Dato for udgivelse
08 mar 2023 07:27
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 feb 2023 15:36
SKM-nummer
SKM2023.117.SR
Myndighed
Skatterådet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
22-0844525
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Gavekort, Firma, Gave, Medarbejdere, Bagatelgrænse
Resumé

Spørger ønskede at få bekræftet, om et firmagavekort der indeholdt et personligt gavesortiment på max 20 produkter, der på forhånd var udvalgt blandt mere end 20.000 produkter, som spørger påtænkte at udlevere til spørgers medarbejdere, ville være omfattet af bagatelgrænsen for mindre personalegoder i ligningslovens § 16, stk. 3. Værdien ville ikke overstige den gældende beløbsgrænse på 1.200 kr. i 2022, (1.300 kr. i 2023) i ligningslovens § 16, stk. 3.

For at være omfattet af bagatelgrænsen for mindre personalegoder i ligningslovens § 16, stk. 3, skulle gavekortet kunne anses for en tingsgave. Dette ville være tilfældet, hvis gavekortet ikke kunne ombyttes til kontanter, og det havde en tilstrækkelig begrænset anvendelsesmulighed. I modsat fald ville gavekortet skulle sidestilles med kontanter, og ville derfor ikke være omfattet af bagatelgrænsen.

Da spørger havde oplyst, at gavekortet ikke kunne ombyttes til kontanter, var denne betingelse opfyldt.

Betingelsen om at gavekortet skulle have en tilstrækkelig begrænset anvendelsesmulighed, måtte også anses for opfyldt.

Spørgers medarbejdere ville få mulighed for at vælge mellem 20 produkter. Dette var efter praksis en tilstrækkelig begrænsning til, at et gavekort kunne anses som en tingsgave. Det forhold at spørgers medarbejdere indtastede generelle oplysninger om dem selv og herefter fik præsenteret 20 konkrete gaver at vælge imellem kunne ikke sidestilles med, at medarbejderne dermed havde kunnet vælge mellem mere end 20.000 produkter. De generelle oplysninger, som medarbejderne indtastede, dikterede således ikke en bestemt afgrænsning af selve produkterne. Udvælgelsen af produkter, ud fra det samlede sortiment på mere end 20.000, skete dermed ikke på en måde, så medarbejderen bevidst kunne lave en mere konkret afgrænsning af de endelige 20 valgmuligheder. Medarbejderne kunne endvidere ikke fortryde eller ændre de oplysninger, de måtte have indtastet.

Skatterådet fandt således at betingelserne, for at anse gavekortet for en tingsgave, var opfyldte, og at firmagavekortet dermed var omfattet af bagatelgrænsen for mindre personalegoder i ligningslovens § 16, stk. 3, da værdien ifølge det oplyste ikke ville overstige den gældende beløbsgrænse på 1.200 kr. i 2022 (1.300 kr. i 2023).

Hjemmel

Lov nr. 149 af 10. april 1922 om Lov om Indkomst- og Formueskat til Staten (statsskatteloven)
Lovbekendtgørelse nr. 42 af 13. januar 2023 om Bekendtgørelse af lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven)

Reference(r)

Statsskatteloven § 4
Ligningsloven § 16

Henvisning

Den juridiske vejledning 2022-2, afsnit C.A.5.1.4

Spørgsmål:

  1. Er en arbejdsgiverbetalt gave, der er valgt via den beskrevne proces, omfattet af bagatelgrænsen for mindre personalegoder?

Svar:

  1. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger ønsker at tilbyde sine danske medarbejdere en firmagave, der er forenelig med den gældende skattefritagelse (bagatelgrænsen for mindre personalegoder), og som samtidig giver mulighed for, at gaver hos en udbyder på nettet ikke behøver at være ens for alle medarbejdere. Gavemulighederne ønskes i nogen grad tilpasses den enkelte medarbejders livssituation ved hjælp af simple input på en hjemmeside.

Firmagaven følger denne trinproces, hvor medarbejderen:

  1. Modtager en gavekort-kode, og indtaster denne gavekort-kode på en valggave-hjemmeside. Gavekort-koden overstiger ikke gældende beløbsgrænse på 1.200 kr. i 2022, (1.300 kr. i 2023).
  2. Via denne hjemmeside afgiver hver medarbejder forskellige simple input, eksempelvis: køn, civiltilstand, enkle interesseområder.
  3. Hjemmesiden selekterer ud fra disse input mellem +20.000 produkter, for derefter at præsentere et unikt personligt gavesortiment på max 20 gavemuligheder. Medarbejderen kan ikke gå tilbage og/eller ændre input og dermed få et nyt gavesortiment præsenteret.
  4. Foretager sit gavevalg.

Det præsenterede personlige gavesortiment på max 20 produkter kan ikke laves om og ej heller præges på forhånd, ved for eksempel afkrydsning af varemærker, som den enkelte medarbejder synes om. Det er heller ikke muligt helt eller delvist at konvertere eller ombytte gavekortet til kontanter.

Det bemærkes, at hvis to medarbejdere indtaster samme input, vil det personlige gavesortiment også være det samme.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Spørger mener, at spørgsmålet skal besvares med "ja".

Spørger anfører, at den beskrevne firmagave-løsning i forvejen er skattefri for medarbejderen og klassificeret som "skattefri gavekort", da gavekortet kun gælder få, udvalgte gaver hos en udbyder på nettet.

Ligeledes overholder den beskrevne firmagave-løsning til spørgers medarbejdere Skattestyrelsens praksis om at "få, udvalgte gaver" maksimalt udgør 20 forskellige gavemuligheder.

Der er ingen lovgivning, som foreskriver, at spørger som arbejdsgiver skal tilbyde alle medarbejdere de samme gavemuligheder.

Med den beskrevne begrænsning i firmagaven ovenfor, således at de afgivne input ikke kan omgøres, vil spørgers medarbejdere ikke kunne få præsenteret mere end de maksimale 20 forskellige gavemuligheder.

Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at en arbejdsgiverbetalt gave, der er valgt via den beskrevne proces, er omfattet af bagatelgrænsen for mindre personalegoder.

Begrundelse

Alle indtægter er som udgangspunkt skattepligtige. Det gælder både indtægter, der består i penge og indtægter, der består i andre formuegoder af pengeværdi. Se statsskattelovens § 4. For formuegoder, herunder gaver, som overdrages i ansættelsesforhold, er skattepligten og værdiansættelsen nærmere reguleret i ligningslovens § 16.

En medarbejder, der får en gave fra sin arbejdsgiver, er derfor som udgangspunkt skattepligtigt af værdien heraf. Tingsgaver kan dog være omfattet af bagatelgrænsen for mindre personalegode. Efter denne regel skal goder, herunder julegaver i form af naturalier, kun beskattes, hvis den samlede værdi af disse goder fra en eller flere arbejdsgivere m.v. overstiger et grundbeløb på 1.200 kr. pr. år i 2022, (1.300 kr. i 2023). Hvis den samlede værdi af goderne overstiger denne beløbsgrænse, bliver medarbejderen beskattet af værdien af alle goderne og ikke kun det overskydende beløb. Se ligningslovens § 16, stk. 3, 3. pkt.

Kontante beløb fra arbejdsgiveren er ikke omfattet af bagatelgrænsen for mindre personalegoder, idet der skal være tale om naturalier - dvs. tingsgaver. I forhold til gavekort og tilsvarende ydelser, skal der derfor foretages en konkret vurdering af, om gaven kan anses som en tingsgave eller må sidestilles med kontanter. Kun hvis det kan anses som en tingsgave, kan det være omfattet af bagatelgrænsen for mindre personalegoder.

Gavekort mv. anses som en tingsgave, hvis gavekortet:

  1. ikke kan ombyttes til kontanter, og
  2. har tilstrækkelig begrænset anvendelsesmulighed.

Vedr. betingelse 1- ikke ombytteligt til kontanter

Et elektroniske gavekort, kan ombyttes til kontanter efter reglerne i betalingskortloven. Se Den juridiske vejledning afsnit C.A.5.1.4 Bagatelgrænsen for mindre personalegoder. Når elektroniske gavekort kan ombyttes til kontanter, betyder det, at de sidestilles med kontanter. De kan derfor ikke være omfattet af bagatelgrænsen for mindre personalegoder.

Det er på baggrund af oplysninger fra spørger lagt til grund, at den udleverede gavekort-kode ikke er et elektronisk gavekort, og at den ikke kan ombyttes til kontanter.

Vedr. betingelse 2 - tilstrækkeligt begrænset anvendelsesmulighed

Kun hvis gavekort-kodens anvendelsesmuligheder er tilstrækkeligt begrænset, kan det anses som en tingsgave, (naturalieydelse), der kan være omfattet af bagatelgrænsen for mindre personalegoder.

Gavekort-koden giver adgang til en hjemmeside, der udbyder et sortiment på + 20.000 produkter. På hjemmesiden skal medarbejderen angive input om for eksempel køn, civiltilstand og interesseområder. Herudfra præsenterer hjemmesiden et konkret sortiment på max 20 gavemuligheder, som medarbejderen kan vælge mellem.

Der er efter praksis ikke tvivl om, at valg mellem over 20.000 produkter skatteretligt vil skulle sidestilles med en kontantgave, der skal beskattes som anden indtægt og ikke kan være omfattet af bagatelgrænsen for mindre personalegoder.

Der er ikke en bestemt grænse for, hvor mange muligheder der maksimalt må være, men efter praksis er 20 valgmuligheder en tilstrækkelig begrænsning til, at et gavekort anses som en tingsgave, der kan være omfattet af bagatelgrænsen for mindre personalegoder. (Se eksempelvis: SKM2009.302.LSR - et gavekort med ca 25 valgmulighed var en tingsgave; og SKM2011.677.SR - et gavekort til et hotelophold for 2 personer med valgfrihed mellem ca 50 forskellige hoteller, var en tingsgave). Se generelt Den juridiske vejledning, afsnit C.A.5.1.4 Bagatelgrænsen for mindre personalegoder.

Det afgørende for om gavekort-koden er omfattet af bagatelgrænsen for mindre personalegoder er derfor, om medarbejderen kan anses for at vælge mellem +20.000 produkter eller mellem 20 produkter.

Det er Skattestyrelsen opfattelse, at medarbejdere, der får en gavekort-kode som beskrevet, må anses for at få mulighed for at vælge mellem de 20 produkter, som vedkommende konkret bliver præsenteret for efter at have indtastet sine input.

I sin vurdering lægger Skattestyrelsen vægt på, at medarbejderen ud fra den beskrevne proces aldrig vil få en mulighed for at få mere end 20 konkrete produkter at vælge mellem. Afgrænsningen af disse 20 produkter sker ud fra kriterier, såsom køn, civilstatus og interesseområder. Kriterier har dermed karakter af generelle oplysninger om den enkelte medarbejder selv. Medarbejderens input dikterer dermed ikke direkte en bestemt afgrænsning af selve produkterne. (Som hvis medarbejderen for eksempel kunne vælge at indtaste konkrete ønsker, såsom "køkkengrej", "elektronik", "slik", "vin", eller for eksempel vælge bestemte varemærker). Udvælgelsen af produkter, ud fra det samlede sortiment på +20.000, sker dermed ikke på en måde, så medarbejderen bevidst kan lave en mere konkret afgrænsning af de endelige 20 valgmuligheder.

Det er endvidere afgørende, at modtageren af gavekortet ikke kan fortryde eller ændre sine input. Hvis medarbejdere kunne gå tilbage og ændre sine oplysninger, ville det reelt give den enkelte medarbejder mere end 20 forskellige valgmuligheder.

Skattestyrelsen konkluderer derfor, at en medarbejder, der som beskrevet modtager en gavekort-kode reelt må anses alene at få adgang til at vælge mellem 20 produkter.

Efter praksis er det en tilstrækkelig begrænsning af anvendelsesmuligheden til, at det anses som en tingsgave. Ud fra det oplyste, vil værdien af gavekort-koden ikke overstige beløbsgrænsen på 1.200 kr. i 2022, (1.300 kr. i 2023). Da betingelserne således er opfyldt, vil gavekort-koden være at anse som en tingsgave, der er omfattet af bagatelgrænsen for mindre personalegoder.

Skattestyrelsen bemærker, at modtager medarbejderen flere mindre personalegoder som resulterer i, at beløbsgrænsen på 1.200 kr. i 2022 overskrides, (1.300 kr. i 2023), vil medarbejderen blive beskattet af værdien af alle goderne. Se ligningslovens § 16, stk. 3, 3. pkt. og Den juridiske vejledning afsnit C.A.5.1.4.

Skattestyrelsen bemærker dog også, at der for jule- eller nytårsgaver, omfattet af bagatelgrænsen for mindre personalegoder, er en beløbsgrænse på 900. kr. i 2022, (900 kr. i 2023). En jule- eller nytårsgave på op til og med 900 kr. bliver ikke beskattet, selv hvis beløbsgrænsen på 1.200 kr. i 2022, (1.300 kr. i 2023), bliver overskredet. Se ligningslovens § 16, stk. 3, 4. pkt. og Den juridiske vejledning, afsnit C.A.5.1.4 Bagatelgrænsen for mindre personalegoder.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skattestyrelsens indstilling og begrundelse.

Lovgrundlag, forarbejder og praksis

Lovgrundlag

Statsskatteloven

§ 4 Som skattepligtig indkomst betragtes med de i det følgende fastsatte undtagelser og begrænsninger den skattepligtiges samlede aarsindtægter, hvad enten de hidrører her fra landet eller ikke, bestaaende i penge eller formuegoder af pengeværdi, saaledes […]"

Ligningsloven

§ 16.  Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnes […] vederlag i form af formuegoder af pengeværdi, sparet privatforbrug og værdien af helt eller delvis vederlagsfri benyttelse af andres formuegoder, jf. statsskattelovens §§ 4-6, når tilskuddet eller godet modtages som led i et ansættelsesforhold eller som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde i øvrigt. Tilsvarende gælder personer, der er valgt til medlem af eller medhjælp for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd, nævn eller andre kollektive organer, herunder Folketinget, regionsråd og kommunalbestyrelser.

[…]

Stk. 3. Den skattepligtige værdi af de i stk. 1 omhandlede goder skal ved skatteansættelsen, medmindre andet følger af stk. 4-16, fastsættes til den værdi, som det måtte antages at koste den skattepligtige at erhverve goderne i almindelig fri handel. Rabat på indkøb af varer og tjenesteydelser, som arbejdsgiveren m.v. udbyder til salg som led i sin virksomhed, skal dog alene beskattes, i det omfang rabatten overstiger avancen hos den pågældende arbejdsgiver m.v. Goder, herunder julegaver i form af naturalier, beskattes kun, hvis den samlede værdi af disse goder fra en eller flere arbejdsgivere m.v. overstiger et grundbeløb på 1.000 kr. (2010-niveau). Julegaver i form af naturalier fra en arbejdsgiver m.v. beskattes dog ikke, hvis værdien af julegaven ikke overstiger et grundbeløb på 700 kr. (2010-niveau).  […] (Skattestyrelsen fremhævning).

Praksis

SKM2009.302.LSR

Landsskatteretten fastlagde, at et gavekort, der giver valgmulighed mellem ca. 25 nærmere specificerede gaver hos en udbyder på nettet, ikke var indkomstpligtig for medarbejderne. Landsskatteretten lagde vægt på, at udvalget af gaver var bestemt af arbejdsgiveren, at gavebeviset ikke kunne ombyttes eller refunderes, samt at konceptet ikke væsentligt adskilte sig fra den situation, hvor arbejdsgivere forud for indkøbet af gave tilbyder arbejdstageren en tilsvarende valgmulighed mellem et nærmere antal gaver.

SKM2009.536.SR

Skatterådet fandt, at medarbejderne var skattepligtige af en julegave bestående af et gavekort fra arbejdsgiver, uagtet af dette alene kunne anvendes til køb i arbejdsgivers regi. Gavekortet ansås at have en så bred anvendelsesmulighed, at det måtte sidestilles med almindelige gavekort, der ikke er omfattet af skattefriheden for jule- og nytårsgaver.

SKM2010.515.SR

Skatterådet bekræftede, at en julegave i form af gavebevis på max 700 kr., som kan anvendes på en bestemt navngiven restaurant, ikke vil være indkomstpligtigt for de ansatte.

Der er tale om gavebeviset, der alene kan anvendes til dagens 3-retters menu eller til én af tre på forhånd af arbejdsgiver sammensatte tre-retters menuer. Gavebeviset er endvidere personligt og kan ikke indløses til kontanter eller til andre retter/produkter fra den pågældende restaurant.

SKM2011.677.SR

Skatterådet bekræftede, at en medarbejder kan modtage et oplevelsesbevis-Hotelophold fra A A/S som julegave uden at den pågældende medarbejder bliver indkomstskattepligtig deraf.

Skatterådet vurderede, at et oplevelsesbevis, der giver adgang til et hotelophold for 2 personer inkl. morgenmad, som ikke kan konverteres til en anden ydelse, ikke kan omveksles til kontanter, og som har en gyldighed på et år, kan sidestilles med en naturaliegave.

Det forhold, at de ansatte i en virksomhed kan afvikle gaven på ca. 50 forskellige hoteller, ændrer ikke herved.

SKM2012.193.SR

Skatterådet fandt, at lønmodtagere, der som julegave fra deres arbejdsgiver modtager et åbent gavekort fra A A/S til en værdi på op til 700 kr., skal beskattes heraf.

Skatterådet lagde vægt på, at gavekort gav adgang til en bred vifte af gaver i form af mad, drikke, restaurationsbesøg, kro- og hotelophold, diverse former for wellness, adgang til diverse sportsaktiviteter m.m.

Skatterådet bemærkede dernæst, at de ansatte i øvrigt får en mulighed for at supplere op og lægge flere oplevelsesgavekort sammen, hvis oplevelsesgavekortets beløb er mindre end den oplevelse modtageren ønsker.

Selv om beviset i intet tilfælde helt eller delvist kan konverteres til kontanter, vurderede Skatterådet, at gavebeviset i dette tilfælde reelt kan sidestilles med kontanter, idet det eneste, der begrænser de ansattes valgmuligheder, er begrænsninger i spørgers udbud/assortiment.

Den juridiske vejledning, afsnit C.A.5.1.4 Bagatelgrænsen for mindre personalegoder

[…]

Regel

Goder, herunder julegaver i form af naturalier, beskattes kun, hvis den samlede værdi af disse goder fra en eller flere arbejdsgivere m.v. overstiger et grundbeløb på 1.200 kr. pr. år i 2022. Hvis den samlede værdi af personalegoderne overstiger beløbsgrænsen på 1.200 kr., bliver medarbejderen beskattet af værdien af alle goderne og ikke kun det overskydende beløb. Se LL § 16, stk. 3, 3. pkt.

Denne regel er indført ved lov nr. 554 af 1. juni 2011, med virkning fra og med indkomståret 2011.

Grundbeløbet reguleres årligt efter PSL § 20.

Der er ikke indberetningspligt på goder omfattet af bagatelgrænsen for mindre personalegoder, uanset om den samlede årlige tildeling af sådanne goder overstiger 1.200 kr. Arbejdsgiver skal dog foretage indberetning, hvis den ansatte tildeles et enkelt gode, hvis værdi overstiger det nævnte grundbeløb.

Flere arbejdsgivere

Beløbsgrænsen gælder for en eller flere arbejdsgivere. Det betyder, at har en ansat flere arbejdsgivere, kan den ansatte alt i alt højst få goder til en samlet værdi af 1.200 kr. pr. år fra disse arbejdsgivere.

Værdiansættelsen

Værdiansættelsen af goderne sker efter hovedreglen i LL § 16. Udgangspunktet for værdiansættelsen af goderne er markedsværdien - den værdi, det må antages at koste den ansatte at erhverve godet i almindelig fri handel. For goder, som arbejdsgiveren udbyder til salg som led i sin virksomhed, er den skattepligtige værdi arbejdsgiverens kostpris. Se afsnit C.A.5.1.2 om værdiansættelse af personalegoder.

Hvilke goder tæller med under bagatelgrænsen for mindre personalegoder?

Som udgangspunkt er alle personalegoder med en værdi under 1.200 kr. omfattet af bagatelgrænsen for mindre personalegoder. Som det fremgår af de følgende afsnit, er der dog visse undtagelser.

Som eksempel på goder, der kan være omfattet, kan nævnes mindre gaver og påskønnelser i form af blomster, vin og chokolade, arbejdsgiverens betaling af en ansats deltagelsesgebyr til et motionsløb, adgang til svømmehal, årskort til en zoologisk have, museum og fribillet til en sportsbegivenhed. For de to sidstnævnte goder - årskort og fribillet - er det en forudsætning, at de pågældende goder ikke er omfattet af skattefritagelsen for fribilletter. Det kan eksempelvis være tilfældet, hvis arbejdsgiveren ikke er sponsor for det arrangement, årskortet eller fribilletten giver adgang til. Se afsnit C.A.5.16 om fritid og fornøjelser.

Gaver i anledning af jul, nytår, ved særlige lejligheder mv.

Som udgangspunkt tæller alle gaver fra ens arbejdsgiver med i beregningen af, om grænsen på 1.200 kr. er overskredet. Gaver ved særlige lejligheder bliver dog ikke medregnet. Eksempelvis gaver i forbindelse med private mærkedage, såsom bryllup eller runde fødselsdage.

For julegaver - det vil sige årlige gaver i form af naturalier i anledning af jul eller nytår - gælder der det særlige, at værdien af julegaver altid tæller med i vurderingen af, om beløbsgrænsen på 1.200 kr. er overskredet, men julegaver på maksimum 900 kr. bliver ikke beskattet, uanset om den ansatte i løbet af året har modtaget goder og julegaver til en samlet værdi over 1.200 kr. Er beløbsgrænsen overskredet, bliver de andre smågoder beskattet med det fulde beløb, mens julegaven til en værdi af maksimum 900 kr. ikke er beskattet. Dette svarer til den hidtidige gældende skattefrie beløbsgrænse for julegaver. Se afsnit C.A.5.5 om gaver og gratialer.

Eksempel med julegaver under 900 kr.

En ansat får smågoder til en værdi af 700 kr. og en julegave til en værdi af 600 kr. Beløbsgrænsen på 1.200 kr. er overskredet, men den ansatte beskattes kun af smågoderne til en værdi af 700 kr. - julegaven forbliver skattefri.

Eksempler med julegaver over 900 kr.

En ansat får smågoder til en værdi af 600 kr. og en julegave til en værdi af 1.000 kr. Beløbsgrænsen på 1.200 kr. er overskredet. Den ansatte bliver beskattet af 1.600 kr.

En ansat får smågoder til en værdi af 100 kr. og en julegave på 1.000 kr. Beløbsgrænsen på 1.200 kr. er ikke overskredet. Både smågoderne og julegaven er skattefri.

Kontanter og gavekort, gavebokse mv.

Kontante beløb fra arbejdsgiveren er ikke omfattet af bagatelgrænsen for mindre personalegoder, uanset i hvilken anledning det bliver givet.

I forhold til gavekort og andre tilsvarende ydelser skal der foretaget en konkret vurdering af, om gaven kan anses som en tingsgave (naturalieydelse) eller må sidestilles med kontanter. Kun hvis det kan anses som en tingsgave, kan det være omfattet af bagatelgrænsen for mindre personalegoder.

Gavekort mv. kan anses som en tingsgave, hvis gavekortet:

  1. Ikke kan ombyttes til kontanter, og
  2. har tilstrækkelig begrænset anvendelsesmulighed.

Vedrørende den første betingelse bemærkes det, at elektroniske gavekort, kan ombyttes til kontanter efter reglerne i betalingskortloven. Se de almindelige bemærkningerne i LFF nr. 161 af 10. februar 2021, der førte til lov nr. 533 af 27. marts 2021, med skattefrihed for visse arbejdsgiverbetalte gavekort i 2021.

Når elektroniske gavekort kan ombyttes til kontanter, betyder det, at de sidestilles med kontanter. De kan derfor ikke være omfattet af bagatelgrænsen for mindre personalegoder.

Vedrørende den anden betingelse, fremgår det af praksis, hvornår anvendelsesmuligheden er tilstrækkeligt begrænset til, at det kan anses som en tingsgave. Se SKM2009.302.LSR, SKM2009.536.SR, SKM2010.515.SR, SKM2011.677.SR, SKM2011.678.SR, SKM2011.679.SR og SKM2012.193.SR.

Ikke kun det, som et gavekort umiddelbart giver adgang til, men også en eventuel mulighed for at ombytte eller konvertere det til andet, har betydning for vurderingen af om anvendelsesmulighederne er tilstrækkeligt begrænset. Se SKM2009.302.LSR, SKM2011.677.SR, SKM2011.678.SR og SKM2011.679.SR.

Gavemodtageren kan dog godt have en vis grad af valgfrihed, uden at gaven bliver sidestillet med kontanter. Fx kan det anses som en tingsgave, hvis der er valgfrihed mellem et begrænset antal specificerede genstande. Se SKM2009.302.LSR. Ligesom der kan være en vis valgfrihed, når gaven i øvrigt er begrænset til en bestemt ydelse, som for eksempel en tre-retters-menu på en navngiven restaurant eller en overnatning for 2 personer, med en vis valgfrihed i forhold til hvilket hotel. Se SKM2010.515.SR, SKM2011.677.SR, SKM2011.678.SR og SKM2011.679.SR.

Begrænsning til arbejdsgivers egne produkter eller ydelser er ikke i sig selv tilstrækkeligt til, at gavekort mv. ikke skal sidestilles med kontanter. Se SKM2009.536.SR.

Forud for indførelsen af bagatelgrænsen for mindre personalegoder var der i forhold til julegaver fra arbejdsgiver en tilsvarende grænsedragning mellem tingsgaver (naturalieydelser) og gaver, der sidestilles med kontanter. Praksis fra før indførelsen af bagatelgrænsen for mindre personalegoder kan derfor fortsat have relevans.

Eksempler på at et gavekort er skattefrit for modtageren

Valgmulighed mellem ca. 25 nærmere specificerede gaver hos en udbyder på nettet er ikke indkomstpligtige for medarbejderne. Se SKM2009.302.LSR.

Se også afsnit C.A.5.5.1 Jule- og nytårsgaver, lejlighedsgaver, øvrige gaver, præmier og gevinster og C.A.5.5.3 Gavekort til visse oplevelser.

[…]