den første pensionsbeskatningslov, som indført ved lov nr. 310 af 28-05-1971 (LF 13 1970-71, 1. samling). Det fremgår heraf, at "…dispensationshjemlen må forventes anvendt efter tilsvarende retningslinjer som nu følges i praksis, hvorefter der f.eks. er meddelt konkrete godkendelser af en 55 års aldersgrænse for grupper af arbejdstagere med særligt anstrængende eller opslidende arbejde. Dispensation kan også tænkes givet f.eks. i tilfælde, hvor der for en virksomhed med særlig motivering og efter en forud fastlagt plan gælder regler om afskedigelse med pension før det 60. år…"

Ifølge regel FCL.065 fra European Aviation Safety Agency (EASA) må en pilot, som er fyldt 60 år, kun fungere som pilot på et kommercielt fly, såfremt der er indgår andre piloter på flyvningen. Efter det fyldte 65 år må en pilot ikke længere føre fly i kommerciel luftfart.

Der er anmodet om nedsættelse af pensionsudbetalingsalderen til 55 år for kabinepersonale og piloter samt kontorpersonale, som også har funktion af flyvende personale.

Skatterådet (og tidligere Ligningsrådet) har i flere situationer godkendt nedsat pensionsudbetalingsalder for bl.a. piloter, stewardesser og stewarder til 55 år hhv. 62 år. Arbejdsgivere, der har fået godkendt en lavere pensionsudbetalingssalder for deres ansatte, er oplistet i Den juridiske vejledning afsnit C.A.10.2.1.1.2.1 i underafsnittet "Lavere pensionsalder godkendt af Lignings- eller Skatterådet".

Der er oplistet 34 medarbejdergrupper i konkrete ansættelsesforhold, hvor der er godkendt en lavere pensionsalder. For 12 af disse er der tale om kommercielle luftfartsselskaber, hvor pensionsalderen er nedsat til 55 år samt 2, hvor den er nedsat til 62 år.

Selskabet har henvist til en række arbejdsbetingede belastninger mv. for det flyvende personale, som begrundelse for nedsættelse af pensionsudbetalingsalderen. De nævnte arbejdsbetingede lidelser og belastninger ses at være de samme, for kabinepersonale i det anmodende selskab, som i de øvrige kommercielle luftfartsselskaber, der har fået godkendt nedsat pensionsudbetalingsalder. 14 andre kommercielle luftfartsselskaber har fået nedsat pensionsudbetalingsalderen for deres arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger til 55 hhv. 62 år. Skattestyrelsen finder på den baggrund, at Skatterådet har fast praksis for, at arbejdsfunktioner som flyvende personale medfører en sådan nedslidning og andre arbejdsbetingede lidelser, at der kan ske nedsættelse af pensionsudbetalingsalderen. På dette grundlag bør der også i nærværende tilfælde gives dispensation til nedsat pensionsudbetalingsalder for piloter og kabinepersonale.

Selskabet har ligeledes anmodet om nedsættelse af pensionsudbetalingsalderen for kontorpersonale med funktion af kabinepersonale eller pilot. Der er ikke tidligere givet dispensation til nedsat pensionsudbetalingsalder for sådant personale.

Det er oplyst at ca. 80 pct. af arbejdstiden for disse medarbejdere udgøres af flyvninger, og at medarbejderne indgår i selskabets faste vagtplanlægning. Såfremt medarbejderne kontinuerligt anvender en så stor del af arbejdstiden som kabinepersonale eller pilot, er det Skattestyrelsens vurdering, at disse medarbejdere vil være udsat for arbejdsforhold, der fører til de oplyste arbejdsbetingede lidelser og nedslidninger.

På baggrund af ovenstående er det Skattestyrelsens opfattelse, at der kan godkendes en nedsættelse af pensionsudbetalingsalderen til 55 år for kabinepersonale og piloter i selskabet. Det er endvidere Skattestyrelsens opfattelse, at godkendelsen også omfatter kontoransatte, der kontinuerligt anvender de oplyste ca. 80 pct. af arbejdstiden i en funktion som flyvende personale.

Den nedsatte pensionsudbetalingsalder gælder alene arbejdsgiverordninger, som er indgået under ansættelsesforholdet i selskabet. Evt. private pensionsordninger er ikke omfattet heraf, og skal derfor oprettes med sædvanligt udbetalingstidspunkt.

Fratræder arbejdstageren ansættelsesforholdet før den nedsatte pensionsudbetalingsalder, bevares denne. Dette gælder også, selv om ejeren fortsætter med at indbetale til ordningen. Videreføres ordningen hos en ny arbejdsgiver, anses ordningen for en ny ordning. For denne nye ordning gælder de almindelige vilkår, medmindre den også omfattes af godkendelsen. Se Den juridiske vejledning, afsnit C.A.10.2.1.1.2.1 i underafsnittet "Lavere pensionsalder godkendt af Lignings- eller Skatterådet".

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at anmodningen imødekommes.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skattestyrelsens indstilling og begrundelse.

Lovgrundlag, forarbejder og praksis

Lovgrundlag

Pensionsbeskatningslovens § 1a, stk. 1:
Ved pensionsudbetalingsalderen forstås i denne lov 3 år før folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. For personer født i perioden til og med den 31. december 1958 er pensionsudbetalingsalderen 60 år. For personer født i perioden 1. januar 1959 - 30. juni 1959 er pensionsudbetalingsalderen 60 ½ år. For personer født i perioden 1. juli 1959 - 31. december 1959 er pensionsudbetalingsalderen 61 år. For personer født i perioden 1. januar 1960 - 30. juni 1960 er pensionsudbetalingsalderen 61 ½ år. "

Pensionsbeskatningslovens § 2, stk. 1, nr. 4, litra a og b:

"En pensionsordning med lige store løbende udbetalinger skal gå ud på at sikre pension i form at lige store løbende ydelser, der bortfalder ved den pensionsberettigedes død, idet kravet om lige store ydelser ikke gælder pensionsordninger omfattet af nr. 1, og som udbetales:

4 fra en pensionskasse der opfylder betingelserne i § 3, eller i henhold til en forsikring der opfylder betingelserne i § 4, dog kun hvis ydelserne fra pensionskassen eller forsikringsselskabet har karakter af:
a) alderspension, hvis udbetalinger er livsvarige og tidligst begynder på det tidspunkt, hvor pensionsudbetalingsalderen nås, medmindre lavere aldersgrænse er godkendt af Skatterådet,

b) ophørende alderspension, hvis udbetalinger sker over mindst 10 år, jf. dog § 41, skt. 1, nr. 13 og tidligst begynder på det tidspunkt, hvor pensionsudbetalingsalderen nås, medmindre lavere aldersgrænse er godkendt af Skatterådet,…"

Pensionsbeskatningslovens § 8, stk. 1, nr. 3:

En rateforsikring i pensionsøjemed skal indeholde bestemmelser om, at forsikringssummen udbetales i lige store rater over mindst 10 år, jf. dog skt. 3, § 15 B, stk. 4 og § 41, stk. 1, nr. 3, og at rater, der kommer til udbetaling, medens forsikrede lever, tilfalder ham. Endvidere skal følgende betingelser være opfyldt:

3. Der kan ikke aftales senere forfaldstidspunkt for sidste rate, end første policedag 30 år efter at den forsikrede når pensionsudbetalingsalderen. Rateudbetalingen kan tidligst påbegyndes på det tidspunkt, hvor den forsikrede når pensionsudbetalingsalderen, og for pensionsordninger omfattet af § 15 A tidligst 5 år efter at policen er oprettet, medmindre lavere aldersgrænse er godkendt af Skatterådet…"

Pensionsbeskatningslovens § 10, stk. 1, nr. 3:

En kapitalforsikring i pensionsøjemed skal opfylde følgende betingelser:

3. Er forsikringen ikke tegnet som en ren dødsfaldsforsikring, skal policen indeholde bestemmelse om udbetaling til den forsikrede selv tidligst på det tidspunkt, hvor den forsikrede når pensionsudbetalingsalderen, medmindre lavere aldersgrænse er godkendt af Skatterådet…".

Lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 234 af 12-02-2021:

"§ 1 a. Folkepensionsalderen er:

1) 65 år for personer, der er født før den 1. januar 1954.

2) 65 1/2 år for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1954 til den 30. juni 1954.

3) 66 år for personer, der er født i perioden fra den 1. juli 1954 til den 31. december 1954.

4) 66 1/2 år for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1955 til den 30. juni 1955.

5) 67 år for personer, der er født i perioden fra den 1. juli 1955 til den 31. december 1962.

6) 68 år for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1963 til den 31. december 1966.

7) 69 år for personer, der er født efter den 31. december 1966.

Stk. 2. I 2015 og herefter hvert 5. år beregnes, jf. stk. 3, om folkepensionsalderen for personer født efter den 31. december 1962 skal reguleres.

Stk. 3. Folkepensionsalderen for personer født efter den 31. december 1962 forhøjes, hvis den gennemsnitlige levetid for 60-årige i de seneste 2 år på grundlag af Danmarks Statistiks opgørelse heraf overstiger levetiden i 2004-2005 på 81,4 år. Levetiden opgøres som et simpelt gennemsnit for mænd og kvinder. Folkepensionsalderen fastsættes af beskæftigelsesministeren til levetiden for 60-årige i de seneste 2 år tillagt en forudsat stigning i levetiden på 0,6 år og fratrukket en forudsat folkepensionsperiode på 14,5 år. Der afrundes til nærmeste halve år. Folkepensionsalderen reguleres med højst 1 år ad gangen. Folkepensionsalderen fastsættes med virkning pr. 1. januar i kalenderåret 15 år efter det år, hvori folkepensionsalderen reguleres."

Easy Access Rules for Aircrew (Regulation (EU) No 1178/2011), Annex I (part FCL), Subpart A - General requirements.
FCL.065 Curtailment of privileges of licence holders aged 60 years
or more in commercial air transport, Regulation (EU) 2020/359:

“(a) Age 60-64. Aeroplanes and helicopters. The holder of a pilot licence who has attained the age of 60 years shall not act as a pilot of an aircraft engaged in commercial air transport except as a member of a multi-pilot crew.

(b) Age 65. Holders of a pilot licence who has attained the age of 65 years shall not act as a pilot of an aircraft that is engaged in commercial air transport."

Forarbejder

LF 13 1970-71, 1. samling. Bemærkningerne til § 2, nr. 4:
"…Med henblik på at understrege pensionsforsmålet har man derimod fundet det rimeligt i lighed med de regler, der nu gælder for kapitalpensionsordninger, at stille det vilkår, at pensionskassevedtægterne eller forsikringspolicen som hovedregel ikke må give ret til "alderspension" før det 60. år. Udtrykket "alderspension" omfatter også rene livrenteforsikringer, herunder såvel opsatte som straks begyndende livrenter. Fra aldersgrænsen kan der, ligesom det nu er tilfældet for kapitalpensionsordninger, dispenseres af ligningsrådet. Denne dispensationshjemmel må forventes anvendt efter tilsvarende retningslinjer, som nu følges i praksis, hvorefter der f.eks. er meddelt konkrete godkendelser af en 55 års aldersgrænse for grupper af arbejdstagere med særligt anstrengende eller opslidende arbejde. Dispensationen kan også tænkes givet f.eks. i tilfælde, hvor der for en virksomhed med særlig motivering og efter en forud fastlagt plan gælder regler om afskedigelse med pension før det 60. år…"

Praksis

Den juridiske vejledning, afsnit C.A.10.2.1.1.2.1. i underafsnittet "Lavere pensionsalder godkendt af Lignings- eller Skatterådet":

"De virksomheder og de medarbejdergrupper, der har fået godkendt lavere pensionsalder af Ligningsrådet/Skatterådet, er:

 • Piloter i Cimber Air A/S, 55 år
 • Piloter i Conair, 55 år
 • Piloter i Falck, 55 år
 • Piloter i Faroe Airways, 55 år
 • Piloter i Flying Enterprise, 55 år
 • Piloter i Pilot Services Danmark ApS, 62 år, jf. SKM2017.381.SR
 • Piloter i Terma A/S, 55 år
 • Flyvende personel samt flyveledere i flyvevåbnet, 52 år
 • Kontraktansatte piloter i Forsvaret, 55 år
 • Pilotforeningen for Grønland, 55 år
 • Statsansatte flyveledere under luftfartsvæsen, 55 år den lavere pensionsalder gælder også pensionsordninger oprettet d. 1. maj 2007 eller senere jf. SKM2007.514.SR
 • Piloter, stewarder, stewardesser, pursers i Maersk-air, 55 år
 • Piloter, stewarder, stewardesser, pursers og flight engineers i Premiair A/S, 55 år
 • Piloter, stewarder og stewardesser i SAS, 55 år,
 • Piloter og flight engineers i Star Air I/S, 55 år
 • Piloter, stewarder, stewardesser og flight engineers i Sterling Airways, 55 år
 • Kabineledere, stewarder og stewardesser i Cabin Services DK ApS, 62 år, jf. SKM2017.381.SR
 • Stewarder, stewardesser, flight engineers og piloter i Sterling European Airlines, 55 år
 • Militært ansatte konstabler, flyve-, marine-, og overkonstabler, marineoverkonstabler, korporaler i Forsvaret, 60 år
 • Militært ansatte flyve- og marinespecialister i Forsvaret, 60 år
 • Militært ansatte sergenter, over-, senior-, og chefsergenter, 60 år
 • Sergenter i Forsvaret (gl. ordning), 45 år
 • A-officerer, 52 år henholdsvis 55 år
 • Søofficerer af reserven med navigatøruddannelse, 52 år henholdsvis 55 år
 • Balletdansere ved Det kongelige Teater, 40 år
 • Balletdansere ved Peter Schaufuss Balletten, 40 år (kun ordninger, hvor der er indgået aftale med arbejdsgiveren, medens den pågældende balletdanser er ansat ved PSB eller et andet tilsvarende dansk eller udenlandsk balletkompagni)
 • Korsangere i Det Kongelige Operakor, 53 år
 • Operasolister under Dansk Skuespillerforbund, 56 år
 • Hovedagenter i Dansk Folkeforsikringsanstalt, 55 år
 • Inkassoinspektører i forsikringsselskabet Danmark, 55 år
 • Inkassoinspektører i Dansk Spareselskab, 55 år
 • Assurandører i forsikringsselskabet Alka, 55 år
 • Dykkere i Svitzer, 55 år
 • Overordnet personale i Dansk Unilever A/S, 55 år.

Den lavere pensionsalder gælder kun arbejdsgiverordninger, som en arbejdstager har indgået, mens han eller hun havde et ansættelsesforhold inden for et af de områder, der er nævnt. Private ordninger skal derfor oprettes med sædvanligt udbetalingstidspunkt.

Ved fratræden før den nedsatte pensionsalder bevares denne, uanset ejeren fortsætter indbetalingerne til ordningen. Videreføres ordningen med en ny arbejdsgiver i et nyt ansættelsesforhold, anses ordningen dog for en ny pensionsordning. For den nye ordning gælder de almindelige vilkår, medmindre den også omfattes af godkendelsen."